Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991D0130

91/130/EØF: Kommissionens beslutning af 19. februar 1991 om en procedure i henhold til EØF-Traktatens artikel 85 IV/32.524 - Screensport/EBU's medlemmer (Kun den engelske udgave er autentisk)

OJ L 63, 9.3.1991, p. 32–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/130/oj

31991D0130

91/130/EØF: Kommissionens beslutning af 19. februar 1991 om en procedure i henhold til EØF-Traktatens artikel 85 IV/32.524 - Screensport/EBU's medlemmer (Kun den engelske udgave er autentisk)

EF-Tidende nr. L 063 af 09/03/1991 s. 0032 - 0044


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19. februar 1991 om en procedure i henhold til EOEF-Traktatens artikel 85 IV/32.524 - Screensport/EBU's medlemmer (Kun den engelske udgave er autentisk) (91/130/EOEF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning nr. 17 af 6. februar 1962, foerste forordning om anvendelse af bestemmelserne i Traktatens artikel 85 og 86 (1), senest aendret ved akten vedroerende Spaniens og Portugals tiltraedelse, saerlig artikel 3, stk. 1,

under henvisning til den begaering, som W.H. Smith & Son Ltd og Screen Sport (tidligere Screensport Ltd) (i det foelgende benaevnt Screensport) indgav den 17. december 1987 i henhold til artikel 3 i forordning nr. 17 med det formaal at faa konstateret et retsbrud,

under henvisning til den anmeldelse og den ansoegning om negativattest, som Eurosport Consortium, Sky Television plc (i det foelgende benaevnt Sky), Satellite Sport Sales Ltd, Satellite Sports Services Ltd og News International plc (i det foelgende benaevnt NI) den 17. januar 1989 indgav til Kommissionen,

under henvisning til Kommissionens beslutning af 5. december 1988 om at indlede en procedure i denne sag, efter at have givet de paagaeldende virksomheder og sammenslutninger af virksomheder lejlighed til at udtale sig vedroerende de af Kommissionen fremfoerte klagepunkter, jf. artikel 19, stk. 1 og 2, i forordning nr. 17 samt Kommissionens forordning nr. 99/63/EOEF af 25. juli 1963 om udtalelser i henhold til artikel 19, stk. 1 og 2, i Raadets forordning nr. 17 (2),

efter hoering af Det Raadgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspoergsmaal, og

ud fra foelgende betragtninger:

I. SAGSFREMSTILLING

Klage og anmeldelse

(1) Den 17. december 1987 indgav Screensport klage til Kommissionen angaaende foelgende forhold:

i) visse af Den Europaeiske Radiounions (herefter benaevnt EBU) og/eller dens medlemmers aktiviteter, navnlig det forhold, at Screensport blev naegtet underlicens for sportsbegivenheder, hvortil EBU og/eller dens medlemmer havde eneret, med det resultat, at kommercielle kabel- og satellitselskaber saasom Screensport blev afskaaret fra at konkurrere med EBU og/eller dens medlemmer med hensyn til sportsudsendelser

ii) faellesforetagendet mellem EBU og/eller nogle af dens medlemmer paa den ene side og NI paa den anden side med det formaal at oprette en fjernsynskanal for sport benaevnt »Eurosport«.

(2) I sin omtale af EBU's aktiviteter behandler denne beslutning ikke klagens foerste del, fordi Kommissionen har indledt en separat procedure herfor (sag IV/32.150). Hvad angaar punkt ii), sendte Kommissionen den 20. december 1988 sine klagepunkter til Eurosport Consortium og News International.

(3) Den 17. januar 1989 modtog Kommissionen en anmeldelse og en ansoegning om negativattest vedroerende en raekke aftaler angaaende Eurosports fjernsynskanal for sportsudsendelser, herunder

i) aftalen om Eurosport-konsortiet, undertegnet den 5. maj 1988 af 16 medlemmer af EBU. Efter nogen tilgang til og afgang fra konsortiet er foelgende 17 EBU-medlemmer nu medlem af konsortiet: ORF (OEstrig), BRT (Belgien), RTBF (Belgien), DR (Danmark), YLE (Finland), ERT (Graekenland), RUV (Island), RTE (Irland), RAI (Italien), NRK (Norge), SVT (Sverige), SSR (Schweiz), BBC (Det Forenede Kongerige), JRT (Jugoslavien), CVBC (Cypern), TRT (Tyrkiet) og IBA (Israel)

ii) en aktionaeraftale, undertegnet den 23. december 1988, mellem Sky Television plc (Sky) og Eurosport-konsortiet, bl.a. omfattende en bestemmelse om, at Sky er eneindehaver af Satellite Sport Sales Ltd (jf. betragtning 21 og 32)

iii) en aftale om ydelser, undertegnet den 23. december 1988, mellem Satellite Sport Services Ltd (i det foelgende benaevnt service-selskabet), der ejes af Eurosport-konsortiet, og Sky

iv) en facilitetsaftale, undertegnet den 23. december 1988, mellem Sky og service-selskabet

v) en garanti givet den 23. december 1988 af Sky's moderselskab, NI, til Eurosport-konsortiet.

Kommissionen sendte den 10. april 1989 yderligere klagepunkter til Eurosport-konsortiet og Sky.

Klageren

(4) Screensport er et selskab med hjemsted i England, som tilbyder kommercielle tvaernationale sportsudsendelser via satellit-tv; denne service har vaeret i gang siden marts 1984. Indtil marts 1989 udsendte selskabet sine programmer i forskellige dele af Europa ved hjaelp af kombinerede satellit- og kabelsystemer med lav sendereffekt. Siden da er sortimentet blevet udvidet til ogsaa at omfatte direkte ydelser til forbrugerne via parabolantenner i hjemmene efter Astra-satellittens opsendelse i februar 1989. Disse ydelser, som er flersprogede, kan i oejeblikket benyttes i tolv europaeiske lande, heraf syv EF-medlemsstater, og leveres enten af Screensport alene eller i samarbejde med partnere i visse lande (f.eks. Frankrig, Forbundsrepublikken Tyskland og Nederlandene). 75 % af aktiekapitalen i Screensport indehaves af W.H. Smith Ltd. Resten af aktierne indehaves af ESPN inc., den stoerste satellitkanal i Amerikas Forenede Stater, der ejes af ABC og Capital Cities i faellesskab. I tidsrummet juni 1988 til juni 1989 androg Screensports omsaetning 3,3 mio. £, hvilket gav selskabet underskud i denne periode. .

(5) Screensport-kanalen sender udelukkende sportsprogrammer, der nu bringes paa fire sprog: engelsk, fransk, tysk og nederlandsk.

Eurosport

(6) Eurosport er ligesom Screensport et selskab, som tilbyder tvaernationale sportsudsendelser via satellit-tv, og som har vaeret i gang siden den 5. februar 1989 via Astra-satellitten. Seerne i satellittens daekningsomraade modtager enten udsendelserne via kabel-tv eller direkte via parabolantenner i hjemmene. Udsendelserne kan i oejeblikket modtages i 22 europaeiske lande, heraf otte EF-medlemsstater, og der sendes dagligt 17 timer paa engelsk, tysk og nederlandsk.

(7) Eurosport-konsortiet er resultatet af en aftale indgaaet mellem visse EBU-medlemmer. Konsortiet er kontraktsmaessigt bundet til Sky og/eller virksomheder inden for Sky-koncernen samt Sky's moderselskab NI.

Eurosport-konsortiet

(8) Eurosport-konsortiet er et konsortium, hvis medlemmer ogsaa er medlem af Den Europaeiske Radiounion (EBU), der er en sammenslutning af radiofoniselskaber, som blev oprettet i 1950. Medlemskab af EBU er aabent for radiofoniselskaber eller grupper af saadanne selskaber i lande, der er medlem af Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU) og beliggende i det europaeiske radiofoniomraade som defineret i de radioregulativer, der er knyttet som bilag til Den Internationale Telekonvention, forudsat at de omhandlede radiofoniselskaber i det paagaeldende land med de kompetente myndigheders tilladelse leverer radiofoniservice af national karakter og national betydning og i oevrigt kan bevise, at de opfylder alle de nedenstaaende betingelser:

a) de er forpligtet til at daekke hele landets befolkning og daekker rent faktisk mindst en vaesentlig del af befolkningen og udfolder store bestraebelser for med tiden at sikre fuld daekning

b) de er forpligtet til - hvad de ogsaa faktisk goer - at levere varierede og afbalancerede programmer til brug for alle dele af befolkningen og afsaette rimelig sendetid til saer- eller minoritetsinteresser i forskellige dele af offentligheden, uanset hvilket forhold der er mellem de med programmet forbundne udgifter og lytter- eller seertallet

c) de producerer selv og/eller uddelegerer under egen redaktionel kontrol en vaesentlig del af de sendte programmer.

