EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R2081

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2081/93 af 20. juli 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 2052/88 om strukturfondenes opgaver og effektivitet samt om samordningen af deres interventioner indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den Europæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finansielle instrumenter

OJ L 193, 31.7.1993, p. 5–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 14 Volume 001 P. 17 - 29
Special edition in Swedish: Chapter 14 Volume 001 P. 17 - 29

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2081/oj

31993R2081

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2081/93 af 20. juli 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 2052/88 om strukturfondenes opgaver og effektivitet samt om samordningen af deres interventioner indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den Europæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finansielle instrumenter

EF-Tidende nr. L 193 af 31/07/1993 s. 0005 - 0019
den finske specialudgave: kapitel 14 bind 1 s. 0017
den svenske specialudgave: kapitel 14 bind 1 s. 0017


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 2081/93 af 20. juli 1993 om aendring af forordning (EOEF) nr. 2052/88 om strukturfondenes opgaver og effektivitet samt om samordningen af deres interventioner indbyrdes saavel som med interventionerne fra Den Europaeiske Investeringsbank og de oevrige eksisterende finansielle instrumenter

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 130 D,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Ifoelge artikel 19 i forordning (EOEF) nr. 2052/88 (4) skal Raadet paa forslag af Kommissionen behandle naevnte forordning igen senest den 31. december 1993;

de grundlaeggende principper for strukturfondsreformen i 1988 skal fortsat vaere gaeldende for fondenes virke indtil 1999, men erfaringen viser, at det er noedvendigt med en raekke forbedringer for at goere strukturpolitikkerne mere effektive, enklere og mere gennemsigtige;

artikel 1 i forordning (EOEF) nr. 2052/88 opstiller de hoejt prioriterede maal for Faellesskabets indsats gennem strukturfondene, Den Europaeiske Investeringsbank (EIB) og de oevrige finansielle instrumenter;

Faellesskabet er i gang med en reform af den faelles landbrugspolitik, der indebaerer strukturforanstaltninger, specielt med henblik paa at fremme udviklingen af landdistrikterne;

Faellesskabets aktioner til forbedring af vilkaarene for forarbejdning og afsaetning af fiskerivarer og akvakulturprodukter er fastlagt i forordning (EOEF) nr. 4042/89 (5); Faellesskabets foranstaltninger til forbedring og tilpasning af fiskeri- og akvakulturstrukturerne er fastlagt i forordning (EOEF) nr. 4028/86 (6); disse aktioner og foranstaltninger finansieres over forskellige budgetmidler, hvoraf nogle forvaltes af Den Europaeiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Udviklingssektionen; for at samle alle disse midler i et enkelt finansielt instrument, er det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet (FIUF) blevet indfoert ved forordning (EOEF) nr. 2080/93 (7); i det omfang dette instrument er med til at realisere maalene i Traktatens artikel 130 A, boer interventionerne herunder samordnes med strukturfondsinterventionerne; alle bestemmelser, som gaelder for strukturfondene, boer derfor ogsaa gaelde for dette instrument;

strukturfondene er velegnede til at rette op paa de sociooekonomiske skaevheder, som revisionen af den faelles fiskeripolitik kan medfoere i bestemte kystomraader; for at tage hoejde for disse problemer i regioner, der ikke er omfattet af maal nr. 1, boer kriterierne for at kunne komme i betragtning under maal nr. 2 og 5b derfor aendres;

ved forordning (EOEF) nr. 792/93 (8) er der oprettet et foreloebigt finansielt samhoerighedsinstrument, ved hjaelp af hvilket Faellesskabet yder finansielle bidrag til projekter inden for miljoe og transeuropaeiske net paa transportinfrastrukturomraadet i Graekenland, Spanien, Irland og Portugal, som hver for sig skal have et konvergensprogram, der gennemgaas af Raadet, med henblik paa at undgaa uforholdsmaessigt store offentlige underskud; naevnte forordning skal kun anvendes midlertidigt, indtil Samhoerighedsfonden er oprettet som omhandlet i artikel 130 D i Traktaten som fastsat i Traktaten om Den Europaeiske Union, og den vil blive taget op til fornyet behandling inden den 31. december 1993; det paagaeldende finansielle instrument med eventuelle aendringer (i det foelgende benaevnt »finansielt samhoerighedsinstrument«) skal vaere omfattet af forordning (EOEF) nr. 2052/88; ifoelge artikel 7 i forordning (EOEF) nr. 792/93 kan udgifter ikke samtidig modtage stoette fra dette finansielle instrument og fra EUGFL, Den Europaeiske Socialfond (ESF) eller Den Europaeiske Fond for Regionaludvikling (EFRU);

maal nr. 3 og 4 tager sigte paa henholdsvis bekaempelse af langtidsledighed og fremme af integrering af unge; disse maal, som ESF skal realisere, boer omdefineres, saaledes at maal nr. 3 og 4 slaas sammen til maal nr. 3, som udvides til ogsaa at omfatte erhvervsmaessig integrering af personer, der er udsat for udelukkelse fra arbejdsmarkedet, og saaledes at der indfoeres et nyt maal nr. 4, der tager sigte paa at goere det lettere for arbejdstagerne (m/k) at tilpasse sig de industrielle aendringer og udviklingen i produktionssystemerne;

gennemfoerelse af princippet om lige muligheder for maend og kvinder paa arbejdsmarkedet er et af Faellesskabets maal, og strukturforanstaltningerne boer bidrage hertil;

i artikel 3, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 2052/88 praeciseres EFRU's opgaver; heri boer indgaa stoette til investeringer paa uddannelses- og sundhedsomraadet i regioner, der er omfattet af maal nr. 1;

i samme artikel praeciseres i stk. 2 ESF's opgaver; der boer foretages en tilpasning af disse opgaver under hensyn til omdefineringen af maal nr. 3 og 4; ifoelge den nye definition af de foranstaltninger, som kan modtage stoette fra ESF, kan stoetten til beskaeftigelse bl.a. have form af stoette til oeget geografisk mobilitet;

Det Europaeiske Raad fastsatte den 11. og 12. december 1992 stoerrelsen af de disponible midler, der skal afsaettes til strukturfondene og til andre strukturforanstaltninger for perioden 1993 til 1999; disse midler skal betragtes som maal for udgifterne; det fastsatte ligeledes stoerrelsen af de disponible midler i faste priser, der kan indgaas forpligtelser for under maal nr. 1, for samme periode; med disse beloeb vil forpligtelserne i forbindelse med maal nr. 1 og det finansielle samhoerighedsinstrument kunne fordobles for de fire medlemsstater, der er berettiget til stoette via dette finansielle instrument, og for disse fire medlemsstater betyder dette ca. 85 mia. ECU i perioden 1993 til 1999;

partnerskabet boer styrkes, ved at arbejdsmarkedets parter og oekonomiske interesseorganisationer paa passende maade deltager i programmeringen paa basis af en bedre defineret ansvarsfordeling i overensstemmelse med naerhedsprincippet;

den forudgaaende vurdering, overvaagningen og den efterfoelgende evaluering af aktionerne boer styrkes, og Faellesskabets strukturinterventioner boer kunne ivaerksaettes paa en mere fleksibel maade, saaledes at de daekker de reelle behov; for at interventionerne kan blive mere effektive, boer der foretages en grundig vurdering, inden der disponeres over midlerne, for at sikre, at de medfoerer sociooekonomiske fordele, som staar i et rimeligt forhold til de finansielle midler, der anvendes.

