EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0085

Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer (tiende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

OJ L 348, 28.11.1992, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 006 P. 3 - 10
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 006 P. 3 - 10
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 110 - 117
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 110 - 116
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 110 - 117
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 110 - 117
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 110 - 116
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 110 - 116
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 110 - 117
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 110 - 117
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 110 - 117
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 003 P. 3 - 10
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 003 P. 3 - 10
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 004 P. 73 - 80

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/85/oj

31992L0085

Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer (tiende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

EF-Tidende nr. L 348 af 28/11/1992 s. 0001 - 0008
den finske specialudgave: kapitel 5 bind 6 s. 0003
den svenske specialudgave: kapitel 5 bind 6 s. 0003


RAADETS DIREKTIV 92/85/EOEF af 19. oktober 1992 om ivaerksaettelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har foedt, eller som ammer (tiende saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 118 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, udarbejdet efter hoering af Det Raadgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse paa Arbejdspladsen (1),

i samarbejde med Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Ifoelge Traktatens artikel 118 A vedtager Raadet ved udstedelse af direktiver minimumsforskrifter med henblik paa at forbedre navnlig arbejdsmiljoeet for at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

dette direktiv kan ikke danne grundlag for en eventuel forringelse af det beskyttelsesniveau, som allerede findes i de enkelte medlemsstater, idet medlemsstaterne i henhold til Traktaten forpligter sig til at fremme forbedring af de eksisterende vilkaar paa dette omraade og saetter sig som maal at harmonisere disse vilkaar paa et stadigt stigende niveau;

i henhold til Traktatens artikel 118 A undgaas det i disse direktiver, at der paalaegges administrative, finansielle og retlige byrder af en saadan art, at de haemmer oprettelse og udvikling af smaa og mellemstore virksomheder;

i henhold til afgoerelse 74/325/EOEF (4), senest aendret ved akten vedroerende Spaniens og Portugals tiltraedelse, skal Kommissionen hoere Det Raadgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse paa Arbejdspladsen i forbindelse med udarbejdelse af forslag paa dette omraade;

stats- og regeringscheferne for elleve medlemsstater vedtog under Det Europaeiske Raads samling den 9. december 1989 i Strasbourg faellesskabspagten om arbejdstagernes grundlaeggende arbejdsmarkedsmaessige og sociale rettigheder, i hvis punkt 19 det hedder:

»Enhver arbejdstager skal paa arbejdspladsen have tilfredsstillende vilkaar for saa vidt angaar beskyttelse af sikkerheden og sundheden. Der skal traeffes passende foranstaltinger med henblik paa en fortsat harmonisering af vilkaarene inden for dette omraade paa et stadigt stigende niveau«;

Kommissionen har i sit handlingsprogram til gennemfoerelsen af faellesskabspagten om arbejdstagernes grundlaeggende arbejdsmarkedsmaessige og sociale rettigheder bl.a. som maal, at Raadet vedtager et direktiv om beskyttelse af gravide kvinder under arbejdet;

ifoelge artikel 15 i Raadets direktiv 89/391/EOEF af 12. juni 1989 om ivaerksaettelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (5) skal saerligt foelsomme risikogrupper beskyttes mod farer, som for dem er saerligt alvorlige;

arbejdstagere, som er gravide, som lige har foedt, eller som ammer, maa i mange henseender betragtes som en saerlig risikogruppe, og der maa traeffes foranstaltninger til beskyttelse af deres sikkerhed og sundhed;

foranstaltninger til beskyttelse af sikkerheden og sundheden for arbejdstagere, som er gravide, som ammer, eller som lige har foedt, maa ikke foere til forringelse af kvindernes stilling paa arbejdsmarkedet, og maa ikke beroere bestemmelserne i direktiverne om ligebehandling af maend og kvinder;

visse typer arbejdsopgaver kan indebaere en saerlig risiko for, at arbejdstagere, som er gravide, som lige har foedt, eller som ammer, udsaettes for farlige agenser, arbejdsprocesser eller arbejdsforhold, og disse risici skal derfor vurderes, og resultatet af denne vurdering meddeles arbejdstagerne og/eller deres repraesentanter;

