Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0038

Kommissionens Direktiv 96/38/EF af 17. juni 1996 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/115/EØF om sikkerhedsselers forankringer i motordrevne køretøjer (Tekst af betydning for EØS)

OJ L 187, 26.7.1996, p. 95–105 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 017 P. 106 - 116
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 017 P. 106 - 116
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 017 P. 106 - 116
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 017 P. 106 - 116
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 017 P. 106 - 116
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 017 P. 106 - 116
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 017 P. 106 - 116
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 017 P. 106 - 116
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 017 P. 106 - 116
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 017 P. 222 - 232
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 017 P. 222 - 232
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 018 P. 18 - 28

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; stiltiende ophævelse ved 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/38/oj

31996L0038

Kommissionens Direktiv 96/38/EF af 17. juni 1996 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/115/EØF om sikkerhedsselers forankringer i motordrevne køretøjer (Tekst af betydning for EØS)

EF-Tidende nr. L 187 af 26/07/1996 s. 0095 - 0105


KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/38/EF af 17. juni 1996 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/115/EØF om sikkerhedsselers forankringer i motordrevne køretøjer (Tekst af betydning for EØS)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 vedrørende typegodkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 95/54/EF (2), særlig artikel 13, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 76/115/EØF af 18. december 1975 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motordrevne køretøjers forankringer til sikkerhedsseler (3), senest ændret ved Kommissionens direktiv 90/629/EØF (4), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

Direktiv 76/155/EØF er et af særdirektiverne under den EØF-typegodkendelsesprocedure, der er fastlagt ved direktiv 70/156/EØF; følgelig finder bestemmelserne i direktiv 70/156/EØF om køretøjers systemer, komponenter og separate tekniske enheder også anvendelse i nærværende direktiv;

i direktiv 70/156/EØF, særlig artikel 3, stk. 4, og artikel 4, stk. 3, kræves det, at der til hvert særdirektiv knyttes et oplysningsskema, der indeholder de relevante punkter i bilag I til nævnte direktiv, og en typegodkendelsesattest, der er baseret på bilag VI til samme direktiv, således at typegodkendelser kan edb-registreres;

der kan ydes passagerer bedre beskyttelse mod at blive slynget ud i tilfælde af en ulykke ved mindst at påbyde hoftesele med retraktor på alle fremad- og bagudvendende siddepladser i motorkøretøjer af klasse M2 og M3, som fastlagt i Kommissionens direktiv 90/628/EØF (5) (bortset fra køretøjer, der er særligt indrettet til kørsel i byområder med stående passagerer);

gennemførelse af en ændring af Rådets direktiv 77/541/EØF (6), senest ændret ved direktiv 90/628/EØF, hvorved sådanne hofteseler påbydes i køretøjer M2 og M3, forudsætter tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 74/408/EØF (7), senest ændret ved direktiv 81/577/EØF (8), hvad angår sædernes styrke og af nærværende direktiv hvad angår forankringer til sikkerhedsseler;

der henvises til Rådets direktiv 74/60/EØF vedrørende motordrevne køretøjers indre indretning (9), senest ændret ved Kommissionens direktiv 78/632/EØF (10);

bestemmelserne i nærværende direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det Udvalg for Tilpasning til Den Tekniske Udvikling, som nedsattes ved direktiv 70/156/EØF -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 76/115/EØF foretages følgende ændringer:

1. Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Dette direktiv finder anvendelse på forankringer til sikkerhedsseler for voksne på fremad- eller bagudvendende sæder i motorkøretøjer.«

2. I artikel 2 ændres udtrykket »bilag I« til udtrykket »bilag II A«.

3. I artikel 3 og 4 ændres udtrykket »bilag I, III og IV« til udtrykket »bilagene«.

4. Bilagene ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1. Fra den 1. januar 1997 kan medlemsstaterne ikke af grunde, der vedrører køretøjets forankringer til sikkerhedsseler:

- nægte EØF-typegodkendelse eller national typegodkendelse af en køretøjstype, eller

- forbyde registrering, salg eller første ibrugtagning af motordrevne køretøjer

hvis forankringerne i den pågældende køretøjstype eller i de pågældende køretøjer opfylder kravene i direktiv 76/115/EØF som ændret ved nærværende direktiv.