EIB vil fortsat anvende hovedparten af sine midler til at fremme den oekonomiske og sociale samhoerighed og isaer til yderligere at oege sin laangivning i de medlemsstater, der kan komme i betragtning under det finansielle samhoerighedsinstrument, og i de regioner i Faellesskabet, der er omfattet af maal nr. 1;

for at skabe stoerre gennemsigtighed boer der foretages en vejledende fordeling af strukturfondenes midler, der kan indgaas forpligtelse for, paa de enkelte medlemsstater og paa maal nr. 1 til 4 og 5b; ved denne fordeling skal der »som nu tages fuldt hensyn til de enkelte landes og regioners velstand, regionernes befolkningstal og til, hvor forholdsvis alvorlige de strukturelle problemer er, herunder arbejdsloeshedens omfang og, for saa vidt angaar de relevante maal, behovet for udvikling af landdistrikterne«; der skal ske en passende fordeling af midlerne under maal nr. 5a i regioner, som ikke er omfattet af maal nr. 1;

for at undgaa overdrevent store forhoejelser af budgetudgifterne i de mindst velstillede regioner er det oenskeligt med en graduering af EF-medfinansieringen af de aktioner, der stoettes af strukturfondene, og foelgelig vil stoetten undtagelsesvis kunne forhoejes i disse regioner;

for at sikre en effektiv koncentration af interventionerne vil EF-indsatsen i forbindelse med maal nr. 2 kunne omfatte indtil 15 % af Faellesskabets befolkning;

for at opnaa en bedre samordning af strukturinterventionerne i forbindelse med maal nr. 2 og 5b boer listerne over omraader, der er stoetteberettigede under de to maal, saa vidt muligt fastlaegges samtidig;

foranstaltningerne med henblik paa at fremskynde tilpasningen af landbrugs- og fiskeristrukturerne (maal nr. 5a) skal samordnes med de oevrige maal, som indgaar i denne forordning;

principperne og maalene for en baeredygtig udvikling er konkretiseret i det program for Faellesskabets politik og virke inden for miljoe og baeredygtig udvikling, der indgaar i Raadets resolutioner af 1. februar 1993 (9); Faellesskabets miljoepolitik sigter mod et hoejt beskyttelsesniveau, idet der tages hensyn til, at situationen er meget forskellig i de enkelte faellesskabsregioner; kravene til miljoebeskyttelse skal integreres i formuleringen og gennemfoerelsen af Faellesskabets oevrige politikker; til det formaal boer medlemsstaterne i de planer, de indgiver i forbindelse med maal nr. 1, 2 og 5b, foretage en vurdering af miljoesituationen og af de planlagte aktioners indvirkning paa miljoeet, i overensstemmelse med gaeldende faellesskabsret, samt praecisere de skridt, der er taget for at involvere miljoemyndighederne i udarbejdelsen og gennemfoerelsen af disse planer;

der boer hvert tredje aar forelaegges en rapport om, hvilke fremskridt der er sket med hensyn til oekonomisk og social samhoerighed -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 1

til 19 i forordning (EOEF) nr. 2052/88 affattes saaledes:

»I. STRUKTURFONDENES MAAL OG OPGAVER

Artikel 1

Maal

Faellesskabets indsats gennem strukturfondene, det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet (FIUF), som er oprettet ved forordning (EOEF) nr. 2080/93 (*), EIB, det finansielle samhoerighedsinstrument og de oevrige eksisterende finansielle instrumenter tager sigte paa virkeliggoerelsen af de generelle maalsaetninger i Traktatens artikel 130 A og 130 C. Strukturfondene, FIUF, EIB og de oevrige eksisterende finansielle instrumenter bidrager hver for sig hensigtsmaessigt til virkeliggoerelsen af foelgende fem hoejt prioriterede maal:

1) fremme af udviklingen og strukturtilpasningen i de tilbagestaaende regioner, i det foelgende benaevnt »maal nr. 1«

2) omstilling i de regioner, graenseregioner eller dele af regioner (herunder beskaeftigelsesomraader og bysamfund), der er haardt ramt af den industrielle tillbagegang, i det foelgende benaevnt »maal nr. 2«

3) bekaempelse af langtidsledighed og fremme af den erhvervsmaessige integrering af unge og af personer, der er udsat for udelukkelse fra arbejdsmarkedet, i det foelgende benaevnt »maal nr. 3«

4) lettelse af arbejdstagernes (m/k) tilpasning til de industrielle aendringer og udviklingen i produktionssystemerne, i det foelgende benaevnt »maal nr. 4«

5) fremme af udviklingen af landdistrikterne:

a) ved at fremskynde tilpasningen af landbrugsstrukturerne som led i reformen af den faelles landbrugspolitik

b) ved at lette landdistrikternes udvikling og strukturelle tilpasning

i det foelgende benaevnt »maal nr. 5a« og »maal nr. 5b«.

I forbindelse med revisionen af den faelles fiskeripolitik henhoerer foranstaltninger vedroerende tilpasning af fiskeristrukturerne under maal nr. 5a.

(*) EFT nr. L 193 af 31. 7. 1993, s. 1.

Artikel 2

Midler

1. Strukturfondene (EUGFL, Udviklingssektionen, ESF og EFRU) og FIUF bidrager efter de saerlige bestemmelser, der gaelder for hver af dem, til virkeliggoerelsen af maal nr. 1 til 5b med foelgende fordeling:

- maal nr. 1: EFRU, ESF og EUGFL, Udviklingssektionen

- maal nr. 2: EFRU og ESF

- maal nr. 3: ESF

- maal nr. 4: ESF

- maal nr. 5a: EUGFL, Udviklingssektionen, og FIUF

- maal nr. 5b: EUGFL, Udviklingssektionen, ESF og EFRU.

2. Samtidig med at EIB udfoerer de opgaver, der er paalagt den ved Traktatens artikel 129 og 130, medvirker den ved virkeliggoerelsen af maalene i artikel 1 i overensstemmelse med de naermere bestemmelser, der er fastsat i dens vedtaegter.

3. De oevrige eksisterende finansielle instrumenter kan efter de saerlige bestemmelser, der gaelder for hver af dem, intervenere til fordel for enhver aktion, der stoettes af en eller flere af strukturfondene, i forbindelse med et af maalene nr. 1 til 5b. Kommissionen traeffer i givet fald foranstaltninger, der kan forbedre disse instrumenters bidrag til maalene i artikel 1.

Artikel 3

Fondenes opgaver

1. I overensstemmelse med Traktatens artikel 130 C skal EFRU:

- have som hovedopgave at stoette maal nr. 1 og 2 i de beroerte regioner

- desuden deltage i indsatsen vedroerende maal nr. 5b.

EFRU bidrager navnlig til at stoette:

a) erhvervsinvesteringer

b) etablering eller modernisering af infrastrukturer, der kan bidrage til udviklingen eller omstillingen i de beroerte regioner

c) aktioner, der tager sigte paa at udvikle de beroerte regioners interne potentiale

d) investeringer paa uddannelses- og sundhedsomraadet i de regioner, der er omfattet af maal nr. 1.

EFRU bidrager desuden til at stoette undersoegelser eller pilotforsoeg vedroerende regionaludvikling paa EF-niveau, specielt i medlemsstaternes graenseregioner.

2. Inden for rammerne af Traktatens artikel 123 har ESF foerst og fremmest til opgave at bidrage til virkeliggoerelsen af maal nr. 3 og 4 i hele Faellesskabet og desuden at stoette virkeliggoerelsen af maal nr. 1, 2 og 5b.

For at bekaempe arbejdsloesheden bidrager ESF bl.a. til:

a) at lette adgangen til arbejdsmarkedet

b) at fremme lige muligheder paa arbejdsmarkedet

c) at udvikle faglige faerdigheder og kvalifikationer

d) at tilskynde til oprettelse af nye arbejdspladser.

Som led heri yder ESF stoette til undersoegelser og pilotforsoeg, isaer naar det drejer sig om aspekter, der er faelles for flere medlemsstater.