viser denne vurdering, at der er en risiko for arbejdstagerens sikkerhed eller sundhed, skal der traeffes foranstaltninger til beskyttelse af arbejstageren;

gravide og ammende arbejdstagere boer ikke udfoere et arbejde, naar en vurdering har vist, at det indebaerer risiko for udsaettelse for visse saerligt farlige agenser eller arbejdsforhold, og sikkerheden eller sundheden bringes i fare;

der boer fastsaettes bestemmelser om, at arbejdstagere, som er gravide, som lige har foedt, eller som ammer, ikke skal udfoere natarbejde, naar dette er noedvendigt af hensyn til deres sikkerhed eller sundhed;

saarbarheden hos arbejdstagere, som er gravide, som lige har foedt, eller som ammer, noedvendiggoer en ret til barselsorlov i mindst 14 sammenhaengende uger fordelt foer og/eller efter foedslen og en obligatorisk barselsorlov paa mindst to uger fordelt foer og/eller efter foedslen;

risikoen for, at arbejdstagere, som er gravide, som lige har foedt, eller som ammer, afskediges paa grund af deres tilstand, kan skade deres fysiske og psykiske tilstand, og der boer derfor vedtages et forbud mod afskedigelse;

foranstaltningerne til tilrettelaeggelse af arbejdet med henblik paa beskyttelse af sundheden for arbejdstagere, som er gravide, som lige har foedt, eller som ammer, vil vaere virkningsloese, hvis de ikke knyttes sammen med bevarelse af rettighederne i henhold til arbejdsaftalen, herunder bevarelse af loennen og/eller oppebaerelse af en passende ydelse;

bestemmelserne om barselsorlov vil ligeledes vaere virkningsloese, hvis de ikke knyttes sammen med bevarelse af rettighederne i henhold til arbejdsaftalen og bevarelse af loennen og/eller oppebaerelse af en passende ydelse;

udtrykket passende ydelse skal i tilfaelde af barselsorlov betragtes som et teknisk udgangspunkt med henblik paa at fastsaette det laveste beskyttelsesniveau og maa under ingen omstaendigheder fortolkes, som om graviditet sidestilles med sygdom -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

AFSNIT I

FORMAAL OG DEFINITIONER

Artikel 1

Formaal

1. Dette direktiv, som er tiende saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EOEF, har til formaal at ivaerksaette foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har foedt, eller som ammer.

2. Bestemmelserne i direktiv 89/391/EOEF finder med undtagelse af artikel 2, stk. 2, i fuld udstraekning anvendelse paa hele det i stk. 1 naevnte omraade, dog med forbehold af strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i naervaerende direktiv.

3. Dette direktiv maa ikke foere til en forringelse af det beskyttelsesniveau, som arbejdstagere, som er gravide, som lige har foedt, eller som ammer, havde i hver medlemsstat paa datoen for direktivets vedtagelse.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstaas ved:

a) gravid arbejdstager: enhver arbejdstager, som er gravid, og som underretter arbejdsgiveren om sin tilstand i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis

b) arbejdstager, som lige har foedt: enhver arbejdstager, som lige har foedt som defineret efter national lovgivning og/eller praksis, og som underretter arbejdsgiveren om sin tilstand i overensstemmelse med denne lovgivning og/eller praksis

c) ammende arbejdstager: enhver arbejdstager, som ammer som defineret i national lovgivning og/eller praksis, og som underretter arbejdsgiveren om sin tilstand i overensstemmelse med denne lovgivning og/eller praksis.

AFSNIT II

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 3

Retningslinjer

1. Kommissionen fastlaegger i samraad med medlemsstaterne og bistaaet af Det Raadgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse paa Arbejdspladsen retningslinjer for vurdering af de kemiske, fysiske og biologiske agenser samt de industrielle processer, der anses for at udgoere en fare for de i artikel 2 definerede arbejdstageres sikkerhed og sundhed.

Retningslinjerne i foerste afsnit skal ogsaa omfatte arbejdsbevaegelser og -stillinger, psykisk og fysisk traethed og andre fysiske og psykiske belastninger i forbindelse med de i artikel 2 definerede arbejdstageres arbejdsopgaver.

