Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0674

Rådets direktiv 91/674/EØF af 19. december 1991 om forsikringsselskabers årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

OJ L 374, 31.12.1991, p. 7–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 003 P. 93 - 114
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 003 P. 93 - 114
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 279 - 303
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 279 - 303
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 279 - 303
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 279 - 303
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 279 - 303
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 279 - 303
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 279 - 303
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 279 - 303
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 279 - 303
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 002 P. 7 - 31
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 002 P. 7 - 31
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 8 - 32

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/674/oj

31991L0674

Rådets direktiv 91/674/EØF af 19. december 1991 om forsikringsselskabers årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

EF-Tidende nr. L 374 af 31/12/1991 s. 0007 - 0031
den finske specialudgave: kapitel 6 bind 3 s. 0093
den svenske specialudgave: kapitel 6 bind 3 s. 0093


RAADETS DIREKTIV

af 19. december 1991

om forsikringsselskabers aarsregnskaber og konsoliderede regnskaber

(91/674/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 54,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

i samarbejde med Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

I henhold til Traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), skal de garantier, som i medlemsstaterne kraeves af de i artikel 58, stk. 2, naevnte selskaber for at beskytte saavel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, samordnes i det noedvendige omfang med det formaal at goere dem ensartede;

Raadets direktiv 78/660/EOEF af 25. juli 1978 paa grundlag af Traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), aarsregnskaberne for visse selskabsformer (4), senest aendret ved direktiv 90/605/EOEF (5), finder - indtil en senere samordning har fundet sted - ikke obligatorisk anvendelse paa forskningsselskaber; paa grund af forsikringsselskabers store betydning i Faellesskabet kan en saadan samordning ikke udskydes laengere, efter at direktiv 78/660/EOEF er blevet gennemfoert;

i henhold til Raadets direktiv 83/349/EOEF af 13. juni 1983 paa grundlag af Traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om konsoliderede regnskaber (6), senest aendret ved direktiv 90/605/EOEF, gaelder de for forsikringsselskaber fastsatte undtagelser kun indtil udloebet af den frist, der er fastsat for gennemfoerelsen af naervaerende direktiv; naervaerende direktiv boer derfor ogsaa indeholde saerlige bestemmelser for forsikringsselskaber vedroerende konsoliderede regnskaber;

da forsikringsselskaber driver virksomhed hen over graenserne, er en saadan samordning ogsaa af denne grund presserende; for kreditorer, debitorer, selskabsdeltagere, forsikringstagere og disses raadgivere samt for offentligheden i almindelighed er en stoerre indbyrdes sammenlignelighed af disse selskabers aarsregnskaber og konsoliderede regnskaber af vaesentlig betydning;

i medlemsstaterne konkurrerer forsikringsselskaber af forskellig retlig form med hinanden; forsikringsselskaber, der driver direkte forsikringsvirksomhed, driver saedvanligvis ogsaa genforsikringsvirksomhed og konkurrerer saaledes med de specialiserede genforsikringsselskaber; samordningen boer derfor ikke begraenses til de selskabsformer, der er naevnt i direktiv 78/660/EOEF, men der boer i stedet vaelges et anvendelsesomraade svarende til det, der er fastsat i Raadets direktiv 73/239/EOEF af 24. juli 1973 om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til udoevelse af direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring (7), senest aendret ved direktiv 90/618/EOEF (8), og til det, der er fastsat i Raadets direktiv 79/267/EOEF af 5. marts 1979 om samordning af de administrativt og ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til og udoevelse af direkte livsforsikringsvirksomhed (1), senest aendret ved direktiv 90/619/EOEF (2), men ogsaa omfattende visse virksomheder, der er udelukket fra disse direktivers anvendelsesomraade, samt genforsikringsselskaber;

selv om det paa grund af de saerlige forhold, der goer sig gaeldende for forsikringsselskaber, synes hensigtsmaessigt at foreslaa et saerskilt direktiv for saadanne selskabers aarsregnskaber og konsoliderede regnskaber, betyder dette dog ikke, at det er noedvendigt at fastsaette et saet regler, der er forskellige fra dem, der gaelder i henhold til direktiv 78/660/EOEF og 83/349/EOEF; noget saadant vil nemlig hverken vaere hensigtsmaessigt eller foreneligt med grundprincipperne for samordningen af selskabslovgivningen, da forsikringsselskaber paa grund af deres centrale placering i Faellesskabets oekonomi ikke kan holdes uden for de regler, der tager sigte paa alle virksomheder; der er derfor kun taget hensyn til forsikringsselskabernes saerlige forhold derved, at dette direktiv kun vedroerer afvigelserne fra bestemmelserne i direktiv 78/660/EOEF og 83/349/EOEF;

opstilling og indhold af forsikringsselskabers balancer er meget forskellige fra medlemsstat til medlemsstat; dette direktiv maa derfor foreskrive samme opstilling og samme benaevnelse af poster for samtlige EF-forsikringsselskabers balancer;

tilvejebringelse af sammelignelige aarsregnskaber og konsoliderede regnskaber forudsaetter, at en raekke principielle spoergsmaal vedroerende posteringen af visse transaktioner i balancen loeses;

for at oege sammenligneligheden er det desuden paakraevet, at indholdet af de forskellige balanceposter fastlaegges noeje;

det kan vaere hensigtsmaessigt at skelne mellem forsikrers og genforsikrers forpligtelser ved at lade genforsikringens andel af de forsikringsmaessige hensaettelser opfoere som et aktiv;

opstillingen af resultatopgoerelsen skal fastlaegges, og visse poster heri skal defineres;

i betragtning af forsikringssektorens saerlige karakter kan det vaere hensigtsmaessigt, at der i resultatopgoerelsen tages hensyn til ikke-realiserede gevinster eller tab;

sammenligneligheden af tallene i balancen og resultatopgoerelsen afhaenger desuden i hoej grad af den vaerdi, hvortil aktiver og passiver ansaettes i balancen; for at kunne vurdere forsikringsselskabernes oekonomiske stilling korrekt er det noedvendigt at angive baade investeringsaktivernes nutidsvaerdi og deres vaerdi beregnet paa grundlag af anskaffelses- eller kostprisprincippet; imidlertid er formaalet med forpligtelsen til at anfoere investeringsaktivernes nutidsvaerdi i det mindste i noterne til regnskaberne udelukkende at sikre sammenlignelighed og gennemsigtighed og har ikke til formaal at aendre den skattemaessige behandling af forsikringsselskaberne;

der kan med henblik paa beregningen af livsforsikringshensaettelserne anvendes aktuarmetoder, der normalt anvendes paa markedet eller er godkendt af forsikringstilsynsmyndighederne; denne beregning kan paa de betingelser, der i givet fald er fastsat i den nationale ret, foretages af enhver aktuar eller ekspert under overholdelse af de aktuarprincipper, der er anerkendt inden for rammerne af den nuvaerende og kommende samordning af de grundlaeggende regler for betryggende og finansielt tilsyn med direkte livsforsikringsvirksomhed;

af forsigtighedshensyn og af hensyn til gennemsigtigheden skal der ved beregningen af erstatningshensaettelserne dels indfoeres forbud mod enhver implicit diskontering eller nedsaettelse, dels fastsaettes praecise betingelser for anvendelse af eksplicit diskontering eller nedsaettelse;

paa grund af forsikringsselskabernes saerlige karakter skal der foretages visse aendringer af noterne til aarsregnskaberne og til de konsoliderede regnskaber;

ud fra oensket om, at alle de forsikringsselskaber, der er omfattet af direktiv 73/239/EOEF og 79/267/EOEF, skal vaere omfattet, ligesom visse andre selskaber ogsaa, er der ikke - som det er tilfaeldet i direktiv 78/660/EOEF - fastsat undtagelser for smaa og mellemstore forsikringsselskaber; men en raekke mindre, gensidige selskaber, som er undtaget fra ovennaevnte direktiv 73/239/EOEF og 79/267/EOEF, boer ikke vaere omfattet;

den mulighed, som medlemsstaterne i henhold til direktiv 83/349/EOEF har for at undtage modervirksomheder fra konsolideringspligten, hvis de virksomheder, der skal konsolideres, ikke sammenlagt overstiger en vis stoerrelse, gaelder af samme grund ikke for forsikringsselskaber;

det er noedvendigt med saerlige bestemmelser for assurandoersammenslutningen Lloyd's af hensyn til denne sammenslutnings saerlige karakter;

bestemmelserne i naervaerende direktiv boer endvidere anvendes paa konsoliderede regnskaber, som udarbejdes af en modervirksomhed, der er et holdingselskab, og hvis datterselskaber udelukkende eller hovedsagelig driver forsikringsvirksomhed;

undersoegelsen af de problemer, som opstaar i forbindelse med dette direktiv, navnlig vedroerende dets anvendelse, forudsaetter, at der etableres et samarbejde mellem medlemsstaternes repraesentanter og Kommissionen i et kontaktudvalg; for at undgaa for mange saadanne udvalg er det oenskeligt, at samarbejdet finder sted inden for rammerne af det udvalg, der er nedsat ved artikel 52 i direktiv 78/660/EOEF; naar problemer i forbindelse med forsikringsselskaber skal droeftes, maa udvalget dog sammensaettes specielt med henblik herpaa;

paa grund af emnets komplicerede karakter er det noedvendigt, at der indroemmes de forsikringsselskaber, der er omfattet af dette direktiv, en passende frist til at gennemfoere direktivets bestemmelser; denne frist boer forlaenges for at goere det muligt at foretage de noedvendige tilpasninger dels for assurandoersammenslutningen Lloyd's, dels for de selskaber, der paa datoen for direktivets gennemfoerelse opfoerer deres investeringsaktiver til anskaffelsesvaerdien;

det vil vaere hensigtsmaessigt, om visse bestemmelser i dette direktiv tages op til fornyet overvejelse efter fem aars anvendelse i lyset af, at maalet er stoerre gennemsigtighed og en mere vidtgaaende harmonisering -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

AFDELING 1 Indledende bestemmelser og anvendelsesomraade

Artikel 1

1. Artikel 2 og 3, artikel 4, stk. 1, 3, 4 og 5, artikel 6, 7, 13 og 14, artikel 15, stk. 3 og 4, artikel 16 til 21, 29 til 35 og 37 til 42, artikel 43, stk. 1, nr. 1 til 7 og 9 til 13, artikel 45, stk. 1, artikel 46, artikel 48 til 50, artikel 51, stk. 1, og artikel 54, 56 til 59 og 61 i direktiv 78/660/EOEF gaelder for de forsikringsselskaber, der er omhandlet i artikel 2 i naervaerende direktiv, medmindre andet er fastsat i dette.

2. Naar der i direktiv 78/660/EOEF og 83/349/EOEF henvises til artikel 9 og 10 (status) eller til artikel 23 til 26 (resultatopgoerelsen) i direktiv 78/660/EOEF, skal det forstaas som en henvisning til henholdsvis artikel 6 (balancen) og artikel 34 (resultatopgoerelsen) i naervaerende direktiv.

3. Henvisningerne i direktiv 78/660/EOEF og 83/349/EOEF til artikel 31 til 42 i direktiv 78/660/EOEF skal forstaas som henvisninger til de paagaeldende artikler under hensyn til bestemmelserne i artikel 45 til 62 naervaerende direktiv.

4. Naar de i naervaerende artikel naevnte bestemmelser i direktiv 78/660/EOEF vedroerer balanceposter, der ikke findes tilsvarende i naervaerende direktiv, skal de betragtes som henvisninger til de poster i naervaerende direktivs artikel 6, hvorunder tilsvarende aktiver og passiver skal opfoeres.

