Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0628

Rådets direktiv 91/628/EØF af 19. november 1991 om beskyttelse af dyr under transport og om ændring af direktiv 90/425/EØF og 91/496/EØF

OJ L 340, 11.12.1991, p. 17–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 012 P. 133 - 143
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 012 P. 133 - 143
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 012 P. 133 - 143
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 012 P. 133 - 143
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 012 P. 133 - 143
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 012 P. 133 - 143
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 012 P. 133 - 143
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 012 P. 133 - 143
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 012 P. 133 - 143
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 010 P. 182 - 192
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 010 P. 182 - 192

No longer in force, Date of end of validity: 04/01/2007; ophævet ved 32005R0001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/628/oj

31991L0628

Rådets direktiv 91/628/EØF af 19. november 1991 om beskyttelse af dyr under transport og om ændring af direktiv 90/425/EØF og 91/496/EØF

EF-Tidende nr. L 340 af 11/12/1991 s. 0017 - 0027


RAADETS DIREKTIV

af 19. november 1991

om beskyttelse af dyr under transport og om aendring af direktiv 90/425/EOEF og 91/496/EOEF

(91/628/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

I beslutning af 20. februar 1987 om politikken vedroerende dyrs velfaerd (4) anmodede Europa-Parlamentet Kommissionen om at fremsaette forslag om beskyttelse af dyr under transport;

for at fjerne tekniske hindringer for handelen med levende dyr og at skabe grundlag for, at de paagaeldende markedsordninger kan fungere tilfredsstillende samtidig med, at der sikres en tilfredsstillende beskyttelse af de paagaeldende dyr, har Faellesskabet indfoert regler for dette omraade;

alle medlemsstaterne har ratificeret Den Europaeiske Konvention om Beskyttelse af Dyr under International Transport og har undertegnet tillaegsprotokollen, der goer det muligt for Faellesskabet som saadant at tiltraede naevnte konvention;

ved Raadets forordning (EOEF) nr. L 3626/82 af 3. december 1982 om gennemfoerelsen i Faellesskabet af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (5), i det foelgende benaevnt CITES, er der fastsat betingelser for transport af visse arter;

ved direktiv 77/489/EOEF (6) blev der fastsat regler for beskyttelse af dyr under international transport; ved direktiv 81/389/EOEF (7) blev der fastsat bestemmelser for ivaerksaettelse af direktiv 77/489/EOEF og isaer indfoert kontrol ved Faellesskabets indre graenser;

for at opfylde samme maalsaetning, isaer beskyttelsen af dyr under transport, boer reglerne i direktiv 90/425/EOEF (8) aendres i forbindelse med gennemfoerelsen af det indre marked, navnlig med henblik paa en harmonisering af kontrollen med dyrenes velfaerd under transport;

som led heri boer der fastsaettes bestemmelser for transporten af dyr inden for og til og fra Faellesskabet, og systematisk kontrol ved Faellesskabets indre graenser boer afskaffes;

transport over lange afstande af dyr, herunder dyr til slagtning, boer saa vidt muligt begraenses af hensyn til dyrenes velfaerd;

de foreslaaede regler skal sikre en mere effektiv beskyttelse af dyr under transport;

direktiv 91/496/EOEF (9) boer tilpasses til naervaerende direktiv og direktiv 77/489/EOEF og 81/389/EOEF boer ophaeves -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

KAPITEL I Almindelige bestemmelser

Artikel 1

1. Dette direktiv finder anvendelse paa transport af:

a) enhovede husdyr og husdyr af kvaeg-, faare-, gede- og svinearter

b)

fjerkrae samt andre fugle og kaniner, der holdes som husdyr

c)

hunde og katte, der holdes som husdyr

d)

andre pattedyr og fugle

e)

andre hvirveldyr og koldblodede dyr.

( 7) EFT nr. L 224 af 18. 8. 1990, s. 29. Direktivet er senest aendret ved direktiv 91/496/EOEF (EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991, s. 56).

(§) EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991, s. 56.

2. Dette direktiv finder ikke anvendelse paa:

a)

rejsende, som transporterer selskabsdyr i ikke-kommercielt oejemed

b)

transport af dyr, med forbehold af de gaeldende nationale bestemmelser

- over en afstand af hoejest 50 km regnet fra begyndelsen af transporten af dyrene til bestemmelsesstedet, eller

- som foretages af opdraetteren eller opfederen i landbrugskoeretoejer eller i egne transportmidler, naar geografiske forhold noedvendiggoer saesonbetonet graesningsskifte for visse dyrearter, i ikke-kommercielt oejemed.

Artikel 2

1. I dette direktiv gaelder i relevant omfang definitionerne i artikel 2 i direktiv 89/662/EOEF (1), 90/425/EOEF, 90/675/EOEF (2) og 91/496/EOEF.

2. Herudover forstaas ved:

a)

»transportmiddel«: de til last og transport af dyr anvendte dele af motorkoeretoejer, skinnekoeretoejer, skibe og luftfartoejer og containere til land-, soe- eller lufttransport

b)

»transport«: enhver flytning af dyr, som foretages ved hjaelp af et transportmiddel, og som indbefatter paalaesning og aflaesning af dyrene

c)

»mellemstation«: et sted, hvor transporten afbrydes, for at dyrene kan hvile, blive fodret eller vandet

d)

»omladningsstation«: et sted, hvor transporten afbrydes, for at dyrene kan omlades fra et transportmiddel til et andet

e)

»afgangssted«: det foerste sted, hvor et dyr med forbehold af artikel 1, stk. 2, litra b), anbringes paa et transportmiddel, men ikke en mellemstation eller en omladningsstation, samt alle steder, hvor dyrene er blevet aflaesset og opstaldet i mindst ti timer, vandet, fodret og i givet fald plejet

Som afgangssted kan endvidere betragtes markeder og opsamlingscentre, som er autoriseret i overensstemmelse med EF-bestemmelserne

- naar det foerste sted, hvor dyrene paalaesses, ligger mindre end 50 km fra de naevnte markeder og opsamlingscentre

- naar dyrene, i det tilfaelde hvor den i foerste led omhandlede afstand er stoerre end 50 km, har faaet hvile i et tidsrum, der skal fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 17, og er blevet vandet og fodret inden paalaesning

f)

»bestemmelsessted«: det sted, hvor den endelige aflaesning af et dyr fra et transportmiddel finder sted, men ikke en mellemstation eller en omladningsstation

g)

»forsendelse«: transport fra afgangsstedet til bestemmelsesstedet.

