Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0198

94/198/EF: Kommissionens beslutning af 7. april 1994 om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Brasilien

OJ L 93, 12.4.1994, p. 26–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 016 P. 58 - 64
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 016 P. 58 - 64
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 016 P. 58 - 64
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 016 P. 58 - 64
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 016 P. 58 - 64
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 016 P. 58 - 64
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 016 P. 58 - 64
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 016 P. 58 - 64
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 016 P. 58 - 64
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 014 P. 227 - 233
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 014 P. 227 - 233

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; ophævet ved 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/198/oj

31994D0198

94/198/EF: Kommissionens beslutning af 7. april 1994 om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Brasilien

EF-Tidende nr. L 093 af 12/04/1994 s. 0026 - 0032


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 7. april 1994 om saerlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Brasilien (94/198/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 91/493/EOEF af 22. juli 1991 om sundhedsmaessige betingelser for produktion og afsaetning af fiskerivarer (1), saerlig artikel 11, og

ud fra foelgende betragtninger:

En gruppe eksperter fra Kommissionen har vaeret i Brasilien for at undersoege betingelserne for produktion, oplagring og forsendelse af fiskerivarer til Faellesskabet;

bestemmelserne i den brasilianske lovgivning om sundhedsinspektion og -kontrol af fiskerivarer kan betragtes som svarende til bestemmelserne fastsat ved direktiv 91/493/EOEF;

den foederale inspektionstjeneste (SIF), som er den ansvarlige veterinaermyndighed i Brasilien, er i stand til effektivt at foere kontrol med, om den gaeldende lovgivning overholdes;

med henblik paa fremgangsmaaden for udstedelse af sundhedscertifikater, jf. artikel 11, stk. 4, litra a), i direktiv 91/493/EOEF, skal der fastlaegges en model for certifikatet og mindst ét obligatorisk sprog for affattelsen heraf, og det skal paa certifikatet anfoeres, hvilken stilling underskriveren har;

der skal ifoelge artikel 11, stk. 4, litra b), i direktiv 91/493/EOEF paa fiskerivarernes emballage anbringes et maerke, hvori tredjelandets maerke og oprindelsesvirksomhedens autorisationsnummer indgaar;

der skal ifoelge artikel 11, stk. 4, litra c), i direktiv 91/493/EOEF opstilles en liste over autoriserede virksomheder; denne liste boer opstilles paa basis af en meddelelse fra SIF til Kommissionen; SIF skal derfor soerge for, at bestemmelserne som fastsat i artikel 11, stk. 4, i direktiv 91/493/EOEF med henblik herpaa overholdes;

SIF har saaledes officielt garanteret, at kravene i kapitel V i bilaget til direktiv 91/493/EOEF og krav svarende til dem, der ved naevnte direktiv er fastsat for godkendelse af virksomheder, vil blive opfyldt;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Staaende Veterinaerkomité -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den foederale inspektionstjeneste (SIF) er den myndighed i Brasilien, der er ansvarlig for at kontrollere, om fiskerivarer opfylder kravene i direktiv 91/493/EOEF, og for at godkende dem.

Artikel 2

Fiskerivarer med oprindelse i Brasilien skal opfylde foelgende krav:

1) Hver sending skal ledsages af originalen til et sundhedscertifikat, der er nummereret, behoerigt udfyldt, dateret og underskrevet, og som kun bestaar af ét blad, jf. modellen i bilag A.

2) Varerne skal komme fra godkendte virksomheder, der er opfoert paa listen i bilag B.

3) Undtagen i tilfaelde af frosne fiskerivarer »in bulk« til konservesfremstilling, skal alle pakninger med uudslettelig skrift vaere forsynet med ordet »Brasilien« og oprindelsesvirksomhedens autorisationsnummer.

Artikel 3

1. Det i artikel 2, nr. 1, omhandlede certifikat skal udfaerdiges paa mindst ét af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor kontrollen udfoeres.

2. Certifikatet skal indeholde SIF-repraesentantens navn, stilling og underskrift samt SIF's officielle stempel, idet alle disse elementer skal fremtraede i en anden farve end de oevrige angivelser i certifikatet.

Artikel 4

Denne beslutning anvendes fra den 1. juni 1994.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 7. april 1994.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991, s. 15.

