Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0321

Kommissionens direktiv 91/321/EØF af 14. maj 1991 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn

OJ L 175, 4.7.1991, p. 35–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 010 P. 107 - 121
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 010 P. 107 - 121
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 278 - 292
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 278 - 292
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 278 - 292
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 278 - 292
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 278 - 292
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 278 - 292
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 278 - 292
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 278 - 292
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 278 - 292
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 010 P. 94 - 110
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 010 P. 94 - 110

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; ophævet ved 32006L0141

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/321/oj

31991L0321

Kommissionens direktiv 91/321/EØF af 14. maj 1991 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn

EF-Tidende nr. L 175 af 04/07/1991 s. 0035 - 0049
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 10 s. 0107
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 10 s. 0107


KOMMISSIONENS DIREKTIV af 14. maj 1991 om modermaelkserstatninger og tilskudsblandinger til spaedboern og smaaboern (91/321/EOEF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 89/398/EOEF af 3. maj 1989 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning vedroerende levnedsmidler bestemt til saerlig ernaering (1), saerlig artikel 4, og

ud fra foelgende betragtninger:

De paagaeldende produkters vaesentlige sammensaetning skal vaere i overensstemmelse med sunde spaedboerns ernaeringsmaessige krav, saaledes som disse er fastsat paa grundlag af generelt accepterede, videnskabelige data;

paa grundlag af saadanne data kan den vaesentlige sammensaetning af modermaelkserstatninger og tilskudsblandinger, der fremstilles paa basis af komaelksproteiner og sojaproteiner alene eller blandet, allerede fastsaettes; dette gaelder ikke for produkter som helt eller delvis er baseret paa andre proteiner; der boer derfor paa et senere tidspunkt om noedvendigt fastsaettes saerlige regler for sidstnaevnte produkter;

dette direktiv afspejler den aktuelle viden om disse produkter; enhver aendring med henblik paa at tillade fornyelser baseret paa videnskabelige og tekniske fremskridt vil ske efter proceduren i artikel 13 i direktiv 89/398/EOEF;

under hensyntagen til de personer, for hvilke de paagaeldende produkter er bestemt, vil det vaere noedvendigt at fastlaegge mikrobiologiske kriterier og maksimumsniveauer for kontaminanter; da saadanne bestemmelser er yderst komplekse, boer de vedtages paa et senere tidspunkt;

modermaelkserstatninger er det eneste forarbejdede levnedsmiddel, som fuldt ud daekker spaedboerns ernaeringsmaessige behov i de foerste fire til seks levemaaneder; med henblik paa at sikre spaedboerns sundhed boer det bestemmes, at kun modermaelkserstatninger maa markedsfoeres som egnede til dette formaal i denne periode;

de af naervaerende direktiv omfattede produkter er ifoelge artikel 7, stk. 1, i direktiv 89/398/EOEF underkastet de almindelige bestemmelser i Raadets direktiv 79/112/EOEF af 18. december 1978 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om maerkning af og praesentationsmaader for levnedsmidler bestemt til den endelige forbruger samt om reklame for saadanne levnedsmidler (2), senest aendret ved direktiv 89/395/EOEF (3); naervaerende direktiv fastsaetter og udvider de supplerende bestemmelser til og fravigelser fra de almindelige bestemmelser for at fremme og beskytte amning;

specielt kraeves der som foelge af arten og anvendelsen af de produkter, der omfattes af dette direktiv, en maerkning med angivelse af energiindholdet og de vigtigste naeringsstoffer; endvidere skal der anfoeres en brugsanvisning i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, punkt 8, og artikel 10, stk. 2, i direktiv 79/112/EOEF for at forhindre uhensigtsmaessig brug, som kan vaere skadelig for spaedboerns helbred;

i henhold til artikel 2, stk. 2, i direktiv 79/112/EOEF er det med henblik paa at give objektive og videnskabeligt efterproevede oplysninger noedvendigt at definere forudsaetningerne for paastande om en modermaelkserstatnings saerlige sammensaetning;

med henblik paa at sikre bedre beskyttelse af spaedboerns sundhed boer de i dette direktiv fastsatte regler for sammensaetning, maerkning og markedsfoering ligeledes vaere i overensstemmelse med principperne i og maalsaetningerne for den internationale markedsfoeringskode for spaedboernskost, som blev vedtaget paa Verdenssundhedsorganisationens 34. generalforsamling, samtidig med, at der tages hensyn til de saerlige retlige og faktiske forhold i Faellesskabet:

information om spaedboernsernaering spiller en vigtig rolle, naar gravide og moedre til spaedboern vaelger, hvilken type ernaering deres boern skal have, og det er derfor noedvendigt, at medlemsstaterne traeffer passende foranstaltninger for, at den paagaeldende information sikrer en rigtig anvendelse af produkterne, og at den ikke modvirker amning;

dette direktiv vedroerer ikke betingelserne for salg af speciallitteratur om boernepleje og videnskabelige publikationer;

Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler er i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 89/398/EOEF blevet hoert vedroerende bestemmelserne, der beroerer folkesundheden;

spoergsmaal vedroerende produkter, der er bestemt til eksport til tredjelande, boer behandles paa sammenhaengende og ensartet maade i en saerskilt retsakt;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Staaende Levnedsmiddelkomité -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Dette direktiv er et saerdirektiv som omhandlet i artikel 4 i direktiv 89/398/EOEF og fastsaetter kravene for modermaelkserstatninger og vegetabilske blandinger til sunde spaedboern og smaaboern i Faellesskabet med hensyn til sammensaetning og maerkning. Det fastsaetter ogsaa, at medlemsstaterne skal ivaerksaette de principper og formaal i den internationale kodeks for markedsfoering af modermaelkserstatninger, der vedroerer markedsfoering, information og sundhedsmyndighedernes ansvar.

2. I dette direktiv forstaas ved:

a) spaedboern, boern paa under tolv maaneder

b) smaaboern, boern mellem et og tre aar

c) modermaelkserstatninger, levnedsmidler, der er bestemt til at udgoere spaedboerns saerlige kost i deres foerste fire til seks levemaaneder, og som i sig selv daekker disse boerns ernaeringsbehov

d) tilskudsblandinger, levnedsmidler, som er bestemt til at udgoere den saerlige kost til spaedboern paa mere end fire maaneder, og som udgoer den vaesentligste flydende bestanddel af disse boerns efterhaanden mere varierede kost.