EBU har for tiden 39 aktive medlemmer i 32 lande inden for det europaeiske radiofoniomraade, de fleste af dem er offentlige radiofoniselskaber. Medlemskab er ogsaa aabent for konsortier, herunder Eurosport-konsortiet.

(9) Alle aktive medlemmer af EBU er berettiget til at deltage i et institutionaliseret udvekslingsprogram for tv-programmer inklusive sportsprogrammer via et europaeisk net med navnet »Eurovision«, hvori alle medlemmer paa naer to i oejeblikket deltager. Systemet er ogsaa aabent for konsortier, der udelukkende er sammensat af aktive medlemmer fra forskellige lande, som sammen leverer fjernsynsprogrammer paa tvaers af graenserne. Eurovision er baseret paa gensidighed; naar et radiofoniselskab daekker en begivenhed - ogsaa sportsbegivenhed - der finder sted paa det paagaeldende selskabs nationale territorium og kan vaere af interesse for andre medlemmer af Eurovision, tilbyder det alle de oevrige medlemmer af Eurovision gratis signal (basis video og international lydtilkobling), idet det forudsaettes, at det til gengaeld modtager tilsvarende tilbud fra alle de oevrige medlemmer angaaende begivenheder, der finder sted i deres respektive lande. Det radiofoniselskab, der staar for udsendelsen, stiller ogsaa den infrastruktur til raadighed, som er noedvendig for, at gaesteradiofonierne kan fungere hensigtsmaessigt (kommentatorbokse osv.).

(10) Der findes gensidige arrangementer af samme type med Intervision - det oesteuropaeiske modstykke til Eurovision. Man er ogsaa naaet til enighed om gensidighed mellem de seks radiofonisammenslutninger, som sammen har erhvervet verdensrettighederne til FIFA's verdensmesterskaber baade hidtil og i fremtiden.

(11) Selv om EBU og dens medlemmer staar over for voksende konkurrence fra de nye kommercielle radiofoniselskaber, er de stadig i stand til at levere eksklusiv daekning af mange vigtige sportsbegivenheder. De opnaar hovedsagelig dette ved i faellesskab at erhverve rettighederne til at daekke sportsbegivenheder og ved at bytte signal. Dette indgaar som led i det ovennaevnte Eurovision-system. I oejeblikket tegner sportsprogrammerne sig for stoerstedelen af de programmer, der udveksles inden for rammerne af Eurovision (resten bestaar naesten udelukkende af nyhedsstof).

(12) Selv om medlemmerne af EBU saaledes har ret til at daekke saadanne sportsbegivenheder, transmitterer de fleste af dem kun en lille del af disse begivenheder. Gennemsnitligt transmitterer medlemmerne faktisk kun ca. 15 % af alle de sportsbegivenheder, som staar til raadighed gennem Eurovision-systemet. EBU's medlemmer tilskriver dette deres »offentlige kald«, hvilket forhindrer dem i at koncentrere sig for meget om en enkelt programtype. For at sikre mere omfattende daekning af disse begivenheder i overensstemmelse med de internationale sportssammenslutningers oensker og for at styrke sin egen position under forhandlinger om erhvervelse af rettigheder til at daekke sportsbegivenheder i ny og voksende konkurrence med kommercielle radiofoniselskaber om saadanne rettigheder begyndte EBU i 1986 at undersoege mulighederne for at stifte en sammenslutning, som skulle oprette en tv-kanal til satellittransmission af sportsbegivenheder. Der blev nedsat en arbejdsgruppe med henblik herpaa, og den aflagde rapport til de interesserede medlemmer af EBU. Paa basis af denne rapport blev det besluttet at oprette en saadan kanal. Da et tidligere forsoeg paa at oprette en faelles satellitkanal (Europa TV) kommercielt set var blevet en fiasko, besluttede man imidlertid, at en fremtidig faelles sportskanal ikke skulle oprettes af EBU's medlemmer alene, men derimod i samarbejde med en virksomhed, som havde erfaringer med kommercielt satellit-tv og ville erklaere sig rede til at paatage sig den finansielle risiko ved et saadant projekt. Sky blev udvalgt blandt fire ansoegere - hvilket for foerste gang blev meddelt pressen den 2. december 1987. Foer Sky blev udvalgt, havde det haft planer om at oprette sin egen sportskanal paa linje med en raekke andre specialiserede kanaler, som det paataenkte at oprette.

(13) Eurosport-konsortiet blev oprettet med det udtrykkelige formaal at levere Eurosport-ydelser til EBU's medlemmer. Nogle medlemmer har senere trukket sig ud af aftalen, men konsortiet har ogsaa tiltrukket nye medlemmer, idet alle medlemmer af EBU principielt har ret til at deltage. Nye medlemmer faar adgang, hvis to tredjedele af de eksisterende medlemmer samtykker heri. Der er i oejeblikket 17 medlemmer (jf. betragtning 3).

(14) Ifoelge aftalen er konsortiet, som ikke er en juridisk person, oprettet for en tiaarig periode, der udloeber paa tiaarsdagen for Eurosport-ydelsernes start. Selve ydelserne omfatter fortrinsvis programmer baseret paa materiale, der stilles til konsortiets raadighed af medlemmer af EBU, herunder konsortiets medlemmer. Disse accepterer imidlertid, at konsortiet frit skal kunne foelge sin egen programpolitik. Navnlig er det berettiget til at optage et program, naar som helst og paa hvilken som helst maade det oensker det. Intet medlem kan derfor tilbageholde et program eller en programrettighed fra konsortiet i det oejemed at forhindre eller forsinke optagelsen heraf. Hvad angaar hvert enkelt sportsprogram, som et medlem producerer eller erhverver, skal det paagaeldende medlem paa konsortiets anmodning

a) vederlagsfrit stille programmet - og medlemmets rettigheder i tilknytning hertil - til konsortiets raadighed uden begraensning med hensyn til ydelsernes formaal

b) udfolde stoerst mulig bestraebelse for i samraad med konsortiet eller dets repraesentanter at sikre de yderligere rettigheder, som viser sig noedvendige, for at programmet kan optages

c) udfolde stoerst mulig bestraebelse for i samraad med konsortiet at daekke en begivenhed i hele det tidsrum, hvor produktionsfaciliteterne befinder sig paa stedet

d) stille sin kommentar til konsortiets raadighed til vejledning, og

e) stille kommentatorbokse til konsortiets eller dets repraesentanters raadighed under begivenheden i overensstemmelse med Eurovisions gensidighedsregler.

I denne forbindelse skal det bemaerkes, at det EBU-medlem, der udsender et program ifoelge Eurovision-reglerne, er berettiget til at forhindre Eurosport i at udsende ind i dettes territorium paa dets eget sprog. Denne begraensning finder imidlertid ikke anvendelse med hensyn til saadanne sportsbegivenheder, der hoerer til alle europaeiske nationers faelles arvegods paa det sportslige omraade (vinterolympiaden, sommerolympiaden, VM i fodbold, EM i fodbold).

(15) Medlemmerne er berettiget til bidrag fra konsortiet til daekning af udgifter afholdt i forbindelse med de programmer, som stilles til raadighed og optages. Bidragene beregnes under hensyntagen til den type sportsprogram, der stilles til raadighed af det enkelte medlem, og det antal timer, i hvilket der stilles programmateriel til raadighed. Desuden ydes der kompensation til de medlemmer, der lider et uforholdsmaessigt stort tab af entréindtaegter som foelge af ydelsernes eksistens, ved anvendelse af en del af det overskud, som konsortiets aktiviteter giver.

(16) Medlemmer, der oensker at traekke sig ud af konsortiet, kan goere det indtil fireaarsdagen for den dato, paa hvilken det paagaeldende medlem traadte ind i konsortiet, med mindst ét aars skriftligt varsel, idet det derefter forpligter sig til at udfolde alle rimelige bestraebelser for inden varslets udloeb paa konsortiets anmodning at stille sportsprogrammateriale til raadighed af samme type som det, det tidligere paa et hvilket som helst tidspunkt i periodens loeb har tilbudt at stille til Eurovision-programudvekslingsordningens raadighed.