BILAG A

SUNDHEDSCERTIFIKAT for fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Brasilien bestemt til Det Europaeiske Faellesskab med undtagelse af alle former for toskallede bloeddyr, pighuder, saekdyr og havsnegle

Referencenummer:

Afsendelsesland: Brasilien

Kompetent myndighed: Landbrugsministeriet, den foederale inspektionstjeneste (SIF)

I. Identifikation af produkterne

Beskrivelse af fiskerivarer/akvakulturprodukter (1):

- art (videnskabeligt navn):

- tilstand og behandlingsmaade (2):

Evt. kodenummer:

Emballagens art:

Antal pakninger:

Nettovaegt:

Foreskreven oplagrings- og transporttemperatur:

II. Produkternes oprindelse

Navn og officielt autorisationsnummer paa den eller de virksomheder, som SIF har givet godkendelse til eksport til EF:

III. Produkternes destination

Fiskerivarerne afsendes

fra:

(afsendelsessted)

til:

(bestemmelsesland og -sted)

med foelgende transportmiddel:

Afsenders navn og adresse:

Modtagers navn og bestemmelsesstedets adresse:

IV. Sundhedserklaering

Undertegnede officielle inspektoer attesterer foelgende om ovennaevnte fiskerivarer og akvakulturprodukter:

1. De er blevet taget af og behandlet om bord paa fartoejer efter de hygiejneregler, der er fastsat ved direktiv 92/48/EOEF.

2. De er blevet landet, behandlet og eventuelt emballeret, tilberedt, forarbejdet, frosset, optoeet eller oplagret paa en hygiejnisk maade under overholdelse af de hygiejnekrav, der er fastsat i kapitel II, III og IV i bilaget til direktiv 91/493/EOEF.

3. De er blevet underkastet sundhedskontrol som fastsat i kapitel V i bilaget til direktiv 91/493/EOEF.

4. De er blevet emballeret, identificeret, oplagret og transporteret som fastsat i kapitel VI, VII og VIII i bilaget til direktiv 91/493/EOEF.

5. De stammer ikke fra fiskearter, der er giftige eller indeholder biotoksiner.

6. De opfylder de organoleptiske, parasitologiske, kemiske og mikrobiologiske betingelser, der ved direktiv 91/493/EOEF og beslutningerne om gennemfoerelsesbestemmelser hertil er fastsat for visse kategorier af fiskerivarer.

Udfaerdiget i ,

(sted) den

(dato)

Officielt

stempel

(den officielle inspektoers underskrift)

(navn, titel og stilling med blokbogstaver)

(1) Det ikke gaeldende overstreges.

(2) Levende, nedkoelede, frosne, saltede, roegede, helkonserves osv.