Artikel 2

Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 1, stk. 2, litra c) og d), omhandlede produkter kun maa markedsfoeres i Faellesskabet, hvis de falder ind under definitionerne og opfylder bestemmelserne i dette direktiv. Kun modermaelkserstatninger maa markedsfoeres eller paa anden maade udgives for at vaere egnet til som eneste produkt at daekke normale, sunde spaedboerns ernaeringsmaessige behov i de foerste fire til seks levemaaneder.

Artikel 3

1. Modermaelkserstatninger skal fremstilles af proteiner som defineret i bilagene og andre levnedsmiddelingredienser, om hvilke det ved generelt anerkendte videnskabelige data er vist, at de er egnede til spaedboerns saerlige kost fra foedslen.

2. Maelkeblandinger og vegetabilske blandinger skal fremstilles af proteiner som defineret i bilagene og andre levnedsmiddelingredienser, om hvilke det ved generelt anerkendte videnskabelige data er vist, at de er egnede til den saerlige kost til spaedboern paa over fire maaneder.

3. De i bilag I og II indeholdte forbud og begraensninger skal overholdes ved anvendelsen af levnedsmiddelingredienser.

Artikel 4

1. Modermaelkserstatninger skal opfylde de i bilag I anfoerte krav til sammensaetningen.

2. Tilskudsblandinger skal opfylde de i bilag II anfoerte krav til sammensaetningen.

3. Modermaelkserstatninger, maelkeblandinger og vegetabilske blandinger maa i givet fald kun kraeve tilsaetning af vand for at blive brugsklare.

Artikel 5

1. Kun de i bilag III opregnede stoffer maa anvendes til fremstilling af modermaelkserstatninger og tilskudsblandinger, med henblik paa at overholde kravene til indhold af:

- mineraler

- vitaminer

- aminosyrer og andre nitrogenforbindelser

- andre stoffer med saerligt ernaeringsmaessigt formaal.

Renhedskravene for naevnte stoffer fastsaettes senere.

2. Bestemmelserne vedroerende anvendelse af tilsaetningsstoffer ved fremstilling af modermaelkserstatninger og tilskudsblandinger, fastsaettes i et raadsdirektiv. Artikel 6 1. Modermaelkserstatninger og tilskudsblandinger til spaedboern og smaaboern maa ikke indeholde nogen stoffer i saadanne maengder, at der opstaar fare for smaaboerns helbred. Maksimumsniveauerne for ethvert stof af denne art skal fastsaettes senere.

2. Mikrobiologiske kriterier fastsaettes senere.

Artikel 7

1. Salgsbetegnelsen for de i artikel 1, stk. 2, litra c) og d), omhandlede produkter er henholdsvis:

- paa dansk:

»Modermaelkserstatning« og »Tilskudsblanding«

- paa tysk:

»Saeuglingsanfangsnahrung« og »Folgenahrung«

- paa graesk:

»Ðáñáóêaaýáóìá ãéá âñÝoeç« og »Ðáñáóêaaýáóìá aeaaýôaañçò âñaaoeéêÞò çëéêssáò«

- paa engelsk:

»infant formula« og »follow-on formula«

- paa spansk:

»Preparado para lactentes« og »Preparado de continuación«

- paa fransk:

»Préparation pour nourrissons« og »Préparation de suite«

- paa italiensk:

»Alimento per lattanti« og »Alimento di proseguimento«

- paa nederlandsk:

»Volledige zuigelingenvoeding« og »Opvolgzuigelingenvoeding«

- paa portugisisk:

»Fórmula para lactentes« og »Fórmula de transiçao«.

Dog er salgsbetegnelsen for produkter, der fremstilles helt paa basis af komaelksproteiner, henholdsvis:

- paa dansk:

»Modermaelkserstatning udelukkende baseret paa maelk« og »Tilskudsblanding udelukkende baseret paa maelk«

- paa tysk:

»Saeuglingsmilchnahrung« og »Folgemilch«

- paa graesk:

»ÃUEëá ãéá âñÝoeç« og »ÃUEëá aeaaýôaañçò âñaaoeéêÞò çëéêssáò«

- paa engelsk:

»Infant milk« og »follow-on milk«

- paa spansk:

»Leche para lactentes« og »Leche de continuación«

- paa fransk:

»Lait pour nourrissons« og »Lait de suite«

- paa italiensk:

»Latte per lattanti« og »Latte di proseguimento«

- paa nederlandsk:

»Volledige zuigelingenvoeding op basis van melk« eller »Zuigelingenmelk« og »Opvolgmelk«

- paa portugisisk:

»Leite para lactentes« og »Leite de transiçao«.

2. Maerkningen skal ud over de i artikel 3 i direktiv 79/112/EOEF naevnte angivelser omfatte foelgende obligatoriske angivelser:

a) for modermaelkserstatning en generel angivelse af, at produktet er egnet som saerlig kost til spaedboern lige fra foedslen, naar de ikke bliver ammet

b) for modermaelkserstatninger, der ikke er tilsat jern, en angivelse af, at naar produktet gives til spaedboern paa over fire maaneder, skal boernenes samlede jernbehov opfyldes ad andre veje

c) for tilskudsblandinger en angivelse af, at produktet kun er egnet som saerlig kost til spaedboern paa over fire maaneder, og at det kun boer indgaa i en varieret kost, og at det ikke boer anvendes som erstatning for modermaelken i de foerste fire levemaaneder

d) for modermaelkserstatninger og for tilskudsblandinger en angivelse af energiindholdet udtrykt i kJ og kcal samt indholdet af proteiner, fedtstoffer, kulhydrater pr. 100 ml brugsklart produkt

e) for modermaelkserstatninger og for tilskudsblandinger en angivelse af den gennemsnitlige maengde af hvert mineral og vitamin opfoert i henholdsvis bilag I og bilag II samt eventuelt af cholin, inositol og carnithin pr. 100 ml brugsklart produkt

f) for modermaelkserstatninger og for tilskudsblandinger en vejledning i, hvorledes produktet tilberedes korrekt, og en advarsel mod sundhedsfaren ved en ukorrekt tilberedning.

3. Maerkningen af modermaelkserstatninger, og tilskudsblandinger skal udformes paa en saadan maade, at den indeholder de noedvendige oplysninger om produktets korrekte anvendelse, og at der ikke tilskyndes til at opgive amning. Anvendelse af udtryk som »humaniseret«, »modertilpasset«, eller lignende udtryk er forbudt. Udtrykket »tilpasset« maa kun bruges i overensstemmelse med stk. 6 og bilag IV, nr. 1.

