Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0369

Rådets direktiv 89/369/EØF af 8. juni 1989 om forebyggelse af luftforurening fra nye kommunale affaldsforbrændingsanlæg

OJ L 163, 14.6.1989, p. 32–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 009 P. 61 - 65
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 009 P. 61 - 65
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 349 - 353
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 349 - 353
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 349 - 353
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 349 - 353
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 349 - 353
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 349 - 353
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 349 - 353
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 349 - 353
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 349 - 353

No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2000; ophævet ved 32000L0076

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/369/oj

31989L0369

Rådets direktiv 89/369/EØF af 8. juni 1989 om forebyggelse af luftforurening fra nye kommunale affaldsforbrændingsanlæg

EF-Tidende nr. L 163 af 14/06/1989 s. 0032 - 0036
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 9 s. 0061
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 9 s. 0061


*****

RAADETS DIREKTIV

af 8. juni 1989

om forebyggelse af luftforurening fra nye kommunale affaldsforbraendingsanlaeg

(89/369/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 130 S,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

I De Europaeiske Faellesskabers handlingsprogrammer paa miljoeomraadet fra 1973 (4), 1977 (5), 1983 (6) og 1987 (7) understreges det, at det er vigtigt at forebygge og nedbringe luftforureningen;

Raadet erklaerede i sin resolution af 19. oktober 1987 om handlingsprogrammet paa miljoeomraadet for 1987-1992 (8), at det er vigtigt at koncentrere Faellesskabets indsats om gennemfoerelse af passende normer, saaledes at der sikres en effektiv beskyttelse af folkesundheden og af miljoeet;

i Raadets direktiv 75/442/EOEF af 15. juli 1975 om affald (9) er det fastsat, at affald skal bortskaffes, uden at menneskets sundhed bringes i fare, og uden at miljoeet skades; med henblik herpaa er det i samme direktiv fastsat, at ethvert anlaeg eller enhver virksomhed, der varetager bortskaffelse af affald, skal indhente tilladelse hertil hos de kompetente myndigheder, og i tilladelsen skal det bl.a. anfoeres, hvilke forholdsregler der skal traeffes;

i Raadets direktiv 84/360/EOEF af 28. juni 1984 om bekaempelse af luftforurening fra industrianlaeg (10) er det fastsat, at der til drift af nye industrianlaeg, herunder affaldsforbraendingsanlaeg, skal indhentes forudgaaende godkendelse; denne godkendelse maa kun meddeles, saafremt der er truffet de noedvendige foranstaltninger til forebyggelse af luftforurening, herunder anvendelse af den bedst tilgaengelige teknologi, som ikke medfoerer uforholdsmaessigt store omkostninger;

i direktiv 84/360/EOEF er det endvidere fastsat, at Raadet med enstemmighed og paa forslag fra Kommissionen om noedvendigt fastsaetter graensevaerdier for emission baseret paa den bedst tilgaengelige teknologi, som ikke medfoerer uforholdsmaessigt store omkostninger, og paa de hertil svarende maaleteknikker og -metoder;

forbraending af kommunalt affald medfoerer emission af stoffer, der kan foraarsage luftforurening og dermed skade menneskets sundhed og miljoeet; i visse tilfaelde kan denne forurening vaere graenseoverskridende;

teknikkerne til nedbringelse af visse forurenende emissioner fra kommunale affaldsforbraendingsanlaeg er godt gennemproevede; de kan anvendes i nye forbraendingsanlaeg paa rimelige oekonomiske vilkaar; der kan med disse teknikker opnaas koncentrationer af forurenende stoffer i roeggassen, der ikke overstiger bestemte graensevaerdier;

der boer fastsaettes faellesskabsgraensevaerdier for dioxiner og furaner hurtigst muligt;

der findes i alle medlemsstaterne love og administrative bestemmelser om bekaempelse af luftforurening fra faste anlaeg, og i adskillige medlemsstater findes der saerlige bestemmelser for kommunale affaldsforbraendingsanlaeg;

ved at fastsaette graensevaerdier for emission og andre normer for forureningsforebyggelse bidrager Faellesskabet til at effektivisere medlemsstaternes bekaempelse af luftforurening fra kommunale affaldsforbraendingsanlaeg;

for at sikre en effektiv miljoebeskyttelse er det hensigtsmaessigt, at der fastsaettes krav og betingelser for godkendelse af ethvert nyt kommunalt affalds- forbraedingsanlaeg; disse krav skal omfatte forpligtelse til baade at overholde graensevaerdier for emission af visse forurenende stoffer og opfylde hensigtsmaessige forbraendingsbetingelser, idet der tages hensyn til anlaeggets tekniske karakter og driftsbetingelser;