3. Interventionerne fra EUGFL, Udviklingssektionen, tager under overholdelse af principperne i Traktatens artikel 39 bl.a. sigte paa:

a) at styrke og omorganisere landbrugsstrukturerne og som led heri ogsaa skovbrugsstrukturerne, herunder afsaetnings- og forarbejdningsstrukturerne for landbrugs- og skovbrugsprodukter, samt bidrage til udligningen af naturbetingede ulempers virkninger for landbruget

b) at sikre omstillingen af landbrugsproduktionen og fremme udviklingen af supplerende aktiviteter for landbrugerne (m/k)

c) at bidrage til at sikre landbrugerne (m/k) en rimelig levestandard

d) at bidrage til udviklingen af de sociale strukturer i landdistrikterne, til beskyttelsen af miljoeet og til bevaringen af landskabet (herunder bevaringen af landbrugets naturressourcer).

EUGFL, Udviklingssektionen, bidrager desuden til foranstaltninger vedroerende teknisk bistand og information og til undersoegelser og pilotforsoeg vedroerende tilpasning af landbrugsstrukturerne og fremme af udviklingen af landdistrikterne paa EF-niveau.

4. De naermere bestemmelser for hver strukturfonds indsats fastsaettes i de gennemfoerelsesbestemmelser, der vedtages i medfoer af Traktatens artikel 130 E.

I disse bestemmelser fastlaegges bl.a. reglerne for fondens interventioner under en af de former, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, betingelserne for at opnaa stoette og for Faellesskabets deltagelse. Med forbehold af stk. 5 i naervaerende artikel, fastlaegges heri ligeledes de naermere bestemmelser for vurdering, overvaagning, evaluering, oekonomisk forvaltning og kontrol af aktionerne samt de overgangsforanstaltninger, der eventuelt er noedvendige henset til de eksisterende bestemmelser.

5. Raadet, der traeffer afgoerelse paa grundlag af Traktatens artikel 130 E, vedtager de bestemmelser, der er noedvendige for at sikre samordningen af de forskellige strukturfondes interventioner dels indbyrdes, dels med interventionerne fra EIB og de oevrige eksisterende finansielle instrumenter. Kommissionen og EIB fastlaegger ved faelles overenskomst de praktiske retningslinjer for samordningen af deres interventioner.

i de i naervaerende artikel omhandlede gennemfoerelsesbestemmelser fastlaegges ogsaa overgangsbestemmelserne vedroerende den integrerede metode, der er tuffet afgoerelse om efter de eksisterende bestemmelser.

Artikel 3a

FIUF's opgaver

FIUF's opgaver og de naermere bestemmelser om FIUF's indsats, herunder overgangsbestemmelserne, fastlaegges i forordning (EOEF) nr. 2080/93 i henhold til Traktatens artikel 43.

Naervaerende forordnings bestemmelser og de bestemmelser, der vedtages i medfoer af artikel 3, stk. 5, i naervaerende forordning, gaelder ogsaa for FIUF.

II. METODEN FOR STRUKTURINTERVENTIONER

Artikel 4

Komplementaritet, partnerskab, teknisk bistand

1. EF-indsatsen udformes som et supplement til de tilsvarende nationale aktioner eller som et bidrag til disse. Den fastlaegges ved et snaevert samraad mellem Kommissionen, den paagaeldende medlemsstat og de kompetente myndigheder og organer, herunder, inden for rammerne af bestemmelser, der foelger af den enkelte medlemsstats institutionelle regler og gaeldende praksis, arbejdsmarkedets parter og oekonomiske interesseorganisationer, som medlemsstaten har udpeget paa nationalt, regionalt, lokalt eller andet plan, idet disse alle er partnere med et faelles maal. Dette samraad benaevnes i det foelgende »partnerskab«. Partnerskabet omfatter forberedelse, finansiering, samt forudgaaende vurdering, overvaagning og efterfoelgende evaluering af aktionerne.

Partnerskabet gennemfoeres paa en saadan maade, at hver enkelt partners institutionelle, juridiske og finansielle befoejelser respekteres.

2. Paa grundlag af denne forordnings bestemmelser og de i artikel 3, stk. 4 og 5, omhandlede bestemmelser tager Kommissionen initiativer og traeffer gennemfoerelsesforanstaltninger for at sikre, at EF-indsatsen stoetter virkeliggoerelsen af de i artikel 1 omhandlede maal og tilfoerer de nationale initiativer en mervaerdi.

3. Som led i partnerskabet kan Kommissionen efter de i artikel 3, stk. 4, omhandlede bestemmelser bidrage til forberedelsen, gennemfoerelsen og tilpasningen af interventionerne ved finansiering af forberedende undersoegelser og teknisk bistand paa stedet i forstaaelse med den paagaeldende medlemsstat og efter omstaendighederne de i stk. 1 omhandlede myndigheder og organer.

4. Fordelingen af arbejdsopgaverne mellem Kommissionen og medlemsstaterne i forberedelsesfasen fastlaegges i artikel 8 til 11a for hvert maal.

Artikel 5

Interventionsformer

1. I forbindelse med de finansielle interventioner fra strukturfondene, EIB og Faellesskabets oevrige eksisterende finansielle instrumenter anvendes der en raekke forskellige finansieringsformer, der er tilpasset aktionernes art.

2. Hvad angaar strukturfondene og FIUF, kan de finansielle interventioner isaer antage en af foelgende former:

a) medfinansiering af operationelle programmer

b) medfinansiering af en national stoetteordning, herunder refusioner

c) ydelse af globaltilskud, der normalt forvaltes af en formidler udpeget af medlemsstaten i forstaaelse med Kommissionen, og som Kommissionen fordeler i form af individuelle tilskud til de endelige stoettemodtagere

d) medfinansiering af egnede projekter

e) stoette til teknisk bistand, herunder foranstaltningerne vedroerende forberedelse, vurdering, overvaagning og evaluering af aktionerne samt pilot- og demonstrationsprojekter.

Med undtagelse af de under e) omhandlede interventioner, der ivaerksaettes paa Kommissionens initiativ, kan kun interventionsformer, der fastlaegges af medlemsstaten eller af de af medlemsstaten udpegede kompetente myndigheder, og som forelaegges Kommissionen af medlemsstaten eller af ethvert andet organ, denne maatte udpege med henblik herpaa, komme paa tale.

Raadet, som traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen og i samarbejde med Europa-Parlamentet, kan indfoere andre interventionsformer af samme art.

3. De finansielle interventioner fra EIB og de oevrige eksisterende finansielle instrumenter, der sker efter de saerlige bestemmelser, som gaelder for hver af dem, antager bl.a. en af foelgende former:

- individuelle laan, globallaan, rammelaan eller andre former for medfinansiering af bestemte investeringsprojekter eller -programmer

- medfinansiering af teknisk bistand eller undersoegelser som forberedelse til aktioner

- garantier.

4. EF-stoetten omfatter en passende kombination af de i stk. 2 og 3 naevnte tilskuds-, og laaneinterventioner, saaledes at de anvendte budgetmidler ved hjaelp af eksisterende finansieringsteknik kan faa de stoerst mulige foelgevirkninger.

5. Et operationelt program efter stk. 2, litra a), er et sammenhaengende hele af fleraarige foranstaltninger, og til dets gennemfoerelse kan der benyttes interventioner fra en eller flere strukturfonde og fra et eller flere af de oevrige eksisterende finansielle instrumenter samt fra EIB.

Naar en interventionsform indebaerer deltagelse af flere strukturfonde og/eller af flere af de oevrige finansielle instrumenter, kan den gennemfoeres ved anvendelse af en integreret metode efter regler, der fastsaettes i de i artikel 3, stk. 5, omhandlede bestemmelser.

Interventionerne ivaerksaettes paa initiativ af medlemsstaterne eller paa initiativ af Kommissionen i forstaaelse med den paagaeldende medlemsstat.

Artikel 6

Forudgaaende vurdering, overvaagning og efterfoelgende evaluering

1. EF-indsatsen overvaages for at sikre, at de indgaaede forpligtelser faktisk opfyldes som led i de i Traktatens artikel 130 A og 130 C definerede maalsaetninger. Denne overvaagning goer det muligt om noedvendigt at omlaegge aktionen, i det omfang der maatte opstaa behov herfor under gennemfoerelsen.