4. Maerkningen af modermaelkserstatning skal desuden omfatte foelgende obligatoriske angivelser, der anfoeres efter ordet »Vigtigt« eller et tilsvarende udtryk:

a) en angivelse af amnings uovertrufne vaerdi

b) en henstilling om kun at anvende produktet efter anbefaling af uafhaengige personer med uddannelse inden for medicin, ernaering eller farmaci eller af andre personer, der er fagligt ansvarlige med hensyn til boernepleje.

5. Maerkningen af modermaelkserstatning maa ikke vaere forsynet med billeder af spaedboern eller andre billeder eller en tekst, der kan idealisere brugen af produktet. De kan dog vaere forsynet med grafiske illustrationer, der goer det muligt at identificere produktet som modermaelkserstatning, og som viser tilberedelsesmetoderne.

6. Maerkningen maa kun indeholde paastande om en modermaelkserstatnings saerlige sammensaetning i de i bilag IV opregnede tilfaelde og kun under overholdelse af de i bilaget fastsatte betingelser.

7. De i stk. 3 til 6 fastsatte krav, forbud og begraensninger gaelder ligeledes:

a) for praesentationen af de omhandlede produkter, saerligt deres form, udseende og emballage og det anvendte emballagemateriale, den maade, hvorpaa de er anbragt, og de omgivelser, hvori de fremvises

b) for reklame.

Artikel 8

1. Reklame for modermaelkserstatning maa kun forekomme i speciallitteratur for boernepleje og videnskabelige publikationer. Medlemsstaterne kan yderligere begraense eller forbyde saadan reklame. Reklame for modermaelkserstatning skal opfylde betingelserne i artikel 7, stk. 3, 4, 5, 6 og stk. 7, litra b), og maa kun indeholde videnskabelige og faktuelle oplysninger. Oplysningerne maa ikke antyde eller give indtryk af, at brug af modermaelkserstatning er lige saa godt som eller bedre end amning.

2. Der maa ikke paa udsalgssteder reklameres, uddeles proever eller anvendes andre salgsfremmende metoder til at foranledige salg af modermaelkserstatning direkte til forbrugeren i detailledet, saasom saerlige udstillinger, rabatkuponer, praemier eller salgskampagner, tabsgivende tilbud og lokketilbud.

3. Producenter og forhandlere af modermaelkserstatning maa ikke uddele gratis eller prisnedsatte produkter, proever eller andre salgsfremmende gaver til offentligheden, gravide kvinder, moedre eller deres familie hverken direkte eller indirekte gennem den offentlige sundhedssektor eller de ansatte i denne sektor.

Artikel 9

1. Medlemsstaterne sikrer, at familier og andre, der beskaeftiger sig med spaedboerns- og smaaboernsernaering, modtager objektive og vederhaeftige oplysninger om saadan ernaering, idet saadanne foranstaltninger skal omfatte planlaegning, fremskaffelse, udformning og udbredelse af disse oplysninger, samt kontrollen hermed.

2. Medlemsstaterne sikrer, at oplysnings- og undervisningsmateriale om spaedboernsernaering, der i skriftlig eller audiovisuel form henvender sig til gravide kvinder og moedre til smaaboern, indeholder klare oplysninger om:

a) fordelene ved og den uovertrufne vaerdi af amning

b) moderens ernaering samt, hvordan hun bedst forbereder sig paa og opretholder amningen

c) de mulige negative foelger for amningen ved at begynde med supplerende flasker

d) vanskeligheden ved at omgoere beslutningen om ikke at amme

e) den korrekte anvendelse af henholdsvis industrielt fremstillede og hjemmelavede modermaelkserstatninger, hvis brugen heraf skulle vise sig noedvendig.

Naar der i saadant materiale oplyses om brugen af modermaelkserstatning, skal der samtidig goeres opmaerksom paa de sociale og oekonomiske konsekvenser, sundhedsfaren i forbindelse med uegnede foedevarer eller ernaeringsmetoder samt navnlig sundhedsfaren i forbindelse med ukorrekt brug af modermaelkserstatninger. Saadant materiale maa ikke indeholde billeder, som idealiserer anvendelsen af modermaelkserstatning.

3. Medlemsstaterne sikrer, at gratis uddeling af oplysnings- og undervisningsudstyr eller -materiale fra producenter eller forhandlere kun finder sted efter anmodning og med myndighedernes skriftlige godkendelse, eller i henhold til myndighedernes retningslinjer herfor. Saadant udstyr eller materiale kan vaere forsynet med det paagaeldende firmas navn eller bomaerke, men maa ikke henvise til et navnebeskyttet produkt, og maa kun distribueres gennem den offentlige sundhedssektor.

4. Medlemsstaterne sikrer, at modermaelkserstatning, der uddeles gratis eller saelges til lav pris til institutioner eller organisationer, enten til brug i institutionerne eller til distribution uden for disse, kun benyttes af eller uddeles til spaedboern, der er noedt til at blive ernaeret ved modermaelkserstatning, og kun saa laenge det er noedvendigt for disse spaedboern.

Artikel 10

Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv i kraft. De underretter straks Kommissionen herom. Foranstaltningerne skal anvendes paa en saadan maade, at

- fra den 1. december 1992 er handel med produkter, som er i overensstemmelse med dette direktiv, tilladt

- fra den 1. juni 1994 er handel med produkter, som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, forbudt.

Naar en medlemsstat vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

Artikel 11

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Udfaerdiget i Bruxelles, den 14. maj 1991. Paa Kommissionens vegne

Martin BANGEMANN

Naestformand

(1) EFT nr. L 186 af 30. 6. 1989, s. 27. (2) EFT nr. L 33 af 8. 2. 1979, s. 1. (3) EFT nr. L 186 af 30. 6. 1989, s. 17.

BILAG I

SAMMENSAETNING AF MODERMAELKSERSTATNING EFTER REKONSTITUTION I HENHOLD TIL PRODUCENTENS ANVISNINGER

NB: De anfoerte vaerdier gaelder for det brugsklare produkt.