Artikel 2

1. De samordningsforanstaltninger, der er foreskrevet i dette direktiv, finder anvendelse paa selskaber som omhandlet i artikel 58, stk. 2, i Traktaten, nemlig foelgende:

a) selskaber af den art, der er omhandlet i artikel 1 i direktiv 73/239/EOEF, med undtagelse af de gensidige forsikringsselskaber, som er udelukket fra anvendelsesomraadet for direktiv 73/239/EOEF i henhold til direktivets artikel 3, men omfattende de virksomheder, der er omhandlet i naevnte direktivs artikel 4, litra a), b), c) og e), medmindre deres aktiviteter ikke udelukkende eller hovedsagelig bestaar i udoevelse af forsikringsvirksomhed, eller

b)

selskaber af den art, der er omhandlet i artikel 1 i direktiv 79/267/EOEF med undtagelse af de virksomheder og gensidige forsikringsselskaber, der er omhandlet i naevnte direktivs artikel 2, stk. 2 og 3, og artikel 3, eller

c)

selskaber, der driver genforsikringsvirksomhed.

Saadanne selskaber benaevnes i dette direktiv forsikringsselskaber.

2. Kollektive pensionsmidler, som defineret i artikel 1, stk. 2, litra c) og d), i direktiv 79/267/EOEF, som forsikringsselskabet forvalter i eget navn, men for fremmed regning, skal opfoeres paa balancen, saafremt selskabet er indehaver af de tilsvarende aktiver. De samlede beloeb for saadanne aktiver og forpligtelser skal angives saerskilt eller i noterne opdelt efter de forskellige aktiv- eller passivposter. Medlemsstaterne kan dog tillade, at disse midler oplyses uden for balancen, saafremt der findes en saerordning, hvorefter de kan holdes uden for bomassen i tilfaelde af forsikringsselskabets konkurs, likvidation eller lignende.

Aktiver, der er erhvervet i fremmed navn og for fremmed regning, maa ikke opfoeres paa balancen.

Artikel 3

Dette direktivs bestemmelser vedroerende livsforsikring finder med de fornoedne aendringer anvendelse paa forsikringsselskaber, som kun driver sygeforsikringsvirksomhed, naar denne virksomhed udelukkende eller hovedsagelig foregaar efter livsforsikringstekniske principper.

Medlemsstaterne kan anvende stk. 1 paa sygesikringsvirksomhed, der drives af blandede selskaber efter livsforsikringstekniske principper, naar denne virksomhed er af et vist omfang.

Artikel 4

Dette direktiv finder anvendelse paa assurandoersammenslutningen Lloyd's med de i bilaget anfoerte tilpasninger af hensyn til Lloyd's saerlige karakter og struktur.

AFDELING 2 Almindelige bestemmelser om balance og resultatopgoerelse

Artikel 5

Sammendragning af poster paa de betingelser, der er fastsat i artikel 4, stk. 3, litra a) eller b), i direktiv 78/660/EOEF, er for forsikringsselskabers vedkommende begraenset til:

- de poster i balancen, der er betegnet med et arabertal, bortset fra de poster, der vedroerer forsikringsmaessige hensaettelser, og

- de poster i resultatopgoerelsen, der er betegnet med et eller flere smaa bogstaver, bortset fra post I 1 og I 4 samt II 1, II 5 og II 6.

Sammendragning er kun tilladt i henhold til bestemmelser herom, der er fastsat af medlemsstaterne.

AFDELING 3 Opstilling af balancen

Artikel 6

Medlemsstaterne skal foreskrive anvendelse af foelgende skema for opstilling af balancen:

Aktiver

A. Tegnet, ikke indbetalt kapital

heraf kraevet indbetalt

(medmindre den nationale lovgivning foreskriver, at den tegnede kapital, som er kraevet indbetalt, skal opfoeres paa passivsiden. I saa fald skal den del af kapitalen, som er kraevet indbetalt, men som endnu ikke er indbetalt, opfoeres som et aktiv enten under post A eller under post E IV)

B.

Immaterielle aktiver

at den under aktivpost B og C I i artikel 9 i direktiv 78/660/EOEF naevnte art med saerskilt angivelse af:

- etableringsomkostninger som defineret i den nationale lovgivning, for saa vidt denne tillader, at de opfoeres som et aktiv (medmindre den nationale lovgivning foreskriver, at saadanne omkostninger skal angives i noterne)

- goodwill, dersom den er erhvervet mod vederlag (medmindre den nationale lovgivning foreskriver, at en saadan goodwill skal angives i noterne)

C.

Investeringsaktiver

III. Grunde og bygninger:

med saerskilt angivelse af grunde og bygninger, som forsikringsselskabet selv benytter (medmindre dette i henhold til den nationale lovgivning skal angives i noterne)

III.

Investeringer i tilknyttede virksomheder samt kapitalinteresser:

1. Andele i tilknyttede virksomheder

2. Vaerdipapirer udstedt af tilknyttede virksomheder samt tilgodehavender hos disse

3. Kapitalinteresser

4. Vaerdipapirer udstedt af virksomheder, i hvilke forsikringsselskabet besidder en kapitalinteresse, samt tilgodehavender hos disse

III.

Andre finansielle investeringsaktiver:

1. Aktier og andre vaerdipapirer med variabelt afkast og andele i investeringsforeninger

2. Fastforrentede obligationer og andre vaerdipapirer med fast afkast

3. Andele i kollektive investeringer

4.

Pantesikrede udlaan

5.

Andre udlaan

6.

Indlaan i kreditinstitutter

7.

OEvrige

IV.

Genforsikringsdepoter

D.

Investeringsaktiver erhvervet til fordel for livsforsikringstagere, der baerer investeringsrisikoen

E.

Tilgodehavender

(som underposter under post I, II og III skal saerskilt angives tilgodehavender hos:

- tilknyttede virksomheder

- virksomheder, i hvilke forsikringsselskabet besidder en kapitalinteresse)

III. Tilgodehavender i forbindelse med direkte forretninger hos:

1) forsikringstagere

2) forsikringsmaeglere

III.

Tilgodehavender i forbindelse med genforsikringsforretninger

III.

Andre tilgodehavender

IV.

Tegnet kapital, som er kraevet indbetalt, men som endnu ikke er indbetalt

(medmindre den nationale lovgivning foreskriver, at den kapital, som er kraevet indbetalt, men endnu ikke er indbetalt, skal opfoeres som et aktiv under post A)

F.

Andre aktiver

III. Materielle aktiver og varebeholdninger af den under aktivpost C II og D I i artikel 9 i direktiv 78/660/EOEF anfoerte art, bortset fra grunde og bygninger, bygninger under opfoerelse og acontobetalinger for grunde og bygninger

III.

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender

III.

Egne aktier (med angivelse af deres paalydende vaerdi eller, i mangel af paalydende vaerdi, bogfoerte parivaerdi), saafremt den nationale lovgivning tillader, at de opfoeres i balancen

IV.

Andet

G.

Periodeafgraensningsposter

III.

Paaloebne renter samt optjent leje

III.

Forudbetalte erhvervelsesomkostninger (med sondring mellem de omkostninger, der kan henfoeres til henholdsvis skadesforsikrings- og livsforsikringsvirksomhed)

III.

Andre periodeafgraensningsposter

H.

Regnskabsaarets tab

(medmindre den nationale lovgivning foreskriver, at de skal opfoeres under post A VI paa passivsiden)

Passiver

A. Egenkapital

III. Tegnet kapital eller tilsvarende midler

(medmindre den nationale lovgivning foreskriver, at den kapital, som er kraevet indbetalt, skal opfoeres under denne post. I saa fald skal den tegnede kapital og den indbetalte kapital angives saerskilt)

III.

Overkurs ved emission

III.

Opskrivningshenlaeggelser

IV.

Reserver

IV.

Overfoersel fra tidligere aar

VI.

Regnskabsaarets resultat

(medmindre den nationale lovgivning foreskriver, at det skal opfoeres under post H paa aktivsiden eller under post I paa passivsiden)

B.

Efterstaaende forpligtelser

C.

Forsikringsmaessige hensaettelser

1. Praemiehensaettelser:

a) bruttobeloeb

.

b)

genforsikringsbeloeb ( )

.

.

2.

Livsforsikringshensaettelser:

a) bruttobeloeb

.

b)

genforsikringsbeloeb ( )

.

.

3.

Erstatningshensaettelser:

a) bruttobeloeb

.

b)

genforsikringsbeloeb ( )

.

.

4.

Hensaettelser til bonus og praemierabatter (der ikke er medregnet under post C 2):

a) bruttobeloeb

.

b)

genforsikringsbeloeb ( )

.

.

5.

Udjaevningshensaettelser

6.

Andre forsikringsmaessige hensaettelser:

a) bruttobeloeb

.

b)

genforsikringsbeloeb ( )

.

.

D.

Forsikringsmaessige hensaettelser vedroerende livsforsikring, naar investeringsrisikoen baeres af forsikringstagerne:

a) bruttobeloeb

.

b)

genforsikringsbeloeb ( )

.

.E. Hensaettelser til andre risici og omkostninger

1. Hensaettelser til pensioner og lignende forpligtelser

2. Hensaettelser til skatter

3. Andre hensaettelser

F.

Depoter modtaget fra genforsikringsselskaber

G.

Gaeld

(som underposter angives saerskilt gaeld til:

- tilknyttede virksomheder

- virksomheder, i hvilke forsikringsselskabet besidder en kapitalinteresse)

III. Gaeld i forbindelse med direkte forsikring

III.

Gaeld i forbindelse med genforsikring

III.

Obligationslaan med saerskilt angivelse af konvertible laan

IV.

Gaeld til kreditinstitutter

IV.

Anden gaeld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til socialsikring

H.

Periodeafgraensningsposter

I.

Regnskabsaarets overskud

(medmindre den nationale lovgivning foreskriver, at det skal opfoeres under passivpost A VI)

Artikel 7

Artikel 14 i direktiv 78/660/EOEF finder ikke anvendelse paa forpligtelser, der er knyttet til udoevelse af forsikringsvirksomhed.

AFDELING 4 Saerlige bestemmelser for visse poster i balancen

Artikel 8

Artikel 15, stk. 3, i direktiv 78/660/EOEF finder udelukkende anvendelse paa de i artikel 6 i naervaerende direktiv naevnte aktivposter B, C I og C II. AEndringerne i disse poster angives paa grundlag af den vaerdi, der er opfoert paa balancen ved regnskabsaarets begyndelse.

Artikel 9

Aktiver: post C III 2

Fastforrentede obligationer og andre vaerdipapirer med fast afkast

1. Under denne post opfoeres fastforrentede, omsaettelige obligationer og andre vaerdipapirer med fast afkast, som er udstedt af kreditinstitutter, andre virksomheder eller det offentlige, dersom de ikke kan henfoeres under post C II 2 og C II 4.

2. Som fastforrentede obligationer og andre vaerdipapirer med fast afkast betragtes ogsaa vaerdipapirer med variabel rente, saafremt den variable rente er knyttet til en bestemt referencesats, f.eks. interbankrenten eller euromarkedsrenten.

Artikel 10

Aktiver: post C III 3

Kapitalandele i kollektive investeringer

Under denne post opfoeres selskabets kapitalandele i investeringer, som flere selskaber eller pensionsfonde har foretaget i faellesskab, og som forvaltes af et af disse selskaber eller af en af disse pensionsfonde.

