Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0009

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF af 23. marts 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære

OJ L 100, 19.4.1994, p. 1–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 026 P. 3 - 31
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 026 P. 3 - 31
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 013 P. 144 - 172
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 013 P. 144 - 172
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 013 P. 144 - 172
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 013 P. 144 - 172
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 013 P. 144 - 172
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 013 P. 144 - 172
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 013 P. 144 - 172
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 013 P. 144 - 172
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 013 P. 144 - 172
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 014 P. 26 - 55
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 014 P. 26 - 55
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 052 P. 54 - 82

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2016; ophævet ved 32014L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/9/oj

31994L0009

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF af 23. marts 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære

EF-Tidende nr. L 100 af 19/04/1994 s. 0001 - 0029
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 26 s. 0003
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 26 s. 0003


EUROPA-PARLAMENTETS OG RAADETS DIREKTIV 94/9/EF af 23. marts 1994 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfaere

EUROPA-PARLAMENTET OG RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab, saerlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

i overensstemmelse med proceduren i traktatens artikel 189 B,

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (2), og ud fra foelgende betragtninger:

Det paahviler medlemsstaterne at soerge for borgernes og i givet fald ogsaa husdyrs og goders sikkerhed og sundhed paa deres omraade, isaer arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, bl.a. i forbindelse med de risici, der opstaar ved anvendelse af materiel og sikringssystemer i eksplosionsfarlig atmosfaere;

der findes i medlemsstaterne bindende bestemmelser, som fastlaegger det sikkerhedsniveau, som materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfaere skal opfylde; der er normalt tale om specifikationer af saavel elektrisk som ikke-elektrisk art, som har indflydelse paa konstruktion og fremstilling af det materiel, der anvendes i eksplosionsfarligt miljoe;

de krav, som materiellet skal opfylde, er ikke de samme i de forskellige medlemsstater med hensyn til omfang og kontrolprocedurer; disse forskelle skaber hindringer for samhandelen inden for Faellesskabet;

harmonisering af de nationale lovgivninger er den eneste maade, hvorpaa disse hindringer for den frie handel kan fjernes; den enkelte medlemsstat kan ikke alene opfylde dette maal paa tilfredsstillende maade; i dette direktiv fastsaettes der kun krav, som er noedvendige for den frie omsaetning af det materiel, som direktivet gaelder for;

bestemmelserne med henblik paa at fjerne de tekniske handelshindringer skal foelge den nye metode, der er fastsat i Raadets resolution af 7. maj 1985 (3), og som indebaerer, at der skal fastsaettes vaesentlige sikkerhedskrav og andre krav, der er begrundet i almenhedens interesse, uden at de nuvaerende berettigede beskyttelsesniveauer i medlemsstaterne saenkes; denne resolution indeholder bestemmelser om, at en lang raekke produkter skal omhandles i et enkelt direktiv, saa det undgaas, at direktiverne skal aendres for ofte, eller at der vedtages for mange direktiver;

de nuvaerende direktiver vedroerende indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfaere har vaeret indeldningen til en positiv udvikling inden for beskyttelsen mod eksplosionsfare ved hjaelp af forholdsregler i forbindelse med fremstillingen af det paagaeldende materiel, og har bidraget til, at der er fjernet tekniske handelshindringer inden for dette omraade; samtidig er det noedvendigt at gennemfoere en revision og en udvidelse af de nuvaerende direktiver, da det ud fra et globalt synspunkt isaer er vigtigt at fjerne alle potentielle farer i forbindelse med materiellet. Dette indebaerer isaer, at der allerede ved projekteringen og under konstruktionen skal traeffes forholdsregler, som kan sikre en effektiv beskyttelse af brugere og tredjemand;

der er ofte tale om farer, beskyttelsesforholdsregler og proevningsmetoder, som er ensartede, eller endog identiske, for det materiel, der anvendes i miner og over jorden; det er derfor paakraevet, at materiel og sikringssystemer i de to grupper behandles i et enkelt direktiv;

de naevnte to grupper af materiel anvendes inden for en lang raekke handels- og industrisektorer og er af vaesentlig oekonomisk betydning;

overholdelse af de vaesentlige sikkerheds- og sundhedskrav er en absolut forudsaetning for at kunne sikre, at materiellet og sikringssystemerne er sikre i brug; disse krav er blevet opdelt i generelle krav og supplerende krav, som materiellet og sikringssystemerne skal opfylde; formaalet med de supplerende krav har isaer vaeret at tage hensyn til de eksisterende eller potentielle farer; det foelger heraf, at materiellet og sikringssystemerne skal opfylde ét eller flere af disse krav, naar dette er noedvendigt, for at de kan fungere tilfredsstillende, eller for at de kan bruges efter bestemmelsen; begrebet brug efter bestemmelsen er af afgoerende betydning for beskyttelsen mod eksplosioner for materiel og sikringssystemer; det er absolut paakraevet, at fabrikantens oplysninger er fuldstaendige; det er ligeledes noedvendigt, at det paa materiellet klart og tydeligt angives, hvorledes det skal anvendes i eksplosionsfarlig atmosfaere;

der er planer om at udarbejde et direktiv paa grundlag af artikel 118 A om arbejde i eksplosionsfarlig atmosfaere; dette supplerende direktiv vil blandt andet omfatte eksplosionsfare i forbindelse med brug og/eller installationsform og -metode;

de vaesentlige sikkerheds- og sundhedskrav er en absolut forudsaetning for at kunne sikre, et materiellet er sikkert i brug; kravene skal gennemfoeres med omtanke, dvs. baade under hensyntagen til det eksisterende teknologiske niveau, naar materiellet fremstilles, og de tekniske og oekonomiske betingelser;

der fastsaettes i dette direktiv derfor kun vaesentlige krav; for at goere det lettere for fabrikanterne at bevise, at de vaesentlige krav er overholdt, er det noedvendigt, at der paa europaeisk plan foreligger harmoniserede standarder, isaer vedroerende de ikke-elektriske aspekter ved beskyttelsen mod eksplosioner, baade i forbindelse med projektering, konstruktion og afproevning af materiellet, idet overholdelse af disse standarder sikrer, at produktet formodes at vaere i overensstemmelse med de paagaeldende vaesentlige krav; disse harmoniserede standarder paa europaeisk plan udarbejdes af privatretlige organer og skal bevare deres status som ikke-obligatoriske bestemmelser; i denne forbindelse anerkendes Den Europaeiske Standardiseringsorganisation (CEN) og Den Europaeiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CENELEC) som vaerende de organer, der er kompetent til at vedtage de harmoniserede standarder i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for samarbejdet mellem Kommissionen og disse to organer, som blev undertegnet den 13. november 1984; i dette direktiv forstaas ved en harmoniseret standard en teknisk specifikation (europaeisk standard eller harmoniseringsdokument), som er vedtaget af ét af disse organer eller af dem begge efter mandat fra Kommissionen i overensstemmelse med Raadets direktiv 83/189/EOEF af 28. marts 1983 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (1) samt i henhold til ovennaevnte generelle retningslinjer;

lovgivningen boer forbedres for at sikre, at arbejdsgiverne og arbejdstagerne bidrager effektivt og hensigtsmaessigt til standardiseringsprocessen; denne forbedring boer vaere gennemfoert senest paa det tidspunkt, hvor direktivet ivaerksaettes;

i betragtning af de iboende risici ved anvendelse af materiel i eksplosionsfarlig atmosfaere, er det noedvendigt at fastlaegge procedurer for evaluering af overensstemmelse med de vaesentlige krav i direktivet; disse procedurer udformes paa grundlag af den risikograd, som materiellet repraesenterer og/eller som systemerne skal beskytte det umiddelbart omgivende miljoe mod; hver overensstemmelseskategori for materiellet skal derfor suppleres med en adaekvat procedure eller et valg mellem flere aekvivalente procedurer; de udvalgte procedurer skal fuldt ud svare til Raadets afgoerelse 93/465/EOEF af 22. juli 1993 om modulerne for de forskellige faser i procedurerne for overensstemmelsesvurdering og regler om anbringelse og anvendelse af CE-overensstemmelsesmaerkningen, med henblik paa anvendelse i direktiverne om teknisk harmonisering (2);

Raadet har fastsat, at CE-maerkningen skal foretages enten af fabrikanten eller af dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant; maerkningen betyder, at produktet er i overensstemmelse med alle de vaesentlige krav og evalueringsprocedurerne i de faellesskabsbestemmelser, der gaelder for produktet;

det er hensigtsmaessigt, at medlemsstaterne som fastsat i traktatens artikel 100 A, stk. 5, kan traeffe foreloebige foranstaltninger med henblik paa at begraense eller forbyde markedsfoering og anvendelse af materiel og sikringssystemer, saafremt disse udgoer en saerlig risiko for personers og i givet fald husdyrs eller goders sikkerhed, forudsat at disse foranstaltninger er undergivet en faellesskabskontrolprocedure;

begrundelsen for en beslutning i henhold til dette direktiv skal meddeles dem, som beslutningen er rettet til, ligesom de paagaeldende skal have meddelelse om, hvilke klagemuligheder de har til deres raadighed;

Raadet vedtog den 18. december 1975 rammedirektiv 76/117/EOEF (3) om elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfaere og den 15. februar 1982 direktiv 82/130/EOEF om elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfaere i grubegasholdige miner (4); straks ved harmoniseringsarbejdets paabegyndelse blev det planlagt at aendre den optionelle og delvise harmonisering, som disse direktiver er baseret paa, til en total harmonisering; naervaerende direktiv daekker fuldt ud ovennaevnte direktivers anvendelsesomraade, og de paagaeldende direktiver boer derfor ophaeves;

det indre marked omfatter et omraade uden indre graenser med fri bevaegelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital;

der maa fastsaettes en overgangsordning, saaledes at materiel, der er fremstillet i henhold til de nationale regler, der var gaeldende paa tidspunktet for naervaerende direktivs vedtagelse, kan markedsfoeres og tages i brug - UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

KAPITEL I Anvendelsesomraade, markedsfoering og fri bevaegelighed

Artikel 1

1. Dette direktiv finder anvendelse paa materiel og sikringssystemer bestemt til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfaere.

2. Direktivets anvendelsesomraade omfatter ligeledes sikkerheds-, kontrol- og reguleringsanordninger, der er bestemt til at anvendes uden for eksplosionsfarlig atmosfaere, men som er noedvendige, eller som bidrager til, at materiellet og sikringssystemerne kan fungere sikkert i forbindelse med eksplosionsrisici.

3. I dette direktiv anvendes foelgende definitioner:

Materiel og sikringssystemer bestemt til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfaere a) Ved materiel forstaas maskiner, apparater, faste eller mobile anordninger, betjeningsanordninger og instrumenter, detektionssystemer og forebyggende systemer, som, alene eller kombineret, er bestemt til fremstilling, overfoersel, oplagring, maaling, regulering, transformering af energi og bearbejdning af materiale, og som ved de potentielle taendkilder, de besidder, vil kunne fremkalde en eksplosion.

b) Ved sikringssystemer forstaas anordninger, bortset fra komponenter til ovennaevnte materiel, der er beregnet til oejeblikkeligt at standse en begyndende eksplosion og/eller begraense det omraade, der rammes af en eksplosion, og som markedsfoeres saerskilt som autonomt fungerende systemer.

c) Som »komponenter« benaevnes de dele, som er vaesentlige, for at materiellet og sikringssystemerne kan fungere sikkert, men som ikke har nogen autonom funktion.

Eksplosiv atmosfaere Blanding under atmosfaeriske betingelser af luft og braendbare stoffer i form af gasser, dampe, taager eller stoev, i hvilken forbraendingen efter antaendelse breder sig til hele den ubraendte blanding.

Eksplosionsfarlig atmosfaere Atmosfaere, som vil kunne blive eksplosiv som foelge af lokale og operationelle forhold.

