EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0628

Kommissionens direktiv 90/628/EØF af 30. oktober 1990 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 77/541/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger i motordrevne køretøjer

OJ L 341, 6.12.1990, p. 1–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 020 P. 3 - 15
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 020 P. 3 - 15
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 202 - 214
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 202 - 214
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 202 - 214
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 202 - 214
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 202 - 214
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 202 - 214
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 202 - 214
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 202 - 214
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 202 - 214

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; stiltiende ophævelse ved 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/628/oj

31990L0628

Kommissionens direktiv 90/628/EØF af 30. oktober 1990 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 77/541/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger i motordrevne køretøjer

EF-Tidende nr. L 341 af 06/12/1990 s. 0001 - 0013
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 20 s. 0003
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 20 s. 0003


KOMMISSIONENS DIREKTIV

af 30. oktober 1990

om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 77/541/EOEF om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger i motordrevne koeretoejer

(90/628/EOEF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 77/541/EOEF af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger i motordrevne koeretoejer (1), senest aendret ved akten vedroerende Spaniens og Portugals tiltraedelse, saerlig artikel 10, og

ud fra foelgende betragtninger:

En evaluering af direktiv 77/541/EOEF har generelt vist, at det er muligt at oege faerdselssikkerheden yderligere, hvis man udnytter de praktiske erfaringer og den teknologiske udvikling og tager hensyn til de fremskridt, der er gjort i De Forenede Nationers OEkonomiske Kommission for Europa, saerlig i regulativ nr. 16 - aendring 04 og tillaeg 1, ved at

- fastsaette forskrifter for typegodkendelse af »H-seler« til saerlige koeretoejstyper

- fastsaette forskrifter for typegodkendelse af sikkerhedsseler med selestrammer

- fastsaette bestemmelser om montering af egnede sikkerhedsseler ved alle siddepladser i alle motorkoeretoejsklasser med saa faa undtagelser som muligt

- indfoere en model til et dokument, hvorved det attesteres, at der er monteret sikkerhedsseler i en given koeretoejstype, som skal godkendes

- indfoere proevningsforskrifter for hoejdejusteringsanordninger til seler

- indfoere strengere krav til produktionens overensstemmelse;

de samme erfaringer viser, at der boer ske en mindre tilpasning af nogle af de eksisterende definitioner og forskrifter;

passagerer, isaer i busser, maa beskyttes bedre mod at blive slynget ud af koeretoejet i tilfaelde af en ulykke, og med dette for oeje boer der foretages yderligere aendringer i direktivet; der boer goeres alt for, at disse aendringer kan finde anvendelse senest den 31. december 1991;

vedtagelse af et direktiv om, at alle personer i koeretoejer paa under 3 500 kg skal benytte sikkerhedssele, boer knyttes sammen med en yderligere aendring af direktivet, som goer det obligatorisk ogsaa at montere 3-punktseler med retraktor ved bagsaedepladserne ved siderne;

bestemmelserne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse afgivet af Udvalget for Tilpasning af Direktiverne om Fjernelse af Tekniske Hindringer for Handel med Motordrevne Koeretoejer til den Tekniske Udvikling -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilagene til direktiv 77/541/EOEF aendres som angivet i bilaget til naervaerende direktiv.

Artikel 2

1. Fra den 1. maj 1991 kan medlemsstaterne ikke:

a) af grunde, der vedroerer sikkerhedsseler eller fastholdelsesanordninger:

- naegte at udstede EOEF-standardtypegodkendelse eller kopi af den i artikel 10, stk. 1, sidste led, i Raadets direktiv 70/156/EOEF (1) omhandlede attest eller at udstede national godkendelse for en koeretoejstype

- forbyde foerste ibrugtagning af koeretoejer

saafremt sikkerhedsselerne og fastholdelsesanordningerne i denne koeretoejstype eller i saadanne koeretoejer er blevet godkendt i overensstemmelse med direktiv 77/541/EOEF, som omfattet ved naervaerende direktiv

b)

- naegte at udstede EOEF-typegodkendelse for en type sikkerhedssele eller fastholdelsesanordning, som er beregnet til montering i et koeretoej, og som opfylder forskrifterne i direktiv 77/541/EOEF, senest aendret ved dette direktiv

- forbyde markedsfoering af sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger, naar disse er forsynet med de i dette direktiv foreskrevne EOEF-typegodkendelsesmaerker.

2. Fra den 1. juli 1992 kan medlemsstaterne:

a)

- ikke laengere udstede kopi af den i artikel 10, stk. 1, sidste led, i direktiv 70/156/EOEF omhandlede attest for en koeretoejstype

- naegte at udstede national godkendelse af en koeretoejstype

saafremt sikkerhedsselerne eller fastholdelsesanordningerne ikke er blevet godkendt i overensstemmelse med direktiv 77/541/EOEF, som affattet ved naervaerende direktiv

b)

- naegte at udstede EOEF-typegodkendelse for en type sikkerhedssele eller fastholdelsesanordning, som er beregnet til montering i et koeretoej, og som ikke opfylder forskrifterne i direktiv 77/541/EOEF, senest aendret ved dette direktiv.

