EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0623

93/623/EØF: Kommissionens beslutning af 20. oktober 1993 om et identifikationsdokument (pas), der skal ledsage registrerede hovdyr

Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 053 P. 219 - 229
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 053 P. 219 - 229
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 014 P. 94 - 104
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 014 P. 94 - 104

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; ophævet ved 32008R0504 . Latest consolidated version: 23/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/623/oj

31993D0623

93/623/EØF: Kommissionens beslutning af 20. oktober 1993 om et identifikationsdokument (pas), der skal ledsage registrerede hovdyr

EF-Tidende nr. L 298 af 03/12/1993 s. 0045 - 0055
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 53 s. 0219
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 53 s. 0219


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 20. oktober 1993 om et identifikationsdokument (pas), der skal ledsage registrerede hovdyr (93/623/EOEF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 90/427/EOEF af 26. juni 1990 om zootekniske og genealogiske betingelser for samhandelen inden for Faellesskabet med enhovede dyr (1), saerlig artikel 8, stk. 1, foerste afsnit, og

ud fra foelgende betragtninger:

Det identifikationsdokument, der skal ledsage registrerede hovdyr, skal goere det muligt at fastslaa dyrenes oprindelse, og det skal indeholde alle oplysninger om de paagaeldende dyrs genealogi;

Raadet vedtog den 26. juni 1990 direktiv 90/426/EOEF om dyresundhedsmaessige betingelser for enhovede dyrs bevaegelser og indfoersel af enhovede dyr fra tredjelande (2), senest aendret ved direktiv 92/36/EOEF (3); i overensstemmelse med ovennaevnte direktiv er der blevet udarbejdet specifikke sundhedscertifikater, der skal anvendes ved indfoersel af registrerede heste; disse certifikater henviser til identifikationsdokumentet (passet);

ifoelge direktiv 90/426/EOEF skal identifikationsdokumentet vaere udstedt af den avlsorganisation eller enhver anden myndighed i dyrets oprindelsesland, som foerer stambogen eller raceregistret for det paagaeldende hovdyr, eller enhver sammenslutning eller international organisation, der administrerer konkurrence- eller vaeddeloebsheste; identifikationsdokumentet skal indeholde en raekke sundhedsmaessige oplysninger, der goer det muligt at sikre, at hovdyrene har den fornoedne sundhedsstatus;

for at sikre, at de registrerede hovdyr kan identificeres og for at raade over alle fornoedne sundhedsmaessige oplysninger, navnlig om vaccinationer og laboratorieundersoegelser, boer der indfoeres et identifikationsdokument;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Staaende Veterinaerkomité -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Det identifikationsdokument, der skal ledsage hovdyr, skal opfylde betingelserne i bilaget.

Artikel 2

Det identifikationsdokument, der er naevnt i artikel 1:

- kan ledsage registrerede hovdyr, der foedes inden den 1. januar 1998

- skal ledsage registrerede hovdyr, der foedes fra den 1. januar 1998.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 20. oktober 1993.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 224 af 18. 8. 1990, s. 55.

(2) EFT nr. L 224 af 18. 8. 1990, s. 42.

(3) EFT nr. L 157 af 10. 6. 1992, s. 28.

BILAG

IDENTIFIKATIONSDOKUMENT FOR REGISTREREDE HOVDYR PAS Generel vejledning

I. Passet skal indeholde en komplet vejledning om, hvordan det anvendes, og oplysninger om den myndighed, der har udstedt passet.

II. Passets indhold

A. Passet skal indeholde foelgende oplysninger:

1. Kapitel I:

Hovdyrets ejer

Ejerens navn eller stedfortraeder skal anfoeres.

2. Kapitel II OG III:

Identifikation af hovdyret

Hovdyret skal identificeres af myndighederne.

3. Kapitel IV:

Identitetskontrol

Hver gang retsforskrifter indeholder krav om kontrol af hovdyrets identitet, foretages der en saadan kontrol, og kontrollen registreres af myndighederne.

4. Kapitel V og VI:

Registrering af vaccinationer

Alle vaccinationer skal registreres i kapitel V (kun vaccination mod hesteinfluenza) og kapitel VI (alle andre vaccinationer).