Materielgruppe og -kategorier Materielgruppe I bestaar af materiel, der er bestemt til arbejde under jorden i miner samt i disses installationer over jorden, hvor der kan opstaa fare som foelge af grubegas og/eller braendbart stoev.

Materielgruppe II omfatter materiel, der er bestemt til at anvendes andre steder, hvor der kan opstaa fare paa grund af eksplosiv atmosfaere.

Materielkategorierne med definition af de kraevede beskyttelsesniveauer er beskrevet i bilag I.

Materiel og sikringssystemer kan vaere udformet til specifikke eksplosive atmosfaerer. I saa fald skal de maerkes, saa dette klart fremgaar.

Brug efter bestemmelsen Brug af materiel og sikringssystemer og af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede anordninger i overensstemmelse saavel med materielgrupperne og -kategorierne som med alle de oplysninger, som fabrikanten har afgivet, og som er noedvendige for, at materiellet kan fungere sikkert.

4. Foelgende materiel er ikke omfattet af dette direktivs anvendelsesomraade:

- medicinske anordninger, der er bestemt til at anvendes i et medicinsk miljoe - materiel og sikringssystemer, naar eksplosionsfaren udelukkende skyldes tilstedevaerelsen af ustabile eksplosive eller kemiske stoffer - materiel bestemt til anvendelse i husholdninger og ikke-kommercielle omraader, hvor potentielt eksplosiv atmosfaere kun sjaeldent forekommer og udelukkende som foelger af tilfaeldigt udslip af gas - personlige vaernemidler som omhandlet i direktiv 89/686/EOEF (1) - soegaaende skibe og mobile offshore-enheder samt udstyr om bord paa saadanne skibe eller enheder - transportmidler, dvs. koeretoejer og paahaengsvogne dertil, som udelukkende er bestemt til personbefordring ad luftvejen, ad vej, med jernbane eller ad vandvejen, og transportmidler, i det omfang de er beregnet til godstransport ad luftvejen, ad offentlig vej, med jernbane eller ad vandvejen. Koeretoejer bestemt til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfaere er ikke undtaget - materiel, som er omfattet af traktatens artikel 223, stk. 1, litra b).

Artikel 2

1. Medlemsstaterne traeffer alle noedvendige foranstaltninger, for at det materiel og de sikringssystemer samt de i artikel 1, stk. 2, omhandlede anordninger, som dette direktiv finder anvendelse paa, kun kan markedsfoeres og tages i brug, saafremt de ikke bringer personers og i givet fald husdyrs eller goders sikkerhed og sundhed i fare, naar de installeres og vedligeholdes paa passende vis og bruges i overensstemmelse med deres bestemmelse.

2. Dette direktiv beroerer ikke medlemsstaternes mulighed for under iagttagelse af traktaten at fastsaette de krav, som de anser for at vaere noedvendige for at sikre beskyttelsen af personer og navnlig af arbejdstagere, som anvender det paagaeldende materiel og de paagaeldende sikringssystemer samt de i artikel 1, stk. 2, omhandlede anordninger, medmindre dette indebaerer aendringer af dette materiel, disse sikringssystemer og disse anordninger i forhold til bestemmelserne i dette direktiv.

3. Medlemsstaterne modsaetter sig ikke, at der paa messer, udstillinger, ved demonstrationer osv. praesenteres materiel, sikringssystemer og anordninger som omhandlet i artikel 1, stk. 2, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv, forudsat at det ved synlig skiltning klart er anfoert, at materiellet, sikringssystemerne og anordningerne ikke er i overensstemmelse, samt at de ikke kan erhverves, foer fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant har bragt dem i overensstemmelse. Ved demonstrationer maa der traeffes passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre beskyttelsen af personer.

Artikel 3

Det materiel og de sikringssystemer samt de i artikel 1, stk. 2, omhandlede anordninger, som dette direktiv finder anvendelse paa, skal opfylde de vaesentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er anfoert i bilag II, og som er gaeldende for dem under hensyn til deres bestemmelse.

Artikel 4

1. Medlemsstaterne kan ikke forbyde, begraense eller hindre markedsfoering og ibrugtagning paa deres omraade af materiel, sikringssystemer og anordninger som omhandlet i artikel 1, stk. 2, som opfylder kravene i dette direktiv.

2. Medlemsstaterne kan ikke forbyde, begraense eller hindre markedsfoering af komponenter, som ledsages af den i artikel 8, stk. 3, omhandlede skriftlige overensstemmelseserklaering, og som er beregnet til at indbygges i materiel eller sikringssystemer, som dette direktiv finder anvendelse paa.

Artikel 5

1. Medlemsstaterne anser nedenstaaende materiel, sikringssystemer og anordninger for at opfylde alle bestemmelser i dette direktiv, herunder ogsaa de i kapitel II omhandlede procedurer for overensstemmelsesvurdering:

- materiel, sikringssystemer og anordninger som omhandlet i artikel 1, stk. 2, som ledsages af den i bilag X omhandlede EF-overensstemmelseserklaering og er forsynet med den i artikel 10 omhandlede CE-maerkning - komponenter, som omhandlet i artikel 4, stk. 2, der ledsages af den i artikel 8, stk. 3, omhandlede skriftlige overensstemmelseserklaering.

Saafremt der ikke findes harmoniserede standarder, fastsaetter medlemsstaterne de bestemmelser, som de finder noedvendige for, at de beroerte parter faar kendskab til de gaeldende nationale standarder og tekniske specifikationer, der betragtes som vigtige eller nyttige dokumenter i forbindelse med korrekt anvendelse af de vaesentlige sikkerheds- og sundhedskrav i bilag II.

2. Naar en national standard, der gennemfoerer en harmoniseret standard, hvis reference er offentliggjort i De Europaeiske Faellesskabers Tidende, omfatter et eller flere vaesentlige sikkerhedskrav, forudsaettes det materiel, det sikringssystem, den i artikel 1, stk. 2, omhandlede anordning eller den i artikel 4, stk. 2, omhandlede komponent, der er fremstillet i overensstemmelse med denne standard, at vaere i overensstemmelse med de paagaeldende vaesentlige sikkerheds- og sundhedskrav.

Medlemsstaterne offentliggoer referencerne for de nationale standarder, der gennemfoerer de harmoniserede standarder.

3. Medlemsstaterne sikrer sig, at der traeffes passende foranstaltninger med henblik paa at goere det muligt for arbejdsmarkedets parter at faa indflydelse paa nationalt plan paa udarbejdelsen og opfoelgningen af de harmoniserede standarder.

Artikel 6

1. Finder en medlemsstat eller Kommissionen, at de i artikel 5, stk. 2, omhandlede harmoniserede standarder ikke fuldstaendigt opfylder de relevante vaesentlige krav i artikel 3, indbringer Kommissionen eller medlemsstaten sagen for det udvalg, der er nedsat ved direktiv 83/189/EOEF, i det foelgende benaevnt »udvalget«, og redegoer for aarsagerne hertil. Udvalget afgiver en hasteudtalelse.

Paa baggrund af udvalgets udtalelse underretter Kommissionen medlemsstaterne om, hvorvidt det er noedvendigt at tilbagetraekke de beroerte standarder fra de i artikel 5, stk. 2, omhandlede offentliggoerelser.

2. Kommissionen kan efter proceduren i stk. 3 vedtage enhver passende foranstaltning med henblik paa at sikre, at den praktiske anvendelse af dette direktiv bliver ensartet.

3. Kommissionen bistaas af et staaende udvalg sammensat af repraesentanter udpeget af medlemsstaterne og med en repraesentant for Kommissionen som formand.

Det staaende udvalg fastsaetter selv sin forretningsorden.

Kommissionens repraesentant forelaegger det staaende udvalg et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyn til, hvor meget det paagaeldende spoergsmaal haster, i givet fald ved afstemning.

Udtalelsen optages i moedeprotokollen; derudover har hver medlemsstat ret til at anmode om, at dens holdning indfoeres i moedeprotokollen.

Kommissionen tager stoerst muligt hensyn til udvalgets udtalelse. Den underretter udvalget om, hvorledes den har taget hensyn til dets udtalelse.

4. Det staaende udvalg kan desuden behandle ethvert spoergsmaal vedroerende anvendelsen af dette direktiv, som formanden forelaegger, enten paa eget initiativ eller paa anmodning af en medlemsstat.

Artikel 7

1. Saafremt en medlemsstat konstaterer, at materiel, sikringssystemer eller anordninger som omhandlet i artikel 1, stk. 2, der er forsynet med CE-overensstemmelsesmaerkning og bruges i overensstemmelse med deres bestemmelse, vil kunne frembyde fare for personers og i givet fald husdyrs eller goders sikkerhed, traeffer den alle noedvendige foranstaltninger for at traekke materiellet, sikringssystemerne eller de i artikel 1, stk. 2, omhandlede anordninger tilbage fra markedet, forbyde deres markedsfoering og ibrugtagning eller indskraenke deres frie bevaegelighed.

Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om disse foranstaltninger og anfoerer grundene til sin beslutning, herunder navnlig om den manglende overensstemmelse skyldes:

a) at de i artikel 3 omhandlede vaesentlige krav ikke er opfyldt b) ukorrekt anvendelse af de i artikel 5, stk. 2, omhandlede standarder c) en mangel ved selve de i artikel 5, stk. 2, omhandlede standarder.

2. Kommissionen holder hurtigst muligt samraad med de beroerte parter. Hvis Kommissionen efter dette samraad konstaterer, at foranstaltningen er berettiget, giver den straks den medlemsstat, der har taget initiativet, samt de oevrige medlemsstater underretning herom. Hvis Kommissionen efter dette samraad konstaterer, at foranstaltningen er uberettiget, giver den straks den medlemsstat, der har taget initiativet, samt fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant underretning herom. Hvis den i stk. 1 omhandlede beslutning begrundes med en mangel ved selve standarderne, forelaegger Kommissionen straks sagen for udvalget, saafremt den medlemsstat, der har truffet beslutningen, har til hensigt at fastholde den, og indleder proceduren i artikel 6, stk. 1.

3. Hvis materiel, et sikringssystem eller en i artikel 1, stk. 2, omhandlet anordning ikke er i overensstemmelse, men er forsynet med CE-overensstemmelsesmaerkning, traeffer den kompetente medlemsstat passende foranstaltninger over for den, der har foretaget maerkningen, og underretter Kommissionen og de oevrige medlemsstater herom.

4. Kommissionen sikrer sig, at medlemsstaterne holdes underrettet om forloebet og resultaterne af denne procedure.

KAPITEL II Overensstemmelsesvurdering

Artikel 8

1. Overensstemmelsen af materiel, herunder i noedvendigt omfang de i artikel 1, stk. 2, omhandlede anordninger, vurderes efter foelgende procedure:

a) materielgruppe I og II, materielkategori M 1 og 1 Fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant skal med henblik paa anbringelse af CE-maerkningen foelge proceduren for EF-typeafproevning (omhandlet i bilag III) sammen med:

- proceduren for kvalitetssikring af produktionen (omhandlet i bilag IV) eller - proceduren for produktverifikation (omhandlet i bilag V) b) materielgruppe I og II, materielkategori M 2 og 2 i) Med hensyn til forbraendningsmotorer og elektrisk materiel, som tilhoerer disse grupper og kategorier, skal fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant med henblik paa anbringelse af CE-maerkningen foelge proceduren for EF-typeafproevning (omhandlet i bilag III) sammen med:

- proceduren for typeoverensstemmelse (omhandlet i bilag VI) eller - proceduren for kvalitetssikring af produktet (omhandlet i bilag VII) ii) Med hensyn til det oevrige materiel i disse grupper og kategorier skal fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant med henblik paa anbringelse af CE-maerkningen foelge proceduren for intern fabrikationskontrol (omhandlet i bilag VIII) og fremsende den i punkt 3 i bilag VIII omhandlede tekniske dokumentation til et bemyndiget organ, som hurtigst muligt bekraefter modtagelsen af dokumentationen og derefter opbevarer den.

c) materielgruppe II, materielkategori 3 Fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant skal med henblik paa anbringelse af CE-maerkningen anvende proceduren for intern fabrikationskontrol (omhandlet i bilag VIII) d) materielgruppe I og II Ud over procedurerne i litra a), b) og c) kan fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant med henblik paa anbringelse af CE-maerkningen vaelge ogsaa at foelge proceduren for EF-enhedsverifikation (omhandlet i bilag IX).