1. Energi Mindst Hoejst 250 kJ/100 ml 315 kJ/100 ml (60 kcal/100 ml) (75 kcal/100 ml) 2. Proteiner (Proteinindhold = nitrogenindhold × 6,38) for komaelksproteiner. (Proteinindhold = nitrogenindhold × 6,25) for sojaproteinisolater. 2.1. Produkter paa basis af umodificerede komaelksproteiner Mindst Hoejst 0,56 g/100 kJ 0,7 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) (3 g/100 kcal) Proteinernes kemiske indeks skal vaere mindst 80 % af referenceproteinets (modermaelk defineret i bilag VI); ved beregningen kan indholdet af methionin og cystin dog adderes. Ved »kemisk indeks« forstaas det laveste af forholdene mellem maengden af hver essentiel aminosyre i det foreliggende protein og maengden af den tilsvarende aminosyre i referenceproteinet. 2.2. Produkter paa basis af modificerede komaelksproteiner (aendret forhold mellem kasein og kaseinater) Mindst Hoejst 0,45 g/100 kJ 0,7 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) (3 g/100 kcal) Ved samme energiindhold skal produktet indeholde en mindst lige saa stor tilgaengelig maengde af hver essentiel og semiessentiel aminosyre som referenceproteinet (modermaelk som defineret i bilag V). 2.3. Produkter fremstillet paa basis af sojaproteinisolater alene eller blandet med komaelksproteiner Mindst Hoejst 0,56 g/100 kJ 0,7 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) (3 g/100 kcal) Kun sojaproteinisolater maa anvendes til fremstilling af disse modermaelkserstatninger. Proteinernes kemiske indeks skal vaere mindst 80 % af referenceproteinets (modermaelk defineret i bilag VI). Ved samme energiindhold skal produktet indeholde en mindst lige saa stor tilgaengelig maengde methionin som referenceproteinet (modermaelk som defineret i bilag V). L-carnitin-indholdet skal vaere mindst lig med 1,8 ìmol/100 kJ (7,5 ìmol/100 kcal). 2.4. I alle tilfaelde maa der kun tilsaettes aminosyrer til produktet for at forbedre proteinernes naeringsvaerdi, og kun i det omfang det er noedvendigt til formaalet. 3. Fedtstoffer Mindst Hoejst 0,8 g/100 kJ 1,5 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal) (6,5 g/100 kcal) 3.1. Det er forbudt at anvende: - sesamfroeolie - bomuldsfroeolie - fedtstoffer, hvor mere end 8 % af fedtsyrerne er transisomere. 3.2. Laurinsyre Mindst Hoejst - 15 % af det samlede fedtindhold 3.3. Myristinsyre Mindst Hoejst - 15 % af det samlede fedtindhold 3.4. Linolsyre (i form af glycerider = linoleater) Mindst Hoejst 70 mg/100 kJ 285 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) (1 200 mg/100 kcal) 4. Kulhydrater Mindst Hoejst 1,7 g/100 kJ 3,4 g/100 kJ (7 g/100 kcal) (14 g/100 kcal) 4.1. Der maa kun anvendes foelgende kulhydrater: - lactose - maltose - saccharose - maltodextriner - glucosesirup eller toerret glucosesirup - forkogt stivelse - gelatiniseret stivelse naturligt fri for gluten 4.2. Lactose Mindst Hoejst 0,85 g/100 kJ - (3,5 g/100 kcal) - Denne bestemmelse gaelder ikke for produkter, hvori sojaproteiner udgoer mere end 50 % af det samlede proteinindhold. 4.3. Saccharose Mindst Hoejst - 20 % af det samlede kulhydratindhold 4.4. Forkogt og/eller gelatiniseret stivelse Mindst Hoejst - 2g/100ml og 30 % af det samlede kulhydratindhold 5. Mineraler 5.1. Produkter fremstillet paa basis af komaelksproteiner Pr. 100 kJ Pr. 100 kcal mindst hoejst mindst hoejst Natrium (mg) 5 14 20 60 Kalium (mg) 15 35 60 145 Chlorid (mg) 12 29 50 125 Calcium (mg) 12 - 50 - Phosphor (mg) 6 22 25 90 Magnesium (mg) 1,2 3,6 5 15 Jern (mg) (1) 0,12 0,36 0,5 1,5 Zink (mg) 0,12 0,36 0,5 1,5 Kobber (ìg) 4,8 19 20 80 Jod (ìg) 1,2 - 5 -

(1) Graensevaerdier for produkter med tilsat jern.

Calcium/phosphorforholdet skal vaere mindst 1,2 og hoejst 2,0. 5.2. Produkter fremstillet paa basis af sojaproteiner alene eller blandet med komaelksproteiner Alle krav i nr. 5.1 gaelder undtagen for jern og zink, hvor vaerdierne er foelgende: Pr. 100 kJ Pr. 100 kcal mindst hoejst mindst hoejst Jern (mg) 0,25 0,5 1 2 Zink (mg) 0,18 0,6 0,75 2,4 6. Vitaminer Pr. 100 kJ Pr. 100 kcal mindst hoejst mindst hoejst Vitamin A (ìg-RE) (1) 14 43 60 180 Vitamin D (ìg) (2) 0,25 0,65 1 2,5 Thiamin (ìg) 10 - 40 - Riboflavin (ìg) 14 - 60 - Nicotinamid (ìg-NE) (3) 60 - 250 - Pantotensyre (ìg) 70 - 300 - Vitamin B6 (ìg) 9 - 35 - Biotin (ìg) 0,4 - 1,5 - Folinsyre (ìg) 1 - 4 - Vitamin B12 (ìg) 0,025 - 0,1 - Vitamin C (mg) 1,9 - 8 - Vitamin K (ìg) 1 - 4 - Vitamin E (mg á-TE) (4) 0,5/g flerumaettede fedtsyrer udtrykt som linolsyre, men aldrig under 0,1 mg pr. 100 disponibel kJ - 0,5/g flerumaettede fedtsyrer udtrykt som linolsyre, men aldrig under 0,5 mg pr. 100 disponibel kcal -

(1) RE = all-trans-retinolaekvivalent.

(2) I form af cholecalciferol, hvoraf 10 ìg = 400 i.e. vitamin D.

(3) NE = niacinaekvivalent = mg nikotinsyre + mg tryptophan/60.

(4) á-TE = d-á-tocopherolaekvivalent.

BILAG II

SAMMENSAETNING AF MAELKEBLANDINGER OG VEGETABILSKE BLANDINGER TIL SPAEDBOERN OG SMAABOERN EFTER REKONSTITUTION I HENHOLD TIL PRODUCENTENS ANVISNINGER

NB: De anfoerte vaerdier gaelder for det brugsklare produkt.