2. De i stk. 1 naevnte retningslinjer skal vaere vejledende for den vurdering, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1.

Med henblik herpaa meddeler medlemsstaterne arbejdsgivere og arbejdstagere og/eller deres repraesentanter i de paagaeldende medlemsstater disse retningslinjer.

Artikel 4

Vurdering og underretning

1. For alle arbejdsopgaver, som kan indebaere en specifik risiko for, at arbejdstagere udsaettes for de agenser, arbejdsprocesser eller arbejdsforhold, som er opfoert paa en ikke-udtoemmende liste i bilag I, skal arbejdsgiveren eller de beskyttelses- og forebyggelsestjenester, som er omhandlet i artikel 7 i direktiv 89/391/EOEF, vurdere arten, omfanget og varigheden af den belastning, arbejdstagere som defineret i artikel 2 udsaettes for i den paagaeldende virksomhed og/eller institution, saaledes at man kan:

- foretage en bedoemmelse af alle risici for sikkerheden og sundheden samt alle virkninger for de i artikel 2 definerede arbejdstagere under graviditet eller amning

- afgoere, hvilke foranstaltninger der skal traeffes.

2. Med forbehold af artikel 10 i direktiv 89/391/EOEF skal arbejdstagere som defineret i artikel 2 og arbejdstagere, der kan taenkes at befinde sig i en af de i artikel 2 beskrevne situationer, og/eller deres repraesentanter underrettes om resultaterne af den i stk. 1 naevnte vurdering og om alle foranstaltninger vedroerende sikkerhed og sundhed under arbejdet i den paagaeldende virksomhed og/eller institution.

Artikel 5

Konsekvenserne af resultaterne af vurderingen

1. Hvis den i artikel 4, stk. 1, omhandlede vurdering viser, at der er risiko for en i artikel 2 defineret arbejdstagers sikkerhed eller sundhed samt risiko for en negativ indvirkning paa den paagaeldendes graviditet eller amning, traeffer arbejdsgiveren, ved en midlertidig aendring af vedkommendes arbejdsforhold og/eller arbejdstid, de noedvendige foranstaltninger til at undgaa, at den paagaeldende arbejdstager udsaettes for denne risiko, jf. dog artikel 6 i direktiv 89/391/EOEF.

2. Hvis en aendring af arbejdsforhold og/eller arbejdstid ikke er teknisk og/eller objektivt mulig eller ikke med rimelighed kan forlanges, traeffer arbejdsgiveren de noedvendige foranstaltninger til at overfoere den paagaeldende arbejdstager til andre arbejdsopgaver.

3. Hvis overfoerslen til andre arbejdsopgaver ikke er teknisk og/eller objektivt mulig eller ikke med rimelighed kan forlanges, fritages den paagaeldende arbejdstager i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis for at arbejde, saa laenge dette er noedvendigt for at beskytte hendes sikkerhed eller sundhed.

4. Denne artikels bestemmelser gaelder tilsvarende, naar en arbejdstager, der udfoerer arbejde, som er forbudt i henhold til artikel 6, bliver gravid eller ammer og underretter arbejdsgiveren herom.

Artikel 6

Forbud mod udsaettelse

Foruden de almindelige bestemmelser om beskyttelse af arbejdstagerne, herunder navnlig de bestemmelser, der vedroerer graensevaerdier for erhvervsmaessig udsaettelse:

1) maa gravide arbejdstagere som defineret i artikel 2, litra a), under ingen omstaendigheder udfoere arbejdsopgaver, hvis vurderingen har vist, at de paagaeldende arbejdsopgaver medfoerer risiko for udsaettelse for de agenser eller arbejdsforhold, der er opfoert i bilag II, afsnit A, og deres sikkerhed eller sundhed bringes i fare

2) maa ammende arbejdstagere som defineret i artikel 2, litra c), under ingen omstaendigheder udfoere arbejdsopgaver, hvis vurderingen har vist, at de paagaeldende arbejdsopgaver medfoerer risiko for udsaettelse for de agenser eller arbejdsforhold, der er opfoert i bilag II, afsnit B, og deres sikkerhed eller sundhed bringes i fare.