2. For sikringssystemer med autonom funktion skal overensstemmelsen konstateres i overensstemmelse med stk. 1, litra a) eller d).

3. De i stk. 1 omhandlede procedurer gaelder for de i artikel 4, stk. 2, omhandlede komponenter bortset fra anbringelsen af CE-maerkningen. Fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant attesterer, at de paagaeldende komponenter er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i dette direktiv; i attesten anfoeres komponenternes karakteristika samt betingelserne for indbygning i materiel eller sikringssystemer, saaledes at de vaesentlige krav, der gaelder for faerdigfremstillet materiel eller sikringssystemer, kan overholdes.

4. Desuden kan fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant med henblik paa anbringelse af CE-maerkningen for saa vidt angaar de sikkerhedsmaessige aspekter, der er omhandlet i bilag II, punkt 1.2.7, foelge proceduren for intern fabrikationskontrol (jf. bilag VIII).

5. Uanset stk. 1 til 4 kan de komponente myndigheder paa behoerigt begrundet anmodning give tilladelse til markedsfoering og ibrugtagning paa den paagaeldende medlemsstats omraade af materiel, sikringssystemer og individuelle anordninger som omhandlet i artikel 1, stk. 2, for hvilke procedurerne i stk. 1 til 4 ikke er blevet anvendt, og som benyttes i sikkerhedsoejemed.

6. Dokumenter og korrespondance vedroerende de i stk. 1 til 5 omhandlede procedurer skal udfaerdiges paa et officielt sprog i den medlemsstat, hvor de naevnte procedurer gennemfoeres, eller paa et sprog, som det bemyndigede organ har godkendt.

7. a) Naar materiel, sikringssystemer og anordninger som omhandlet i artikel 1, stk. 2, samtidig er omfattet af andre direktiver, der vedroerer andre aspekter, og som ogsaa indeholder bestemmelser om anbringelse af den i artikel 10 omhandlede CE-maerkning, angiver denne maerkning, at materiellet, sikringssystemerne og de i artikel 1, stk. 2, omhandlede anordninger ligeledes formodes at vaere i overensstemmelse med bestemmelserne i de paagaeldende direktiver.

b) Hvis fabrikanten i henhold til et eller flere af disse direktiver frit kan vaelge, hvilken ordning han vil anvende i en overgangsperiode, viser CE-maerkningen imidlertid kun, at der er overensstemmelse med bestemmelserne i de direktiver, som fabrikanten anvender. I saa fald skal referencerne vedroerende disse direktiver, som offentliggjort i De Europaeiske Faellesskabers Tidende, anfoeres paa de dokumenter, vejledninger eller instruktioner, som kraeves i henhold til direktiverne, og som skal ledsage materiellet, sikringssystemerne og de i artikel 1, stk. 2, omhandlede anordninger.

Artikel 9

1. Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de oevrige medlemsstater om, hvilke organer de har udpeget til at gennemfoere procedurerne i artikel 8, samt hvilke specifikke opgaver disse organer er udpeget til at varetage, og hvilke identifikationsnumre Kommissionen forudgaaende har tildelt dem.

Kommissionen offentliggoer i De Europaeiske Faellesskabers Tidende en fortegnelse over disse bemyndigede organer samt deres identifikationsnummer og de opgaver, de er bemyndiget til at udfoere. Den soerger for, at denne fortegnelse ajourfoeres.

2. Medlemsstaterne skal anvende kriterierne i bilag XI i forbindelse med vurderingen af de organer, der skal udpeges. Organer, der opfylder de vurderingskriterier, der er fastsat i de relevante harmoniserede standarder, formodes at vaere i overensstemmelse med disse kriterier.

3. En medlemsstat, der har bemyndiget et organ, skal inddrage bemyndigelsen, hvis den konstaterer, at dette organ ikke laengere opfylder kriterierne i bilag XI. Den underretter straks Kommissionen og de oevrige medlemsstater herom.

KAPITEL III CE-overensstemmelsesmaerkning

Artikel 10

1. CE-overensstemmelsesmaerkningen bestaar af bogstaverne »CE«. Den model, der skal anvendes, er vist i bilag X. CE-maerkningen skal efterfoelges af identifikationsnummeret paa det bemyndigede organ, hvis dette deltager i produktionskontrolfasen.

2. CE-maerkningen skal som supplement til punkt 1.0.5 i bilag II anbringes paa materiellet, sikringssystemerne og de i artikel 1, stk. 2, omhandlede anordninger, saaledes at den er tydelig, synlig, letlaeselig og ikke kan fjernes.

3. Det er ikke tilladt at anbringe maerkninger paa materiellet, sikringssystemerne og de i artikel 1, stk. 2, omhandlede anordninger, som kan vildlede tredjemand med hensyn til CE-maerkningens betydning og grafiske udformning. Enhver anden maerkning kan anbringes paa materiellet, sikringssystemerne og de i artikel 1, stk. 2, omhandlede anordninger, forudsat at dette ikke goer CE-maerkningen mindre synlig eller letlaeselig.

Artikel 11

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 7:

a) er fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant, hvis en medlemsstat konstaterer, at EF-maerkningen er blevet anbragt uberettiget, forpligtet til at soerge for, at produktet igen bringes i overensstemmelse med bestemmelserne om CE-maerkning, og at overtraedelsen bringes til ophoer paa de betingelser, som medlemsstaten har fastsat b) skal medlemsstaten, saafremt produktet fortsat ikke opfylder kravene, traeffe alle noedvendige foranstaltninger for at begraense eller forbyde markedsfoering af det paagaeldende produkt eller sikre, at det traekkes tilbage fra markedet efter proceduren i artikel 7.

KAPITEL IV Afsluttende bestemmelser

Artikel 12

Enhver afgoerelse, der traeffes i medfoer af dette direktiv, og som medfoerer, at markedsfoering og/eller ibrugtagning af materiel, et sikringssystem eller en i artikel 1, stk. 2, omhandlet anordning begraenses eller forbydes, eller som indeholder krav om tilbagetraekning fra markedet, skal noeje begrundes. Afgoerelsen meddeles snarest muligt den beroerte part med angivelse af klagemulighederne i den paagaeldende medlemsstat og fristerne for anvendelse af dem.

Artikel 13

Medlemsstaterne skal sikre, at alle parter, der er beroert af gennemfoerelsen af dette direktiv, behandler alle de oplysninger, som de modtager som led i udfoerelsen af deres opgaver, fortroligt. Dette beroerer ikke medlemsstaternes og de bemyndigede organers pligt til at underrette hinanden og fremsende advarsler.

Artikel 14

1. Direktiv 76/117/EOEF, 79/196/EOEF (1) og 82/130/EOEF ophaeves fra den 1. juli 2003.

2. EOEF-overensstemmelsesattester vedroerende harmoniserede standarder, som er udstedt i overensstemmelse med bestemmelserne i de direktiver, der er naevnt i stk. 1, er fortsat gyldige indtil den 30. juni 2003, medmindre de udloeber inden da, men deres gyldighed er fortsat begraenset til overensstemmelse udelukkende med de harmoniserede standarder, der er anfoert i de paagaeldende direktiver.

3. Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at sikre, at de bemyndigede organer, som i henhold til artikel 8, stk. 1 til 4, skal evaluere, at det elektriske materiel, som allerede er markedsfoert inden den 1. juli 2003, er i overensstemmelse, tager hensyn til de resultater, der foreligger fra proevninger og verifikationer, som allerede er gennemfoert i henhold til de direktiver, der er naevnt i stk. 1.

Artikel 15

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggoer de love og administrative bestemmelser, der er noedvendige for at efterkomme dette direktiv, senest den 1. september 1995. De underretter straks Kommissionen herom.

Medlemsstaterne anvender disse love og administrative bestemmelser fra den 1. september 1996.

Naar medlemsstaterne vedtager de i foerste afsnit omhandlede love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne tillader, at der i perioden indtil den 30. juli 2003, markedsfoeres og ibrugtages materiel og sikringssystemer, der er i overensstemmelse med de nationale regler, som er gaeldende paa deres omraade paa det tidspunkt, hvor direktivet vedtages.

Artikel 16

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 23. marts 1994.

Paa Europa-Parlamentets vegne E. KLEPSCH Formand Paa Raadets vegne Th. PANGALOS Formand

(1) EFT nr. C 46 af 20. 2. 1992, s. 19.

(2) EFT nr. C 106 af 27. 4. 1992, s. 9.

(3) EFT nr. C 136 af 4. 6. 1985, s. 1.

(1) EFT nr. L 109 af 26. 4. 1983, s. 8. Direktivet er senest aendret ved direktiv 88/182/EOEF (EFT nr. L 81 af 26. 3. 1988, s. 75).

(2) EFT nr. L 220 af 30. 8. 1993, s. 23.

(3) EFT nr. L 24 af 31. 1. 1976, s. 45. Direktivet er senest aendret ved direktiv 90/487/EOEF (EFT nr. L 270 af 2. 12. 1990, s. 23).

(4) EFT nr. L 59 af 2. 3. 1982, s. 10.

(1) EFT nr. L 399 af 30. 12. 1989, s. 18.

(1) EFT nr. L 43 af 20. 2. 1979, s. 20. Direktivet er senest aendret ved direktiv 90/487/EOEF (EFT nr. L 270 af 2. 10. 1990, s. 23).

BILAG I

KRITERIER FOR UNDERINDDELING AF MATERIELGRUPPER I KATEGORIER

1. Materielgruppe I a) Kategori M 1 omfatter materiel, der er konstrueret og, om noedvendigt, forsynet med supplerende saerlige beskyttelsesforanstaltninger til at kunne fungere i overensstemmelse med de af fabrikanten specificerede driftsparametre og har et meget hoejt beskyttelsesniveau.

Materiel i denne kategori er beregnet til arbejde under jorden i miner samt i disses anlaeg over jorden, hvor der kan opstaa fare som foelge af grubegas og/eller braendbart stoev.

Materiel i denne kategori skal, selv naar der undtagelsesvis forekommer forstyrrelser, der vedroerer materiellet, vaere funktionsdygtigt i eksplosiv atmosfaere og skal vaere forsynet med flere forskellige beskyttelsesforanstaltninger, saaledes - at der i tilfaelde af svigt af en af beskyttelsesforanstaltningerne er mindst én anden deraf uafhaengig beskyttelsesforanstaltning, der sikrer det kraevede beskyttelsesniveau - eller, selv om der opstaar to indbyrdes uafhaengige fejl, det kraevede beskyttelsesniveau stadig er sikret.

Materiel i denne kategori skal opfylde de supplerende krav i bilag II, punkt 2.0.1.

b) Kategori M 2 omfatter materiel, der er saaledes konstrueret, at det er funktionsdygtigt i overensstemmelse med de af fabrikanten specificerede driftsparametre og har et hoejt beskyttelsesniveau.

Materiel i denne kategori er beregnet til arbejde under jorden i miner samt i disses anlaeg over jorden, hvor der kan opstaa fare som foelge af grubegas og/eller braendbart stoev.

Energitilfoerslen til dette materiel skal kunne afbrydes i tilfaelde af, at der forekommer eksplosionsfarlig atmosfaere.

Beskyttelsesanordninger til materiel i denne kategori skal sikre, at materiellet har det kraevede beskyttelsesniveau under normal drift, herunder ogsaa mere kraevende driftsforhold, og navnlig under saerligt belastende anvendelse eller brug i skiftende omgivelsesbetingelser.

Materiel i denne kategori skal opfylde de supplerende krav i bilag II, punkt 2.02.