3. Fra den 1. juli 1997 kan medlemsstaterne:

- forbyde ibrugtagning af koeretoejer, saafremt sikkerhedsselerne eller fastholdelsesanordningerne i disse ikke er blevet godkendt i overensstemmelse med direktiv 77/541/EOEF, som affattet ved naervaerende direktiv

- forbyde markedsfoering af sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger, som er beregnet til montering i et koeretoej, og som ikke er forsynet med de i direktiv 77/541/EOEF foreskrevne EOEF-typegodkendelsesmaerker.

Artikel 3

Medlemsstaterne saetter inden den 1. maj 1991 de noedvendige bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

Naar medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, henvises der deri til dette direktiv, eller de ledsages ved offentliggoerelsen af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 30. oktober 1990.

Paa Kommissionens vegne

Martin BANGEMANN

Naestformand

(1) EFT nr. L 220 af 29. 8. 1977, s. 95.

(1) EFT nr. L 42 af 23. 2. 1970, s. 1.

BILAG

I bilag I foretages foelgende aendringer:

1.4

i slutningen indsaettes foelgende:

». . . justeringsanordning, undtagen i forbindelse med lukkebeslag til H-seler.«

Foelgende indsaettes som nyt punkt 1.8.6:

»1.8.6.

hoejdejusterbart selebeslag et beslag, som goer det muligt at justere selens oevre befaestning i hoejden efter den enkelte baerer og saedets stilling. Beslaget kan vaere en del af selen eller en del af selens forankring.«

Efter punkt 1.12 indsaettes foelgende nye punkt 1.12.1:

»1.12.1.

forsaedepassagerplads ethvert saede, hvor »det forreste H-punkt« for det paagaeldende saede er inden for eller foran det lodrette tvaerplan gennem foererens R-punkt.«

Foelgende indsaettes som nyt punkt 1.22:

»1.22.

selestrammer en supplerende eller integreret anordning, der strammer gjorden for at mindske slaekket i selen ved en kollision.«

Punkt 2.1.2.1: foerste punktum aendres saaledes:

». . . tegninger, og

- for retraktorers vedkommende monteringsanvisninger for sensoren

- for selestrammeres vedkommende en detaljeret teknisk beskrivelse af konstruktion og virkemaade, herunder af sensoren, hvis en saadan forefindes, og en beskrivelse af aktiveringsmaade og noedvendige anvisninger i at undgaa utilsigtet aktivering;

tegningerne angiver . . .« (uaendret).

Foelgende indsaettes i slutningen af punkt 2.1.2.1:

»hvis selen er beregnet til at faestnes til koeretoejets struktur ved hjaelp af et hoejdejusterbart selebeslag, skal det i den tekniske beskrivelse specificeres, om beslaget er en del af selen eller ej;«

Foelgende indsaettes som nyt punkt 2.1.4:

»2.1.4.

Den kompetente myndighed skal kontrollere, at der foreligger tilfredsstillende ordninger til sikring af, at der gennemfoeres afproevninger af produktionens overensstemmelse, inden der meddeles typgodkendelse.«

2.4.2.1.

Punkt 2.4.2.1: sidste punktum aendres saaledes:

»De dele af lukkebeslaget, der kan komme i beroering med baereren, skal have en overflade paa mindst 20 cm$ og en bredde paa mindst 46 mm maalt i et plan, der er beliggende i en maksimal afstand af 2,5 mm fra kontaktoverfladen. I forbindelse med lukkebeslag til H-seler anses dette krav for at vaere opfyldt, saafremt det omraade, hvor lukkebeslaget er i beroering med baererens krop, ligger paa mellem 20 og 40 cm$.«

I slutningen af punkt 2.4.2.3, aendret ved direktiv 82/319/EOEF (1), indsaettes foelgende nye punktum:

»I forbindelse med lukkebeslag til H-seler kan afproevningen gennemfoeres, uden at alle laasetunger indfoeres.«

Punkt 2.4.4 affattes saaledes:

»2.4.4.

Befaestigelsesbeslag og hoejdejusterbare selebeslag

Befaestigelsesbeslagene skal afproeves for modstandsdygtighed i overensstemmelse med punkt 2.7.6.1 og 2.7.6.2. Hoejdejusterbare selebeslag skal, hvis de forefindes, afproeves for modstandsdygtighed i overensstemmelse med punkt 2.7.6.2 i dette direktiv, hvis de ikke er blevet afproevet paa koeretoejet under anvendelse af direktiv 76/115/EOEF (med senere aendringer) om sikkerhedsselers forankring i motordrevne koeretoejer. Disse dele maa hverken brydes eller gaa loes ved den traekpaavirkning, der udoeves ved den foreskrevne belastning.«

Der indsaettes foelgende nye punkt 2.4.6:

»2.4.6.