der boer fastsaettes passende foranstaltninger og efterproevninger paa forbraendingsanlaeggene, og offentligheden boer informeres om de paalagte betingelser og de opnaaede resultater;

udover at fastsaette graensevaerdier for emission er det vigtigt, at der tilskyndes til udvikling og udbredelse af viden om renere teknologi og til anvendelse af saadan teknologi som en del af den forebyggende indsats, der goeres for at bekaempe miljoeforurening inden for Faellesskabet, navnlig med hensyn til bortskaffelse af affald;

i henhold til Traktatens artikel 130 T er vedtagelsen af saadanne faellesskabsbestemmelser ikke til hinder for, at de enkelte medlemsstater opretholder eller indfoerer strengere miljoebeskyttelsesforanstaltninger, som er forenelige med Traktaten -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I dette direktiv forstaas ved:

1) »luftforurening«: menneskets direkte eller indirekte udledning i luften af stoffer eller energi, der har saadanne skadevirkninger, at de vil kunne udgoere en fare for menneskers sundhed, nedbryde levende ressourcer, oekosystemer og ejendomsvaerdier og forringe eller forstyrre naturvaerdier og andre retmaessige anvendelser af miljoeet

2) »graensevaerdi for emission«: den koncentration og/eller den masse af forurenende stoffer i emissioner fra anlaeg i et bestemt tidsrum, som ikke maa overskrides

3) »kommunalt affald«: husholdningsaffald, affald fra forretninger, kontorer og virksomheder samt andet affald, som ifoelge sin natur kan sidestilles med husholdningsaffald

4) »kommunalt affaldsforbraendingsanlaeg«: alt teknisk udstyr, der anvendes til behandling af kommunalt affald ved forbraending, med eller uden varmegenvinding, undtagen anlaeg til lands eller til vands, der er specielt indrettet til forbraending af slam fra rensningsanlaeg, kemisk, giftigt eller farligt affald, medicinaffald fra hospitaler eller andet saerligt affald, uanset om disse anlaeg ligeledes kan forbraende kommunalt affald.

Denne definition daekker hele anlaegget og det hertil hoerende omraade, herunder bl.a. braenderen og tilfoerselssystemerne for affald, braendstoffer og luft, samt apparater og anordninger til kontrol med forbraendingsprocessen og til loebende registrering og overvaagning af forbraendingsbetingelserne

5) »nyt kommunalt affaldsforbraendingsanlaeg«: et kommunalt affaldsforbraendingsanlaeg, hvortil der er udstedt driftstilladelse efter den i artikel 12, stk. 1, fastsatte dato

6) »forbraendingsanlaeggets nominelle kapacitet«: den samlede forbraendingskapacitet for de ovne, der udgoer anlaegget, som fastlagt af konstruktoeren og bekraeftet af brugeren under hensyn til navnlig affaldets braendvaerdi udtrykt som den maengde affald, der kan forbraendes pr. time.

Artikel 2

Med forbehold af artikel 4 i direktiv 84/360/EOEF traeffer medlemsstaterne de noedvendige foranstaltninger, for at den forudgaaende godkendelse af driften af ethvert nyt kommunalt affaldsforbraendingsanlaeg, som kraeves i henhold til artikel 3 i naevnte direktiv og til artikel 8 i direktiv 75/442/EOEF, omfatter de i artikel 3 til 10 i naervaerende direktiv fastsatte betingelser.

Artikel 3

1. Nedenstaaende graensevaerdier for emission, der henfoeres til foelgende betingelser: temperatur 273 K, tryk 101,3 kPa, 11 % oxygen eller 9 % Co2, toer gas, gaelder for nye kommunale affaldsforbraendingsanlaeg.

Graensevaerdi for emissionen (mg/Nm3) afhaengigt af forbraendingsanlaeggets nominelle kapacitet

1.2.3.4 // // // // // Forurenende stof // under 1 ton pr. time // fra 1 til under 3 tons pr. time // 3 tons pr. time og derover // // // // // Totalstoev // 200 // 100 // 30 // // // // // Tungmetaller // // // // - Pb+Cr+Cu+Mn // - // 5 // 5 // - Ni+As // - // 1 // 1 // - Cd og Hg // - // 0,2 // 0,2 // // // // // Hydrogenchlorid (HCl) // 250 // 100 // 50 // // // // // Hydrogenfluorid (HF) // - // 4 // 2 // // // // // Svovldioxid (SO2) // - // 300 // 300 // // // //

2. For forbraendingsanlaeg med en kapacitet paa under 1 ton pr. time kan graensevaerdierne for emissionen svare til et oxygenindhold paa 17 %. I saa fald maa koncentrationsvaerdierne ikke overstige de i stk. 1 fastsatte vaerdier, divideret med 2,5.