2. Materielgruppe II a) Kategori 1 omfatter materiel, der er saaledes konstrueret, at det er funktionsdygtigt i overensstemmelse med de af fabrikanten specificerede driftsparametre og har et meget hoejt beskyttelsesniveau.

Materiel i denne kategori er beregnet til at anvendes, hvor der konstant, gennem laengere tid eller hyppigt forekommer eksplosiv atmosfaere dannet af en blanding af luft og gasser, dampe eller taage eller en blanding af luft og stoev.

Materiel i denne kategori skal, selv naar der undtagelsesvis forekommer forstyrrelser, der vedroerer materiellet, sikre det kraevede beskyttelsesniveau og skal vaere forsynet med flere forskellige beskyttelsesforanstaltninger, saaledes - at der i tilfaelde af svigt af en af beskyttelsesforanstaltningerne er mindst én anden deraf uafhaengig beskyttelsesforanstaltning, der sikrer det kraevede beskyttelsesniveau - eller, selv om der opstaar to indbyrdes uafhaengige fejl, det kraevede beskyttelsesniveau stadig er sikret.

Materiel i denne kategori skal opfylde de supplerende krav i bilag II, punkt 2.1.

b) Kategori 2 omfatter materiel, der er saaledes konstrueret, at det er funktionsdygtigt i overensstemmelse med de af fabrikanten specificerede driftsparametre og har et hoejt beskyttelsesniveau.

Materiel i denne kategori er beregnet til at anvendes, hvor der efter al sandsynlighed forekommer eksplosiv atmosfaere dannet af gasser, dampe, taage eller en blanding af luft og stoev.

Beskyttelsesanordninger til materiel i denne kategori skal sikre, at materiellet har det kraevede beskyttelsesniveau, selv i tilfaelde af hyppige forstyrrelser eller almindeligt forekommende funktionsfejl ved materiellet.

Materiel i denne kategori skal opfylde de supplerende krav i bilag II, punkt 2.2.

c) Kategori 3 omfatter materiel, der er saaledes konstrueret, at det er funktionsdygtigt i overensstemmelse med de af fabrikanten specificerede driftsparametre og har et normalt beskyttelsesnivau.

Materiel i denne kategori er beregnet til at anvendes, hvor eksplosiv atmosfaere dannet af gasser, dampe, taage eller en blanding af luft og stoev kun undtagelsesvis vil forekomme og da kun i et kortere tidsrum.

Materiel i denne kategori skal sikre det kraevede beskyttelsesniveau under normal drift.

Materiel i denne kategori skal opfylde de supplerende krav i bilag II, punkt 2.3.

BILAG II

VAESENTLIGE SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSMAESSIGE KRAV I FORBINDELSE MED KONSTRUKTION OG FREMSTILLING AF MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I EKSPLOSIONSFARLIG ATMOSFAERE

Indledende bemaerkninger A. Der skal tages hensyn til den tekniske viden, som kan udvikle sig hurtigt, og den skal hurtigst muligt tages i anvendelse.

B. For anordninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, gaelder de vaesentlige krav kun, for saa vidt de er en forudsaetning for, at anordningerne kan fungere og betjenes sikkert og paalideligt i henseende til eksplosionsrisici.

1. KRAV, DER ER FAELLES FOR MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER 1.0. Generelle krav 1.0.1. Principper for integreret eksplosionssikring Materiel og sikringssystemer beregnet til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfaere skal konstrueres med integreret eksplosionssikring for oeje.

Med henblik herpaa skal fabrikanten soerge for:

- i foerste raekke at undgaa, at selve materiellet og sikringssystemerne afgiver eller frigiver eksplosive luftblandinger, hvis det er muligt - at forhindre antaendelse af eksplosiv atmosfaere, idet alle taendkilder, elektriske som ikke-elektriske, tages i betragtning - at en eksplosion, hvis den alligevel skulle ske og direkte eller indirekte kan bringe personer og i givet fald husdyr eller goder i fare, omgaaende bringes til ophoer, og/eller, at det omraade, der paavirkes af flammer og tryk fra eksplosionen, begraenses til et tilstraekkeligt sikkerhedsniveau.

1.0.2. Materiel og sikringssystemer skal konstrueres og fremstilles under hensyntagen til eventuelle funktionsforstyrrelser, saaledes at farlige situationer saa vidt muligt undgaas.

Der skal tages hensyn til muligt misbrug, som med rimelighed kan forventes.

1.0.3. Saerlige kontrol- og vedligeholdelsesbetingelser Materiel og sikringssystemer, for hvilke der gaelder saerlige kontrol- og vedligeholdelsesbetingelser, skal vaere konstrueret og fremstillet under hensyntagen til disse bestemmelser.

1.0.4. Omgivelsesbetingelser Materiel og sikringssystemer skal konstrueres og fremstilles under hensyntagen til bestaaende og forudsigelige omgivelsesbetingelser.

1.0.5. Maerkning Alt materiel og alle sikringssystemer skal mindst vaere forsynet med foelgende angivelser paa en maade, saa de er letlaeselige og ikke kan fjernes:

- fabrikantens navn og adresse - CE-maerkning (se bilag X, punkt A) - serie- eller typebenaevnelse - eventuelt serienummer - fabrikationsaar - det saerlige eksplosionssikringsmaerke >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

, efterfulgt af symbolet for materielgruppen og kategorien - for saa vidt angaar materielgruppe II, bogstavet »G« (vedroerende eksplosionsfarlig atmosfaere, som skyldes tilstedevaerelsen af gasser, dampe eller taager) og/eller bogstavet »D« vedroerende eksplosiv atmosfaere, som skyldes tilstedevaerelsen af stoev.

Endvidere skal materiel og sikringssystemer, hvor det er noedvendigt, forsynes med alle angivelser, der er paakraevede af hensyn til brugssikkerheden.

1.0.6. Brugsanvisning a) Der skal til alt materiel og alle sikringssystemer medfoelge en brugsanvisning, som mindst indeholder foelgende oplysninger:

- de samme angivelser som anfoert for maerkningen bortset fra serienummeret (se punkt 1.0.5), samt eventuelle angivelser af nytte for vedligeholdelsen, (f.eks.: importoerens/reparatoerens adresse, osv.),

- vejledning i sikker:

- ibrugtagning - anvendelse - montering, demontering - vedligeholdelse (loebende vedligeholdelse og reparation) - installation - justering - om noedvendigt angivelse af fareomraader ud for trykaflastningsanordninger - om noedvendigt oplaeringsinstrukser - de angivelser, der er noedvendige for paa betryggende grundlag at kunne afgoere, om materiel i en given kategori eller et sikringssystem kan benyttes uden fare paa det sted og under de forhold, hvor det paataenkes anvendt - specifikationer for elektriske forbindelser og for tryk, maksimal overfladetemperatur og andre graensevaerdier - om noedvendigt saerlige brugsbetingelser, herunder angivelse af misbrug, der erfaringsmaessigt kan forekomme - om noedvendigt de vigtigste egenskaber for redskaber, der kan monteres paa materiellet eller sikringssystemet.

b) Brugsanvisningen udfaerdiges paa et af faellesskabssprogene af fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant.

Ved ibrugtagningen af materiel eller sikringssystemer skal der sammen med selve brugsanvisningen udleveres en oversaettelse af denne til sproget/sprogene i brugerlandet.

Oversaettelsen udarbejdes enten af fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant eller af den person, der leverer materiellet eller sikringssystemet i det paagaeldende sprogomraade.

Det er dog tilstraekkeligt, at den vedligeholdelsesinstruktion, der er beregnet til at skulle anvendes af et specialuddannet personale under ledelse af fabrikanten eller dennes repraesentant, udarbejdes paa ét enkelt faellesskabssprog, som dette personale forstaar.

c) Brugsanvisningen skal indeholde de tegninger, diagrammer og skitser, der er noedvendige for ibrugtagning, vedligeholdelse, eftersyn, kontrol af korrekt funktion, og i givet fald reparation af materiellet eller sikringssystemet, samt alle noedvendige forskrifter isaer vedroerende sikkerheden.

d) Dokumentation om materiellet eller sikringssystemet maa ikke vaere i modstrid med brugsanvisningen, hvad angaar de sikkerhedsmaessige aspekter.

1.1. Valg af materialer 1.1.1. Materialer, der anvendes til fremstilling af materiel og sikringssystemer, maa ikke kunne foraarsage en eksplosion, idet der skal tages hensyn til de forventede driftsforhold.

1.1.2. Under de anvendelsesbetingelser, fabrikanten har opstillet, maa der ikke mellem de materialer, der anvendes, og bestandelene i den eksplosionsfarlig atmosfaere opstaa reaktioner, der kan medfoere en forringelse af eksplosionsforebyggelsen.

1.1.3. Materialerne skal vaelges saaledes, at forudsigelige aendringer i deres egenskaber og kompatibilitet med andre materieler ikke resulterer i en forringelse af den tilstraebte beskyttelse, saerlig med hensyn til korrosionsbestandighed, slidstyrke, elektrisk ledningsevne, slagfasthed, aeldning og foelgerne af temperatursvingninger.

1.2. Konstruktion og fremstilling 1.2.1. Materiel og sikringssystemer skal konstrueres og fremstilles under hensyntagen til den tekniske viden vedroerende eksplosionssikring, saaledes at de kan fungere sikkert under hele den forventede levetid.

1.2.2. Komponenter beregnet til indbygning i eller som reservedele til materiel og sikringssystemer skal konstrueres og fremstilles saaledes, at de fungerer sikkert i overensstemmelse med den beregnede brug, naar de monteres efter fabrikantens forskrifter.

1.2.3. Lukket konstruktion og forebyggelse af laekage Materiel, der kan frigoere gasser eller braendbart stoev, skal, saa vidt det overhovedet er muligt, anvende lukket konstruktion.

Hvis saadant materiel har aabninger eller laekager, skal disse saa vidt muligt vaere saaledes udformet, at udslip af gasser eller stoev ikke foerer til, at der uden for materiellet dannes en eksplosiv atmosfaere.

AAbninger til paafyldning og toemning skal vaere saaledes konstrueret og udstyret, at udledning af antaendelige stoffer saa vidt muligt begraenses ved paafyldning og toemning.

1.2.4. Stoevaflejring Materiel og sikringssystemer, der benyttes i omraader, hvor stoev forekommer, skal vaere saaledes konstrueret, at stoevaflejring paa overfladen ikke kan medfoere, at de antaendes.

Stoevaflejringer skal som hovedregel begraenses mest muligt. Materiel og sikringssystemer skal nemt kunne rengoeres.

Overfladetemperaturen paa de forskellige dele af materiellet skal vaere vaesentlig lavere end det aflejrede stoevs gloedetemperatur.

Der skal tages hensyn til tykkelsen af det aflejrede stoevlag, og om noedvendigt skal der traeffes foranstaltninger til begraensning af temperaturen for at undgaa varmeakkumulation.

1.2.5. Supplerende beskyttelsesforanstaltninger Materiel og sikringssystemer, som kan blive udsat for visse former for ydre paavirkninger, skal om noedvendigt vaere forsynet med supplerende beskyttelsesforanstaltninger.

Materiellet skal kunne modstaa de paavirkninger, det udsaettes for, uden at eksplosionssikringen forringes.

1.2.6. AAbning uden fare Er materiel og beskyttelsessystemer anbragt i en beholder eller kapsling, som udgoer en del af selve eksplosionsbeskyttelsen, maa denne beholder eller kapsling kun kunne aabnes med specialvaerktoej eller under anvendelse af egnede beskyttelsesforanstaltninger.

1.2.7. Beskyttelse mod andre risici Materiel og sikringssystemer skal konstrueres og fremstilles saaledes:

a) at der ikke er fare for legemsbeskadigelse eller anden skade ved direkte kontakt b) at overfladetemperaturer paa tilgaengelige dele eller straalinger, som kan medfoere fare, ikke forekommer c) at farer af ikke-elektrisk art, som erfaringsmaessigt kan forekomme, undgaas d) at forudsigelig overbelastning ikke foerer til en farlig situation.