KAPITEL II Transport og kontrol paa Faellesskabets omraade

Artikel 3

1. Medlemsstaterne drager omsorg for,

a) at transport af dyr inden for samt til og fra en medlemsstat finder sted i overensstemmelse med dette direktiv og, naar det gaelder dyr som omhandlet i

- artikel 1, stk. 1, litra a), med bestemmelserne i bilagets kapitel I

- artikel 1, stk. 1, litra b), med bestemmelserne i bilagets kapitel II

- artikel 1, stk. 1, litra c), med bestemmelserne i bilagets kapitel III

- artikel 1, stk. 1, litra d), med bestemmelserne i bilagets kapitel IV

- artikel 1, stk. 1, litra e), med bestemmelserne i bilagets kapitel V.

b)

at dyr kun transporteres, hvis de kan taale det, og hvis der er soerget for pasning af dem under forsendelsen og ved ankomsten til bestemmelsesstedet. Syge eller tilskadekomne dyr betragtes ikke som egnede til transport. Denne bestemmelse finder dog ikke anvendelse

ii) paa lettere tilskadekomne eller syge dyr, som ikke paafoeres unoedig lidelse paa grund af transporten

ii) paa dyr, som transporteres med henblik paa videnskabelig forskning, som er godkendt af de kompetente myndigheder

c)

at der snarest muligt ydes foerstehjaelp til dyr, der bliver syge eller kommer til skade under transport. De skal i givet fald undergives passende behandling og om noedvendigt noedslagtes, hvorved det skal undgaas, at der paafoeres dem unoedig lidelse.

2. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne tillade, at dyr transporteres til dyrlaegebehandling eller til noedslagtning under forhold, som ikke opfylder kravene i dette direktiv. Medlemsstaterne drager omsorg for, at en saadan transport kun tillades, hvis de paagaeldende dyr ikke paafoeres unoedig lidelse eller udsaettes for daarlig behandling. Om noedvendigt vedtages der saerlige regler for anvendelse af dette stykke efter fremgangsmaaden i artikel 17.

3. Med forbehold af kravene i stk. 1, litra a) og b), og i bilaget fastsaetter Raadet, som traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen, passende supplerende betingelser for at beskytte visse dyrearter saasom enhovede dyr, vilde fugle og havpattedyr under transporten.

Indtil disse bestemmelser er ivaerksat, kan medlemsstaterne under overholdelse af Traktatens almindelige bestemmelser anvende passende supplerende nationale regler paa omraadet.

Artikel 4

Medlemsstaterne drager omsorg for, at dyr under hele forsendelsen identificeres og registreres i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 90/425/EOEF og ledsages af de dokumenter, der er fastsat i EF-forskrifterne eller den nationale lovgivning, saaledes at den kompetente myndighed kan kontrollere:

- hvor de stammer fra, og hvem der ejer dem

- deres afgangssted og bestemmelsessted

- afgangsdato og -tidspunkt.

Artikel 5

Medlemsstaterne drager omsorg for,

1) at enhver fysisk eller juridisk person, der transporterer dyr i kommercielt oejemed

a) er registreret, saaledes at den kompetente myndighed kan kontrollere, at kravene i dette direktiv overholdes

b)

ved transport af dyr som omhandlet i dette direktiv benytter transportmidler, der goer det muligt at overholde bestemmelserne i bilaget

c)

ikke transporterer eller lader dyr transportere under saadanne forhold, at de kan komme til skade eller paafoeres unoedig lidelse

2)

at den person, der er ansvarlig for dyretransportvirksomheden

a)

overdrager transporten til et personale, der har den viden, der kraeves for at give dyrene eventuel noedvendig pleje under transporten

b)

naar transportens varighed overstiger 24 timer, fra afgangsstedet og under hensyntagen til bestemmelsesstedet, herunder eventuelle mellem- eller omladningsstationer, opstiller en rute, som giver mulighed for, at dyrene kan hvile, blive fodret og vandet og eventuelt aflaesset og opstaldet under iagttagelse af kravene i naervaerende direktiv for den dyreart, der skal transporteres

c)

under hensyn til de arter, der skal transporteres, og naar transporten overstiger 24 timer, kan bevidne, at der er truffet foranstaltninger med henblik paa at kunne vande eller fodre dyrene under transporten selv i tilfaelde af aendring af ruteplanen eller afbrydelse af transporten af uforudsigelige aarsager

d)

sikrer sig, at dyrene uden forsinkelse transporteres til bestemmelsesstedet uden hensyn til chauffoerernes normale hvileperioder

e)

medgiver transporten den originale udgave af den i litra b) omhandlede plan over ruten behoerigt udfyldt med dato, afgangssted og -tidspunkt

f)

i en periode, der fastsaettes af den kompetente myndighed, opbevarer en kopi af naevnte plan over ruten, som paa begaering kan forevises den kompetente myndighed til eventuel kontrol

g)

naar dyrene transporteres uden ledsagelse, sikrer sig, at afsenderen, for saa vidt angaar overdragelsen af dyrene, har overholdt bestemmelserne i dette direktiv, og at modtageren har truffet de noedvendige foranstaltninger for at modtage dyrene

3)

at mellemstationerne, som den under nr. 2) omhandlede ansvarlige har udpeget, kontrolleres regelmaessigt af den kompetente myndighed.