5. Kapitel VII:

Laboratorieundersoegelse af dyrs sundhedstilstand

Resultatet af enhver form for kontrol foretaget for at paavise eventuelle smitsomme sygdomme skal registreres.

B. Passet kan indeholde foelgende oplysninger:

Kapitel VIII:

Sundhedsmaessige basiskrav

I kapitel VIII opstilles der sundhedsmaessige basiskrav.

Kapitlet indeholder ogsaa en liste over de sygdomme, der skal angives paa sundhedscertifikatet.

KAPITEL I Détails de droit de propriété

1. Pour les compétitions, la nationalité du cheval est celle de son propriétaire.

2. En cas de changement de propriétaire, le passeport doit être immédiatement déposé auprès de l'organisation, l'association ou le service officiel l'ayant délivré avec le nom et l'adresse du nouveau propriétaire afin de le lui transmettre après réenregistrement.

3. S'il y a plus d'un propriétaire ou si le cheval appartient à une société, le nom de la personne responsable pour le cheval doit être inscrit dans le passeport ainsi que sa nationalité. Si les propriétaires sont de nationalités différentes, ils doivent préciser la nationalité du cheval.

4. Lorsque la Fédération équestre internationale approuve la location d'un cheval par une Fédération équestre nationale, les détails de ces transactions doivent être enregistrés par la Fédération équestre nationale intéressée. Details of ownership

1. For competitive purposes, the nationality of the horse is that of its owner.

2. On change of ownership the passport must immediately be lodged with the issuing organization, association or official agency, giving the name and address of the new owner, for re-registration and forwarding to the new owner.

3. If there is more than one owner or the horse is owned by a company, then the name of the individual responsible for the horse must be entered in the passport together with his nationality. If the owners are of different nationalties, they have to determine the nationality of the horse.

4. When the Fédération équestre internationale approves the leasing of a horse by a national equestrian federation, the details of these transactions must be recorded by the national equestrian federation concerned. Ejendomsforhold

1. Af konkurrencemaessige aarsager har hesten samme nationalitet som ejeren.

2. Ved ejerskifte skal passet straks indgives til den organisation, sammenslutning eller officielle tjeneste, der har udstedt det, med angivelse af den nye ejers navn og adresse til den nye ejer.

3. Hvis hesten har mere end én ejer eller ejes af et selskab, skal navnet paa den person, der er ansvarlig for hesten, og dennes nationalitet anfoeres i passet. Hvis hestens ejere ikke har samme nationalitet, skal de beslutte, hvilken nationalitet hesten skal have.

4. Hvis Det Internationale Rideforbund godkender, at en hest lejes af et nationalt rideforbund, skal de naermere omstaendigheder i forbindelse med et saadant arrangement registreres af det paagaeldende nationale rideforbund.

KAPITEL II (1) No d'identification:

Identification No

Identifikationsnummer

(2) Nom: Name Navn (3) Sexe: Sex Koen (4) Robe: Colour Farve (loed)

(5) Race:

Breed

Race

(6) par: by af (7 a) et: and og

(7 b) par: by af

(8) Date de Naissance:

(Date of foaling)

Foedselsdato

(9) Lieu d'élevage:

(Place where bred)

Opdraetssted

(10) Naisseur(s):

Breeder(s)

Opdraetter(e)

(11) Certificat d'origine validé le:

par:

Origin certificate validated on:

by:

Oprindelsescertifikat godkendt den:

af:

- Nom de l'autorité compétente:

Name of the competent authority

Den kompetente myndigheds navn

- Adresse:

Address

Adresse

- No de téléphone:

Telephone number

Tlf. nr.

- No de télécopie:

Fax number

Fax nr.