Naar de risici i forbindelse med materiel og sikringssystemer, som er omhandlet i dette punkt, helt eller delvis er omfattet af andre EF-direktiver, finder naervaerende direktiv ikke anvendelse paa saadant materiel, saadanne sikringssystemer og saadanne risici fra de paagaeldende saerdirektivers ivaerksaettelsestidspunkt.

1.2.8. Overbelastning af materiellet Farlig overbelastning af materiellet skal forebygges allerede paa planlaegningsstadiet ved hjaelp af indbyggede maale-, styrings- og reguleringsanordninger, saasom overstroemsrelaeer, termostater, differenstrykafbrydere, flowmetre, tidsrelaeer, omdrejningstaellere og/eller lignende kontrolanordninger.

1.2.9. Eksplosionssikker kapsling Hvis dele, der kan foraarsage antaendelse af en eksplosiv atmosfaere, er kapslet, skal det sikres, at kapslingen kan modstaa det tryk, der opstaar ved en eksplosion af en eksplosiv blanding inde i materiellet, og forhindre, at eksplosionen forplanter sig til den eksplosive atmosfaere uden for kapslingen.

1.3. Potentielle taendkilder 1.3.1. Farer fra forskellige taendkilder Der maa ikke forekomme potentielle taendkilder saasom gnister, flammer, elektriske lysbuer eller hoej overfladetemperatur, lydenergi, optisk straaling eller ektromagnetiske boelger eller andre taendkilder.

1.3.2. Farer fra statisk elektricitet Akkumulering af statisk elektricitet, der kan foere til farlige udladninger, skal forebygges med egnede midler.

1.3.3. Farer fra fejl- og krybestroemme Det skal forhindres, at der i materiellets elektrisk ledende dele forekommer fejl- og krybestroemme, der eksempelvis kan medfoere farlig korrosion, ophedning af overfladen eller gnistdannelse, der vil kunne foraarsage antaendelse.

1.3.4. Farer fra uacceptabel opvarmning Ved konstruktionen skal det saa vidt muligt undgaas, at der kan ske uacceptabel opvarmning ved friktion eller slag, f.eks. mellem materialer paa roterende dele eller paa grund af fremmedlegemer.

1.3.5. Farer fra trykudligning Allerede ved konstruktionen eller ved hjaelp af indbyggede maale-, kontrol- og reguleringsanordninger skal trykudligning ske paa en saadan maade, at der ikke dannes chokboelger eller kompression, som kan foraarsage antaendelse.

1.4. Farer som foelge af paavirkninger udefra 1.4.1. Materiel og sikringssystemer skal vaere saaledes konstrueret og fremstillet, at de paa fuldt forsvarlig maade og under hensyn til de af fabrikanten opstillede graenser for driftsbetingelser kan bruges efter deres bestemmelse, selv om de fra omgivelserne udsaettes for paavirkninger som aendringer i omgivelsesbetingelserne, fejlstroemme, fugt, rystelser, forurening o.l.

1.4.2. Materiellets dele skal vaere egnet til de forventede mekaniske og temperaturmaessige forhold og kunne modstaa angreb fra stoffer, der allerede er til stede eller kan forventes at forekomme.

1.5. Krav til udstyr, der bidrager til sikkerheden 1.5.1. Sikkerhedsanordninger skal fungere uafhaengigt af de maale- og styreanordninger, der er noedvendige for driften.

Fejl i en sikkerhedsanordning skal ved hjaelp af passende tekniske foranstaltninger saa vidt muligt konstateres tilstraekkeligt hurtigt, saaledes at der kun er en meget lille sandsynlighed for, at der opstaar en farlig situation.

Som hovedregel skal princippet om aktiv sikkerhed (failsafe-princippet) anvendes.

Sikkerhedsmaessige indgreb skal som hovedregel virke direkte paa de paagaeldende styreorganer, uden om programmellet.

1.5.2. Ved fejl i en sikkerhedsanordning skal materiel og/eller sikringssystemer saa vidt muligt gaa i sikker tilstand.

1.5.3. Noedstopanordninger skal saa vidt muligt vaere forsynet med spaerring, saaledes at genstart ikke kan finde sted. En ny startordre maa kun medfoere, at maskinen gaar i gang, hvis spaerringen mod genstart forinden er blevet tilbagestillet ved en bevidst handling.

1.5.4. Styrings- og displayanordninger Eventuelle styrings- og displayanordninger skal vaere ergonomisk hensigtsmaessigt udformet, saa der opnaas den stoerst mulige brugssikkerhed for saa vidt angaar eksplosionsrisici.

1.5.5. Krav til anordninger med maalefunktioner til anvendelse i forbindelse med eksplosionsbeskyttelse Anordninger med maalefunktioner skal, i den udstraekning de anvendes i forbindelse med materiel, der anvendes i eksplosionsfarlig atmosfaere, vaere konstrueret og fremstillet under hensyntagen til deres forventede funktionsevne og de saerlige forhold, som de skal anvendes under.

1.5.6. Om noedvendigt skal anordninger med maalefunktioner kunne kontrolleres for aflaesningsnoejagtighed og for funktionsevne.

1.5.7. Ved konstruktion af anordninger med maalefunktioner skal der anvendes en sikkerhedsfaktor, der sikrer, at alarmtaersklen ligger tilstraekkelig langt under eksplosions- og/eller antaendelsesgraensen for den analyserede luft, idet der navnlig tages hensyn til anlaeggets driftsform og mulige afvigelser i maalesystemet.

1.5.8. Risici i forbindelse med programmet Ved udformningen af datastyret materiel og datastyrede sikringssystemer og sikkerhedsanordninger skal der isaer tages hensyn til risici som foelge af fejl i programmet.

1.6. Sikkerhedskrav til systemet 1.6.1. Materiel og sikringssystemer, der indgaar i en automatiseret proces, skal kunne standses manuelt paa en sikkerhedsmaessigt forsvarlig maade, hvis driftsbetingelserne aendrer sig ud over det paaregnede interval, forudsat at sikkerheden ikke forringes herved.

1.6.2. Naar noedstopanordningen aktiveres, skal akkumuleret energi ledes bort saa hurtigt og sikkert som muligt eller isoleres, saaledes at den ikke laengere kan udgoere en fare.

Dette gaelder ikke for elektrokemisk oplagret energi.

1.6.3. Farer som foelge af afbrydelse af energitilfoerslen Materiel og sikringssystemer, hvor afbrydelse af energitilfoerslen kan medfoere, at der opstaar nye farer, som kan forplante sig, skal kunne holdes i sikker drift uafhaengigt af resten af anlaegget.

1.6.4. Risici forbundet med tilslutninger Materiel og sikringssystemer skal vaere forsynet med egnede kabel- og ledningstilslutninger.

Ved anvendelse af materiel og sikringssystemer i kombination med andet materiel og andre sikringssystemer skal forbindelserne vaere sikre.

1.6.5. Anbringelse af alarmanordninger paa materiel Naar materiel eller sikringssystemer omfatter detekterings- eller alarmanordninger, der skal overvaage dannelsen af en eksplosiv atmosfaere, skal der gives de anvisninger, der er noedvendige for korrekt placering af anordningerne.

2. SUPPLERENDE KRAV TIL MATERIEL 2.0. Krav til materiel i gruppe I 2.0.1. Krav til materiel tilhoerende kategori M 1 i gruppe I 2.0.1.1. Saadant materiel skal konstrueres og fremstilles saaledes, at dets taendkilder ikke bliver aktive. Dette gaelder ogsaa ved sjaeldent forekommende forstyrrelser, der vedroerer materiellet.

Det skal vaere forsynet med flere forskellige beskyttelsesforanstaltninger, saaledes - at der i tilfaelde af svigt af en af beskyttelsesforanstaltningerne er mindst én anden deraf uafhaengig beskyttelsesforanstaltning, der sikrer det kraevede beskyttelsesniveau - eller, selv om der opstaar to indbyrdes uafhaengige fejl, det kraevede beskyttelsesniveau stadig er sikret.

Om noedvendigt skal saadant materiel vaere forsynet med saerlige supplerende beskyttelsesforanstaltninger.

Materiellet skal forblive funktionsdygtigt i eksplosiv atmosfaere.

2.0.1.2. Materiellet skal, saa vidt det er noedvendigt, vaere saaledes fremstillet, at stoev ikke kan traenge ind i det.

2.0.1.3. Overfladetemperaturen paa materiellets dele skal for at undgaa antaendelse af stoev, der hvirvles op, vaere betydeligt lavere end antaendelsestemperaturen for de stoev-luftblandinger, der kan forventes.

2.0.1.4. Materiellet skal vaere saaledes konstrueret, at dele heraf, som kan vaere taendkilder, kun kan aabnes, naar energitilfoerslen er afbrudt, eller naar materiellet i sig selv ikke frembyder fare. Naar materiellet ikke kan inaktiveres, skal fabrikanten anbringe en advarsel paa de dele af materiellet, som kan aabnes.

Materiellet skal om noedvendigt vaere forsynet med egnede supplerende laasemekanismer.

2.0.2. Krav til materiel tilhoerende kategori M 2 i gruppe I 2.0.2.1. Materiellet skal vaere udstyret med saadanne beskyttelsesforanstaltninger, at taendkilderne ikke kan blive aktive under normal drift og heller ikke under vanskelige driftsforhold, herunder kraftig belastning af materiellet og aendringer i omgivelsesbetingelserne.

Energitilfoerslen til dette materiel skal kunne afbrydes i tilfaelde af, at der forekommer eksplosiv atmosfaere.

2.0.2.2. Materiellet skal vaere saaledes konstrueret, at dele heraf, som kan vaere taendkilder, kun kan aabnes, naar energitilfoerslen er afbrudt, eller ved hjaelp af egnede laasemekanismer. Naar materiellet ikke kan inaktiveres, skal fabrikanten anbringe en advarsel paa de dele af materiellet, som kan aabnes.

2.0.2.3. Beskyttelsesforanstaltninger mod eksplosioner som foelge af tilstedevaerelse af stoev skal opfylde de samme krav som dem, der gaelder for materiel i kategori M 1.

2.1. Krav til materiel tilhoerende kategori 1 i gruppe II 2.1.1. Eksplosiv atmosfaere, dannet af gasser, dampe eller taage 2.1.1.1. Materiellet skal vaere saaledes konstrueret og fremstillet, at taendkilder ikke bliver aktive. Dette gaelder ogsaa ved sjaeldent forekommende forstyrrelser, der vedroererde materiellet.

Det skal vaere forsynet med flere forskellige beskyttelsesforanstaltninger, saaledes - at der i tilfaelde af svigt af en af beskyttelsesforanstaltningerne er mindst én anden deraf uafhaengig beskyttelsesforanstaltning, der sikrer det kraevede beskyttelsesniveau - eller, selv om der opstaar to indbyrdes uafhaengige fejl, det kraevede beskyttelsesniveau stadig er sikret.

2.1.1.2. Ved materiel med overflader, der kan blive varme, skal det sikres, at den angivne maksimale overfladetemperatur ikke overskrides, selv under de mest ugunstige forhold.

Temperaturstigning som foelge af varmeakkumulering og kemiske reaktioner skal ligeledes tages i betragtning.

2.1.1.3. Materiellet skal vaere saaledes konstrueret, at dele heraf, som kan vaere taendkilder, kun kan aabnes, naar energitilfoerslen er afbrudt, eller naar materiellet i sig selv ikke frembyder fare. Naar materiellet ikke kan inaktiveres, skal fabrikanten anbringe en advarsel paa de dele af materiellet, som kan aabnes.

Materiellet skal om noedvendigt vaere forsynet med egnede supplerende laasemekanismer.

