Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0025

Rådets direktiv 96/25/EF af 29. april 1996 om omsætning af fodermidler og om ændring af direktiv 70/524/EØF, 74/63/EØF, 82/471/EØF og 93/74/EØF samt om ophævelse af direktiv 77/101/EØF

OJ L 125, 23.5.1996, p. 35–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 96 - 119
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 96 - 119
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 96 - 119
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019 P. 96 - 119
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 019 P. 96 - 119
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019 P. 96 - 119
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019 P. 96 - 119
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019 P. 96 - 119
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 019 P. 96 - 119
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 018 P. 251 - 274
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 018 P. 251 - 274

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; ophævet ved 32009R0767

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/25/oj

31996L0025

Rådets direktiv 96/25/EF af 29. april 1996 om omsætning af fodermidler og om ændring af direktiv 70/524/EØF, 74/63/EØF, 82/471/EØF og 93/74/EØF samt om ophævelse af direktiv 77/101/EØF

EF-Tidende nr. L 125 af 23/05/1996 s. 0035 - 0058


RÅDETS DIREKTIV 96/25/EF af 29. april 1996 om omsætning af fodermidler og om ændring af direktiv 70/524/EØF, 74/63/EØF, 82/471/EØF og 93/74/EØF samt om ophævelse af direktiv 77/101/EØF

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I forbindelse med produktion, forarbejdning og forbrug af landbrugsprodukter spiller fodermidler en vigtig rolle i landbruget;

(2) på baggrund af den stigende interesse for kvalitet, effektivitet og miljø kommer fodermidler til at spille en stadig større rolle i landbruget;

(3) som følge af denne udvikling bør der fastsættes regler for omsætning af fodermidler for at opnå tilstrækkelig gennemsigtighed i alle led af foderstofkæden og dermed øge landbrugsproduktionens og i særdeleshed husdyrproduktionens kvalitet;

(4) ved Rådets direktiv 77/101/EØF af 23. november 1976 om handel med ublandede foderstoffer (4) fastsættes der regler for handel med ublandede foderstoffer; medlemsstaterne havde indtil da haft forskellige traditioner for at regulere handelen med råvarer; derfor har medlemsstaterne i henhold til direktiv 77/101/EØF mulighed for i visse tilfælde at fastsætte undtagelsesbestemmelser;

(5) disse undtagelser har resulteret i, at direktiv 77/101/EØF i nogle medlemsstater regulerer handelen med både ublandede foderstoffer og råvarer til foder, mens det i andre kun regulerer handelen med ublandede foderstoffer; dette medfører, at ublandede foderstoffer kan sælges som råvarer til foder, som ikke er omfattet af nogen regler;

(6) for at det indre marked kan fungere effektivt, bør de eksisterende forskelle mellem medlemsstaterne ikke længere opretholdes; på grund af anvendelsesområdets omfang bør direktiv 77/101/EØF erstattes af et nyt direktiv;

(7) ublandede foderstoffer og råvarer er så meget lig hinanden, at de bør samles i én fodermiddelkategori for at sikre, at de indgår i direktivet på ensartet grundlag;

(8) Den nye definition af »fodermidler« omhandler i lighed med de eksisterende definitioner af »foderstoffer« og »foderblandinger« også disse produkters bestemmelse, dvs. deres anvendelse til fodring af dyr; det sikres derved, at udtrykket »foderstoffer« kan anvendes generelt som betegnelse for alle fodermidler og foderblandinger;

(9) en bred definition af foder er specielt vigtigt i forbindelse med bestemmelserne i Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (5) og Rådets direktiv 74/63/EØF af 17. december 1973 om uønskede stoffer og produkter i foderstoffer (6); da nogle bestemmelser i direktiv 74/63/EØF imidlertid kun finder anvendelse på fodermidler, mens andre bestemmelser finder anvendelse på alt foder, herunder fodermidler, er det nødvendigt at anvende både betegnelsen »foderstoffer« og betegnelsen »fodermidler«;

(10) for at opnå den fornødne gennemsigtighed i alle led af foderstofkæden bør direktivet gælde for »omsætning« af fodermidler;

(11) for at der kan opnås tilfredsstillende resultater inden for husdyrproduktionen, er det i vid udstrækning et spørgsmål om korrekt anvendelse af relevante fodermidler af god kvalitet; fodermidlerne skal derfor altid være sunde, uforfalskede og af sædvanlig handelskvalitet; de må hverken udgøre nogen fare for dyrs eller menneskers sundhed eller udbydes til salg eller forhandles på en måde, der kan virke vildledende;