Selestrammer

2.4.6.1.

Efter at vaere underkastet korrosionsafproevning i overensstemmelse med punkt 2.7.2 skal selestrammeren (herunder den kollisionssensor, der er forbundet til selestrammeren med de originale stik, dog uden at der passerer stroem igennem dem) fungere normalt.

2.4.6.2.

Det skal kontrolleres, at utilsigtet brug af selestrammeren ikke indebaerer risiko for legemsbeskadigelse for baereren.

2.4.6.3.

For pyrotekniske selestrammere:

2.4.6.3.1.

Efter at vaere underkastet konditionering i overensstemmelse med punkt 2.7.10.2 maa selestrammeren ikke vaere blevet aktiveret af temperaturen, og den skal fungere normalt.

2.4.6.3.2.

Der skal tages forholdsregler til at forhindre, at afgivelsen af varme gasser antaender braendbare materialer i umiddelbar naerhed.«

2.6.1.2.

i slutningen indsaettes foelgende:

»For sikkerhedsseler med retraktor skal retraktoren have vaeret underkastet afproevningen af modstandsdygtigheden over for stoev efter punkt 2.7.7.3; sikkerhedsseler eller fastholdelsesanordninger, der er udstyret med en selestrammer af den pyrotekniske type, skal tillige have vaeret underkastet den i punkt 2.7.10.2 specificerede konditionering.«

Der indsaettes foelgende nye punkt 2.6.1.2.3:

»2.6.1.2.3.

Naar det drejer sig om en sele med hoejdejusterbart selebeslag som defineret i punkt 1.8.6 ovenfor, skal afproevningen gennemfoeres med beslaget i den ugunstigste stilling, som vaelges af den tekniske tjeneste, der forestaar afproevningen. Hvis det hoejdejusterbare selebeslag udgoer selve forankringen, saaledes som det er tilladt efter direktiv 76/115/EOEF, kan den tekniske tjeneste, der forestaar proevningen, vaelge at anvende bestemmelserne i punkt 2.7.8.1 nedenfor.«

Der indsaettes foelgende nye punkt 2.6.1.2.4:

»2.6.1.2.4.

For sikkerhedsseler med selestrammer skal den ene af de dynamiske afproevninger udfoeres med selestrammeren i funktion og den anden med selestrammeren ude af funktion.

I foerstnaevnte tilfaelde:

2.6.1.2.4.1.

Under afproevningen kan de i punkt 2.6.1.3.2 anfoerte minimumsstillingsaendringer reduceres med halvdelen.

2.6.1.2.4.2.

Efter afproevningen maa den i punkt 2.7.10.1 anfoerte maalte kraft ikke overstige 100 daN.«

2.6.1.3.2.

foelgende indsaettes efter foerste punktum:

»For en H-sele kan den i hoftehoejde anfoerte minimumsstillingsaendring reduceres med halvdelen.« (resten uaendret).

Punkt 2.7.6.1 efter foerste punktum i punkt 2.7.6.1, aendret ved direktiv 82/319/EOEF, indsaettes foelgende nye punktum:

»I forbindelse med H-seler skal lukkebeslaget forbindes med traekproevningsmaskinen ved de gjorde, som er fastgjort til lukkebeslaget og den laasetunge eller de to laasetunger, som er placeret paa en tilnaermelsesvis symmetrisk maade i forhold til lukkebeslagets geometriske centrum.« Resten af stykket er uaendret.

Punkt 2.7.6.2 affattes saaledes:

»2.7.6.2.

Befaestigelsesbeslagene og de hoejdejusterbare selebeslag skal afproeves som angivet . . . med gjorden helt udrullet.«

2.7.7.2.2.

Andet punktum i punkt 2.7.7.2.2. affattes saaledes:

»Apparaturet skal vaere udfoert saaledes, at den kraevede acceleration naas, inden gjorden er trukket mere end 5 mm ud af retraktoren, og saaledes, at udtraekningen sker med en acceleration med en middeltilvaekst paa mindst 25 g/sek. og hoejst 150 g/sek.«

2.7.8.1.

i slutningen indsaettes foelgende nye punktummer:

»I saa fald, og naar den dynamiske afproevning er blevet gennemfoert for en koeretoejstype, behoever den ikke at blive gentaget for andre koeretoejstyper, naar hvert forankringspunkt er mindre end 50 mm fra det tilsvarende forankringspunkt for den afproevede sele. Fabrikanten kan desuden til afproevningen fastsaette hypotetiske forankringspunkter for at medtage det maksimale antal reelle forankringspunkter. Hvis selen er forsynet med hoejdejusterbart beslag som defineret i punkt 1.8.6 ovenfor, skal beslagets udformning og fastgoerelse vaere afpasset efter koeretoejets udformning.«

(Rettelsen i femte linje i punkt 2.7.8.1 i den engelske udgave beroerer ikke den danske udgave - o.a.).

