EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0117

Rådets direktiv 89/117/EØF af 13. februar 1989 om de forpligtelser med hensyn til offentliggørelse af årsregnskabsdokumenter, der påhviler de i en medlemsstat etablerede filialer af kreditinstitutter og finansieringsinstitutter med hjemsted uden for denne medlemsstat

OJ L 44, 16.2.1989, p. 40–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 002 P. 200 - 202
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 002 P. 200 - 202
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 213 - 215
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 213 - 215
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 213 - 215
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 213 - 215
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 213 - 215
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 213 - 215
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 213 - 215
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 213 - 215
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 213 - 215
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 212 - 214
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 212 - 214
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 008 P. 6 - 8

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/117/oj

31989L0117

Rådets direktiv 89/117/EØF af 13. februar 1989 om de forpligtelser med hensyn til offentliggørelse af årsregnskabsdokumenter, der påhviler de i en medlemsstat etablerede filialer af kreditinstitutter og finansieringsinstitutter med hjemsted uden for denne medlemsstat

EF-Tidende nr. L 044 af 16/02/1989 s. 0040 - 0042
den finske specialudgave: kapitel 6 bind 2 s. 0200
den svenske specialudgave: kapitel 6 bind 2 s. 0200


*****

RAADETS DIREKTIV

af 13. februar 1989

om de forpligtelser med hensyn til offentliggoerelse af aarsregnskabsdokumenter, der paahviler de i en medlemsstat etablerede filialer af kreditinstitutter og finansieringsinstitutter med hjemsted uden for denne medlemsstat

(89/117/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 54,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

i samarbejde med Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Oprettelsen af et europaeisk indre marked forudsaetter, at filialer af kreditinstitutter og finansieringsinstitutter med hjemsted i en anden medlemsstat behandles paa lige fod med filialer af kreditinstitutter og finansieringsinstitutter med hjemsted i samme medlemsstat; dette indebaerer i forbindelse med offentliggoerelse af dokumenter vedroerende aarsregnskaber, at det er tilstraekkeligt, at filialer af saadanne institutter med hjemsted i en anden medlemsstat offentliggoer dokumenter vedroerende aarsregnskabet for instituttet som helhed;

i en anden retsakt vedroerende samordning af filialers forpligtelser til offentliggoerelse naevnes bestemte dokumenter og oplysninger med hensyn til filialer etableret i en medlemsstat, som visse typer af selskaber, herunder banker og andre finansieringsinstitutter, der er undergivet en anden medlemsstats lovgivning, skal offentliggoere; med hensyn til offentliggoerelse af regnskaber henvises der til saerlige bestemmelser, der skal fastsaettes for banker og andre finansieringsinstitutter;

den i nogle medlemsstater gaeldende praksis, hvorefter filialer af kreditinstitutter og finansieringsinstitutter med hjemsted uden for den paagaeldende medlemsstat skal offentliggoere saerskilte filialaarsregnskaber, har mistet sin berettigelse efter vedtagelsen af Raadets direktiv 86/635/EOEF af 8. december 1986 om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters aarsregnskaber og konsoliderede regnskaber (4); offentliggoerelse af aarsregnskaber for filialer ville i oevrigt ikke give offentligheden, herunder kreditorerne, et tilstraekkeligt indblik i virksomhedens finansielle situation, da en del af en helhed ikke kan betragtes isoleret fra denne;

i betragtning af det nuvaerende integrationsniveau kan man imidlertid ikke se bort fra den omstaendighed, at der er behov for visse oplysninger om den virksomhed, der udoeves af de i en medlemsstat etablerede filialer af kreditinstitutter og finansieringsinstitutter med hjemsted uden for den paagaeldende medlemsstat; omfanget af disse oplysninger boer imidlertid begraenses for at undgaa konkurrencefordrejninger;

dette direktiv tager alene sigte paa forpligtelserne med hensyn til offentliggoerelse af aarsregnskaberne, men beroerer ikke den oplysningspligt, filialer af kreditinstitutter og finansieringsinstitutter er underlagt i henhold til andre bestemmelser, herunder f.eks. socialretlige bestemmelser, bestemmelser om loenmodtagernes ret til information, bestemmelser om banktilsyn med kredit- og finansieringsinstitutter i vaertslandet og skatteretlige bestemmelser og bestemmelser med statistiske formaal;