Artikel 11

Aktiver: post C III 4 og 5

Pantesikrede udlaan samt andre udlaan

Laan til forsikringstagere, hvor policen udgoer den vigtigste sikkerhed, skal opfoeres under posten »andre udlaan«, og laanenes stoerrelse skal angives i noterne. Laan, der er sikret ved pant, skal opfoeres som saadant, uanset om en forsikringspolice ogsaa tjener som sikkerhed. Hvis stoerrelsen af »andre udlaan«, for hvilke policen ikke tjener som sikkerhed, er betydelig, skal der i noterne foretages en opdeling af dem.

Artikel 12

Aktiver: post C III 6

Indlaan i kreditinstitutter

Under denne post opfoeres indlaan paa opsigelse. Indlaan paa anfordring opfoeres under post F II, hvad enten indlaanet er rentebaerende eller ej.

Artikel 13

Aktiver: post C III 7

OEvrige

Under denne post opfoeres investeringsaktiver, der ikke henhoerer under post C III 1 til 6. Naar de er af betydelig stoerrelse, skal de forklares i noterne.

Artikel 14

Aktiver: post C IV

Genforsikringsdepoter

I balancen for selskaber, der driver indirekte forsikringsvirksomhed, opfoeres under denne post de tilgodehavender hos de afgivende selskaber, der svarer til den sikkerhed, som er deponeret hos disse selskaber eller hos trejdemand, eller som disse selskaber har tilbageholdt.

Disse tilgodehavender maa ikke sammenlaegges med andre tilgodehavender, som det gensforsikrende selskab maatte have hos det afgivende forsikringsselskab, eller modregnes i selskabets gaeld til det afgivende forsikringsselskab.

Vaerdipapirer, der er deponeret hos et afgivende selskab eller hos tredjemand, og som er genforsikringsselskabets ejendom, skal af sidstnaevnte selskab opfoeres som investeringsaktiver under de relevante poster.

Artikel 15

Aktiver: post D

Investeringsaktiver erhvervet til fordel for livsforsikringstagere, der baerer investeringsrisikoen

Under denne post opfoeres for saa vidt angaar livsforsikring dels de investeringsaktiver, hvis vaerdi er bestemmende for vaerdien eller afkastet af de policer, der er knyttet til en investeringsfond, dels de investeringsaktiver, der tjener til daekning af forpligtelser, hvis stoerrelse bestemmes paa grundlag af et indeks. Under denne post opfoeres endvidere investeringsaktiver, der er erhvervet til fordel for medlemmer af en tontinesammenslutning, og som skal fordeles blandt disse medlemmer.

Artikel 16

Aktiver: post F IV

Andet

Under denne post opfoeres aktiver, der ikke henhoerer under aktivpost F I, II og III. Naar de er af betydelig stoerrelse, skal de forklares i noterne.

Artikel 17

Aktiver: post G I

Paaloebne renter samt optjent leje

Under denne post opfoeres renter og leje, som er optjent indtil balancetidspunktet, men som endnu ikke er betalt.

Artikel 18

Aktiver: post G II

Forudbetalte erhvervelsesomkostninger

1. Omkostninger i forbindelse med erhvervelse af forsikringsaftaler skal aktiveres i overensstemmelse med artikel 18 i direktiv 78/660/EOEF, forudsat at medlemsstaterne ikke forbyder en saadan aktivering.

2. Medlemsstaterne kan dog inden for skadesforsikring tillade, at erhvervelses-omkostninger fradrages i praemiehensaettelserne, og inden for livsforsikring tillade, at de fradrages i livsforsikringshensaettelserne efter en aktuarmaessig metode. Naar denne metode benyttes, skal de beloeb, der fradrages i hensaettelserne, angives i noterne.

Artikel 19

Passiver: post A I

Tegnet kapital eller tilsvarende midler

Under denne post opfoeres, uanset deres faktiske benaevnelse, alle beloeb, som henset til forsikringsselskabets retlige form og i henhold til den nationale lovgivning i den paagaeldende medlemsstat betragtes som selskabskapital, tegnet af selskabsdeltagere eller af andre personer.

Artikel 20

Passiver: post A IV

Reserver

Under denne post opfoeres alle de former for reserver, der i artikel 9 i direktiv 78/660/EOEF er opfoert under passivpost A IV. Medlemsstaterne kan, saafremt dette er noedvendigt, foreskrive andre former for reserver for forsikringsselskaber, der er organiseret i en retlig form, der ikke er omfattet af direktiv 78/660/EOEF.

Reserverne opfoeres saerskilt paa forsikringsselskabets balance som underposter til passivpost A IV, bortset fra de under passivpost A III opfoerte opskrivningshenlaeggelser.

Artikel 21

Passiver: post B

Efterstaaende forpligtelser

Dersom der ved en kontrakt er indgaaet aftale om, at gaeld - hvad enten der er udstedt vaerdipapirer eller ej - i tilfaelde af likvidation eller konkurs foerst skal tilbagebetales, efter at samtlige andre kreditorer er blevet fyldestgjort, skal den paagaeldende gaeld opfoeres under denne post.

Artikel 22

Hvis en medlemsstat tillader, at et selskabs balance omfatter midler, hvis fordeling enten til forsikringstagerne eller til aktionaererne endnu ikke er fastlagt ved regnskabsaarets afslutning, skal disse midler opfoeres som et passiv paa balancen under en post Ba »Fond for ufordelte midler«.

AEndringer i denne post skal svare til en post II 12a i resultatopgoerelsen »Overfoersler til eller fra fonden for ufordelte midler».

Artikel 23

Passiver: post C

Forsikringsmaessige hensaettelser

Artikel 20 i direktiv 78/660/EOEF finder anvendelse paa forsikringsmaessige hensaettelser med forbehold af artikel 24 til 30 i naervaerende direktiv.

Artikel 24

Passiver: post C 1b, 2b, 3b, 4b og 6b samt D b

Genforsikringsbeloeb

1. Under disse poster opfoeres de faktiske eller anslaaede beloeb, som i henhold til indgaaede genforsikringskontrakter fradrages i de forsikringsmaessige hensaettelsers bruttobeloeb.

2. For saa vidt angaar praemiehensaettelser beregnes genforsikringsbeloebene efter de metoder, der er omhandlet i artikel 57, eller efter genforsikringskontraktens bestemmelser.

3. Medlemsstaterne kan foreskrive eller tillade, at genforsikringsbeloebene opfoeres under aktiverne. Naar der goeres brug af denne mulighed, opfoeres disse beloeb under en aktivpost Da »Genforsikringens andel af de forsikringsmaessige hensaettelser« med foelgende underposter:

1) Praemiehensaettelser

2)

Livsforsikringshensaettelser

3)

Erstatningshensaettelser

4)

Hensaettelser til bonus og praemierabatter (medmindre de opfoeres under underpost 2)

5)

Andre forsikringsmaessige hensaettelser

6)

Forsikringsmaessige hensaettelser fra livsforsikringspolicer, hvor forsikringstageren baerer investeringsrisikoen.

Som undtagelse fra artikel 5 kan der ikke ske sammendragning af disse underposter.

Artikel 25

Passiver: post C 1

Praemiehensaettelser

Under denne post opfoeres det beloeb, der repraesenterer den del af tegnede bruttopraemier, som vedroerer et eller flere senere regnskabsaar. Indtil en senere samordning finder sted, kan medlemsstaterne, for saa vidt angaar livsforsikring, tillade eller kraeve, at disse hensaettelser opfoeres under post C 2.

Hvis der i henhold til artikel 26 under post C 1 tillige opfoeres hensaettelser for ikke afloebne risici, benaevnes posten »praemiehensaettelser og hensaettelser for ikke afloebne risici«. Hvis hensaettelser for ikke afloebne risici tegner sig for et betydeligt beloeb, skal dette beloeb angives saerskilt i balancen eller i noterne.

Artikel 26

Passiver: post C 6

Andre forsikringsmaessige hensaettelser

Under denne post opfoeres bl.a. hensaettelser til ikke afloebne risici, dvs. beloeb som ud over praemiehensaettelserne er hensat til daekning af tab, der skal baeres af forsikringsselskabet efter regnskabsaarets afslutning, med henblik paa daekning af alle saadanne erstatningskrav og omkostninger i forbindelse med loebende forsikringsaftaler, der overstiger praemiehensaettelserne og fremtidige praemier vedroerende de paagaeldende aftaler. Dog kan hensaettelserne for ikke afloebne risici, hvis den nationale lovgivning tillader dette, sammenlaegges med praemiehensaettelserne som defineret i artikel 25 og indgaa i beloebet under post C 1.

Hvis ikke afloebne risici tegner sig for et betydeligt beloeb, skal dette beloeb angives saerskilt i balancen eller i noterne.

Naar der ikke goeres brug af muligheden i artikel 3, stk. 2, omfatter denne post ogsaa hensaettelser for stigende alder.

Artikel 27

Passiver: post C 2

Livsforsikringshensaettelser

Under denne post opfoeres den aktuarmaessigt beregnede vaerdi af forsikringsselskabets forpligtelser, herunder ogsaa allerede udloddet bonus, med fradrag af den aktuarmaessigt beregnede vaerdi af fremtidige praemier.

Artikel 28

Passiver: post C 3

Erstatningshensaettelser

Under denne post opfoeres de samlede anslaaede udgifter, som forsikringsselskabet forventes at skulle afholde i forbindelse med afviklingen af erstatningskrav i forbindelse med skader, der er indtruffet inden regnskabsaarets afslutning, hvad enten kravet er anmeldt eller ej, og med fradrag af de beloeb, der allerede maatte vaere udbetalt til daekning af saadanne krav.

Artikel 29

Passiver: post C 4

Hensaettelser til bonus og praemierabatter

Under denne post opfoeres beloeb, der er tiltaenkt forsikringstagere eller de i aftalerne begunstigede i form af bonus eller praemierabatter, jf. artikel 39, forudsat at saadanne beloeb ikke er blevet krediteret de sikrede eller opfoert under en passivpost Ba (»Fond for ufordelte midler«), som omhandlet i artikel 22, stk. 1, eller under post C 2.

Artikel 30

Passiver: post C 5

Udjaevningshensaettelser

1. Under denne post opfoeres de beloeb, der ifoelge love eller administrative bestemmelser er hensat med henblik paa at udjaevne udsving i erstatningernes stoerrelse og antal i de kommende aar eller med henblik paa at imoedegaa saerlige risici.

2. Oprettes der reserver som omhandlet i artikel 20 med samme formaal, uden at der findes saadanne love eller administrative bestemmelser, skal det oplyses i noterne.

Artikel 31

Passiver: post D

Forsikringsmaessige hensaettelser vedroerende livsforsikring, naar investeringsrisikoen baeres af forsikringstagerne

Under denne post opfoeres de forsikringsmaessige hensaettelser, der er foretaget med henblik paa at daekke forpligtelser, som er knyttet til investeringer i forbindelse med livsforsikringspolicer, hvis vaerdi eller afkast bestemmes af investeringsaktiver, hvor forsikringstageren baerer risikoen, eller paa grundlag af et indeks.

De supplerende forsikringsmaessige hensaettelser, der i givet fald er foretaget med henblik paa at daekke doedelighedsrisici, driftsomkostninger eller andre risici (saasom garanterede ydelser ved udloeb eller garanterede tilbagekoebsvaerdier), opfoeres under post C 2.

Under post D opfoeres ligeledes de forsikringsmaessige hensaettelser, der repraesenterer forpligtelser over for medlemmer af en tontine.