Artikel 6

1. Direktiv 90/425/EOEF aendres saaledes:

a) artikel 1, stk. 3, affattes saaledes:

»Dette direktiv beroerer ikke den kontrol, der foretages under de inspektioner, som paa ikke-diskriminerende vis gennemfoeres af de myndigheder, der har ansvaret for den generelle anvendelse af lovene i en medlemsstat;«

b)

i bilag A, punkt I, tilfoejes foelgende henvisning:

»Raadets direktiv 91/628/EOEF af 19. november 1991 om beskyttelse af dyr under transport og om aendring af direktiv 90/425/EOEF og 91/496/EOEF (EFT nr. L 340 af 11. 12. 1991, s. 17).«

2. De i artikel 3 i direktiv 90/425/EOEF omhandlede certifikater eller dokumenter suppleres efter fremgangsmaaden i artikel 17 for at tage hensyn til kravene i naervaerende direktiv.

3. Udvekslingen af oplysninger mellem myndighederne med henblik paa overholdelsen af dette direktiv skal integreres i det i artikel 20 i direktiv 90/425/EOEF omhandlede edb-system (ANIMO) og for indfoersler fra tredjelande i SHIFT-projektet i overensstemmelse med artikel 12, stk. 4, i direktiv 91/496/EOEF.

Gennemfoerelsesbestemmelserne til dette stykke vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 17.

Artikel 7

1. Medlemsstaterne drager omsorg for, at der traeffes de noedvendige foranstaltninger for at undgaa, at der opstaar forsinkelser under transporten, eller, hvis forsinkelser er uundgaaelige, at de bliver laengere end hoejst noedvendigt, eller at der paafoeres dyr lidelser i tilfaelde af strejker eller andre situationer, som forhindrer anvendelsen af dette direktiv. Der skal navnlig traeffes saerlige foranstaltninger i havne og lufthavne, paa jernbanestationer, rangerbanegaarde og ved graensekontrolsteder som omhandlet i artikel 6 i direktiv 91/496/EOEF med henblik paa at fremskynde transporten af dyr, i overensstemmelse med kravene i naervaerende direktiv.

2. Med forbehold af andre faellesskabsbestemmelser om dyresundhed, maa ingen sending dyr holdes tilbage under transport, medmindre det er strengt noedvendigt af hensyn til dyrenes velfaerd. Hvis en sending dyr under transport maa holdes tilbage i over to timer, skal der traeffes de fornoedne foranstaltninger, saa dyrene kan faa pasning og om noedvendigt aflaesses og opstaldes.

Artikel 8

Medlemsstaterne drager under overholdelse af de i direktiv 90/425/EOEF fastsatte principper og kontrolbestemmelser omsorg for, at de kompetente myndigheder kontrollerer, at kravene i dette direktiv er opfyldt ved ikke-diskriminerende kontrol af:

a) transportmidler og dyr ved ankomsten til bestemmelsesstedet

b)

transportmidler og dyr paa markeder, afgangssteder samt paa mellemstationer og omladningsstationer

c)

oplysninger i ledsagedokumenterne.

Der kan ligeledes foretages kontrol under dyrenes transport paa den paagaeldende medlemsstats omraade, naar de kompetente myndigheder ligger inde med oplysninger, som tyder paa, at der er sket en overtraedelse.

Denne artikel beroerer ikke den kontrol, der foretages under de inspektioner, som paa ikke-diskriminerende vis gennemfoeres af de myndigheder, der har ansvaret for den generelle anvendelse af lovene i en medlemsstat.

Artikel 9

1. Hvis det under transporten konstateres, at bestemmelserne i dette direktiv ikke overholdes eller ikke er blevet overholdt, skal den kompetente myndighed paa det sted, hvor en saadan konstatering er gjort, kraeve, at de for transportmidlet ansvarlige traeffer enhver foranstaltning, som den kompetente myndighed finder noedvendig for at sikre de paagaeldende dyrs velfaerd.

Afhaengigt af omstaendighederne kan disse foranstaltninger omfatte:

a) afslutning af forsendelsen eller tilbagesendelse af dyrene til afgangsstedet ad den mest direkte rute, hvis denne fremgangsmaade ikke bevirker, at der paafoeres dyrene unoedige lidelser

b)

passende anbringelse og noedvendig pasning, indtil problemet er loest

c)

slagtning af dyrene paa en human maade. Anvendelsen af disse dyrs slagtekroppe er underlagt bestemmelserne i direktiv 64/433/EOEF (1).

2. Hvis den, der er ansvarlig for transporten, ikke efterkommer den kompetente myndigheds instrukser, lader denne omgaaende de paagaeldende foranstaltninger gennemfoere og soerger paa passende maade for, at udgifterne hertil godtgoeres.

3. De klagemuligheder, der i henhold til gaeldende lovgivning i medlemsstaterne kan anvendes over for de afgoerelser, der traeffes af de kompetente myndigheder, beroeres ikke af dette direktiv.

De afgoerelser, der traeffes af bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndigheder, skal med afgivelse af grundene dertil meddeles afsenderen eller dennes repraesentant samt de kompetente myndigheder i afsendermedlemsstaten.

