Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990D0380

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 13. juli 1990 om ajourfoering af bilag I til Raadets direktiv 89/440/EOEF (90/380/EOEF)

OJ L 187, 19.7.1990, p. 55–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/1993; ophævet og erstattet af 393L0037

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/380/oj

31990D0380

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 13. juli 1990 om ajourfoering af bilag I til Raadets direktiv 89/440/EOEF (90/380/EOEF)

EF-Tidende nr. L 187 af 19/07/1990 s. 0055 - 0059


*****

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. juli 1990

om ajourfoering af bilag I til Raadets direktiv 89/440/EOEF

(90/380/EOEF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 71/305/EOEF af 26. juli 1971 om samordning af fremgangsmaaderne med hensyn til indgaaelse af offentlige bygge- og anlaegskontrakter (1), aendret ved direktiv 89/440/EOEF (2), saerlig artikel 1, litra b), og 30b),

efter hoering af Det Raadgivende Udvalg for Offentlige Kontrakter, og

ud fra foelgende betragtninger:

Bilag I til direktiv 89/440/EOEF indeholder en fortegnelse over offentligretlige organer eller kategorier af saadanne organer, der opfylder visse kriterier;

denne fortegnelse boer vaere saa fuldstaendig som muligt;

bilag I til direktiv 89/440/EOEF skal om noedvendigt aendres af Kommissionen paa grundlag af regelmaessige indberetninger fra medlemsstaterne om eventuelle aendringer i deres fortegnelser;

bilag I til direktiv 89/440/EOEF boer aendres paa grundlag af indberetninger fra medlemsstaterne for at give aendringen virkning paa det tidspunkt, hvor medlemsstaterne senest skal saette de noedvendige foranstaltninger i kraft for at efterkomme samme direktiv -

TRUFFET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 89/440/EOEF affattes som angivet i bilaget til naervaerende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 19. juli 1990.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 13. juli 1990.

Paa Kommissionens vegne

Martin BANGEMANN

Naestformand

(1) EFT nr. L 185 af 16. 8. 1971, s. 5.

(2) EFT nr. L 210 af 21. 7. 1989, s. 1.

BILAG

»BILAG I

FORTEGNELSE OVER DE I ARTIKEL 1, LITRA b), OMHANDLEDE OFFENTLIGRETLIGE ORGANER OG KATEGORIER AF ORGANER

1.2 // I. // BELGIEN // // Organer: // // - le Fonds des routes 1955-1969, - het Wegenfonds 1955-1969 // // - la régie des voies aériennes, - de Regie der Luchtwegen // // - l'office régulateur de la navigation intérieure - de Dienst voor Regeling van de Binnenvaart // // - la régie des services frigorifiques de l'État belge - de Regie der Belgische Rijkskoel - en Vriesdiensten // // Kategorier: // // - les centres publics d'aide sociale (offentlige forsorgscentre) // // - les fabriques d'église (kirkeraad). // II. // DANMARK // // Organer: // // - Koebenhavns Havn // // - Danmarks Radio // // - Det Landsdaekkende Fjernsyn TV 2 // // - Danmarks Nationalbank // // - Storebaeltsforbindelsen A/S // // - Kjoebenhavns Telefon Aktieselskab // // - Jydsk Telefon-Aktieselskab // // - Fyns Telefon // // - Kommunedata // // - Datacentralen I/S // // - Kommunekemi. // // Kategorier: // // - De Kommunale Havne // // - Andre forvaltningssubjekter. // III. // TYSKLAND // // Kategorier: // // Offentligretlige instanser, institutioner og fonde, som er oprettet af staten, »Laender« eller lokale myndigheder, samt ikke-kommercielle organer, der er undergivet kontrol fra statens side, og som virker i offentlighedens interesse. // IV. // GRAEKENLAND // // Kategorier: // // Andre juridiske personer, hvis offentlige indkoebsaftaler er undergivet statens kontrol. // V. // SPANIEN // // Kategorier: // // - Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (administrative myndigheder og faelles institutioner inden for social- og sundhedssektoren) // // - Organismos Autónomos de la Administración del Estado (uafhaengige organer under centraladministrationen) // // - Organismos Autónomos de las Comunidades Autónomas (uafhaengige organer under autonome omraader) // // - Organismos Autónomos de las Entidades Locales (uafhaengige organer under lokale myndigheder) // // - Otras entidades sometidas a la legislación de contratos del Estado español (andre enheder, der er undergivet den spanske stats lovgivning om indkoebsaftaler).

Top