EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0051

Kommissionens direktiv 93/51/EØF af 24. juni 1993 om regler for flytning af visse planter, planteprodukter eller andre objekter gennem en beskyttet zone og for flytning af sådanne planter, planteprodukter eller andre objekter, der har oprindelse i og flyttes inden for en sådan beskyttet zone

OJ L 205, 17.8.1993, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 051 P. 186 - 187
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 051 P. 186 - 187
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 400 - 401
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 400 - 401
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 400 - 401
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 400 - 401
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 400 - 401
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 400 - 401
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 400 - 401
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 400 - 401
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 400 - 401
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 132 - 133
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 132 - 133
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 002 P. 10 - 11

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/51/oj

31993L0051

Kommissionens direktiv 93/51/EØF af 24. juni 1993 om regler for flytning af visse planter, planteprodukter eller andre objekter gennem en beskyttet zone og for flytning af sådanne planter, planteprodukter eller andre objekter, der har oprindelse i og flyttes inden for en sådan beskyttet zone

EF-Tidende nr. L 205 af 17/08/1993 s. 0024 - 0025
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 51 s. 0186
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 51 s. 0186


KOMMISSIONENS DIREKTIV 93/51/EOEF af 24. juni 1993 om regler for flytning af visse planter, planteprodukter eller andre objekter gennem en beskyttet zone og for flytning af saadanne planter, planteprodukter eller andre objekter, der har oprindelse i og flyttes inden for en saadan beskyttet zone

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 77/93/EOEF af 21. december 1976 om foranstaltninger mod indslaebning i Faellesskabet af skadegoerere paa planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Faellesskabet (1), senest aendret ved direktiv 93/19/EOEF (2), saerlig artikel 6, stk. 7, foerste og andet led, og

ud fra foelgende betragtninger:

Anvendelsen af Faellesskabets plantesundhedsordning paa et Faellesskab uden indre graenser indebaerer anerkendelse af »beskyttede zoner«, der oprettes for visse planter, planteprodukter eller andre objekter, for saa vidt angaar en eller flere skadegoerere;

ifoelge direktiv 77/93/EOEF maa planter, planteprodukter eller andre objekter, som er opfoert i bilag V, del A, afsnit II, fra den 1. juni 1993 ikke foeres ind i en bestemt beskyttet zone eller flyttes inden for denne, medmindre et plantepas, som er gyldigt for denne zone, og som officielt er udstedt efter bestemmelserne i artikel 10, stk. 1, i naevnte direktiv, er fastgjort til dem, til deres pakning eller til deres transportmiddel; disse bestemmelser finder ikke anvendelse, hvis visse garantier i forbindelse med flytning af planter, planteprodukter eller andre objekter gennem en beskyttet zone, der er oprettet for de naevnte planter, planteprodukter eller andre objekter, for saa vidt angaar en eller flere skadegoerere, er opfyldt; disse bestemmelser kan opfyldes ved overholdelse af mindre strenge bestemmelser end dem, der er fastsat i artikel 6, stk. 4, i naevnte direktiv, gaeldende for saadanne planter, planteprodukter eller andre objekter, der har oprindelse i eller flyttes inden for en saadan beskyttet zone;

da der ikke foreligger generelt accepterede garantier, boer disse garantier fastsaettes under hensyn til de typiske forhold, hvorunder naevnte flytninger foretages, saaledes at der skabes tilfredsstillende garanti for plantesundheden;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Staaende Komité for Plantesundhed -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Medlemsstaterne drager omsorg for, at betingelserne i stk. 2 er opfyldt, naar planter, planteprodukter eller andre objekter, der er opfoert i bilag V, del A, afsnit II, til direktiv 77/93/EOEF og har oprindelse uden for en beskyttet zone, der, for saa vidt angaar en eller flere skadegoerere som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra h), i direktiv 77/93/EOEF, er oprettet for de naevnte planter, planteprodukter eller andre objekter og flyttes gennem denne zone med endeligt bestemmelsessted uden for zonen og uden et plantepas, der er gyldigt for denne zone.

2. Foelgende betingelser skal opfyldes:

a) Den anvendte emballage eller i givet fald de koeretoejer, der transporterer de i stk. 1 omhandlede planter, planteprodukter eller andre objekter, skal vaere rene og fri for de i stk. 1 omhandlede skadegoerere og vaere af en saadan art, at der ikke er nogen risiko for spredning af planteskadegoerere.

b) Straks efter emballeringen skal emballagen eller i givet fald de koeretoejer, der transporterer naevnte planter, planteprodukter eller andre objekter, lukkes i henhold til strenge plantesundhedsnormer, saaledes at det sikres, at der ikke er nogen risiko for spredning af skadegoerere i den beskyttede zone, og at identiteten forbliver uaendret, og saaledes at de i direktiv 77/93/EOEF omhandlede officielle ansvarlige organers krav opfyldes og skal forblive lukkede under transporten gennem den beskyttede zone.

c) De planter, planteprodukter eller andre objekter, der omhandles i stk. 1, skal vaere ledsaget af et dokument, der normalt anvendes inden for handelen, og som angiver, at de naevnte produkter har oprindelse uden for den relevante beskyttede zone, og at deres bestemmelsessted er beliggende uden for den relevante beskyttede zone.

3. Hvis det under en officiel kontrol, der gennemfoeres i henhold til artikel 11, stk. 7, i direktiv 77/93/EOEF og foretages paa et sted inden for den relevante zone, konstateres, at kravene i artikel 1, stk. 2, ikke er opfyldt, traeffes der omgaaende foelgende officielle foranstaltninger, uden at dette foregriber de foranstaltninger, der skal traeffes, hvis planterne, planteprodukterne eller de andre objekter ikke opfylder betingelserne i direktiv 77/93/EOEF:

- emballagen forsegles

- planterne, planteprodukterne eller de andre objekter transporteres under officiel kontrol til et bestemmelsessted uden for den relevante beskyttede zone.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne foreskriver, at der gaelder mindre strenge betingelser for de planter, planteprodukter eller andre objekter i bilag V, del A, afsnit II, til direktiv 77/93/EOEF, der har oprindelse i og flyttes inden for en beskyttet zone, som er oprettet for de naevnte planter, planteprodukter eller andre objekter, for saa vidt angaar en eller flere skadegoerere.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 kan foelgende mindre strenge betingelse finde anvendelse:

Der kan fastsaettes naermere retningslinjer for de officielle undersoegelser, der omhandles i artikel 6, stk. 4, i naevnte direktiv, i henhold til Kommissionens direktiv 92/70/EOEF af 30. juli 1992 om regler for de undersoegelser, som skal gennemfoeres i forbindelse med anerkendelsen af beskyttede zoner i Faellesskabet (3).

Artikel 3

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv paa den i artikel 3, stk. 1, i Raadets direktiv 91/683/EOEF (4) omhandlede dato. De underretter straks Kommissionen herom. Naar medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler straks Kommissionen teksten til de vigtigste bestemmelser i den nationale lovgivning, de vedtager paa det omraade, som omfattes af naervaerende direktiv. Kommissionen underretter de oevrige medlemsstater herom.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 24. juni 1993.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 26 af 31. 1. 1977, s. 20.

(2) EFT nr. L 96 af 22. 4. 1993, s. 33.

(3) EFT nr. L 250 af 29. 8. 1992, s. 37.

(4) EFT nr. L 376 af 31. 12. 1991, s. 29.

Top