EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0090

Kommissionens direktiv 92/90/EØF af 3. november 1992 om forpligtelser, som producenter og importører af planter, planteprodukter eller andet skal opfylde, og om nærmere regler for registrering af sådanne personer

OJ L 344, 26.11.1992, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 046 P. 42 - 43
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 046 P. 42 - 43
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 011 P. 203 - 204
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 011 P. 203 - 204
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 003 P. 30 - 31

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/90/oj

31992L0090

Kommissionens direktiv 92/90/EØF af 3. november 1992 om forpligtelser, som producenter og importører af planter, planteprodukter eller andet skal opfylde, og om nærmere regler for registrering af sådanne personer

EF-Tidende nr. L 344 af 26/11/1992 s. 0038 - 0039
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 46 s. 0042
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 46 s. 0042


KOMMISSIONENS DIREKTIV 92/90/EOEF af 3. november 1992 om forpligtelser, som producenter og importoerer af planter, planteprodukter eller andet skal opfylde, og om naermere regler for registrering af saadanne personer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 77/93/EOEF af 21. december 1976 om foranstaltninger mod indslaebning i Faellesskabet af skadegoerere paa planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Faellesskabet (1), senest aendret ved Kommissionens direktiv 92/10/EOEF (2), saerlig artikel 6, stk. 7, fjerde led, og artikel 6, stk. 8, og

ud fra foelgende betragtninger:

Anvendelsen af EF's plantesundhedsordning i Faellesskabet som et omraade uden indre graenser indebaerer, at der maa foretages plantesundhedskontrol af EF-produkter, der har plantesundhedsmaessig betydning, foer de flyttes i Faellesskabet; det er mest hensigtsmaessigt at udfoere saadan kontrol paa officielt registrerede producenters produktionssted;

med henblik paa produktionen af planter, planteprodukter eller andet, der ikke er angrebet af eller smittet med skadegoerere som anfoert i direktiv 77/93/EOEF, og paa at medlemsstaterne kan foretage den noedvendige overvaagning af produktionen, maa der fastsaettes yderligere regler for optagelse af registreringspligtige producenter og andre i et officielt register samt nogle detaljerede, ensartede forpligtelser, der skal gaelde for producenter af planter, planteprodukter eller andet;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Staaende Komité for Plantesundhed -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Medlemsstaterne soerger for, at producenter, faelleslagre, ekspeditionscentre, andre personer eller importoerer, som omhandles i henholdsvis artikel 6, stk. 4, tredje afsnit, artikel 6, stk. 5, artikel 10, stk. 3, andet led, eller artikel 12, stk. 6, andet afsnit, i direktiv 77/93/EOEF, indgiver ansoegning til de ansvarlige instanser, jf. direktiv 77/93/EOEF, om optagelse i et officielt register efter en passende registreringsprocedure.

2. Medlemsstaterne soerger for, at ovennaevnte instanser ved modtagelse af ansoegningen noterer denne i et officielt ansoegningsregister og undersoeger de oplysninger, der er givet i den.

3. Instanserne optager producenter, faelleslagre, ekspeditionscentre, andre personer eller importoerer, jf. stk. 1, i det officielle register, der omhandles sammesteds, med hver deres registreringsnummer, saa de kan identificeres, naar instanserne har fastslaaet, at vedkommende kan og vil opfylde forpligtelserne i artikel 2, stk. 2, og de forpligtelser, der omhandles i artikel 2, stk. 3, og artikel 3.

4. Hvis undersoegelsen, jf. stk. 2, giver den opfattelse, at forpligtelserne i artikel 2, stk. 2, ikke vil blive opfyldt, undlader instanserne at optage producenter, faelleslagre, ekspeditionscentre, andre personer eller importoerer i registret, jf. stk. 1, saa laenge stk. 3 ikke finder anvendelse.

5. Medlemsstaterne soerger for, at registreringer bliver henholdsvis aendret eller nyoptaget, hvis producenter, faelleslagre, ekspeditionscentre, andre personer eller importoerer, jf. stk. 1, beslutter at udoeve virksomhed ud over eller i stedet for den, som vedkommende oprindelig var optaget i registret for.

