Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0156

Rådets direktiv 91/156/EØF af 18. marts 1991 om ændring af direktiv 75/442/EØF om affald

OJ L 78, 26.3.1991, p. 32–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 010 P. 66 - 71
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 010 P. 66 - 71
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 3 - 8

No longer in force, Date of end of validity: 16/05/2006; stiltiende ophævelse ved 32006L0012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/156/oj

31991L0156

Rådets direktiv 91/156/EØF af 18. marts 1991 om ændring af direktiv 75/442/EØF om affald

EF-Tidende nr. L 078 af 26/03/1991 s. 0032 - 0037
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 10 s. 0066
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 10 s. 0066


RAADETS DIREKTIV af 18. marts 1991 om aendring af direktiv 75/442/EOEF om affald (91/156/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 130 S,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Ved direktiv 75/442/EOEF (4) er der paa EF-plan indfoert forskrifter for bortskaffelse af affald; dette direktiv boer aendres for at tage hensyn til erfaringerne fra medlemsstaternes gennemfoerelse af det; disse aendringer tager som udgangspunkt et hoejt miljoebeskyttelsesniveau;

i sin resolution af 7. maj 1990 om affaldspolitik (5) forpligtede Raadet sig til at aendre direktiv 75/442/EOEF;

for at effektivisere haandteringen af affald inden for Faellesskabet er det noedvendigt, at der foreligger en faelles terminologi og en definition af affald;

for at naa et hoejt miljoebeskyttelsesniveau er det noedvendigt, at medlemsstaterne ikke blot soerger for bortskaffelse og nyttiggoerelse af affald, men at de ogsaa traeffer foranstaltninger til begraensning af affaldsproduktionen isaer ved at fremme renere teknologier og produkter, der kan genvindes og genbruges under hensyn til eksisterende og potentielle muligheder paa markedet for nyttiggjort affald;

indbyrdes afvigelser mellem medlemsstaternes lovgivning om bortskaffelse og nyttiggoerelse af affald kan paavirke miljoekvaliteten og det indre markeds funktion;

det er oenskeligt at fremme genvinding og genbrug af affald som raamaterialer; det kan blive noedvendigt at vedtage saerlige regler for affald, der kan genbruges;

det er af stor betydning, at Faellesskabet som helhed bliver i stand til selv at bortskaffe sit affald, og de enkelte medlemsstater boer hver isaer bestraebe sig paa at opnaa en saadan uafhaengighed;

for at naa ovennaevnte maal boer der udarbejdes planer for haandtering af affaldet i medlemsstaterne;

det er noedvendigt at begraense transport af affald, og med henblik herpaa kan medlemsstaterne traeffe de noedvendige foranstaltninger inden for rammerne af deres planer for haandtering af affaldet;

for at sikre et hoejt beskyttelsesniveau og en effektiv kontrol er det noedvendigt at soerge for godkendelse af og kontrol med de anlaeg, der bortskaffer og nyttiggoer affald;

nogle anlaeg, der selv behandler deres affald, eller som nyttiggoer affald, kan paa visse betingelser, og for saa vidt de overholder miljoebeskyttelseskravene, fritages for at indhente den kraevede tilladelse; der boer ske registrering af saadanne anlaeg;

for at sikre tilsyn med affaldet fra produktion til endelig bortskaffelse boer andre virksomheder, der beskaeftiger sig med affald, som for eksempel indsamlings- og transportvirksomheder samt maeglere, ligeledes goeres til genstand for godkendelse eller registrering og passende kontrol;

der boer nedsaettes et udvalg til at bistaa Kommissionen med ivaerksaettelsen af naervaerende direktiv samt dets tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 75/442/EOEF foretages foelgende aendringer:

1)

Artikel 1 til 12 affattes saaledes:

»

Artikel 1

I dette direktiv forstaas ved:

a) »affald«: ethvert stof eller enhver genstand, som henhoerer under en af kategorierne i bilag I, og som indehaveren skiller sig af med eller agter eller er forpligtet til at skille sig af med