Artikel 32

Passiver: post F

Depoter modtaget fra genforsikringsselskaber

I det afgivende forsikringsselskabs balance opfoeres under denne post det beloeb, der er deponeret af eller tilbageholdt fra andre forsikringsselskaber i henhold til genforsikringskontrakter. Disse beloeb maa ikke sammenlaegges med anden gaeld til eller andre tilgodehavender hos de paagaeldende andre selskaber.

Dersom det afgivende forsikringsselskab i depot har modtaget vaerdipapirer, hvortil ejendromsretten er overgaaet til det afgivende selskab, skal det afgivende forsikringsselskabs gaeld i henhold til depotet opfoeres under denne post.

AFDELING 5 Opstilling af resultatopgoerelsen

Artikel 33

1. Medlemsstaterne skal foreskrive anvendelse af den i artikel 34 anfoerte opstilling af resultatopgoerelsen.

2. Det tekniske regnskab for skadesforsikringsvirksomhed skal udarbejdes for de klasser af direkte forsikring, der er omfattet af direktiv 73/239/EOEF, og for de hertil svarende klasser af genforsikringsvirksomhed.

3. Det tekniske regnskab for livsforsikringsvirksomhed skal udarbejdes for de klasser af direkte forsikring, som er omfattet af direktiv 79/267/EOEF, og for de hertil svarende klasser af genforsikringsvirksomhed.

4. Medlemsstaterne kan tillade eller foreskrive, at selskaber, der udelukkende driver genforsikring, anvender det tekniske regnskab for skadesforsikringsvirksomhed for deres samlede forretninger. Dette gaelder ogsaa for selskaber, som ud over genforsikring kun driver direkte forsikring inden for skadesforsikring.

Artikel 34

Resultatopgoerelsen

III. Det tekniske regnskab for skadesforsikringsvirksomhed

1. Praemieindtaegter, efter fradrag af genforsikringsandelen:

a) bruttopraemier

.

b)

afgivne genforsikringspraemier ( )

.

.

c)

aendring i bruttopraemiehensaettelser og i bruttohensaettelser for ikke afloebne risici, saafremt disse i henhold til den nationale lovgivning kan opfoeres under passivpost C 1 (+ eller )

.

d)

aendring i praemiehensaettelser, genforsikringsandelen (+ eller )

.

.

.

2.

Allokeret investeringsafkast overfoert fra det ikke-tekniske regnskab (post III 6)

.

3.

Andre tekniske indtaegter, efter fradrag af genforsikringsandelen

.

4.

Erstatningsudgifter, efter fradrag af genforsikringsandelen

a)

udbetalte erstatninger

aa) brutto

.

bb)

genforsikringsandel ( )

.

.

b)

aendring i erstatningshensaettelser

aa)

brutto

.

bb)

genforsikringsandel ( )

.

.

.

5.

AEndring i andre forsikringsmaessige hensaettelser, efter fradrag af genforsikringsandelen, medmindre den opfoeres under en anden post (+ eller )

.

6.

Bonus og praemierabatter, efter fradrag af genforsikringsandelen

.

7.

Forsikringsmaessige driftsomkostninger (netto):

a)

erhvervelsesomkostninger

.

b)

aendringer i posten »forudbetalte erhvervelsesomkostninger« (+ eller )

.

c)

administrationsomkostninger

.

d)

provisioner modtaget fra genforsikringsselskaber og gevinstandele ( )

.

.

8.

Andre forsikringsmaessige omkostninger, efter fradrag af genforsikringsandelen

.

9.

AEndring i udjaevningshensaettelserne (+ eller )

.

10.

Subtotal (resultatet af det tekniske regnskab for skadesforsikringsvirksomhed (post III 1))

.

III.

Teknisk regnskab for livsforsikringsvirksomhed

1. Praemieindtaegter, efter fradrag af genforsikringsandelen:

a) bruttopraemier

.

b)

afgivne genforsikringspraemier ( )

.

c)

aendring i praemiehensaettelserne, efter fradrag af genforsikringsandelen (+ eller )

.

.

2.

Indtaegter fra investeringsaktiver

a)

indtaegter af kapitalinteresser,

med saerskilt angivelse af indtaegter fra tilknyttede virksomheder ................

.

b)

indtaegter af andre investeringsaktiver,

med saerskilt angivelse af indtaegter fra tilknyttede virksomheder .................

aa) indtaegter af grunde og bygninger

.

bb)

indtaegter af andre investeringsaktiver

.

.

c)

tilbagefoersel af vaerdiregulering af investeringsaktiver

.

d)

gevinster ved realisation af investeringsaktiver

.

.

3.

Ikke-realiserede gevinster af investeringsaktiver

.

4.

Andre forsikringsmaessige indtaegter, efter fradrag af genforsikringsandelen

.

5.

Erstatningsudgifter, efter fradrag af genforsikringsandelen:

a)

udbetalte erstatninger

aa)

brutto

.

bb)

genforsikringsandel ( )

.

.

b)

aendring af erstatningshensaettelserne

aa)

brutto

.

bb)

genforsikringsandel

.

.

.

6.

AEndring i andre forsikringsmaessige hensaettelser, efter fradrag af genforsikringsandelen, medmindre den opfoeres under en anden post (+ eller ):

a)

livsforsikringshensaettelser

aa)

brutto

.

bb)

genforsikringsandel ( )

.

.

b)

andre forsikringsmaessige hensaettelser, efter fradrag af genforsikringsandelen

.

.

7.

Bonus og praemierabatter, efter fradrag af genforsikringsandelen

.

8.

Forsikringsmaessige driftsomkostninger (netto):

a)

erhvervelsesomkostninger

.

b)

aendringer i posten »forudbetalte erhvervelsesomkostninger« (+ eller )

.

c)

administrationsomkostninger

.

d)

genforsikringsprovisioner og gevinstandele ( )

.

.

9.

Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver:

a)

administrationsomkostninger i tilknytning til investeringsaktiver, herunder renteudgifter

.

b)

vaerdireguleringer af investeringsaktiver

.

c)

tab ved realisation af investeringsaktiver

.

.

10.

Ikke-realiserede tab paa investeringsaktiver

.

11.

Andre forsikringsmaessige udgifter, efter fradrag af genforsikringsandelen

.

12.

Allokeret investeringsafkast overfoert til det ikke-tekniske regnskab ( ) (post III 4)

.

13.

Subtotal (resultatet af det tekniske regnskab for livsforsikringsvirksomhed ) (post III 2)

.

III.

Det ikke-tekniske regnskab 1. Resultatet af det tekniske regnskab for skadesforsikringsvirksomhed (post I 10)

.

2.

Resultatet af det tekniske regnskab for livsforsikringsvirksomhed (post II 13)

.

3.

Indtaegter af investeringsaktiver:

a) indtaegter af kapitalinteresser,

med saerskilt angivelse af indtaegter fra tilknyttede virksomheder .................

.

b)

indtaegter af andre investeringsaktiver,

med saerskilt angivelse af indtaegter fra tilknyttede virksomheder .................

aa) indtaegter af grunde og bygninger

.

bb)

indtaegter af andre investeringsaktiver

.

.

c)

tilbagefoersel af vaerdiregulering af investeringsaktiver

.

d)

gevinster ved realisation af investeringsaktiver

.

.

4.

Allokeret investeringsafkast overfoert fra det tekniske regnskab for livsforsikringsvirksomhed (post II 12)

.

5.

Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver:

a)

administrationsomkostninger i tilknytning til investeringsaktiver, herunder renteudgifter

.

b)

vaerdireguleringer af investeringsaktiver

.

c)

tab ved realisation af investeringsaktiver

.

.

6.

Allokeret investeringsafkast overfoert til det tekniske regnskab for skadesforsikringsvirksomhed (post I 2)

.

7.

Andre indtaegter

.

8.

Andre udgifter, herunder vaerdireguleringer

.

9.

Skat paa resultatet af ordinaer virksomhed

.

10.

Resultatet af ordinaer virksomhed efter fradrag af skat

.

11.

Ekstraordinaere indtaegter

.

12.

Ekstraordinaere udgifter

.

13.

Ekstraordinaert resultat

.

14.

Skat paa det ekstraordinaere resultat

.

15.

Anden skat, der ikke er opfoert under posterne ovenfor

.

16.

Regnskabsaarets resultat

.

AFDELING 6 Saerlige bestemmelser for visse poster i resultatopgoerelsen

Artikel 35

Teknisk regnskab for skadesforsikringsvirksomhed: post I 1 a)

Teknisk regnskab for livsforsikringsvirksomhed: post II 1 a)

Bruttopraemier

Bruttopraemier omfatter alle beloeb, der i regnskabsaaret er forfaldet til betaling for forsikringsaftaler, uafhaengigt af om disse beloeb helt eller delvis vedroerer et senere regnskabsaar, herunder bl.a.:

iii) endnu ikke uddebiterede praemier i de tilfaelde, hvor praemien foerst kan beregnes ved aarets udgang

iii)

- engangspraemier, inklusive livrenteindskud, og

- inden for livsforsikring tillige engangspraemier i form af bonus og praemierabatter, saafremt disse i henhold til forsikringsaftalen betragtes som praemiebeloeb indbetalt af forsikringstageren, og forudsat at den nationale lovgivning foreskriver eller tillader, at disse beloeb opfoeres under praemierne

iii)

tillaeg til praemier ved halvaarlige, kvartalsvise eller maanedlige indbetalinger samt accessoriske ydelser fra forsikringstagere til daekning af udgifter, som selskabet har afholdt

iv)

ved coassurancevirksomhed, forsikringsselskabets andel af de samlede praemier

iv)

genforsikringspraemier fra afgivende forsikringsselskaber og genforsikringsselskaber, herunder tilfoersler til forsikringsbestanden

efter fradrag af:

- overfoersler fra forsikringsbestanden til afgivende forsikringsselskaber og genforsikringsselskaber, og

- ristorno.

Ovennaevnte beloeb omfatter ikke skatter eller afgifter, der opkraeves sammen med praemierne.

Artikel 36

Teknisk regnskab for skadesforsikringsvirksomhed:

post I 1 b)

Teknisk regnskab for livforsikringsvirksomhed:

post II 1 b)

Afgivne genforsikringspraemier

Under posten »Afgivne genforsikringspraemier« opfoeres alle beloeb, der er betalt eller skal betales for genforsikringskontrakter, som forsikringsselskabet har indgaaet. Tilfoersler til forsikringsbestanden ved indgaaelse eller aendring af kontrakter vedroerende afgiven genforsikring laegges til; overfoersler fra forsikringsbestanden traekkes fra.

Artikel 37

Teknisk regnskab for skadesforsikringsvirksomhed:

post I 1 c) og d)

Teknisk regnskab for livsforsikringsvirksomhed:

post II 1 c)

AEndring i praemiehensaettelser, efter fradrag af genforsikringsandelen

Indtil en senere samordning finder sted, kan medlemsstaterne, for saa vidt angaar livsforsikringsvirksomhed, kraeve eller tillade, at en aendring i praemiehensaettelser medtages under posten »AEndring i livsforsikringshensaettelser«.

Artikel 38

Teknisk regnskab for skadesforsikringsvirksomhed:

post I 4

Teknisk regnskab for livsforsikringsvirksomhed: post II 5

Erstatningsudgifter efter fradrag af genforsikringsandelen

1. Erstatningsudgifter omfatter beloeb, der er betalt i regnskabsaaret, med tillaeg af erstatningshensaettelserne og med fradrag af erstatningshensaettelserne fra det foregaaende regnskabsaar.

