Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0689

Rådets direktiv 91/689/EØF af 12. december 1991 om farligt affald

OJ L 377, 31.12.1991, p. 20–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 010 P. 199 - 207
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 010 P. 199 - 207
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 78 - 86
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 78 - 86
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 78 - 86
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 78 - 86
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 78 - 86
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 78 - 86
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 78 - 86
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 78 - 86
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 78 - 86
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 002 P. 91 - 99
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 002 P. 91 - 99

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010; ophævet ved 32008L0098

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/689/oj

31991L0689

Rådets direktiv 91/689/EØF af 12. december 1991 om farligt affald

EF-Tidende nr. L 377 af 31/12/1991 s. 0020 - 0027
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 10 s. 0199
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 10 s. 0199


RAADETS DIREKTIV af 12. december 1991 om farligt affald (91/689/EOEF

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR - under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 130 S,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og ud fra foelgende betragtninger:

Raadets direktiv 78/319/EOEF af 20. marts 1978 om giftigt og farligt affald (4) fastlagde faellesskabsbestemmelser om bortskaffelse af farligt affald; under hensyn til de erfaringer, der er indvundet i forbindelse med medlemsstaternes gennemfoerelse af dette direktiv, er det noedvendigt at tilpasse bestemmelserne og erstatte direktiv 78/319/EOEF med naervaerende direktiv;

i Raadets resolution af 7. maj 1990 om affaldspolitik (5) og i De Europaeiske Faellesskabers handlingsprogram paa miljoeomraadet, som var genstand for resolutionen vedtaget af Raadet for De Europaeiske Faellesskaber og af repraesentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Raadet, den 19. oktober 1987, om viderefoerelse og gennemfoerelse af en politik og et handlingsprogram for De Europaeiske Faellesskaber paa miljoeomraadet (1987-1992) (6), foreslaas faellesskabsforanstaltninger til forbedring af de forhold, hvorunder farligt affald bortskaffes og behandles;

de generelle bestemmelser om behandling af affald, der er fastsat i Raadets direktiv 75/442/EOEF af 15. juli 1975 om affald (7), som aendret ved direktiv 91/156/EOEF (8), finder ligeledes anvendelse paa farligt affald;

den korrekte behandling af farligt affald kraever supplerende og strengere bestemmelser, hvorved der tages hensyn til dette affalds saerlige karakter;

for at goere behandlingen af farligt affald i Faellesskabet mere effektiv er det noedvendigt at anvende en praecis og ensartet definition af farligt affald, der er baseret paa erfaring;

det er noedvendigt at sikre, at bortskaffelse og nyttiggoerelse af farligt affald overvaages i stoerst muligt omfang;

det skal vaere muligt hurtigt at tilpasse naervaerende direktivs bestemmelser til den videnskabelige og tekniske udvikling, og det udvalg, der er nedsat ved direktiv 75/442/EOEF, skal ligeledes have befoejelse til at tilpasse naervaerende direktivs bestemmelser til denne udvikling - UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Dette direktiv, der er udarbejdet i medfoer af artikel 2, stk. 2, i direktiv 75/442/EOEF, tager sigte paa indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om kontrolleret haandtering af farligt affald.

2. Medmindre andet er bestemt i naervaerende direktiv, gaelder direktiv 75/442/EOEF for farligt affald.

3. »Affald« samt de oevrige udtryk, der anvendes i naervaerende direktiv, defineres som i direktiv 75/442/EOEF.

4. I naervaerende direktiv forstaas ved »farligt affald«:

- affald, der er opfoert paa en liste, som senest seks maaneder foer tidspunktet for naervaerende direktivs ivaerksaettelse udarbejdes efter fremgangsmaaden i artikel 18 i direktiv 75/442/EOEF og paa grundlag af bilag I og II til naervaerende direktiv; dette affald skal have en eller flere af de egenskaber, der er opregnet i bilag III; ved listens udarbejdelse tages der hensyn til affaldets oprindelse og sammensaetning og, naar det er relevant, graensevaerdierne for koncentration; listen gennemgaas med regelmaessige mellemrum og revideres om fornoedent efter samme fremgangsmaade - al anden form for affald, hvorom en medlemsstat mener, at det udviser en eller flere af de egenskaber, der er opregnet i bilag III; saadanne tilfaelde meddeles Kommissionen og gennemgaas efter fremgangsmaaden i artikel 18 i direktiv 75/442/EOEF med henblik paa tilpasning af listen.