Paa anmodning af afsenderen eller dennes repraesentant skal de begrundede afgoerelser meddeles ham skriftligt med angivelse af de klagemuligheder, der efter gaeldende lov staar til hans raadighed i bestemmelsesmedlemsstaten, samt af form og frister for indgivelse af klage.

Saafremt der opstaar tvister, og hvis de to parter er enige herom, kan de inden for en frist paa en maaned forelaegge tvistemaalet for en sagkyndig, som er opfoert paa en af Kommissionen opstillet liste over sagkyndige i Faellesskabet.

Den sagkyndige skal afgive udtalelse inden for en frist paa hoejst 72 timer. Parterne foelger den sagkyndiges udtalelse under overholdelse af Faellesskabets veterinaerlovgivning.

Artikel 10

1. Sagkyndige fra Kommissionen kan, i det omfang det er noedvendigt for en ensartet anvendelse af dette direktiv, foretage kontrol paa stedet i samarbejde med medlemsstaternes kompetente myndigheder. Den medlemsstat, paa hvis omraade der foretages kontrol, yder de sagkyndige al den hjaelp, der er noedvendig for gennemfoerelse af deres opgave. Kommissionen underretter medlemsstaterne om resultatet af den foretagne kontrol.

2. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 17.

KAPITEL III Indfoersel fra tredjelande

Artikel 11

1. Bestemmelserne i direktiv 91/496/EOEF finder anvendelse, herunder for saa vidt angaar tilrettelaeggelse og opfoelgning af kontrollen.

2. Indfoersel, transit og transport af levende dyr fra tredjelande som omhandlet i dette direktiv til og gennem Faellesskabets omraade er kun tilladt, hvis eksportoeren og/eller importoeren skriftligt forpligter sig til at opfylde kravene i naervaerende direktiv og har truffet foranstaltninger til at overholde disse.

3. Fra den 1. januar 1993 affattes artikel 4, stk. 2, litra d), foerste afsnit, i direktiv 91/496/EOEF saaledes:

»d) kontrol med overholdelse af kravene i Raadets direktiv 91/628/EOEF af 19. november 1991 om beskyttelse af dyr under transport og om aendring af direktiv 90/425/EOEF og 91/496/EOEF (*)

(*) EFT nr. L 340 af 11. 12. 1991, s. 17.«

4. Det certifikat eller de dokumenter, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, tredje led, i direktiv 91/496/EOEF suppleres efter fremgangsmaaden i artikel 17 i naervaerende direktiv for at tage hensyn til kravene heri.

Indtil disse bestemmelser er vedtaget, finder de relevante nationale regler anvendelse under overholdelse af Traktatens almindelige bestemmelser.

KAPITEL IV Afsluttende bestemmelser

Artikel 12

De i direktiv 89/608/EOEF (;) omhandlede regler og informationsprocedurer finder tilsvarende anvendelse paa naervaerende direktiv.

(;) EFT nr. L 351 af 2. 12. 1989, s. 34.

Artikel 13

1. Inden den 1. juli 1992 forelaegger Kommissionen en rapport, udarbejdet paa grundlag af en udtalelse fra Den Videnskabelige Veterinaerkomité og ledsaget af eventuelle forslag, om

- fastsaettelse af den maksimale transporttid for visse dyrearter

- de tidsrum, der er omhandlet i kapitel I, afsnit A, punkt 2, litra d), i bilaget

- varigheden af den hvile, der er omhandlet i artikel 5, nr. 2, litra b)

- normerne for de belaegningsgrader, der skal gaelde for transport af visse dyrearter

- de normer, som transportmidlerne skal opfylde med hensyn til transport af visse dyrearter.

Raadet traeffer afgoerelse om disse forslag med kvalificeret flertal.

2. Efter fremgangsmaaden i artikel 17 og efter hoering af Den Videnskabelige Veterinaerkomité fastsaetter Kommissionen de faellesskabskriterier, som mellemstationerne skal opfylde med hensyn til fodring, vanding, paalaesning, aflaesning og eventuelt opstaldning af visse dyrearter.

3. Tre aar efter ivaerksaettelsen af bestemmelserne i dette direktiv forelaegger Kommissionen Raadet en rapport om de erfaringer, medlemsstaterne har indhoestet isaer med hensyn til de i stk. 1 og 2 naevnte bestemmelser, ledsaget af eventuelle forslag om aendring af disse bestemmelser, som Raadet traeffer afgoerelse om med kvalificeret flertal.

4. Indtil de i stk. 1 og 2 omhandlede bestemmelser er ivaerksat, finder de nationale regler anvendelse under overholdelse af Traktatens almindelige bestemmelser.

Artikel 14

Bilaget til dette direktiv aendres af Raadet, som traeffer afgoerelse paa forslag af Kommissionen, navnlig med henblik paa dets tilpasning til den teknologiske og videnskabelige udvikling.

Artikel 15

Efter fremgangsmaaden i artikel 17 kan de ledsagecertifikater eller -dokumenter, der er foreskrevet i faellesskabsbestemmelserne for de i artikel 1 omhandlede dyr, suppleres med en attest fra den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 2, nr. 6, i direktiv 90/425/EOEF, som bevidner, at kravene i naervaerende direktiv er opfyldt.

Artikel 16

Efter fremgangsmaaden i artikel 17 og paa grundlag af oplysningerne i andet afsnit fastsaettes reglerne vedroerende dyrenes velfaerd under transport i visse dele af de i bilag I til direktiv 90/675/EOEF omhandlede omraader, herunder for Kongeriget Spaniens vedkommende De Kanariske OEer, for at tage hensyn til disses naturbetingede vanskeligheder og navnlig deres afstand fra Faellesskabets kontinentale del.