- Signature

(nom en lettres capitales et qualité du signataire)

Signature

(Name in capital letters and capacity of signatory)

Underskrift

(underskrivers navn (med blokbogstaver og stilling)

- Cachet

Stamp

Stempel

KAPITEL III (2) Nom - Name: (5) Race - Breed: (3) Sexe - Sex: (4) Robe - Colour:

Navn Race Koen Farve (loed)

(19) Signalement relevé sous la mère par:

Description taken with dam by

Beskrivelse af moderdyret foretaget af

Tête:

Head

Hoved

Ant. G:

Foreleg L

Venstre forparti

Ant. D:

Foreleg R

Hoejre forparti

Post G:

Hindleg L

Venstre bagparti

Post D:

Hindleg R

Hoejre bagparti

Corps:

Body

Krop

Marques:

Markings

Maerker

Le:

On

Den

(20) Circonscription:

District

Distrikt

(21) Signature et cachet du vétérinaire agréé

(ou de l'autorité compétente)

Signature and stamp of qualified veterinary surgeon

(or competent authority)

Den godkendte dyrlaeges eller den kompetente myndigheds underskrift og stempel

(en lettres capitales)

(in capital letters)

(med blokbogstaver)

KAPITEL IV Contrôles d'identité du cheval décrit dans ce passeport

L'identité du cheval doit être contrôlée chaque fois que les lois et règlements l'exigent: signer cette page signifie que le signalement du cheval présenté est conforme à celui de la page du signalement. Identification of the horse described in this passport

The identity of the horse must be checked each time this is required by rules and regulations and certified that it conforms with the description given on the diagram page of its passport. Identitetskontrollen af den i dette pas beskrevne hest

Hver gang retsforskrifter indeholder krav om kontrol af hestens identitet, foretages der en saadan kontrol, og det bekraeftes ved underskrift i nedenstaaende skema, at beskrivelsen af den frembudte hest svarer til beskrivelsen i passet.

KAPITEL V Grippe équine seulement

Enregistrement des vaccinations

Toute vaccination subie par le cheval doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire. Equine influenza only

Vaccination record

Details of every vaccination which the horse undergoes must be entered clearly and in detail, and certified with the name and signature of veterinarian. Kun vaccination mod hesteinfluenza

Vaccinationskort

I nedenstaaende skema anfoeres alle enkeltheder om vaccinationer mod hesteinfluenza klart og tydeligt, og oplysningerne bekraeftes ved dyrlaegens underskrift.

KAPITEL VI Maladies autres que la grippe équine

Enregistrement des vaccinations

Toute vaccination subie par le cheval doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire. Diseases other than equine influenza

Vaccination record

Details of every vaccination which the horse undergoes must be entered clearly and in detail, and certified with the name and signature of veterinarian. Vaccination mod andre sygdomme end hesteinfluenza

Vaccinationskort

I nedenstaaende skema anfoeres alle enkeltheder om andre vaccinationer end mod hesteinfluenza klart og tydeligt, og oplysningerne bekraeftes ved dyrlaegens underskrift.

KAPITEL VII Contrôles sanitaires effectués par des laboratoires

Le résultat de tout contrôle effectué par un vétérinaire pour une maladie transmissible ou par un laboratoire agréé par le service vétérinaire gouvernemental du pays doit être noté clairement et en détails par le vétérinaire qui représente l'autorité demandant le contrôle. Laboratory health test

The result of every test carried out for a transmissible disease by a veterinarian or a laboratory authorized by the government veterinary service of the country must be entered clearly and in detail by the veterinarian acting on behalf of the authority requesting the test. Laboratorieundersoegelse af dyrs sundhedstilstand

I skemaet nedenfor anfoeres resultatet af undersoegelser for smitsomme sygdomme foretaget af en dyrlaege eller af et laboratorium, der er godkendt af det paagaeldende lands veterinaermyndigheder, klart og tydeligt af den dyrlaege, som repraesenterer den myndighed, der har kraevet undersoegelserne foretaget.