Artikel 7

Natarbejde

1. Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger til at sikre, at en arbejdstager som defineret i artikel 2 ikke skal udfoere natarbejde under graviditeten eller i en periode efter foedslen, der fastsaettes af den kompetente nationale sikkerheds- og sundhedsmyndighed, naar der efter medlemsstaternes regler fremlaegges en laegeerklaering om, at dette er noedvendigt af hensyn til den paagaeldende arbejdstagers sikkerhed eller sundhed.

2. De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger skal i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis omfatte muligheden for:

a) overgang til dagarbejde, eller

b) fritagelse for arbejde eller forlaengelse af barselsorloven, naar overgang til dagarbejde ikke er teknisk og/eller objektivt muligt eller ikke med rimelighed kan forlanges.

Artikel 8

Barselsorlov

1. Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger til at sikre arbejdstagere som defineret i artikel 2 barselsorlov i mindst 14 sammenhaengende uger fordelt foer og/eller efter foedslen i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis.

2. Den i stk. 1 naevnte barselsorlov skal omfatte en obligatorisk barselsorlov paa mindst to uger fordelt foer og/eller efter foedslen i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis.

Artikel 9

Ret til fravaer fra arbejdet i forbindelse med graviditetsundersoegelser

Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger til at sikre, at gravide arbejdstagere som defineret i artikel 2, litra a), i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis har ret til betalt fravaer fra arbejdet i forbindelse med graviditetsundersoegelser, naar disse undersoegelser skal finde sted i arbejdstiden.

Artikel 10

Forbud mod afskedigelse

For at sikre, at arbejdstagere som defineret i artikel 2 kan udoeve den ret til beskyttelse af sikkerhed og sundhed, som er anerkendt i naervaerende artikel, fastsaettes foelgende:

1) Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger til at forbyde afskedigelse af arbejdstagere som defineret i artikel 2 i perioden fra graviditetens indtraeden til udloebet af den i artikel 8, stk. 1, fastsatte barselsorlov, undtagen i saerlige tilfaelde, som ikke har forbindelse med deres tilstand, hvor afskedigelse er tilladt efter national lovgivning og/eller praksis, eventuelt med den kompetente myndigheds samtykke.

2) Naar en arbejdstager som defineret i artikel 2 afskediges i den periode, der er naevnt i stk. 1, skal arbejdsgiveren skriftligt give en berettiget begrundelse af afskedigelsen.

3) Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger til at beskytte arbejdstageren som defineret i artikel 2 mod foelgerne af en afskedigelse, som ville vaere ulovlig efter nr. 1.

Artikel 11

Rettigheder i forbindelse med arbejdsaftalen

For at sikre, at en arbejdstager som defineret i artikel 2 kan udoeve den ret til beskyttelse af sikkerhed og sundhed, der er anerkendt i naervaerende artikel, fastsaettes foelgende:

1) I de tilfaelde, der er omhandlet i artikel 5, 6 og 7, skal de i artikel 2 definerede arbejdstageres rettigheder i forbindelse med arbejdsaftalen, herunder bevarelse af deres loen og/eller oppebaerelse af en passende ydelse, sikres i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis.

2) I det tilfaelde, der er omhandlet i artikel 8:

a) skal de i artikel 2 definerede arbejdstageres rettigheder i forbindelse med arbejdsaftalen, bortset fra de i litra b) nedenfor naevnte, sikres

b) skal bevarelse af loennen og/eller oppebaerelse af en passende ydelse sikres de i artikel 2 definerede arbejdstagere.

3) Den ydelse, der er omhandlet i nr. 2), litra b), anses for passende, naar den sikrer en indtaegt, der mindst svarer til den, som den paagaeldende arbejdstager ville faa under sygeorlov, eventuelt inden for et loft fastsat i henhold til den nationale lovgivning.

4) Medlemsstaterne kan goere retten til den loen eller ydelse, der er omhandlet i nr. 1) og nr. 2), litra b), betinget af, at arbejdstageren opfylder betingelserne for en saadan ret i henhold til den nationale lovgivning.

Det maa under ingen omstaendigheder kraeves, at den paagaeldende skal have arbejdet mere end tolv maaneder umiddelbart inden det for forventede foedselstidspunkt.