(12) mange produkter kan enten være beregnet til foder eller til andre formål; hvis de anvendes til foder, skal dette klart fremgår af den mærkning, der påføres på det tidspunkt, hvor de bringes i omsætning til dette formål;

(13) fodermidler omsættes i mange tilfælde som løst ladede sendinger, der kan være opdelt i flere enheder; fodermiddelsendinger ledsages for det meste af dokumenter som f.eks. fakturaer og fragtbreve; disse papirer kan bruges som ledsagedokument som nævnt i dette direktivs artikel 5; dette er kun tilladt, hvis det i alle omsætningsled er muligt at identificere sendingen (og dens enheder) og ledsagedokumentet med hinanden, f.eks. ved hjælp af referencenumre eller referencesymboler;

(14) da fodermidler kan være af varierende hygiejne- og ernæringsmæssig kvalitet, må der skelnes tydeligt mellem de forskellige fodermidler, ved at der stilles krav om, at de, når de bringes i omsætning, mærkes med deres specifikke navne;

(15) de respektive købere og brugere af fodermidlerne i de forskellige led af foderstofkæden bør have nøjagtige og relevante yderligere oplysninger, bl.a. om indholdet af analytiske bestanddele, der har direkte indflydelse på fodermidlets kvalitet; det bør undgås, at sælgeren ikke overholder pligten til at angive mængden af analytiske bestanddele for at beskytte mindre købere, der forgæves anmoder om disse oplysninger, og for at undgå unødige omkostninger som følge af en forøgelse af analyserne i de sidste led af foderstofkæden; nogle medlemsstater har vanskeligt ved at føre kontrol på bedriftsplan; derfor bør det kræves, at de analytiske bestanddele skal angives fra foderstofkædens begyndelse;

(16) mærkning med angivelse af den analytiske sammensætning af fodermidler er ikke obligatorisk, hvis køberen inden handelen ikke mener at have behov for disse oplysninger; denne mærkningsundtagelse kan gælde for bl.a. lagervarer indtil det øjeblik, hvor de handles på ny;

(17) de fodermidler, der omsættes af og mellem landbrugerne, består for størstedelens vedkommende af vegetabilske eller animalske produkter i naturlig stand, friske eller konserverede, også underkastet en simpel fysisk behandling som snitning eller formaling, og uden indhold af tilsætningsstoffer bortset fra konserveringsmidler; disse produkters egenskaber er almindeligt kendt, og af praktiske årsager bør der derfor ikke kræves en varedeklaration, som omhandlet i dette direktiv, på et ledsagedokument som f.eks. fakturaen; dette bør kræves, når produkterne er behandlet med tilsætningsstoffer, da behandlingen kan ændre deres kemiske sammensætning og næringsværdi;

(18) mange detailhandlere sælger animalske eller vegetabilske fodermidler i små mængder til fodring af selskabsdyr; disse produkters egenskaber er almindeligt kendt, og af praktiske årsager bør der derfor ikke kræves nogen varedeklaration;

(19) i visse tredjelande findes der ikke altid de nødvendige midler til at foretage analyser, der gør det muligt at give de i dette direktiv krævede oplysninger om den analytiske sammensætning af fodermidler; derfor skal medlemsstaterne på visse betingelser kunne tillade, at fodermidler bringes i omsætning i Fællesskabet med foreløbige oplysninger om sammensætning;

(20) når der ikke umiddelbart foreligger endelige pålidelige data om analytiske bestanddele i fodermidler fra tredjelande, der for første gang bringes i omsætning i EF, bør det fastsættes, at den endelige bekræftelse af foreløbigt oplyste data kan gives inden for en frist på ti arbejdsdage, for at undgå unødige tilbageholdelser i havne og ved vej-/jernbaneknudepunkter;

(21) flere EF-grundforordninger indeholder lister over råvarer og ublandede foderstoffer;

(22) af praktiske årsager og for at sikre konsekvens og retlig effektivitet bør der opstilles en liste over de mest anvendte fodermidler i lighed med dem, der allerede er vedtaget på tilsvarende områder;

