Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988L0627

Rådets direktiv 88/627/EØF af 12. december 1988 om offentliggørelse af oplysninger ved erhvervelse og afhændelse af en betydelig andel i et børsnoteret selskab

OJ L 348, 17.12.1988, p. 62–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 002 P. 188 - 191
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 002 P. 188 - 191

No longer in force, Date of end of validity: 25/07/2001; ophævet ved 32001L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/627/oj

31988L0627

Rådets direktiv 88/627/EØF af 12. december 1988 om offentliggørelse af oplysninger ved erhvervelse og afhændelse af en betydelig andel i et børsnoteret selskab

EF-Tidende nr. L 348 af 17/12/1988 s. 0062 - 0065
den finske specialudgave: kapitel 6 bind 2 s. 0188
den svenske specialudgave: kapitel 6 bind 2 s. 0188


*****

RAADETS DIREKTIV

af 12. december 1988

om offentliggoerelse af oplysninger ved erhvervelse og afhaendelse af en betydelig andel i et boersnoteret selskab

(88/627/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 54,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

i samarbejde med Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

En hensigtsmaessig politik for oplysning af investorer med hensyn til vaerdipapirer kan sikre en bedre beskyttelse af disse, oege deres tillid til markedet og derved forbedre den maade, hvorpaa markedet fungerer;

en samordning af denne politik paa faellesskabsniveau, saaledes at beskyttelsen goeres mere ensartet, vil kunne bidrage til en integrering af vaerdipapirmarkederne i medlemsstaterne og derved ogsaa til etablering af et reelt europaeisk kapitalmarked;

med henblik herpaa boer investorerne underrettes om betydelige andele og om aendringer af stemmerettighederne, der er knyttet til disse andele i selskaber i Faellesskabet, hvis aktier er optaget til officiel notering paa en fondsboers, der er beliggende i eller udoever virksomhed i Faellesskabet;

indholdet af en saadan underretning samt de naermere gennemfoerelsesbestemmelser i forbindelse hermed boer fastsaettes paa ensartet maade;

selskaber, hvis aktier er optaget til officiel notering paa en fondsboers i Faellesskabet, har kun mulighed for at oplyse offentligheden om aendringer i besiddelsen af betydelige andele, hvis de er blevet underrettet om disse aendringer af den, som besidder disse andele;

de fleste medlemsstater paalaegger ikke disse kapitalejere en saadan pligt, og hvor en saadan pligt findes, er der betydelige forskelle i gennemfoerelsesbestemmelserne; der boer derfor vedtages ensartede regler paa faellesskabsplan -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Medlemsstaterne anvender dette direktivs regler paa fysiske personer og offentlig- eller privatretlige juridiske enheder, som direkte eller gennem en anden person erhverver eller afhaender en andel, der opfylder kriterierne i artikel 4, stk. 1, og som medfoerer en aendring i besiddelsen af stemmerettigheder i et selskab, der er underkastet deres lovgivning, og hvis aktier er optaget til officiel notering paa en eller flere fondsboerser, der er beliggende i eller udoever virksomhed i en eller flere medlemsstater.

2. Naar erhvervelse eller afhaendelse af en betydelig andel som naevnt i stk. 1 sker via aktiecertifikater, finder direktivet anvendelse paa ihaendehaverne af disse aktiecertifikater og ikke paa deres udsteder.

3. Dette direktiv finder ikke anvendelse paa erhvervelse eller afhaendelse af en betydelig andel i institutter for kollektiv investering.

4. I Raadets direktiv 79/279/EOEF af 5. marts 1979 om samordning af betingelserne for vaerdipapirers optagelse til officiel notering paa en fondsboers (4), senest aendret ved direktiv 82/148/EOEF (5), affattes bilaget, skema C, punkt 5, litra c), saaledes:

»c) Selskabet skal, saa snart det faar kendskab dertil, oplyse offentligheden om aendringer i strukturen (kapitalejerne og kapitalfordelingen paa disse) af de betydelige andele i dets kapital i forhold til tidligere offentliggjorte oplysninger herom.

