Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0057

Rådets direktiv 95/57/EF af 23. november 1995 om indsamling af statistiske oplysninger vedrørende turisme

OJ L 291, 6.12.1995, p. 32–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 015 P. 419 - 426
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 015 P. 419 - 426
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 015 P. 419 - 426
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 015 P. 419 - 426
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 015 P. 419 - 426
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 015 P. 419 - 426
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 015 P. 419 - 426
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 015 P. 419 - 426
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 015 P. 419 - 426
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 017 P. 74 - 81
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 017 P. 74 - 81

No longer in force, Date of end of validity: 10/08/2011; ophævet ved 32011R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/57/oj

31995L0057

Rådets direktiv 95/57/EF af 23. november 1995 om indsamling af statistiske oplysninger vedrørende turisme

EF-Tidende nr. L 291 af 06/12/1995 s. 0032 - 0039


RÅDETS DIREKTIV 95/57/EF af 23. november 1995 om indsamling af statistiske oplysninger vedrørende turisme

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

Europa-Parlamentets beslutninger af 11. juni 1991 (1) og 18. januar 1994 (2) understreger, at Fællesskabet spiller en afgørende rolle i udarbejdelsen af statistikker vedrørende turisme;

udarbejdelsen af et direktiv med henblik på at kanalisere de bestræbelser, der for tiden udfoldes i spredt orden på nationalt plan, støttes af Det Økonomiske og Sociale Udvalg (3);

i henhold til Rådets beslutning 90/665/EØF (4) er der udarbejdet en fælles metodologi for indsamling af fællesskabsstatistikker vedrørende turisme;

resultaterne af det toårige program (1991-1992) for udvikling af fællesskabsstatistikker vedrørende turisme i henhold til beslutning 90/665/EØF understreger behovene hos brugere i den private og den offentlige sektor for med kort varsel at have adgang til pålidelige og sammenlignelige statistikker vedrørende udbud og efterspørgsel i turistbranchen på fællesskabsplan;

udviklingen af fællesskabsstatistikker vedrørende turisme er ved Rådets afgørelse 92/421/EØF af 13. juli 1992 om en EF-handlingsplan for turisme (5) blevet anerkendt som værende af stor betydning;

turismens anerkendte rolle som et redskab til udvikling og socioøkonomisk integration kan sikres bedre gennem viden om de relevante grundlæggende statistikker, der navnlig er etableret på regionalt plan;

med henblik på at vurdere konkurrenceevnen i Fællesskabets turistindustri er det nødvendigt at opnå større viden om turiststrømmenes omfang og karakteristika, turistens profil og udgifterne til turisme;

månedlige oplysninger er påkrævede, hvis man skal kunne måle virkningerne af den sæsonbetingede efterspørgsel på turistfaciliteternes modtagekapacitet og således bistå offentlige myndigheder og erhvervslivet med udvikling af mere hensigtsmæssige strategier og politikker, som kan forbedre den sæsonmæssige spredning af ferier og turistaktiviteternes ydeevne;

yderligere fællesskabsaktiviteter på dette område bør fortsat være baseret på en pragmatisk fremgangsmåde, som er i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet;

de nødvendige synergier mellem nationale, internationale og fællesskabsbaserede statistikprojekter, som beskæftiger sig med turisme, skal sikres for at reducere arbejdsbyrden ved indsamling af oplysninger;

der bør tages hensyn til den metodologi, som er udviklet i samarbejde med andre internationale organisationer, som for eksempel Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og Verdensturistorganisationen, samt de henstillinger, som blev vedtaget af De Forenede Nationers Statistikudvalg i marts 1993, med henblik på at sikre en højere grad af sammenlignelighed inden for turismestatistikker på verdensplan;

der kan opnås en betydelig mere pålidelig og effektiv overvågning af strukturen i og udviklingen af efterspørgsel og udbud på turistområdet, hvis man etablerer hensigtsmæssige og anerkendte fællesskabsrammer;