Kommissionen underretter med regelmaessige mellemrum Europa-Parlamentet og de i artikel 17 omhandlede udvalg og komitéer om ivaerksaettelsen af aktionerne; Kommissionen forelaegger den aarlige rapport, der er omhandlet i artikel 16, stk. 1, for naevnte udvalg og komitéer.

2. For at vurdere effektiviteten af strukturinterventionerne goeres EF-indsatsen til genstand for forudgaaende vurdering, overvaagning og efterfoelgende evaluering med henblik paa at bedoemme dens virkning sammenholdt med de maal, der er omhandlet i artikel 1, og at analysere dens indvirkning paa specifikke strukturproblemer.

3. Reglerne om vurdering, overvaagning og evaluering af EF-indsatsen fastsaettes i de i artikel 3, stk. 4 og 5, omhandlede bestemmelser og, for saa vidt angaar EIB, i dens vedtaegter.

Artikel 7

Overensstemmelse kontrol

1. Aktioner, der finansieres af strukturfondene, EIB eller et andet eksisterende finansielt instrument, skal vaere i overensstemmelse med Traktaterne og med de retsakter, der er udstedt i henhold til disse, samt med Faellesskabets politikker, herunder dem, der vedroerer konkurrencereglerne, reglerne for indgaaelse af offentlige aftaler og bestemmelserne om miljoebeskyttelse, og med princippet om lige muligheder for maend og kvinder.

2. Med forbehold af finansforordningens bestemmelser, fastsaettes der i de i artikel 3, stk. 4 og 5, omhandlede bestemmelser harmoniserede regler, der tager sigte paa at styrke kontrollen med strukturinterventionerne. Disse bestemmelser tilpasses de paagaeldende finansielle transaktioners egenart. Kontrolprocedurerne vedroerende EIB's transaktioner er fastsat i dens vedtaegter.

III. BESTEMMELSER VEDROERENDE DE ENKELTE MAAL

Artikel 8

Maal nr. 1

1. De regioner, der er omfattet af maal nr. 1, er regioner paa NUTS II-niveau, hvis BNP pr. indbygger paa grundlag af tallene for de seneste tre aar er lavere end 75 % af EF-gennemsnittet.

Dette maal omfatter ogsaa Nordirland, de fem nye tyske delstater, OEstberlin, de franske oversoeiske departementer, Azorerne, De Kanariske OEer og Madeira samt andre regioner, der har et BNP pr. indbygger i naerheden af de i foerste afsnit naevnte regioners, og som der er saerlig grund til at tage i betragtning under maal nr. 1.

Abruzzerne er berettiget til stoette under maal nr. 1 i perioden 1. januar 1994 til 31. december 1996.

Som foelge af et unikt geografisk naboskab og paa baggrund af deres regionale BNP paa NUTS III-niveau er arrondissementerne Avesnes, Douai og Valenciennes samt omraaderne Argyll og Bute, Arran, Cumbraes og Western Moray undtagelsesvis ligeledes omfattet af dette maal.

2. En liste over de regioner, der er omfattet af maal nr. 1, findes i bilag I.

3. Listen over regioner gaelder i seks aar regnet fra den 1. januar 1994. Kommissionen gennemgaar listen paa ny i god tid inden udloebet af denne frist, for at Raadet paa forslag af Kommissionen og efter hoering af Europa-Parlamentet med kvalificeret flertal kan fastsaette en ny liste, der skal gaelde for perioden efter udloebet af den paagaeldende periode.

4. De beroerte medlemsstater forelaegger Kommissionen deres regionaludviklingsplaner. Planerne skal omfatte:

- en beskrivelse af den aktuelle situation med hensyn til forskelle og efterslaeb i udviklingen, de finansielle midler, der skal anvendes, og de vigtigste resultater af de aktioner, der i den foregaaende programmeringsperiode er gennemfoert med EF-strukturstoette, idet der tages hensyn til de foreliggende evalueringsresultater

- en beskrivelse af en strategi, der er velegnet til at naa de i artikel 1 omhandlede maal, af de valgte hovedfelter for regionaludviklingen og af de specifikke maal, saa vidt muligt udtrykt i tal; en vurdering af den forventede virkning, ogsaa for beskaeftigelsen, af de hertil knyttede aktioner for at sikre, at det sociooekonomiske udbytte paa mellemlang sigt staar i et rimeligt forhold til de midler, der anvendes

- en vurdering af miljoesituationen i den paagaeldende region og en evaluering af ovennaevnte strategis og aktioners indvirkning paa miljoeet efter principperne for en baeredygtig udvikling og i overensstemmelse med gaeldende faellesskabsret; de skridt, der er taget for at involvere de af medlemsstaten udpegede kompetente miljoemyndigheder i forberedelsen og ivaerksaettelsen af de aktioner, der indgaar i planen, og for at sikre, at Faellesskabets miljoeregler overholdes

- en samlet vejledende finansiel opstilling, der for hvert af de hovedfelter, der er valgt for regionaludviklingen som led i planen, sammenfatter de forventede finansielle midler fra medlemsstaten og fra EF, samt oplysninger om, hvorledes stoetten fra fondene, EIB og de oevrige finansielle instrumenter paataenkes anvendt ved gennemfoerelsen af planen.

Medlemsstaterne kan forelaegge en samlet regionaludviklingsplan for alle de af deres regioner, der er medtaget paa den i stk. 2 naevnte liste, paa betingelse af at denne plan omfatter elementerne i foerste afsnit.

Medlemsstaterne forelaegger endvidere de i artikel 10 omhandlede planer for de paagaeldende regioner; de elementer, der indgaar i disse planer, kan ligeledes indgaa i regionaludviklingsplanerne for de paagaeldende regioner.

5. Kommissionen vurderer de foreslaaede planer og de oevrige i stk. 4 omhandlede elementer ud fra deres overensstemmelse med maalene i denne forordning og med de bestemmelser og politikker, der er omhandlet i artikel 6 og 7. Paa grundlag af alle de i stk. 4 omhandlede planer fastlaegger Kommissionen inden for rammerne af det i artikel 4, stk. 1, omhandlede partnerskab og i forstaaelse med den paagaeldende medlemsstat efter proceduren i artikel 17 EF-stoetterammen for Faellesskabets strukturinterventioner.

EF-stoetterammen omfatter bl.a.:

- maalene for udviklingen, saa vidt muligt udtrykt i tal, de fremskridt, der skal goeres i den paagaeldende periode i forhold til den aktuelle situation, og de prioriterede felter, der er udvalgt med henblik paa EF-interventionen; de naermere bestemmelser for vurderingen, overvaagningen og evalueringen af de paataenkte aktioner

- interventionsformerne

- en vejledende finansieringsplan med angivelse af interventionsbeloeb og -kilde

- interventionernes varighed.

EF-stoetterammen sikrer samordningen af EF-strukturstoetten til de i artikel 1 omhandlede maal, der kan fremmes i en bestemt region.

EF-stoetterammen kan efter omstaendighederne paa initiativ af medlemsstaten eller paa initiativ af Kommissionen i forstaaelse med medlemsstaten tages op til revision og tilpasses inden for rammerne af det i artikel 4, stk. 1, omhandlede partnerskab under hensyn til nye relevante oplysninger og til de resultater, der er konstateret under gennemfoerelsen af de paagaeldende aktioner, herunder navnlig resultaterne af overvaagningen og evalueringen.

Efter behoerigt begrundet anmodning fra den paagaeldende medlemsstat vedtager Kommissionen saerlige EF-stoetterammer for en eller flere af de planer, der er omhandlet i stk. 4.

6. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel fastsaettes i de i artikel 3, stk. 4 og 5, omhandlede bestemmelser.

7. Programmeringen omfatter ogsaa de aktioner under maal nr. 5a, som skal ivaerksaettes i de paagaeldende regioner, idet der skelnes mellem aktioner vedroerende landbrugsstrukturer og aktioner vedroerende fiskeristrukturer.