(23) listen kan ikke være udtømmende på grund af de mange forskellige produkter og biprodukter, der kan omsættes og anvendes, den konstante udvikling inden for foderteknologien og nødvendigheden af ikke at begrænse fabrikanternes og landbrugernes valgmuligheder; det er muligt at tillade omsætning af andre fodermidler end dem, der medtages på ovennævnte liste, hvis de anføres med deres specifikke navne, således at de ikke kan forveksles med fodermidler, som er berettiget til et navn, som er fastsat på EF-niveau;

(24) fodermidler med større indhold af uønskede stoffer og produkter end det, der er tilladt for ublandede foderstoffer i bilag I til Rådets direktiv 74/63/EØF bør kun leveres til godkendte foderblandingsvirksomheder i henhold til Rådets direktiv 95/69/EF af 22. december 1995 om betingelser og bestemmelser for godkendelse og registrering af visse foderstofvirksomheder og mellemhandlere (7); anvendelsesformålet skal klart fremgå af en obligatorisk specifik mærkning; disse uønskede stoffer og produkter skal med visse undtagelser, der vedrører aflatoxin, cadmium, arsen og fodermidler, som indeholder sådanne stoffer, og som allerede er nævnt i del A i bilag II til direktiv 74/63/EØF, anføres i del B i bilag II til direktiv 74/63/EØF;

(25) ændring af listen over de mest anvendte fodermidler er en videnskabelig foranstaltning;

(26) listen i del B i bilaget til dette direktiv bør anvendes ved omsætning af fodermidler til alle anvendelsesformål samt ved mærkning af fodermidler til foderblandinger;

(27) Kommissionens direktiv 92/87/EØF af 26. oktober 1992 om en ikke-udtømmende fortegnelse over de vigtigste råvarer, der normalt anvendes og markedsføres til fremstilling af foderblandinger til andre dyr end selskabsdyr (8), indeholder en liste over råvarer til brug ved mærkning af foderblandinger; nævnte direktiv bør derfor ophæves, når del A og B i bilaget til nærværende direktiv er bragt i anvendelse;

(28) for at undgå dobbelttydighed og forbedre sammenligneligheden ved international identifikation af fodermidler og dataudveksling om fodermidler bør det overlades til Kommissionen at vedtage gennemførelsesbestemmelser, eventuelt med henblik på at indføre et let anvendeligt internationalt kodesystem for fodermidler baseret på glossarer, der angiver fodermidlernes oprindelse, den anvendte del, forarbejdningsprocessen samt modenhed/kvalitet;

(29) for at lette vedtagelsen af gennemførelsesbestemmelserne bør proceduren for samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Foderstofkomité følges;

(30) det bør i overensstemmelse med dette direktivs bestemmelser sikres, at angivelsernes rigtighed kan kontrolleres officielt og ensartet i hele Fællesskabet i alle fodermidlets omsætningsled;

(31) dette direktiv medfører, at udtrykkene »ublandede foderstoffer«, »råvarer (ingredienser)«, »råvarer« og »ingredienser« bortfalder; i gældende EF-lovgivning, særlig Rådets direktiv 70/524/EØF, 74/63/EØF, 82/471/EØF (9) og 93/74/EØF (10), skal disse udtryk ændres til »fodermiddel«, og hvis det er relevant, skal definitionen af »fodermidler« erstattes af definitionen i dette direktiv; dette har også indflydelse på definitionen af foderblandinger; af samme grund skal Kommissionens direktiv 80/511/EØF (11), 82/475/EØF (12) og 91/357/EØF (13) og Kommissionens beslutning 91/516/EØF (14) ændres ved en retsakt fra Kommissionen;

(32) der bør sørges for, at bestemmelserne i bilagene løbende tilpasses den seneste videnskabelige og tekniske udvikling; disse ændringer bør foretages hurtigt som et led i den procedure, der er fastsat i dette direktiv med henblik på et tæt samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Foderkomité;

(33) der bør træffes EF-foranstaltninger for effektivt at beskytte dyrs og menneskers sundhed, og for at det indre marked kan fungere -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Dette direktiv gælder for omsætning af fodermidler i Fællesskabet.