I begyndelsen af punkt 2.7.8.1.1 indsaettes foelgende to punktummer:

»For sikkerhedsseler eller fastholdelsesanordninger med selestrammer, der fastgoeres til andre dele end dem, der indgaar i selve saettet, monteres saettet paa afproevningsvognen sammen med de noedvendige yderligere koeretoejsdele paa den i punkt 2.7.8.1.2. til 2.7.8.1.6. beskrevne maade.

Alternativt kan fabrikanten i tilfaelde, hvor selestrammere ikke kan afproeves paa afproevningsvognen, ved en konventionel frontalkollisionstest ved 50 km/h i overensstemmelse med ISO-procedure 3560 (1975/11/01 - »Road vehicles - Frontal fixed barrier collision test method«), paavise, at selestrammeren opfylder forskrifterne i direktivet.«

2.7.9.2.

andet punktum i punkt 2.7.9.2, som aendret ved direktiv 82/319/EOEF, affattes saaledes:

»Lukkebeslaget paafoeres en direkte traekbelastning via de gjorde, der er fastgjort til det, saaledes at alle gjorde underkastes en belastning paa 60/n daN; »n« er antallet af gjorde, der er forbundet med lukkebeslaget, naar det er fastlaast, idet minimumsvaerdien saettes til 2.«

Der indsaettes foelgende nye punkt 2.7.10:

»2.7.10.

Yderligere afproevninger af sikkerhedsseler med selestrammer

2.7.10.1.

Selestramningens kraft maales inden for mindre end 4 sekunder efter kollisionen saa taet ved kontaktpunktet med attrappen som muligt paa gjordens frie laengde mellem attrappen og selestrammeren eller styrebeslaget, hvis et saadant forefindes, idet attrappen om noedvendigt er blevet placeret i dens oprindelige siddende stilling.

2.7.10.2.

Konditionering

Selestrammeren kan adskilles fra sikkerhedsselen med henblik paa at blive afproevet og anbragt i 24 timer i en temperatur paa 60g C p 5g C. Temperaturen saettes derefter op til 100g C p 5g C i to timer. Endelig anbringes den i 24 timer i en temperatur paa 30g C p 5g C. Efter konditionering varmes selestrammeren op til stuetemperatur. Har den vaeret adskilt fra sikkerhedsselen, monteres den igen paa denne.«

Nummereringen af punkt 2.7.10 aendres til 2.7.11.

Punkt 2.8 affattes saaledes:

»2.8.

Produktionens overensstemmelse

2.8.1.

Sikkerhedsseler eller fastholdelsesanordninger, der godkendes i medfoer af dette direktiv, skal vaere fremstillet saaledes, at de er i overensstemmelse med den type, der er blevet godkendt ved at opfylde de i punkt 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 og 2.7 ovenfor anfoerte forskrifter.

2.8.2.

For at kontrollere, at forskrifterne i punkt 2.8.1 er opfyldt, skal der gennemfoeres en passende produktionskontrol.

2.8.3.

Indehaveren af godkendelsen skal bl.a.:

2.8.3.1.

soerge for, at der findes procedurer til at sikre en effektiv kontrol af produktkvaliteten

2.8.3.2.

have andgang til det udstyr, der er noedvendigt for at kontrollere hver godkendt types overensstemmelse

2.8.3.3.

soerge for, at proeveresultaterne registreres, og at vedlagte dokumenter er tilgaengelige i et tidsrum, som fastsaettes efter aftale med den godkendende myndighed

2.8.3.4.

analysere resultaterne af hver enkelt type afproevning for at kontrollere og sikre, at sikkerhedsselen eller fastholdelsesanordningen har stabile egenskaber, med forbehold af den med industriproduktion forbundne variation

2.8.3.5.

soerge for, at hver enkelt type sikkerhedssele eller fastholdelsesanordning mindst underkastes de i bilag XVI foreskrevne afproevninger

2.8.3.6.

soerge for, at der, saafremt proeveeksemplarer viser tegn paa manglende overensstemmelse med den udfoerte type afproevning, gennemfoeres en ny proeveudtagning og afproevning. Der traeffes alle de fornoedne foranstaltninger for at genetablere den tilsvarende produktions overensstemmelse.

2.8.4.

Den kompetente myndighed, der har meddelt typegodkendelse, kan til enhver tid kontrollere de overensstemmelseskontrolmetoder, der anvendes i hver enkelt produktionsenhed.

2.8.4.1.

Ved hver inspektion skal proeverapporter og produktionsovervaagningsoptegnelser udleveres til den tilsynsfoerende inspektoer.

2.8.4.2.

Inspektoeren kan udtage stikproever, som afproeves paa fabrikantens laboratorium. Hvor stort et antal stikproever, der mindst skal udtages, kan fastsaettes under hensyntagen til resultatet af fabrikantens egen kontrol.

2.8.4.3.