Artikel 9

Maal nr. 2

1. De industriomraader i tilbagegang, der er omfattet af maal nr. 2, omfatter regioner, graenseregioner eller dele af regioner, herunder beskaeftigelsesomraader og bysamfund.

2. De i stk. 1 naevnte omraader skal med forbehold af stk. 4 udgoere eller indgaa i en territorial enhed paa NUTS III-niveau, der opfylder hvert af foelgende kriterier:

a) den gennemsnitlige arbejdsloeshedsprocent skal ligge over det faellesskabsgennemsnit, der er registreret i de seneste tre aar

b) industribeskaeftigelsens procentvise andel af den samlede beskaeftigelse skal i ethvert referenceaar fra 1975 vaere lig med eller over EF-gennemsnittet

c) der skal kunne konstateres et fald i industribeskaeftigelsen i forhold til det referenceaar, der benyttes under litra b).

Desuden kan Faellesskabets intervention med forbehold af bestemmelserne i stk. 4 ogsaa omfatte:

- naboomraader, som opfylder kriterierne i litra a), b) og c), samt omraader, som opfylder kriterierne i litra a), b) og c), og som graenser op til en region, der er omfattet af maal nr. 1

- bysamfund med en arbejdsloeshedsprocent, der ligger mindst 50 % over EF-gennemsnittet, og hvor der er noteret et betydeligt fald i industribeskaeftigelsen

- omraader, hvor der inden for de seneste tre aar, bl.a. som foelge af de industrielle aendringer og udviklingen i produktionssystemerne, har kunnet konstateres, hvor der paa det givne tidspunkt kan konstateres, eller hvor der er risiko for, at der vil kunne konstateres betydelige tab af arbejdspladser i industrisektorer af afgoerende betydning for omraadernes oekonomiske udvikling med en alvorlig forvaerring af arbejdsloesheden i disse omraader til foelge

- omraader, isaer byomraader, som har store problemer med genopretning af nedslidte industriarealer

- andre industri- eller byomraader, hvor de sociooekonomiske virkninger af strukturomlaegningen inden for fiskerisektoren, maalt efter objektive kriterier, goer det berettiget.

Ved anvendelsen af ovennaevnte kriterier tager Kommissionen hensyn til den relative indvirkning af situationen i medlemsstaterne i forhold til faellesskabsgennemsnittet, for saa vidt angaar arbejdsloeshedsprocenten, den relative industribeskaeftigelse og den industrielle tilbagegang.

Naar medlemsstaterne anvender disse kriterier, kan de ligeledes basere sig paa specifikke forhold, der paavirker befolkningens reelle aktivitets- eller beskaeftigelsesfrekvens.

3. Naar denne forordning er traadt i kraft, forelaegger de beroerte medlemsstater under hensyntagen til EF-oplysningerne om bestemmelserne i stk. 2, paa basis af bestemmelserne i naevnte stykke og i betragtning af koncentrationsprincippet Kommissionen forslag til en liste over omraader, som de mener boer modtage stoette under maal nr. 2, ligesom de meddeler den alle oplysninger, som kan vaere til nytte i den forbindelse.

Paa grundlag af disse elementer og en samlet vurdering af de indsendte forslag fastlaegger Kommissionen under hensyntagen til nationale prioriteringer og forhold, i snaevert samraad med den beroerte medlemsstat og efter proceduren i artikel 17 en foerste liste for tre aar over de i stk. 1 omhandlede omraader. Kommissionen underretter Europa-Parlamentet om den fastlagte liste.

4. Ved opstillingen af listen og fastlaeggelsen af den i stk. 9 omhandlede EF-stoetteramme soerger Kommissionen og medlemsstaterne for, at interventionerne faktisk koncentreres om de omraader, der er haardest ramt, og paa det mest hensigtsmaessige geografiske niveau under hensyn til de beroerte omraaders saerlige situation. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen alle oplysninger, der kan vaere den til nytte i den forbindelse.

5. Vestberlin kan modtage stoette under dette maal for den foerste af de treaarsperioder, der er omhandlet i stk. 6.

6. Kommissionen tager med regelmaessige mellemrum listen over stoetteberettigede omraader op til fornyet gennemgang i snaevert samraad med den beroerte medlemsstat. Den stoette, Faellesskabet yder under maal nr. 2 i de forskellige omraader, der er naevnt paa listen, planlaegges og ivaerksaettes imidlertid for tre aar ad gangen.

7. Tre aar efter, at den i stk. 3 omhandlede liste er traadt i kraft, kan de i stk. 2 fastlagte kriterier aendres af Raadet, der traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen og efter hoering af Europa-Parlamentet.

8. De beroerte medlemsstater forelaegger Kommissionen deres regionale og sociale omstillingsplaner. Planerne skal omfatte:

- en beskrivelse af den aktuelle situation, de finansielle midler, der skal anvendes, og de vigtigste resultater af de aktioner, der i den foregaaende programmeringsperiode er ivaerksat med EF-strukturstoette, idet der tages hensyn til de foreliggende evalueringsresultater

- en beskrivelse af en strategi, der er velegnet til at naa de i artikel 1 omhandlede maal, og af de valgte hovedfelter for omstillingen i de paagaeldende omraader, idet de paaregnede fremskridt saa vidt muligt udtrykkes i tal, og en vurdering af den forventede virkning, ogsaa for beskaeftigelsen, af de hertil knyttede aktioner for at sikre, at det sociooekonomiske udbytte paa mellemlang sigt staar i et rimeligt forhold til de finansielle midler, der anvendes

- en vurdering af miljoesituationen i det paagaeldende omraade og en evaluering af ovennaevnte strategis og aktioners indvirkning paa miljoeet efter principperne for en baeredygtig udvikling og i overensstemmelse med gaeldende faellesskabsret; de skridt, der er taget for at involvere de af medlemsstaten udpegede kompetente miljoemyndigheder i forberedelsen og ivaerksaettelsen af de aktioner, der indgaar i planen, og for at sikre, at EF's miljoeregler overholdes

- oplysninger om, hvorledes stoetten fra fondene, EIB og de oevrige finansielle instrumenter paataenkes anvendt ved gennemfoerelsen af planen.

9. Kommissionen vurderer de foreslaaede planer ud fra deres overensstemmelse med maalene i denne forordning og med de bestemmelser og politikker, der er omhandlet i artikel 6 og 7. Paa grundlag af disse planer fastlaegger Kommissionen inden for rammerne af det i artikel 4, stk. 1, omhandlede partnerskab og i forstaaelse med den paagaeldende medlemsstat efter proceduren i artikel 17 EF-stoetterammen for omstilling som led i EF's strukturinterventioner.

EF-stoetterammen omfatter bl.a.:

- maalene for omstillingen, saa vidt muligt udtrykt i tal, de fremskridt, der skal goeres i den paagaeldende periode i forhold til den aktuelle situation, og de prioriterede felter, der er udvalgt med henblik paa EF-interventionen; de naermere bestemmelser for vurderingen, overvaagningen og evalueringen af de paataenkte aktioner

- interventionsformerne

- en vejledende finansieringsplan med angivelse af interventionsbeloeb og -kilde

- interventionernes varighed.

EF-stoetterammen kan efter omstaendighederne paa initiativ af den paagaeldende medlemsstat eller paa initiativ af Kommissionen i forstaaelse med medlemsstaten tages op til revision og tilpasses inden for rammerne af det i artikel 4, stk. 1, omhandlede partnerskab under hensyn til nye relevante oplysninger og til de resultater, der er konstateret under gennemfoerelsen af de paagaeldende aktioner, herunder navnlig resultaterne af overvaagningen og evalueringen.

10. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel fastsaettes i de i artikel 3, stk. 4 og 5, omhandlede bestemmelser.

Artikel 10

Maal nr. 3 og 4

1. Maal nr. 3

Medlemsstaterne forelaegger Kommissionen planer for aktioner til bekaempelse af langtidsledighed og til fremme af den erhvervsmaessige integrering af unge og af personer, der er udsat for udelukkelse fra arbejdsmarkedet (maal nr. 3).