2.1.2. Eksplosiv atmosfaere som foelge af tilstedevaerelse af stoev-luft-blandinger 2.1.2.1. Materiellet skal vaere saaledes konstrueret og fremstillet, at antaendelse af stoev-luft-blandinger ikke kan ske, selv ikke hvis der undtagelsesvis forekommer fejl ved materiellet.

Det skal vaere forsynet med beskyttelsesforanstaltninger, saaledes - at der i tilfaelde af svigt af en af beskyttelsesforanstaltningerne er mindst én anden deraf uafhaengig beskyttelsesforanstaltning, der sikrer det kraevede beskyttelsesniveau - eller, selv om der opstaar to indbyrdes uafhaengige fejl, det kraevede beskyttelsesniveau stadig er sikret.

2.1.2.2. Materiellet skal om noedvendigt vaere saaledes fremstillet, at stoev kun kan komme ind eller ud paa de steder, der er beregnet hertil.

Det samme krav gaelder for kabelgennemfoeringer og forberedte tilslutninger.

2.1.2.3. Materiellets overfladetemperatur skal for at undgaa antaendelse af stoev, der hvirvles op, vaere betydeligt lavere end antaendelsestemperaturen for de stoev-luft-blandinger, der kan forventes.

2.1.2.4. Kravene i punkt 2.1.1.3 med hensyn til aabning af materiellet gaelder tilsvarende.

2.2. Krav til materiel tilhoerende kategori 2 i gruppe II 2.2.1. Eksplosiv atmosfaere, dannet af gasser, dampe eller taage 2.2.1.1. Materiellet skal vaere saaledes konstrueret og fremstillet, at taendkilder undgaas, selv i tilfaelde af hyppige forstyrrelser eller funktionsfejl ved materiellet, der normalt maa paaregnes.

2.2.1.2. Materiellets dele skal vaere saaledes konstrueret og fremstillet, at overfladetemperaturen ikke overskrides, selv ikke hvor der er tale om unormale situationer, der er forudset af fabrikanten.

2.2.1.3. Materiellet skal vaere saaledes konstrueret, at dele heraf, som kan vaere taendkilder, kun kan aabnes, naar energitilfoerslen er afbrudt, eller ved hjaelp af egnede laasemekanismer. Naar materiellet ikke kan inaktiveres, skal fabrikanten anbringe en advarsel paa de dele af materiellet, som kan aabnes.

2.2.2. Eksplosiv atmosfaere som foelge af tilstedevaerelse af stoev-luft-blandinger 2.2.2.1. Materiellet skal vaere saaledes konstrueret og fremstillet, at stoev-luft-blandinger ikke antaendes, selv ikke i tilfaelde af hyppige forstyrrelser eller funktionsfejl ved materiellet, der normalt maa paaregnes.

2.2.2.2. Kravet i punkt 2.1.2.3 finder anvendelse for saa vidt angaar overfladetemperaturer.

2.2.2.3. Kravet i punkt 2.1.2.2 finder anvendelse for saa vidt angaar beskyttelse mod stoev.

2.2.2.4. Kravet i punkt 2.2.1.3 finder anvendelse for saa vidt angaar aabning uden fare af dele af materiellet.

2.3. Krav til materiel tilhoerende kategori 3 i gruppe II 2.3.1. Eksplosiv atmosfaere, dannet af gasser, dampe eller taage 2.3.1.1. Materiellet skal vaere saaledes konstrueret og fremstillet, at taendkilder, der kan forventes under normal brug, ikke forekommer.

2.3.1.2. Overfladetemperaturen maa under normale driftsbetingelser ikke overstige den angivne maksimale overfladetemperatur. Overskridelser i saertilfaelde kan kun accepteres, hvis fabrikanten foreskriver saerlige supplerende beskyttelsesforanstaltninger.

2.3.2. Eksplosiv atmosfaere som foelge af tilstedevaerelse af stoev-luft-blandinger 2.3.2.1. Materiellet skal vaere saaledes konstrueret og fremstillet, at taendkilder, der kan forventes at forekomme under normale driftsforhold, ikke kan antaende stoev-luft-blandinger.

2.3.2.2. Med hensyn til overfladetemperaturen gaelder kravene i punkt 2.1.2.3.

2.3.2.3. Materiellet, herunder kabelgennemfoeringer og forberedte tilslutninger, skal vaere fremstillet under hensyntagen til stoevpartiklernes stoerrelse, saaledes at dannelse af eksplosionsfarlige stoev-luft-blandinger og farlige stoevaflejringer undgaas.

3. SUPPLERENDE KRAV TIL SIKRINGSSYSTEMER 3.0. Generelle krav 3.0.1. Sikringssystemer skal dimensioneres saaledes, at virkningerne af en eksplosion bringes ned paa et forsvarligt sikkerhedsnivau.

3.0.2. Sikringssystemer skal vaere konstrueret og kunne placeres saaledes, at det forhindres, at en eksplosion forplanter sig via farlige kaedereaktioner eller stikflammer, og at begyndende eksplosioner bliver til detonationer.

3.0.3. Sikringssystemer skal, hvis deres energitilfoersel afbrydes, kunne bevare deres funktionsevne i et passende tidsrum, saaledes at der ikke opstaar farlige situationer.

3.0.4. Sikringssystemer maa ikke udvise funktionsfejl, naar de udsaettes for forstyrrende paavirkninger udefra.

3.1. Planlaegning og konstruktion 3.1.1. Materialernes egenskaber De maksimale tryk- og temperaturforhold, der skal anvendes paa planlaegningsstadiet for saa vidt angaar materialernes egenskaber, er de forventede tryk som foelge af ekstreme driftsbetingelser og de forventede varmepaavirkninger hidroerende fra ilden.

3.1.2. Sikringssystemer, der er konstrueret til at kunne modstaa eller begraense en eksplosion, skal kunne modstaa trykboelgen fra en eksplosion, uden at systemet beskadiges.

3.1.3. Tilbehoer, der er tilsluttet sikringssystemer, skal kunne modstaa det forventede maksimale eksplosionstryk og stadig fungere.

3.1.4. Ved planlaegning og konstruktion af sikringssystemerne skal der tages hensyn til eventuelle reaktioner som foelge af trykket i tilsluttet udstyr og roerforbindelser hertil.

3.1.5. Trykaflastningsanordninger Sikringssystemer, som kan forventes at blive udsat for paavirkninger ud over deres belastningsevne, skal ved konstruktionen forsynes med passende trykaflastningsanordninger, som ikke medfoerer fare for personale i naerheden.

3.1.6. Systemer til standsning af eksplosioner Systemer til standsning af eksplosioner skal planlaegges og konstrueres saaledes, at de reagerer tidligst muligt efter en begyndende eksplosion og modvirker den optimalt under hensyntagen til maksimal trykstigningshastighed og maksimalt eksplosionstryk.

3.1.7. Eksplosionsafkoblingssystemer Afkoblingssystemer, hvormed bestemt materiel i tilfaelde af begyndende eksplosion med kort varsel kan isoleres ved hjaelp af passende anordninger, skal planlaegges og konstrueres saaledes, at ild ikke kan brede sig inden i dem, og at de bevarer deres mekaniske styrke under normale driftsforhold.

3.1.8. Sikringssystemer skal kunne integreres i kredsloebene og have en saa lav alarmtaerskel, at tilfoersel og bortledning af produkter standses, og de dele af materiellet, der ikke laengere fungerer sikkert, afbrydes, hvis det er paakraevet.

BILAG III

MODUL: EF-TYPEAFPROEVNING

1. Dette modul beskriver den del af proceduren, hvorved et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at en proeve, som er repraesentativ for den paagaeldende produktion, opfylder de relevante krav i direktivet.

2. Anmodning om EF-typeafproevning indgives af fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant til et bemyndiget organ efter eget valg.

Anmodning skal indeholde:

- fabrikantens navn og adresse samt navn og adresse paa fabrikantens repraesentant, hvis anmodningen indgives af denne - en skriftlig erklaering om, at samme anmodning ikke er indgivet til andre bemyndigede organer - den tekniske dokumentation, jf. punkt 3.

Ansoegeren stiller en proeve, som er repraesentativ for den paagaeldende produktion, og som i det foelgende benaevntes »type«, til raadighed for det bemyndigede organ. Det bemyndigede organ kan anmode om yderligere proever, saafremt dette er noedvendigt af hensyn til gennemfoerelsen af proevningsprogrammet.

3. Den tekniske dokumentation skal goere det muligt at vurdere produktets overensstemmelse med direktivets krav. I det omfang det er noedvendigt for vurderingen, skal den omfatte produktets konstruktion, fremstilling og funktion og indeholde foelgende oplysninger, for saa vidt de er relevante for vurderingen:

- en almindelig beskrivelse af typen - konstruktions- og fabrikationstegninger samt skitser af komponenter, delmontager, kredsloeb mv.

- de beskrivelser og forklaringer, der er noedvendige til forstaaelse af ovennaevnte tegninger og skitser samt af produktets funktion - en liste over de standarder, der er naevnt i artikel 5, og som helt eller delvis er anvendt, samt en beskrivelse af de loesninger, der er valgt med henblik paa at opfylde de vaesentlige krav i tilfaelde, hvor de i artikel 5 naevnte standarder ikke er anvendt - resultater af konstruktionsberegninger og undersoegelser mv.

- proevningsrapporter.

4. Det bemyndigede organ:

4.1. undersoeger den tekniske dokumentation, kontrollerer, at typen er fremstillet i overensstemmelse med denne, og fastslaar, hvilke elementer der er konstrueret i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i de i artikel 5 naevnte standarder, samt hvilke elementer der er konstrueret, uden at de relevante bestemmelser i disse standarder er blevet anvendt 4.2. gennemfoerer eller lader gennemfoere de noedvendige undersoegelser og proevninger til kontrol af, om fabrikantens loesninger opfylder de vaesentlige krav i direktivet i de tilfaelde, hvor de i artikel 5 naevnte standarder ikke er anvendt 4.3. gennemfoerer eller lader gennemfoere de noedvendige undersoegelser og proevninger til kontrol af, om de relevante standarder rent faktisk er blevet anvendt i de tilfaelde, hvor fabrikanten har valgt at anvende dem 4.4. aftaler med ansoegeren, hvor undersoegelserne og de noedvendige proevninger skal gennemfoeres.

5. Konstateres det, at typen opfylder direktivets bestemmelser, udsteder det bemyndigede organ en EF-typeafproevningsattest til ansoegeren. Attesten skal indeholde fabrikantens navn og adresse, undersoegelsens resultater, betingelserne for dens gyldighed samt de noedvendige data til identificering af den godkendte type.

En oversigt over de relevante dele af den tekniske dokumentation vedlaegges attesten, og en kopi heraf opbevares af det bemyndigede organ.

Afslaar det bemyndigede organ at udstede en saadan attest til fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant, skal det give en detaljeret redegoerelse for aarsagerne hertil.

Der fastlaegges en klageprocedure.

6. Ansoegeren skal underrette det bemyndigede organ, som opbevarer den tekniske dokumentation vedroerende EF-typeafproevningen, om enhver aendring af det godkendte materiel eller sikringssystem; dette skal godkendes paa ny, hvis aendringerne kan paavirke overensstemmelsen med de vaesentlige krav eller de foreskrevne betingelser for anvendelse af produktet. Denne tillaegsgodkendelse gives i form af en tilfoejelse til den oprindelige EF-typeafproevningsattest.

7. Alle bemyndigede organer meddeler de oevrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte EF-typeafproevningsattester og udstedte eller tilbagekaldte tillaegsgodkendelser.

8. De oevrige bemyndigede organer kan indhente kopi af EF-typeafproevningsattesterne og/eller tillaegsgodkendelserne. Bilagene til attesterne stilles til de oevrige bemyndigede organers raadighed.

9. Fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant skal ud over den tekniske dokumentation tillige opbevare en kopi af EF-typeafproevningsattesten og eventuelle tillaeg til denne i mindst ti aar fra datoen for ophoeret af fremstillingen af materiellet eller sikringssystemet.