Synes kvalitetsniveauet at vaere utilfredsstillende, eller synes det at vaere noedvendigt at efterproeve gyldigheden af de i punkt 2.8.4.2 beskrevne afproevninger, udtager inspektoeren proever, som sendes til den tekniske tjeneste, der har udfoert typegodkendelsesafproevningerne

2.8.4.4.

Den kompetente myndighed kan udfoere en hvilken som helst af de i dette direktiv foreskrevne afproevninger.

2.8.4.5.

De af den kompetente myndighed godkendte inspektioner skal normalt finde sted to gange om aaret. Konstateres der negative resultater under disse inspektioner, skal den kompetente myndighed soerge for, at der traeffes alle de noedvendige foranstaltninger for at sikre, at produktionens overensstemmelse genetableres saa hurtigt som muligt.«

Punkt 3.1 til 3.1.5 erstattes af foelgende nye stykker:

3.1.

Koeretoejernes udstyr (1)

3.1.1.

Alle koeretoejer i klasse M og N (med undtagelse af koeretoejer i klasse M2 over 3,5 tons og M3, som omfatter pladser, der specielt er beregnet til staaende passagerer), der omfattes af artikel 9, skal vaere udstyret med sikkerhedsseler eller fastholdelsesanordninger, som opfylder forskrifterne i dette direktiv.

3.1.2.

De typer sikkerhedsseler eller fastholdelsesanordninger, der anvendes ved de pladser, hvor der kraeves montering af disse, skal vaere de i bilag XV anfoerte (hvortil hverken retraktorer uden laasemekanisme (1.8.1) eller manuelle retraktorer (1.8.2) imidlertid maa anvendes). Ved alle siddepladser, hvor hofteseler af type B er specificeret i bilag XV, er hofteseler af type Br3 tilladt undtagen i tilfaelde af, at de ved brug oprulles saa meget, at komforten reduceres vaesentligt, naar de er spaendt normalt.

3.1.3.

Ved andre pladser ved siderne - bortset fra forsaedet - i koeretoejer af klasse M1, der er vist i bilag XV og maerket med symbolet »oe, er montering af en hoftesele af type B, Br3 eller Br4m tilladt, naar der er en passage mellem et saede og den naermeste sidevaeg i koeretoejet, der skal goere det muligt at give passagerer adgang til andre dele af koeretoejet. Et mellemrum mellem et saede og sidevaeggen anses for at vaere en passage, saafremt afstanden mellem denne sidevaeg, med alle doere lukket, og et lodret laengdeplan gennem det paagaeldende saedes midterlinje - maalt i R-punktet og vinkelret paa koeretoejets midterplan i laengderetningen - er over 500 mm.

3.1.4.

Naar der ikke kraeves sikkerhedsseler, kan enhver type sikkerhedssele eller fastholdelsesanordning i henhold til dette direktiv anvendes efter fabrikantens valg. A-type seler af de typer, der er tilladt i bilag XV, kan leveres som alternativ til hofteseler ved de siddepladser, hvor hofteseler er specificeret i bilag XV.

3.1.5.

Ved 3-punktseler forsynet med retraktorer skal mindst én retraktor virke paa diagonalgjorden.

3.1.6.

Med undtagelse af koeretoejer i klasse M1 kan der tillades en inertiretraktor med laasemekanisme af type 4N (1.8.5) i stedet for en retraktor af type 4 (1.8.4), naar det over for den tjeneste, der har udfoert afproevningerne, er godtgjort, at det ikke vil vaere praktisk at installere en type 4-retraktor.

3.1.7.

Ved de siddepladser paa forsaedet i siden og i midten, der er vist i bilag XV og maerket med symbolet »*«, vil hofteseler af den type, der er specificeret i det paagaeldende bilag, blive anset for at vaere tilstraekkelige, naar forruden ligger uden for den i bilag II til direktiv 74/60/EOEF definerede referencezone.

For saa vidt angaar sikkerhedsseler betragtes forruden som en del af referencezonen, hvis den kan komme i statisk kontakt med proeveapparaturet efter den i bilag II til direktiv 74/60/EOEF beskrevne metode.

3.1.8.

Ved alle de i bilag XV viste siddepladser, som er maerket med symbolet »ll=«, skal hver »udsat siddeplads« som defineret i 3.1.9 vaere forsynet med hofteseler af de i bilag XV specificerede typer.

3.1.9.

En »udsat siddeplads« er en plads, hvor der ikke er nogen »beskyttelseszone« foran saedet inden for foelgende definerede omraade, som afgraenses:

- af to vandrette planer, hvoraf det ene gaar gennem H-punktet og det andet 400 mm oven over dette

- af to lodrette laengdeplaner, som er symmetriske i forhold til H-punktet og med et mellemrum paa 400 mm

- bagtil af et lodret tvaerplan 1,30 m fra H-punktet.

I forbindelse med dette krav forstaas der ved »beskyttelseszone« en ubrudt flade af tilstraekkelig styrke, saaledes at der, saafremt en kugle med en diameter paa 165 mm projiceres geometrisk i vandret laengderetning gennem et vilkaarligt punkt af det ovenfor definerede omraade og gennem kuglens centrum, ikke vil vaere nogen aabning i beskyttelseszonen, som kuglens geometriske projektion kan passere igennem.