2. Fra den 1. oktober 1999 for køretøjer i klasse M2 med en tilladt totalmasse på højst 3 500 kg og fra 1. oktober 1997 for alle øvrige køretøjer har medlemsstaterne:

- ikke ret til at meddele EØF-typegodkendelse, og

- mulighed for at nægte national godkendelse

af en køretøjstype med begrundelse i seleforankringerne, hvis kravene i direktiv 76/115/EØF, som ændret ved nærværende direktiv, ikke er opfyldt.

3. Fra den 1. oktober 2001 for køretøjer i klasse M2 med en tilladt totalmasse på højst 3 500 kg og fra 1. oktober 1999 for alle øvrige køretøjer i klasse M:

- skal medlemsstaterne anse typeattester, der ledsager fabriksnye køretøjer i henhold til bestemmelserne i direktiv 70/156/EØF, for ugyldige til det i samme direktivs artikel 7, stk. 1, nævnte formål

- kan medlemsstaterne nægte registrering, salg og ibrugtagning af fabriksnye køretøjer, hvis de ikke er ledsaget af en typeattest i overensstemmelse med direktiv 70/156/EØF

med begrundelse i seleforankringerne, hvis kravene i direktiv 76/115/EØF, som ændret ved nærværende direktiv, ikke er opfyldt.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 31. december 1996. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 1996.

På Kommissionens vegne

Martin BANGEMANN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 42 af 23. 2. 1970, s. 1.

(2) EFT nr. L 266 af 8. 11. 1995, s. 1.

(3) EFT nr. L 24 af 30. 1. 1976, s. 6.

(4) EFT nr. L 341 af 6. 12. 1990, s. 14.

(5) EFT nr. L 341 af 6. 12. 1990, s. 1.

(6) EFT nr. L 220 af 29. 8. 1977, s. 95.

(7) EFT nr. L 221 af 12. 8. 1974, s. 1.

(8) EFT nr. L 209 af 29. 7. 1981, s. 34.

(9) EFT nr. L 38 af 11. 2. 1974, s. 2.

(10) EFT nr. L 206 af 29. 7. 1978, s. 26.

BILAG

1) Der tilføjes følgende bilagsfortegnelse:

»BILAGSFORTEGNELSE

BILAG I: Definitioner, begæring om EØF-standardtypegodkendelse, EØF-standardtypegodkendelse, specifikationer, afprøvninger, produktionens overensstemmelse, instruktioner

Tillæg 1: Mindste antal forankringspunkter

Tillæg 2: Placering af nedre forankringer - kun krav til vinkler

Tillæg 3: Oplysningsskema

Tillæg 4: Typegodkendelsesattest

BILAG II: Placering af effektive seleforankringer

BILAG III: Trækanordning«.

2) Bilag I ændres som følger:

- Efter punkt 1.14 tilføjes et nyt punkt med følgende ordlyd:

»1.15. »Referenceområde«, området mellem to lodrette planer, som har en indbyrdes afstand på 400 mm, er symmetriske om H-punktet og er bestemt ved drejning af den i direktiv 74/60/EØF, bilag II beskrevne hovedform fra lodret til vandret omkring et punkt 127 mm foran H-punktet. Hovedformen skal være placeret som beskrevet i nævnte bilag og være indstillet til sin største længde på 840 mm.«

- Punkt 2.1 affattes således:

»2.1. Ansøgning om typegodkendelse af en køretøjstype i henhold til direktiv 70/156/EØF, artikel 3, stk. 4, for så vidt angår forankringer til sikkerhedsseler skal indgives af køretøjets fabrikant.«

- Punkt 2.2 affattes således:

»2.2. Tillæg 3 indeholder en model for oplysningsskemaet.«

- Punkt 2.2.1 til 2.2.5 udgår.

- Punkt 3 affattes således:

»3. Meddelelse af EØF-typegodkendelse

3.1. Hvis de relevante bestemmelser er opfyldt, meddeles EØF-typegodkendelse i henhold til direktiv 70/156/EØF, artikel 4, stk. 3 eller 4.

3.2. En model af EØF-typegodkendelsesattesten findes i bilag 4.

3.3. Hver godkendt køretøjstype tildeles et godkendelsesnummer i overensstemmelse med direktiv 70/156/EØF, bilag VII. En medlemsstat må ikke tildele samme nummer til to forskellige køretøjstyper.«

- I punkt 4.1 ændres udtrykket »bilag III« til udtrykket »bilag II«.