2. Dette direktiv gælder, medmindre der er fastsat andre fællesskabsbestemmelser på foderområdet.

Artikel 2

I dette direktiv forstås ved:

a) »fodermidler«: forskellige vegetabilske eller animalske produkter i naturlig tilstand, friske eller konserverede, og derivater af disse efter industriel forarbejdning samt organiske eller uorganiske stoffer, som kan indeholde tilsætningsstoffer, og som er bestemt til fodring af dyr, enten i uforandret eller forarbejdet stand, til fremstilling af foderblandinger eller som bærestof i forblandinger

b) »bringe i omsætning« (»omsætning«): besiddelse af fodermidler med henblik på salg, herunder udbud, eller anden form for overdragelse til tredjemand enten gratis eller mod vederlag samt selve salget eller anden form for overdragelse.

Artikel 3

Medlemsstaterne bestemmer, at fodermidler kun må omsættes i Fællesskabet, hvis de er sunde, uforfalskede og af sædvanlig handelskvalitet. Medlemsstaterne foreskriver, at fodermidler ikke må udgøre nogen fare for dyrs eller menneskers sundhed, og at de ikke må bringes i omsætning på en måde, der kan virke vildledende.

Artikel 4

Medlemsstaterne foreskriver, at de almindelige bestemmelser i del A i bilaget finder anvendelse ved omsætning af fodermidler.

Artikel 5

1. Medlemsstaterne foreskriver, at fodermidler kun må bringes i omsætning, hvis nedenstående oplysninger, der skal være klart synlige, let læselige og uudslettelige, og som den i Fællesskabet etablerede producent, emballeringsvirksomhed, importør, sælger eller forhandler er ansvarlig for, anføres i et ledsagedokument eller eventuelt på emballagen, beholderen eller en derpå fastgjort etiket:

a) ordet »fodermiddel«

b) fodermidlets navn og eventuelle andre oplysninger i henhold til artikel 7

c) de oplysninger, der er nævnt i bilaget, del B, kolonne 4, for fodermidler anført i bilaget, del B

d) de oplysninger, der er anført i bilaget, del C, kolonne 2, for fodermidler, der ikke er anført i bilaget, del B

e) eventuelt de oplysninger, der er fastsat i bilaget, del A

f) nettomængden udtrykt i masse for faste produkter og i masse eller rumfang for flydende produkter

g) navn eller firmanavn og adresse eller hjemsted for den ansvarlige for de i dette stykke omhandlede oplysninger.

2. Der kan anføres andre oplysninger på emballager, beholdere, etiketter og ledsagedokumenter, hvis de vedrører objektive eller målelige elementer, som kan dokumenteres, og som ikke kan vildlede køberne. Disse oplysninger skal være adskilt fra de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

3. Med hensyn til fodermiddelmængder på op til 10 kg beregnet til den endelige bruger kan oplysningerne i stk. 1 og 2 bringes til køberens kendskab ved relevante opslag på salgsstedet.

4. Hvis et parti opdeles under omsætningen, skal oplysningerne i stk. 1 angives på emballagen, beholderen eller ledsagedokumentet for hver del af partiet sammen med en henvisning til det oprindelige parti.

5. Hvis sammensætningen af et fodermiddel i omsætning ændres, har den, der giver de nye oplysninger, ansvaret for, at oplysningerne i stk. 1 ændres.

Artikel 6

1. Som undtagelse fra artikel 5 kræves de oplysninger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra c) og d), og i bilaget, del A, punkt V. 2) og 3), ikke:

a) hvis køberen inden hver handel skriftligt har givet afkald på disse oplysninger

b) når animalske eller vegetabilske fodermidler, friske eller konserverede, som kan have været underkastet en simpel fysisk behandling, i mængder på op til 10 kg beregnet til selskabsdyr, og som leveres direkte til den endelige bruger, bringes i omsætning af en sælger, der er etableret i samme medlemsstat, jf. dog direktiv 90/667/EØF (15).

2. Når det for en fodermiddel fra et tredjeland, der for første gang bringes i omsætning i Fællesskabet, ikke har været muligt at give de garantier for sammensætningen, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra c) og d), og i bilaget, del A, punkt V. 2) og 3), fordi der i de pågældende stater ikke findes midler til at sikre de nødvendige analytiske målinger, kan medlemsstaterne tillade, at den ansvarlige i henhold til artikel 5, stk. 1, litra g), giver foreløbige oplysninger om sammensætningen, hvis

a) kontrolmyndighederne i forvejen underrettes om fodermidlets ankomst

b) køberen og de kompetente myndigheder får de endelige oplysninger om sammensætningen inden ti arbejdsdage fra datoen for ankomsten til Fællesskabet

c) oplysningerne om sammensætningen på dokumenterne ledsages af følgende angivelse med fede typer:

»foreløbige data, som skal bekræftes af . . . (navn og adresse på det bemyndigede analyselaboratorium), vedrørende . . . (referencenummer på den prøve, der skal analyseres) inden den . . . (dato)«

d) medlemsstaterne meddeler Kommissionen, under hvilke omstændigheder de har anvendt undtagelsen i dette stykke.