Planerne skal omfatte:

- en beskrivelse af den aktuelle situation, de finansielle midler, der skal anvendes, og de vigtigste resultater af de aktioner, der i den foregaaende programmeringsperiode er ivaerksat med EF-strukturstoette, idet der tages hensyn til de foreliggende evalueringsresultater

- en beskrivelse af en strategi, der er velegnet til at naa de i artikel 1 omhandlede maal, og af de hovedfelter, der er valgt for virkeliggoerelsen af maal nr. 3, idet de paaregnede fremskridt saa vidt muligt udtrykkes i tal; en vurdering af den forventede virkning, ogsaa for beskaeftigelsen, af de hertil knyttede aktioner for at sikre, at det sociooekonomiske udbytte paa mellemlang sigt staar i et rimeligt forhold til de finansielle midler, der anvendes

- oplysninger om, hvorledes stoetten fra ESF, efter omstaendighederne kombineret med interventioner fra andre af Faellesskabets eksisterende finansielle instrumenter, paataenkes anvendt ved gennemfoerelsen af planen.

Kommissionen fastlaegger inden for rammerne af det i artikel 4, stk. 1, omhandlede partnerskab og i forstaaelse med den paagaeldende medlemsstat efter proceduren i artikel 17 for hver medlemsstat og for de forskellige planer, der forelaegges den, EF-stoetterammen for virkeliggoerelse af maal nr. 3.

2. Maal nr. 4

Medlemsstaterne forelaegger Kommissionen planer for aktioner, der skal goere det lettere for arbejdstagerne (m/k) at tilpasse sig de industrielle aendringer og udviklingen i produktionssystemerne (maal nr. 4).

Planerne skal omfatte:

- en beskrivelse af den aktuelle situation og af den forventede beskaeftigelses- og erhvervsudvikling med vaegt paa behovet for erhvervsuddannelse og omskoling, idet der tages hensyn til de foreliggende evalueringsresultater

- en beskrivelse af en strategi, der er velegnet til at naa de i artikel 1 omhandlede maal, og af de hovedfelter, der er valgt for virkeliggoerelsen af maal nr. 4, idet de paaregnede fremskridt saa vidt muligt udtrykkes i tal, og en vurdering af den forventede virkning, ogsaa for beskaeftigelsen, af de hertil knyttede aktioner for at sikre, at det sociooekonomiske udbytte paa mellemlang sigt staar i et rimeligt forhold til de finansielle midler, der anvendes

- oplysning om, hvilke skridt der er taget for at involvere de af medlemsstaten udpegede kompetente myndigheder og organer paa de relevante niveauer i forberedelsen og ivaerksaettelsen af de aktioner, der indgaar i planen

- oplysning om, hvorledes stoetten fra ESF, efter omstaendighederne kombineret med interventioner fra EIB eller andre af Faellesskabets eksisterende finansielle instrumenter, paataenkes anvendt ved gennemfoerelsen af planen.

Kommissionen fastlaegger inden for rammerne af det i artikel 4, stk. 1, omhandlede partnerskab og i forstaaelse med den paagaeldende medlemsstat efter proceduren i artikel 17 for hver medlemsstat og for de forskellige planer, der forelaegges den, EF-stoetterammen for virkeliggoerelse af maal nr. 4.

3. Faelles bestemmelser

3.1. I planerne skal der skelnes mellem oplysninger om regioner, der er omfattet af maal nr. 1, og oplysninger om det oevrige omraade. Oplysningerne vedroerende regioner under maal nr. 1 kan ligeledes indgaa i de i artikel 8, stk. 4, omhandlede regionaludviklingsplaner.

3.2. Medlemsstaternes forelaeggelse af planer under maal nr. 3 og 4 kan ligeledes baseres paa specifikke forhold, der paavirker befolkningens reelle erhvervsfrekvens.

3.3. Kommissionen vurderer de foreslaaede planer ud fra deres overensstemmelse med maalene i denne forordning og med de bestemmelser og politikker, der er omhandlet i artikel 6 og 7. Den fastlaegger EF-stoetterammerne i forstaaelse med den paagaeldende medlemsstat.

Den enkelte EF-stoetteramme omfatter bl.a.:

- de opstillede maal, saa vidt muligt udtrykt i tal, de fremskridt, der skal goeres i den paagaeldende periode i forhold til den aktuelle situation, og de prioriterede felter, der er udvalgt med henblik paa EF-interventionen; de naermere bestemmelser for vurderingen, overvaagningen og evalueringen af de paataenkte aktioner

- interventionsformerne

- en vejledende finansieringsplan med angivelse af interventionsbeloeb og -kilde

- interventionernes varighed.

EF-stoetterammen kan efter omstaendighederne paa initiativ af medlemsstaten eller paa initiativ af Kommissionen i forstaaelse med medlemsstaten tages op til revision og tilpasses i forbindelse med det i artikel 4, stk. 1, omhandlede partnerskab og under hensyn til nye relevante oplysninger og til de resultater, der er konstateret under gennemfoerelsen af de paagaeldende aktioner, herunder navnlig resultaterne af overvaagningen og evalueringen.

3.4. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel fastsaettes i de i artikel 3, stk. 4 og 5, omhandlede bestemmelser.

Artikel 11

Maal nr. 5a

Bestemmelserne vedroerende gennemfoerelse af aktioner i forbindelse med tilpasningen af landbrugsstrukturerne og fiskeristrukturerne (maal nr. 5a) fastlaegges i forbindelse med de i artikel 3, stk. 4 og 5, omhandlede bestemmelser.

Artikel 11a

Maal nr. 5b

1. De landdistrikter uden for regionerne under maal nr. 1, hvor der kan gennemfoeres en EF-intervention under maal nr. 5b, er distrikter, der er praeget af et lavt sociooekonomisk udviklingsniveau vurderet paa grundlag af BNP pr. indbygger, og som desuden opfylder mindst to af foelgende tre kriterier:

a) landbrugsbeskaeftigelsen skal udgoere en betydelig andel af den samlede beskaeftigelse

b) landbrugsindkomstniveauet skal vaere lavt, maalt bl.a. i landbrugsvaerditilvaekst pr. landbrugsarbejdsenhed

c) der skal vaere en ringe befolkningstaethed og/eller en tendens til omfattende affolkning.

Ved vurderingen af, hvilke distrikter der er stoetteberettigede ifoelge disse kriterier, tages der hensyn til sociooekonomiske parametre, der viser, hvor alvorlig den generelle situation er i de paagaeldende distrikter, og tendensen i udviklingen.

2. Faellesskabsinterventionen kan desuden udvides til ogsaa at omfatte andre landdistrikter uden for regioner under maal nr. 1, der er praeget af et lavt sociooekonomisk udviklingsniveau, saafremt de opfylder et eller flere af foelgende kriterier:

- distrikternes eller oeernes perifere beliggenhed i forhold til de store centre for Faellesskabets oekonomiske og handelsmaessige aktivitet

- distriktets foelsomhed over for udviklingen i landbrugssektoren, specielt i forbindelse med reformen af den faelles landbrugspolitik, vurderet paa grundlag af udviklingen i landbrugsindkomsterne og den procentdel, den erhvervsaktive landbrugsbefolkning udgoer

- landbrugsbedrifternes struktur og den erhvervsaktive landbrugsbefolknings aldersstruktur

- det pres, der udoeves paa miljoeet og landskabet

- distrikternes beliggenhed i bjergomraader eller i ugunstigt stillede omraader, jf. artikel 3 i direktiv 75/268/EOEF (*)

- de sociooekonomiske virkninger for distriktet af strukturomlaegningen inden for fiskerisektoren, maalt paa grundlag af objektive kriterier.

3. Naar denne forordning er traadt i kraft, forelaegger de beroerte medlemsstater under hensyntagen til EF-oplysningerne om bestemmelserne i stk. 1 og 2, paa basis af bestemmelserne i naevnte stykker og i betragtning af koncentrationsprincippet Kommissionens forslag til en liste over distrikter, som de mener boer modtage stoette under maal nr. 5b, ligesom de meddeler den alle oplysninger, som kan vaere til nytte i den forbindelse.