Med henblik herpaa forelaegger de paagaeldende medlemsstater senest den 1. juli 1992 Kommissionen de saerlige regler, som skal overholdes for saa vidt angaar dyrenes velfaerd under transport i de paagaeldende omraader under hensyntagen til disses saerlige forhold.

Artikel 17

1. Naar der henvises til fremgangsmaaden i denne artikel indbringer formanden omgaaende sagen for Den Staaende Veterinaerkomité, nedsat ved afgoerelse 68/361/EOEF (1), i det foelgende benaevnt »komitéen«, enten paa eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats repraesentant.

2. Kommissionens repraesentant forelaegger komitéen et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Komitéen afgiver udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden fastsaetter under hensyn til, hvor meget sagen haster. Udtalelsen vedtages med det flertal, som er fastsat i Traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgoerelser, som Raadet skal traeffe paa forslag af Kommissionen. Under afstemningen i komitéen tildeles de stemmer, der afgives af repraesentanterne for medlemsstaterne, den vaegt, der er fastsat i naevnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemmingen.

3. Kommissionen vedtager de paataenkte foranstaltninger, naar de er i overensstemmelse med komitéens udtalelse.

4. Naar de paataenkte foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med komitéens udtalelse, eller naar der ikke er afgivet nogen udtalelse, forelaegger Kommissionen omgaaende Raadet et forslag til de foranstaltninger, der skal traeffes. Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal.

Saafremt Raadet ikke har truffet nogen afgoerelse inden udloebet af en frist paa tre maaneder fra den dato, paa hvilken det har faaet sagen forelagt, vedtages de foreslaaede foranstaltninger af Kommissionen, medmindre Raadet med simpelt flertal har udtalt sig imod de paagaeldende foranstaltninger.

Artikel 18

1. Medlemsstaterne vedtager passende sanktioner for overtraedelser af dette direktiv, hvad enten de er begaaet af fysiske eller af juridiske personer.

2. I tilfaelde af gentagne overtraedelser af dette direktiv eller i tilfaelde af en overtraedelse, som medfoerer stor lidelse for dyrene, kan en medlemsstat ud over de andre sanktioner, der staar til raadighed, traeffe de noedvendige foranstaltninger til at raade bod paa den konstaterede tilsidesaettelse af reglerne.

Artikel 19

Anvendelsen af denne forordning beroerer ikke de forpligtelser, der foelger af toldlovgivningen.

Artikel 20

Direktiv 77/489/EOEF og 81/389/EOEF ophaeves senest paa den i artikel 21 naevnte dato.

Artikel 21

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1. januar 1993. De underretter straks Kommissionen derom.

2. Naar medlemsstaterne vedtager de i stk. 1 omhandlede love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

Artikel 22

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 19. november 1991.

Paa Raadets vegne

P. BUKMAN

Formand

(1) EFT nr. C 214 af 21. 8. 1989, s. 36, og EFT nr. C 154 af 23. 6. 1990, s. 7.

(2) EFT nr. C 113 af 7. 5. 1990, s. 206.

(3) EFT nr. C 56 af 7. 3. 1990, s. 29.

(4) EFT nr. C 76 af 7. 3. 1987, s. 185.

(5) EFT nr. L 384 af 31. 12. 1982, s. 1. Forordningen er senest aendret ved Kommissionens forordning (EOEF) nr. 197/90 (EFT nr. L 29 af 31. 1. 1990, s. 1).

(6) EFT nr. L 200 af 8. 8. 1977, s. 10.

(7) EFT nr. L 150 af 6. 6. 1981, s. 1. Direktivet er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 3768/85 (EFT nr. L 362 af 31. 12. 1985, s. 8).

(1) EFT nr. L 395 af 30. 12. 1989, s. 13. Direktivet er senest aendret ved direktiv 91/496/EOEF (EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991, s. 56).

(2) EFT nr. L 373 af 31. 12. 1990, s. 1. Direktivet er aendret ved direktiv 91/496/EOEF (EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991, s. 56).

(1) AEndret og kodificeret ved direktiv 91/497/EOEF (EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991, s. 68).

(1) EFT nr. L 255 af 18. 10. 1968, s. 23.

BILAG

KAPITEL 1 ENHOVEDE HUSDYR OG HUSDYR AF KVAEG-, FAARE-, GEDE- OG SVINEARTERNE

A. Almindelige bestemmelser

1. Draegtige dyr, der paaregnes at skulle foede under transporten, eller som har foedt inden for de naermest foregaaende 48 timer, samt nyfoedte dyr, hvis navle ikke er fuldstaendig helet, anses ikke for egnet til transport.

2.

a) Dyrene skal have tilstraekkelig plads til, at de kan staa op i deres naturlige stilling, og der skal om fornoedent opsaettes skillevaegge, der beskytter dem imod transportmidlets bevaegelser. Medmindre saerlige forhold i forbindelse med dyrenes beskyttelse taler herimod, skal de have plads til at ligge ned.

b)

Transportmidler og containere skal vaere konstrueret og kunne haandteres paa en saadan maade, at dyrene beskyttes mod barske vejrforhold og vaesentlige klimatiske forandringer. Ventilation og luftmaengde skal afpasses efter transportforholdene og efter den dyreart, der transporteres.

c)

Transportmidler og containere skal vaere lette at rengoere, vaere indrettet saaledes, at dyrene ikke kan slippe ud, vaere konstrueret paa en saadan maade, at dyrene ikke kommer til skade eller paafoeres unoedige lidelser og vaere udstyret paa en saadan maade, at dyrenes sikkerhed tilgodeses. Containere til transport af dyr skal vaere maerket med et symbol, der angiver tilstedevaerelsen af levende dyr, og med et tegn, der viser, hvilken retning dyrene er anbragt i. De skal muliggoere tilsyn med og pasning af dyrene, og anbringes saaledes, at ventilation ikke haemmes. Containernes top skal altid vende opad under transport og ved haandtering, og de maa ikke udsaettes for haarde stoed eller rystelser.