- Punkt 4.3.1 affattes således:

»4.3.1. Køretøjer i klasse M og N (bortset fra køretøjer i klasse M2 og M3, som er særligt indrettet til kørsel i byområder med stående passagerer) skal være udstyret med seleforankringer, der opfylder kravene i nærværende direktiv.«

- Punkt 4.3.2 affattes således:

»4.3.2. Hver fremad- og bagudvendende siddeplads skal mindst have det i tillæg 1 angivne antal seleforankringer.«

- I punkt 4.3.5 erstattes symbolet »>REFERENCE TIL EN FILM>

« med symbolet »

« (kun den tyske udgave).

- Der tilføjes et nyt punkt 4.3.7 med følgende ordlyd:

»4.3.7. Siddepladser, der i bilag XV er angivet med symbolet>REFERENCE TIL EN FILM>

, skal være forsynet med tre forankringer, medmindre én af følgende betingelser er opfyldt:

- umiddelbart foran den pågældende plads befinder der sig et sæde eller andre køretøjsdele, som er i overensstemmelse med direktiv 74/408/EØF, bilag III, tillæg 1, punkt 3.5, eller

- ingen del af køretøjet befinder sig i referenceområdet, eller - når køretøjet er i bevægelse - er i stand dertil; eller

- de af køretøjets dele, der er inden for ovennævnte referenceområde, opfylder kravene til energioptagelse i direktiv 74/408/EØF, bilag III, tillæg 6

i hvilke tilfælde der kun kræves to forankringer.«

- Det tidligere punkt 4.3.7 får nummer 4.3.8.

Første punktum i punkt 4.3.8 affattes således:

»For alle klapsæder og sæder, der kun er beregnet til brug, når køretøjet holder stille, samt for alle andre sæder i et vilkårligt køretøj, som ikke er omfattet af punkterne 4.3.1 til 4.3.5, kræves der ikke forankringer.«

- Efter punkt 4.3.8 tilføjes to nye punkter:

»4.3.9. For øverste dæk på et todækkerkøretøj gælder kravene til forsædepladserne i midten også for forsædepladserne ved siderne.

4.3.10. For sæder, der kan benyttes drejet eller anbragt i en anden retning, når køretøjet holder stille, finder kravene i punkt 4.1.1 kun anvendelse, når sædet vender i den retning, der i overensstemmelse med dette direktiv svarer til normal brug, når køretøjet kører på vej. Oplysningsskemaet skal indeholde en bemærkning herom.«

- I slutningen af punkt 4.4.3.4 gøres følgende tilføjelse:

»For sæder, bortset fra forsæderne, på køretøjer i klasse M2 og M3 skal vinklerne á1 og á2 være mellem 45 og 90 grader i alle normale brugsstillinger.«

- Der tilføjes et nyt punkt 5.1.1.2 med følgende ordlyd:

»5.1.1.2. Prøverne kan indskrænkes til at omfatte forankringer for kun ét sæde eller én gruppe af sæder, forudsat at:

- de pågældende forankringer har samme konstruktionsmæssige egenskaber som dem, der tilhører de andre sæder eller grupper af sæder; og

- når sædet eller gruppen af sæder er helt eller delvis forsynet med sådanne forankringer, sædet eller gruppen af sæder har samme konstruktionsmæssige egenskaber som de øvrige sæder eller grupper af sæder.«

- De tidligere punkter 5.1.1.2 og 5.1.1.3 får henholdsvis nummer 5.1.1.3 og 5.1.1.4.

- Punkt 5.3.1 affattes således:

»5.3.1. Alle seleforankringer til samme gruppe sæder skal afprøves samtidig. Er der risiko for svigt som følge af usymmetrisk belastning af sæder og/eller forankringer, kan der dog foretages en ekstra prøve med usymmetrisk belastning.«

- Punkt 5.3.2 affattes således:

»5.3.2. Trækkraften påføres i en retning, der svarer til en siddeposition i en vinkel på 10°±5° over vandret i et plan parallelt med køretøjets midterplan i længderetningen.«

- I punkt 5.3.4, 5.4.1.2, 5.4.1.3, 5.4.2.1, 5.4.2.2, 5.4.3 og 5.4.5.2 ændres udtrykket »bilag IV« til udtrykket »bilag III«.