(17) Konsortiet skal regelmaessigt orientere EBU's bestyrelse om sine aktiviteter.

Sky

(18) Sky Televison plc (tidligere Satellite Television plc), der har hjemsted i England, er datterselskab af NI. Det endelige moderselskab er The News Corporation Ltd, der er anmeldt som aktieselskab i South Australia. I 1988 beloeb hele koncernens konsoliderede omsaetning sig til 2,5 mia. £. NI's omsaetning androg i 1985 til 1986 458 mio. £. Sky selv er i oejeblikket tabsgivende.

(19) Sky's hovedaktivitet er transmission af engelsksprogede programmer via satellit i Europa. Tidligere var denne aktivitet koncentreret om Sky Channel, der er en udpraeget underholdningskanal med sportsprogrammer, som kan modtages af over 15 mio. husstande i 18 lande i Europa, heraf ni EF-medlemsstater. I juni 1988 blev det meddelt, at kanalen ville blive omdannet og indgaa i et direkte net med fire kanaler benaevnt Sky Television. De fire kanaler - inklusive Eurosport og (en omformet) Sky Channel (nu kendt som Sky One i Det Forenede Kongerige) - begyndte at sende via Astra-satellitten i februar 1989. Sky Channel er ogsaa vedblevet med at erhverve senderettigheder for visse sportsbegivenheder.

(20) Sky's engagement i en foreslaaet europaeisk sportskanal kom til offentlighedens kendskab ved en meddelelse til pressen den 2. december 1987 om, at NI havde engageret sig i et faellesforetagende med en gruppe medlemmer af EBU med det formaal at igangsaette en sportskanal ved navn Eurosport via satellit. I realiteten havde repraesentanter for NI deltaget i en raekke moeder i EBU's sportsarbejdsgruppe, som blev afholdt for at droefte og forberede kanalens oprettelse. Nogle dele af parternes engagement i faellesforetagendet kom til offentlighedens kendskab paa det tidspunkt, hvor pressemeddelelsen blev offentliggjort, og i de foelgende maaneder, navnlig det forhold, at der blev leaset »transponders« (svarsendere) paa Astra-satellitten til brug for Sky Channels, herunder Eurosport. De endelige detaljer forelaa imidlertid foerst, da der den 23. december 1988 blev undertegnet en raekke aftaler. Der er tale om foelgende aftaler:

(21) Aktionaeraftalen (undertegnet af Sky og Eurosport-konsortiet), som bl.a. indeholder en bestemmelse om, at Sky og Eurosport-konsortiet deles ligeligt om besiddelsen og forvaltningen af Satellite Sports Services Ltd, dvs. serviceselskabet. Hvad specielt angaar forvaltningen, er Sky og Eurosport-konsortiet hver berettiget til at udpege tre direktoerer i selskabet; Eurosport-konsortiet udpeger programchefen, medens Sky udpeger den administrerende direktoer. Desuden fremgaar det af aftalen, at salgsselskabet fuldt ud ejes af Sky. Sky har imidlertid accepteret at udnaevne én af dette selskabs direktoerer paa Eurosport-konsortiets anbefaling og at forsyne denne direktoer med alle de data vedroerende salgsselskabet, som stilles til de oevrige direktionsmedlemmers raadighed (herunder forvaltningsregnskaberne), samt med oplysninger om salgsselskabets erhvervsmaessige stilling; disse oplysninger maa den paagaeldende gerne videregive til Eurosport-konsortiet. Desuden indeholder aftalen foelgende bestemmelser:

a) Eurosport-konsortiet forestaar gennemfoerelsen af aftalen om ydelser, medens Sky og Eurosport-konsortiet benytter deres respektive befoejelser til at sikre, at serviceselskabet anvender denne aftale

b) Eurosport-konsortiet forestaar gennemfoerelsen af salgsaftalen, og Sky sikrer, at salgsselskabet anvender denne aftale

c) Sky forestaar gennemfoerelsen af finansaftalen og sikrer, at salgsselskabet anvender denne aftale, og

d) Sky forestaar gennemfoerelsen af facilitetsaftalen, og Sky og konsortiet benytter deres respektive befoejelser til at sikre, at serviceselskabet anvender denne aftale.

(22) Desuden indeholder aktionaeraftalen detaljer om det sportsprogrammateriale, som Eurosport-konsortiet forpligter sig til at stille til raadighed til Eurosports udsendelser. Det drejer sig om

a) samtlige sportsprogrammer, som er fremstillet eller erhvervet af medlemmerne (bortset fra de under litra b) omhandlede programmer)

b) samtlige sportsprogrammer, som er erhvervet af medlemmerne, og som er tilbudt EBU's Eurovision-programudveksling (»Eurovision«) af medlemmer af EBU, som ikke er medlemmer af Eurosport, hvis de paagaeldende programmer udgoer en del af Eurovision, og

i) at de ikke strider mod den nationale lovgivning om det program, der derved stilles til raadighed, i det land, hvor det paagaeldende medlem har hjem- eller forretningssted

ii) at alle yderligere noedvendige rettigheder paa begaering af serviceselskabet er blevet erhvervet af eller via det paagaeldende medlem

iii) at det paagaeldende program stilles til raadighed paa et ikke-eksklusivt grundlag, og

iv) for saa vidt angaar saadanne programmer, at programmet stilles til raadighed under overholdelse af saadanne betingelser, forbehold og begraensninger, som kan blive paalagt i overensstemmelse med de aktuelle regulativer, der gaelder for Eurovision.

(23) Medlemmerne forpligter sig imidlertid over for Sky til, naar de meddeler en underlicens, der goer det muligt at optage et program som beskrevet i betragtning 22, litra a), i en forbeholdt ydelse, som fortrinsvis leveres med henblik paa modtagelse inden for omraadet for den »transponder«, der i den aktuelle situation benyttes til transmission af Eurosport, at forbeholde Eurosport fortrinsret i 48 timer efter afslutningen af en sportsbegivenhed eller dagens konkurrence, hvis den samlede sportsbegivenhed straekker sig over mere end en dag. Det er underforstaaet, at hvis et medlem meddeler serviceselskabet, at det oensker at tage underlicens paa et program, der er specificeret i meddelelsen om forbeholdte ydelser uden noget saadant forbehold med hensyn til fortrinsret, kan det tage underlicens paa det paagaeldende program uden forbehold med hensyn til fortrinsret, medmindre serviceselskabet inden for 48 timer efter modtagelsen af denne meddelelse giver det meddelelse om, at det har udvalgt dette program til optagelse i Eurosport inden for den ovenfor beskrevne periode paa 48 timer med fortrinsret. I denne bestemmelse har nedenstaaende udtryk foelgende betydning:

Ved »forbeholdte ydelser« forstaas:

i) tvaernationale fjernsynsydelser, dvs. fjernsynsydelser, der er beregnet til modtagelse i mere end ét land, og som ikke foerst og fremmest henvender sig til publikum i et enkelt land, eller

ii) en tredjeparts nationale satellitfjernsynsydelser, dvs. fjernsynsydelser, der leveres via satellit (fast satellit eller radiofonisatellit), og som foerst og fremmest henvender sig til publikum i et enkelt land, i hvilket intet medlem bona fide har andre oekonomiske interesser end som leverandoer af programmateriale

bortset fra

i) ydelser leveret af et medlem af Eurovision (som dette udtryk til enhver tid er defineret af Den Europaeiske Radiounion)

ii) ydelser, for hvis vedkommende et medlem, naar det tager underlicens paa det paagaeldende program, er forpligtet til at goere dette uden noget forbehold med hensyn til fortrinsret i medfoer af gaeldende lov, andre bestemmelser eller beslutning truffet af en domstol eller en anden kompetent myndighed eller i medfoer af en kontrakt, der eksisterede paa datoen for aftalens indgaaelse og er meddelt Sky foer denne dato.

Anvendelsen af ovennaevnte klausul kan vaere aendret i medfoer af en aendring af EBU's regler for ydelse af underlicenser. Den 2. juli 1990 vedtog EBU en ny ordning for underlicenser til ikke-medlemmer. Dette omhandles i sag IV/32.150 - EBU/Eurovision. Under ordningen kan alle interesserede tredjeparter opnaa underlicenser, der er underkastet et forbud for et begraenset antal timer og yderligere begraensninger med hensyn til udsendelsernes tidspunkt og omfang.