Paa grundlag af disse elementer og en samlet vurdering af de indsendte forslag fastlaegger Kommissionen i snaevert samraad med den beroerte medlemsstat og efter proceduren i artikel 17 listen over stoetteberettigede distrikter. Kommissionen underretter Europa-Parlamentet om den fastlagte liste.

4. Ved udvaelgelsen af landdistrikterne og under programmeringen af fondens interventioner paaser Kommissionen og medlemsstaterne, at interventionerne faktisk koncentreres om de landdistrikter, der har de stoerste udviklingsproblemer. Medlemsstaterne giver Kommissionen alle oplysninger, der kan vaere den til nytte i den forbindelse.

5. De beroerte medlemsstater forelaegger Kommissionen udviklingsplanerne for landdistrikterne. Planerne skal omfatte:

- en beskrivelse af den aktuelle situation, de finansielle midler, der skal anvendes, og de vigtigste resultater af de aktioner, der i den foregaaende programmeringsperiode er ivaerksat med EF-strukturstoette, idet der tages hensyn til de foreliggende evalueringsresultater

- en beskrivelse af en strategi, der er velegnet til at naa de i artikel 1 omhandlede maal, og af de valgte hovedfelter for udviklingen af de paagaeldende landdistrikter, idet de paaregnede fremskridt saa vidt muligt udtrykkes i tal, og en vurdering af den forventede virkning, ogsaa for beskaeftigelsen, af de hertil knyttede aktioner for at sikre, at det sociooekonomiske udbytte paa mellemlang sigt staar i et rimeligt forhold til de midler, der anvendes

- en vurdering af miljoesituationen i den paagaeldende region og en evaluering af ovennaevnte strategis og aktioners indvirkning paa miljoeet i overensstemmelse med principperne for en baeredygtig udvikling og i overensstemmelse med gaeldende faellesskabsret; de skridt, der er taget for at involvere de af medlemsstaten udpegede kompetente miljoemyndigheder i forberedelsen og ivaerksaettelsen af de aktioner, der indgaar i planerne, og for at sikre, at Faellesskabets miljoeregler overholdes

- oplysninger om, hvorledes stoetten fra fondene, EIB og de oevrige finansielle instrumenter paataenkes anvendt ved gennemfoerelsen af planerne

- den eventuelle sammenhaeng med foelgerne af reformen af den faelles landbrugspolitik og den faelles fiskeripolitik.

6. Kommissionen vurderer de foreslaaede planer ud fra deres overensstemmelse med maalene i denne forordning og med de bestemmelser og politikker, der er omhandlet i artikel 6 og 7. Paa grundlag af disse planer fastlaegger Kommissionen inden for rammerne af det i artikel 4, stk. 1, omhandlede partnerskab og i forstaaelse med den paagaeldende medlemsstat efter proceduren i artikel 17 EF-stoetterammen for udvikling af landdistrikterne som led i EF's strukturinterventioner.

EF-stoetterammen omfatter bl.a.:

- maalene for udviklingen af landdistrikterne, saa vidt muligt udtrykt i tal, de fremskridt, der skal goeres i den paagaeldende periode i forhold til den aktuelle situation, og de prioriterede felter, der er udvalgt med henblik paa EF-interventionen; de naermere bestemmelser for vurderingen, overvaagningen og evalueringen af de paataenkte aktioner

- interventionsformerne

- en vejledende finansieringsplan med angivelse af interventionsbeloeb og -kilde

- interventionernes varighed.

EF-stoetterammen kan efter omstaendighederne paa initiativ af den paagaeldende medlemsstat eller paa initiativ af Kommissionen i forstaaelse med medlemsstaten tages op til revision og tilpasses i forbindelse med det i artikel 4, stk. 1, omhandlede partnerskab og under hensyn til nye relevante oplysninger og til de resultater, der er konstateret under gennemfoerelsen af de paagaeldende aktioner, herunder navnlig resultaterne af overvaagningen og evalueringen.

I EF-stoetterammerne for maal nr. 5b kan der til orientering anfoeres oplysninger om aktioner vedroerende tilpasning af landbrugsstrukturerne, der henhoerer under maal nr. 5a, og som ivaerksaettes i distrikter, der er omfattet af maal nr. 5b.

7. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel fastsaettes i de i artikel 3, stk. 4 og 5, omhandlede bestemmelser.

(*) EFT nr. L 128 af 19. 5. 1975, s. 1. Direktivet er senest aendret ved direktiv 82/768/EOEF (EFT nr. L 327 af 24. 11. 1982, s. 19).

IV. FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikel 12

Midler og koncentration

1. De midler, som strukturfondene og FIUF kan indgaa forpligtelse for, beloeber sig til 141 471 mio. ECU i 1992-priser for perioden 1994 til 1999.

Den aarlige fordeling af midlerne fremgaar af bilag II.

2. Budgetmidlerne soeges i videst mulig udstraekning koncentreret om de tilbagestaaende regioner, som er omfattet af maal nr. 1.

De midler, der kan indgaas forpligtelse for til disse regioner, beloeber sig til 96 346 mio. ECU i 1992-priser for perioden 1994 til 1999.

Den aarlige fordeling af midlerne fremgaar af bilag II.

Alle aktioner i forbindelse med maal nr. 1 til 5, der gennemfoeres i de regioner, der er omfattet af maal nr. 1, medregnes herunder.

3. For de fire medlemsstater, der er omfattet af det finansielle samhoerighedsinstrument, skal forhoejelsen af strukturfondenes forpligtelsesbevillinger muliggoere en fordobling, maalt i faste priser, at forpligtelserne vedroerende maal nr. 1 og det finansielle samhoerighedsinstrument fra 1992 til 1999.

4. Kommissionen fastsaetter efter en gennemsigtig fremgangsmaade, hvordan strukturfondenes forpligtelsesbevillinger fordeles paa de enkelte medlemsstater og paa hvert af maalene nr. 1 til 4 og 5b, som hidtil under fuld hensyntagen til foelgende objektive kriterier: de enkelte landes og regioners velstand, regionernes befolkningstal, og hvor forholdsvis alvorlige de strukturelle problemer er, herunder arbejdsloeshedens omfang og, for saa vidt angaar de relevante maal, behovet for udvikling af landdistrikterne. Der skal ske en passende vaegtning af disse kriterier, naar stoetten skal tildeles.

Desuden foretages for maal nr. 5a i regioner uden for maal nr. 1 en tildeling, der hovedsagelig baseres paa kontinuitet i forbindelse med udnyttelsesgraden af midlerne i den seneste programmeringsperiode og paa de specifikke strukturbehov inden for landbrug og fiskeri.

5. I den i stk. 1 omhandlede periode anvendes 9 % af strukturfondenes forpligtelsesbevillinger til finansiering af interventioner, der ivaerksaettes paa Kommissionens initiativ i henhold til artikel 5, stk. 5.

6. I forbindelse med opfoerelsen paa De Europaeiske Faellesskabers almindelige budget tilpasses de i stk. 1 og 2 og i bilag II omhandlede beloeb efter prisudviklingen i Faellesskabet inden den aarlige budgetbehandling.

Artikel 13

Graduering af interventionssatserne

1. Faellesskabets medfinansiering af aktionerne gradueres efter foelgende kriterier:

- omfanget af de saerlige problemer, navnlig af regional eller social art, som aktionerne tager sigte paa

- den paagaeldende medlemsstats oekonomiske formaaen under hensyn til dens relative velstand og noedvendigheden af at undgaa overdrevent store forhoejelser af budgetudgifterne

- aktionernes saerlige interesse ud fra et faellesskabssynspunkt

- aktionernes saerlige interesse ud fra et regionalt og nationalt synspunkt

- de saerlige traek ved de paagaeldende aktionstyper.