BILAG B

LISTE OVER VIRKSOMHEDER "" ID="1">0002> ID="2">Ital Fish Indústria e Comércio Ltda> ID="3">Barra do Itapemirim"> ID="1">0017> ID="2">Belém Pesca S/A> ID="3">Belém"> ID="1">0020> ID="2">Itasul - Indústria e Comércio de Pescado S/A> ID="3">Itajai"> ID="1">0024> ID="2">Indústria de Pesca do Ceará S/A - Ipecea> ID="3">Luis Correa"> ID="1">0066> ID="2">Litoral Depósito Frigorífico Ltda> ID="3">Sao Sebastiao"> ID="1">0096> ID="2">Pesca Alto Mar S/A Pam> ID="3">Areia Branca"> ID="1">0121> ID="2">Atlântica Pesca Ltda> ID="3">Belém"> ID="1">0123> ID="2">Mariscos Industrial de Cascavel Ltda> ID="3">Cascavel"> ID="1">0145> ID="2">Ciapesc Cia Amazônica de Pesca> ID="3">Niterói"> ID="1">0159> ID="2">S/A Alcyon Indústria da Pesca> ID="3">Santos"> ID="1">0198> ID="2">Ciapesc Cia Amazônica de Pesca> ID="3">Belém"> ID="1">0199> ID="2">Pesqueira Pioneira da Costa> ID="3">Porto Belo"> ID="1">0209> ID="2">Friesp - Frigorífico Espiritosantense de Pescado Ltda> ID="3">Conceiçao da Barra"> ID="1">0211> ID="2">Lins - Indústria e Comércio Ltda> ID="3">Sao Bernardo do Campo"> ID="1">0241> ID="2">Torquato Pontes Pescados S/A> ID="3">Rio Grande"> ID="1">0274> ID="2">Edemir Alexandre Camargo> ID="3">Tijucas"> ID="1">0295> ID="2">Mf Gomes Comércio e Indústria S/A> ID="3">Macapá"> ID="1">0314> ID="2">Quaker Alimentos Ltda> ID="3">Itajai"> ID="1">0327> ID="2">Serpa Comércio e Indústria de Pescados Ltda> ID="3">Itajai"> ID="1">0349> ID="2">Ipesca Indústria de Frio e Pesca S/A> ID="3">Fortaleza"> ID="1">0369> ID="2">Damm Produtos Alimentícios Ltda> ID="3">Osasco"> ID="1">0376> ID="2">Empesca S/A - Construções Navais, Pesca e Exportaçao> ID="3">Acarau"> ID="1">0378> ID="2">Atlantic - Industrial de Conservas S/A> ID="3">Itaborai"> ID="1">0442> ID="2">Pina Intercâmbio Comercial, Industrial e Pesca S/A> ID="3">Belém"> ID="1">0496> ID="2">Delmar Produtos do Mar S/A> ID="3">Fortaleza"> ID="1">0558> ID="2">Femepe Empresa de Pescados Ltda> ID="3">Navegantes"> ID="1">0563> ID="2">Pesqueria Tutóia Ltda> ID="3">Sao Luis"> ID="1">0569> ID="2">Caiçara Comércio e Exportaçao Ltda> ID="3">Recife"> ID="1">0574> ID="2">Mederia Venâncio de Almeida Corumbá Júnior> ID="3">Paranaguá"> ID="1">0586> ID="2">Cooperativa Mista de Pesca Nipo Brasilieira> ID="3">Guarujá"> ID="1">0624> ID="2">Empresa Pesqueira da Barra de Sao Joao Ltda> ID="3">Casimiro de Abreu"> ID="1">0633> ID="2">Mantuano S/A Comércio e Indústria de Pesca> ID="3">Niterói"> ID="1">0634> ID="2">Empesca S/A - Construções Navais, Pesca e Exportaçao> ID="3">Aracati"> ID="1">0647> ID="2">Baía de Sao Marcos Pescados Ltda> ID="3">Sao Luis"> ID="1">0696> ID="2">Indústrias Alimentícias Beira Alta S/A> ID="3">Rio de Janeiro"> ID="1">0715> ID="2">Norte Pesca S/A> ID="3">Natal"> ID="1">0766> ID="2">Vivamar S/A Indústria e Comércio> ID="3">Rio de Janeiro"> ID="1">0770> ID="2">Barrapesca-Cia de Pesca de Conceiçao da Barra> ID="3">Conceiçao da Barra"> ID="1">0786> ID="2">Braslo - Produtos de Carne Ltda> ID="3">Embú"> ID="1">0802> ID="2">Fragata Comércio de Pescados Ltda> ID="3">Santos"> ID="1">0856> ID="2">Cooperativa