3. Uanset stk. 1 kan en medlemsstats kompetente myndigheder godkende anlaeg med en nominel kapacitet paa under 1 ton pr. time, hvis saerlige stedlige forhold goer det paakraevet, paa betingelse af, at en graensevaerdi paa 500 mg/Nm3 totalstoev og alle bestemmelserne i direktiv 84/360/EOEF overholdes. I saadanne tilfaelde underretter og hoerer den paagaeldende medlemsstat Kommissionen. Kommissionen underretter de oevrige medlemsstater herom.

4. De kompetente myndigheder fastsaetter graensevaerdier for emission af andre forurenende stoffer end de i stk. 1 i denne artikel naevnte, hvis de anser dette for hensigtsmaessigt paa grund af sammensaetningen af det affald, der skal forbraendes, og forbraendingsanlaeggets karakteristika. Ved fastsaettelsen af disse graensevaerdier for emission skal myndighederne tage hensyn til de paagaeldende forurenende stoffers potentielle skadelige virkninger for miljoeet og menneskers sundhed samt den bedst tilgaengelige teknologi, som ikke medfoerer uforholdsmaessigt store omkostninger. De kompetente myndigheder kan navnlig fastsaette graensevaerdier for emmission af dioxiner og furaner, indtil der vedtages et faellesskabsdirektiv herom.

Artikel 4

1. Ethvert nyt kommunalt affaldsforbraendingsanlaeg skal konstrueres, udstyres og drives saaledes, at roeggas fra affaldsforbraendingen efter sidste injektion af forbraendingsluft paa kontrolleret og homogen vis selv under de mest ugunstige forhold bringes op paa en temperatur paa mindst 850° C i mindst to sekunder under tilstedevaerelse af mindst 6 % oxygen.

2. Under driften af ethvert nyt kommunalt affaldsforbraendingsanlaeg skal foelgende betingelser overholdes:

a) koncentrationen af carbonmonoxid (CO) i roeggasserne maa ikke overstige 100 mg/Nm3

b) koncentrationen af organiske forbindelser (udtrykt i samlet maengde kulstof) i roeggasserne maa ikke overstige 20 mg/Nm3.

Graensevaerdierne under a) og b) henfoeres til foelgende betingelser: temperatur 273 K, tryk 101,3 kPa, 11 % oxygen eller 9 % CO2, toer gas.

3. Der kan tillades andre betingelser end de i stk. 1 fastsatte, naar der anvendes hensigtsmaessige teknikker i forbindelse med forbraendingsovnene eller udstyret til behandling af roeggasserne, saafremt de kompetente myndigheder har sikret sig, at det ved anvendelse af saadanne teknikker er muligt at overholde emissionsniveauer for polychlorodibenzodioxiner (PCDD) og polychlorodibenzofuraner (PCDF), der svarer til eller som ligger under dem, der opnaas under de i stk. 1 fastsatte tekniske betingelser.

De afgoerelser, der traeffes i henhold til dette stykke, og resultaterne af kontrollen skal meddeles Kommissionen af de hertil af medlemsstaterne udpegede kompetente myndigheder.

4. Ethvert nyt kommunalt affaldsforbraendingsanlaeg skal konstrueres, udstyres og drives saaledes, at man forhindrer emissioner i luften, som kan foraarsage maerkbar luftforurening ved jorden; navnlig skal gasformige emissioner udledes paa kontrolleret maade gennem en skorsten.

De kompetente myndigheder skal sikre, at skorstenens hoejde beregnes under hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed og miljoeet.

Artikel 5

1. Temperatur og oxygenindhold som fastsat i artikel 4 er mindstevaerdier, der skal overholdes konstant under anlaeggets drift.