En plads anses for at vaere en »udsat siddeplads, saafremt beskyttelseszonerne inden for det ovenfor definerede omraade har et samlet overfladeareal paa mindre end 800 cm$.

Efter punkt 3.2.2.3 indsaettes foelgende nye punkt 3.2.2.4:

»3.2.2.4.

Udformningen og monteringen af den enkelte sikkerhedssele ved hver siddeplads skal vaere saadan, at selen let kan tages i brug. Desuden skal sikkerhedsseler, der leveres til saadanne saeder, hvor hele saedet eller saedepuden og/eller ryglaenet kan skubbes fremover for at muliggoere adgang til bagsaedet af koeretoejet eller medbringelse af varer eller bagage - efter at disse saeder er blevet skubbet frem og skubbet tilbage igen til siddeposition - let kunne tages i brug eller let kunne tages frem fra under eller bagved saedet af én person i henhold til anvisningerne i koeretoejets instruktionsbog, uden at den paagaeldende person behoever at vaere blevet oplaert heri eller at have proevet det foer.«

3.3.2.

Punkt 3.3.2, fjerde punktum, affattes saaledes:

»For sikkerhedsseler eller fastholdelsesanordninger ved siddepladserne i siden paa forsaedet skal lukkebeslaget, medmindre der er tale om H-seler, kunne lukkes paa samme maade.«

Sidste punktum i punkt 3.3.2 affattes saaledes:

»Saafremt lukkebeslaget er i kontakt med baereren, skal det kontrolleres, at kontaktoverfladen opfylder forskrifterne i punkt 2.4.2.1 i dette bilag.«

I bilag II foretages foelgende aendring

I punkt 1 i bilag II indsaettes foelgende

. . ./hoejdejusterbart selebeslag

I bilag II indsaettes efter typegodkendelsesattesten foelgende model til dokument:

Tillaeg 1

MODEL TIL DOKUMENT

MONTERING AF SIKKERHEDSSELER OG FASTHOLDELSESANORDNINGER

(Maksimumsformat A 4)

Navn paa den myndighed, der udsteder meddelelsen: .

Meddelelse vedroerende en evaluering af monteringen af sikkerhedsseler eller fastholdelsesanordninger i et koeretoej i henhold til punkt 3 i bilag I til direktiv 77/541/EOEF, aendret ved direktiv 81/576/EOEF, 82/319/EOEF og 90/628/EOEF

Denne meddelelse indeholder en oversigt over monteringens vigtigste kendetegn og angiver, om myndigheden ansaa den for at vaere tilfredsstillende, ikke tilfredsstillende eller ikke laengere tilfredsstillende.

Meddelelsens referencenummer: .

1.

Koeretoejets fabriks- eller firmamaerke: .

2.

Koeretoejstype og klasse: .

3.

Fabrikantens navn og adresse: .

.

4.

Navn og adresse paa fabrikantens repraesentant (evt.): .

.

5.

Beskrivelse af sikkerhedsselerne eller fastholdelsesanordningerne. Denne skal omfatte foelgende:

5.1.

Sikkerhedsseler

Fabrikat: .

Oprindeligt godkendelsesnummer: .

Placering i koeretoejet: .

5.2.

Sikkerhedsseleforankringer

Oprindeligt godkendelsesnummer: .

5.3.

Saeder og deres forankringer

Oprindeligt godkendelsesnummer: .

6.

Koeretoejet fremstillet til evaluering den: .

7.

Teknisk tjeneste, som udfoerer inspektionen: .

.

8.

Dato for proeverapport: .

9.

Proeverapportens nummer: .

10.

Monteringen anses for at vaere tilfredsstillende/ikke tilfredsstillende/ikke laengere tilfredsstillende (1) i henhold til punkt 3.1 til 3.3.4 i bilag I.

11.

Sted: .

12.

Dato: .

13.

Nedenstaaende dokumenter vedroerende denne meddelelse udleveres paa forlangende: typegodkendelsesrapporter, fotografier og/eller skitser vedroerende oplysningerne i punkt 5.1, 5.2 og 5.3.

14.

Underskrift: .

I bilag III foretages foelgende aendringer

I punkt 1.1.1 indsaettes foelgende:

»9 for Spanien

21

for Portugal

EL

for Graekenland«.

Der indsaettes et nyt punkt 1.1.3.2.3, der affattes saaledes:

»1.1.3.2.3.

»p« for en sikkerhedssele med selestrammer«.