Beloebet skal bl.a. omfatte livrenter, tilbagekoeb af forsikringer, overfoersel af erstatningshensaettelser til og fra afgivende selskaber og genforsikringsselskaber, eksterne og interne skadesbehandlingsomkostninger samt udgifter til skader, der er indtruffet, men ikke anmeldt, som omhandlet i artikel 60, stk. 1, litra b), og stk. 2, litra a).

Beloeb, der indkommer som foelge af regres m.v. som omhandlet i artikel 60, stk. 1, litra d), skal fratraekkes.

2. Hvis der er betydelig forskel mellem:

- erstatningshensaettelserne ved regnskabsaarets begyndelse og

- de erstatningsbeloeb, der i regnskabsaaret er betalt for skader indtruffet i tidligere aar, tillagt erstatningshensaettelserne for saadanne skader ved regnskabsaarets afslutning

skal karakteren og stoerrelsen af denne forskel angives naermere i noterne.

Artikel 39

Teknisk regnskab for skadesforsikringsvirksomhed:

post I 6

Teknisk regnskab for livsforsikringsvirksomhed: post II 7

Bonus og praemierabatter, med fradrag af genforsikringsandelen

Til bonus henregnes alle beloeb, der kan henfoeres til regnskabsaaret, og som er betalt eller skal betales til forsikringstagerne og andre forsikrede eller er hensat til fordel for dem, herunder beloeb, der medgaar til at oege de forsikringsmaessige hensaettelser, eller beloeb, der afsaettes med henblik paa at nedsaette fremtidige praemier, forudsat at disse beloeb repraesenterer en andel i det overskud, der hidroerer fra forsikringsvirksomheden som helhed eller en del heraf, efter fradrag af de beloeb, der er hensat i tidligere aar, og som ikke laengere er noedvendige.

Til praemierabatter henfoeres de beloeb, der er afsat med henblik paa en delvis tilbagebetaling af praemier i anledning af de med de enkelte forsikringskontrakter gjorte erfaringer.

Dersom de beloeb, der er udgiftsfoert til bonus og praemierabatter, er betydelige, skal de angives hver for sig i noterne.

Artikel 40

Teknisk regnskab for skadesforsikringsvirksomhed:

post I 7 a)

Teknisk regnskab for livsforsikringsvirksomhed:

post II 8 a)

Erhvervelsesomkostninger

Erhvervelsesomkostninger omfatter de omkostninger, der er forbundet med indgaaelse af forsikringsaftaler. De omfatter saavel de direkte henfoerbare omkostninger saasom provisioner og omkostninger i forbindelse med policeudstedelse og optagelse af forsikringerne i forsikringsbestanden som de indirekte omkostninger saasom annonceomkostninger eller administrationsomkostninger i forbindelse med behandling af forsikringsbegaeringer og policeudstedelse.

Medlemsstaterne kan bestemme, at provision for fornyelse opfoeres under post I 7 b) eller II 8 b).

Artikel 41

Teknisk regnskab for skadesforsikringsvirksomhed:

post I 7 c)

Teknisk regnskab for livsforsikringsvirksomhed:

post II 8 c)

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter bl.a. omkostninger i forbindelse med praemieinkassering, administration af bestanden, forvalting af bonus og praemierabatter samt af modtaget og afgivet genforsikring. De omfatter isaer personaleudgifter og afskrivninger paa inventar og forretningsudstyr, saafremt disse ikke kan opfoeres under erhvervelsesomkostninger, under erstatninger eller under udgifter i tilknytning til investeringsaktiver.

Artikel 42

Teknisk regnskab for livsforsikringsvirksomhed: post II 2 og 9

Ikke-teknisk regnskab: post III 3 og 5

Indtaegter og udgifter i tilknytning til investeringsaktiver

1. Alle indtaegter og udgifter i tilknytning til investeringsaktiver, der er knyttet til skadesforsikringsvirksomhed, opfoeres i det ikke-tekniske regnskab.

2. Dersom der er tale om et forsikringsselskab, der kun driver livsforsikringsvirksomhed, skal indtaegter og udgifter i tilknytning til investeringsaktiver opfoeres i det tekniske regnskab for livsforsikringsvirksomhed.

3. Dersom der er tale om et forsikringsselskab, der driver saavel livsforsikringsvirksomhed som skadesforsikringsvirksomhed, skal indtaegter og udgifter i tilknytning til investeringsaktiver opfoeres i det tekniske regnskab for livsforsikringsvirksomhed, saafremt disse indtaegter og udgifter kan henfoeres direkte til udoevelsen af livsforsikringsvirksomheden.

4. Medlemsstaterne kan foreskrive eller tillade, at indtaegter og udgifter i tilknytning til investeringsaktiver opfoeres efter investeringernes oprindelse eller anvendelse, idet der i saa fald oprettes nye poster i det tekniske regnskab for skadesforsikringsvirksomhed i analogi med de tilsvarende poster i det tekniske regnskab for livsforsikringsvirksomhed.

Artikel 43

Teknisk regnskab for skadesforsikringsvirksomhed:

post I 2

Teknisk regnskab for livsforsikringsvirksomhed:

post II 12

Ikke-teknisk regnskab: post III 4 og 6

Allokeret investeringsafkast

1. Dersom en del af investeringsafkastet overfoeres til det tekniske regnskab for skadesforsikringsvirksomhed, fradrages det overfoerte beloeb i det ikke-tekniske regnskab under post III 6, og beloebet tillaegges under post I 2.

2. Dersom en del af investeringsafkastet, som er opfoert i det tekniske regnskab for livsforsikringsvirksomhed, overfoeres til det ikke-tekniske regnskab, fradrages det overfoerte beloeb under post II 12, og beloebet tillaegges under post III 4.

3. Medlemsstaterne kan fastsaette metoder samt beloebsmaessige graenser for overfoersler af investeringsafkast fra en del af resultatopgoerelsen til en anden. Under alle omstaendigheder skal begrundelsen for overfoerslerne og grundlaget, de er foretaget paa, oplyses i noterne; det kan efter omstaendighederne vaere tilstraekkeligt at henvise til den retsakt, der kommer i betragtning.

Artikel 44

Teknisk regnskab for livsforsikringsvirksomhed: post II 3 og 10

Ikke-realiserede gevinster og tab paa investeringsaktiver

1. Medlemsstaterne kan i forbindelse med livsforsikringsvirksomhed tillade, at aendringen af forskellen mellem:

- vaerdiansaettelse af investeringsaktiverne til nutidsvaerdien eller efter en af de metoder, der er naevnt i artikel 33, stk. 1, i direktiv 78/660/EOEF, og

- vaerdiansaettelse til anskaffelsesprisen

helt eller delvis opfoeres under post II 3 og 10 i resultatopgoerelsen.

Medlemsstaterne kraever under alle omstaendigheder, at de beloeb, der er omhandlet i foerste afsnit, opfoeres under de naevnte poster, naar de vedroerer investeringsaktiverne under aktivpost D.

2. De medlemsstater, som kraever eller tillader, at investeringsaktiver under aktivpost C vaerdiansaettes til nutidsvaerdien, kan inden for skadesforsikring tillade, at aendringen af forskellen mellem vaerdiansaettelse af investeringsaktiverne til nutidsvaerdien og til anskaffelsesprisen helt eller delvis opfoeres under henholdsvis en post III 3a og en post III 5a i resultatopgoerelsen.

AFDELING 7 Vaerdiansaettelsesregler

Artikel 45

Artikel 32 i direktiv 78/660/EOEF, hvorefter vaerdiansaettelsen af posterne i aarsregnskabet skal ske paa grundlag af anskaffelses- eller kostprisen, finder i forbindelse med vaerdiansaettelse af investeringsaktiver anvendelse med forbehold af artikel 46 til 49 i naervaerende direktiv.

Artikel 46

1. Medlemsstaterne kan kraeve eller tillade, at investeringsaktiver, der er opfoert under aktivpost C, vaerdiansaettes til nutidsvaerdien, opgjort i overensstemmelse med artikel 48 og 49.

2. De investeringsaktiver, der er opfoert under aktivpost D, skal vaerdiansaettes til deres nutidsvaerdi.

3. Opfoeres investeringsaktiverne til deres anskaffelsespris, skal deres nutidsvaerdi angives i noterne.

Imidlertid kan de medlemsstater, hvor investeringsaktiverne paa tidspunktet for meddelelsen af dette direktiv opfoeres til deres anskaffelsespris, give forsikringsselskaberne mulighed for i noterne foerste gang at angive nutidsvaerdien af deres investeringsaktiver, der er opfoert under aktivpost C 1, senest fem aar efter den i artikel 70, stk. 1, omhandlede dato og nutidsvaerdien af deres oevrige investeringsaktiver senest tre aar efter samme dato.

4. Opfoeres investeringsaktiverne til deres nutidsvaerdi, skal deres anskaffelsespris angives i noterne.

5. Samme vaerdiansaettelsesmetode skal anvendes paa investeringsaktiver, der opfoeres henholdsvis under samme arabertalspost og under aktivpost C 1.

6. Den metode, der anvendes ved vaerdiansaettelsen af investeringsaktiver under hver enkelt post, skal oplyses i noterne.

Artikel 47

Dersom investeringsaktiverne vaerdiansaettes til nutidsvaerdien, finder artikel 33, stk. 2 og 3, i direktiv 78/660/EOEF anvendelse, med forbehold af artikel 31 og 44 i naervaerende direktiv.

Artikel 48

1. For saa vidt angaar andre investeringsaktiver end grunde og bygninger forstaas ved nutidsvaerdien markedsvaerdien, jf. dog stk. 5.

2. Dersom vaerdipapirer noteres paa en offentlig fondsboers, forstaas ved markedsvaerdien vaerdien paa balancedagen eller, hvis balancedagen ikke er en boersdag, paa den sidste boersdag forud for dette tidspunkt.

3. Dersom der findes et marked for andre investeringsaktiver end de i stk. 2 naevnte, forstaas ved markedsvaerdien den gennemsnitspris, hvortil saadanne investeringsaktiver er blevet omsat paa balancedagen eller, hvis balancedagen ikke er en handelsdag, den sidste dag med handel forud for dette tidspunkt.

4. Dersom de i stk. 2 eller 3 naevnte investeringsaktiver paa det tidspunkt, hvor aarsregnskabet udarbejdes, er blevet solgt, eller der er planer om at saelge dem inden for kort tid, skal markedsvaerdien nedsaettes med de med salget forbundne eller anslaaede omkostninger.

5. Medmindre den indre vaerdis metode finder anvendelse i henhold til artikel 59 i direktiv 78/660/EOEF, skal alle andre investeringsaktiver vaerdiansaettes paa grundlag af en forsigtig vurdering af den sandsynlige salgsvaerdi.

6. I alle tilfaelde skal den anvendte vaerdiansaettelsesmetode samt begrundelsen herfor oplyses udfoerligt i noterne.

Artikel 49

1. Ved grunde og bygningers nutidsvaerdi forstaas markedsvaerdien paa det tidspunkt, hvor vaerdiansaettelsen finder sted, eventuelt nedsat i overensstemmelse med stk. 4 og 5.

2. Ved markedsvaerdi forstaas den pris, hvortil grunde og bygninger paa vaerdiansaettelsestidspunktet kunne saelges ved privat aftale mellem en salgsinteresseret ejer og en uafhaengig koeber, idet det forudsaettes, at ejendommen er udbudt til offentligt salg, at handelen kan finde sted under normale markedsvilkaar, og at der under hensyn til ejendommens karakter er normal tid til salgsforhandlingerne.