3. Som undtagelse fra artikel 5:

a) kræves de oplysninger, der omhandles i artikel 5, stk. 1, ikke, når der er tale om vegetabilske eller animalske produkter i naturlig tilstand, friske eller konserverede, som kan have været underkastet en simpel fysisk behandling, og som ikke indeholder tilsætningsstoffer, bortset fra konserveringsmidler, og som af en landbruger/producent afstås til en opdrætter/bruger, når begge er etableret i samme medlemsstat, jf. dog bestemmelserne i direktiv 90/667/EØF;

b) kræves de oplysninger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra c), d), e) og f) og i bilaget del A, ikke, hvis der er tale om omsætning af vegetabilske eller animalske biprodukter fra en agroindustriel forarbejdningsproces med et vandindhold på over 50 %.

4. Som undtagelse fra artikel 5, stk. 1, litra a), kan:

- den tyske betegnelse »Futtermittel-Ausgangserzeugnis« erstattes af betegnelsen »Einzelfuttermittel«

- den italienske betegnelse »materie prime per alimenti degli animali« erstattes af betegnelsen »mangime semplice«

- den græske betegnelse »ðñþôç ýëç æùïôñïöþí« erstattes af betegnelsen »áðëÞ æùïôñùöÞ«.

Artikel 7

1. Medlemsstaterne foreskriver, at de fodermidler, der er anført i bilaget, del B, kun må omsættes under de deri fastsatte navne og på betingelse af, at de svarer til de beskrivelser, som er givet deri.

2. Medlemsstaterne tillader omsætning af andre fodermidler end dem, der er anført på listen i stk. 1, hvis de omsættes under andre navne og/eller med andre betegnelser end dem, der er anført i bilaget, og som ikke kan vildlede køberen med hensyn til, hvad det egentlig er, han tilbydes.

Artikel 8

Medlemsstaterne foreskriver, at:

a) fodermidler med større indhold af uønskede stoffer og produkter end det, der er tilladt for fodermidler i henhold til direktiv 74/63/EØF, kun må bringes i omsætning til anvendelse i godkendte foderblandingsvirksomheder, der er opført på en national liste i henhold til direktiv 95/69/EF

b) fodermidler efter litra a), i denne artikel som undtagelse fra artikel 5, stk. 1, litra a), skal mærkes »fodermiddel til godkendte foderblandingsvirksomheder«. Artikel 6, stk. 4, finder anvendelse.

Artikel 9

Med henblik på omsætning inden for Fællesskabet skal angivelserne på ledsagedokument, emballage, beholdere og etiketter, som er fastgjort derpå, anføres på ét eller flere sprog, som bestemmelseslandet vælger blandt Fællesskabets nationale eller officielle sprog.

Artikel 10

Medlemsstaterne sørger for, at fodermidler ikke af grunde, som vedrører dette direktivs bestemmelser, underkastes andre omsætningsmæssige restriktioner end dem, der er fastsat i dette direktiv.

Artikel 11

Efter proceduren i artikel 14

a) kan der vedtages et kodenummersystem for de på listen anførte fodermidler baseret på glossarer, der angiver fodermidlernes oprindelse, den anvendte del af produktet/biproduktet, forarbejdningsprocessen samt modenhed og/eller kvalitet med henblik på international foderidentifikation, især ved hjælp af navn og beskrivelse

b) kan bilaget ændres på baggrund af den videnskabelige og tekniske udvikling.

Artikel 12

Medlemsstaterne træffer alle fornødne foranstaltninger til, at der i det mindste ved stikprøver føres officiel kontrol under omsætningen for at sikre, at dette direktivs krav overholdes.

Artikel 13

1. Kommissionen bistås af Den Stående Foderstofkomité, i det følgende benævnt »komitéen«, som er nedsat ved afgørelse 70/372/EØF (16).