Mista de Pesca Nipo Brasileira> ID="3">Guarujá"> ID="1">0864> ID="2">Crisal Exportaçao e Importaçao Ltda> ID="3">Recife"> ID="1">0886> ID="2">Infrapesca - Indústria de Frios e Pesca Ltda> ID="3">Acaraú"> ID="1">0948> ID="2">Leal Santos Pescados Ltda> ID="3">Rio Grande"> ID="1">0958> ID="2">Jahú Indústria e Comércio de Pescados Ltda> ID="3">Rio Grande"> ID="1">0961> ID="2">Pontal Pesca S/A> ID="3">Aracati"> ID="1">0971> ID="2">Icapel Icapui Pesca Ltda> ID="3">Aracati"> ID="1">0983> ID="2">Fridusa Frigoríficos Industriais de Alimentos S/A> ID="3">Niterói"> ID="1">1040> ID="2">Empesca S/A Construções Navais Pesca e Exportaçao> ID="3">Óbidos"> ID="1">1059> ID="2">Frigoríficos Figueira Ltda> ID="3">Manacapuru"> ID="1">1061> ID="2">Promar S/A Indústria e Comércio de Pescados> ID="3">Rio Grande"> ID="1">1074> ID="2">Sao Tomé Indústria e Comércio de Pescado Ltda> ID="3">Campos"> ID="1">1080> ID="2">Frigoríficos Santa Andréa Ltda> ID="3">Campos"> ID="1">1100> ID="2">Surubim Frigorífico da Amazônia S/A> ID="3">Manaus"> ID="1">1161> ID="2">Indústria de Frios e Pesca Ltda - Ifril> ID="3">Maceió"> ID="1">1176> ID="2">Comércio e Representações Meso Ltda> ID="3">Vitória"> ID="1">1214> ID="2">Aracati Comércio, Exportaçao e Representações Ltda> ID="3">Ravos"> ID="1">1229> ID="2">Ranário Fujioka Nishi Ltda> ID="3">Hidrolândia"> ID="1">1246> ID="2">Frigorífico Calombé Indústria e Comércio Ltda> ID="3">Duque de Caxias"> ID="1">1257> ID="2">Pesqueira Pioneira da Costa S/A> ID="3">Florianópolis"> ID="1">1267> ID="2">Seabras Comercial Importadora e Exportadora Ltda> ID="3">Iguape"> ID="1">1275> ID="2">Icap Indústria e Comércio Catarinense de Pescado Ltda> ID="3">Itajai"> ID="1">1285> ID="2">Pescampello Indústria e Comércio de Pescado Ltda> ID="3">Touros"> ID="1">1312> ID="2">Aurichio S/A Indústria, Comércio, Importaçao e Exportaçao> ID="3">Ubatuba"> ID="1">1354> ID="2">Ebbe-Empresa Barasileira de Benefício de Pescados e Exportaçao Ltda> ID="3">Fortaleza"> ID="1">1406> ID="2">Irmaos Hoshina e Cia Ltda> ID="3">Paranaguá"> ID="1">1430> ID="2">Salseiros Indústria e Comércio Ltda> ID="3">Itajai"> ID="1">1681> ID="2">Miami - Comércio e Exportaçao de Pescados Ltda> ID="3">Cananéia"> ID="1">1745> ID="2">Embrapesca Empresa Brasilieira de Pesca S/A> ID="3">Fortaleza"> ID="1">1768> ID="2">Janasa Jan Produtos do Mar S/A> ID="3">Camocim"> ID="1">1786> ID="2">Produmar - Cia Exportadora de Produtos do Mar> ID="3">Natal"> ID="1">1801> ID="2">Souto Oliveira S/A Indústria de Alimentaçao> ID="3">Pelotas"> ID="1">1802> ID="2">Gomes Da Costa Alimentos S/A> ID="3">Niterói"> ID="1">1839> ID="2">Taiyo Indústria de Pesca S/A> ID="3">Santos"> ID="1">1858> ID="2">Quaker Alimentos Ltda> ID="3">Sao Gonçalo"> ID="1">1872> ID="2">Indústria e Comércio Figueiredo S/A> ID="3">Rio Grande"> ID="1">1889> ID="2">Comard S/A> ID="3">Italai"> ID="1">1910> ID="2">Nilmarsul Industrial Exportadora de Pescados Ltda> ID="3">Rio Grande"> ID="1">1926> ID="2">Frigorífico Rio Pel S/A-Indústria de Carnes, Derivados e Conservas> ID="3">Capao do Leao"> ID="1">1929> ID="2">Norte