2. Koncentrationen af carbonmonoxid (CO) som fastsat i artikel 4, stk. 2, litra a), udgoer graensevaerdien for timegennemsnittet for alle anlaeg. I forbindelse med anlaeg, hvis nominelle kapacitet er paa 1 ton pr. time eller mere, skal desuden mindst 90 % af alle maalinger, der er foretaget i en hvilken som helst 24-timers periode, vaere paa under 150 mg/Nm3. Disse gennemsnit er udelukkende beregnet paa grundlag af anlaeggets effektive driftstimer, herunder ovnenes start- og slukningsfaser.

3. Med hensyn til andre stoffer, for hvilke der i henhold til artikel 6 kraeves kontinuerlig maaling:

a) maa intet loebende gennemsnit for syv dage af de maalte koncentrationsvaerdier overskride den tilsvarende graensevaerdi

b) maa intet dagsgennemsnit af de maalte koncentrationsvaerdier overskride den tilsvarende graensevaerdi med mere end 30 %.

Til beregning af ovennaevnte gennemsnitsvaerdier tages der kun hensyn til anlaeggets effektive driftsperioder, herunder ovnenes start- og slukningsfaser.

4. I tilfaelde hvor der kun kraeves stikproevemaalinger, anses emissionsgraensevaerdierne for overholdt, hvis resultaterne af hver serie maalinger, som er defineret og fastlagt som naermere beskrevet af de kompetente myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 3, 4 og 5, ikke overskrider emissionsgraensevaerdien. Artikel 6

1. Foelgende maalinger skal udfoeres ved nye kommunale affaldsforbraendingsanlaeg:

a) Maaling af koncentrationen af visse stoffer i roeggassen:

i) kontinuerlig maaling og registrering af koncentrationerne af totalstoev, CO, oxygen og HCl i anlaeg med en nominel kapacitet stoerre end eller lig med 1 ton pr. time

ii) regelmaessig maaling af:

- koncentrationerne af tungmetaller som omhandlet i artikel 3, stk. 1, samt af HF og SO2, for anlaeg med en nominel kapacitet stoerre end eller lig med 1 ton pr. time

- koncentrationerne af totalstoev og af HCl, CO og oxygen, for anlaeg med en nominel kapacitet paa under 1 ton pr. time

- koncentrationerne af organiske forbindelser (udtrykt i samlet maengde kulstof) generelt.

b) Maaling af parametre vedroerende driften:

i) kontinuerlig maaling og registrering af gassernes temperatur i det omraade, hvor de i artikel 4, stk. 1, kraevede betingelser er til stede, og af roeggassernes indhold af vanddamp. Kontinuerlig maaling af indholdet af vanddamp er ikke noedvendig, saafremt roeggassen toerres inden analysen af emissionerne

ii) passende efterproevning mindst en gang i forbindelse med den foerste ibrugtagning af et forbraendingsanlaeg og under de for anlaegget mest ugunstige driftsforhold af roeggassens opholdstid ved mindstetemperaturen paa 850 °C som fastsat i artikel 4, stk. 1.

2. Resultaterne af de i stk. 1 kraevede maalinger henfoeres til foelgende betingelser:

- temperatur 273 K, tryk 101,3 KPa, 11 % oxygen eller 9 % CO2, toer gas.

Resultaterne kan dog i tilfaelde af anvendelse af artikel 3, stk. 2, henfoeres til foelgende betingelser:

- temperatur 273 K, tryk 101,3 kPa, 17 % oxygen, toer gas.

3. For at myndighederne kan efterproeve, om kravene overholdes, registreres, bearbejdes og fremlaegges alle maaleresultater i henhold til de naermere bestemmelser, som de kompetente myndigheder har fastlagt.

4. De proeveudtagnings- og maalemetoder, der anvendes for at opfylde de i stk. 1 fastsatte betingelser, saavel som proeveudtagnings- eller maalestederne, skal godkendes paa forhaand af myndighederne.

5. Med hensyn til de regelmaessige maalinger opstiller de kompetente myndigheder passende maaleprogrammer, saaledes at der garanteres repraesentative resultater for de paagaeldende stoffers normale emissionsniveau.

Maaleresultaterne skal vaere egnet til efterproevning af, om de gaeldende graensevaerdier overholdes.

Artikel 7

Alle nye kommunale affaldsforbraendingsanlaeg skal vaere udstyret med hjaelpebraendere. Disse braendere skal traede i kraft automatisk, saa snart roeggastemperaturen falder til under 850 °C. Hjaelpebraenderne anvendes ligeledes i anlaeggets start- og stopfaser for permanent at sikre ovennaevnte mindstetemperatur i disse faser, og saa laenge der er affald i forbraendingskammeret.