(24) Som bilag til aftalen er knyttet en liste over sportsbegivenheder, for hvilke EBU paa medlemmernes vegne allerede har erhvervet »standard«- eller »verdens«-rettigheder som defineret i de paagaeldende aftaler. Eurosport-konsortiet stod over for Sky inde for, at saadanne rettigheder eksisterede paa underskriftens tidspunkt.

(25) Det er hensigten, at aftalen skal vaere i kraft i en tiaarig periode. Tidligere opsigelse af aftalen er tilladt under visse omstaendigheder. Der er ogsaa mulighed for at forlaenge aftalen.

(26) Aftalen om ydelser, der er indgaaet mellem Eurosport-konsortiet og Satellite Sports Services Ltd (dvs. »serviceselskabet«, som ejes af Eurosport-konsortiet og Sky i faellesskab), indeholder en bestemmelser om, at sidstnaevnte selskab leverer visse faciliteter og tjenesteydelser til konsortiet, herunder:

i) faciliteter og ydelser, som har tilknytning til etableringen af Eurosport-kanalen, herunder forhandlinger (paa konsortiets vegne) om »transponder«- og »uplink«-faciliteten samt teknisk stoette og forbindelser med leverandoerer, myndigheder osv. i det omfang, dette er noedvendigt for kanalens etablering

ii) faciliteter og ydelser, som har tilknytning til driften af Eurosport-kanalen, herunder forberedelse og udvaelgelse af programmateriale til optagelse paa kanalen

iii) regnskabsfoering og administration samt personaleforvaltning og anden service, som er noedvendig for servicens drift og fordeling.

(27) Ophavsretten til de i denne service optagne programmer og alt dermed forbundet materiale tilhoerer Eurosport-konsortiets medlemmer (som ejere eller licensindehavere) og vedbliver dermed.

(28) Salgsaftalen er indgaaet mellem Eurosport-konsortiet og Satellite Sport Sales Ltd, dvs. »salgsselskabet«, som fuldt ud ejes af Sky, men for hvis vedkommende én direktoer udpeges af Eurosport-konsortiet.

Aftalen indeholder bestemmelse om, at Eurosport-konsortiet

i) giver salgsselskabet eneret til kontrakter om udsendelse af reklamer paa Eurosport

ii) bemyndiger salgsselskabet til at opkraeve gebyrer for modtagelsen og (hvor det er hensigtsmaessigt) for genudsendelsen af satellitservicen. Kontrakterne med kabeltjenesteleverandoerer herom skal have samme form som kontrakter, der tidligere er godkendt skriftligt af salgsselskabet

iii) giver salgsselskabet ret til at indgaa aftaler om »on-air«-sponsorering af programmer, som er optaget i denne service. Aftalerne er bl.a. i overensstemmelse med serviceselskabets aktuelle retningslinjer samt eventuelle eksisterende sponsoreringsforpligtelser for Eurosport-konsortiet eller et af dets medlemmer, som er blevet meddelt salgsselskabet.

Til gengaeld accepterer Eurosport-konsortiet bl.a. at optage de af salgsselskabet leverede reklamer, yde selve kanalydelsen paa en daglig basis som aftalt. Endvidere paatager Eurosport-konsortiet sig at stille satellitydelserne til raadighed for distribution for derved at goere det muligt for salgsselskabet at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen om offentlighedens almindelige adgang til satellitten inden for daekningsomraadet.

(29) Facilitetsaftalen mellem Sky og serviceselskabet indeholder en bestemmelse om, at Sky accepterer til kostpris at forsyne serviceselskabet med rutineret personale, faciliteter, anbefalinger, information, knowhow og raadgivning som sidstnaevnte selskab anmoder om for at kunne opfylde sine forpligtelser i henhold til serviceaftalen.

(30) Finansaftalen mellem Sky og salgsselskabet indeholder en bestemmelse om, at Sky accepterer til kostpris at forsyne salgsselskabet med de faciliteter (inkl. knowhow, ledende og teknisk personale samt forretningslokaler), den service og de midler (ved hjaelp af rentefri laan), som salgsselskabet har brug for for at kunne opfylde sine forpligtelser og udfoere sine aktiviteter i henhold til salgsaftalen. Som modydelse betaler salgsselskabet Sky for de leverede faciliteter og den leverede service.

(31) NI, der er moderselskab til Sky Television plc, giver paa baggrund af, at Eurosport-konsortiet indgaar aktionaeraftalen med dets datterselskab, Eurosport-konsortiet uigenkaldelig garanti for Sky's og Satellite Sport Sales Ltd's behoerige og praecise opfyldelse og overholdelse af deres respektive forpligtelser i henhold til aftalerne og paatager sig selv at opfylde og overholde disse forpligtelser, saafremt de misligholder aftalerne.

Eurosports egenart

(32) Selv om det er Eurosport-konsortiets opfattelse, at Eurosport skal vaere kommercielt levedygtig, har konsortiet til stadighed understreget, at kanalen optraeder i forlaengelse af medlemmernes virksomhed og derfor er en officiel kanal. For tiden bestaar ca. 50 % af Eurosport-programmerne af programmateriale fra EBU, af hvilket 34 % er produceret af konsortiets medlemmer og 16 % af andre medlemmer af EBU. Der laegges vaegt paa, at ydelserne leveres af Eurosport-konsortiet, og at dette konsortium er ansvarligt for programlaegningen. De ydelser, som Sky leverer via salgs- og serviceselskaberne, har form af underkontrahentvirksomhed. Paa dette grundlag har Eurosport selv rettigheder som medlem af EBU, for saa vidt angaar Eurosport-systemet. Navnlig opfordres kabeltjenesteleverandoererne og sportsarrangoererne og/eller deres agenter til at acceptere Eurosports officielle karakter. Disse instanser anser derfor uundgaaeligt de paagaeldende ydelser for at vaere snaevert forbundet med EBU og dennes medlemmer, ogsaa de medlemmer, der ikke selv er medlem af Eurosport-konsortiet.

(33) Derimod forbinder seerne i hoejere grad Eurosport med Sky. Ved kanalens indvielse blev den i hvert fald i Det Forenede Kongerige staerkt opreklameret som en af de fire »Sky«-satellitkanaler, som blev igangsat af Sky Television via Astra-satellitten. Ogsaa paa kontinentet har man forbundet kanalen snaevert med Sky Channel, fordi de to stationer deler kabelkanal, saaledes at Eurosport afloeser Sky Channel kl. 18.00 paa visse kabelnet, der modtager ydelserne fra en anden satellit.

Markedet

(34) Indtil for nylig var fjernseerne henvist til deres nationale officielle radiofoniselskab, naar de ville se sportsudsendelser i fjernsynet; udsendelserne blev transmitteret via nationale overfladenet, og licenserne til driften blev som hovedregel meddelt officielle selskaber, som det blev paalagt at optraede som »offentlig tjeneste« med hensyn til programmernes kvalitet, varierende programvalg, undervisning osv.

(35) Det har vaeret den almindelige opfattelse, at sport falder inden for rammerne af de med den officielle status forbundne opgaver; det gaelder i hvert fald daekning af visse store internationale sportsbegivenheder saasom de olympiske lege, VM og EM i fodbold samt en raekke nationale begivenheder, der er af saerlig interesse for det indenlandske publikum. Nogle selskaber har i hoejere grad end andre fokuseret paa sport som helhed eller i hvert fald visse sportsbegivenheder. I hvert enkelt tilfaelde er en virkelig massiv daekning imidlertid blevet forhindret af forpligtelsen til ogsaa at sende andre typer programmer.

(36) Samtidig gjorde de nationale radiofoniselskabers monopolstilling det imidlertid muligt for dem at sikre sig eksklusive og ofte langfristede rettigheder til radio- og fjernsynsdaekning af sportsbegivenheder - isaer hvor forhandlingerne om saadanne rettigheder fandt sted gennem EBU. Desuden garanterede Eurovisionsystemet medlemmerne gratis adgang til udsendelser fra andre medlemsstater og en raekke andre privilegier. Priserne for disse rettigheder blev holdt paa et forholdsvis lavt niveau, fordi sportsarrangoererne var mere interesseret i at sikre tv-daekning for at tiltraekke sponsorer og fremme interessen for deres sportsbegivenheder saa meget som muligt ved hjaelp af tv-mediet.