- Punkt 5.4.4.2 affattes således:

»5.4.4.2. De i punkt 5.4.1, 5.4.2 og 5.4.3 omhandlede belastninger suppleres med en kraft svarende til 20 gange vægten af det komplette sæde.

For køretøjer i klasse M2 og N2 skal denne kraft svare til 10 gange vægten af det komplette sæde; for køretøjer i klasse M3 og N3 skal den svare til 6,6 gange vægten af det komplette sæde.«

- Efter punkt 5.4.5.2 tilføjes et nyt punkt med følgende ordlyd:

»5.4.6. Prøve til anvendelse på bagudvendende sæder.

5.4.6.1. Forankringerne skal afprøves med de kræfter, der foreskrives i henholdsvis punkt 5.4.1, 5.4.2 og 5.4.3. I hvert tilfælde skal prøvebelastningen svare til den belastning, der foreskrives for køretøjer henholdsvis M3 og N3.

5.4.6.2. Prøvekraften skal være fremadrettet i forhold til den pågældende siddeplads, svarende til den i punkt 5.3 beskrevne metode.«

- Efter punkt 5.5.3 tilføjes et nyt punkt med følgende ordlyd:

»5.5.4. Undtaget herfra er de øverste forankringer til et eller flere sæder i køretøjer i klasse M2 over 3,5 tons og M3 godkendt efter direktiv 74/408/EØF, bilag III, idet disse ikke skal opfylde bestemmelserne i punkt 5.5.1 om overholdelse af punkt 4.4.4.6. Nærmere beskrivelse af de(t) pågældende sæde(r) skal gives i tillægget til typegodkendelsesattesten omhandlet i tillæg 4.«

- Punkt 6.1 affattes således:

»6.1. Produktionens overensstemmelse sikres som hovedregel ved foranstaltningerne i direktiv 70/156/EØF, artikel 10.«

- Punkt 7 bliver til punkt 8, og der indsættes et nyt punkt 7 med følgende ordlyd:

»7. Ændring af typegodkendelse

7.1. Ved ændring af en type, der er godkendt i henhold til dette direktiv, finder artikel 5 i direktiv 70/156/EØF anvendelse.«

- Der tilføjes nye tillæg 1 og 2 til bilag I:

»Tillæg 1

Mindst antal forankringspunkter

>TABELPOSITION>

Forklaring til symboler:

2: To nedre forankringer, hvori der kan monteres sikkerhedssele type B eller - når det foreskrives i direktiv 77/541/EØF, bilag XV - type Br, Br3, B34m eller Br4Nm.

3: To nedre forankringer og én øverste forankring, hvori der kan monteres en 3-punkt sikkerhedssele type A eller - hvor det kræves i direktiv 77/541/EØF, bilag XV - type Ar, Ar4m eller Ar4Nm.

Ø: Henviser til punkt 4.3.3 (kun to forankringer kræves, hvis et sæde er beliggende på indersiden af en gang).

>REFERENCE TIL EN FILM>

: Henviser til punkt 4.3.4 (kun to forankringer kræves, hvis forruden er uden for referenceområdet).

>REFERENCE TIL EN FILM>

: Henviser til punkt 4.3.5 og 4.3.6 (to forankringer kræves ved udsatte siddepladser).

>REFERENCE TIL EN FILM>

: Henviser til punkt 4.3.7 (kun to forankringer kræves, hvis intet befinder sig i referenceområdet).

>REFERENCE TIL EN FILM>

: Henviser til punkt 4.3.10 (særlige bestemmelser for et køretøjs øverste dæk).

Tillæg 2

Placering af nedre forankringer - kun krav til vinkler

>TABELPOSITION>

Bemærkninger:

>REFERENCE TIL EN FILM>

: Udvendige pladser og midterpladser.

>REFERENCE TIL EN FILM>

: er vinklen konstant: se punkt 4.4.3.1.

>REFERENCE TIL EN FILM>

: 45° - 90° for sæder i køretøjer M2 og M3.«

Der tilføjes to tillæg, der affattes således:

»Tillæg 3

>START GRAFIK>

>SLUT GRAFIK>

Tillæg 4

>START GRAFIK>

>SLUT GRAFIK>

3) BILAG II udgår.

4) BILAG III får betegnelsen »BILAG II« og forsynes med overskriften: »Placering af effektive seleforankringer«.

5) BILAG IV får betegnelsen »BILAG III«.

Top