Kommissionen skal senest den 1. april 1993 efter fremgangsmaaden i artikel 18 have udarbejdet en liste over affald, som tilhoerer kategorierne i bilag I. Denne liste skal gennemgaas regelmaessigt og revideres efter behov efter samme fremgangsmaade

b) »producent«: enhver person, hvis aktivitet frembringer affald (den oprindelige producent), og/eller enhver person, der har foretaget en forbehandling, blanding eller andet, som medfoerer en aendring af dette affalds karakter eller sammensaetning

c) »indehaver«: producenten af affaldet, eller den fysiske eller juridiske person, som er i besiddelse af det

d) »haandtering«: indsamling, transport, nyttiggoerelse og bortskaffelse af affald, herunder tilsyn i forbindelse hermed, samt tilsyn med lossepladser efter deres lukning

e) »bortskaffelse«: enhver form og metode, der er anfoert i bilag II A

f) »nyttiggoerelse«: enhver form og metode, der er anfoert i bilag II B

g) »indsamling«: afhentning, sortering og/eller sammenblanding af affald med henblik paa transport.

Artikel 2

1. Foelgende falder uden for dette direktivs anvendelsesomraade:

a) luftformige stoffer, der udsendes i atmosfaeren

b) hvis de allerede er undergivet andre bestemmelser:

i) radioaktivt affald

ii) affald fra prospektering, udvinding, behandling og oplagring af mineralske ressourcer, samt fra stenbrudsdrift

iii) doede dyr og foelgende landbrugsaffald: faekalier og andre naturlige, ikke-farlige stoffer, som anvendes i landbrugsdriften

iv) spildevand med undtagelse af affald i flydende form

v) udrangeret spraengstof.

2. Med henblik paa regulering af haandteringen af visse kategorier affald kan der i saerdirektiver fastsaettes specifikke saerbestemmelser eller bestemmelser til supplering af bestemmelserne i dette direktiv.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne traeffer passende foranstaltninger for at fremme

a) for det foerste forhindring eller nedbringelse af affaldsproduktionen og af affaldets skadevirkninger ved bl.a.

- udvikling af renere teknologier, som forbruger faerre naturressourcer

- teknisk udvikling og markedsfoering af produkter, som er saaledes udformet, at de ved deres fremstilling, anvendelse eller bortskaffelse ikke eller i mindst mulig udstraekning bidrager til at oege affaldsmaengden, skadevirkningerne af affaldet og forureningsrisikoen

- udvikling af egnede teknikker til endelig bortskaffelse af farlige stoffer i affald bestemt til nyttiggoerelse

b) for det andet:

i) nyttiggoerelse af affald gennem genvinding, genbrug, videreudnyttelse eller anden behandling med henblik paa at udvinde sekundaere raastoffer, eller

ii) anvendelse af affald som energikilde.

2. Undtagen i de tilfaelde, hvor Raadets direktiv 83/189/EOEF af 28. marts 1983 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (*) finder anvendelse, underretter medlemsstaterne Kommissionen om de foranstaltninger, som de paataenker at traeffe for at naa maalene i stk. 1. Kommissionen underretter de oevrige medlemsstater og det i artikel 18 omhandlede udvalg om disse foranstaltninger.

(*) EFT nr. L 109 af 26. 4. 1983, s. 8.

Artikel 4

Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger til at sikre, at affaldet nyttiggoeres eller bortskaffes, uden at menneskets sundhed bringes i fare, og uden at der anvendes fremgangsmaader eller metoder, som vil kunne skade miljoeet, navnlig maa der ikke

- skabes risiko for hverken vand, luft eller jord, eller for fauna og flora

- foraarsages gener ved stoej eller lugt

- paafoeres landskaber eller omraader af saerlig interesse skade.