5. Bestemmelserne i dette direktiv gaelder ikke for husholdningsaffald. Raadet fastlaegger senest ved udgangen af 1992 paa forslag af Kommissionen specifikke regler, der tager hensyn til husholdningsaffaldets saerlige karakter.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger til at kraeve, at der paa alle steder, hvor der deponeres (bortskaffes) farligt affald, foretages en registrering og identificering af dette affald.

2. Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger til at kraeve, at anlaeg og virksomheder, der varetager bortskaffelse, nyttiggoerelse, indsamling eller transport af farligt affald, ikke blander forskellige kategorier farligt affald eller blander farligt affald med ikke-farligt affald.

3. Uanset stk. 2 kan blanding af farligt affald med andet farligt affald eller med andre former for affald, stoffer eller materialer tillades, men kun saafremt betingelserne i artikel 4 i dette direktiv 75/442/EOEF er overholdt, og isaer hvis det sker for at forbedre sikkerheden under bortskaffelsen eller nyttiggoerelsen. Saadanne transaktioner maa kun udfoeres, hvis der er givet tilladelse hertil i overensstemmelse med artikel 9, 10 og 11 i direktiv 75/442/EOEF.

4. Naar affald allerede er blandet med andre former for affald, stoffer eller materialer, skal det adskilles fra disse, hvis det er teknisk og oekonomisk muligt, og hvis det kraeves for at efterkomme artikel 4 i direktiv 75/442/EOEF.

Artikel 3

1. Den undtagelse fra kravet om tilladelse for anlaeg eller virksomheder, der selv varetager bortskaffelsen af deres eget affald, jf. artikel 11, stk. 1, litra a) i direktiv 75/442/EOEF, gaelder ikke for farligt affald, der er omfattet af naervaerende direktiv.

2. I henhold til artikel 11, stk. 1, litra b), i direktiv 75/442/EOEF kan en medlemsstat fravige artikel 10 i samme direktiv i forbindelse med anlaeg eller virksomheder, der nyttiggoer affald, som naervaerende direktiv finder anvendelse paa:

- hvis medlemsstaten vedtager generelle regler, hvori opregnes arten og maengden af det paagaeldende affald og fastlaegges de saerlige betingelser (graensevaerdier for indholdet af farlige stoffer i affaldet, graensevaerdier for emission aktivitetstype) samt de oevrige krav, der skal overholdes i forbindelse med forskellige former for nyttiggoerelse, og - hvis arten eller maengden af affaldet og metoderne til nyttiggoerelse sikrer, at betingelserne i artikel 4 i direktiv 75/442/EOEF overholdes.

3. De i stk. 2 naevnte anlaeg og virksomheder skal registreres hos de kompetente myndigheder.

4. Hvis en medlemsstat agter at goere brug af bestemmelserne i stk. 2, meddeles de deri omhandlede regler Kommissionen senest tre maaneder foer deres ikrafttraeden. Kommissionen konsulterer medlemsstaterne. Kommissionen foreslaar paa baggrund af denne konsultation, at reglerne vedtages endeligt efter fremgangsmaaden i artikel 18 i direktiv 75/442/EOEF.

Artikel 4

1. Artikel 13 i direktiv 75/442/EOEF finder ligeledes anvendelse paa producenter af farligt affald.

2. Artikel 14 i direktiv 75/442/EOEF finder ligeledes anvendelse paa producenter af farligt affald og paa alle anlaeg og virksomheder, der transporterer farligt affald.