3. Markedsvaerdien fastlaegges ved en saerskilt vurdering af de enkelte grunde og bygninger, der foretages mindst hvert femte aar efter metoder, der er almindeligt anerkendt eller godkendt af forsikringstilsynsmyndighederne. Artikel 35, stk. 1, litra b), i direktiv 78/669/EOEF finder ikke anvendelse.

4. Hvis en grund eller bygning er faldet i vaerdi siden sidste vurdering i henhold til stk. 3, skal der foretages en rimelig vaerdiregulering. Den herved fremkomne lavere vaerdi maa ikke opskrives i senere balancer, medmindre en saadan opskrivning skyldes, at der efter reglerne i stk. 2 og 3 er fastlagt en ny markedsvaerdi for aktivet.

5. Dersom grunde og bygninger paa det tidspunkt, hvor aarsregnskabet udarbejdes, er blevet solgt, eller der er planer om at saelge dem inden for kort tid, skal den vaerdi, der er fastsat i henhold til stk. 2 og 4, nedsaettes med de med salget forbundne eller anslaaede omkostninger.

6. Er det ikke muligt at fastlaegge en grunds eller bygnings markedsvaerdi, forstaas ved nutidsvaerdien den vaerdi, der opnaas paa grundlag af anskaffelses- eller kostprisprincippet.

7. Den metode, der er anvendt ved fastsaettelsen af grundes og bygningers nutidsvaerdi, samt opdelingen paa regnskabsaar efter tidspunktet for vurderingen oplyses i noterne.

Artikel 50

Naar artikel 33 i direktiv 78/660/EOEF anvendes paa forsikringsselskaber, sker det paa foelgende maade:

a) stk. 1, litra a), anvendes paa de aktiver, der er opfoert under aktivpost F 1 i naervaerende direktivs artikel 6

b)

stk. 1, litra c) anvendes paa de aktiver, der er opfoert under aktivpost C I til IV, F I (med undtagelse af varebeholdninger) og F III i naervaerende direktivs artikel 6.

Artikel 51

Artikel 35 i direktiv 78/660/EOEF anvendes paa forsikringsselskaber paa foelgende maade:

a)

artiklen anvendes paa de aktiver, der er opfoert under aktivpost B og C, og paa de materielle aktiver, der er opfoert under aktivpost F I i naervaerende direktivs artikel 6

b)

stk. 1, litra c), under litra aa), anvendes paa de aktiver, der er opfoert under aktivpost C II, III og IV og F III i naervaerende direktivs artikel 6.

Medlemsstaterne kan foreskrive, at der foretages vaerdireguleringer af vaerdipapirer, der opfoeres som investeringsaktiver, saaledes at de ansaettes til en anden lavere vaerdi, som tillaegges dem paa balancetidspunktet.

Artikel 52

Artikel 38 i direktiv 78/660/EOEF anvendes paa de aktiver, der er opfoert under aktivpost F I i naervaerende direktivs artikel 6.

Artikel 53

Artikel 39 i direktiv 78/660/EOEF anvendes paa de aktiver, der er opfoert under aktivpost E I, II og III og F II i naervaerende direktivs artikel 6.

Artikel 54

Ved skadesforsikringsvirksomhed skal stoerrelsen af forudbetalte erhvervelses-omkostninger, der aktiveres, fastlaegges paa et grundlag, der er foreneligt med det, der anvendes ved beregningen af praemiehensaettelserne.

Ved livsforsikringsvirksomhed kan beregningen af stoerrelsen af de erhvervelses-omkostninger, der skal fordeles over flere senere regnskabsaar, finde sted paa grundlag af de aktuarmaessige beregningsmetoder, der er omhandlet i artikel 59.

Artikel 55

1. a) Saafremt fastforrentede obligationer og andre vaerdipapirer med fast afkast, der er opfoert under aktivpost C II og III, ikke er vurderet til markedsvaerdien, skal de opfoeres i balancen til anskaffelsesprisen. Medlemsstaterne kan dog tillade eller foreskrive, at disse vaerdipapirer opfoeres i balancen til indloesningsvaerdien.

b)

Dersom de i litra a) naevnte vaerdipapirers anskaffelsespris overstiger indloesningsvaerdien, skal forskelsbeloebet udgiftsfoeres i resultatopgoerelsen. Medlemsstaterne kan dog tillade eller foreskrive, at forskelsbeloebet afskrives ratevis, saaledes at det er fuldstaendigt afskrevet senest paa det tidspunkt, hvor vaerdipapirerne skal indloeses. Forskelsbeloebet skal angives saerskilt i balancen eller noterne.

c)

Hvis de i litra a) naevnte vaerdipapirers anskaffelsespris er mindre end indloesningsvaerdien, kan medlemsstaterne tillade eller foreskrive, at forskelsbeloebet indtaegtsfoeres fordelt over hele det tidsrum, der er tilbage indtil forfaldstidspunktet. Forskelsbeloebet skal angives saerskilt i balancen eller noterne.

2. Dersom fastforrentede obligationer eller andre vaerdipapirer med fast afkast, der ikke vaerdiansaettes til markedsvaerdien, saelges inden udloebstidspunktet, og provenuet af salget anvendes til erhvervelse af andre obligationer eller vaerdipapirer med fast afkast, kan medlemsstaterne tillade, at forskellen mellem provenuet af salget og bogfoeringsvaerdien fordeles paa en ensartet maade over de oprindelige vaerdipapirers resterende loebetid.

Artikel 56

Forsikringsmaessige hensaettelser

De forsikringsmaessige hensaettelser skal til enhver tid vaere tilstraekkelige til, at forsikringsselskabet ud fra, hvad der med rimelighed kan forudses, kan opfylde samtlige forpligtelser i henhold til forsikringsaftalerne.

Artikel 57

Praemiehensaettelser

1. Praemiehensaettelserne skal principielt beregnes saerskilt for hver enkelt forsikringsaftale. Medlemsstaterne kan dog tillade, at der anvendes statistiske metoder, isaer metoder baseret paa broekdele eller faste procentsatser, hvis der er grund til at antage, at disse vil foere til stort set samme resultater som dem, der opnaas ved beregningen paa grundlag af de enkelte forsikringsaftaler.

2. Inden for forsikringsklasser, hvor risikoens tidsmaessige fordeling goer pro rata temporis-metoden uegnet, skal der anvendes beregningsmetoder, der tager hensyn til, hvorledes risikoen udvikler sig over tiden.

Artikel 58

Hensaettelser for ikke-afloebne risici

De i artikel 26 omhandlede hensaettelser for ikke-afloebne risici skal beregnes paa grundlag af de erstatninger og omkostninger, der maa forventes at skulle afholdes efter regnskabsaarets afslutning, og som vedroerer forsikringsaftaler, der er indgaaet foer dette tidspunkt, dersom det forventede beloeb for disse erstatninger og omkostninger overstiger praemiehensaettelserne og de fremtidige praemier vedroerende de paagaeldende aftaler.

Artikel 59

Livsforsikringshensaettelser

1. Livsforsikringshensaettelserne skal principielt beregnes saerskilt for hver enkelt forsikringsaftale. Medlemsstaterne kan dog tillade, at der anvendes statistiske eller matematiske metoder, hvis der er grund til at antage, at disse vil foere til stort set samme resultater som dem, der opnaas ved beregning paa grundlag af de enkelte forsikringsaftaler. De vigtigste forudsaetninger for beregningerne skal oplyses i noterne.

2. Beregningen foretages hvert aar paa grundlag af anerkendte aktuarmaessige metoder af en aktuar eller en anden ekspert paa dette omraade.

Artikel 60

Erstatningshensaettelser

1. Skadesforsikringsvirksomhed

a) Erstatningshensaettelserne skal principielt beregnes saerskilt for hver enkelt skade svarende til de forventede fremtidige udgifter. Statistiske metoder kan anvendes, dersom de resulterer i tilstraekkeligt store hensaettelser henset til risicienes art; medlemsstaterne kan dog foreskrive, at anvendelsen af saadanne metoder skal godkendes paa forhaand.

b)

Hensaettelserne opgoeres under hensyntagen til skader, der er indtruffet forud for, men ikke anmeldt paa balancetidspunktet; beregningen foretages under hensyntagen til erfaringerne fra tidligere aar med hensyn til antallet af og beloebsstoerrelsen for skader, der anmeldes efter balanceafslutningen.

c)

Ved beregningen af erstatningshensaettelserne skal der tages hensyn til alle omkostninger i forbindelse med skadesbehandlingen uanset deres oprindelse.

d)

De beloeb, som forsikringsselskabet kan geninddrive ved regres eller ved at indtraede i ejendomsretten til den forsikrede genstand, fratraekkes i erstatningshensaettelserne og beregnes med forsigtighed. Er disse beloeb betydelige, skal de angives i noterne.

e)

Uanset litra d) kan medlemsstaterne foreskrive eller tillade, at provenuet opfoeres paa aktivsiden.

f)

Dersom en skadeserstatning skal udbetales i form af loebende ydelser, skal hensaettelserne beregnes efter anerkendte aktuarmetoder.

g)

En implicit diskontering eller nedsaettelse af erstatningshensaettelserne er ikke tilladt, hvad enten det sker ved at vaerdiansaette hensaettelserne til en nutidsvaerdi, som er lavere end de forventede erstatningsbeloeb, der senere skal udbetales, eller det sker paa anden maade.

Medlemsstaterne kan tillade, at der foretages en eksplicit diskontering eller nedsaettelse under hensyntagen til investeringsafkast. Denne diskontering eller nedsaettelse kan kun foretages paa foelgende betingelser:

iii) det forventede gennemsnitlige tidspunkt for udbetaling af erstatningsbeloebene ligger mindst fire aar efter datoen for regnskabets opstilling

iii)

diskonteringen eller nedsaettelsen foretages paa et anerkendt, forsigtigt grundlag, og den kompetente myndighed skal paa forhaand underrettes om enhver aendring af metoden

iii)

selskabet tager ved beregningen af de samlede omkostninger i forbindelse med skadesbehandlingen hensyn til alle faktorer, som kan medfoere oegede omkostninger

iv)

virksomheden raader over tilstraekkelige data til at opstille en paalidelig model for afviklingen af erstatningsudbetalingerne

iv)

den ved tilbagefoeringen anvendte rentesats kan ikke overstige et forsigtigt skoen over afkastet af de aktiver, der er investeret til daekning af erstatningshensaettelserne i det tidsrum, der er noedvendigt for udbetaling af erstatningsbeloebene; desuden kan den ikke overstige den laveste af foelgende to satser for:

- afkastet af naevnte aktiver i de seneste fem aar

- afkastet af naevnte aktiver i aaret forud for opstillingen af balancen.

Saafremt selskabet foretager en diskontering eller nedsaettelse, skal det i noterne oplyse de samlede beloeb for hensaettelserne inden diskontering eller nedsaettelse, de erstatningskategorier, der omfattes af diskontering eller nedsaettelse, samt for hver erstatningskategori de anvendte metoder og navnlig de valgte satser for de under nr. iii) og v) i forrige afsnit omhandlede skoen samt de kriterier, der ligger til grund for beregningen af den tid, der ventes at gaa, inden erstatningsbeloebene udbetales.

2. Livsforsikringsvirksomhed

a) Erstatningshensaettelsernes stoerrelse skal svare til det beloeb, selskabet skylder de begunstigede, med tillaeg af omkostninger i forbindelse med udbetaling af beloebene. Hensaettelserne skal indbefatte beloeb til daekning af erstattningskrav i forbindelse med begivenheder, der er indtruffet, men ikke anmeldt.

b)

Medlemsstaterne kan foreskrive, at de beloeb, der er naevnt i litra a), skal opfoeres under passivpost C 2.