Medlemsstaterne traeffer desuden de fornoedne foranstaltninger til at forbyde henkastning, dumpning og ukontrolleret bortskaffelse af affald.

Artikel 5

1. Medlemsstaterne traeffer i samarbejde med andre medlemsstater, naar dette viser sig noedvendigt eller hensigtsmaessigt, egnede foranstaltninger med henblik paa oprettelsen af et integreret og tilstraekkeligt net af bortskaffelsesfaciliteter, hvorved der tages hensyn til den bedste teknologi, der er til raadighed, og som ikke medfoerer uforholdsmaessigt store omkostninger. Dette net skal saette Faellesskabet som helhed i stand til selv at bortskaffe sit affald og goere det muligt for de enkelte medlemsstater hver isaer at naa dette maal under hensyn til de geografiske forhold eller behovet for saerlige faciliteter til bestemte typer affald.

2. Nettet skal endvidere muliggoere bortskaffelse af affald paa et af de naermeste egnede anlaeg under anvendelse af de mest hensigtsmaessige metoder og teknologier til sikring af et hoejt beskyttelsesniveau for miljoeet og folkesundheden.

Artikel 6

Medlemsstaterne etablerer eller udpeger den eller de kompetente myndigheder, som det paahviler at gennemfoere bestemmelserne i dette direktiv.

Artikel 7

1. For at naa de maal, der er naevnt i artikel 3, 4 og 5, skal den eller de i artikel 6 omhandlede kompetente myndigheder hurtigst muligt udarbejde en eller flere planer for haandtering af affaldet. Disse planer skal navnlig omfatte:

- arten, maengden og oprindelsen af det affald, der skal nyttiggoeres, eller som skal bortskaffes

- de almindelige tekniske forskrifter

- alle saerlige bestemmelser vedroerende specielt affald

- de omraader eller anlaeg, der er egnede for bortskaffelsen.

I disse planer kan for eksempel anfoeres

- de fysiske eller juridiske personer, der har befoejelse til at haandtere affald

- en vurdering af omkostningerne ved nyttiggoerelses- og bortskaffelsesforanstaltningerne

- egnede foranstaltninger, hvorved der tilskyndes til at rationalisere indsamlingen, sorteringen og behandlingen af affaldet.

2. Medlemsstaterne samarbejder i givet fald med de oevrige medlemsstater og Kommissionen ved udarbejdelsen af disse planer. De giver Kommissionen meddelelse herom.

3. Medlemsstaterne kan traeffe de foranstaltninger, der er noedvendige for at hindre transport af affald, som ikke er i overensstemmelse med deres planer for affaldshaandtering. De underretter Kommissionen og de oevrige medlemsstater om saadanne foranstaltninger.

Artikel 8

Medlemsstaterne traeffer de foranstaltninger, der er noedvendige for, at enhver indehaver af affald

- enten overlader dette til en privat eller offentlig indsamler eller til en virksomhed, som varetager bortskaffelse af affald som naevnt i bilag II A eller II B

- eller selv soerger for dets nyttiggoerelse eller bortskaffelse under iagttagelse af bestemmelserne i dette direktiv.

Artikel 9

1. Med henblik paa gennemfoerelse af artikel 4, 5 og 7 skal ethvert anlaeg eller enhver virksomhed, som varetager bortskaffelse af affald som naevnt i bilag II A, indhente en tilladelse fra den i artikel 6 omhandlede kompetente myndighed.

Denne tilladelse skal bl.a. vedroere

- arten og maengden af affaldet

- de tekniske forskrifter

- de sikkerhedsmaessige forholdsregler, der skal traeffes

- bortskaffelsesstedet

- behandlingsmetoden.

2. Saadanne tilladelser kan udstedes for et begraenset tidsrum, de kan fornyes, kan vaere ledsaget af betingelser og forpligtelser eller kan naegtes, isaer hvis den paataenkte metode til bortskaffelse ikke er acceptabel fra et miljoebeskyttelsessynspunkt.