d)

Under transport skal dyrene vandes og fodres med passende mellemrum. Disse mellemrum maa ikke vaere paa mere end 24 timer, medmindre saerlige forhold noedvendiggoer en forlaengelse af denne periode med hoejst to timer, isaer under hensyn til de arter, der transporteres, de transportmidler, der benyttes, og afstanden til aflaesningsstedet.

e)

Enhovede dyr skal have grime paa under transporten. Denne bestemmelse kan fraviges for utaemmede foel og for dyr, der transporteres i individuelle bokse.

f)

Naar dyr er bundet, skal toejret vaere saa staerkt, at det ikke kan briste under normale transportforhold, og saa langt, at dyrene i paakommende tilfaelde kan laegge sig ned samt aede og drikke, og toejringen skal vaere saadan, at der ikke er risiko for kvaelning eller for, at dyrene paa anden maade kommer til skade. Dyr maa ikke bindes ved hornene eller ved naesering.

g)

Enhovede dyr skal under transporten vaere anbragt i individuelle baase eller bokse, der er udformet saaledes, at de yder dyrene beskyttelse mod stoed. Disse dyr kan dog transporteres i grupper: i saa fald skal der drages omsorg for, at dyr, der er fjendtlige over for hinanden, ikke transporteres sammen. Naar de transporteres i grupper, skal skoene fjernes fra dyrenes baghove.

h)

Enhovede dyr maa ikke transporteres i koeretoejer i flere niveauer.

3.

a)

Naar dyr af forskellige arter transporteres i samme transportmiddel, skal hver dyreart anbringes for sig, medmindre det gaelder dyr, der er vant til at vaere sammen, og som ville lide ved at vaere adskilt. Der skal endvidere traeffes saerlige foranstaltninger for at undgaa eventuelle uheldige foelger af, at dyrearter, der af naturen er fjendtlige over for hinanden, transporteres i samme sending. Naar dyr af forskellig alder transporteres med samme transportmiddel, skal voksne dyr og unge dyr holdes adskilt fra hinanden; denne begraensning gaelder dog ikke hundyr, der befordres sammen med deres diende afkom. Voksne, ukastrerede handyr skal holdes adskilt fra hundyrene. Avlsorner skal ligesom hingste holdes adskilt fra hinanden. Disse bestemmelser gaelder kun, hvis dyrene ikke er opdraettet i kompatible grupper, eller hvis de ikke er vant til hinanden.

b)

I de rum, hvori dyr transporteres, maa ikke anbringes gods, som kan vaere til skade for dyrenes velfaerd.

4.

Ved paalaesning og aflaesning af dyr skal anvendes egnet udstyr saasom broer, ramper eller landgange, hvis gangbaner skal vaere saaledes indrettet, at dyrene ikke glider, og udstyret skal om fornoedent vaere forsynet med sidebeskyttelse. Under transporten maa dyrene ikke holdes loeftet ved hjaelp af mekaniske midler eller loeftes op eller traekkes ved hoved, horn, ben, hale eller pels. Desuden skal brug af elektrisk udstyr saa vidt muligt undgaas.

5. Gulvet i et transportmiddel eller en container skal vaere staerkt nok til at baere vaegten af de transporterede dyr; det maa ikke vaere glat; hvis gulvet har mellemrum eller huller, skal det vaere konstrueret uden ujaevnheder, saaledes at dyrene ikke kommer til skade. Gulvet skal vaere daekket af tilstraekkelig stroeelse til at absorbere ekskrementer, medmindre der traeffes andre foranstaltninger, der er mindst lige saa hensigtsmaessige, eller ekskrementerne bortskaffes med regelmaessige mellemrum.

6. For at sikre den noedvendige pasning af dyrene under transport skal de transporteres under ledsagelse, undtagen:

a) naar dyrene transporteres i sikre containere, der har tilstraekkeligt god ventilation og om noedvendigt indeholder tilstraekkeligt med foder og vand i spildsikre automater til en forsendelse paa to gange den forventede tid

b)

naar fragtfoereren paatager sig ledsagerens opgaver

c)

naar afsenderen har udpeget en repraesentant til at soerge for dyrene paa passende mellemstationer.

7.

a)

Dyrenes ledsager eller afsenderens repraesentant skal soerge for dyrene, fodre og vande dem og om fornoedent malke dem.

b)

Koeer, som er i malkeperioden, skal malkes med mellemrum paa ca. tolv timer, men hoejst 15 timer.

c)

For at kunne udfoere den naevnte pasning skal dyrenes ledsager om fornoedent have egnede lyskilder til raadighed.

8.

Dyr maa kun paalaesses transportmidler, som er grundigt rengjort og om fornoedent desinficeret. Doede dyr, stroeelse og ekskrementer skal fjernes saa hurtigt som muligt.

B. Saerlige bestemmelser for jernbanetransport

9.

Alle godsvogne, der anvendes til transport af dyr, skal vaere maerket med et symbol, der angiver tilstedevaerelsen af levende dyr, medmindre dyrene transporteres i containere. Saafremt der ikke kan tilvejebringes vogne, som er saerligt indrettet til transport af dyr, skal dyrene befordres i overdaekkede vogne, som kan fremfoeres med hoej fart, og som er forsynet med tilstraekkeligt store ventilationsaabninger, eller som har et ventilationssystem, der er effektivt selv ved lav hastighed. Vognenes indvendige sider skal vaere af trae eller andet egnet materiale, der er fuldstaendig glat og forsynet med ringe eller staenger i passende hoejde, hvortil dyrene kan bindes, hvis det er noedvendigt.