2. Når der henvises til fremgangsmåden i denne artikel, indbringer formanden straks sagen for komitéen enten på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats repræsentant.

3. Kommissionens repræsentant forelægger komitéen et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Komitéen afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i komitéen tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, som er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

4. a) Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med komitéens udtalelse.

b) Når de påtænkte foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med komitéens udtalelse, eller der ikke er afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen omgående Rådet et forslag om de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Har Rådet ved udløbet af en frist på tre måneder regnet fra forslagets forelæggelse for Rådet, ikke truffet nogen afgørelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen, medmindre Rådet med simpelt flertal har udtalt sig mod de nævnte foranstaltninger.

Artikel 14

1. I direktiv 70/524/EØF foretages følgende ændringer:

a) »Ublandede foderstoffer« ændres overalt til »fodermidler«.

b) Artikel 2, litra f), affattes således:

»f) »fodermidler«: forskellige vegetabilske eller animalske produkter i naturlig tilstand, friske eller konserverede, og derivater af disse efter industriel forarbejdning samt organiske eller uorganiske stoffer, som kan indeholde tilsætningsstoffer, og som er bestemt til fodring af dyr, enten i uforandret eller forarbejdet stand, til fremstilling af foderblandinger eller som bærestof i forblandinger«.

c) Artikel 2, litra g), affattes således:

»g) »foderblandinger«: blandinger af fodermidler med eller uden tilsætningsstoffer, der er beregnet til fodring af dyr i form af fuldfoder eller tilskudsfoder«.

2. I direktiv 74/63/EØF foretages følgende ændringer:

a) »Ublandede foderstoffer« ændres overalt til »fodermidler«.

b) Artikel 2, litra b), affattes således:

»b) »fodermidler«: forskellige vegetabilske eller animalske produkter i naturlig tilstand, friske eller konserverede, og derivater af disse efter industriel forarbejdning samt organiske eller uorganiske stoffer, som kan indeholde tilsætningsstoffer, og som er bestemt til fodring af dyr, enten i uforandret eller forarbejdet stand, til fremstilling af foderblandinger eller som bærestof i forblandinger«.

c) Artikel 2, litra h), affattes således:

»h) »foderblandinger«: blandinger af fodermidler med eller uden tilsætningsstoffer, der er beregnet til fodring af dyr i form af fuldfoder eller tilskudsfoder«.

d) Artikel 2, litra i), udgår.

e) »Råvarer« ændres overalt til »fodermidler«.

3. I artikel 1, stk. 2 til direktiv 82/471/EØF foretages følgende ændringer:

a) i litra d) udgår »ublandet foder eller«

b) som litra g) indsættes:

»g) omsætning af fodermidler«.

4. I direktiv 93/74/EØF foretages følgende ændringer:

a) »Råvarer« i artikel 5, nr. 8, ændres overalt til »fodermidler«.

b) Artikel 2, litra b), affattes således:

»b) »foderblandinger«: blandinger af fodermidler, der er beregnet til fodring af dyr, i form af fuldfoder eller tilskudsfoder, og som kan indeholde tilsætningsstoffer«.

Artikel 15

Direktiv 77/101/EØF ophæves fra den 1. juli 1998.

Artikel 16

På grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne forelægger Kommissionen inden den 1. juli 2001 Rådet en rapport om erfaringerne med anvendelse af artikel 6, stk. 1, litra a), stk. 2 og stk. 3, litra a), eventuelt ledsaget af relevante forslag.

Artikel 17

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 30. juni 1998. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 18

De vedtagne bestemmelser anvendes fra den 1. juli 1998. Medlemsstaterne fastsætter dog, at fodermidler, der er bragt i omsætning inden den 1. juli 1998, og som ikke opfylder betingelserne i dette direktiv, stadig kan omsættes indtil 30. juni 1999.

Artikel 19

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 20

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 29. april 1996.

På Rådets vegne

W. LUCHETTI

Formand

(1) EFT nr. C 236 af 24. 8. 1994, s. 7.

(2) EFT nr. C 305 af 31. 10. 1994, s. 147.

(3) EFT nr. C 102 af 24. 4. 1995, s. 10.

(4) EFT nr. L 32 af 3. 2. 1977, s. 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 90/654/EØF (EFT nr. L 353 af 17. 12. 1990, s. 48).

(5) EFT nr. L 270 af 14. 12. 1970, s. 1. Direktivet er senest ændret ved Kommissionens direktiv 95/55/EF (EFT nr. L 263 af 4. 11. 1995, s. 18).