Artikel 10

Med henblik paa gennemfoerelsen af artikel 4 skal ethvert anlaeg eller enhver virksomhed, som varetager bortskaffelse af affald som naevnt i bilag II B, indhente en tilladelse.

Artikel 11

1. Foelgende kan fritages for kravet om de i artikel 9 og 10 omhandlede tilladelser, jf. dog bestemmelserne i Raadets direktiv 78/319/EOEF af 20. marts 1978 om farligt affald (*), senest aendret ved akten vedroerende Spaniens og Portugals tiltraedelse:

a) anlaeg eller virksomheder, der selv varetager bortskaffelsen af deres eget affald paa produktionsstedet

og

b) anlaeg eller virksomheder, der nyttiggoer affaldet.

Denne fritagelse finder kun anvendelse:

- hvis de kompetente myndigheder har vedtaget almindelige regler for de forskellige former for aktivitet med angivelse af arten og maengden af affaldet samt betingelserne for, at den paagaeldende aktivitet kan fritages for tilladelsen

og

- hvis arten eller maengden af affaldet og metoderne til bortskaffelse eller nyttiggoerelse sikrer, at betingelserne i artikel 4 overholdes.

2. De i stk. 1 naevnte anlaeg eller virksomheder skal registreres hos de kompetente myndigheder.

3. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de almindelige regler, som vedtages i henhold til stk. 1.

(*) EFT nr. L 84 af 31. 3. 1978, s. 43.

Artikel 12

Anlaeg eller virksomheder, der som erhvervsmaessig aktivitet varetager indsamling og transport af affald, eller som for andre (handlende, maeglere) varetager bortskaffelse eller nyttiggoerelse af affald, skal, saafremt de ikke skal have en godkendelse, registreres hos de kompetente myndigheder.

Artikel 13

Anlaeg eller virksomheder, der varetager bortskaffelse af affald som naevnt i artikel 9 til 12, kontrolleres regelmaessigt paa passende vis af de kompetente myndigheder.

Artikel 14

De i artikel 9 og 10 omhandlede anlaeg eller virksomheder skal

- foere et register med angivelse af maengde, art og oprindelse samt, hvor dette er relevant, bestemmelse, indsamlingshyppighed, transportform og behandlingsmetode for de i bilag I omhandlede affaldskategorier og de i bilag II A eller II B omhandlede bortskaffelsesformer

- paa anmodning meddele de i artikel 6 omhandlede kompetente myndigheder disse oplysninger.

Medlemsstaterne kan desuden kraeve, at producenterne overholder bestemmelserne i denne artikel.

Artikel 15

I henhold til princippet om, at forureneren betaler, skal omkostningerne ved bortskaffelsen af affaldet afholdes

- af den indehaver, der overlader affald til en indsamler eller til en virksomhed som omhandlet i artikel 9, og/eller

- af de tidligere indehavere eller producenten af det produkt, som affaldet hidroerer fra.

Artikel 16

1. Hvert tredje aar, foerste gang den 1. april 1995, sender medlemsstaterne Kommissionen en rapport om gennemfoerelsen af bestemmelserne i dette direktiv. Rapporten udarbejdes bl.a. paa grundlag af et spoergeskema, der udarbejdes efter fremgangsmaaden i artikel 18, og som Kommissionen tilsender medlemsstaterne seks maaneder inden naevnte dato.

2. Paa grundlag af de i stk. 1 omhandlede rapporter offentliggoer Kommissionen hvert tredje aar, foerste gang den 1. april 1996, en sammenfattende beretning.

Artikel 17

De aendringer, der kraeves for at tilpasse bilagene i dette direktiv til den videnskabelige og tekniske udvikling, vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 18.

Artikel 18

Kommissionen bistaas af et udvalg, der bestaar af repraesentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repraesentant som formand.