(37) I de seneste aar har den tekniske innovation givet sig udslag i indfoerelse af kabel- og satellittransmissioner af fjernsynsudsendelser - dvs. transmission af et fjernsynssignal via satellit til kabeltjenesteleverandoerer, der i henhold til kontrakt modtager de paagaeldende ydelser og videresender dem til seerne i et bestemt omraade. Dette har sammen med den deregulering af fjernsynssektoren, som har fundet sted i nogle medlemsstater, foert til oprettelse af en raekke kommercielle radiofoniselskaber. De opererer paa lokalt, nationalt eller tvaernationalt plan og leverer enten et varieret programsortiment, herunder sport, eller mere specialiserede ydelser saasom sport, film, kunst eller boerneprogrammer.

(38) Den seneste tekniske udvikling er direkte udsendelser til hjemmene - hvor satellitsignalerne opfanges direkte ved hjaelp af smaa parabolantenner i hjemmene, som opstilles specielt med dette formaal. Baade Eurosport og Screen Sport opererer paa dette grundlag og leverer derigennem tvaernational service i det meste af Europa. Adgangen til seerne via kabeltjenesteleverandoerer er imidlertid stadig af vital betydning for begge tjenester, navnlig i lande med omfattende kabelnet, indtil der kommer mere skub i salget af udstyr til direkte modtagelse af satellitudsendelser i hjemmene.

(39) Alle kommercielle radiofoniselskaber finansieres hovedsagelig ved hjaelp af reklameindtaegter, selv om nogle derudover kraever et indtegningsgebyr. De er derfor i skarp indbyrdes konkurrence om disse indtaegter, der baseres paa seertallet for deres service. Seertallet afhaenger igen af programmets tiltraekningskraft og de paagaeldende radiofoniselskabers udnyttelse af sendetiden.

(40) De offentlige radiofoniselskaber har ikke vaeret immune over for de kommercielle fjernsynsstationers succes, selv om de ikke i samme grad er oekonomisk afhaengige af reklamer. Men alle radiofoniselskaber straeber efter det hoejest mulige seer- eller lyttertal for deres udsendelser, ogsaa selv om der ogsaa skal tages hensyn til andre driftsvilkaar.

(41) Sport er et omraade, der har vaeret saerlig attraktivt for en raekke af de nye kommercielle tjenesteleverandoerer - baade de generelle underholdningskanaler og de kanaler, der er specialiseret i sportsudsendelser. Seertallet kan vaere meget hoejt for visse begivenheder og er af stor interesse for de kommercielle sponsorer. De nationale kommercielle kanaler kan udvaelge begivenheder af saerlig interesse for det indenlandske publikum, medens de tvaernationale tjenester tiltraekkes af det forhold, at netop sportsprogrammer om noget overskrider sproglige graenser, hvilket goer dem saerlig velegnede til tvaernationale kanaler og tvaernational reklame. Som foelge heraf befinder de offentlige radiofoniselskaber sig i stigende grad i en situation, hvor der er konkurrence om senderettighederne for visse sportsbegivenheder. Samtidig er arrangoererne af saadanne begivenheder eller deres agenter i stadig hoejere grad blevet klar over, at disse begivenheder har betydelig vaerdi for radiofoniselskaberne, og priserne er steget tilsvarende. Desuden har der vaeret en tiltagende tendens til at opdele selve rettighederne i eksempelvis overflade-, kabel- og/eller satellitrettigheder, i rettigheder til at sende begivenhederne »live« eller kun forskudt og/eller rettigheder til fuldstaendig daekning eller kun til gengivelse af hoejdepunkter og saelge disse forskellige rettigheder separat.

(42) I oejeblikket sender en raekke nationale kommercielle radiofoniselskaber, som tilbyder generel underholdning, et betydeligt antal sportsprogrammer til nationale seere i forskellige medlemsstater. Blandt de mere prominente kan naevnes SAT 1 og RTL Plus i Tyskland saavel som Canal Plus, La Cinq og M6 i Frankrig. Nogle af disse kanaler har overbudt EBU for saerlige sportsbegivenheders vedkommende. Desuden har UFA, der er medlem af Bertelsmann-koncernen, koebt enerettighederne i verden til at transmittere Wimbledon, der tidligere blev vist paa Eurovision.

(43) En kommerciel kanal, som udelukkende beskaeftiger sig med sport, begyndte i maj 1990 at sende i Det Forenede Kongerige (British Satellite Broadcasting). Den 10. november 1990 gik dette selskab ind paa at slutte sig sammen med Sky ved dannelsen af et nyt selskab, British Sky Broadcasting. Der er for tiden forslag om, at dette skal drive en sportskanal (Sky Sports), der rettes mod Det Forenede Kongerige, medens Eurosport-kanalen skal rettes mod publikum i det oevrige Europa. Der er planer om at oprette en lignende kanal i Frankrig (Sport-2-3).

(44) Af tvaernationale satellitsportskanaler findes der i oejeblikket kun Screen Sport og Eurosport. Da begge disse kanaler transmitteres over Astra-satellitten, har de samme geografiske daekningsomraade, dvs. i princippet alle Det Europaeiske Faellesskabs medlemsstater.

(45) Alligevel har mange sportsarrangoerer og/eller deres agenter soegt at opretholde forbindelsen med de offentlige radiofoniselskaber, hvoraf mange har ry for at transmittere sportsudsendelser af kvalitet, og som kan garantere national daekning af deres begivenheder. Desuden udgoer Eurovision-systemet, som goer det muligt for sportsarrangoerer eller deres agenter at forhandle salgsrettigheder for en raekke lande eller endog hele Eurovisionomraadet undet ét via et enkelt organ - EBU - og garanterer daekning til alle medlemmer af EBU, som oensker at deltage i en saerlig begivenhed, en vaesentlig forenkling af forhandlings- og salgsprocessen (der dog har betydelige negative foelger for konkurrenterne uden for systemet). Hvorom alting er, har EBU i oejeblikket stadig enerettigheder til en raekke vigtige internationale begivenheder, for hvis vedkommende kontrakterne endnu ikke er udloebet.

(46) I oevrigt er forholdet det, at medens den forstaerkede konkurrence fra de private radiofoniselskaber har foert til, at en raekke vigtige begivenheder, som traditionelt er blevet transmitteret af medlemmer af EBU, er overtaget af private radiofoniselskaber (f. eks. Wimbledon Open Tennis Championship), bliver EBU i praksis ved med at erhverve rettigheder til andre begivenheder. Eksempelvis har EBU sikret sig rettighederne til at sende baade sommer- og vinterolympiaden i 1992. Unionen har desuden koebt rettighederne til VM i fodbold indtil 1998, og det samme gaelder rettighederne til EM for baade mesterhold og pokalvindere.

(47) Screensport haevder, at stiftelsen af Eurosport har forstaerket Screensports problemer med at erhverve kabel- og satellitrettigheder til vigtige sportsbegivenheder, navnlig hvad angaar europaeiske - nationale og internationale - begivenheder, som dette selskab kunne taenke sig at vise paa sin egen tvaernationale kanal. Eurosport har direkte adgang til programmer fremstillet af medlemmer af EBU (baade Eurosport-konsortiets medlemmer og de radiofoniselskaber, som ikke er medlem), hvilket ikke er tilfaeldet for Screensport, eftersom dette selskab ikke er forbundet med Eurovision-nettet. Dette haevdes at indebaere forskelsbehandling til ugunst for Screensport og at afskaere dette selskab fra at sende flere europaeiske sportsbegivenheder, som det kunne taenke sig at sende. Hvad Eurosport saerligt haefter sig ved i saa henseende er, at Eurosport har adgang til at sende begivenheder »live« - enten samtidig med et eller flere medlemmer af Eurosport-konsortiet eller endog helt alene (medlemmet af konsortiet kan vaelge i stedet at sende udvalgte hoejdepunkter paa et senere tidspunkt). Eurosport-konsortiet har faktisk selv indroemmet, at en vis programkoordination finder sted mellem det og Eurosport.