Artikel 61

1. Indtil en senere samordning finder sted, kan medlemsstaterne foreskrive eller tillade, at foelgende metoder anvendes, hvis der paa det tidspunkt, hvor aarsregnskabet udarbejdes, paa grund af forsikringsklassens eller forsikringsvirksomhedens art ikke foreligger saa fyldestgoerende oplysninger om praemier og/eller erstatninger, der skal ind- eller udbetales for tegningsaaret, at det er muligt at foretage korrekte skoen.

Metode 1

Den del af de bogfoerte praemier, der overstiger erstatninger, der er udbetalt, og andre udgifter, der er afholdt, i forbindelse med forsikringsaftaler, som begynder at loebe i tegningsaaret, udgoer en forsikringsmaessig hensaettelse, der i balancen skal opfoeres under passivpost C 3. Denne hensaettelse kan ogsaa beregnes paa grundlag af en bestemt procentdel af de bogfoerte praemier, dersom en saadan metode er hensigtsmaessig af hensyn til den forsikrede risikos art. Den forsikringsmaessige hensaettelse skal forhoejes, saa snart der er behov for det, saaledes at den er tilstraekkelig til opfyldelse af aktuelle og fremtidige forpligtelser. Den forsikringsmaessige hensaettelse, som oprettes i overensstemmelse med denne metode, erstattes, saa snart der er indsamlet tilstraekkelige oplysninger, eller senest ved udgangen af det tredje aar efter tegningsaaret, med en erstatningshensaettelse, der beregnes paa saedvanlig maade.

Metode 2

De beloeb, der opfoeres i det samlede tekniske regnskab eller under visse poster heri, vedroerer et aar, der helt eller delvis ligger forud for regnskabsaaret. Dette aar maa ikke ligge mere end tolv maaneder forud for regnskabsaaret. De forsikringsmaessige hensaettelser, der fremgaar af aarsregnskabet, skal om fornoedent forhoejes for at sikre, at de er tilstraekkelige til opfyldelse af aktuelle og fremtidige forpligtelser.

2. Dersom en af de i stk. 1 naevnte metoder laegges til grund, skal metoden anvendes systematisk i de foelgende regnskabsaar, medmindre omstaendighederne tilsiger andet. Anvendelse af en af disse metoder skal begrundes i noterne; hvis den anvendte metode aendres, skal det i noterne oplyses, hvilke konsekvenser dette faar for aktiverne og passiverne, den oekonomiske stilling og resultatet. Dersom metode 1 anvendes, skal det tidsrum, der forloeber, indtil der paa saedvanligt grundlag oprettes en erstatningshensaettelse, angives i noterne. Dersom metode 2 anvendes, skal det i noterne angives, hvor langt et tidsrum det aar, som tallene vedroerer, ligger forud for regnskabsaaret, og omfanget af de paagaeldende transaktioner skal oplyses.

3. I denne artikel forstaas ved tegningsaaret det regnskabsaar, i hvilket forsikringsaftalerne inden for den paagaeldende forsikringsklasse eller forsikringsart begynder at loebe.

Artikel 62

Indtil en senere samordning finder sted, skal de medlemsstater, der kraever oprettelse af udjaevningshensaettelser, foreskrive, hvilke vaerdiansaettelsesregler der finder anvendelse paa saadanne hensaettelser.

AFDELING 8 Indholdet af noterne

Artikel 63

I stedet for de i artikel 43, stk. 1, nr. 8, i direktiv 78/660/EOEF fastsatte oplysninger skal forsikringsselskaber give foelgende oplysninger:

III. Hvad angaar skadesforsikringsvirksomhed skal i noterne oplyses:

1) bruttopraemier

2)

bruttopraemieindtaegter

3)

bruttoerstatningsudgifter

4)

bruttodriftsomkostninger

5)

genforsikringsresultat.

Disse beloeb opfoeres saerskilt for henholdsvis direkte forsikring og indirekte forsikring, naar den indirekte forsikring udgoer 10 % eller mere af de samlede bruttopraemier, og endvidere for direkte forsikring, fordelt paa foelgende klasser:

- ulykkes- og sygeforsikring

- motorkoeretoejer, ansvarsforsikring

- motorkoeretoejer, andre forsikringer

- soe-, luftfart- og transportforsikring

- brandforsikring og anden grundejerforsikring

- ansvarsforsikring

- kreditforsikring

- retshjaelpsforsikring

- turistassistanceforsikring

- andet.

Opdelingen i forsikringsklasser inden for direkte forsikring er ikke noedvendig, naar bruttopraemierne inden for direkte forsikring for den paagaeldende klasse ikke overstiger 10 mio. ECU. Selskaberne skal imidlertid under alle omstaendigheder angive beloebene for de tre klasser, der er af stoerst betydning for deres virksomhed.

III.

Hvad angaar livsforsikringsvirksomhed skal i noterne oplyses:

1) Bruttopraemierne, opfoert saerskilt for henholdsvis direkte og indirekte forsikring, naar den indirekte forsikring udgoer 10 % eller mere af de samlede bruttopraemier, og endvidere for direkte forsikring, fordelt paa foelgende kategorier:

a) iii) individuelle praemier

iii)

praemier for gruppeforsikringer

b)

iii)

periodiske praemier

iii)

engangspraemier

c)

iii) praemier for forsikringer uden bonusordning

iii)

praemier for forsikringer med bonusordning

iii)

praemier for forsikringer, naar investeringsrisikoen baeres af forsikringstageren.

Saadan saerskilt angivelse af hver af indtaegtskategorierne a), b) og c) er ikke noedvendig, hvis den paagaeldende indtaegtskategori tegner sig for mindre end 10 % af de samlede bruttopraemier fra direkte forsikringsvirksomhed.

2)

Genforsikringsresultat.

III.

I tilfaelde, der er omfattet af artikel 33, stk. 4, skal i noterne oplyses bruttopraemierne, fordelt paa livsforsikringsvirksomhed og skadesforsikringsvirksomhed.

IV.

I alle tilfaelde skal i noterne oplyses de samlede praemieindtaegter (brutto) ved direkte forsikringsvirksomhed fra forsikringer, der af forsikringsselskabet er indgaaet:

- i den medlemsstat, hvor det har sit hjemsted

- i de oevrige medlemsstater

- i andre lande

dog saaledes, at angivelsen af de tilsvarende indtaegter ikke er noedvendig, dersom de tegner sig for mindre end 5 % af de samlede praemieindtaegter (brutto).

Artikel 64

Forsikringsselskaber skal i noterne oplyse den samlede provision for regnskabsaarets direkte forsikringsvirksomhed. Denne pligt omfatter provision af enhver art, herunder erhvervelses-, fornyelses- og inkassoprovision samt provision for kundepleje.

AFDELING 9 Bestemmelser vedroerende konsoliderede regnskaber

Artikel 65

1. Forsikringsselskaber skal udarbejde et konsolideret regnskab og en konsolideret beretning i overensstemmelse med direktiv 83/349/EOEF, medmindre andet er fastsat i denne afdeling.

2. Saafremt en medlemsstat ikke goer brug af artikel 5 i direktiv 83/349/EOEF, anvendes stk. 1 ligeledes paa modervirksomheder, som udelukkende eller hovedsagelig har til formaal at besidde kapitalinteresser i dattervirksomheder samt at administrere og erhverve afkast af disse kapitalinteresser, saafremt de paagaeldende dattervirksomheder udelukkende eller hovedsagelig driver forsikringsvirksomhed.

Artikel 66

Direktiv 83/349/EOEF anvendes paa foelgende maade:

1) Artikel 4, 6 og 40 finder ikke anvendelse.

2) De i artikel 9, stk. 2, foerste og andet led, naevnte oplysninger, nemlig:

- summen af anlaegsaktiverne, og

- nettoomsaetningen

erstattes med en oplysning om bruttopraemier, jf. artikel 35 i naervaerende direktiv.

3)

En medlemsstat kan ogsaa anvende artikel 12 i direktiv 83/349/EOEF paa to eller flere forsikringsselskaber, som ikke har den i artikel 1, stk. 1 og 2, anfoerte forbindelse til hinanden, men som dog staar under en faelles ledelse, uden at dette kan konstateres ved en kontrakt eller vedtaegtsmaessige bestemmelser. Den faelles ledelse kan ogsaa bestaa i omfattende og varige genforsikringsforbindelser.

4)

Medlemsstaterne kan tillade undtagelser fra artikel 26, stk. 1, litra c), i direktiv 83/349/EOEF, dersom en transaktion er indgaaet paa normale markedsvilkaar, og der herved skabes rettigheder for forsikringstagerne. Disse undtagelser skal oplyses i noterne til det konsoliderede regnskab, og dersom de har en vaesentlig indvirkning paa alle de i konsolideringen medtagne virksomheders aktiver og passiver, oekonomiske stilling og resultat, skal dette naevnes.

5)

Artikel 27, stk. 3, i direktiv 83/349/EOEF finder anvendelse, naar balancetidspunktet for en virksomhed, der indgaar i konsolideringen, ikke ligger mere end seks maaneder forud for det konsoliderede regnskabs afslutning.

6)

Artikel 29 i direktiv 83/349/EOEF finder ikke anvendelse paa passiver, hvis vaerdiansaettelse, som er foretaget af virksomheder, der indgaar i konsolideringen, er baseret paa anvendelse af forsikringsspecifikke forskrifter, og ej heller paa aktiver, hvis vaerdiaendringer bl.a. kan paavirke rettigheder for forsikringstagerne eller begrunde saadanne rettigheder. Goeres der brug af denne undtagelse, skal dette oplyses i noterne til det konsoliderede regnskab.

Artikel 67

Medlemsstaterne kan, udelukkende for konsoliderede regnskaber, kraeve eller tillade, at alle indtaegter og alle udgifter i tilknytning til investeringsaktiver opfoeres i det ikke-tekniske regnskab, selv om indtaegterne og udgifterne vedroerer livsforsikringsvirksomhed.

Desuden kan medlemsstaterne i saadanne tilfaelde kraeve eller tillade, at en del af investeringsafkastet overfoeres til det tekniske regnskab for livsforsikringsvirksomhed.

AFDELING 10 Offentlighed

Artikel 68

1. Det behoerigt godkendte aarsregnskab og aarsberetningen saavel som beretningen fra den person, der er ansvarlig for regnskabsrevisionen, skal offentliggoeres som foreskrevet i den nationale lovgivning i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 68/151/EOEF (;).

(;) EFT nr. L 65 af 14. 3. 1968, s. 8.

Det kan dog i national lovgivning tillades, at aarsberetningen ikke offentliggoeres som naevnt i foerste afsnit. I saa fald skal aarsberetningen stilles til raadighed for offentligheden paa selskabets hjemsted i den paagaeldende medlemsstat. Der skal efter anmodning kunne rekvireres et eksemplar af beretningen i dens helhed eller uddrag heraf. Prisen for et saadant eksemplar maa ikke overstige de administrative omkostninger i forbindelse hermed.

2. Stk. 1 finder ligeledes anvendelse paa det behoerigt godkendte konsoliderede regnskab og den konsoliderede beretning, saavel som paa beretningen fra den person, der er ansvarlig for regnskabsrevisionen.