I bilag VII foretages foelgende aendringer

I punkt 3 indsaettes foelgende nye punktum:

»Tolerancen i forankringspunkternes placering er saadan, at hvert forankringspunkt skal vaere anbragt hoejst 50 mm fra de tilsvarende punkter A, B og K, der er anfoert i figur 1, eller A1, B1 og K, alt efter omstaendighederne.«

Der indsaettes foelgende nye punkt 3.1:

»3.1. Naar det drejer sig om et hoejdejusterbart selebeslag som defineret i punkt 1.8.6 i dette direktiv, skal beslaget enten fastgoeres til en stiv ramme eller til den del af koeretoejet, hvorpaa det normalt monteres, og denne fastgoeres forsvarligt til afproevningsvognen.«

Figur 1, erstattes med figuren nedenfor:

>START GRAFIK>

<?aa8K>Figur 1

<?aeFN6><?aa8N>AFPROEVNINGSVOGN, SAEDE, FORANKRINGER

<?aePD8><?aeJA-2> <?aeAD>C 1

C

C 2

725

C

C 1

C

C 2

125

125

<?aeAE><?aa8N>Plade i rustfrit staal

(umalet)

Maal i mm

Tolerance <?aeMC-1>± 5 mm

>SLUT GRAFIK>

*

oe

ll=

I Bilag X foretages foelgende aendring

I slutningen af punkt 2, litra g), indsaettes foelgende:

». . ., eller, hvis sikkerhedsselen er forsynet med selestrammer, efter at denne har vaeret aktiveret.«

Der indsaettes foelgende nye bilag XV og XVI:

BILAG XV

SIKKERHEDSSELEMONTERING, DER VISER SELETYPER OG RETRAKTORTYPER

>TABELPOSITION>

BILAG XVI

KONTROL MED PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE

1

AFPROEVNINGER

Det skal for sikkerhedsseler paavises, at de opfylder de forskrifter, som afproevningerne nedenfor er baseret paa:

1.1.

Kontrol af laasetaerskel og inertiretraktorers holdbarhed

I henhold til bestemmelserne i punkt 2.7.7.2 i den ugunstigste retning efter at have vaeret underkastet den i punkt 2.7.2, 2.7.7.1 og 2.7.7.3 beskrevne holdbarhedsproevning som kraevet i punkt 2.4.5.2.5.

1.2

Kontrol af automatiske retraktorers holdbarhed

I henhold til bestemmelserne i punkt 2.7.7.1 suppleret med de i punkt 2.7.2 og 2.7.7.3 beskrevne afproevninger som kraevet i punkt 2.4.5.1.3.

1.3.

Afproevning af gjordes modstandsdygtighed efter konditionering

I henhold til den i punkt 2.7.5 beskrevne fremgangsmaade efter konditionering i henhold til forskrifterne i punkt 2.7.3.1 til 2.7.3.5.

1.3.1.

Afproevning af gjordes modstandsdygtighed efter konditionering ved slid

I henhold til den i punkt 2.7.5 beskrevne fremgangsmaade efter konditionering i henhold til forskrifterne i punkt 2.7.3.6.

1.4.

Glideafproevning

I henhold til den i punkt 2.7.4 beskrevne fremgangsmaade.

1.5.

Afproevning af stive dele

I henhold til den i punkt 2.7.6 beskrevne fremgangsmaade.

1.6.

Kontrol af kravene til sikkerhedsselens eller fastholdelsesanordningens egenskaber, naar disse underkastes dynamisk afproevning

1.6.1.

Afproevninger med konditionering

1.6.1.1.

Seler eller fastholdelsesanordninger, der er forsynet med inertiretraktor: i henhold til bestemmelserne i punkt 2.7.8 og 2.7.9 ved brug af en sele, som forud har vaeret underkastet 45 000 cykler af den i punkt 2.7.7.1 foreskrevne retraktorholdbarhedsafproevning og de i punkt 2.4.2.3, 2.7.2 og 2.7.7.3 beskrevne afproevninger.

1.6.1.2.

Seler eller fastholdelsesanordninger, der er forsynet med automatisk retraktor: i henhold til bestemmelserne i punkt 2.7.8 og 2.7.9 ved brug af en sele, som forud har vaeret underkastet 10 000 cycler af den i punkt 2.7.7.1. foreskrevne retraktorholdbarhedsafproevning og de i punkt 2.4.2.3, 2.7.2 og 2.7.7.3 beskrevne afproevninger.

1.6.1.3.

Statiske seler: i henhold til bestemmelserne i punkt 2.7.8 og 2.7.9 paa en sikkerhedssele, som har vaeret underkastet den i punkt 2.4.2.3 og 2.7.2 foreskrevne afproevning.

1.6.2.

Afproevning uden konditionering

I henhold til bestemmelserne i punkt 2.7.8 og 2.7.9.

2.

AFPROEVNINGSFREKVENS OG PROEVERESULTATER

2.1.

Afproevningen til opfyldelse af forskrifterne i punkt 1.1 til 1.5 udfoeres paa statistisk grundlag og ved udtagning af stikproever i overensstemmelse med en af de normale kvalitetssikringsprocedurer.

2.1.1.