6. Medlemsstaterne soerger for, at instanserne traeffer de fornoedne forholdsregler, hvis forpligtelserne i artikel 2, stk. 2, og hvor relevant artikel 2, stk. 3, og artikel 3, ikke laengere bliver opfyldt.

7. Forholdsregler, der er truffet efter stk. 6, ophaeves, saa snart det er konstateret, at producenten, faelleslageret, ekspeditionscentret, en anden person eller importoeren sandsynligvis i fremtiden vil efterkomme kravene og betingelserne i dette direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne soerger for, at producenter, faelleslagre, ekspeditionscentre, andre personer eller importoerer ved registreringsproceduren, jf. artikel 1, underkastes forpligtelserne i stk. 2, uden at dette beroerer de betingelser, der omhandles i stk. 3 og i artikel 3.

2. De i stk. 1 omhandlede forpligtelser er nedenstaaende, uden at dette beroerer de forpligtelser, der allerede er fastsat i direktiv 77/93/EOEF:

a) der skal vaere en ajourfoert plan over de steder, hvor planter, planteprodukter eller andet dyrkes, produceres, lagres, opbevares eller benyttes af producenter, faelleslagre, ekspeditionscentre, andre personer eller importoerer, jf. artikel 1, stk. 1, eller som af anden grund forefindes

b) med henblik paa at have fuldstaendige oplysninger til raadighed for de officielle ansvarlige instanser skal der foeres boeger over planter, planteprodukter og andet

- der koebes til opbevaring eller udplantning paa virksomheden

- der er i produktion

eller

- der sendes til andre

og de relevante bilag skal opbevares i mindst et aar

c) vedkommende skal vaere personligt at traeffe eller skal udpege en anden, der har faglig erfaring i planteproduktion og plantesundhedsspoergsmaal, saa der holdes kontakt med instanserne

d) vedkommende skal foretage visuelle iagttagelser efter behov paa passende tidspunkter efter retningslinjerne fra instanserne

e) der skal sikres adgang for personer, der er bemyndiget til at handle paa instansernes vegne, navnlig for at foretage kontrol og/eller proeveudtagning, samt adgang til de i litra b) omhandlede boeger og bilag

f) vedkommende skal i oevrigt samarbejde med instanserne.

3. Der kan fastlaegges yderligere, generelle forpligtelser for at goere det lettere at vurdere plantesundhedssituationen paa virksomheden; forpligtelserne skal vaere inden for den nationale lovs rammer, og der kan tages hensyn til produktionsforhold og eventuelt importbetingelser, navnlig med hensyn til afgroedetype, beliggenhed, stoerrelse, driftsledelse, personale og udstyr.

Artikel 3

Registrerede producenter, faelleslagre, ekspeditionscentre, andre personer eller importoerer skal paa instansernes anmodning opfylde specifikke forpligtelser med henblik paa vurdering eller forbedring af plantesundhedssituationen paa virksomheden og paa at beskytte materialets identitet, indtil plantepasset paasaettes, jf. artikel 10, stk. 2, i direktiv 77/93/EOEF; saadanne specifikke forpligtelser kan omfatte saerundersoegelse, proeveudtagning, isolering, bortrydning, behandling, destruktion og maerkning samt alle andre foranstaltninger, som er udtrykkeligt kraevet i henholdsvis bilag IV, del A, afsnit II, og bilag IV, del B, i direktiv 77/93/EOEF.

Artikel 4

Medlemsstaterne soerger for, at forpligtelserne i artikel 2, stk. 2, bliver opfyldt, idet de regelmaessigt og mindst en gang om aaret gennemgaar boeger og bilag som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b).

Artikel 5

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv paa den i artikel 3, stk. 1, i Raadets direktiv 91/683/EOEF (3) naevnte dato. De underretter straks Kommissionen herom.

2. Naar medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, henvises der deri til dette direktiv, eller de ledsages ved offentliggoerelsen af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

3. Medlemsstaterne meddeler straks Kommissionen alle nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der omfattes af dette direktiv. Kommissionen underretter de oevrige medlemsstater herom.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Udfaerdiget i Bruxelles, den 3. november 1992. Paa Kommissionens vegne

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 26 af 31. 1. 1977, s. 20. (2) EFT nr. L 70 af 17. 3. 1992, s. 27. (3) EFT nr. L 376 af 31. 12. 1991, s. 29.

Top