1. Energi Mindst Hoejst 250 kJ/100 ml 335 kJ/100 ml (60 kcal/100 ml) (80 kcal/100 ml) 2. Proteiner (Proteinindhold = nitrogenindhold × 6,38) for komaelksproteiner. (Proteinindhold = nitrogenindhold × 6,25) for sojaproteinisolater. Mindst Hoejst 0,5 g/100 kJ 1 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) (4,5 g/100 kcal) Proteinernes kemiske indeks skal vaere mindst 80 % af referenceproteinets (kasein som defineret i bilag VI). Ved »kemisk indeks« forstaas det laveste af forholdene mellem maengden af hver essentiel aminosyre i det foreliggende protein og maengden af den tilsvarende aminosyre i referenceproteinet. Til produkter fremstillet paa basis af sojaprotein alene eller blandet med komaelksproteiner maa der kun anvendes proteinisolater af soja. Der kan i den noedvendige maengde saettes aminosyrer til produktet med henblik paa at forbedre proteinernes naeringsvaerdi. 3. Fedtstoffer Mindst Hoejst 0,8 g/100 kJ 1,5 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal) (6,5 g/100 kcal) 3.1. Det er forbudt at anvende: - sesamfroeolie - bomuldsfroeolie - fedtstoffer, hvor mere end 8 % af fedtsyrerne er transisomere. 3.2. Laurinsyre Mindst Hoejst - 15 % af det samlede fedtindhold 3.3. Myristinsyre Mindst Hoejst - 15 % af det samlede fedtindhold 3.4. Linolsyre (i form af glycerider = linoleater) Mindst Hoejst 70 mg/100 kJ - (300 mg/100 kcal) denne graense gaelder kun for produkter, der er tilsat vegetabilske olier 4. Kulhydrater Mindst Hoejst 1,7 g/100 kJ 3,4 g/100 kJ (7 g/100 kcal) (14 g/100 kcal) 4.1. Det er forbudt at anvende ingredienser, der indeholder gluten. 4.2. Lactose Mindst Hoejst 0,45 g/100 kJ - (1,8 g/100 kcal) Denne bestemmelse gaelder ikke for produkter, hvori sojaproteinisolater udgoer mere end 50 % af det samlede proteinindhold. 4.3. Saccharose, fructose, honning Mindst Hoejst - alene eller tilsammen: 20 % af det samlede kulhydratindhold 5. Mineraler 5.1. Pr. 100 kJ

Pr. 100 kcal mindst hoejst mindst hoejst Jern (mg) 0,25 0,5 1 2 Jod (ìg) 1,2 - 5 - 5.2. Zink 5.2.1. Produkter, der fremstilles helt af komaelk Mindst Hoejst 0,12 mg/100 kJ - (0,5 mg/100 kcal) 5.2.2. Produkter, der indeholder sojaproteinisolater alene eller blandet med komaelk Mindst Hoejst 0,18 mg/100 kJ - (0,75 mg/100 kcal) 5.3. Andre mineraler Indholdet skal svare til det, der normalt findes i komaelk, eventuelt reduceret med en faktor, som er forholdet mellem produktets og komaelks proteinindhold. Til vejledning er komaelks kemiske sammensaetning givet i bilag VII. 5.4. Forholdet mellem calcium og phosphor maa ikke vaere stoerre end 2,0. 6. Vitaminer Pr. 100 kJ Pr. 100 kcal mindst hoejst mindst hoejst Vitamin A (ìg RE) (1) 14 43 60 180 Vitamin D (ìg) (2) 0,25 0,75 1 3 Vitamin C (mg) 1,9 - 8 - Vitamin E (mg á-TE) (3) 0,5/g flerumaettede fedtsyrer udtrykt som linolsyre, men aldrig under 0,1 mg/100 disponibel kJ - 0,5/g flerumaettede fedtsyrer udtrykt som linolsyre, men aldrig under 0,5 mg/100 disponibel kcal -

(1) RE = all-trans-retinolaekvivalent.

(2) I form af cholecalciferol, hvoraf 10 ìg = 40 i.e. vitamin D.

(3) á-TE = d-á-tocopherolaekvivalent.

BILAG III

NAERINGSSTOFFER

1. Vitaminer

Vitamin Vitaminbetegnelse Vitamin A Retinylacetat Retinylpalmitat Beta-caroten Retinol Vitamin D Vitamin D2 (ergocalciferol) Vitamin D3 (cholecalciferol) Vitamin B1 Thiamin-hydrochlorid Thiaminmononitrat Vitamin B2 Riboflavin Riboflavin-5-phosphat, natrium Niacin Nikotinsyreamid Nikotinsyre Vitamin B6 Pyridoxin-hydrochlorid Pyridoxal-5-phosphat Folat Folinsyre Pantothensyre Calcium-D-pantothenat Natrium-D-pantothenat Dexpanthenol Vitamin B12 Cyanocobalamin Hydroxocobalamin Biotin D-Biotin Vitamin C L-Ascorbinsyre Natrium-L-ascorbat Calcium-L-ascorbat L-Ascorbyl-6-palmitat Kaliumascorbat Vitamin E D-alpha-tocopherol DL-alpha-tocopherol D-alpha-tocopherylacetat DL-alpha-tocopherylacetat Vitamin K Phylloquinon (Phytomenadion)

2. Mineraler

Mineral Tilladte salte Calcium (Ca) Calciumcarbonat Calciumchlorid Calciumcitrat Calciumgluconat Calciumglycerophosphat Calciumlactat Calciumsalte af orthophosphorsyre Calciumhydroxid Magnesium (Mg) Magnesiumcarbonat Magnesiumchlorid Magnesiumoxid Magnesiumsalte af orthophosphorsyre Magnesiumsulfat Magnesiumgluconat Magnesiumhydroxid Magnesiumsalte af citronsyre Jern (Fe) Ferrocitrat Ferrogluconat Ferrolactat Ferrosulfat Ferroammoniumcitrat Ferrofumarat Ferrodiphosphat Kobber (Cu) Cupricitrat Cuprigluconat Cuprisulfat Kobber-lysin-kompleks Kobbercarbonat Jod (I) Kaliumjodid Natriumjodid Kaliumjodat Zink (Zn) Zinkacetat Zinkchlorid Zinklactat Zinksulfat Zinkcitrat Zinkgluconat Zinkoxid Mangan (Mn) Mangancarbonat Manganchlorid Mangancitrat Mangansulfat Mangangluconat Natrium (Na) Natriumbicarbonat Natriumcarbonat Natriumchlorid Natriumcitrat Natriumgluconat Natriumlactat Natriumsalte af orthophosphorsyre Natriumhydroxid Kalium (K) Kaliumbicarbonat Kaliumcarbonat Kaliumchlorid Kaliumcitrat Kaliumgluconat Kaliumlactat Kaliumsalte af orthophosphorsyre Kaliumhydroxid