3. Det i artikel 14 i direktiv 75/442/EOEF omhandlede register skal opbevares mindst tre aar; anlaeg og virksomheder, der transporterer farligt affald, skal dog kun opbevare registret i mindst tolv maaneder. Dokumentation for, at haandteringen er foretaget, skal forelaegges paa anmodning af de kompetente myndigheder eller en tidligere indehaver.

Artikel 5

1. For saa vidt angaar indsamling, transport og midlertidig oplagring af affald traeffer medlemsstaterne de noedvendige foranstaltninger til, at affaldet emballeres hensigtsmaessigt og forsynes med maerkning i overensstemmelse med gaeldende internationale og faellesskabsstandarder.

2. For saa vidt angaar farligt affald skal kontrollen af indsamling og transport i henhold til artikel 13 i direktiv 75/442/EOEF mere specielt vedroere det farlige affalds oprindelse og bestemmelsessted.

3. Hvis farligt affald overfoeres, skal det ledsages af en identifikationsformular, som indeholder de oplysninger, der er anfoert i afsnit A i bilag I til Raadets direktiv 84/631/EOEF af 6. december 1984 om overvaagning af og kontrol inden for Faellesskabet med graenseoverskridende overfoersel af farligt affald (1), som senest aendret ved direktiv 86/279/EOEF (2).

Artikel 6

1. I overensstemmelse med artikel 7 i direktiv 75/442/EOEF udarbejder de kompetente myndigheder, enten separat eller som led i deres almindelige planer for affaldshaandtering, planer for haandtering af farligt affald og offentliggoer disse planer.

2. Kommissionen foretager en sammenlignende vurdering af planerne, isaer med hensyn til metoderne for bortskaffelse og nyttiggoerelse. Kommissionen stiller paa begaering disse oplysninger til raadighed for medlemsstaternes kompetente myndigheder.

Artikel 7

I noedsituationer eller ved alvorlig fare traeffer medlemsstaterne alle noedvendige foranstaltninger, herunder i givet fald midlertidige undtagelser fra dette direktiv, for at sikre, at farligt affald ikke udgoer en trussel mod befolkningen eller miljoeet. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om disse undtagelser.

Artikel 8

1. Sammen med den i artikel 16, stk. 1, i direktiv 75/442/EOEF omhandlede rapport og paa grundlag af et spoergeskema, der er udarbejdet i overensstemmelse med samme artikel, sender medlemsstaterne Kommissionen en rapport om gennemfoerelsen af dette direktiv.

2. Foruden den i artikel 16, stk. 2, i direktiv 75/442/EOEF omhandlede sammenfattende beretning sender Kommissionen hvert tredje aar Europa-Parlamentet og Raadet en beretning om gennemfoerelsen af dette direktiv.

3. Medlemsstaterne sender endvidere inden den 12. december 1994 Kommissionen foelgende oplysninger for hvert anlaeg og hver virksomhed, som varetager bortskaffelse og/eller nyttiggoerelse af farligt affald hovedsagelig for andres regning, og som kan forventes at udgoere en del af det integrerede net, der er omtalt i artikel 5 i direktiv 75/442/EOEF:

- navn og adresse - affaldsbehandlingsmetode - arten og maengden af det affald, der kan behandles.

Medlemsstaterne meddeler en gang om aaret Kommissionen eventuelle aendringer i disse oplysninger.

Kommissionen stiller paa begaering disse oplysninger til raadighed for medlemsstaternes kompetente myndigheder.

Den form, hvori disse oplysninger skal sendes til Kommissionen, vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 18 i direktiv 75/442/EOEF.

Artikel 9

AEndringer med henblik paa at tilpasse bilagene til dette direktiv til den videnskabelige og tekniske udvikling samt revidere den i artikel 1, stk. 4, omhandlede liste over affald vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 18 i direktiv 75/442/EOEF.

Artikel 10

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 12. december 1993. De underretter straks Kommissionen herom.

2. Naar medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv

Artikel 11

Direktiv 78/319/EOEF ophaeves med virkning fra den 12. december 1993.

Artikel 12

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 12. december 1991.