(48) Paa baggrund af de ovennaevnte betragtninger goer Screensport gaeldende, at kabelnet kun kan favorisere Eurosport i sammenligning med Screensports egne ydelser - ogsaa nettene i de lande, hvor der ikke er nogen medlemmer af konsortiet. Dette problem er blevet forstaerket af Sky's politik, der gaar ud paa, at Sky Channel-ydelserne hver aften afloeses af Eurosport paa etablerede net, og at de helt soeges erstattet af Eurosport, naar de igangvaerende kontrakter er udloebet.

(49) I modsaetning hertil haevder Sky, at stiftelsen af Eurosport fremmer snarere end haemmer konkurrencen, fordi forbrugerne nyder godt af oprettelsen af en ny sportsorienteret kanal, som giver dem meget mere massiv daekning af sportsbegivenheder end daekningen paa det nationale fjernsyn, enten »live« eller paa et mere behageligt tidspunkt og eventuelt kombineret med den nationale kanal selv (f. eks. udsendelse af indledende runder paa Eurosport og udsendelse af finalerne paa den nationale kanal). Samtidig goeres det muligt for seeren - muligvis for foerste gang - at se visse nye begivenheder, som tidligere kun har vaeret vist for andre landes publikum.

II. RETLIG VURDERING

Artikel 85, stk. 1

(50) Parterne i denne sag er virksomheder efter artikel 85, stk. 1.

(51) Basisaftalen om oprettelse af »Eurosport«-kanalen for tvaernationale sportsudsendelser via satellit-tv er aktionaeraftalen, som blev undertegnet af Sky og Eurosport-konsortiet den 23. december 1989, og som bl. a. omfattede oprettelsen af serviceselskabet. Alle detaljer om kanalens virke og parternes rettigheder og forpligtelser kan imidlertid foerst afdaekkes, naar der er inddraget et indviklet saet af aftaler i) mellem de - i oejeblikket - 17 medlemmer af EBU, som har undertegnet aftalen om Eurosportkonsortiet, og ii) mellem Eurosport-konsortiet og Sky og/eller forskellige virksomheder inden for Sky-koncernen i sammenhaeng med den garanti, som er stillet af Sky's moderselskab NI. Der er tale om aftaler efter artikel 85, stk. 1.

(52) Disse aftaler har tilsammen til formaal og/eller til foelge at hindre, begraense og fordreje konkurrencen:

i) mellem faellesforetagendets deltagere, idet disse er faktiske og/eller potentielle konkurrenter paa markedet for tvaernational radiofonivirksomhed, herunder transmission af sportsbegivenheder, saavel som mellem den enkelte deltager og faellesforetagendet, og

ii) i forhold til tredjemand, der soeger at drive tvaernationale kanaler for satellit-tv, herunder sportsudsendelser og navnlig kanaler, der udelukkende transmitterer sportsbegivenheder.

Ad i)

(53) Allerede foer ivaerksaettelsen af de fire satellitkanaler inkl. Eurosport i Det Forenede Kongerige og andre EF-lande drev Sky (paa davaerende tidspunkt Satellite Television Plc) en tvaernational satellit- og kabelfjernsynsservice benaevnt Sky Channel, som kunne benyttes af seere i Det Forenede Kongerige og fire andre EF-lande (Belgien, Tyskland, Irland og Nederlandene).

(54) Sky Channel var en generel underholdningskanal, der bl. a. omfattede en raekke sportsbegivenheder, og Sky bestraebte sig aktivt paa at erhverve rettigheder til saadanne begivenheder med henblik paa optagelse paa kanalen. Efter at Sky havde besluttet at give sig i kast med direkte satellitradiofoni, var det desuden almindeligt kendt, at Sky overvejede at oprette en kanal specielt til sportsudsendelser. Da de interesserede medlemmer af EBU - senere Eurosport-konsortiet - overvejede at inddrage Sky som partner i deres foretagende, havde de ikke alene kendskab til Sky's kvaliteter som erfarent radiofoniselskab inden for tvaernationalt kommercielt satellitfjernsyn - herunder sportsudsendelser - men ogsaa til truslen om, at Sky kunne blive en direkte konkurrent paa markedet for tvaernationalt kommercielt satellitfjernsyn specielt for sportsudsendelser. Sky maa for sin del have vidst, at selskabet ved etableringen af en saadan kanal paa egne vegne ville komme ud for samme problemer som f. eks. Screensport, naar det drejede sig om at erhverve materiale til sportsprogrammer i konkurrence med EBU eller i form af underlicenser fra EBU selv.

(55) Et konsortium af EBU-medlemmer, saaledes som Eurosport-konsortiet, kan for sin del betragtes som en potentiel konkurrent til Sky, da det var klart, at medlemmerne af EBU overvejede at etablere en tvaernational satellitsportskanal. Dette er tilfaeldet, selvom det blev besluttet at foere dette foretagende ud i livet i samarbejde med en anden virksomhed. Der erindres herved om, at tre virksomheder bestraebte sig paa at gaa ind i et saadant samarbejde. Ingen af disse virksomheder var imidlertid aktuelle eller potentielle sportskanaler, efter hvad man vidste paa det tidspunkt.

(56) Det kan derfor konkluderes, at Sky er ophoert med at udgoere nogen foelelig konkurrence for Eurosport, hvis en saadan nogensinde har eksisteret, og at enhver potentiel konkurrence mellem de to moderselskaber i form af rivaliserende tvaernationale satellitfjernsynskanaler udelukkende baseret paa sportsudsendelser blev fjernet som foelge af deres aftale om at oprette Eurosport i faellesskab.

ad ii)

(57) Det paapeges af Sky, at Eurosport kun er en af mange fjernsynskanaler, hvis programmer omfatter sportsprogrammer, og at der er planer om at oprette flere i naer fremtid, ogsaa en raekke kanaler, som udelukkende vil beskaeftige sig med sport. Baade Sky og Eurosport-konsortiet haevder, at deres egen kanal under disse omstaendigheder ikke kan have nogen konkurrencebegraensende virkning paa markedet, men tvaertimod fremmer konkurrencen og stimulerer til oprettelse af andre kanaler.

(58) Det er i denne sammenhaeng relevant at foretage en naermere analyse af markedet for fjernsynstransmitterede sportsprogrammer. For det foerste er der de etablerede offentlige radiofoniselskaber, som noedvendigvis maa sende de vigtigste begivenheder eller i det mindste uddrag af disse samt begivenheder af stor interesse for det hjemlige publikum, herunder sportsgrene, der i andre sammenhaenge kun er af interesse for et mindretal. Disse radiofoniselskaber har et fast nationalt publikum, som forventer, at de ovennaevnte begivenheder transmitteres paa det nationale fjernsyn.

(59) De nye nationale kommercielle fjernsynskanaler er i almindelighed kun underkastet kommercielle begraensninger med hensyn til, hvilke typer programmer de optager. De har imidlertid erkendt, at nogle sportsbegivenheder opnaar hoeje seertal hos det hjemlige publikum - og dermed sikre reklameindtaegter - og har derfor soegt at udnytte dette marked ved at koebe rettigheder til at transmittere bestemte sportsbegivenheder, hvorved de oensker at drage det nationale publikum bort fra de offentlige radiofoniselskaber og hen til deres egen kanal. De tvaernationale kommercielle kanaler, som leverer generel underholdning, kan ogsaa soege at benytte sport til samme formaal, idet sportsudsendelser har den for disse kanaler saa gunstige egenskab, at de overskrider de sproglige graenser. Disse kanaler kan imidlertid vaelge ikke at transmittere de samme sportsbegivenheder som de nationale kommercielle kanaler, men i stedet vaelge sportsgrene med et bredere internationalt publikum.

(60) De tvaernationale kanaler, som udelukkende beskaeftiger sig med sport, kan ikke laegge sig fast paa en saadan selektiv politik. Tvaertimod maa det vaere deres opgave at transmittere et bredt sortiment af sportsgrene med saa omfattende daekning som muligt af det stoerst mulige antal begivenheder, der er af interesse for deres potentielle publikum (herunder mindretalsgrupper). Dette maa ses paa baggrund af, at deres finansielle levedygtighed staar og falder med, at der tiltraekkes reklame- (og/eller eventuelle tegnings-) indtaegter som foelge af hoeje seertal. Der er i oejeblikket kun to tvaernationale kommercielle fjernsynskanaler i drift - nemlig Screensport og Eurosport. Da begge kanaler transmitteres over Astra-satellitten, konkurrerer de direkte om samme geografiske publikum. De konkurrerer derfor om samme type programmateriale, samme sponsorer og samme annoncoerer. Desuden soeger de begge at opnaa succes paa et nyt omraade, nemlig markedet for satellitudsendelser direkte til hjemmene. Saa laenge dette marked ikke er rigtig udviklet, er det imidlertid afgoerende for begge disse selskaber, at de sikrer sig det stoerst mulige publikum via kabeltjenesteleverandoererne.