et sådant system kan give stordriftsfordele, samtidig med at der udarbejdes oplysninger til gavn for samtlige medlemsstater og andre implicerede parter;

formidlingen af sammenlignelige statistikker vedrørende turisme opnås bedst på fællesskabsplan;

i Rådets beslutning 93/464/EØF af 22. juli 1993 om rammeprogrammet for prioriterede aktioner vedrørende statistiske oplysninger 1993-1997 (6) er der givet mulighed for at udarbejde et informationssystem rettet mod udbud og efterspørgsel på turistområdet;

et rådsdirektiv kan skabe fælles rammer, hvorved man opnår den størst mulige virkning af de forskellige initiativer, der gennemføres på nationalt plan;

de statistiske data, der indsamles inden for et fællesskabssystem, skal være pålidelige og sammenlignelige fra den ene medlemsstat til den anden; det er derfor nødvendigt, at man i fællesskab fastlægger de kriterier, som gør det muligt at opfylde disse krav -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Formål

Med det formål at oprette et system for statistiske oplysninger vedrørende turisme på fællesskabsplan skal medlemsstaterne foretage indsamling, kompilering, behandling og overførsel af harmoniserede statistiske oplysninger vedrørende udbud og efterspørgsel på turistområdet.

Artikel 2

Området for indsamling af oplysninger og grundlæggende definitioner

For så vidt angår dette direktiv vedrører indsamlingen af data:

a) kapaciteten for erhvervsmæssig indlogering af turister:

1) hoteller og lignende etablissementer

2) andre faciliteter til erhvervsmæssig indlogering herunder:

2.1. campingpladser

2.2. feriecentre

2.3. anden erhvervsmæssig indlogering

b) turiststrømmen i faciliteter for erhvervsmæssig turistindlogering:

Indsamlingen omfatter intern turisme, dvs. indenlandsk og indadgående turisme; »indenlandsk turisme« dækker personer bosiddende i det pågældende land, som kun rejser inden for dettes grænse, og »indadgående turisme« dækker ikke-bosiddende personer, som rejser inden for det pågældende lands grænser

c) turismeefterspørgslen:

Indsamlingen omfatter national turisme, dvs. indenlandsk og udadgående turisme; her dækker »udadgående turisme« bosiddende personer, som rejser i et andet land. Oplysninger om turismeefterspørgslen vedrører rejser, hvis hovedformål er ferie eller forretning, og som omfatter mindst en nat eller flere på hinanden følgende nætter tilbragt uden for det sædvanlige opholdssted.

Artikel 3

Karakteristika for indsamlede data

1. En liste over karakteristika for indsamlede data med angivelse af deres periodicitet og deres områdemæssige opdeling findes i bilaget.

2. De definitioner, som anvendes på dataindsamlingskarakteristika, og alle tilpasninger af listen over dataindsamlingskarakteristika fastsættes af Kommissionen efter proceduren i artikel 12.

Artikel 4

Nøjagtigheden af de statistiske oplysninger

1. Indsamlingen af de statistiske oplysninger skal, hvor det er muligt, sikre, at resultaterne opfylder disse minimumskrav til nøjagtighed. Disse nøjagtighedskrav samt de procedurer, der skal sikre en ensartet behandling af systematiske afvigelser, fastsættes af Kommissionen efter proceduren i artikel 12. Minimumskravene til nøjagtighed fastsættes med særlig reference til årligt antal overnatninger på nationalt plan.

2. Med hensyn til grundlaget for indsamlingen, træffer medlemsstaterne de foranstaltninger, som de anser for hensigtsmæssige for at opretholde kvaliteten og sammenligneligheden af resultaterne.

Artikel 5

Indsamling af statistiske oplysninger

1. Medlemsstaterne kan, hvor det er hensigtsmæssigt, basere indsamlingen af de statistiske oplysninger, som er nævnt i artikel 3, på eksisterende data, kilder og systemer.