Artikel 8

1. Saafremt maalingerne viser, at de i dette direktiv fastsatte graensevaerdier er overskredet, underrettes de kompetente myndigheder herom hurtigst muligt. Disse drager omsorg for, at driften af anlaegget ikke fortsaettes, saa laenge det ikke opfylder emissionsnormerne, og traeffer de fornoedne foranstaltninger til, enten at anlaegget aendres, eller at driften indstilles.

2. De kompetente myndigheder fastsaetter de maksimalt tilladte tidsrum for teknisk set uundgaaelige driftsstop i rensningsanordningerne, hvorunder udledningernes indhold af luftforurenende stoffer, som disse anordninger skal reducere, overskrider de fastsatte graensevaerdier. I tilfaelde af driftsstop i rensningsanordningerne skal driftslederen nedsaette eller indstille driften af anlaegget saa hurtigt, som det er gennemfoerligt, og indtil den normale drift kan genoprettes. Anlaegget maa under ingen omstaendigheder fortsaette driften uafbrudt i mere end otte timer; endvidere skal den kumulative varighed over et aar af drift under saadanne forhold vaere paa mindre end 96 timer.

Udledningernes indhold af stoev i de i foregaaende afsnit naevnte tidsrum maa under ingen omstaendigheder overstige 600 mg/Nm3, og alle de andre betingelser, navnlig forbraendingsbetingelserne, skal overholdes.

Artikel 9

Med forbehold af bestemmelserne vedroerende forretningshemmeligheder skal de oplysninger, der kraeves i henhold til artikel 9 i direktiv 84/360/EOEF, stilles til raadighed for offentligheden. I henhold til passende procedurer og i en form, som fastlaegges af de kompetente myndigheder, gaelder dette ogsaa for resultaterne af de i artikel 5 og 6 foreskrevne kontrolmaalinger.

Artikel 10

Medlemsstaterne kan undtagelsesvis fravige visse af bestemmelserne i dette direktiv i forbindelse med anlaeg, der er specielt konstrueret til forbraending af braendsel, som er udledt af affald, dvs. braendsel fremstillet af den braendbare del af kommunalt affald ved saerlige mekaniske metoder, der tager sigte paa at maksimere affal dets genanvendelsespotentiel, og som ikke indeholder mere end 15 % aske inden enhver tilsaetning af stoffer specielt beregnet til at oege forbraendingsegenskaberne; denne fravigelse er kun tilladt, saafremt overholdelse af de paagaeldende bestemmelser ville medfoere urimelige omkostninger, eller disse bestemmelser paa grund af et anlaegs saerlige tekniske karakteristika er uhensigtsmaessige i teknisk henseende, idet dog:

- saadanne anlaeg udelukkende maa anvendes til forbraending af affald som ovenfor anfoert (bortset fra reservebraendsel, der benyttes ved startoperationer)

- direktiv 84/360/EOEF skal overholdes.

Artikel 11

1. I forbindelse med den kontrol, der er foreskrevet i artikel 11 i direktiv 84/360/EOEF, og ligeledes under hensyn til artikel 4 i samme direktiv, traeffer medlemsstaterne de fornoedne foranstaltninger til, at de kompetente myndigheder efterproever, om kravene til nye forbraendingsanlaeg i henhold til naervaerende direktiv overholdes.

2. Dette direktiv fritager ikke medlemsstaterne for forpligtelsen til, i henhold til artikel 12 i direktiv 84/360/EOEF, i givet fald at revidere betingelserne for godkendelse af forbraendingsanlaeg.

Artikel 12

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for inden den 1. december 1990 at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen ordlyden af de nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 13

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 8. juni 1989.

Paa Raadets vegne

J. L. SAENZ COSCULLUELA

Formand

(1) EFT nr. C 75 af 23. 3. 1988, s. 4.

(2) EFT nr. C 69 af 20. 3. 1989, s. 219.

(3) EFT nr. C 318 af 12. 12. 1988, s. 3.

(4) EFT nr. C 112 af 20. 12. 1973, s. 1.

(5) EFT nr. C 139 af 13. 6. 1977, s. 1.

(6) EFT nr. C 46 af 17. 2. 1983, s. 1.

(7) EFT nr. C 328 af 7. 12. 1987, s. 1.

(8) EFT nr. C 328 af 7. 12. 1987, s. 1.

(9) EFT nr. L 194 af 25. 7. 1975, s. 39.

(10) EFT nr. L 188 af 16. 7. 1984, s. 20.

Top