(6) EFT nr. L 38 af 11. 2. 1974, s. 31. Direktivet er senest ændret ved direktiv 93/74/EØF (EFT nr. L 237 af 22. 9. 1993, s. 23).

(7) EFT nr. L 332 af 30. 12. 1995, s. 15.

(8) EFT nr. L 319 af 4. 11. 1992, s. 19.

(9) EFT nr. L 213 af 21. 7. 1982, s. 8.

(10) EFT nr. L 237 af 22. 9. 1993, s. 23.

(11) EFT nr. L 126 af 21. 5. 1980, s. 14.

(12) EFT nr. L 213 af 21. 7. 1982, s. 27.

(13) EFT nr. L 193 af 17. 7. 1982, s. 34.

(14) EFT nr. L 281 af 9. 10. 1991, s. 23.

(15) EFT nr. L 363 af 27. 12. 1990, s. 51.

(16) EFT nr. L 170 af 3. 8. 1970, s. 1.

BILAG

DEL A Generelle bemærkninger

I. FORKLARENDE BEMÆRKNINGER

1. Fodermidlerne er angivet og benævnt i del B efter følgende kriterier:

- produktets/biproduktets oprindelse, f.eks. vegetabilsk, animalsk eller mineralsk

- den del af produktet/biproduktet, der er anvendt, f.eks. hele produktet, frø, knolde, ben

- den proces, som produktet/biproduktet har været underkastet, f.eks. afskalning, ekstraktion, opvarmning, og/eller det fremstillede produkt/biprodukt, f.eks. flager, klid, kvas, fedt

- produktets/biproduktets modenhed og/eller kvalitet, f.eks. lavt glukosinolatindhold, fedtrigt, lavt sukkerindhold.

2. Listen i del B er opdelt i 12 kapitler:

1. Korn samt produkter og biprodukter heraf

2. Olieholdige frø og frugter samt produkter og biprodukter heraf

3. Bælgplantefrø samt produkter og biprodukter heraf

4. Knolde og rodfrugter samt produkter og biprodukter heraf

5. Andre frø og frugter samt produkter og biprodukter heraf

6. Tørrede planteprodukter og grovfoder

7. Andre planter samt produkter og biprodukter heraf

8. Mejeriprodukter

9. Produkter af landdyr

10. Fisk og andre havdyr samt produkter og biprodukter heraf

11. Mineralstoffer

12. Diverse produkter.

II. BESTEMMELSER OM BOTANISK RENHED

1. Den botaniske renhed af de produkter og biprodukter, som er anført i del B og C, må ikke være mindre end 95 %, medmindre andet er anført sammesteds.

2. Nedenstående betragtes som botaniske urenheder:

a) naturlige, men uskadelige urenheder (f.eks. strå og avner, korn og frø af andre dyrkede arter eller frø af ukrudt)

b) uskadelige rester af andre olieholdige frø eller frugter fra en tidligere fremstillingsproces, hvis indholdet heraf ikke overstiger 0,5 %.

3. De angivne værdier henviser til det uforarbejdede produkts/biprodukts vægt.

III. BESTEMMELSER OM BETEGNELSE

Hvis et fodermiddels navn omfatter et eller flere ord i parentes, kan ordene i parentesen medtages eller udelades. Således kan soja(bønne)olie angives som sojabønneolie eller sojaolie.

IV. BESTEMMELSER OM GLOSSARET

I nedenstående glossar henvises til de vigtigste processer, der benyttes til fremstilling af de i bilagets del B og C anførte fodermidler. Hvis betegnelserne på fodermidlerne indeholder et almindeligt navn eller udtryk fra dette glossar, skal den benyttede proces være i overensstemmelse med den givne definition.

>TABELPOSITION>

V. BESTEMMELSER OM INDHOLD, DER ER ANGIVET, ELLER SOM SKAL ANGIVES SOM OMHANDLET I DEL B OG C

1. Det indhold, som er angivet, eller som skal angives, refererer til fodermidlets vægt, medmindre andet er anført.

2. Med forbehold af artikel 3 og artikel 6, stk. 3, litra b), i direktivet, og såfremt der ikke er fastsat et andet indhold i del B i dette bilag, skal fodermidlets vandindhold angives, såfremt det overstiger 14,5 % af fodermidlets vægt. For fodermidler, hvis vandindhold ikke overstiger ovennævnte værdi, skal dette indhold angives, hvis køberen anmoder herom.