3. Aminosyrer og andre nitrogenforbindelser

L-arginin og hydrochloridet heraf

L-cystin og hydrochloridet heraf

L-histidin og hydrochloridet heraf

L-isoleucin og hydrochloridet heraf

L-leucin og hydrochloridet heraf

L-lysin og hydrochloridet heraf

L-cystein og hydrochloridet heraf

L-methionin

L-phenylalanin

L-threonin

L-tryptophan

L-tyrosin

L-valin

L-carnitin og hydrochloridet heraf

Tarin

4. Andre

Cholin

Cholinchlorid

Cholincitrat

Cholinbitartrat

Inositol

BILAG IV

SAMMENSAETNINGSKRITERIER FOR MODERMAELKSERSTATNINGER - FORUDSAETNINGER FOR PAASTANDE

Paastand Forudsaetninger for paastanden 1. Tilpasset protein Proteinindholdet er lavere end 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal) og valleprotein-kasein-forholdet er mindst 1,0 2. Natriumfattig Natriumindholdet er mindre end 9 mg/100 kJ (39 mg/100 kcal) 3. Saccharosefri Intet indhold af saccharose 4. Lactose alene Lactose er det eneste tilstedevaerende kulhydrat 5. Lactosefri Intet indhold af lactose (1) 6. Jernberiget Tilsat jern

(1) Afgoeres ved hjaelp af en metode, hvis graenser vil blive fastsat senere.

BILAG V

ESSENTIELLE OG SEMIESSENTIELLE AMINOSYRER I MODERMAELK

Til brug i denne rapport er de essentielle og semiessentielle aminosyrer i modermaelk udtrykt i 100 kJ og 100 kcal foelgende:

pr. 100 kJ (1) pr. 100 kcal Arginin 16 69 Cystin 6 24 Histidin 11 45 Isoleucin 17 72 Leucin 37 156 Lysin 29 122 Methionin 7 29 Phenylalanin 15 62 Threonin 19 80 Tryptophan 7 30 Tyrosin 14 59 Valin 19 80

(1) 1 kJ = 0,239 kcal.

BILAG VI

KASEINS OG MODERMAELKSPROTEINS AMINOSYRE SAMMENSAETNING

Kasein (1) Modermaelk (1) Arginin 3,7 3,8 Cystin 0,3 1,3 Histidin 2,9 2,5 Isoleucin 5,4 4,0 Leucin 9,5 8,5 Lysin 8,1 6,7 Methionin 2,8 1,6 Phenylalanin 5,2 3,4 Threonin 4,7 4,4 Tryptophan 1,6 1,7 Tyrosin 5,8 3,2 Valin 6,7 4,5

(1) Amino acid content of foods and biological data om protein. FAO Nutritional Studies, Nr. 24, Rom 1970, stykke 375 og 383.

BILAG VII

KOMAELKS INDHOLD AF MINERALER

Komaelks indhold af mineraler udtrykt pr. 100 g fedtfrit toerstof og pr. g proteiner er som reference foelgende:

Pr. 100 g SNF (1) Pr. g protein Natrium (mg) 550 15 Kalium (mg) 1 680 43 Chlorid (mg) 1 050 28 Calcium (mg) 1 350 35 Phosphor (mg) 1 070 28 Magnesium (mg) 135 3,5 Kobber (ìg) 225 6 Jod NS (2) NS

(1) SNF: fedtfrit toerstof.

(2) NS: ikke specificeret, varierer meget afhaengigt af aarstid og driftsforhold.

_ //

( 3,5 g/100 kcal )

_

1.2,3 //

Denne bestemmelse gaelder ikke for produkter, hvori sojaproteiner udgoer mere end 50 % af det samlede proteinindhold .

4.3 .

Saccharose

1.2.3 //

Mindst

Hoejst //

_

20 % af det samlede kulhydratindhold

1.2,34.4 .

Forkogt og/eller gelatiniseret stivelse

1.2.3 //

Mindst

Hoejst //

_

2g/100ml og 30 % af det samlede kulhydratindhold

1.2,35 .

Mineraler

5.1 .

Produkter fremstillet paa basis af komaelksproteiner

1.2,3.4,5 // // // //

Pr . 100 kJ

Pr . 100 kcal

1.2.3.4.5mindst

hoejst

mindst

hoejst // // // // //

Natrium ( mg )

5

14

20

60

Kalium ( mg )

15

35

60

145

Chlorid ( mg )

12

29

50

125

Calcium ( mg )

12

_

50

_

Phosphor ( mg )

6

22

25

90

Magnesium ( mg )

1,2

3,6

5

15

Jern ( mg ) ( 1 )

0,12

0,36

0,5

1,5

Zink ( mg )

0,12

0,36

0,5

1,5

Kobber (* g )

4,8

19

20

80

Jod (* g )

1,2

_

5

_ // // // // //

( 1 ) Graensevaerdier for produkter med tilsat jern .

1.2Calcium/phosphorforholdet skal vaere mindst 1,2 og hoejst 2,0 .

5.2 .

Produkter fremstillet paa basis af sojaproteiner alene eller blandet med komaelksproteiner //

Alle krav i nr . 5.1 gaelder undtagen for jern og zink, hvor vaerdierne er foelgende :

1.2,3.4,5 // // // //

Pr . 100 kJ

Pr . 100 kcal

1.2.3.4.5mindst

hoejst

mindst

hoejst // // // // //

Jern ( mg )

0,25

0,5

1

2

Zink ( mg )

0,18

0,6

0,75

2,4 // // // // //

1.26 .

Vitaminer

1.2,3.4,5 // // // //

Pr . 100 kJ

Pr . 100 kcal

1.2.3.4.5mindst

hoejst

mindst

hoejst // // // // //

Vitamin A (* g-RE ) ( 1 )

14

43

60

180

Vitamin D (* g ) ( 2 )

0,25

0,65

1

2,5

Thiamin (* g )

10

_

40

_

Riboflavin (* g )

14

_

60

_

Nicotinamid (* g-NE ) ( 3 )

60

_

250

_

Pantotensyre (* g )

70

_

300

_

Vitamin B6 (* g )

9

_

35

_

Biotin (* g )

0,4

_

1,5

_

Folinsyre (* g )

1

_

4

_

Vitamin B12 (* g )

0,025

_

0,1

_

Vitamin C ( mg )

1,9

_

8

_

Vitamin K (* g )

1

_

4

_

Vitamin E ( mg *-TE ) ( 4 )

0,5/g flerumaettede fedtsyrer udtrykt som linolsyre, men aldrig under 0,1 mg pr . 100 disponibel kJ

_

0,5/g flerumaettede fedtsyrer udtrykt som linolsyre, men aldrig under 0,5 mg pr . 100 disponibel kcal

_ // // // // //

( 1 ) RE = all-trans-retinolaekvivalent .