Artikel 12

Forsvar af rettigheder

Medlemsstaterne indfoejer i deres nationale retsorden de noedvendige bestemmelser for, at enhver arbejdstager, der anser sine rettigheder for kraenket som foelge af manglende overholdelse af kravene i dette direktiv, kan goere disse rettigheder gaeldende for retslige instanser og/eller, i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis, indbringe sagen det andre kompetente instanser.

Artikel 13

Tilpasning af bilagene

1. Rent tekniske tilpasninger af bilag I paa baggrund af den tekniske udvikling, aendringer i de internationale bestemmelser og specifikationer samt ny viden paa det omraade, som er omfattet af dette direktiv, vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 17 i direktiv 89/391/EOEF.

2. Bilag II kan kun aendres efter fremgangsmaaden i Traktatens artikel 118 A.

Artikel 14

Afsluttende bestemmelser

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest to aar efter direktivets vedtagelse eller sikrer senest to aar efter dets vedtagelse, at arbejdsmarkedets parter har indfoert de noedvendige bestemmelser ved overenskomster, idet medlemsstaterne skal vedtage alle noedvendige bestemmelser, saaledes at de til enhver tid kan garantere de resultater, som dette direktiv foreskriver.

De underretter straks Kommissionen herom.

2. Naar medlemsstaterne vedtager de i stk. 1 naevnte love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de allerede har udstedt, eller som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

4. Medlemsstaterne forelaegger hvert femte aar Kommissionen en rapport om den praktiske gennemfoerelse af bestemmelserne i dette direktiv med anfoerelse af de af arbejdsmarkedets parter fremfoerte synspunkter.

Medlemsstaterne forelaegger dog foerste gang fire aar efter direktivets vedtagelse Kommissionen en rapport om den praktiske gennemfoerelse af bestemmelserne i dette direktiv med anfoerelse af de af arbejdsmarkedets parter fremfoerte synspunkter.

Kommissionen underretter Europa-Parlamentet, Raadet, Det OEkonomiske og Sociale Udvalg samt Det Raadgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse paa Arbejdspladsen herom.

5. Kommissionen forelaegger regelmaessigt Europa-Parlamentet, Raadet og Det OEkonomiske og Sociale Udvalg en rapport om gennemfoerelsen af dette direktiv under hensyntagen til stk. 1, 2 og 3.

6. Raadet tager dette direktiv op til fornyet overvejelse paa grundlag af en evaluering paa grundlag af de i stk. 4, andet afsnit, omhandlede rapporter og efter omstaendighederne paa grundlag af et forslag, som Kommissionen skal forelaegge senest fem aar efter direktivets vedtagelse.

Artikel 15

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 19. oktober 1992.

Paa Raadets vegne

D. CURRY

Formand

(1) EFT nr. C 281 af 9. 11. 1990, s. 3, og EFT nr. C 25 af 1. 2. 1991, s. 9.

(2) EFT nr. C 19 af 28. 1. 1991, s. 177, og EFT nr. C 150 af 15. 6. 1992, s. 99.

(3) EFT nr. C 41 af 18. 2. 1991, s. 29.

(4) EFT nr. L 185 af 9. 7. 1974, s. 15.

(5) EFT nr. L 183 af 29. 6. 1989, s. 1.

BILAG I

IKKE-UDTOEMMENDE LISTE OVER AGENSER, ARBEJDSPROCESSER OG ARBEJDSFORHOLD OMHANDLET I ARTIKEL 4, STK. 1

A. Agenser

1. Fysiske agenser, naar disse anses for at vaere agenser, som medfoerer laesioner paa fosteret og/eller kan medfoere, at moderkagen river sig loes, navnlig

a) stoed, vibrationer eller bevaegelser

b) manuel haandtering af tunge byrder, der kan indebaere risici, navnlig for ryg og laend

c) stoej

d) ioniserende straaling (*)

e) ikke-ioniserende straaling

f) ekstrem kulde og varme

g) bevaegelser og stillinger, omplaceringer - enten inden for eller uden for virksomheden - psykisk og fysisk traethed og andre fysiske belastninger i forbindelse med arbejdstagerens arbejdsopgaver.

