Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0049

Kommissionens direktiv 93/49/EØF af 23. juni 1993 om oversigterne over de betingelser, der skal opfyldes af prydplanteformeringsmateriale og prydplanter i henhold til Rådets direktiv 91/682/EØF om afsætning af prydplanteformeringsmateriale og prydplanter

OJ L 250, 7.10.1993, p. 9–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 052 P. 238 - 247
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 052 P. 238 - 247
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 015 P. 91 - 100
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 015 P. 91 - 100
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 015 P. 91 - 100
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 015 P. 91 - 100
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 015 P. 91 - 100
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 015 P. 91 - 100
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 015 P. 91 - 100
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 015 P. 91 - 100
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 015 P. 91 - 100
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 263 - 272
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 263 - 272

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/49/oj

31993L0049

Kommissionens direktiv 93/49/EØF af 23. juni 1993 om oversigterne over de betingelser, der skal opfyldes af prydplanteformeringsmateriale og prydplanter i henhold til Rådets direktiv 91/682/EØF om afsætning af prydplanteformeringsmateriale og prydplanter

EF-Tidende nr. L 250 af 07/10/1993 s. 0009 - 0018
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 52 s. 0238
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 52 s. 0238


KOMMISSIONENS DIREKTIV 93/49/EOEF af 23. juni 1993 om oversigterne over de betingelser, der skal opfyldes af prydplanteformeringsmateriale og prydplanter i henhold til Raadets direktiv 91/682/EOEF om afsaetning af prydplanteformeringsmateriale og prydplanter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 91/682/EOEF af 19. december 1991 om afsaetning af prydplanteformeringsmateriale og prydplanter(1) , saerlig artikel 4, og

ud fra foelgende betragtninger:

Ved anvendelsen af bestemmelserne i naervaerende direktiv boer der tages hensyn til de forskellige materialers produktionscykler;

de i naervaerende direktiv fastlagte betingelser maa betragtes som den minimumsstandard, som kan accepteres paa dette stadium under hensyn til de nuvaerende produktionsbetingelser i Faellesskabet; de vil gradvis blive udviklet og tilpasset, saaledes at de paa et senere stade kommer op paa en bedre standard med et hoejt kvalitetsniveau;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Staaende Udvalg for Prydplanteformeringsmateriale og Prydplanter -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. I naervaerende direktiv opstilles de oversigter, som er omhandlet i artikel 4 i direktiv 91/682/EOEF og anfoeres de krav med hensyn til maerkning, som er omhandlet i artikel 11, stk. 3, i naevnte direktiv.

2. Oversigten omfatter afgroeder paa roden og prydplanteformeringsmateriale (inklusive grundstammer) og prydplanter hidroerende derfra af alle slaegter og arter, der er naevnt i bilaget til direktiv 91/682/EOEF, samt grundstammer af andre slaegter og arter, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, uanset hvilket formeringssystem der er anvendt, i det foelgende benaevnt »materialet«.

3. Bestemmelserne i naervaerende direktiv finder gradvis anvendelse under hensyn til produktionscyklerne for det i stk. 2 omhandlede materiale.

Artikel 2

Materialet skal i givet fald opfylde de relevante plantesundhedsmaessige betingelser, som er fastlagt i Raadets direktiv 77/93/EOEF(2) .

Artikel 3

1. Uden at dette beroerer anvendelsen af artikel 2, skal materialet, i det mindste ved en visuel undersoegelse, vaere praktisk talt fri for kvalitetspaavirkende skadegoerere og sygdomme og tegn eller symptomer herpaa, som reducerer formeringsmaterialets eller prydplanternes anvendelighed, isaer dem, der er anfoert i bilaget for den paagaeldende slaegt eller art.

2. Materiale, der viser synlige tegn eller symptomer paa naevnte skadegoerere eller sygdomme, medens afgroederne er paa roden, skal behandles paa passende maade, saa snart dette konstateres, eller skal i givet fald fjernes.

3. Naar det gaelder citrusmateriale, skal foelgende betingelser ogsaa vaere opfyldt:

i) det skal hidroere fra udgangsmateriale, der er blevet kontrolleret og er fundet fri for symptomer paa de relevante vira, viruslignende organismer eller sygdomme, der er anfoert i bilaget

ii) det skal vaere kontrolleret og fundet praktisk talt fri for saadanne vira, viruslignende organismer eller sygdomme, siden den sidste vaekstperiode begyndte, og

iii) det skal, naar der er tale om podning, have vaeret podet paa grundstammer, som ikke er modtagelige for viroider.