Naar det drejer sig om inertiretraktorer, skal alle saet endvidere afproeves:

2.1.1.1.

enten i henhold til bestemmelserne i punkt 2.7.7.2.1 og 2.7.7.2.2 i den ugunstigste retning som specificeret i punkt 2.7.7.2.1.2. Proeveresultaterne skal opfylde forskrifterne i punkt 2.4.5.2.1.1 og 2.4.5.2.3.

2.1.1.2.

eller i henhold til bestemmelserne i punkt 2.7.7.2.3 i den ugunstigste retning. Vippehastigheden kan dog vaere stoerre end den foreskrevne, for saa vidt som proeveresultaterne ikke paavirkes heraf. Proeveresultaterne skal opfylde forskrifterne i punkt 2.4.5.2.1.4.

2.2.

Naar det drejer sig om at konstatere overensstemmelsen med den i punkt 1.6 i dette bilag beskrevne dynamiske afproevning, skal afproevningen gennemfoeres med en minimumsfrekvens paa:

2.2.1.

Afproevninger med konditionering

2.2.1.1.

Seler, der er forsynet med inertiretraktor, underkastes pr. type laasemekanisme (1) den i punkt 1.6.1.1 i dette bilag foreskrevne afproevning med foelgende frekvens:

- hvis dagsproduktionen overstiger 1 000 stk.: én sele for hver 100 000 seler, der produceres, dog mindst én sele hver anden uge

- hvis dagsproduktionen er mindre end eller lig med 1 000 stk.: én sele for hver 10 000 seler, der produceres, dog mindst én sele om aaret.

2.2.1.2.

Seler, der er forsynet med automatisk retraktor, og statiske seler underkastes henholdsvis den i punkt 1.6.1.2 og den i punkt 1.6.1.3 i dette bilag foreskrevne afproevning med foelgende frekvens:

- hvis dagsproduktionen overstiger 1 000 stk.: én sele for hver 100 000 seler, der produceres, dog mindst én sele hver anden uge

- hvis dagsproduktionen er mindre end eller lig med 1 000 stk.: én sele for hver 10 000 seler, der produceres, dog mindst én sele om aaret.

2.2.2.

Afproevninger uden konditionering

2.2.2.1.

Naar det drejer sig om seler forsynet med inertiretraktor, underkastes det nedenfor anfoerte stykantal den i punkt 1.6.2 i dette bilag foreskrevne afproevning:

2.2.2.1.1.

ved en dagsproduktion paa mindst 5 000 stk.: to seler for hver 25 000 seler, der produceres, dog mindst én sele om dagen pr. type laasemekanisme

2.2.2.1.2.

ved en dagsproduktion paa hoejst 5 000 stk.: én sele for hver 5 000 seler, der produceres, dog mindst én sele om aaret pr. type laasemekanisme.

2.2.2.2.

Naar det drejer sig om seler forsynet med automatisk retraktor eller statiske seler, underkastes det nedenfor anfoerte stykantal den i punkt 1.6.2 i dette bilag foreskrevne afproevning:

2.2.2.2.1.

ved en dagsproduktion paa mindst 5 000 stk.: to seler for hver 25 000 seler, der produceres, dog mindst én sele om dagen pr. godkendt type

2.2.2.2.2.

ved en dagsproduktion paa hoejst 5 000 stk.: én sele for hver 5 000 seler, der produceres, dog mindst én sele om aaret pr. godkendt type.

2.2.3.

Resultater

Proeveresultaterne skal opfylde de i punkt 2.6.1.3.1 fastsatte forskrifter.

Attrappens stillingsaendring fremad maa begraenses ved brug af en enkel og egnet metode for saa vidt angaar punkt 2.6.1.3.2 i bilag I (eller evt. punkt 2.6.1.4) under en afproevning med konditionering, der udfoeres i henhold til punkt 1.6.1 i dette bilag.

2.3.

Hvis ét af proeveeksemplarerne ikke bestaar den afproevning, det underkastes, gennemfoeres en ny afproevning efter de samme forskrifter paa mindst tre andre proeveeksemplarer. Naar det drejer sig om dynamisk afproevning, og ét af sidstnaevnte proeveeksemplarer ikke bestaar afproevningen, skal indehaveren af godkendelsen eller dennes befuldmaegtigede give den kompetente myndighed, der har meddelt typegodkendelse, underretning om, hvilke foranstaltninger der er truffet for at genetablere produktionens overensstemmelse.

(1) EFT nr. L 139 af 19. 5. 1982, s. 17.

(1) Ud over forskrifterne i punkt 3.1 kan medlemsstaterne i henhold til national lovgivning for visse koeretoejstyper godkende andre typer sikkerhedsseler eller fastholdelsesanordninger, der er omfattet af dette direktiv.

(1) (1) Det ikke gaeldende overstreges.

(1) Ved type laasemekanisme forstaas i dette bilag inertiretraktorer, hvis mekanismer kun afviger med hensyn til sensorens vinkel (-vinkler) i forhold til koeretoejets referenceakser.

Top