Kommissionens repraesentant forelaegger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Udvalget afgiver udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyntagen til, hvor meget det paagaeldende spoergsmaal haster. Det udtaler sig med det flertal, som er fastsat i Traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgoerelser, som Raadet skal traeffe paa forslag af Kommissionen. Under afstemninger i udvalget tildeles de stemmer, der afgives af repraesentanterne for medlemsstaterne, den vaegt, der er fastlagt i naevnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

Kommissionen vedtager de paataenkte foranstaltninger, naar de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

Er de paataenkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse, forelaegger Kommissionen straks Raadet et forslag til de foranstaltninger, der skal traeffes. Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal.

Har Raadet efter udloebet af en frist paa tre maaneder regnet fra forslagets forelaeggelse for Raadet, ikke truffet nogen afgoerelse, vedtages de foreslaaede foranstaltninger af Kommissionen.«

2)

Artikel 13, 14 og 15 bliver artikel 19, 20 og 21.

3) Foelgende bilag indfoejes:

»BILAG I

AFFALDSKATEGORIER

Q 1 Reststoffer fra produktion eller forbrug, som ikke er specificeret nedenfor Q 2 Produkter, som ikke opfylder gaeldende normer Q 3 Produkter, hvis holdbarhedsdato er overskredet Q 4 Materialer, der er spildt eller tabt ved uheld, eller som paa anden maade er involveret i et uheld, herunder materialer, udstyr osv., der er kontamineret som foelge af det paagaeldende uheld Q 5 Materialer, der er kontamineret eller forurenet som foelge af tilsigtede aktiviteter (f.eks. reststoffer fra rengoeringsvirksomhed, emballeringsmaterialer, beholdere osv.) Q 6 Ubrugelige dele (f.eks. brugte batterier, opbrugte katalysatorer osv.) Q 7 Stoffer, der ikke laengere er egnet til brug (f. eks. kontaminerede syrer, kontaminerede oploesningsstoffer, brugte haerdesalte osv.) Q 8 Reststoffer fra industriprocesser (f. eks. slagger, rester fra destillation osv.) Q 9 Reststoffer fra forureningsbekaempelsesprocesser (f. eks. gasvaskerslam, luftfilterstoev, brugte filtre osv.) Q 10 Reststoffer fra bearbejdning/efterbehandling (f. eks. drejespaaner, fraesespaaner osv.) Q 11 Reststoffer fra udvinding og forarbejdning af raastoffer (f. eks. reststoffer fra minedrift eller olieudvinding osv.) Q 12 Kontaminerede materialer (f. eks. olie, der er forurenet med PCB osv.) Q 13 Ethvert materiale, stof eller produkt, hvis brug er ulovlig Q 14 Produkter, som indehaveren ikke laengere har brug for (f. eks. kasserede artikler fra landbrug, husholdninger, kontorer, forretninger, vaerksteder osv.) Q 15 Kontaminerede materialer, stoffer eller produkter stammende fra genetablering af kontaminerede arealer Q 16 Ethvert stof, materiale eller produkt, som ikke indgaar i ovennaevnte kategorier.

BILAG II A

BORTSKAFFELSESFORMER

NB. I dette bilag angives de bortskaffelsesformer, som benyttes i praksis. I overensstemmelse med artikel 4 skal affaldet bortskaffes, uden at menneskets sundhed bringes i fare, og uden at der anvendes processer eller metoder, som kan skade miljoeet.