Navnlig skal selskaber, der ikke er omfattet af Raadets direktiv 88/627/EOEF af 12. decembr 1988 om offentliggoerelse af oplysninger ved erhvervelse og afhaendelse af en betydelig andel i et boersnoteret selskab (*) hver gang de faar kendskab dertil og senest ni kalenderdage herefter, oplyse offentligheden om, at en person eller enhed har erhvervet eller afhaendet en saa stor aktieandel, at hans beholdning naar op over eller ned under de i direktivets artikel 4 fastsatte taerskler.

(*) EFT nr. L 348 af 17. 12. 1988, s. 62«

Artikel 2

I henhold til dette direktiv forstaas ved erhvervelse af en andel ikke blot koeb af en andel, men ogsaa enhver anden form for erhvervelse af andele, uanset i hvilken egenskab og hvilken fremgangsmaade, der er anvendt, herunder erhvervelse af en andel i overensstemmelse med et af de i artikel 7 omhandlede forhold.

Artikel 3

Medlemsstaterne kan paalaegge de i artikel 1, stk. 1, omhandlede fysiske personer og juridiske enheder samt selskaber strengere forpligtelser end dem, som er fastsat i dette direktiv, eller yderligere forpligtelser, forudsat at de finder generel anvendelse paa alle, der erhverver eller afhaender en andel, samt paa alle selskaber, eller paa alle, der erhverver eller afhaender en andel, samt paa alle selskaber inden for en bestemt kategori.

Artikel 4

1. Naar en fysisk person eller en juridisk enhed som omhandlet i artikel 1, stk. 1, erhverver eller afhaender en andel i et selskab som omhandlet i artikel 1, stk. 1, og denne erhvervelse eller afhaendelse har til foelge, at den andel af stemmerettighederne, som denne person eller juridiske enhed besidder, derved naar op paa eller overstiger taersklerne 10 %, 20 %, 1/3, 50 % og 2/3 eller naar ned under disse taerskler, skal personen eller enheden inden syv kalenderdage underrette selskabet og samtidig den eller de kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 13, om, hvor stor en andel af stemmerettighederne personen eller enheden besidder efter erhvervelsen eller afhaendelsen. Medlemsstaterne kan undlade at anvende

- taersklerne paa 20 % og 1/3, hvis de anvender en enkelt taerskel paa 25 %;

- taerskelen paa 2/3, hvis de anvender en taerskel paa 75 %.

Fristen paa syv kalenderdage loeber fra det tidspunkt, hvor indehaveren af en betydelig andel faar kendskab til erhvervelsen eller afhaendelsen, eller fra det tidspunkt, hvor han i betragtning af omstaendighederne burde have faaet kendskab hertil.

Medlemsstaterne kan endvidere fastsaette, at underretningen af det paagaeldende selskab ligeledes skal omfatte den andel af kapitalen, som besiddes af en fysisk person eller en juridisk enhed.

2. Medlemsstaterne fastsaetter om noedvendigt i deres lovgivning og under hensyn til denne de naermere bestemmelser for, hvorledes de fysiske personer eller juridiske enheder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, skal have meddelelse om de stemmerettigheder, der skal tages i betragtning ved anvendelsen af stk. 1.

Artikel 5

Medlemsstaterne fastsaetter, at enhver fysisk person eller juridisk enhed, jf. artikel 1, stk. 1, paa den foerste generalforsamling i et selskab som omhandlet i artikel 1, stk. 1, der finder sted mere end tre maaneder efter gennemfoerelsen af dette direktiv i national ret, skal underrette det paagaeldende selskab og samtidig den eller de kompetente myndigheder, hvis den besidder mindst 10 % af stemmerettighederne, og angive, hvilken procentdel af stemmerettighederne der faktisk besiddes, medmindre denne fysiske person eller juridiske enhed allerede har afgivet en erklaering i henhold til artikel 4.

Offentligheden underrettes i loebet af den maaned, der foelger efter denne generalforsamling, om kapitalandele paa 10 % eller derover, paa de i artikel 10 fastsatte vilkaar.