Er hverken fabrikanten eller dennes repraesentant etableret i Faellesskabet, paahviler pligten til at fremlaegge den tekniske dokumentation den person, som er ansvarlig for markedsfoeringen af produktet i Faellesskabet.

BILAG IV

MODUL: KVALITETSSIKRING AF PRODUKTIONEN

1. Dette modul beskriver den del af proceduren, hvorved en fabrikant, der opfylder bestemmelserne i punkt 2, garanterer og erklaerer, at de paagaeldende produkter er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafproevningsattesten og opfylder de krav i direktivet, der gaelder for dem. Fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant anbringer CE-maerkningen paa alt materiel og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklaering. Sammen med CE-maerkningen anfoeres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, somer ansvarligt for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

2. Fabrikanten skal anvende et godkendt kvalitetssystem for produktion og foretage kontrol og proevninger af faerdigt materiel som beskrevet i punkt 3, og er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3. Kvalitetssystem 3.1. Fabrikanten indsender en ansoegning om vurdering af kvalitetssystemet for det paagaeldende materiel til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansoegningen skal indeholde:

- alle oplysninger, der er relevante for den planlagte prouktkategori - dokumentation vedroerende kvalitetssystemet - i givet fald den tekniske dokumentation for den godkendte type og en kopi af EF-typeafproevningsattesten.

3.2. Kvalitetssystemet skal sikre, at materiellet er i overensstemmelse med den type, som er beskrevet i EF-typeafproevningsattesten, samt med de relevante krav i direktivet.

Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres paa systematisk og overskuelig maade i en skriftlig redegoerelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation vedroerende kvalitetssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.

Redegoerelsen skal navnlig indeholde en fyldestgoerende beskrivelse af:

- kvalitetsmaalsaetninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og befoejelser med hensyn til materiellets kvalitet - fremstillingsprocesser, teknikker vedroerende kvalitetskontrol og -sikring samt de systematiske foranstaltninger, der vil blive anvendt - de undersoegelser og proevninger, der skal udfoeres foer, under og efter fremstillingen, og den hyppighed, hvormed dette sker - kvalitetsregistre, herunder kontrolrapporter og proevnings- og kalibreringsdata, rapporter over personalets kvalifikationer mv.

- hvordan det kontrolleres, at den kraevede kvalitet for materiellet er opnaaet, og at kvalitetssystemet fungerer effektivt.

3.3. Det bemyndigede organ vurderer kvalitetssystemet for at fastslaa, om det opfylder kravene i punkt 3.2. Organet skal antage, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetssystemerne anvender den harmoniserede standard paa omraadet. Kontrolholdet skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere den paagaeldende produktteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besoeg paa fabrikantens anlaeg.

Afgoerelsen skal meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersoegelsen og den begrundede vurderingsafgoerelse.

3.4. Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetssystemet, saaledes som det er godkendt, og til at vedligeholde det, saaledes at det forbliver hensigtsmaessigt og effektivt.

Fabrikanten eller dennes repraesentant underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetssystemet, om enhver paataenkt aendring af kvalitetssystemet.

Det bemyndigede organ vurderer foreslaaede aendringer og afgoer, om det aendrede kvalitetssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er noedvendig.

Det bemyndigede organ meddeler fabrikanten afgoerelsen. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersoegelsen og den begrundede vurderingsafgoerelse.

4. Kontrol paa det bemyndigede organs ansvar 4.1. Formaalet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetssystem.

4.2. Fabrikanten skal give det bemyndigede organ adgang til at inspicere produktions-, kontrol-, proevnings- samt oplagringsfaciliteterne og give det alle noedvendige oplysninger, herunder:

- dokumentation vedroerende kvalitetssystemet - kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter, proevnings- og kalibreringsdata, rapporter vedroerende personalets kvalifikationer mv.

4.3. Det bemyndigede organ skal gennemfoere periodiske kontrolbesoeg for at sikre sig, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetssystemet; det udsteder en kontrolrapport til fabrikanten.

4.4. Det bemyndigede organ kan derudover aflaegge uanmeldte besoeg hos fabrikanten. Under disse besoeg kan det foretage eller lade foretage proevninger for om noedvendigt at kontrollere, om kvalitetssystemet fungerer hensigtsmaessigt. Det udsteder en besoegsrapport og i givet fald en proevningsrapport til fabrikanten.

5. Fabrikanten skal i mindst ti aar fra datoen for ophoeret af fremstillingen af materiellet eller sikringssystemet kunne forelaegge de nationale myndigheder:

- den i punkt 3.1, andet led, omhandlede dokumentation - de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede meddelelser om aendringer - de i punkt 3.4, fjerde afsnit, og punkt 4.3 og 4.4 omhandlede afgoerelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

6. Hvert bemyndiget organ meddeler de oevrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetssystemer.

BILAG V

MODUL: PRODUKTVERIFIKATION

1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant garanterer og erklaerer, at det materiel, som bestemmelserne i punkt 3 er blevet anvendt paa, er i overensstemmelse med den type, som er beskrevet i EF-typeafproevningsattesten, og opfylder de relevante krav i direktivet.

2. Fabrikanten traeffer alle noedvendige foranstaltninger for, at fremstillingsprocessen sikrer, at materiellet er i overensstemmelse med den type, som er beskrevet i EF-typeafproevningsattesten og med de relevante krav i direktivet. Fabrikanten anbringer CE-maerkningen paa alt materiel og udsteder en overensstemmelseserklaering.

3. Det bemyndigede organ foretager de noedvendige undersoegelser og proevninger for at verificere, at materiellet er i overensstemmelse med direktivets krav, ved kontrol og proevning af alt materiel som beskrevet i punkt 4.

Fabrikanten eller dennes repraesentant opbevarer en kopi af overensstemmelseserklaeringen i mindst ti aar fra datoen for ophoeret af fremstillingen af materiellet.

4. Verifikation ved kontrol og proevning af alt materiel 4.1. Alt materiel undersoeges enkeltvis, og der gennemfoeres de proevninger, der er omhandlet i den (de) relevante standard(er), jf. artikel 5, eller tilsvarende proevninger for at verificere, at materiellet er i overensstemmelse med den type, som er beskrevet i EF-typeafproevningsattesten, og med de relevante krav i direktivet.

4.2. Det bemyndigede organ anbringer eller lader anbringe sit identifikationsnummer paa alt godkendt materiel og udsteder en skriftlig overensstemmelsesattest vedroerende de gennemfoerte proevninger.

4.3. Fabrikanten eller dennes repraesentant skal paa opfordring kunne forevise den overensstemmelsesattest, der er udstedt af det bemyndigede organ.

BILAG VI

MODUL: TYPEOVERENSSTEMMELSE

1. Dette modul beskriver den del af proceduren, hvorved fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant garanterer og erklaerer, at det paagaeldende materiel er i overensstemmelse med den type, som er beskrevet i EF-typeafproevningsattesten, og opfylder de krav i direktivet, der gaelder for dem. Fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant anbringer CE-maerkningen paa alt materiel og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklaering.

2. Fabrikanten traeffer alle noedvendige foranstaltninger for, at fremstillingsprocessen sikrer, at det fremstillede materiel er i overensstemmelse med den type, som er beskrevet i EF-typeafproevningsattesten, og med de relevante krav i direktivet.

3. Fabrikanten eller dennes repraesentant skal opbevare en kopi af overensstemmelseserklaeringen i mindst ti aar fra datoen for ophoeret af fremstillingen af materiellet. Er hverken fabrikanten eller dennes repraesentant etableret i Faellesskabet, paahviler pligten til at fremlaegge den tekniske dokumentation den person, som er ansvarlig for markedsfoeringen af materiellet i Faellesskabet.

For alt fremstillet materiel udfoeres der af fabrikanten eller paa dennes vegne en eller flere proevninger af de tekniske aspekter vedroerende beskyttelse mod eksplosion. Proevningerne udfoeres under ansvar af et bemyndiget organ, udvalgt af fabrikanten.

Under fremstillingsprocessen anbringer fabrikanten paa det bemyndigede organs ansvar dettes identifikationsnummer paa materiellet.

BILAG V

MODUL: PRODUKTVERIFIKATION

1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant garanterer og erklaerer, at det materiel, som bestemmelserne i punkt 3 er blevet anvendt paa, er i overensstemmelse med den type, som er beskrevet i EF-typeafproevningsattesten, og opfylder de relevante krav i direktivet.

2. Fabrikanten traeffer alle noedvendige foranstaltninger for, at fremstillingsprocessen sikrer, at materiellet er i overensstemmelse med den type, som er beskrevet i EF-typeafproevningsattesten og med de relevante krav i direktivet. Fabrikanten anbringer CE-maerkningen paa alt materiel og udsteder en overensstemmelseserklaering.

3. Det bemyndigede organ foretager de noedvendige undersoegelser og proevninger for at verificere, at materiellet er i overensstemmelse med direktivets krav, ved kontrol og proevning af alt materiel som beskrevet i punkt 4.

Fabrikanten eller dennes repraesentant opbevarer en kopi af overensstemmelseserklaeringen i mindst ti aar fra datoen for ophoeret af fremstillingen af materiellet.

4. Verifikation ved kontrol og proevning af alt materiel 4.1. Alt materiel undersoeges enkeltvis, og der gennemfoeres de proevninger, der er omhandlet i den (de) relevante standard(er), jf. artikel 5, eller tilsvarende proevninger for at verificere, at materiellet er i overensstemmelse med den type, som er beskrevet i EF-typeafproevningsattesten, og med de relevante krav i direktivet.

4.2. Det bemyndigede organ anbringer eller lader anbringe sit identifikationsnummer paa alt godkendt materiel og udsteder en skriftlig overensstemmelsesattest vedroerende de gennemfoerte proevninger.

4.3. Fabrikanten eller dennes repraesentant skal paa opfordring kunne forevise den overensstemmelsesattest, der er udstedt af det bemyndigede organ.

BILAG VI

MODUL: TYPEOVERENSSTEMMELSE

1. Dette modul beskriver den del af proceduren, hvorved fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant garanterer og erklaerer, at det paagaeldende materiel er i overensstemmelse med den type, som er beskrevet i EF-typeafproevningsattesten, og opfylder de krav i direktivet, der gaelder for dem. Fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant anbringer CE-maerkningen paa alt materiel og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklaering.

2. Fabrikanten traeffer alle noedvendige foranstaltninger for, at fremstillingsprocessen sikrer, at det fremstillede materiel er i overensstemmelse med den type, som er beskrevet i EF-typeafproevningsattesten, og med de relevante krav i direktivet.

3. Fabrikanten eller dennes repraesentant skal opbevare en kopi af overensstemmelseserklaeringen i mindst ti aar fra datoen for ophoeret af fremstillingen af materiellet. Er hverken fabrikanten eller dennes repraesentant etableret i Faellesskabet, paahviler pligten til at fremlaegge den tekniske dokumentation den person, som er ansvarlig for markedsfoeringen af materiellet i Faellesskabet.

For alt fremstillet materiel udfoeres der af fabrikanten eller paa dennes vegne en eller flere proevninger af de tekniske aspekter vedroerende beskyttelse mod eksplosion. Proevningerne udfoeres under ansvar af et bemyndiget organ, udvalgt af fabrikanten.

Under fremstillingsprocessen anbringer fabrikanten paa det bemyndigede organs ansvar dettes identifikationsnummer paa materiellet.