10.

Hvis enhovede dyr ikke transporteres i individuelle bokse, skal de bindes saaledes, at alle dyrene har front mod samme side af vognen eller mod hinanden. Foel og utaemmede dyr maa dog ikke bindes.

11.

Store dyr skal anbringes paa en saadan maade, at der er plads for en ledsager til at faerdes mellem dem.

12.

Naar dyr kraeves adskilt i henhold til punkt 3, litra a), kan dette ske enten ved at binde dyrene paa adskilte steder i vognen, hvis pladsen tillader dette, eller ved hjaelp af egnede skillevaegge.

13.

Ved sammenkobling af tog og under al anden koersel med godsvogne skal alle foranstaltninger traeffes for at undgaa voldsomme stoed i vogne, der indeholder dyr.

C. Saerlige bestemmelser for landevejstransport

14.

Koeretoejer skal vaere indrettet saaledes, at dyrene ikke kan slippe ud, og vaere udstyret paa en saadan maade, at dyrenes sikkerhed tilgodeses. Koeretoejer skal endvidere vaere forsynet med en overdaekning, der yder effektiv beskyttelse mod vejret.

15.

Der skal forefindes toejringsanordninger i koeretoejer, der transporterer store dyr, som normalt skal vaere bundet. Naar det er noedvendigt at inddele koeretoejer i flere rum, skal dette ske ved kraftige skillevaegge.

16.

Koeretoejer skal medfoere egnet udstyr, der opfylder kravene i punkt 4.

D. Saerlige bestemmelser for soetransport

17.

Skibe skal vaere udstyret saaledes, at dyr kan transporteres uden at udsaettes for skade eller unoedvendige lidelser.

18.

Dyr maa ikke transporteres paa aabent daek, medmindre de er anbragt i forsvarligt sikrede containere eller andre tilladte konstruktioner, der er godkendt af den kompetente myndighed, og som yder fyldestgoerende beskyttelse mod soe og daarligt vejr.

19.

Dyr skal vaere bundet eller forsvarligt anbragt i bokse eller containere.

20.

Der skal vaere hensigtsmaessige gange med adgang til alle bokse, containere eller koeretoejer, hvori dyr er anbragt. Passende lyskilder skal forefindes.

21.

Antallet af ledsagere skal vaere tilstraekkeligt i forhold til antallet af de transporterede dyr samt til rejsens varighed.

22.

Alle dele af skibet, hvor dyr er anbragt, skal vaere forsynet med afloeb og holdes i god renlig stand.

23.

Et instrument af en type, som er godkendt af den kompetente myndighed, skal forefindes om bord til aflivning af dyr i paakommende tilfaelde.

24.

Skibe, der anvendes til transport af dyr, skal foer afsejlingen indtage tilstraekkelige forsyninger af drikkevand - hvis der ikke forefindes et egnet anlaeg til fremstilling heraf - og egnede fodermidler i forhold til arten og antallet af de transporterede dyr samt til rejsens varighed.

25.

Der skal traeffes foranstaltninger til isolering af syge eller tilskadekomne dyr under rejsen, og foerstehjaelp skal ydes, naar det er noedvendigt.

26. Punkt 17 til 19 finder ikke anvendelse paa transport af dyr i godsvogne eller lastbiler, som indlades paa faerger eller lignende fartoejer:

a) hvis dyr transporteres i godsvogne eller lastbiler om bord paa skibe, skal det omhyggeligt sikres, at dyrene har tilstraekkelig ventilation under hele rejsen

b)

hvis dyrene transporteres i lastbiler om bord paa skibe, finder foelgende foranstaltninger anvendelse:

i) det rum, dyrene anbringes i, skal vaere forsvarligt fastgjort til koeretoejet; koeretoejet og rummet med dyrene skal vaere forsynet med passende fastgoerelsesanordninger, saa de kan fastgoeres solidt til skibet. Paa et lukket daek paa et RO/RO skib skal der opretholdes en tilstraekkelig ventilation i forhold til det antal koeretoejer, der transporteres. Naar der er mulighed derfor, skal koeretoejer, der transporterer dyr, anbringes i naerheden af en frisklufttilfoersel

iii)

det rum, dyrene opholder sig i, skal have et tilstraekkeligt antal aabninger eller andre midler, der sikrer god ventilation under hensyn til den begraensede lufttilfoersel paa et skibs lukkede vogndaek. Der skal inde i det rum, hvor dyrene opholder sig, og paa alle niveauer i dette vaere saa megen plads, at der er mulighed for god ventilation oven over dyrene, naar de staar op i normal stilling

iii)

der skal vaere direkte adgang til den enkelte del af dyrenes rum, saa disse i givet fald kan plejes, fodres og vandes under rejsen.

E. Saerlige bestemmelser for lufttransport

Dyr skal anbringes i containere, bokse eller baase, der egner sig til transport af den paagaeldende dyreart, og som mindst er i overensstemmelse med de nyeste IATA-regler for transport af levende dyr.

28.

Under hensyn til arten af transporterede dyr skal der traeffes foranstaltninger for at undgaa for hoeje eller for lave temperaturer om bord samt store udsving i lufttrykket.

29.

Et instrument af en type, som er godkendt af den kompetente myndighed, skal forefindes om bord paa fragtfly, til aflivning af dyr i paakommende tilfaelde.

KAPITEL II FJERKRAE, FUGLE OG KANINER, DER HOLDES SOM HUSDYR

30.