4. Naar det gaelder blomsterloeg, skal formeringsmaterialet hidroere direkte fra materiale, der under vaeksten er blevet kontrolleret og fundet praktisk talt fri for de i stk. 1 omhandlede skadegoerere og sygdomme og tegn eller symptomer herpaa, isaer dem, der er anfoert i bilaget

Artikel 4

1. Materialet skal opfylde kravene til identitet og renhed med hensyn til slaegt eller art eller i givet fald plantegruppe og skal, hvis det markedsfoeres eller er bestemt til markedsfoering med angivelse af sorten i henhold til artikel 9, stk. 1, i direktiv 91/682/EOEF, ogsaa opfylde kravene til identitet og renhed med hensyn til sort.

2. Naar det gaelder almindeligt kendte sorter, jf. artikel 9, stk. 2, foerste led, i direktiv 91/682/EOEF, skal leverandoeren anvende sortens officielle betegnelse.

3. Naar det gaelder sorter, for hvilke der allerede foreligger en ansoegning om sortsbeskyttelse eller officiel registrering, jf. artikel 9, stk. 2, foerste led, i direktiv 91/682/EOEF, skal foraedlerens henvisning eller foreslaaede navn anvendes, indtil godkendelse gives

4. Hvad angaar sorter der er opfoert paa lister, som foeres af leverandoererne i henhold til artikel 9, stk. 2, andet led, i direktiv 91/682/EOEF, skal det i stk. 1 omhandlede sortskrav baseres paa detaljerede beskrivelser i de lister, som leverandoererne foerer.

Artikel 5

1. Materialet skal vaere praktisk talt fri for fejl, der vil kunne forringe dets egnskab som formeringsmateriale eller plantemateriale.

2. Materialet skal vaere tilstraekkelig kraftigt og fyldigt til, at det kan anvendes som formeringsmateriale og prydplanter. Det skal desuden sikres, at der ikke er noget misforhold mellem roedder, staengler og blade.

3. Froe skal ud over at opfylde kravene i stk. 1 ogsaa have tilfredsstillende spiringsevne.

Artikel 6

1. Det leverandoerdokument, der er omhandlet i artikel 11 i direktiv 91/682/EOEF, skal vaere af et egnet ubrugt materiale, og det skal trykkes paa mindst et af Faellesskabets officielle sprog. Det skal omfatte foelgende rubrikker:

i) »EF-kvalitet«

ii) EF-medlemsstatens kode

iii) det officielle ansvarlige organ eller dettes kode

iv) registrerings- eller godkendelsesnummer

v) leverandoerens navn

vi) individuelt nummer, serienummer, ugenummer eller batchnummer

vii) datoen for leverandoerdokumentets udstedelse

viii) botanisk navn

ix) i givet fald sortsnavn. For grundstammer anfoeres sortsnavn eller grundstammens betegnelse

x) i givet fald plantegruppens navn

xi) maengde

xii) ved indfoersel fra tredjelande i henhold til artikel 16, stk. 2, i direktiv 91/682/EOEF anfoeres produktionslandet.

2. Naar materiale ledsages af de plantepas i henhold til Kommissionens direktiv 92/105/EOEF(3) , kan plantepasset, hvis leverandoeren oensker det, udgoere det i stk. 1 omhandlede leverandoerdokument. Det er dog paakraevet at anfoere angivelsen »EF-kvalitet« og det officielle ansvarlige organ i henhold til direktiv 91/682/EOEF samt en reference til sortsnavnet eller grundstammen eller plantegruppen. Naar det gaelder indfoersler fra tredjelande i henhold til artikel 16, stk. 2, i direktiv 91/682/EOEF, skal produktionslandets navn ogsaa anfoeres. Disse oplysninger kan angives i samme dokument som plantepasset, men skal angives saerskilt.

Artikel 7

Anvendelsen af dette direktiv beroerer ikke bestemmelserne i Raadets forordning (EOEF) nr. 315/68(4) .

Artikel 8

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 1993. De underretter straks Kommissionen herom.

Naar medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste bestemmelser i den nationale lovgivning, de vedtager paa det omraade, som omfattes af naervaerende direktiv.

Artikel 9

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 23. juni 1993.

Paa Kommissionens vegne René STEICHEN Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 376 af 31. 12. 1991, s. 21.

(2) EFT nr. L 26 af 31. 1. 1977, s. 20.

(3) EFT nr. L 4 af 8. 1. 1993, s. 22.

(4) EFT nr. L 71 af 21. 3. 1968, s. 1.

BILAG

/* Tabel: Se EFT */

Top