BILAG VII

MODUL: KVALITETSSIKRING AF PRODUKTET

1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved en fabrikant, der opfylder bestemmelserne i punkt 2, garanterer og erklaerer, at materiellet er i overensstemmelse med den type, som er beskrevet i EF-typeafproevningstattesten. Fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant anbringer CE-maerkningen paa hvert enkelt apparat og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklaering. Sammen med CE-maerkningen anfoeres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarligt for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

2. Fabrikanten anvender et godkendt kvalitetssystem for endelig kontrol og proevning af apparatet som beskrevet i punkt 3 og er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3. Kvalitetssystem 3.1. Fabrikanten indsender en ansoegning om vurdering af kvalitetssystemet for materiellet til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansoegningen skal indeholde:

- alle relevante oplysninger vedroerende den planlagte kategori for materiellet - dokumentation vedroerende kvalitetssystemet - den tekniske dokumentation for den godkendte type og en kopi af EF-typeafproevningsattesten.

3.2. Under kvalitetssystemet undersoeges hvert enkelt apparat, og der gennemfoeres de proevninger, der er omhandlet i den (de) relevante standard(er), jf. artikel 5, eller tilsvarende proevninger for at sikre, at produktet opfylder de relevante krav i direktivet. Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres paa systematisk og overskuelig maade i en skriftlig redegoerelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation vedroerende kvalitetssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.

Redegoerelsen skal bl.a. indeholde en fyldestgoerende beskrivelse af:

- kvalitetsmaalsaetninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og befoejelser med hensyn til produktkvalitet - de undersoegelser og proevninger, der vil blive udfoert efter fremstillingen - hvordan det kontrolleres, at kvalitetssystemet fungerer effektivt - kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter samt proevnings- og kalibreringsdata, rapporter vedroerende personalets kvalifikationer mv.

3.3. Det bemyndigede organ vurderer kvalitetssystemet for at fastslaa, om det opfylder kravene i punkt 3.2. Organet skal antage, at disse krav er opfyldt i forbindelse med kvalitetssystemer, hvor den harmoniserede standard paa omraadet er anvendt.

Kontrolholdet skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere den paagaeldende produktteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besoeg paa fabrikantens anlaeg.

Afgoerelsen skal meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersoegelsen og den begrundede vurderingsafgoerelse.

3.4. Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetssystemet, saaledes som det er godkendt, og til at vedligeholde det, saaledes at det forbliver hensigtsmaessigt og effektivt.

Fabrikanten eller dennes repraesentant underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetssystemet, om enhver paataenkt aendring af kvalitetssystemet.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslaaede aendringer og afgoer, om det aendrede kvalitetssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er noedvendig.

Det bemyndigede organ meddeler fabrikanten sin afgoerelse. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersoegelsen og den begrundede vurderingsafgoerelse.

4. Kontrol paa det bemyndigede organs ansvar 4.1. Formaalet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetssystem.

4.2. Fabrikanten skal give det bemyndigede organ adgang til at kontrollere kontrol-, proevnings- og oplagringsfaciliteterne og give det alle noedvendige oplysninger, herunder:

- dokumentation vedroerende kvalitetssystemet - teknisk dokumentation - kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter, proevnings- og kalibreringsdata, rapporter over personalets kvalifikationer mv.

4.3. Det bemyndigede organ skal gennemfoere periodiske kontrolbesoeg for at sikre sig, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetssystemet, og skal udarbejde en kontrolrapport til fabrikanten.

4.4. Det bemyndigede organ kan derudover aflaegge uanmeldte besoeg hos fabrikanten. Under disse besoeg kan det bemyndigede organ foretage eller lade foretage proevninger for om noedvendigt at kontrollere, om kvalitetssystemet fungerer effektivt; det udsteder en besoegsrapport og i givet fald en proevningsrapport til fabrikanten.

5. Fabrikanten skal i mindst ti aar fra datoen for ophoeret af fremstillingen af materiellet kunne forelaegge de nationale myndigheder.

- den i punkt 3.1, tredje led, omhandlede dokumentation - de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede meddelelser om aendringer - de i punkt 3.4, sidste afsnit, og i punkt 4.3 og 4.4 omhandlede afgoerelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

6. Det enkelte bemyndigede organ meddeler de oevrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetssystemer.

BILAG VIII

MODUL: INTERN FABRIKATIONSKONTROL

1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant, der opfylder forpligtelserne i punkt 2, garanterer og erklaerer, at materiellet opfylder de krav i direktivet, der gaelder for det. Fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant anbringer CE-maerkningen paa alt materiel og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklaering.

2. Fabrikanten udarbejder den tekniske dokumentation, der er beskrevet i punkt 3, og fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant stiller den til raadighed for de nationale myndigheder med henblik paa inspektion i mindst ti aar fra datoen for ophoeret med fremstillingen af materiellet.

Er hverken fabrikanten eller dennes repraesentant etableret i Faellesskabet, paahviler pligten til at fremlaegge den tekniske dokumentation den person, som er ansvarlig for markedsfoeringen af materiellet i Faellesskabet.

3. Den tekniske dokumentation skal goere det muligt at vurdere materiellets overensstemmelse med direktivets krav. Dokumentationen skal, i det omfang det er noedvendigt for vurderingen, daekke materiellets konstruktion, fremstilling og funktion. Den skal indeholde:

- en almindelig beskrivelse af materiellet - projekt- og fabrikationstegninger samt skitser af komponenter, delmontager, kredsloeb osv.

- de noedvendige beskrivelser og forklaringer til forstaaelse af ovennaevnte tegninger og skitser samt af materiellets funktion - en liste over de standarder som helt eller delvis er anvendt, samt en beskrivelse af de loesninger, der er valgt med henblik paa at opfylde direktivets sikkerhedskrav i det tilfaelde, hvor standarder ikke er anvendt - resultater af projektberegninger, kontrolundersoegelser mv.

- proevningsrapporter.

4. Fabrikanten eller dennes repraesentant opbevarer sammen med den tekniske dokumentation en kopi af overensstemmelseserklaeringen.

5. Fabrikanten traeffer alle noedvendige foranstaltninger for, at fremstillingsprocessen sikrer, at det fremstillede materiel er i overensstemmelse med den tekniske dokumentation, der er omhandlet i punkt 2, og med de krav i direktivet, der gaelder for det.

BILAG IX

MODUL: ENHEDSVERIFIKATION

1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved fabrikanten garanterer og erklaerer, at det materiel eller sikringssystem, for hvilket der er udstedt den i punkt 2 omhandlede attest, er i overensstemmelse med de krav i direktivet, der gaelder for dem. Fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant anbringer CE-maerkningen paa materiellet eller sikringssystemet og udsteder en overensstemmelseserklaering.

2. Det bemyndigede organ undersoeger materiellet eller sikringssystemet og gennemfoerer de proevninger, der er omhandlet i den (de) relevante standard(er), jf. artikel 5, eller tilsvarende proevninger for at sikre, at det er i overensstemmelse med de relevante krav i direktivet.

Det bemyndigede organ anbringer eller lader anbringe sit identifikationsnummer paa det godkendte materiel eller sikringssystem og udsteder en overensstemmelsesattest vedroerende de gennemfoerte proevninger.

3. Den tekniske dokumentation skal goere det muligt at vurdere materiellets eller sikringssystemets overensstemmelse med direktivets krav samt forstaa dets konstruktion, fremstilling og funktion.

Dokumentationen skal indeholde foelgende oplysninger, for saa vidt de er relevante for vurderingen:

- en almindelig beskrivelse af typen - konstruktions- og fabrikationstegninger samt skitser af komponenter, delmontager, kredsloeb osv.

- de noedvendige beskrivelser og forklaringer til forstaaelse af ovennaevnte tegninger og skitser samt af materiellets eller sikringssystemets funktion - en liste over de standarder, der er naevnt i artikel 5, og som helt eller delvis er anvendt, samt en beskrivelse af de loesninger, der er valgt med henblik paa at opfylde de vaesentlige krav i de tilfaelde, hvor de i artikel 5 naevnte standarder ikke er anvendt - resultater af konstruktionsberegninger og undersoegelser mv.

- proevningsrapporter.

BILAG X

A. CE-maerkning CE-overensstemmelsesmaerkningen bestaar af bogstaverne »CE« i foelgende udformning:

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Hvis CE-maerkningen formindskes eller forstoerres, skal modellens stoerrelsesforhold, som anfoert ovenfor, overholdes.

De forskellige dele, der indgaar i CE-maerkningen, skal saa vidt muligt vaere af samme hoejde, og denne skal mindst vaere 5 mm.

Der kan anvendes andre mindstemaal i forbindelse med materiel, sikringssystemer eller de i artikel 1, stk. 2, omhandlede anordninger af begraenset stoerrelse.

B. Indholdet af EF-overensstemmelseserklaeringen EF-overensstemmelseserklaeringen skal omfatte foelgende:

- navn eller identifikationsmaerke og adresse paa fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant - beskrivelse af materiellet, sikringssystemet eller den i artikel 1, stk. 2, omhandlede anordning - alle de relevante bestemmelser, som materiellet, sikringssystemet eller den i artikel 1, stk. 2, omhandlede anordning overholder - eventuelt navn, identifikationsnummer og adresse paa det bemyndigede organ samt nummeret paa EF-typegodkendelsesattesten - eventuelt henvisning til de harmoniserede standarder - eventuelt de standarder og tekniske specifikationer, der er anvendt - eventuelt henvisning til de EF-direktiver, der i oevrigt er anvendt - identifikation af den person, som har fuldmagt til at forpligte fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant.

BILAG XI

MINIMUMSKRITERIER, SOM MEDLEMSSTATERNE SKAL IAGTTAGE VED BEMYNDIGELSE AF ORGANERNE

1. Organet, dets leder og det personale, der skal udfoere verifikationsarbejdet, maa hverken have konstrueret, vaere fabrikant eller leverandoer af eller vaere beskaeftiget med montage af det materiel, de sikringssystemer, eller de i artikel 1, stk. 2, omhandlede anordninger, de kontrollerer, eller vaere nogen af de naevnte personers repraesentant. De maa hverken deltage direkte eller som repraesentant i konstruktion, fremstilling, markedsfoering eller vedligeholdelse af materiellet, sikringssystemerne eller de i artikel 1, stk. 2, omhandlede anordninger. Dette udelukker ikke, at der kan udveksles tekniske oplysninger mellem fabrikant og organ.

2. Organet og det personale, der skal udfoere kontrollen, skal udfoere kontrolarbejdet med den stoerst mulige faglige uafhaengighed og den stoerste, tekniske kompetence samt vaere uafhaengig af enhver form for pression og incitament, navnlig af finansiel art, som kan paavirke deres bedoemmelse eller resultaterne af deres kontrol, isaer fra personer eller grupper af personer, der har interesse i verifikationsresultaterne.

3. Organet skal raade over det noedvendige personale og besidde de noedvendige midler for paa fyldestgoerende maade at udfoere de tekniske og administrative opgaver i forbindelse med gennemfoerelsen af verifikationen; det skal ligeledes have adgang til det noedvendige materiel for at kunne foretage saerkontrol.

4. Det pesonale, som skal udfoere kontrollen, skal have:

- en god teknisk og faglig uddannelse - et tilstraekkeligt kendskab til forskrifterne vedroerende den kontrol, det udfoerer, og tilstraekkelig praktisk erfaring med hensyn til et saadant kontrolarbejde - den noedvendige faerdighed i at udarbejde de attester, journaler og rapporter, som gengiver resultaterne og den udfoerte kontrol.

5. Det personale, som skal udfoere kontrollen, skal sikres fuld uafhaengighed. Afloesningen af hver enkelt ansat maa hverken vaere afhaengig af det antal kontrolfunktioner, den paagaeldende udfoerer, eller af resultaterne af denne kontrol.

6. Organet skal vaere ansvarsforsikret, medmindre det civilretlige ansvar daekkes af staten paa grundlag af nationale retsregler, eller kontrollen udfoeres direkte af medlemsstaten.

7. Organets ansatte er underlagt tavshedspligt om alt, hvad de faar kendskab til under udfoerelsen af arbejdet (undtagen over for de kompetente administrative myndigheder i den stat, hvor de udfoerer deres arbejde) i henhold til dette direktiv eller enhver national retsforskrift, der er udstedt i medfoer af dette.

Top