Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0739

96/739/EF: Kommissionens Beslutning af 3. december 1996 om særligt EU-tilskud til udryddelse af Newcastle disease i Sverige

OJ L 335, 24.12.1996, p. 58–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/739/oj

31996D0739

96/739/EF: Kommissionens Beslutning af 3. december 1996 om særligt EU-tilskud til udryddelse af Newcastle disease i Sverige

EF-Tidende nr. L 335 af 24/12/1996 s. 0058 - 0058


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. december 1996 om særligt EU-tilskud til udryddelse af Newcastle disease i Sverige (96/739/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), senest ændret ved Kommissionens beslutning 94/370/EØF (2), særlig artikel 3, stk. 3, og artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

Der forekom udbrud af Newcastle disease i Sverige i 1995; forekomsten af denne sygdom er en alvorlig fare for fjerkræbestanden i EU, og for at bidrage til hurtigst muligt at udrydde sygdommen har EU mulighed for at yde kompensation for de opståede tab;

så snart forekomsten af Newcastle disease blev officielt bekræftet, traf de svenske myndigheder passende foranstaltninger, herunder de i artikel 3, stk. 2, i beslutning 90/424/EØF nævnte foranstaltninger; de svenske myndigheder indberettede disse foranstaltninger;

betingelserne for EU-tilskud er opfyldt;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

For de udbrud af Newcastle disease, der forekom i 1995, kan Sverige opnå EU-tilskud. EU-tilskuddet udgør:

- 50 % af de af Sverige afholdte udgifter til erstatning til ejerne for henholdsvis slagtning og i givet fald destruktion af fjerkræ og fjerkræprodukter

- 50 % af de af Sverige afholdte udgifter til rengøring og desinfektion på bedrifter og af materiel

- 50 % af de af Sverige afholdte udgifter til erstatning til ejerne for destruktion af forurenet foder og kontaminerede materialer.

Artikel 2

1. EU-tilskuddet ydes mod forelæggelse af bilag.

2. De i stk. 1 omhandlede bilag fremsendes af Sverige senest seks måneder efter meddelelsen af denne beslutning.

3. Dog kan Sverige på begæring få ydet et forskud på 1 000 000 ECU

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Sverige.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 1996.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 224 af 18. 8. 1990, s. 19.

(2) EFT nr. L 168 af 2. 7. 1994, s. 31.

Top