2. Hvor det drejer sig om karakteristika med årlig periodicitet, begynder den første opgørelsesperiode den 1. januar 1996. Hvor det drejer sig om karakteristika vedrørende kolonnerne med måneds- og kvartalsvise data i henholdsvis afsnit B og C i bilaget, begynder den første opgørelsesperiode den 1. januar 1997.

Artikel 6

Behandling af data

Medlemsstaterne behandler de oplysninger, der er indsamlet i henhold til artikel 3, under iagttagelse af de krav til nøjagtighed, der er fastsat i artikel 4, og i overensstemmelse med de detaljerede regler, der er vedtaget efter proceduren i artikel 12. Det regionale niveau er i overensstemmelse med fortegnelsen over territoriale statistiske enheder under De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor.

Artikel 7

Dataoverførsel

1. Medlemsstaterne overfører de ifølge artikel 6 behandlede oplysninger, herunder oplysninger som er erklæret fortrolige af medlemsstaterne i henhold til national lovgivning eller praksis vedrørende fortrolige statistiske oplysninger, i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets forordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90 af 11. juni 1990 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (7). Nævnte forordning omhandler den fortrolige behandling af oplysninger.

2. Overførslen af foreløbige årlige data foregår inden for seks måneder efter udløbet af opgørelsesperioden, og de reviderede årsresultater skal overføres inden for en frist på højst tolv måneder efter udløbet af opgørelsesperioden. Overførslen af foreløbige månedlige og kvartalsvise data finder sted inden for tre måneder efter udløbet af den tilsvarende opgørelsesperiode, og de reviderede månedlige og kvartalsvise resultater overføres inden for en frist på maksimalt seks måneder efter udløbet af den tilsvarende opgørelsesperiode.

3. Kommissionen kan med henblik på at lette opgaven for de parter, som har til opgave at fremskaffe oplysninger, efter proceduren i artikel 12 etablere standardiserede procedurer for dataoverførsel og skabe betingelser for øget brug af automatisk databehandling og elektronisk dataoverførsel.

Artikel 8

Rapporter

1. Medlemsstaterne meddeler på opfordring Kommissionen alle nødvendige oplysninger til brug for vurdering af de statistiske oplysningers kvalitet, sammenlignelighed og fuldstændighed. Medlemsstaterne meddeler endvidere Kommissionen detaljerede oplysninger om efterfølgende ændringer i de anvendte metoder.

2. Kommissionen forelægger en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Sociale og Økonomiske Udvalg om de erfaringer, der er gjort med det arbejde, som er udført i henhold til dette direktiv, når der er indsamlet data over en periode på tre år.

Artikel 9

Formidling af resultater

De nærmere regler for Kommissionens formidling af oplysningerne fastsættes efter proceduren i artikel 12.

Artikel 10

Overgangsperiode

1. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til at gøre Fællesskabets oplysningssystem operationelt i løbet af en overgangsperiode, der afsluttes tre år efter dette direktivs ikrafttræden for månedlige og årlige oplysninger, og fem år efter ikrafttrædelsen for kvartalsvise oplysninger, jf. dog artikel 13.

2. I løbet af overgangsperioden kan Kommissionen, efter proceduren i artikel 12, acceptere afvigelser fra bestemmelserne i dette direktiv, i den udstrækning de nationale statistiske systemer på turistområdet kræver tilpasninger.

Artikel 11

Udvalg

Procedurerne for gennemførelse af dette direktiv og eventuelle foranstaltninger med henblik på tilpasning til den økonomiske og tekniske udvikling, navnlig for så vidt angår:

- de definitioner, som skal anvendes på dataindsamlingskarakteristika og alle tilpasninger af listen over dataindsamlingskarakteristika (artikel 3), i det omfang disse tilpasninger ikke besværliggør indsamlingsprocessen yderligere

- krav til nøjagtighed og den ensartede behandling af systematiske afvigelser (artikel 4)

- behandling af data (artikel 6), procedurer for dataoverførsel (artikel 7) og formidling af resultater (artikel 9)

- afvigelser fra bestemmelser i dette direktiv i løbet af overgangsperioden (artikel 10)

fastsættes af Kommissionen, der i overensstemmelse med artikel 12 bistås af Udvalget for Det Statistiske Program nedsat ved afgørelse 89/382/EØF, Euratom (8), i det følgende benævnt »udvalget«.