for saa vidt angaar filialer af kreditinstitutter og finansieringsinstitutter med hjemsted i et tredjeland forudsaetter kravet om ensartede konkurrencevilkaar paa den ene side, at disse filialer ved dokumenter vedroerende offentliggoerelsen af aarsregnskaber skal opfylde normer, der er identiske eller jaevnbyrdige med de i Faellesskabet gaeldende, og paa den anden side, at disse filialer ikke skal have pligt til at offentliggoere saerskilte filialaarsregnskaber, naar de opfylder ovennaevnte krav;

den jaevnbyrdighed, der i dette direktiv kraeves for saa vidt angaar de dokumenter vedroerende aarsregnskaber, der hidroerer fra kreditinstitutter og finansieringsinstitutter med hjemsted i et tredjeland, kan give anledning til vurderingsproblemer; det er defor noedvendigt, at dette og andre problemer, der maatte opstaa i forbindelse med dette direktiv, navnlig dets anvendelse, behandles i faellesskab af repraesentanter for medlemsstaterne og Kommissionen i et kontaktudvalg; for at begraense antallet af saadanne udvalg, boer dette samarbejde foregaa inden for det udvalg, der blev nedsat ved artikel 52 i Raadets direktiv 78/660/EOEF af 25. juli 1978 om aarsregnskaberne for visse selskabsformer (1), senest aendret ved direktiv 84/569/EOEF (2), som dog ved behandling af problemer vedroerende kreditinstitutter boer sammensaettes med henblik herpaa -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Anvendelsesomraade

1. De i dette direktiv foreskrevne samordningsforanstaltninger finder anvendelse paa de i en medlemsstat etablerede filialer af kreditinstitutter og finansieringsinstitutter som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 86/635/EOEF med hjemsted uden for denne medlemsstat. Hvis et kredit- eller finansieringsinstitut har hjemsted i et tredjeland, finder dette direktiv anvendelse, for saa vidt dette kredit- eller finansieringsinstituts retlige form kan sidestilles med de i naevnte litra a) og b) anfoerte selskabsformer.

2. Artikel 1, tredje led, i direktiv 77/780/EOEF (3) finder tilsvarende anvendelse paa de i naervaerende direktiv omhandlede filialer af kreditinstitutter og finansieringsinstitutter.

Artikel 2

Bestemmelser vedroerende filialer af kreditinstitutter og finansieringsinstitutter med hjemsted i en anden medlemsstat

1. Medlemsstaterne foreskriver, at filialer af kreditinstitutter og finansieringsinstitutter med hjemsted i en anden medlemsstat i overensstemmelse med artikel 44 i direktiv 86/635/EOEF offentliggoer de i denne artikel naevnte dokumenter for det paagaeldende kredit- eller finansieringsinstitut (aarsregnskab, konsolideret aarsregnskab, aarsberetning, konsolideret aarsberetning samt beretning fra den person, der er ansvarlig for revisionen af aarsregnskabet og det konsoliderede aarsregnskab).

2. Disse dokumenter skal vaere udarbejdet og revideret paa den maade, der i overensstemmelse med direktiv 86/635/EOEF er fastsat i lovgivningen i den medlemsstat, hvor kreditinstituttet eller finansieringsinstituttet har sit hjemsted.

3. En filial kan ikke tilpligtes at offentliggoere aarsregnskaber, der angaar dens egen virksomhed.

4. Indtil yderligere samordning har fundet sted, kan medlemsstaterne kraeve, at nedenstaaende supplerende oplysninger offentliggoeres af filialerne:

- filialens samlede indtaegter og udgifter under posterne 1, 3, 4, 6, 7, 8 og 15 i artikel 27 eller posterne A4, A9, B1 til B4 og B7 i artikel 28 i direktiv 86/635/EOEF

- det gennemsnitlige antal ansatte i filialen

- de samlede tilgodehavender og den samlede gaeld, der kan tilskrives filialen, opdelt paa tilgodehavender hos og gaeld til henholdsvis kreditinstitutter og kunder, samt det samlede beloeb af disse tilgodehavender og denne gaeld udtrykt i den medlemsstats valuta, hvor filialen er etableret

- de samlede aktiver og beloeb svarende til posterne 2, 3, 4, 5 og 6 under aktiver, 1, 2 og 3 under passiver samt 1 og 2 under poster under stregen ifoelge definitionen i artikel 4 og de tilsvarende artikler i direktiv 86/635/EOEF, samt for saa vidt angaar posterne 2, 5 og 6 under aktiver en specifikation af vaerdipapirerne afhaengigt af, om de i henhold til artikel 35 i direktiv 86/635/EOEF betragtes som finansielle anlaegsaktiver eller ej.