Paa Raadets vegneJ. G. M. ALDERSFormand

(1)EFT nr. C 295 af 19. 11. 1988, s. 8, og EFT nr. C 42 af 22. 2. 1990, s. 19.

(2)EFT nr. C 158 af 26. 6. 1989, s. 238.

(3)EFT nr. C 56 af 6. 3. 1989, s. 2.

(4)EFT nr. L 84 af 31. 3. 1978, s. 43.

(5)EFT nr. C 122 af 18. 5. 1990, s. 2.

(6)EFT nr. C 328 af 7. 12. 1987, s. 1.

(7)EFT nr. L 194 af 25. 7. 1975, s. 47.

(8)EFT nr. L 78 af 26. 3. 1991, s. 32.

(1)EFT nr. L 326 af 13. 12. 1984, s. 31.

(2)EFT nr. L 181 af 4. 7. 1986, s. 13.

BILAG I

KATEGORIER ELLER TYPER FARLIGT AFFALD, KENDETEGNET VED DERES ART ELLER DEN VIRKSOMHED, HVORVED DE ER BLEVET FREMSTILLET (*) (FLYDENDE, SLAMFORMIGT ELLER FAST)

BILAG I. A

Affald, der har en eller flere af de i bilag III anfoerte egenskaber, og som bestaar af:

1) anatomiske stoffer; specielt sygehusaffald 2) medicinalvarer, laegemidler, veterinaermedicinske produkter 3) traeimpraegneringsmidler 4) biocider og fytofarmaceutiske stoffer 5) reststoffer fra produkter, der er anvendt som oploesningsmidler 6) halogenerede organiske stoffer, der ikke er anvendt som oploesningsmidler, bortset fra inaktive polymeriserede stoffer 7) cyanidholdige overfladebehandlingsvaesker 8) mineralolier og olieholdige stoffer (f.eks. skaereslam) 9) olie/vand- eller kulbrinte/vand-blandinger, emulsioner 10) stoffer indeholdende PCB og/eller PCT (f.eks. elektrisk isolerende materialer) 11) tjaereholdige stoffer hidroerende fra raffinering, destillation eller pyrolyse (f.eks. destillationsbundfald) 12) blaek, farvestoffer, pigmenter, malinger, lakker, fernis 13) harpikser, latex, plasticeringsmidler, lim 14) ikke-identificerede og/eller nye kemiske stoffer, som hidroerer fra forsknings-, udviklings og undervisningsaktiviteter, og hvis virkninger paa mennesker og/eller miljoe ikke kendes (f.eks. laboratorieaffald) 15) fyrvaerkeriartikler og andre eksplosive stoffer 16) produkter fra fotografiske vaerksteder 17) ethvert stof, der er forurenet af et produkt fra gruppen polychlorerede dibenzofuraner 18) ethvert stof, der er forurenet af et produkt fra gruppen polychlorerede dibenzo-para-dioxiner

BILAG I. B

Affald, der indeholder et eller flere af de i bilag II naevnte stoffer, besidder en eller flere af de i bilag III naevnte egenskaber, og bestaar af:

19) animalske eller vegetabilske saeber, fedtstoffer og voks 20) ikke-halogenerede organiske stoffer, der ikke er anvendt som oploesningsmidler 21) uorganiske stoffer uden indhold af metaller eller metalforbindelser 22) aske og/eller slagger 23) jord, sand, eller ler herunder klapmateriale 24) ikke-cyanidholdige overfladebehandlingsvaesker 25) metalstoev, pulver 26) brugte katalysatorer 27) vaesker eller slam indeholdende metaller metalforbindelser (*) Visse gentagelser i forhold til rubrikkerne i bilag II er tilsigtede.