Foelgende bestemmelser i kapitel I finder med de fornoedne aendringer anvendelse paa transport af fjerkrae, fugle og kaniner, der holdes som husdyr: punkt 2, litra a), b) og c), punkt 3, 5, 6, 8, 9, 13, 17 til 22, 24 og 26 til 29.

31.

Egnet foder samt vand skal forefindes i tilstraekkelig maengde, undtagen

ii) naar en forsendelse varer mindre end tolv timer, eksklusive paalaesnings- og aflaesningstid

ii)

naar en forsendelse varer mindre end 24 timer for fugleunger af alle arter, forudsat at den tilendebringes inden 72 timer efter udrugning.

KAPITEL III HUNDE OG KATTE, DER HOLDES SOM HUSDYR

32.

Med forbehold af direktivets artikel 1, stk. 2, litra c), finder foelgende bestemmelser i kapitel I tilsvarende anvendelse paa transport af hunde og katte, der holdes som husdyr: punkt 1, punkt 2, litra a), b) og c), punkt 3, 5 og 6, punkt 7, litra a) og c), punkt 8, 9, 12, 13, 15 og 17 til 29.

33.

Dyr under transport skal fodres med ikke over 24 timers mellemrum og vandes med ikke over tolv timers mellemrum. En klart affattet skriftlig instruks om dyrenes fodring og vanding skal ledsage disse. Hundyr i loebetid skal holdes adskilt fra handyr.

KAPITEL IV ANDRE PATTEDYR OG FUGLE

34. a) Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse paa transport af de pattedyr og fugle, som ikke omfattes af bestemmelserne i de foregaaende kapitler.

b)

Foelgende bestemmelser i kapitel I finder tilsvarende anvendelse paa transport af de dyrearter, der omfattes af naervaerende kapitel: punkt 1, punkt 2, litra a), b) og c), punkt 3, litra b), punkt 4 til 6, punkt 7, litra a) og c), punkt 8, 9 og 13 til 29.

35.

Med forbehold af direktivets bestemmelser i artikel 3, stk. 1, litra b), maa kun dyr, der kan taale transport, og som er raske, transporteres. Dyr, som helt klart er langt henne i draegtighedsperioden, eller dyr, som for nylig har foedt, samt dyreunger, der ikke selv kan tage naering til sig, og som ikke ledsages af moderdyret, skal betragtes som uegnet til transport. Disse bestemmelser kan fraviges i undtagelsestilfaelde, hvis hensynet til dyret kraever, at det transporteres til et sted, hvor fornoeden behandling kan gives.

36.

Der maa kun anvendes beroligende midler i undtagelsestilfaelde og i saa fald kun under direkte dyrlaegetilsyn. De naermere oplysninger om eventuel anvendelse af beroligende midler skal ledsage dyret til bestemmelsesstedet.

37.

Dyr maa kun transporteres, naar det sker i egnede transportmidler, hvorpaa der i givet fald skal vaere anbragt en angivelse af, at de indeholder vilde dyr, som er sky eller farlige. En klart affattet skriftlig instruks om dyrenes fodring og vanding og eventuelt om saerlig pasning skal ledsage disse.

Dyr, der er omfattet af CITES, skal transporteres efter bestemmelserne i CITES' seneste retningslinjer for transport og forberedelse til afsendelse af levende vilde dyr og planter. Ved transport med fly skal de transporteres i overensstemmelse med mindst de seneste IATA-regler for transport af levende dyr. De skal transporteres til bestemmelsesstedet saa hurtigt som muligt.

38.

De dyr, der omfattes af dette kapitel, skal passes i overensstemmelse med bestemmelserne og retningslinjerne i punkt 37.

39.

Der skal afsaettes en passende periode, hvori dyrene holdes tilbage og konditioneres inden afsendelse, og hvori de om noedvendigt gradvis vaennes til deres containere.

40.

Dyr af forskellige arter maa ikke anbringes i samme container. Desuden maa dyr af samme art ikke anbringes i samme container, medmindre man ved, at de kan forliges.

41.

Dyr med gevir maa ikke transporteres i den periode, i hvilken takkerne vokser ud.

42.

Fugle skal holdes i halvmoerke.

43.

Med forbehold af de saerlige bestemmelser, der skal traeffes i henhold til direktivets artikel 3, stk. 3, skal havpattedyr vaere under konstant tilsyn af en kvalificeret ledsager. Transportmidlerne maa ikke stables.

44.

a) For at sikre, at luftstroemmen til enhver tid er tilstraekkelig, skal der skabes mere ventilation ved hjaelp af huller af passende stoerrelse i containerens vaegge. Disse huller maa dog ikke vaere stoerre, end at dyrene hindres i at komme i kontakt med personer, der haandterer containerne, eller i at komme til skade.

b)

Der skal anbringes afstandsstykker af passende stoerrelse paa alle containerens vaegge og dens top og bund for at sikre, at dyrene ikke kommer til at mangle luft ved stabling eller sammenstuvning af en ladning.

45.

Dyr maa ikke anbringes i naerheden af levnedsmidler eller paa steder, som uvedkommende har adgang til.

KAPITEL V ANDRE HVIRVELDYR OG KOLDBLODEDE DYR

46.

Andre hvirveldyr og koldblodede dyr skal transporteres i passende beholdere under hensyn til de paagaeldende dyrearters behov, isaer med hensyn til plads, ventilation, temperatur og sikkerhed samt tilfoersel af vand og ilt. Dyr, der er omfattet af CITES, skal transporteres efter bestemmelserne i CITES' retningslinjer for transport og forberedelse til afsendelse af levende vilde dyr og planter. Ved transport med fly skal de transporteres i overensstemmelse med mindst de seneste IATA-regler for transport af levende dyr. De skal transporteres til bestemmelsesstedet saa hurtigt som muligt.

Top