Kraeves disse oplysninger, skal deres noejagtighed og deres overensstemmelse med aarsregnskabet verificeres af en eller flere personer, som ifoelge lovgivningen i den medlemsstat, hvor filialen er beliggende, er autoriseret til at foretage revision af aarsregnskaber.

Artikel 3

Bestemmelser vedroerende filialer af kreditinstitutter og finansieringsinstitutter med hjemsted i tredjelande

1. Medlemsstaterne foreskriver, at filialer af kreditinstitutter og finansieringsinstitutter med hjemsted i et tredjeland i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, offentliggoer de dér naevnte dokumenter, som skal vaere udarbejdet og revideret efter lovgivningen i det land, hvor hjemstedet er beliggende.

2. Dersom de paagaeldende dokumenter er udarbejdet i overensstemmelse med direktiv 86/635/EOEF eller paa tilsvarende maade, og dersom gensidighedskravet for EF-kreditinstitutter og EF-finansieringsinstitutter er opfyldt i det tredjeland, hvor hjemstedet er beliggende, finder artikel 2, stk. 3, anvendelse.

3. I andre tilfaelde end de i stk. 2 omhandlede kan medlemsstaterne kraeve, at filialerne offentliggoer aarsregnskaber, der udelukkende angaar disses egen virksomhed.

4. I de i stk. 2 og 3 omhandlede tilfaelde kan medlemsstaterne kraeve, at filialerne offentliggoer de i artikel 2, stk. 4, naevnte oplysninger samt oplysninger om stoerrelsen af den indskudte kapital.

5. Artikel 9, stk. 1 og 3, i direktiv 77/780/EOEF finder tilsvarende anvendelse paa filialer af kreditinstitutter og finansieringsinstitutter, der er omfattet af naervaerende direktiv.

Artikel 4

Sprog

Medlemsstaterne kan kraeve, at de i dette direktiv omhandlede dokumenter offentliggoeres paa den paagaeldende medlemsstats officielle sprog, samt at oversaettelsen heraf skal vaere bekraeftet.

Artikel 5

Kontaktudvalg

Det ved artikel 52 i direktiv 78/660/EOEF nedsatte kontaktudvalg har i en passende sammensaetning ogsaa til opgave:

a) med forbehold af Traktatens artikel 169 og 170 at fremme en ensartet anvendelse af dette direktiv gennem regelmaessige droeftelser, navnlig af konkrete spoergsmaal i forbindelse med direktivets anvendelse, som f.eks. bedoemmelse af spoergsmaal vedroerende dokumenters aekvivalens, samt at lette afgoerelsen af spoergsmaal om de i artikel 1, stk. 1, omhandlede selskabsformers sammenlignelighed og aekvivalens

b) om fornoedent at raadgive Kommissionen vedroerende udvidelser eller aendringer af dette direktiv.

Afsluttende bestemmelser

Artikel 6

1. Medlemsstaterne vedtager de noedvendige love og administrative bestemmelser for inden den 1. januar 1991 at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at de i stk. 1 omhandlede bestemmelser foerst finder anvendelse paa aarsregnskaber for det regnskabsaar, der begynder den 1. januar 1993 eller i loebet af 1993.

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 7

Paa grundlag af en rapport fra Kommissionen skal Raadet fem aar efter den i artikel 6, stk. 2, omhandlede dato gennemgaa og i givet fald, paa forslag af Kommissionen og i samarbejde med Europa-Parlamentet, revidere artikel 2, stk. 4, afhaengigt af den erfaring, der er indhoestet ved gennemfoerelsen af dette direktiv, og med henblik paa at begraense de i artikel 2, stk. 4, omhandlede supplerende oplysninger under hensyn til de fremskridt, der er gjort i retning af en mere vidtgaaende harmonisering af bankers og andre finansieringsinstitutters aarsregnskaber.

Artikel 7

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 13. februar 1989.

Paa Raadets vegne

C. SOLCHAGA CATALAN

Formand

(1) EFT nr. C 230 af 11. 9. 1986, s. 4.

(2) EFT nr. C 319 af 30. 11. 1987, s. 64, og EFT nr. C 290 af 14. 11. 1988, s. 66.

(3) EFT nr. C 345 af 21. 12. 1987, s. 73.

(4) EFT nr. L 372 af 31. 12. 1986, s. 1.

(1) EFT nr. L 222 af 14. 8. 1978, s. 11.

(2) EFT nr. L 314 af 4. 12. 1984, s. 28.

(3) EFT nr. L 322 af 17. 12. 1977, s. 30.

Top