Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0003

Kommissionens direktiv 96/3/Euratom, EKSF, EF af 26. januar 1996 om fritagelse af bulktransport af flydende olier og fedtstoffer ad søvejen fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 93/43/EØF om levnedsmiddelhygiejne (Tekst af betydning for EØS)

OJ L 21, 27.1.1996, p. 42–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 015 P. 432 - 436
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 015 P. 432 - 436
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 015 P. 432 - 436
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 015 P. 432 - 436
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 015 P. 432 - 436
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 015 P. 432 - 436
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 015 P. 432 - 436
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 015 P. 432 - 436
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 015 P. 432 - 436
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 017 P. 87 - 91
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 017 P. 87 - 91
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 063 P. 31 - 35

No longer in force, Date of end of validity: 17/06/2014; ophævet ved 32014R0579

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/3/oj

31996L0003

Kommissionens direktiv 96/3/Euratom, EKSF, EF af 26. januar 1996 om fritagelse af bulktransport af flydende olier og fedtstoffer ad søvejen fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 93/43/EØF om levnedsmiddelhygiejne (Tekst af betydning for EØS)

EF-Tidende nr. L 021 af 27/01/1996 s. 0042 - 0046


KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/3/EF af 26. januar 1996 om fritagelse af bulktransport af flydende olier og fedtstoffer ad søvejen fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 93/43/EØF om levnedsmiddelhygiejne (Tekst af betydning for EØS)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 93/43/EØF af 14. juni 1993 om levnedsmiddelhygiejne (1), særlig artikel 3, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

Modtagne oplysninger viser, at anvendelsen af kapitel IV, punkt 2, andet afsnit, i bilaget til direktiv 93/43/EØF vedrørende bulktransport af levnedsmidler i flydende form eller i form af granulat eller pulver i beholdere og/eller containere/tanke, der er forbeholdt transport af levnedsmidler, er upraktisk og pålægger levnedsmiddelbranchen urimeligt tunge byrder, når bestemmelserne anvendes på transport i søgående fartøjer af flydende olier og fedtstoffer, der er bestemt til eller som sandsynligvis vil blive anvendt til konsum;

det er imidlertid nødvendigt at sikre, at indrømmelsen af en fritagelse giver en tilsvarende beskyttelse af den offentlige sundhed ved at knytte betingelser til fritagelsesbestemmelserne;

antallet af søgående fartøjer bestemt til transport af levnedsmidler er utilstrækkeligt til at opfylde behovet i forbindelse med den fortsatte handel med olier og fedtstoffer, der er bestemt til eller som sandsynligvis vil blive anvendt til konsum;

erfaringerne fra de senere år viser, at forurening af flydende olier og fedtstoffer kan undgås, når tanke anvendt til transport heraf er fremstillet af materialer, som er lette at gøre rene, eller når de tre foregående ladninger er af en sådan art, at de ikke efterlader uacceptabel forurening; på den anden side skal det godtgøres, at tanke, som tidligere er anvendt til transport, er blevet rengjort effektivt;

ifølge artikel 8 i direktiv 93/43/EØF påhviler det medlemsstaterne at føre kontrol med gennemførelsen af nærværende direktiv;

i forbindelse med denne specifikke fritagelse gælder de generelle bestemmelser i direktiv 93/43/EØF fortsat;

i henhold til artikel 1, stk. 2, i direktiv 93/43/EØF berører denne fritagelse ikke levnedsmidler, for hvilke der gælder mere specifikke fællesskabsregler;

foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Levnedsmidler -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ved dette direktiv fraviges bestemmelserne i kapitel IV, punkt 2, andet afsnit, i bilaget til direktiv 93/43/EØF, og der fastlægges tilsvarende betingelser, som skal sikre beskyttelsen af den offentlige sundhed og de pågældende levnedsmidlers sikkerhed og sundhed.

Artikel 2

1. Bulktransport i søgående fartøjer af flydende olier eller fedtstoffer, som skal forarbejdes og er bestemt til, eller som sandsynligvis vil blive anvendt til konsum, er tilladt i tanke, som ikke udelukkende er forbeholdt transport af levnedsmidler, på følgende betingelser:

a) hvis olien eller fedtet transporteres i en rustfri ståltank eller en tank foret med epoxyharpiks eller et hermed teknisk ækvivalent stof, skal den umiddelbart foregående last transporteret i tanken have været et levnedsmiddel eller en last fra den liste over acceptable tidligere ladninger, som er anført i bilaget

b) hvis olien eller fedtet transporteres i en tank af andre materialer end de i litra a) anførte, skal de tre foregående ladninger transporteret i tankene havde været levnedsmidler eller fra den liste over acceptable tidligere ladninger, der er anført i bilaget.

2. Bulktransport i søgående fartøjer af flydende olier eller fedtstoffer, som ikke skal forarbejdes yderligere, og som er bestemt til, eller som sandsynligvis vil blive anvendt til konsum, er tilladt i tanke, som ikke udelukkende er forbeholdt transport af levnedsmidler, på følgende betingelser:

a) tanken skal være af rustfri stål eller foret med epoxyharpiks eller et hermed teknisk ækvivalent stof, og

b) de tre foregående ladninger transporteret i tanken skal have været levnedsmidler.

Artikel 3

1. Kaptajnen på det søgående fartøj, som i tanke transporterer flydende olier og fedtstoffer, der er bestemt til, eller som sandsynligvis vil blive anvendt til konsum, skal være i besiddelse af nøjagtige dokumenterede oplysninger om de tre foregående ladninger, som er transporteret i de pågældende tanke, og som effektiviteten af den rengøringsproces, der er anvendt mellem disse ladninger.

2. Hvis ladningen er blevet omskibet, skal kaptajnen på det modtagende fartøj ud over den dokumentation, der kræves i stk. 1, være i besiddelse af nøjagtige dokumenterede oplysninger, der godtgør af transporten af den flydende olie eller de flydende fedtstoffer opfyldte bestemmelserne i artikel 2 under den foregående skibstransport, samt at den rengøringsproces, der er anvendt mellem disse ladninger på det andet fartøj, har været effektiv.

3. Fartøjets kaptajn skal i tilfælde af anmodning herom forevise de officielle kontrolmyndigheder de i stk. 1 og 2 omhandlede dokumenterede oplysninger.

Artikel 4

Dette direktiv tages op til revision, hvis en eller flere medlemsstater eller Kommissionen finder, at ændringer er nødvendige for at tage hensyn til den videnskabelige eller tekniske udvikling. Under alle omstændigheder skal bilaget tages op til revision senest et år efter ikrafttrædelsen af dette direktiv.

Artikel 5

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv pr. den 12. februar 1996. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 6

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 7

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. januar 1996.

På Kommissionens vegne

Martin BANGEMANN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 175 af 19. 7. 1993, s. 1.

BILAG

Liste over acceptable tidligere ladninger

>TABELPOSITION>

Top