D 1 Deponering paa eller i jorden (f. eks. paa lossepladser osv.) D 2 Behandling i jordmiljoe (f. eks. bionedbrydning af flydende affald eller slam i jordbunden osv.) D 3 Indsproejtning i dybtliggende formationer (f. eks. indsproejtning af flydende eller partikelformet affald i boringer, salthorste eller naturlige geologiske spalter osv.) D 4 Deponering i overfladevand (f. eks. udledning af flydende affald eller slam i udgravninger, smaasoeer eller laguner osv.) D 5 Deponering paa specielt indrettet losseplads (f. eks. placering i forede celler, der er adskilt og isoleret fra hinanden og fra det omgivende miljoe osv.) D 6 Udledning af fast affald i vandmiljoeet, undtagen i have og oceaner D 7 Dumpning, herunder nedgravning i havbunden D 8 Biologisk behandling, ikke specificeret andetsteds i dette bilag, som resulterer i forbindelser eller blandinger, som bortskaffes efter en af de i dette bilag omhandlede metoder D 9 Fysisk-kemisk behandling, ikke specificeret andetsteds i dette bilag, der resulterer i forbindelser eller blandinger, som bortskaffes efter en af de i dette bilag omhandlede metoder (f. eks. fordampning, toerring, kalcinering osv.) D 10 Forbraending paa landjorden D 11 Forbraending paa havet D 12 Permanent oplagring (f. eks. placering af beholdere i en mine osv.) D 13 Opblanding eller blanding forud for en af de i dette bilag omhandlede bortskaffelsesformer D 14 Rekonditionering forud for en af de i dette bilag omhandlede bortskaffelsesformer D 15 Oplagring forud for en af de i dette bilag omhandlede bortskaffelsesformer med undtagelse af midlertidig oplagring forud for indsamling paa det anlaeg, hvor affaldet er produceret.

BILAG II B

BORTSKAFFELSESFORMER, DER INDEBAERER MULIGHED FOR NYTTIGGOERELSE

NB. I dette bilag angives de former for nyttiggoerelse, som benyttes i praksis. I overensstemmelse med artikel 4 skal affaldet nyttiggoeres, uden at menneskets sundhed bringes i fare, og uden at der anvendes processer eller metoder, som kan skade miljoeet.

R 1 Videreudnyttelse eller regenerering af oploesningsmidler R 2 Genvinding eller videreudnyttelse af organiske stoffer, der ikke anvendes som oploesningsmidler R 3 Genvinding eller videreudnyttelse af metaller og metalforbindelser R 4 Genvinding eller videreudnyttelse af andre uorganiske stoffer R 5 Regenerering af syrer eller baser R 6 Genvinding af produkter, der anvendes til opfangning af forurenende stoffer R 7 Genvinding af produkter fra katalysatorer R 8 Regenerering eller anden genbrug af olie R 9 Anvendelse hovedsagelig som braendsel eller paa anden maade til energifremstilling R 10 Spredning paa jorden med positive virkninger for landbrug eller oekologi, herunder kompostering eller andre former for biologisk omdannelse, bortset fra affald, som ifoelge artikel 2, stk. 1, litra b), nr. iii), ikke er omfattet af direktivet R 11 Anvendelse af affald hidroerende fra en af bortskaffelsesformerne R1 til R10 R 12 Udveksling af affald med henblik paa at lade det gennemgaa en af bortskaffelsesformerne R1 til R11 R 13 Oplagring af materialer med henblik paa en af de i dette bilag omhandlede bortskaffelsesformer, bortset fra midlertidig oplagring af materialerne paa det anlaeg, hvor de er produceret, forud for indsamlingen.«

Artikel 2

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. april 1993. De underretter straks Kommissionen herom.

Naar medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, henvises der deri til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 18. marts 1991.

Paa Raadets vegne

A. BODRY

Formand

(1) EFT nr. C 295 af 19. 11. 1988, s. 3, og EFT nr. C 326 af 30. 12. 1989, s. 6. (2) EFT nr. C 158 af 26. 6. 1989, s. 232, og udtalelse afgivet den 22. februar 1991 (endnu ikke offentliggjort i Tidende).

(3) EFT nr. C 56 af 6. 3. 1989, s. 2.

(4) EFT nr. L 194 af 25. 7. 1975, s. 47.

(5) EFT nr. C 122 af 18. 5. 1990, s. 2.

Top