2. Biologiske agenser

Biologiske agenser fra risikogruppe 2, 3 og 4 i henhold til artikel 2, litra d), nr. 2, 3 og 4, i direktiv nr. 90/679/EOEF (¹), hvis det er erkendt, at disse agenser eller de terapeutiske foranstaltninger, der er noedvendige i forbindelse hermed, er farlige for den gravides og fosterets sundhed, og de endnu ikke er opfoert i bilag II.

3. Kemiske agenser

Foelgende kemiske agenser, hvis det er erkendt, at de er farlige for den gravides og fosterets sundhed, og de endnu ikke er opfoert i bilag II:

a) stoffer, der er maerket R 40, R 45, R 46 og R 47 i henhold til direktiv 67/548/EOEF (²), hvis de endnu ikke er opfoert i bilag II

b) kemiske agenser, som er opfoert i bilag I til direktiv 90/394/EOEF (³)

c) kviksoelv og kviksoelvforbindelser

d) mitosehaemmende laegemidler

e) carbonmonoxid

f) kemiske agenser, som bevisligt medfoerer en farlig penetration af huden.

B. Processer

- Arbejdsprocesser som anfoert i bilag I til direktiv 90/394/EOEF.

C. Arbejdsforhold

- Arbejde under jorden i miner.

(*) p.m.: Direktiv 80/836/Euratom, (EFT nr. L 246 af 17. 9. 1980, s. 1).

(¹) EFT nr. L 374 af 31. 12. 1990, s. 1.

(²) EFT nr. L 196 af 16. 8. 1967, s. 1. Direktivet er senest aendret ved direktiv 90/517/EOEF (EFT nr. L 287 af 19. 10. 1990, s. 37).

(³) EFT nr. L 196 af 26. 7. 1990, s. 1.

BILAG II

IKKE-UDTOEMMENDE LISTE OVER AGENSER OG ARBEJDSFORHOLD OMHANDLET I ARTIKEL 6

A. Gravide arbejdstagere som defineret i artikel 2, litra a)

1. Agenser

a) Fysiske agenser

- Arbejde under hoejt overtryk, f.eks. i trykkamre og ved dykning.

b) Biologiske agenser

Foelgende biologiske agenser:

- toxoplasma

- rubeolevirus

medmindre der foreligger bevis for, at den gravide arbejdstager er beskyttet i tilstraekkelig grad mod disse agenser, fordi hun er immun over for dem.

c) Kemiske agenser

- Bly og blyforbindelser, hvis der er risiko for, at disse agenser optages i den menneskelige organisme.

2. Arbejdsforhold

- Arbejde under jorden i miner.

B. Ammende arbejdstagere som defineret i artikel 2, litra c)

1. Agenser

a) Kemiske agenser

- Bly og blyforbindelser, hvis der er risiko for, at disse agenser optages i den menneskelige organisme.

2. Arbejdsforhold

- Arbejde under jorden i miner.

Erklaering fra Raadet og Kommissionen ad artikel 11, nr. 3), i direktiv 92/85/EOEF, optaget i moedeprotokollen for Raadets 1 608. samling (19. oktober 1992 i Luxembourg)

RAADET OG KOMMISSIONEN erklaerer:

»Det er udelukkende af tekniske grunde, at der - for saa vidt angaar fastsaettelsen af stoerrelsen af den ydelse, der skal udbetales i henhold til artikel 11, nr. 2), litra b), og nr. 3) - foretages en sammenligning med den ydelse, som arbejdstagere ville faa under sygeorlov. Sammenligningen betyder paa ingen maade, at graviditet og foedsel sidestilles med sygdom. Alle medlemsstaters sociallovgivning indeholder bestemmelser om, at der skal udbetales en ydelse under sygeorlov. At der i den foreliggende affattelse foretages en sammenligning med en saadan sygeorlovsydelse har udelukkende til formaal at angive et konkret, fast referencebeloeb i alle medlemsstater, som kan bruges ved fastsaettelsen af mindsteydelsen under barselsorlov. Hvis der i de enkelte medlemsstater udbetales en ydelse, som overstiger den, der fastsaettes i direktivet, bibeholdes denne naturligvis. Dette fremgaar tydeligt af direktivets artikel 1, stk. 3.«

Top