( 2 ) I form af cholecalciferol, hvoraf 10 *g = 400 i.e . vitamin D .

( 3 ) NE = niacinaekvivalent = mg nikotinsyre + mg tryptophan/60 .

( 4 ) *-TE = d-*-tocopherolaekvivalent .

BILAG II

SAMMENSAETNING AF MAELKEBLANDINGER OG VEGETABILSKE BLANDINGER TIL SPAEDBOERN OG SMAABOERN EFTER REKONSTITUTION I HENHOLD TIL PRODUCENTENS ANVISNINGER

NB : De anfoerte vaerdier gaelder for det brugsklare produkt .

1.2.31 .

Energi // //

Mindst

Hoejst //

250 kJ/100 ml

335 kJ/100 ml //

( 60 kcal/100 ml )

( 80 kcal/100 ml )

1.2,32 .

Proteiner //

( Proteinindhold = nitrogenindhold x 6,38 ) for komaelksproteiner . //

( Proteinindhold = nitrogenindhold x 6,25 ) for sojaproteinisolater .

1.2.3 //

Mindst

Hoejst //

0,5 g/100 kJ

1 g/100 kJ //

( 2,25 g/100 kcal )

( 4,5 g/100 kcal )

1.2,3 //

Proteinernes kemiske indeks skal vaere mindst 80 % af referenceproteinets ( kasein som defineret i bilag VI ). //

Ved "kemisk indeks" forstaas det laveste af forholdene mellem maengden af hver essentiel aminosyre i det foreliggende protein og maengden af den tilsvarende aminosyre i referenceproteinet . //

Til produkter fremstillet paa basis af sojaprotein alene eller blandet med komaelksproteiner maa der kun anvendes proteinisolater af soja . //

Der kan i den noedvendige maengde saettes aminosyrer til produktet med henblik paa at forbedre proteinernes naeringsvaerdi .

3 .

Fedtstoffer

1.2.3 //

Mindst

Hoejst //

0,8 g/100 kJ

1,5 g/100 kJ //

( 3,3 g/100 kcal )

( 6,5 g/100 kcal )

1.2,33.1 .

Det er forbudt at anvende : //

_ sesamfroeolie //

_ bomuldsfroeolie //

_ fedtstoffer, hvor mere end 8 % af fedtsyrerne er transisomere .

1.2.33.2 .

Laurinsyre // //

Mindst

Hoejst //

_

15 % af det samlede fedtindhold

3.3 .

Myristinsyre // //

Mindst

Hoejst //

_

15 % af det samlede fedtindhold

1.2,33.4 .

Linolsyre ( i form af glycerider = linoleater )

1.2.3 //

Mindst

Hoejst //

70 mg/100 kJ

_ //

( 300 mg/100 kcal ) // //

denne graense gaelder kun for produkter, der er tilsat vegetabilske olier //

4 .

Kulhydrater // //

Mindst

Hoejst //

1,7 g/100 kJ

3,4 g/100 kJ //

( 7 g/100 kcal )

( 14 g/100 kcal )

4.1 .

Det er forbudt at anvende ingredienser, der indeholder gluten . //

4.2 .

Lactose // //

Mindst

Hoejst //

0,45 g/100 kJ

_ //

( 1,8 g/100 kcal ) //

1.2,3 //

Denne bestemmelse gaelder ikke for produkter, hvori sojaproteinisolater udgoer mere end 50 % af det samlede proteinindhold .

4.3 .

Saccharose, fructose, honning

1.2.3 //

Mindst

Hoejst //

_

alene eller tilsammen : // //

20 % af det samlede kulhydratindhold

1.2,35 .

Mineraler

5.1 . //

1.2,3.4,5 // // // //

Pr . 100 kJ

Pr . 100 kcal

1.2.3.4.5mindst

hoejst

mindst

hoejst // // // // // // // // // //

Jern ( mg )

0,25

0,5

1

2

Jod (* g )

1,2

_

5

_ // // // // //

1.2.35.2 .

Zink //

1.2,35.2.1 .

Produkter, der fremstilles helt af komaelk

1.2.3Mindst

Hoejst //

0,12 mg/100 kJ

_ //

( 0,5 mg/100 kcal ) //

1.2,35.2.2 .

Produkter, der indeholder sojaproteinisolater alene eller blandet med komaelk

1.2.3Mindst

Hoejst //

0,18 mg/100 kJ

_ //

( 0,75 mg/100 kcal ) //

1.2,35.3 .

Andre mineraler //

Indholdet skal svare til det, der normalt findes i komaelk, eventuelt reduceret med en faktor, som er forholdet mellem produktets og komaelks proteinindhold . Til vejledning er komaelks kemiske sammensaetning givet i bilag VII .

5.4 .

Forholdet mellem calcium og phosphor maa ikke vaere stoerre end 2,0 .

6 .

Vitaminer

1.2,3.4,5 // // // //

Pr . 100 kJ

Pr . 100 kcal

1.2.3.4.5mindst

hoejst

mindst

hoejst // // // // // // // // // //

Vitamin A (* g RE ) ( 1 )

14

43

60

180

Vitamin D (* g ) ( 2 )

0,25

0,75

1

3

Vitamin C ( mg )

1,9

_

8

_

Vitamin E ( mg *-TE ) ( 3 )

0,5/g flerumaettede fedtsyrer udtrykt som linolsyre, men aldrig under 0,1 mg/100 disponibel kJ

_

0,5/g flerumaettede fedtsyrer udtrykt som linolsyre, men aldrig under 0,5 mg/100 disponibel kcal

_ // // // // //

( 1 ) RE = all-trans-retinolaekvivalent .

( 2 ) I form af cholecalciferol, hvoraf 10 *g = 40 i.e . vitamin D .

( 3 ) *-TE = d-*-tocopherolaekvivalent .