KAPITEL VIII Exigences sanitaires de base Les exigences ne sont pas valables pour l'introduction dans la Communauté Basic health requirements These requirements are not valid to enter the Community Sundhedsmaessige basiskrav Disse krav er ikke gyldige for adgang til Faellesskabet Je soussigné (1) certifie que l'équidé décrit dans le passeport no .................... délivré par satisfait aux conditions suivantes:

I, the undersigned (1), hereby certify that the equid described in passport No .................... issued by satisfies the following conditions:

Undertegnede (1) bekraefter, at hovdyret, der er beskrevet i pas nr. ...................., udstedt , opfylder nedenstaaende krav:

(a) il a été examiné ce jour, ne présente aucun signe clinique de maladie et est apte au transport;

it has been examined this day, presents no clinical sign of disease and is fit for transport;

det er blev undersoegt i dag og udviser ingen kliniske tegn paa sygdom og er transportegnet

(b) il n'est pas destiné à l'abattage dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie transmissible;

it is not intended for slaughter under a national eradication programme for a transmissible disease;

det er ikke bestemt til slagtning som led i et nationalt program for udryddelse af en smitsom sygdom

(c) il ne provient pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire et n'a pas été en contact avec des équidés d'une telle exploitation;

it does not come from a holding subject to restrictions for animal health reasons and has not been in contact with equidae on such a holding;

det kommer ikke fra en bedrift, der er omfattet af dyresundhedsmaessige restriktioner og har ikke vaeret i kontakt med hovdyr fra en saadan bedrift.

(d) à ma connaissance, il n'a pas été en contact avec des équidés atteints d'une maladie transmissible au cours des 15 jours précédant l'embarquement.

to the best of my knowledge, it has not been in contact with equidae affected by a transmissible disease during the 15 days prior to loading.

det har, efter mine oplysninger, ikke vaeret i kontakt med hovdyr, der er smittet med en smitsom sygdom, i de seneste 15 dage forud for afsendelsen.

LA PRÉSENTE CERTIFICATION EST VALABLE 10 JOURS À COMPTER DE LA DATE DE SA SIGNATURE PAR LE VÉTÉRINAIRE OFFICIEL.

THIS CERTIFICATION IS VALID FOR 10 DAYS FROM THE DATE OF SIGNATURE BY THE OFFICIAL VETERINARIAN.

DETTE CERTIFIKAT ER GYLDIGT I 10 DAGE FRA DATOEN FOR EMBEDSDYRLAEGENS UNDERSKRIFT

"" ID="3">Oui/non (barrer la mention inutile) Yes/no (delete as appropriate) Ja/nej (det ikke gaeldende overstreges)"> ID="3">Oui/non (barrer la mention inutile) Yes/no (delete as appropriate) Ja/nej (det ikke gaeldende overstreges)"> ID="3">Oui/non (barrer la mention inutile) Yes/no (delete as appropriate) Ja/nej (det ikke gaeldende overstreges)"> ID="3">Oui/non (barrer la mention inutile) Yes/no (delete as appropriate) Ja/nej (det ikke gaeldende overstreges)"> ID="3">Oui/non (barrer la mention inutile) Yes/no (delete as appropriate) Ja/nej (det ikke gaeldende overstreges)"> ID="3">Oui/non (barrer la mention inutile) Yes/no (delete as appropriate) Ja/nej (det ikke gaeldende overstreges) ">

Maladies dont l'inclusion dans le certificat zoosanitaire joint au passeport doit être envisagée Diseases for which an endorsement must be made on the health certificate attached to the passport Sygdomme, der skal anfoeres i det sundhedscertifikat, der er vedlagt passet 1. Peste équine - African horse sickness - afrikansk svinepest 2. Stomatite vésiculeuse - vesicular stomatitis - vesikulaer stomatitis 3. Dourine - dourine - ondartet beskelersyge (dourine) 4. Morve - glanders - snive 5. Encéphalomyélites équines (tous types) - equine encephalomyelitis (all types) - ekvin encephalomyelitis (alle former) 6. Anémie infectieuse - infectious anaemia - infektioes anaemi 7. Rage - rabies - rabies 8. Fièvre charbonneuse - anthrax - miltbrand

(1) Ce document doit être signé dans les 48 heures précédant le déplacement international de l'équidé. (2) This document must be signed within 48 hours prior to international transport of the equid. (3) Dokumentet maa tidligst vaere underskrevet 48 timer foer hovdyrets transport til udlandet.

Top