Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0016

Rådets direktiv 96/16/EF af 19. marts 1996 om statistiske undersøgelser af mælk og mejeriprodukter

OJ L 78, 28.3.1996, p. 27–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 492 - 494
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 492 - 494
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 492 - 494
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 492 - 494
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 492 - 494
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 492 - 494
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 492 - 494
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 492 - 494
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 492 - 494
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 018 P. 192 - 194
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 018 P. 192 - 194
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 022 P. 87 - 89

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/16/oj

31996L0016

Rådets direktiv 96/16/EF af 19. marts 1996 om statistiske undersøgelser af mælk og mejeriprodukter

EF-Tidende nr. L 078 af 28/03/1996 s. 0027 - 0029


RÅDETS DIREKTIV 96/16/EF af 19. marts 1996 om statistiske undersøgelser af mælk og mejeriprodukter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og

ud fra følgende betragtninger:

Rådets direktiv 72/280/EØF af 31. juli 1972 om de statistiske undersøgelser, der skal foretages af medlemsstaterne med hensyn til mælk og mejeriprodukter (3), er blevet ændret flere gange; i anledning af de nye ændringer, der skal foretages, bør direktivet omarbejdes af hensyn til klarheden;

Kommissionen har for at kunne udføre de opgaver, der påhviler den i medfør af traktaten og fællesskabsbestemmelserne om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter, brug for pålidelige oplysninger om mælkeproduktionen og dens anvendelse og for pålidelige, regelmæssige og aktuelle oplysninger om mælkeleverancerne til de foretagender, som behandler eller forarbejder mælk, samt om produktionen af mejeriprodukter i medlemsstaterne;

produktionen og anvendelsen af mælk i landbrugsbedrifter bør opgøres efter ensartede kriterier og mere præcist, og der bør gennemføres månedlige undersøgelser i alle medlemsstaterne hos de foretagender, som behandler eller forarbejder mælk;

for at få sammenlignelige resultater bør der fastsættes fælles kriterier for afgrænsningen af undersøgelsesområdet, for de karakteristika, der skal indhentes oplysninger om, og for undersøgelsernes nærmere gennemførelse;

på baggrund af erfaringerne med gennemførelsen af de hidtidige bestemmelser har det vist sig hensigtsmæssigt at forenkle bestemmelserne, særlig ved at ophæve bestemmelserne om ugentlige indberetninger;

på grund af den stadig større betydning, der tillægges mælkeproteinbestanddelen i mejeriprodukter, bør der træffes foranstaltninger;

for at lette gennemførelsen af dette direktiv er et tæt samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen stadig påkrævet, særlig inden for rammerne af Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, der er nedsat ved afgørelse 72/279/EØF (4) -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Medlemsstaterne

1) foretager hos de i artikel 2 nærmere angivne undersøgelsesenheder undersøgelser af de i artikel 4 anførte data og indberetter de månedlige, årlige og treårige resultater til Kommissionen

2) foretager hvert år hos landbrugsbedrifterne, som defineret efter proceduren i artikel 7, opgørelser over produktionen af mælk og dens anvendelse

3) kan anvende data fra andre officielle kilder, hvis Kommissionen giver sit samtykke dertil.

Artikel 2

De i artikel 1, nr. 1, omhandlede undersøgelser vedrører:

1) foretagender eller landbrugsbedrifter, der køber sødmælk - og eventuelt mejeriprodukter - direkte hos landbrugsbedrifter eller hos de i nr. 2) omhandlede foretagender med henblik på forarbejdning af produkterne eller mælken til mejeriprodukter

2) foretagender, som indsamler mælk eller fløde for at overdrage disse produkter helt eller delvis uden behandling eller forarbejdning til de i nr. 1) omhandlede foretagender.

Medlemsstaterne træffer egnede foranstaltninger for så vidt muligt at undgå dobbelttællinger.

Artikel 3

1. I dette direktiv forstås ved mælk ko-, fåre-, gede- og bøffelmælk. De i artikel 4, stk. 1, litra a), omhandlede månedlige undersøgelser er begrænset til komælk og produkter fremstillet udelukkende af komælk.

2. Fortegnelsen over de mejeriprodukter, der er omfattet af undersøgelserne, opstilles efter proceduren i artikel 7; fortegnelsen kan ændres efter samme procedure.

3. Ensartede definitioner af de mål, der skal anvendes ved indberetningen af resultaterne, fastlægges efter proceduren i artikel 7.

Artikel 4

1. De i artikel 1, nr. 1), omhandlede undersøgelser tilrettelægges således, at det er muligt i det mindste at indberette de data, der er nævnt i litra a), b) og c).

Spørgeskemaerne udformes således, at dobbelttællinger undgås.

Dataene vedrører:

a) månedligt:

i) mængden af og fedtindholdet i den indsamlede mælk og fløde samt proteinindholdet i den indsamlede komælk

ii) mængden af visse behandlede friske mejeriprodukter, der er til rådighed til levering, samt af visse fremstillede mejeriprodukter

b) årligt:

i) mængden af og fedt- og proteinindholdet i den mælk og fløde, der er til rådighed

ii) mængden af de behandlede friske mejeriprodukter, der er til rådighed til levering, samt af de øvrige fremstillede mejeriprodukter, opdelt efter art

iii) anvendelsen af råvarer i form af sødmælk og skummetmælk samt den mængde fedt, der anvendes til fremstilling af mejeriprodukterne

c) hvert tredje år (fra 31. december 1997):

antallet af de i artikel 2 omhandlede undersøgelsesenheder efter bestemte størrelsesklasser.