(61) Naar man sammenligner Eurosports stilling med Screensport og andre potentielle tvaernationale kommercielle satellittransmitterede sportskanalers stilling, giver bestemmelserne om faellesforetagendet klart det foerstnaevnte selskab en fortrinsstilling over for de oevrige selskaber. For det foerste sikres der med hensyn til programmateriale Eurosport ubegraenset adgang til alle programmer, som fremstilles eller erhverves af Eurosport-konsortiets medlemmer, herunder programmer erhvervet via Eurovision-systemet fra andre EBU-medlemmer, der ikke er medlem af konsortiet. Ingen andre ydelser har en prioritetsstilling med hensyn til adgang til disse programmer, ikke engang gennem underlicenser ydet af EBU og/eller denne unions medlemmer (betragtning 63). Aftalen om faellesforetagendet indeholdt en liste over begivenheder, for hvilke EBU og/eller unionens medlemmer allerede har erhvervet eksklusive »standard-« eller »verdensrettigheder« (som defineret deri) - ogsaa i forbindelse med visse vigtige internationale begivenheder. Eurosport er berettiget til fra denne liste - og naturligvis ogsaa alle senere erhvervede rettigheder - at vaelge de begivenheder, selskabet oensker at tilbyde. Det kan ogsaa frit vaelge, hvor omfattende daekningen skal vaere, og - hvad der er overordentlig vigtigt - om programmerne skal tilbydes »live« eller forskudt. Det kan goere dette uafhaengigt af konsortiets medlemmer taget hver for sig, eller det kan vaelge at programlaegge den paagaeldende begivenhed i samarbejde med dem.

(62) Der erindres i denne forbindelse om, at EBU-medlemmerne forbeholder sig eneretten til »live« sportsprogrammer produceret eller erhvervet af medlemmerne. I kraft af de i denne beslutning omhandlede aftaler er Eurosport omfattet af dette system.

(63) I modsaetning til Eurosport kan tredjemand foelgelig kun faa begraenset adgang til Eurovision-materiale ved hjaelp af underlicenser meddelt af EBU eller individuelle medlemmer af unionen, idet deltagerne i Eurovision-systemet har fortrinsret til »live« transmissioner. Disse rettigheder beroever effektivt enhver tredjemand (navnlig tvaernationale fjernsynskanaler og nationalt orienterede direkte satellitkanaler eller kombinerede satellit- og kabelkanaler) en jaevnbyrdig mulighed for at konkurrere med Eurosport om saadanne programmer, isaer naar det drejer sig om »live« daekning. Underlicenser er i princippet kun til raadighed for udsatte udsendelser, der er underkastet forbud og forskellige andre begraensninger vedroerende udsendelsernes omfang og sendetid. Eurosport har imidlertid direkte adgang til alle EBU-programmer uden begraensning.

(64) Ud over selve programmerne har Eurosport gratis adgang til det signal, hvorved de ovennaevnte programmer transmitteres fra vaertsnationen - paa lige fod med de andre medlemmer af EBU inden for Eurovision-gensidighedssystemets rammer. Der er ikke nogen tilsvarende mulighed for de oevrige kommercielle sportskanaler, som altid skal betale for dette signal eller levere det selv.

(65) For det andet er det, hvad angaar markedet for erhvervelse af rettigheder til sportsbegivenheder, et vigtigt maal for Eurosport at oege de interesserede EBU-medlemmers udbytte af deres kollektive forhandlingsposition i sammenhaeng med talrige internationale begivenheder. Det goer det muligt for dem at indgaa pakkeaftaler, som omfatter begivenheder, der ganske vist er af beskeden interesse for mange nationale offentlige radiofoniselskaber, men udgoer nyttigt programmateriale for en kanal, der udelukkende beskaeftiger sig med sport. Efter Kommissionens opfattelse sikrer alene den faelles indkoebspolitik, som EBU praktiserer via Eurovision-ordningen, EBU's medlemmer en vis styrke paa markedet. Dette er tilfaeldet paa trods af, at de private radiofoniselskaber har vaeret i stand til at overbyde EBU for visse begivenheders vedkommende. Selvom EBU's aktuelle styrke paa markedet oejensynlig er forholdsvis mindre end tidligere, er unionen imidlertid fortsat en magtfuld organisation paa markedet for erhvervelse af programrettigheder og vil antagelig vedblive med at vaere det i de foelgende aar. Naar medlemmerne af en saadan organisation ikke alene forstaerker deres egen, men ogsaa en potentiel konkurrents (Sky) stilling ved langsigtede aftaler, der favoriserer en faelles tvaernational kommerciel satellitkanal, der udelukkende beskaeftiger sig med sport, kan dette kun mindske tredjemands, navnlig de uafhaengige tvaernationale sportskanalers, muligheder for at konkurrere paa lige fod med Eurosport om erhvervelse af satellit- og kabelrettigheder fra EBU.

(66) For det tredje er de snaevre forbindelser mellem Eurosport og EBU via Eurosport-konsortiet - og derigennem forbindelserne med Eurovision-samlet programmateriale - naturligvis en faktor, der favoriserer Eurosport i forhold til andre potentielle tvaernationale sportskanaler, naar kabeltjenesteleverandoererne tager stilling til, hvilke sportskanaler de oensker at optage paa deres net. Saa laenge der ikke er sket nogen videre udvikling paa markedet for parabolantenner til modtagelse af satellitudsendelser i hjemmene, kan kabeltjenesteleverandoererne meget vel faa afgoerende betydning for de tvaernationale satellittransmitterede sportskanalers finansielle levedygtighed, idet de giver dem et seertal, som sikrer, at der tiltraekkes reklameindtaegter i fornoedent omfang til, at driften kan viderefoeres. I denne henseende er kabeltjenesteleverandoererne blevet tiltrukket af Eurosports paastaaede karakter af »offentlig tjeneste«. Mange har ogsaa accepteret det daglige skift fra Sky Channel til Eurosport i deres kontraktmaessige forbindelser med Sky - hvorved de har sat Eurosport i stand til meget hurtigt at faa direkte adgang til et saerdeles omfattende publikum.

Indvirkning paa samhandelen mellem medlemsstaterne

(67) Som foelge af Eurosports tvaernationale karakter, der enten staar til raadighed direkte via satellit eller indirekte via kabeldistribution i det meste af Vesteuropa og omfatter sportsprogrammer fra eller sportsbegivenheder i mange dele af verden, hvortil rettighederne er erhvervet af en gruppe radiofoniselskaber fra mange lande i Vesteuropa, paavirker de ovennaevnte begraensninger af konkurrencen samhandelen inden for faellesmarkedet som helhed. Dette gaelder saa meget mere, som de relevante reklamemarkeder omfatter staerke tvaernationale elementer som foelge af den interesse, vigtige annoncoerer, der er engageret i import- og eksportforretninger, har i at naa potentielle kunder i andre medlemsstater. Spoergsmaalet falder derfor inden for artikel 85, stk. 1. Sagen begraenses imidlertid til de virkninger, som maerkes inden for Faellesskabet selv.

(68)

Artikel 90, stk. 2

Det haevdes af Eurosport-konsortiet, at dets medlemmer har brug for den sammen med Sky etablerede satellitkanal for at opfylde deres offentlige opgaver, idet formaalet med Eurosport-kanalen er at udsende flere af de af konsortiets medlemmer producerede eller erhvervede programmer over hele Europa. Som foelge af det underkontrahentforhold, paa grundlag af hvilket tjenesteydelserne til Eurosport-konsortiet ydes, siges kanalen at vaere offentlig, uanset hvilke kommercielle bevaeggrunde der maatte ligge bag dens etablering. (Der henvises til medlemmernes oenske om at daekke omkostningerne ved de sportsprogrammer, som de er noedsaget til at producere, men som de ikke paa anden vis er i stand til at udsende under hensyn til de almindelige programrestriktioner, de er underkastet). Af denne grund haevder Eurosport-konsortiet, at den i artikel 90, stk. 2, anfoerte undtagelse finder anvendelse, hvorefter virksomheder, der har faaet overdraget at udfoere tjenesteydelser af almindelig oekonomisk interesse ikke af konkurrencereglerne maa hindres i opfyldelsen af de saerlige opgaver, som er betroet dem.