Pesca S/A> ID="3">Recife"> ID="1">1939> ID="2">Brafish Indústria e Comércio Ltda> ID="3">Cabo Frio"> ID="1">2028> ID="2">Furtado S/A Comércio e Indústria> ID="3">Rio Grande"> ID="1">2037> ID="2">Ibrac Indústria Brasileira de Alimentícios Congelados S/A> ID="3">Rio de Janeiro"> ID="1">2067> ID="2">Uniao Brasileira de Pesca e Conservas S/A> ID="3">Sao Gonçalo"> ID="1">2072> ID="2">Inpel-Industrial e Comercial de Alimentos Ltda> ID="3">Penha"> ID="1">2076> ID="2">Primar S/A-Produtos Industrializados do Mar> ID="3">Belém"> ID="1">2082> ID="2">Atlântica Pescados Ltda> ID="3">Rio Grande"> ID="1">2083> ID="2">Pescal S/A> ID="3">Rio Grande"> ID="1">2087> ID="2">Mipesca Indústria e Comércio de Pescado S/A> ID="3">Itajai"> ID="1">2116> ID="2">Cia Industrial de Conservas Santa Iria> ID="3">Niterói"> ID="1">2119> ID="2">Worldwide Indústria, Comércio, Importaçao e Exportaçao Ltda> ID="3">Rio Grande"> ID="1">2132> ID="2">Rio Grande Produtos Alimentícios Ltda> ID="3">Rio Grande"> ID="1">2141> ID="2">Empesca Norte S/A> ID="3">Belém"> ID="1">2154> ID="2">Ipecea - Indústria de Pesca do Ceará S/A> ID="3">Fortaleza"> ID="1">2167> ID="2">Sul Atlântico de Pesca S/A Indústria e Comércio> ID="3">Itajai"> ID="1">2169> ID="2">Albano de Oliveira, Sobrinho e Cia Ltda> ID="3">Rio Grande"> ID="1">2176> ID="2">Frimorite Frigorífico Ltda> ID="3">Sao Gonçalo"> ID="1">2214> ID="2">Alvarenga - Comércio e Indústria da Pesca Ltda> ID="3">Vitoria"> ID="1">2242> ID="2">Amasa - Amazonas Indústrias Alimentícias S/A> ID="3">Belém"> ID="1">2347> ID="2">Interfrios - Intercâmbio de Frios Ltda> ID="3">Belém"> ID="1">2359> ID="2">Liotécnica Química Ltda> ID="3">Embú"> ID="1">2369> ID="2">Franzese Indústria e Comércio da Pesca Ltda> ID="3">Guarujá"> ID="1">2370> ID="2">Interfrios Intercâmbio de Frios S/A> ID="3">Fortaleza"> ID="1">2383> ID="2">Protemar Proteínas Indústria e Comércio Ltda> ID="3">Nova Iguaçu"> ID="1">2400> ID="2">Acqua S/A Aquicultura> ID="3">Bananal"> ID="1">2413> ID="2">Transporte e Comércio de Pescados Magalhaes Ltda> ID="3">Cabo Frio"> ID="1">2427> ID="2">Cetrim-Centrais Frigoríficas do Triângulo Mineiro S/A> ID="3">Itajai"> ID="1">2446> ID="2">Indústria e Comércio de Pescados Penha Ltda> ID="3">Penha"> ID="1">2503> ID="2">Koden Indústria, Comércio, Importaçao e Exportaçao Ltda> ID="3">Praia Grande"> ID="1">2524> ID="2">Norte Pesca Maranhao S/A> ID="3">Turiaçú"> ID="1">2537> ID="2">Pescanave S/A Pesca e Exportaçao> ID="3">Camocim"> ID="1">2554> ID="2">Comércio de Pescados Cairçara Ltda> ID="3">Santos"> ID="1">2574> ID="2">Cefrinor Centrais de Estocagem Frigorificada do Nordeste Ltda> ID="3">Simões Filho"> ID="1">2592> ID="2">Pesqueira Santa Cruz de Cabrália Ltda> ID="3">Santa Cruz Cabrália"> ID="1">2605> ID="2">Comércio e Indústria de Pescado Kowalsky Ltda> ID="3">Itajai"> ID="1">2644> ID="2">Leal Santos Pescados S/A> ID="3">Macapá"> ID="1">2721> ID="2">Aliança Sociedade Comercial de Pesca Ltda> ID="3">Santos"> ID="1">2740> ID="2">Santa Bárbara Indústria de Pescados S/A> ID="3">Salinas Margarida"> ID="1">2759> ID="2">Pesqueira