2. For i løbet af tre år efter dette direktivs ikrafttrædelse at undersøge, om de årlige statistiske oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra b), kan udvides til også at omfatte proteinindholdet i de vigtigste mejeriprodukter, foretager medlemsstaterne i denne periode pilotopgørelser eller undersøgelser med henblik herpå. Kommissionen udarbejder et arbejdsprogram for hvert af de tre år efter proceduren i artikel 7.

Medlemsstaterne sender hvert år Kommissionen en rapport om programmets gennemførelse med de disponible statistiske data og de oplysninger, der er nødvendige for at kunne fortolke disse data.

Artikel 5

1. Med forbehold af andet afsnit gennemføres de i artikel 1, nr. 1), omhandlede undersøgelser i form af totalundersøgelser hos mejerier, der tegner sig for mindst 95 % af indsamlingen af komælk i den enkelte medlemsstat, idet den resterende mængde anslås ved hjælp af repræsentative stikprøveundersøgelser eller andre kilder.

Medlemsstaterne kan gennemføre de i artikel 4, stk. 1, litra a), omhandlede månedlige undersøgelser ved repræsentative stikprøveundersøgelser. I så fald må stikprøvefejlene ikke overstige 1 % (pålidelighedsmargen på 68 %) af den samlede indsamling i landet.

2. Medlemsstaterne træffer alle egnede foranstaltninger for at opnå fuldstændige og tilstrækkeligt nøjagtige resultater. De meddeler i form af en metodologirapport Kommissionen alle de nødvendige oplysninger til bedømmelse af de indberettede resultaters nøjagtighed, særlig:

a) de anvendte spørgeskemaer

b) de metoder, der anvendes for at undgå dobbelttællinger

c) de metoder, der anvendes for at overføre de data, der indhentes ved spørgeskemaer, til fællesskabstabeller.

Metodologirapporterne, oplysningernes disponibilitet og pålidelighed samt andre spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af dette direktiv drøftes en gang om året i den kompetente arbejdsgruppe under Den Stående Landbrugsstatistiske Komité. Den første metodologirapport sendes til Kommissionen senest inden udgangen af året efter dette direktivs ikrafttrædelse.

Artikel 6

1. Tabellerne til indberetning af dataene opstilles efter proceduren i artikel 7.

Tabellerne kan ændres efter samme procedure.

2. Medlemsstaterne indberetter, i overensstemmelse med Rådets forordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90 af 11. juni 1990 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (5), de i stk. 3 omhandlede resultater, herunder de data, der er erklæret fortrolige i henhold til national lovgivning eller praksis om statistisk fortrolighed.

3. Medlemsstaterne indberetter til Kommissionen snarest muligt efter sammenfatningen af dataene og senest

a) 45 dage efter udgangen af referencemåneden: de i artikel 4, stk. 1, litra a), omhandlede månedlige resultater

b) i juni i det på referenceåret følgende år:

- de i artikel 4, stk. 1, litra b), omhandlede årlige resultater

- den rapport om gennemførelsen, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2

c) i september i det år, der følger efter det år, hvori referencedatoen falder: de i artikel 1, nr. 2) og artikel 4, stk. 1, litra c), omhandlede resultater.

4. Kommissionen sammenstiller de af medlemsstaterne indberettede data og meddeler den samtlige resultater.

Artikel 7

1. Når der henvises til proceduren i denne artikel, indbringer formanden sagen for Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, i det følgende benævnt »komitéen«, enten på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats repræsentant.

2. Kommissionens repræsentant forelægger komitéen et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Komitéen afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Den udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i komitéen tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. a) Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, såfremt disse er i overensstemmelse med Komitéen udtalelse.

b) Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med Komitéens udtalelse, eller har Komitéen ikke afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks for Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

c) Dersom Rådet ved udløbet af en frist på tre måneder efter at have fået sagen forelagt ikke har truffet nogen afgørelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen.

Artikel 8

Kommissionen forelægger senest den 1. juli 1999 Rådet en rapport om de indvundne erfaringer med gennemførelsen af dette direktiv. I denne anledning forelægger den især resultaterne af den i artikel 4, stk. 2), nævnte undersøgelse i givet fald ledsaget af forslag med hensyn til den endelige periode.

Artikel 9

1. Direktiv 72/280/EØF ophæves med virkning fra den 1. januar 1997.

2. Henvisninger til det ophævede direktiv 72/280/EØF skal anses som henvisninger til nærværende direktiv.

Artikel 10

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1. januar 1997. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og administrative bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 11

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 12

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 1996.

På Rådets vegne

W. LUCHETTI

Formand

(1) EFT nr. C 321 af 1. 12. 1995, s. 6.

(2) EFT nr. C 32 af 5. 2. 1996.

(3) EFT nr. L 179 af 7. 8. 1972, s. 2. Direktivet er senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(4) EFT nr. L 179 af 7. 8. 1972, s. 1.

(5) EFT nr. L 151 af 15. 6. 1990, s. 1.

Top