Artikel 12

Procedure

1. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyntagen til det pågældende spørgsmåls hastende karakter. Det udtaler sig med det flertal, som er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Under afstemninger i udvalget tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

2. a) Kommissionen vedtager foranstaltninger, der straks finder anvendelse.

b) Hvis foranstaltningerne ikke er i overensstemmelse med den af udvalget afgivne udtalelse, underrettes Rådet dog straks af Kommissionen om disse foranstaltninger. I så fald gælder følgende:

- Kommissionen udsætter gennemførelsen af de foranstaltninger, den har truffet afgørelse om, i tre måneder regnet fra datoen for underretningen

- Rådet kan med kvalificeret flertal træffe en anden afgørelse inden for det tidsrum, der er nævnt i første led.

Artikel 13

Direktivets gennemførelse

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 23. november 1996.

Artikel 14

Ikrafttrædelse

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 15

Afsluttende bestemmelser

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 1995.

På Rådets vegne

C. WESTENDORP y CABEZA

Formand

(1) EFT nr. C 183 af 15. 7. 1991, s. 74.

(2) EFT nr. C 44 af 14. 2. 1994, s. 61.

(3) EFT nr. C 52 af 19. 2. 1994, s. 22.

(4) EFT nr. L 358 af 21. 12. 1990, s. 89.

(5) EFT nr. L 231 af 13. 8. 1992, s. 26.

(6) EFT nr. L 219 af 28. 8. 1993, s. 1.

(7) EFT nr. L 151 af 15. 6. 1990, s. 1.

(8) EFT nr. L 181 af 28. 6. 1989, s. 47.

BILAG

STATISTISKE OPLYSNINGER VEDRØRENDE TURISME

NB: Den geografiske inddeling af verden i forbindelse med de oplysninger, der kræves under B.1.3, C.1.1.2 og C.1.1.4, findes sidst i bilaget.

A. Turismens erhvervsmæssige indlogeringskapacitet: lokale enheder på nationalt territorium

A.1. Oplysninger, der skal overføres på årsbasis

>TABELPOSITION>

B. Turiststrømmen i erhvervsmæssige turistfaciliteter: indenlandsk og indadgående turisme

B.1. Oplysninger, der skal overføres på årsbasis

>TABELPOSITION>

B.2. Oplysninger, der skal overføres på månedsbasis

>TABELPOSITION>

C. Turismeefterspørgsel; indenlandsk og udadgående turisme (undtagen endagsturisme)

C.1. Oplysninger, der skal overføres på nationalt plan

>TABELPOSITION>

OPDELING AF VERDEN I GEOGRAFISKE OMRÅDER

HELE VERDEN

HELE EØS

HELE DEN EUROPÆISKE UNION (15)

Belgien

Danmark

Finland

Det Forenede Kongerige

Frankrig

Grækenland

Irland

Italien

Luxembourg

Nederlandene

Portugal

Spanien

Sverige

Tyskland

Østrig

HELE EFTA

Island

Norge

Schweiz (og Liechtenstein)

ØVRIGE LANDE I EUROPA (eksklusive EFTA):

Tyrkiet

Polen

Tjekkiet

Slovakiet

Ungarn

HELE AFRIKA

Nordamerika:

De Forenede Stater

Canada

HELE CENTRAL- OG SYDAMERIKA

HELE ASIEN

herunder:

Japan

AUSTRALIEN, OCEANIEN OG ØVRIGE OMRÅDER:

herunder:

Australien

New Zealand

I ØVRIGT

Top