3. Naar et forsikringsselskab, som har udarbejdet et aarsregnskab eller et konsolideret regnskab, er organiseret i en anden form end de i artikel 1, stk. 1, i direktiv 78/660/EOEF naevnte, og selskabet ikke efter national lovgivning i analogi med artikel 3 i direktiv 68/151/EOEF har pligt til at offentliggoere de i stk. 1 og 2 i naervaerende artikel naevnte dokumenter, skal selskabet i det mindste stille dokumenterne til raadighed for offentligheden paa sit hjemsted. Der skal efter anmodning kunne rekvireres et eksemplar af dokumenterne. Prisen for et saadant eksemplar maa ikke overstige de administrative omkostninger i forbindelse hermed.

4. Medlemsstaterne fastsaetter passende sanktioner for det tilfaelde, at den i denne artikel foreskrevne offentliggoerelse ikke finder sted.

AFDELING 11 Afsluttende bestemmelser

Artikel 69

Det ved artikel 52 i direktiv 78/660/EOEF nedsatte kontaktudvalg, som sammensaettes til dette formaal, har ligeledes til opgave:

a) at lette en harmoniseret gennemfoerelse af dette direktiv gennem regelmaessige samraad, navnlig vedroerende de konkrete problemer i forbindelse med dets gennemfoerelse, uden at det beroerer anvendelsen af Traktatens artikel 169 og 170

b)

om noedvendigt at raadgive Kommissionen med hensyn til tilfoejelser eller aendringer i naervaerende direktiv.

Artikel 70

1. Medlemsstaterne vedtager de noedvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme kravene i dette direktiv inden den 1. januar 1994. De underretter straks Kommissionen herom.

Naar medlemsstaterne vedtager disse love og administrative betemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne kan fastsaette, at bestemmelserne i stk. 1 foerste gang finder anvendelse paa aarsregnskaber og konsoliderede regnskaber for regnskabsaar, som begynder den 1. januar 1995 eller i loebet af kalenderaaret 1995.

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 71

Raadet vil paa forslag af Kommissionen fem aar efter den i artikel 70, stk. 2, anfoerte dato gennemgaa og eventuelt aendre de artikler i dette direktiv, der giver medlemsstaterne valgmuligheder, paa grundlag af erfaringerne fra anvendelsen af dette direktiv og under saerligt hensyn til, at maalet er at skabe stoerre gennemsigtighed og en mere vidtgaaende samordning af forskrifterne i dette direktiv.

Artikel 72

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 19. december 1991.

Paa Raadets vegne

P. DANKERT

Formand

(1) EFT nr. C 131 af 18. 4. 1987, s. 1.

(2) EFT nr. C 96 af 17. 4. 1989, s. 93, og EFT nr. C 326 af 16. 12. 1991.

(3) EFT nr. C 319 af 30. 11. 1987, s. 13.

(4) EFT nr. L 222 af 14. 8. 1978, s. 11.

(5) EFT nr. L 317 af 16. 11. 1990, s. 60.

(6) EFT nr. L 193 af 18. 7. 1983, s. 1.

(7) EFT nr. L 228 af 16. 8. 1973, s. 3.

(8) EFT nr. L 330 af 29. 11. 1990, s. 44.

(1) EFT nr. L 63 af 13. 3. 1979, s. 1.

(2) EFT nr. L 330 af 29. 11. 1990, s. 50.

BILAG

BESTEMMELSER VEDROERENDE LLOYD'S

A. Generelle bestemmelser

I dette direktiv betragtes saavel Lloyd's som syndikaterne under Lloyd's som forsikringsselskaber.

Med forbehold af de noedvendige tilpasninger, der er redegjort for under afsnit B:

- skal Lloyd's-syndikaterne udarbejde aarsregnskaber (»syndicate accounts«), og

- skal Lloyd's udarbejde aggregerede regnskaber (»aggregate accounts») i stedet for de konsoliderede regnskaber, der kraeves i henhold til direktiv 83/349/EOEF.

I dette bilag omfatter udtrykket »regnskaber for Lloyd's« begge ovennaevnte regnskabstyper.

B.

Saerlige bestemmelser

1. Indholdet af syndikatregnskaberne

Med forbehold af punkt 9 udarbejdes syndikatregnskaberne kumulativt for tre tegningsaar og omfatter et driftsregnskab (»underwriting account«) for hvert af disse aar samt en balance for alle tre aar. De regnskaber, der udarbejdes efter henholdsvis 12 og 24 maaneder, betegnes som aabne aar (»open years«). Driftsregnskabet opstilles i analogi med bestemmelserne for opstilling af resultatopgoerelsen; det omfatter desuden:

a) bevaegelserne paa hver post siden datoen for afslutning af det forrige regnskab

b)

syndikatets tegningskapacitet for det paagaeldende regnskabsaar.

2.

Indholdet af de aggregerede regnskaber

De aggregerede regnskaber opstilles ved at kumulere regnskaberne fra alle syndikaterne under Lloyd's. De indeholder en note med oplysninger om:

a) transaktioner mellem syndikater, herunder bogfoerte praemier og betalte skadeserstatninger

b)

den metode, der anvendes for run-off regnskabsaar (»run-off years of account«) som naevnt i punkt 9

c)

metoden for beregning af den tegningskapacitet, der fastsaettes for de enkelte medlemmer af syndikaterne under Lloyd's.

3.

Kapitel

Lloyd's og syndikaterne under Lloyd's er fritaget for i henholdsvis de aggregerede regnskaber og syndikatregnskaberne at give de oplysninger, der svarer til artikel 6, passivpost A I (tegnet kapital eller tilsvarende midler), A II (overkurs ved emission) og A IV (reserver). I stedet giver Lloyd's hvert aar foelgende oplysninger i en note til de aggregerede regnskaber:

a) medlemmernes egne midler:

1) depositum indbetalt til Lloyd's

2)

personlige reserver

3)

den saerlige reservefond

4)

anden noteret kapital

b)

Lloyd's centrale midler:

1)

centralfondens nettoaktiver

2)

nettoaktiver i »Corporation of Lloyd's«.

4.

Skatter

a) Lloyd's og syndikaterne under Lloyd's er fritaget for i henholdsvis de aggregerede regnskaber og syndikatregnskaberne at give de oplysninger, der svarer til artikel 6, post E 2 (hensaettelser til skatter) og G V (anden gaeld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til socialsikring) paa passivsiden, udelukkende for saa vidt angaar skatter, samt til artikel 34, post III 9 (skat paa resultatet af ordinaer virksomhed) og III 14 (skat paa det ekstraordinaere resultat) i resultatopgoerelsen, med undtagelse af beloeb, der er tilbageholdt ved kilden.

b)

Alle regnskaberne for Lloyd's skal imidlertid ledsages af en note med oplysning om, hvorfor skatten ikke er opgivet, og om den gaeldende basisskatteprocent for beloeb, der er tilbageholdt ved kilden.

5.

Regnskabsprincipper

a) Going concern

Going concern-princippet, der er fastsat i artikel 31, stk. 1, litra a), i direktiv 78/660/EOEF, finder ikke anvendelse paa regnskaberne for Lloyd's.

b)

Periodiseringsprincippet

Periodiseringsprincippet, der er fastsat i artikel 31, stk. 1, litra d) i direktiv 78/660/EOEF, finder ikke anvendelse paa regnskaberne for Lloyd's .

c)

Indtaegtskriterium

Senest tre aar efter den dato, der er omhandlet i artikel 70, stk. 1, i dette direktiv, skal Lloyd's og syndikaterne under Lloyd's fordele indtaegterne fra forsikringsaftalerne paa syndikaternes regnskabsaar efter datoen for forsikringens ikrafttraeden.

d)

Andre regnskabsprincipper

Foelgende regler gaelder for alle regnskaber for Lloyd's:

- ensartede poster behandles ens

- der skal tages hensyn til genforsikringsdaekning for aabne aar i de tilfaelde, hvor syndikatet har udbetalt erstatning

- driftsudgifterne henfoeres til det regnskabsaar, de vedroerer.

6.

Forsikringsmaessige hensaettelser

Med forbehold af punkt 9 i dette afsnit og som en undtagelse fra artikel 56 og 60 i dette direktiv opfoeres forsikringsmaessige hensaettelser ikke i regnskaberne for Lloyd's.

Dog bemaerkes foelgende:

a) paa driftsregnskabet for de aabne aar opfoeres den del af de opkraevede praemier, der overstiger de erstatninger og andre udgifter, der er udbetalt og afholdt, i analogi med artikel 61 i dette direktiv

b)

ved regnskabsaarets afslutning beregnes erstatningshensaettelser, og disse oplyses i overensstemmelse med punkt 8 i dette afsnit.

7.

AAbne aar (»open years«)

Syndikaterne skal opstille regnskaber for de aabne aar efter et kasseprincip.

8.

Praemie for bestandsoverdragelse (»reinsurance to close«)

Med forbehold af punkt 9 afsluttes syndikatregnskaberne efter tre aar ved betaling af en praemie (»reinsurance to close«), og syndikaterne skal mindst give foelgende oplysninger:

- hensaettelser til anmeldte skader (brutto)

.

- forventet genforsikringsdaekning ( )

.

- hensaettelser til anmeldte skaber (netto)

.

- hensaettelser til indtrufne, men ikke anmeldte skader

(brutto)

.

- forventet genforsikringsdaekning ( )

.

- hensaettelse til indrufne, men ikke anmeldte skader (netto)

.

- nettopraemie for bestandsoverdragelse (»reinsurance to close«) ved regnskabsaarets afslutning (netto)

.

9.

Run-off regnskabsaar (»run-off years of account«)

a) I dette punkt forstaas ved et run-off regnskabsaar et regnskabsaar, hvor der paa den dato, da det normalt skulle afsluttes i henhold til punkt 8, hersker usikkerhed, saaledes at praemien for bestandsoverdragelse (»reinsurance to close«) ikke kan beregnes, og regnskabsaaret derfor staar aabent, indtil usikkerheden er afklaret.

b)

For hvert run-off regnskabsaar omfatter syndikatregnskaberne et driftsregnskab med angivelse af det beloeb, der er hensat daekning af alle loebende kendte og ukendte forpligtelser; dette beloeb udgoer en erstatningshensaettelse, beregnet paa saedvanlig maade.

10.

Oplysning om genforsikringsdepoter

Lloyd's og syndikaterne under Lloyd's er i den periode, der ophoerer senest tre aar efter den dato, der er omhandlet i artikel 70, stk. 1, i dette direktiv, ikke forpligtet til at give de oplysninger, der svarer til aktivpost C IV (Genforsikringsdepoter).

11.

Livsforsikringsvirksomhed

Uanset artikel 33, stk. 3, i dette direktiv kan Lloyd's livsforsikringsvirksomhed (ren efterladteforsikring over en periode paa hoejst ti aar) vises i regnskaberne for Lloyd's efter det opstillingsskema, der i artikel 34, punkt I, er fastsat for skadesforsikringsvirksomhed.

12.

Bruttopraemier

Uanset artikel 35 i dette direktiv kan bruttopraemier angives med fradrag af maegler- og agentprovision. Ud over det, der er foreskrevet i bestemmelserne i denne artikel vedroerende resultatsopgoerelsesposterne I 1 a) og II 1 a) (Bruttopraemier), indsaettes der en note:

- i syndikatregnskaberne med oplysning om grundlaget for beregning af maegler- og agentprovision og den anslaaede gennemsnitlige sats for maegler- og agentprovisionen for hver stor policekategori, der er tegnet af syndikatet

- i de aggregerede regnskaber med oplysning om den anslaaede gennemsnitlige sats for maegler- og agentprovision for hele markedet.

13.

Indholdet af noterne til regnskaberne for Lloyd's

I noterne til regnskaberne for Lloyd's har bruttopraemier den i punkt 12 omhandlede betydning.

Top