28)affald fra rensningsbehandling (f. eks. stoev fra luftfiltre), bortset fra 29, 30 og 33 29)slam fra gasvaskning 30)slam fra vandrensningsanlaeg 31)restsoffer fra afkarbonisering 32)restsoffer fra ionbyttersoejler 33)slam fra rensningsanlaeg, ubehandlet og uanvendeligt i landbruget 34)restsoffer fra rensning af beholdere eller materiel 35)forurenet materiel 36)forurenede beholdere (f.eks. pakninger, gasflasker osv.), som har indeholdt et eller flere af de i bilag II anfoerte stoffer 37)akkumulatorer og batterier 38)planteolier 39)materiale, der hidroerer fra selektiv indsamling fra husholdninger, og som besidder en eller flere af de i bilag III anfoerte egenskaber 40)enhver anden form for affald, der indeholder et eller flere af de i bilag II anfoerte stoffer eller besidder en eller flere af de i bilag III naevnte egenskaber.

BILAG II

STOFFER, DER GOER DET I BILAG I. B NAEVNTE AFFALD FARLIGT, NAAR DET HAR DE I BILAG III NAEVNTE EGENSKABER (*)

Affald, som indeholder:

C1 beryllium, berylliumforbindelser C2 vanadiumforbindelser C3 chrom-6-forbindelser C4 cobaltforbindelser C5 nikkelforbindelser C6 kobberforbindelser C7 zinkforbindelser C8 arsen, arsenforbindelser C9 selen, selenforbindelser C10 soelvforbindelser C11 cadmium, cadmiumforbindelser C12 tinforbindelser C13 antimon, antimonforbindelser C14 tellur, tellurforbindelser C15 bariumforbindelser, bortset fra bariumsulfat C16 kviksoelv, kviksoelvforbindelser C17 thallium, thalliumforbindelser C18 bly, blyforbindelser C19 uorganiske sulfider C20 uorganiske fluorforbindelser, bortset fra calciumfluorid C21 uorganiske cyanider C22 foelgende alkaliske jordmetaller: lithium, natrium, kalium, calcium, magnesium i ikke-sammensat form C23 sure oploesninger eller syrer i fast form C24 basiske oploesninger eller baser i fast form C25 asbest (stoev og fibre) C26 phosphor, phosphorforbindelser, bortset fra mineralske phosphater C27 carbonylmetaller C28 peroxider C29 chlorater C30 perchlorater C31 azider C32 PCB og/eller PCT C33 farmaceutiske eller veterinaermedicinske forbindelser C34 biocider og fytofarmaceutiske stoffer (f.eks. pesticider osv.) C35 smittefarlige stoffer C36 creosoter C37 isocyanater, thiocyanater C38 organiske cyanider (f.eks. nitriler) C39 phenoler, phenolforbindelser C40 halogenerede oploesningsmidler C41 organiske ikke-halogenerede oploesningsmidler C42 organiske halogenforbindelser, bortset fra inaktive polymere stoffer samt andre stoffer, der er omhandlet i dette bilag C43 aromatiske forbindelser; polycykliske og heterocykliske organiske forbindelser C44 alifatiske aminer C45 aromatiske aminer C46 ethere C47 eksplosive stoffer, bortset fra stoffer naevnt andetsteds i dette bilag C48 organiske svovlforbindelser C49 alle stoffer fra gruppen polychlorerede dibenzofuraner C50 alle stoffer fra gruppen polychlorerede dibenzo-paradioxiner C51 kulbrinter og iltede, kvaelstofholdige og/eller svovlholdige forbindelser heraf, som ikke er medtaget andetsteds i dette bilag.

(*) Visse gentagelser af affaldstyper, der er anfoert i bilag I, er tilsigtede.

BILAG III

EGENSKABER, DER GOER AFFALD FARLIGT

H1 eksplosiv: stoffer og praeparater, der kan eksplodere under flammepaavirkning, eller som er mere foelsomme over for stoed og gnidning end dinitrobenzol H2 brandnaerende: stoffer og praeparater, der ved beroering med andre stoffer, isaer brandbare stoffer, reagerer staerkt varmeudviklende H3-A letantaendelig:

- flydende stoffer og praeparater, som har et flammepunkt paa under 21° C (herunder yderst letantaendelige vaesker) - stoffer og praeparater, som ved kontakt med luften ved normal temperatur og uden energitilfoersel kan udvikle varme og derefter antaendes - faste stoffer og praeparater, som let kan antaendes ved kortvarig paavirkning fra en antaendelseskilde, og som efter dennes fjernelse fortsaetter med at braende eller gloede - gasformige stoffer og praeparater, som kan antaendes i luften under normalt tryk - stoffer og praeparater, som ved kontakt med vand eller fugtig luft udvikler letantaendelige gasser i farlige maengder H3-B antaendelig: flydende stoffer og praeparater, som har et flammepunkt paa mindst 21° C og hoejst 55° C H4 lokalirritierende: ikke-aetsende stoffer og praeparater, der ved direkte, langvarig og gentagende beroering med huden eller slimhinderne kan fremkalde betaendelse H5 sundhedsskadelig: stoffer og praeparater, der ved indaanding eller indtagelse, eller hvis de traenger gennem huden, kan indebaere risici af begraenset farlighed H6 giftig: stoffer og praeparater (herunder meget giftige stoffer og praeparater), der ved indaanding eller indtagelse, eller hvis de traenger gennem huden, kan fremkalde alvorlige akutte eller kroniske skader eller endog doeden H7 kraeftfremkaldende: stoffer og praeparater, der ved indaanding eller indtagelse, eller hvis de traenger gennem huden, kan fremkalde kraeft eller oege forekomsten af kraeft H8 aetsende: stoffer og praeparater, der ved beroering med levende vaev kan oedelaegge dette H9 smitsom: stoffer, der indeholder levedygtige mikroorganismer eller disses toksiner, hvorom det vides eller kan formodes, at de fremkalder sygdom hos mennesket eller andre levende organismer H10 teratogen: stoffer og praeparater, der ved indaanding eller indtagelse, eller hvis de traenger gennem huden, kan fremkalde medfoedte, ikke-arvelige misdannelser eller oege forekomsten heraf H11 mutagen: stoffer og praeparater, der ved indaanding eller indtagelse, eller hvis de traenger gennem huden, kan foraarsage arvelige genetiske skader eller oege forekomsten heraf H12 stoffer og praeparater, der ved beroering med vand, luft eller syre frigoer giftige eller meget giftige luftarter H13 stoffer og praeparater, der efter bortskaffelse kan resultere i et andet stof, f.eks. et udvaskningsprodukt, med en af de ovenfor anfoerte egenskaber H14 oekotoksisk: stoffer og praeparater, der indebaerer eller kan indebaere oejeblikkelige eller efterfoelgende risici for en eller flere miljoesektorer.

Noter

1.Tillaeggelse af de farlige egenskaber »giftig« (og »meget giftig«), »sundhedsskadelig«, »aetsende« og »lokalirriterende« sker efter kriterierne i bilag VI, del I.A og II.B til Raadets direktiv 67/548/EOEF af 27. juni 1967 om tilnaermelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (1), som aendret ved Raadets direktiv 79/831/EOEF (2).

2. Hvad angaar tillaeggelse af egenskaberne »kraeftfremkaldende«, »teratogen« og »mutagen« er der under hensyntagen til den nuvaerende viden paa omraadet angivet yderligere oplysninger i vejledningen i klassificering og etikettering i bilag VI (del II.D) til direktiv 67/548/EOEF, som aendret ved Kommissionens direktiv 83/467/EOEF (1).

Afproevningsmetoder

Afproevningsmetoderne tager sigte paa at give definitonerne i bilag III en specifik betydning.

De metoder, der skal anvendes, er beskrevet i bilag V til direktiv 67/548/EOEF, som aendret ved Kommissionens direktiv 84/449/EOEF (2) eller ved Kommissionens senere direktiver om tilpasning af direktiv 67/548/EOEF til den tekniske udvikling. Disse metoder er igen baseret paa undersoegelser og henstillinger fra internationale organer, navnlig OECD.

(1)EFT nr. L 196 af 16. 8. 1967, s. 1 (2)EFT nr. L 259 af 15. 10. 1979, s. 10.

(1)EFT nr. L 257 af 16. 9. 1983, s. 1 (2)EFT nr. L 251 af 19. 9. 1984, s. 1

Top