Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0371

Rådets direktiv 91/371/EØF af 20. juni 1991 om gennemførelse af aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz om direkte forsikring bortset fra livsforsikring

OJ L 205, 27.7.1991, p. 48–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 017 P. 50 - 50
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 017 P. 50 - 50
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 269 - 269
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 269 - 269
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 269 - 269
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 269 - 269
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 269 - 269
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 269 - 269
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 269 - 269
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 269 - 269
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 269 - 269
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 260 - 260
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 260 - 260
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 3 - 3

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/371/oj

31991L0371

Rådets direktiv 91/371/EØF af 20. juni 1991 om gennemførelse af aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz om direkte forsikring bortset fra livsforsikring

EF-Tidende nr. L 205 af 27/07/1991 s. 0048 - 0048
den finske specialudgave: kapitel 11 bind 17 s. 0050
den svenske specialudgave: kapitel 11 bind 17 s. 0050


RAADETS DIREKTIV af 20. juni 1991 om gennemfoerelse af aftalen mellem Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og Schweiz om direkte forsikring bortset fra livsforsikring (91/371/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 57, stk. 2, sidste punktum, og artikel 235,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

i samarbejde med Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Den 10. oktober 1989 blev der i Luxembourg untertegnet en aftale mellem Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og Schweiz om direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring;

denne aftale har isaer til foelge, at der for forsikringsforetagender, der har deres vedtaegtsmaessige hjemsted i Schweiz, indfoeres en retlig ordning, der afviger fra den, der i medfoer af afsnit III i Raadets direktiv 73/239/EOEF af 24. juli 1973 om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til udoevelse af direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring (4) finder anvendelse paa agenturer eller filialer, der er beliggende inden for Faellesskabet, og som hoerer under foretagender, der har deres vedtaegtsmaessige hjemsted uden for Faellesskabet;

de samordnede regler vedroerende virksomhed udoevet paa Faellesskabets marked af schweiziske foretagender, der er omfattet af ovennaevnte aftale, skal traede i kraft paa samme dato i alle Faellesskabets medlemsstater; selve aftalen traeder foerst i kraft den foerste dag i det kalenderaar, der foelger efter datoen for udveksling af godkendelsesinstrumenterne -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Medlemsstaterne aendrer inden for en frist paa fireogtyve maaneder fra meddelelsen af dette direktiv deres nationale retsforskrifter i overensstemmelse med aftalen mellem Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og Schweiz og underretter straks Kommissionen herom.

Naar medlemsstaterne vedtager disse retsforskrifter, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

Artikel 2

Medlemsstaterne angiver i deres nationale retsforskrifter, at de aendringer, der foretages heri i medfoer af aftalen, foerst traeder i kraft paa datoen for aftalens ikrafttraeden.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 20. juni 1991.

Paa Raadets vegne

R. GOEBBELS

Formand

(1) EFT nr. C 53 af 5. 3. 1990, s. 45.

(2) EFT nr. C 72 af 18. 3. 1991, s. 174 og afgoerelse af 12. juni 1991 (endnu ikke offentliggjort i Tidende).

(3) EFT nr. C 56 af 7. 3. 1990, s. 27.

(4) EFT nr. L 228 af 16. 8. 1973, s. 3.

Top