2. Ved denne graduering tages der hensyn til den i artikel 5, stk. 4, omhandlede kombination af tilskud og laan.

3. For EF-stoette, der gennem fondene og FIUF ydes til de i artikel 1 naevnte forskellige maal, gaelder foelgende graenser:

- hoejst 75 % af de samlede omkostninger og som regel mindst 50 % af de offentlige udgifter for foranstaltninger i de regioner, der er berettiget til stoette under maal nr. 1. Hvis disse regioner ligger i en medlemsstat, der samtidig er omfattet af det finansielle samhoerighedsinstrument, kan EF-medfinansieringen i saerlige, behoerigt begrundede tilfaelde udgoere op til 80 % af de samlede omkostninger og op til 85 % af de samlede omkostninger for regionerne i Faellesskabets yderste periferi samt for de afsides beliggende graeske oeer, som har ulemper paa grund af afstanden

- hoejst 50 % af de samlede omkostninger og som regel mindst 25 % af de offentlige udgifter for foranstaltninger i de oevrige regioner.

De i foerste afsnit naevnte mindstestoettesatser gaelder ikke for indtaegtsskabende investeringer.

4. Forberedende undersoegelser og teknisk bistand, der ivaerksaettes paa Kommissionens initiativ, kan i saerlige, behoerigt begrundede tilfaelde finansieres af Faellesskabet med 100 % af de samlede omkostninger.

5. De naermere regler for ivaerksaettelsen af denne artikels bestemmelser, herunder vedroerende offentlig deltagelse i de paagaeldende aktioner, samt de satser, der gaelder for indtaegtskabende investeringer, fastsaettes i de i artikel 3, stk. 4 og 5, omhandlede bestemmelser.

V. ANDRE BESTEMMELSER

Artikel 14

Kumulation og overlapning

1. En individuel foranstaltning eller aktion kan for en given periode kun modtage stoette fra én strukturfond eller fra FIUF ad gangen.

2. En individuel foranstaltning eller aktion kan kun modtage stoette fra en strukturfond eller et andet finansielt instrument til ét af de i artikel 1 naevnte maal ad gangen, medmindre der fastsaettes undtagelser i de i artikel 3, stk. 4 og 5, omhandlede bestemmelser.

3. Et givet omraade kan kun vaere stoetteberettiget under ét af maalene nr. 1, 2 eller 5b.

Artikel 15

Overgangsbestemmelser

1. Denne forordning beroerer ikke gennemfoerelsen af de fleraarige aktioner, herunder tilpasning af EF-stoetterammer og interventionsformer, som Raadet eller Kommissionen har godkendt paa grundlag af de strukturfondsbestemmelser, der var gaeldende foer denne forordnings ikrafttraeden.

2. Er ansoegninger om stoette fra strukturfondene til aktioner indgivet efter de bestemmelser, der var gaeldende foer denne forordnings ikrafttraeden, behandles og godkendes de af Kommissionen paa grundlag af naevnte bestemmelser.

3. I de i artikel 3, stk. 4 og 5, omhandlede bestemmelser fastsaettes de saerlige overgangsbestemmelser for anvendelsen af denne artikel, herunder bestemmelser, der sikrer, at stoetten til medlemsstaterne viderefoeres, indtil der er opstillet planer og operationelle programmer efter den nye ordning, og at ydelsen af stoette til projekter, for hvilke der er truffet beslutning om ydelse af stoette inden den 1. januar 1989, kan afsluttes endeligt senest den 30. september 1995.

Artikel 16

Rapporter

Inden for rammerne af Traktatens artikel 130 A og 130 B forelaegger Kommissionen inden den 1. november hvert aar Europa-Parlamentet, Raadet og Det OEkonomiske og Sociale Udvalg en rapport om gennemfoerelsen af denne forordning i det foregaaende aar.

Kommissionen redegoer i denne rapport specielt for de fremskridt, der er sket med hensyn til virkeliggoerelsen af de i artikel 1 naevnte maal og til koncentrationen af interventionerne som omhandlet i artikel 12.

Kommissionen forelaegger hvert tredje aar Europa-Parlamentet, Raadet og Det OEkonomiske og Sociale Udvalg en beretning om, hvilke fremskridt der er gjort med hensyn til at skabe oekonomisk og social samhoerighed, og hvilket bidrag fondene, FIUF, det finansielle samhoerighedsinstrument, EIB og de oevrige finansielle instrumenter har ydet dertil. Sammen med denne beretning forelaegges efter omstaendighederne relevante forslag til Faellesskabets aktioner og politikker vedroerende den oekonomiske og sociale samhoerighed. Den foerste beretning udarbejdes senest den 31. december 1996.

Artikel 17

Udvalg

1. Ved ivaerksaettelsen af denne forordning bistaas Kommissionen af fire udvalg og komitéer, hvorunder sorterer henholdsvis:

- maal nr. 1 og 2:

raadgivende udvalg bestaaende af repraesentanter for medlemsstaterne

- maal nr. 3 og 4:

udvalg i medfoer af Traktatens artikel 124

- maal nr. 5a:

- forvaltningskomité bestaaende af repraesentanter for medlemsstaterne (tilpasning af landbrugsstrukturerne)

- forvaltningskomité bestaaende af repraesentanter for medlemsstaterne (tilpasning af fiskeristrukturerne)

- maal nr. 5b:

den forvaltningskomité, der er naevnt for maal nr. 5a, foerste underled.

2. Ved ivaerksaettelsen af interventioner paa Kommissionens initiativ efter artikel 5, stk. 5, sidste afsnit, bistaas Kommissionen af en forvaltningskomité, der bestaar af repraesentanter for medlemsstaterne.

3. Reglerne om, hvorledes de i stk. 1 naevnte udvalg og komitéer skal fungere, samt foranstaltningerne vedroerende deres opgaver i forbindelse med forvaltningen af fondene, fastsaettes i de i artikel 3, stk. 4 og 5, og artikel 3a, stk. 2, sidste afsnit, omhandlede bestemmelser.

VI. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 18

Gennemfoerelse

Det paahviler Kommissionen at gennemfoere denne forordning.

Artikel 19

Revisionsklausul

Paa forslag af Kommissionen tager Raadet denne forordning op til revision inden den 31. december 1999.

Raadet traeffer afgoerelse om dette forslag efter fremgangsmaaden i Traktatens artikel 130 D.«

Artikel 2

Ikrafttraeden

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 20. juli 1993.

Paa Raadets vegne

W. CLAES

Formand

(1) EFT nr. C 118 af 28. 4. 1993, s. 21.(2) Udtalelse afgivet den 14. juli 1993 (endnu ikke offentliggjort i Tidende).(3) EFT nr. C 201 af 26. 7. 1993, s. 52.(4) EFT nr. L 185 af 15. 7. 1988, s. 9.(5) EFT nr. L 388 af 30. 12. 1989, s. 1.(6) EFT nr. L 376 af 31. 12. 1986, s. 7. Forordningen er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 3946/92 (EFT nr. L 401 af 31. 12. 1992, s. 1).(7) Se side 1 i denne Tidende.(8) EFT nr. L 79 af 1. 4. 1993, s. 74.(9) EFT nr. C 138 af 17. 5. 1993, s. 1.

BILAG I

Regioner omfattet af maal nr. 1 BELGIEN: Hainaut

TYSKLAND: Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Ost-Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thueringen

GRAEKENLAND: Hele landet

SPANIEN: Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Canarias, Murcia

FRANKRIG: Départements français d'outre-mer (DOM), Corse, arrondissements d'Avesnes, de Douai et de Valenciennes

IRLAND: Hele landet

ITALIEN: Abruzzi (1994, 1995 og 1996), Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia

NEDERLANDENE: Flevoland

PORTUGAL: Hele landet

DET FORENEDE KONGERIGE: Highlands and Islands Enterprise area, Merseyside, Northern Ireland

BILAG II

Forpligtelsesbevillinger for perioden 1994-1999

/* Tabel: Se EFT */

Top