Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0444

93/444/EØF: Kommissionens beslutning af 2. juli 1993 om de nærmere bestemmelser for samhandel inden for Fællesskabet med visse levende dyr og produkter, der er bestemt til udførsel til tredjelande

OJ L 208, 19.8.1993, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 051 P. 237 - 238
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 051 P. 237 - 238
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 015 P. 3 - 4
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 015 P. 3 - 4
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 015 P. 3 - 4
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 015 P. 3 - 4
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 015 P. 3 - 4
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 015 P. 3 - 4
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 015 P. 3 - 4
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 015 P. 3 - 4
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 015 P. 3 - 4
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 179 - 180
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 179 - 180
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 60 - 61

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/444/oj

31993D0444

93/444/EØF: Kommissionens beslutning af 2. juli 1993 om de nærmere bestemmelser for samhandel inden for Fællesskabet med visse levende dyr og produkter, der er bestemt til udførsel til tredjelande

EF-Tidende nr. L 208 af 19/08/1993 s. 0034 - 0035
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 51 s. 0237
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 51 s. 0237


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 2. juli 1993 om de naermere bestemmelser for samhandel inden for Faellesskabet med visse levende dyr og produkter, der er bestemt til udfoersel til tredjelande

(93/444/EOEF)KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 90/425/EOEF af 26. juni 1990 om veterinaerkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Faellesskabet med henblik paa gennemfoerelse af det indre marked (1), senest aendret ved direktiv 92/118/EOEF (2), saerlig artikel 3, stk. 1, litra g), foerste afsnit, og

ud fra foelgende betragtninger:

Artikel 3, stk. 1, litra g), foerste afsnit, i direktiv 90/425/EOEF omhandler den veterinaerkontrol, der skal ivaerksaettes for dyr og produkter, der opfylder EF-reglerne for samhandel mellem medlemsstaterne, og som skal udfoeres til et tredjeland via en eller flere andre medlemsstater end oprindelsesmedlemsstaten;

det er vigtigt at praecisere, hvilke certifikater der er noedvendige, og at indfoere en ordning for information af de beroerte myndigheder og for veterinaerkontrol hos modtagerne;

med hensyn til certifikater boer de paagaeldende dyr ligestilles med dyr til slagtning, herunder hvad supplerende garantier angaar;

dyrene og produkterne skal for at undgaa vanskeligheder ved Faellesskabets ydre graense saa vidt muligt ledsages af de veterinaere dokumenter og/eller certifikater, der kraeves ifoelge bestemmelseslandets veterinaerbestemmelser;

information af de beroerte myndigheder kan ske effektivt ved hjaelp af et edb-baserede kommunikationsnet mellem veterinaermyndighederne (Animo), der blev indfoert ved Kommissionens beslutning 91/398/EOEF (3), under anvendelse af modellen for den meddelelse, der blev fastlagt ved Kommissionens beslutning 91/637/EOEF (4);

for at sikre en harmonisk funktion af den planlagte ordning boer den person, der rent faktisk gennemfoerer formaliteterne, naar dyrene eller produkterne forlader omraadet, betragtes som modtageren, og begrebet »udgangssted« boer praeciseres;

i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra g), foerste afsnit, i direktiv 90/425/EOEF skal de paagaeldende dyr og produkter forblive under toldkontrol; bestemmelserne i denne beslutning beroerer ikke forpligtelsen til at overholde de toldbestemmelser, der gaelder for saadanne dyr og produkter;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Staaende Veterinaerkomité -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1. Denne beslutning gaelder for de dyr og produkter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra g), foerste afsnit, i direktiv 90/425/EOEF.

2. I denne beslutning forstaas ved:

a) udgangssted: ethvert sted i umiddelbar naerhed af den ydre graense for et af de i bilag I til Raadets direktiv 90/675/EOEF (5) naevnte omraader, som raader over faciliteter til toldkontrol

b) medlemsstat, der er bestemmelsesland: den medlemsstat, hvor udgangsstedet befinder sig.

Artikel 2

1. Oprindelsesmedlemsstaterne soerger for, at alle forsendelser af dyr ledsages af de sundhedscertifikater, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra d), i direktiv 90/425/EOEF, herunder i givet fald de supplerende garantier, der er fastsat i EF-bestemmelserne for dyr bestemt til slagtning.

2. Hvis der opstaar problemer under transporten, eller hvis det tredjeland, der er bestemmelsesland, afviser forsendelsen, kan de medlemsstater, der er transitlande eller bestemmelseslande, og som er omfattet af supplerende garantier som fastsat i artikel 3, stk. 1, litra e), nr. iv), i direktiv 90/425/EOEF, traeffe alle de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 8, stk. 1, litra b), i direktiv 90/425/EOEF eller sende dyrene til slagtning paa det naermeste slagteri.

Artikel 3

1. Oprindelsesmedlemsstaterne soerger for, at hver forsendelse af dyr eller produkter ledsages af de veterinaere dokumenter og/eller certifikater, der kraeves ifoelge veterinaerbestemmelserne i de tredjelande, der er bestemmelseslande.

2. Uanset stk. 1 lader oprindelsesmedlemsstatens myndigheder angivelsen »Dyr eller produkter udfoert til (tredjelandets navn)« anfoere paa de i artikel 4 omhandlede certifikater, hvis de ikke raader over de noedvendige oplysninger, navnlig hvis der ikke findes nogen bilateral aftale mellem oprindelsesmedlemsstaten og det tredjeland, der er bestemmelsesland.

Artikel 4

De i artikel 3, stk. 1, litra d), i direktiv 90/425/EOEF omhandlede certifikater skal:

- mindst udfaerdiges paa et af sprogene i oprindelsesmedlemsstaten og et af sprogene i den medlemsstat, der er bestemmelsessted

- som modtager angive den fysiske eller juridiske person, der rent faktisk gennemfoerer formaliteterne, naar forsendelsen forlader udgangsstedet

- som bestemmelsessted angive udgangsstedet (graensekontrolsted eller andet udgangssted).

Artikel 5

1. Den Animo-meddelelse, som bl.a. omhandles i beslutning 91/637/EOEF, skal i rubrikken »Bemaerkninger« indeholde navnet paa det tredjeland, der er bestemmelsesland.

2. Animo-meddelelsen skal sendes:

- dels til den kompetente myndighed paa bestemmelsesstedet, dvs. graensekontrolstedet eller den lokale myndighed paa det sted, hvor udgangsstedet befinder sig

- dels til de centrale myndigheder paa bestemmelsesstedet og i transitmedlemsstaterne.

Artikel 6

Modtageren, jf. artikel 4, andet led, betragtes som omfattet af artikel 5, stk. 1, litra b), nr. iii), i direktiv 90/425/EOEF.

Artikel 7

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 2. juli 1993.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 224 af 18. 8. 1990, s. 29.

(2) EFT nr. L 62 af 15. 3. 1993, s. 49.

(3) EFT nr. L 221 af 9. 8. 1991, s. 30.

(4) EFT nr. L 343 af 13. 12. 1991, s. 46.

(5) EFT nr. L 373 af 31. 12. 1990, s. 1.

Top