Nacional S/A> ID="3">Rio Grande"> ID="1">2786> ID="2">Maricultura da Bahia S/A> ID="3">Valença"> ID="1">2797> ID="2">Maripesca-Indústria, Comércio e Exportaçao de Pescado Ltda> ID="3">Barra Itapemirim"> ID="1">2834> ID="2">Cooperi-Cooperativa Mista dos Pescadores de Ilhéus> ID="3">Ilhéus"> ID="1">2840> ID="2">Rander-Agroindústria, Comércio e Exportaçao Ltda> ID="3">Gama"> ID="1">2908> ID="2">Freitas Lemos Ltda> ID="3">Belém"> ID="1">2935> ID="2">Irmaos Braga Exportadora Ltda> ID="3">Belém"> ID="1">2945> ID="2">Da Hora Indústria, Comércio e Exportaçao Ltda> ID="3">Cabo Frio"> ID="1">2953> ID="2">Golfinho Azul Indústria, Comércio e Exportaçao Ltda> ID="3">Cananéia"> ID="1">3010> ID="2">Atlantis Indústria e Comércio de Pescado Ltda> ID="3">Rio Grande"> ID="1">3020> ID="2">Proculmar Importaçao e Exportaçao S/A> ID="3">Santa Luzia Norte"> ID="1">3087> ID="2">Alimar Pesca e Exportaçao Ltda> ID="3">Ilhéus"> ID="1">3088> ID="2">Empesca S/A-Construções Navais, Pesca e Exportaçao> ID="3">Touros"> ID="1">3093> ID="2">Atlântico Marinho Ltda> ID="3">Recife"> ID="1">3110> ID="2">Villepesca Indústria e Comércio de Pescado Ltda> ID="3">Guarapari"> ID="1">3174> ID="2">Furtado S/A Comércio e Indústria> ID="3">Itajai"> ID="1">3187> ID="2">Solmar Exportadora Ltda> ID="3">Tutóia/Ma"> ID="1">3197> ID="2">Jardel-Exportadores de Produtos da Amazônia Ltda> ID="3">Belém"> ID="1">3208> ID="2">Pesca Alto Mar S/A> ID="3">Natal"> ID="1">3210> ID="2">Empesca S/A-Construções Navais Pesca e Exportaçao> ID="3">Natal"> ID="1">3237> ID="2">Compescal Comércio de Pescado Arcatiense Ltda> ID="3">Aracati"> ID="1">3289> ID="2">M.J. Couto de Abreu> ID="3">Santos"> ID="1">3291> ID="2">Capiata Aquicultura Comércio o Exportaçao Ltda> ID="3">Coruripe"> ID="1">3303> ID="2">Braspesca - Indústria e Comércio Ltda> ID="3">Sao Luis"> ID="1">3307> ID="2">Surgelpesca Brasil Comércio e Exportaçao Ltda> ID="3">Rio de Janeiro"> ID="1">3373> ID="2">Infrapesca-Indústria de Frios e Pesca Ltda> ID="3">Aracati"> ID="1">3417> ID="2">Bia Ltda-Brasil Indústria de Alimentos-Importaçao e Exportaçao> ID="3">Fortaleza"> ID="1">3419> ID="2">Pesca Alto Mar S/A> ID="3">Aracati"> ID="1">3446> ID="2">Discapel Indústria e Comércio de Géneros Alimentícios Ltda> ID="3">Itajai"> ID="1">3454> ID="2">Odisseia Pesca Ltda> ID="3">Lauro de Freitas"> ID="1">3471> ID="2">Bia Ltda-Brasil Indústria de Alimentos-Importaçao e Exportaçao> ID="3">Fortaleza"> ID="1">3541> ID="2">Kawai Suisan Comércio de Pescado Ltda (Yruyo Maru nº 58)> ID="3">Santos"> ID="1">3542> ID="2">Kawai Suisan Comércio de Pescado Ltda (Yruyo Maru nº 85)> ID="3">Santos"> ID="1">3543> ID="2">Kawai Suisan Comércio de Pescado Ltda (Yruyo Maru nº 1)> ID="3">Santos"> ID="1">3588> ID="2">Secom Aquicultura Comércio e Indústria S/A> ID="3">Luis Correa"> ID="1">3611> ID="2">Tunamar Comércio Ltda (Chung 1-66)> ID="3">Belém"> ID="1">3612> ID="2">Tunamar Comércio Ltda (Chung 1-111)> ID="3">Belém"> ID="1">3613> ID="2">Tunamar Comércio Ltda (Chung 1-116)> ID="3">Belém"> ID="1">3625> ID="2">Soela - EK-0598> ID="3">Rio de Janeiro">

Top