BILAG III

NAERINGSSTOFFER

1 . Vitaminer

1.2Vitamin

Vitaminbetegnelse

Vitamin A

Retinylacetat //

Retinylpalmitat //

Beta-caroten //

Retinol

Vitamin D

Vitamin D2 ( ergocalciferol ) //

Vitamin D3 ( cholecalciferol )

Vitamin B1

Thiamin-hydrochlorid //

Thiaminmononitrat

Vitamin B2

Riboflavin //

Riboflavin-5-phosphat, natrium

Niacin

Nikotinsyreamid //

Nikotinsyre

Vitamin B6

Pyridoxin-hydrochlorid //

Pyridoxal-5-phosphat

Folat

Folinsyre

Pantothensyre

Calcium-D-pantothenat //

Natrium-D-pantothenat //

Dexpanthenol

Vitamin B12

Cyanocobalamin //

Hydroxocobalamin

Biotin

D-Biotin

Vitamin C

L-Ascorbinsyre //

Natrium-L-ascorbat //

Calcium-L-ascorbat //

L-Ascorbyl-6-palmitat //

Kaliumascorbat

Vitamin E

D-alpha-tocopherol //

DL-alpha-tocopherol //

D-alpha-tocopherylacetat //

DL-alpha-tocopherylacetat

Vitamin K

Phylloquinon ( Phytomenadion ) // //

2 . Mineraler

1.2Mineral

Tilladte salte

Calcium ( Ca )

Calciumcarbonat //

Calciumchlorid //

Calciumcitrat //

Calciumgluconat //

Calciumglycerophosphat //

Calciumlactat //

Calciumsalte af orthophosphorsyre //

Calciumhydroxid

Mineral

Tilladte salte

Magnesium ( Mg )

Magnesiumcarbonat //

Magnesiumchlorid //

Magnesiumoxid //

Magnesiumsalte af orthophosphorsyre //

Magnesiumsulfat //

Magnesiumgluconat //

Magnesiumhydroxid //

Magnesiumsalte af citronsyre

Jern ( Fe )

Ferrocitrat //

Ferrogluconat //

Ferrolactat //

Ferrosulfat //

Ferroammoniumcitrat //

Ferrofumarat //

Ferrodiphosphat

Kobber ( Cu )

Cupricitrat //

Cuprigluconat //

Cuprisulfat //

Kobber-lysin-kompleks //

Kobbercarbonat

Jod ( I )

Kaliumjodid //

Natriumjodid //

Kaliumjodat

Zink ( Zn )

Zinkacetat //

Zinkchlorid //

Zinklactat //

Zinksulfat //

Zinkcitrat //

Zinkgluconat //

Zinkoxid

Mangan ( Mn )

Mangancarbonat //

Manganchlorid //

Mangancitrat //

Mangansulfat //

Mangangluconat

Natrium ( Na )

Natriumbicarbonat //

Natriumcarbonat //

Natriumchlorid //

Natriumcitrat //

Natriumgluconat //

Natriumlactat //

Natriumsalte af orthophosphorsyre //

Natriumhydroxid

Kalium ( K )

Kaliumbicarbonat //

Kaliumcarbonat //

Kaliumchlorid //

Kaliumcitrat //

Kaliumgluconat //

Kaliumlactat //

Kaliumsalte af orthophosphorsyre //

Kaliumhydroxid // //

3 . Aminosyrer og andre nitrogenforbindelser

L-arginin og hydrochloridet heraf

L-cystin og hydrochloridet heraf

L-histidin og hydrochloridet heraf

L-isoleucin og hydrochloridet heraf

L-leucin og hydrochloridet heraf

L-lysin og hydrochloridet heraf

L-cystein og hydrochloridet heraf

L-methionin

L-phenylalanin

L-threonin

L-tryptophan

L-tyrosin

L-valin

L-carnitin og hydrochloridet heraf

Tarin

4 . Andre

Cholin

Cholinchlorid

Cholincitrat

Cholinbitartrat

Inositol

BILAG IV

SAMMENSAETNINGSKRITERIER FOR MODERMAELKSERSTATNINGER _ FORUDSAETNINGER FOR PAASTANDE

1.2Paastand

Forudsaetninger for paastanden

1 . Tilpasset protein

Proteinindholdet er lavere end 0,6 g/100 kJ ( 2,5 g/100 kcal ) og valleprotein-kasein-forholdet er mindst 1,0

2 . Natriumfattig

Natriumindholdet er mindre end 9 mg/100 kJ ( 39 mg/100 kcal )

3 . Saccharosefri

Intet indhold af saccharose

4 . Lactose alene

Lactose er det eneste tilstedevaerende kulhydrat

5 . Lactosefri

Intet indhold af lactose ( 1 )

6 . Jernberiget

Tilsat jern // //

( 1 ) Afgoeres ved hjaelp af en metode, hvis graenser vil blive fastsat senere .

BILAG V

ESSENTIELLE OG SEMIESSENTIELLE AMINOSYRER I MODERMAELK

Til brug i denne rapport er de essentielle og semiessentielle aminosyrer i modermaelk udtrykt i 100 kJ og 100 kcal foelgende :

1.2.3pr . 100 kJ ( 1 )

pr . 100 kcal // // //

Arginin

16

69

Cystin

6

24

Histidin

11

45

Isoleucin

17

72

Leucin

37

156

Lysin

29

122

Methionin

7

29

Phenylalanin

15

62

Threonin

19

80

Tryptophan

7

30

Tyrosin

14

59

Valin

19

80 // // //

( 1 ) 1 kJ = 0,239 kcal .

BILAG VI

KASEINS OG MODERMAELKSPROTEINS AMINOSYRE SAMMENSAETNING

1.2.3Kasein ( 1 )

Modermaelk ( 1 ) // // //

Arginin

3,7

3,8

Cystin

0,3

1,3

Histidin

2,9

2,5

Isoleucin

5,4

4,0

Leucin

9,5

8,5

Lysin

8,1

6,7

Methionin

2,8

1,6

Phenylalanin

5,2

3,4

Threonin

4,7

4,4

Tryptophan

1,6

1,7

Tyrosin

5,8

3,2

Valin

6,7

4,5 // // //

( 1 ) Amino acid content of foods and biological data om protein . FAO Nutritional Studies, Nr . 24, Rom 1970, stykke 375 og 383 .

BILAG VII

KOMAELKS INDHOLD AF MINERALER

Komaelks indhold af mineraler udtrykt pr . 100 g fedtfrit toerstof og pr . g proteiner er som reference foelgende :

1.2.3Pr . 100 g SNF ( 1 )

Pr . g protein // // //

Natrium ( mg )

550

15

Kalium ( mg )

1 680

43

Chlorid ( mg )

1 050

28

Calcium ( mg )

1 350

35

Phosphor ( mg )

1 070

28

Magnesium ( mg )

135

3,5

Kobber (* g )

225

6

Jod

NS ( 2 )

NS // // //

( 1 ) SNF : fedtfrit toerstof .

( 2 ) NS : ikke specificeret, varierer meget afhaengigt af aarstid og driftsforhold .

Top