(69) Medens det vel er muligt, at de offentlige udsendelsesforpligtelser, som medlemsstaterne paalaegger deres radiospredningsorganisationer, goer disse til virksomheder, der er betroet udfoerelsen af tjenesteydelser af almindelig oekonomisk interesse i denne udstraekning, er det i hoej grad tvivlsomt, om disse forpligtelser, naar henses til deres nationale karakter, kan fortolkes som udstraekkende sig til tvaernationale aktiviteter af en kollektiv art som Eurosport. I hvert fald er der intet i den eventuelle anvendelse af artikel 85, stk. 1, paa deres aftaler om det faelles foretagende med Sky, som ville forhindre dem i at udfoere disse opgaver, for ikke at naevne den beredvilligt indroemmede kommercielle karakter af foretagender, som Sky indgik paa af rent oekonomiske grunde, hvorved der ydes ekspertise med hensyn til ledelse og finansiel stoette i forventning om en dag at tjene paa det.

Artikel 85, stk. 3

Forbedring af produktionen eller fordelingen af varer eller fremme af den tekniske eller oekonomiske udvikling

(70) Sky haevder, at Eurosport forbedrer produktionen og fordelingen paa markedet i en raekke henseender: denne kanal er nemlig en af de foerste tematiske fjernsynskanaler, som transmitterer paa tvaers af de nationale graenser og fremmer sporten i almindelighed og mindre kendte sportsgrene i saerdeleshed, hvorved der skabes et nyt publikum, som ogsaa kan betjenes af andre kanaler, der maatte foelge efter. Den tekniske og/eller oekonomiske udvikling haevdes at blive fremmet ved hjaelp af den oegede brug af satellitteknologi, fremme af sport, de oegede investeringer i sport og de oegede muligheder for sponsorer, annoncoerer osv. For sin del understreger Eurosport-konsortiet, at Eurosport goer det muligt for medlemmerne at optimere udnyttelsen af deres transmissionsrettigheder, hvorved de hurtigt faar de investerede midler tilbage igen. Screensport forkaster imidlertid dette argument med en paastand om, at samme overskud kunne indtjenes ved at meddele mange flere parter, herunder Screensport, licens paa uudnyttede rettigheder, medens Eurosport i realiteten naermest indsnaevrer fordelingen, fordi medlemmerne af EBU foretraekker at vedblive med at kanalisere de uudnyttede rettigheder gennem et enkelt selskab frem for som foelge af oeget pres fra kommercielt hold at vaere noedt til at meddele licenser til flere selskaber eller fra starten afstaa fra at erhverve rettigheder, som de ikke kan udnytte.

(71) Som svar paa dette argument erkender Kommissionen fuldt ud, at det er lykkedes Eurosport at oprette en anden tvaernational kommerciel satellitfjernsynskanal, som udelukkende beskaeftiger sig med sport. Dette er imidlertid ikke en »forbedring« efter artikel 85, stk. 3, hvis resultatet i praksis er en uforholdsmaessig forvridning af konkurrencen paa det paagaeldende marked, eller hvis samme resultat kunne opnaas ved hjaelp af mindre restriktive midler. Der er under saadanne omstaendigheder heller ikke tale om fremme af den tekniske eller oekonomiske udvikling. Efter Kommissionens opfattelse er det af vital betydning i nye fremvoksende industrier som kraever betydelige investeringer i teknologi og udvikling, at det fortrinsvis sikres, at konkurrencen paa alle niveauer til stadighed er saa aaben som muligt, saaledes at alle potentielle ivaerksaettere paa det paagaeldende marked kan deltage i konkurrencen paa lige vilkaar.

Fordele for forbrugerne

(72) Som anfoert af parterne, kan det haevdes, at forbrugerne - i det mindste paa kort sigt - nyder godt af oprettelsen af en ny egentlig sportskanal, som sikrer dem langt mere omfattende daekning af sportsbegivenheder end daekningen paa det nationale fjernsyn, enten »live« eller paa et mere behageligt tidspunkt og muligvis kombineret med den nationale kanal selv (f.eks. de indledende runder af en konkurrence vist paa Eurosport og finalerne vist paa den nationale kanal). Derudover kan seeren maaske for foerste gang se visse nye begivenheder, som tidligere kun blev vist for andre landes nationale publikum.

(73) I den argumentation tages der imidlertid ikke hensyn til de muligheder, som Sky-gruppens autonome udvikling af en speciel sportskanal ville frembyde. Det er allerede blevet offentligt meddelt, at Sky-gruppen under alle omstaendigheder ville fortsaette med omfattende sportstransmissioner. Hvis dette forholder sig saaledes, kan forbrugeren meget vel vaere bedre tjent med at kunne foretage et velovervejet valg mellem mindst to kanaler, der tilbyder er bredt sortiment af sportsprogrammer - ogsaa de store internationale begivenheder - med forskelle i stil, praesentation, kvalitet og indhold. Under saadanne omstaendigheder er det i sidste ende forbrugeren, der bestemmer, hvilke/hvor mange kanaler af denne type der skal vaere - og ikke tjenesteleverandoererne, sportsarrangoererne, sponsorerne eller reklameselskaberne.

Noedvendighed

(74) I modsaetning til parterne er Kommissionen ikke overbevist om, at en tvaernational sportskanal som f.eks. Eurosport kun kan oprettes ved etablering af et faellesforetagende mellem en gruppe medlemmer af EBU med opbakning af organisationen selv og den vigtigste potentielle konkurrent, der er i stand til at etablere et alternativt foretagende. Efter Kommissionens opfattelse er oprettelsen af et saadant faellesforetagende en overdreven forholdsregel - og de deraf foelgende begraensninger af konkurrencen kan ikke betragtes som noedvendige forudsaetninger for at kunne oprette en decideret sportskanal af tvaernational stoerrelse, som kan haevde sig i konkurrencen med andre eksisterende sportskanaler til fordel for forbrugerne.

(75) Kommissionen kan ikke acceptere, at alle de restriktioner, der er indeholdt i selve aftalerne, er noedvendige for foretagendets drift. Navnlig har Eurosport en fortrinsstilling frem for alle andre potentielle kanaler, der udsender sportsbegivenheder, navnlig tvaernationale.

Konklusion

(76) Fra et konkurrenceretligt synspunkt maa det under disse omstaendigheder antages, at de ulemper, der er knyttet til den af Eurosports moderselskaber anmeldte ordning, er mere tungtvejende end de forbedringer og fordele, der eventuelt er forbundet hermed for det omhandlede marked. Kommissionen finder derfor, at ansoegningen om en fritagelse i henhold til artikel 85, stk. 3, ikke kan imoedekommes -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Aftalerne om et faellesforetagende og alle dermed forbundne kontraktlige bestemmelser mellem Eurosport-konsortiets medlemmer, Sky Televison plc, Satellite Sport Sales Ltd, Satellite Sports Services Ltd og News International plc, som anmeldt til Kommissionen den 17. januar 1989, udgoer overtraedelser af EOEF-Traktatens artikel 85, stk. 1, for saa vidt som de har til virkning at give direkte adgang til Eurovision-systemet.

Artikel 2

Ansoegningen om meddelelse af en undtagelse i henhold til artikel 85, stk. 3, afvises.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til foelgende virksomheder:

a) Medlemmerne af Eurosport-konsortiet

c/o Union Européenne de Radiodiffusion

Case postale 67

CH-1218 Grand-Saconnex (Geneve)

b) Sky Television plc

Sky Television

6 Centaurs Business Park

Grant Way

Isleworth

UK-Middlesex TW7 5QK

c) Satellite Sport Sales Ltd

PO Box 495

Virginia Street

UK-London E1 9XY

d) Satellite Sports Services Ltd

PO Box 495

Virginia Street

UK-London E1 9XY

e) News International plc

PO Box 481

Virginia Street

UK-London E1 9BD Udfaerdiget i Bruxelles, den 19. februar 1991.

Paa Kommissionens vegne

Leon BRITTAN

Naestformand (1) EFT nr. 13 af 21. 2. 1962, s. 204/62. (2) EFT nr. 127 af 20. 8. 1963, s. 2268/63.

Top