3. Med forbehold af artikel 3 i direktivet, og såfremt der ikke er fastsat et andet indhold i del B i dette bilag, skal fodermidlers indhold af aske, der er uopløselig i saltsyre, angives, hvis det overstiger 2,2 % af tørstoffet.

VI. BESTEMMELSER OM DENATURERINGSMIDLER OG BINDEMIDLER

Hvis de produkter, der omhandles i kolonne 2 i del B og kolonne 1 i del C i dette bilag, anvendes til denaturering eller binding af fodermidler, skal følgende oplysninger gives:

- denatureringsmidler: arten og mængden af de anvendte produkter

- bindemidler: de anvendte produkters art.

For bindemidlers vedkommende må mængden af de anvendte produkter ikke overstiger 3 % af den samlede vægt.

VII. BESTEMMELSER OM MINIMUMSTOLERANCEVÆRDIER, DER ER ANGIVET, ELLER SOM SKAL ANGIVES SOM OMHANDLET I DEL B OG C

Hvis det ved officiel kontrol i henhold til direktivets artikel 12 konstateres, at et fodermiddels sammensætning afviger fra den angivne sammensætning på en måde, der reducerer dets værdi, tillades følgende minimumstolerancer:

a) for råprotein:

- 2 enheder ved angivet indhold på 20 % eller derover

- 10 % af det angivne indhold ved angivet indhold på under 20 % (indtil 10 %).

- 1 enhed ved angivet indhold på under 10 %.

b) for samlet indhold af sukker, reducerende sukkerarter, saccharose, lactose og glucose (dextrose):

- 2 enheder ved angivet indhold på 20 % eller derover

- 10 % af det angivne indhold ved angivet indhold på under 20 % (indtil 5 %)

- 0,5 enheder ved angivet indhold på under 5 %.

c) for stivelse og inulin:

- 3 enheder ved angivet indhold på 30 % eller derover

- 10 % af det angivne indhold ved angivet indhold på under 30 % (indtil 10 %)

- 1 enhed ved angivet indhold på under 10 %.

d) for råfedt:

- 1,8 enheder ved angivet indhold på 15 % eller derover

- 12 % af det angivne indhold ved angivet indhold på under 15 % (indtil 5 %)

- 0,6 enheder ved angivet indhold på under 5 %.

e) for træstof:

- 2,1 enhed ved angivet indhold på 14 % eller derover

- 15 % af det angivne indhold ved angivet indhold på under 14 % (indtil 6 %)

- 0,9 enheder ved angivet indhold på under 6 %.

f) for vand og råaske:

- 1 enhed ved angivet indhold på 10 % eller derover

- 10 % af det angivne indhold ved angivet indhold på under 10 % (indtil 5 %)

- 0,5 enheder ved angivet indhold på under 5 %.

g) for samlet indhold af phosphor, natrium, calciumcarbonat, calcium, magnesium, syretal og stof, der er uopløseligt i let petroleum:

- 1,5 enheder ved angivet indhold (værdi) på 15 % (15) eller derover, afhængigt af omstændighederne

- 10 % af det angivne indhold (værdi) ved angivet indhold (værdi) på under 15 % (15) (indtil 2 % (2)), afhængigt af omstændighederne

- 0,2 enheder ved angivet indhold (værdi) på under 2 % (2),

h) for aske, der er uopløselig i saltsyre, og chlorider udtrykt som NaCl:

- 10 % af det angivne indhold ved angivet indhold på 3 % eller derover

- 0,3 enheder ved angivet indhold på under 3 %.

i) for karoten, A-vitamin og Xanthophyll:

- 30 % af det angivne indhold.

j) for methionin, lysin og flygtige kvælstofbaser:

- 20 % af det angivne indhold.

DEL B Ikke-udtømmende liste over de mest anvendte fodermidler

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

DEL C Bestemmelser om angivelse af bestanddele i fodermidler, som ikke er anført på listen

For fodermidler, der bringes i omsætning, og som ikke er anført på listen i del B til dette bilag, er det i henhold til artikel 5, stk. 1, litra d), i direktivet, obligatorisk at angive de bestanddele, som er anført i nedenstående tabels kolonne 2:

>TABELPOSITION>

Top