Artikel 6

Hvis den, der erhverver eller afhaender en betydelig andel, jf. artikel 4, deltager i en virksomhedskoncern, som i medfoer af direktiv 83/349/EOEF (1) har pligt til at udarbejde konsoliderede regnskaber, har den paagaeldende ikke pligt til at give den i artikel 4, stk. 1, og i artikel 5 omhandlede underretning, hvis den gives af modervirksomheden, eller, naar denne selv er en dattervirksomhed, af modervirksomhedens egen modervirksomhed.

Artikel 7

Med henblik paa at vurdere om en fysisk person eller en juridisk enhed som omhandlet i artikel 1, stk. 1, skal foretage underretning som fastsat i artikel 4, stk. 1, og i artikel 5, sidestilles foelgende med den stemmeret, som personen eller enheden er i besiddelse af:

- stemmeret, som andre personer eller enheder besidder i deres eget navn for den fysiske persons eller juridiske enheds regning

- stemmeret, der besiddes af virksomheder, som den fysiske person eller juridiske enhed kontrollerer

- stemmeret, der besiddes af en tredjemand, med hvem den fysiske person eller juridiske enhed har indgaaet en skriftlig aftale, der forpligter dem til, ved samordnet brug af deres stemmeret, at foere en langsigtet, faelles politik med hensyn til forvaltningen af det paagaeldende selskab

- stemmeret, der besiddes af en tredjemand i henhold til en skriftlig aftale med den fysiske person eller juridiske enhed eller med en af de virksomheder, som denne person eller enhed kontrollerer, om midlertidig overdragelse af stemmeret mod betaling

- stemmeret, der er knyttet til aktier, som besiddes af den fysiske person eller juridiske enhed, og som er deponeret som sikkerhedsstillelse, medmindre stemmeretten besiddes af depositaren, og denne erklaerer, at han har til hensigt at udoeve den; i sidstnaevnte tilfalde betragtes den som depositarens stemmeret

- stemmeret, der er knyttet til aktier, hvorover den fysiske person eller juridiske enhed har ususfructus

- stemmeret, som den fysiske person eller juridiske enhed eller en af de andre personer eller enheder, der er naevnt i ovenstaaende led, har ret til at erhverve paa eget initiativ i henhold til en skriftlig aftale; i saa fald gives de oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, paa datoen for aftalens indgaaelse

- stemmeret, der er knyttet til aktier deponeret hos den fysiske person eller juridiske enhed, og som denne kan udoeve efter forgodtbefindende, naar der ikke foreligger saerlige instrukser fra indehaverne.

Naar en person eller enhed i et selskab kan udoeve de stemmerettigheder, som er omhandlet i foerste afsnit, sidste led, og naar samtlige disse stemmerettigheder sammen med de andre stemmerettigheder, som denne person eller enhed besidder i samme selskab, naar op paa eller overstiger en af taersklerne i artikel 4, stk. 1, kan medlemsstaterne uanset artikel 4, stk. 1, bestemme, at naevnte person eller enhed udelukkende kan underrette det paagaeldende selskab 21 kalenderdage inden selskabets generalforsamling.

Artikel 8

1. I dette direktiv forstaas ved kontrolleret virksomhed enhver virksomhed, i hvilken en fysisk person eller juridisk enhed:

a) har flertallet af selskabsdeltagernes stemmerettigheder

eller

b) har ret til at udnaevne eller afsaette flertallet af medlemmerne af administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet og samtidig er selskabsdeltager i den paagaeldende virksomhed

eller

c) er selskabsdeltager og i kraft af en aftale med andre deltagere i denne virksomhed alene kontrollerer flertallet af de paagaeldende selskabsdeltageres stemmerettigheder.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 skal der til modervirksomhedens stemmerettigheder og rettigheder med hensyn til udnaevnelse eller afskedigelse laegges alle andre kontrollerede virksomheders rettigheder saavel som rettigheder, der besiddes af en person eller enhed, som optraeder i eget navn, men paa vegne af modervirksomheden eller enhver anden kontrolleret virksomhed.

Artikel 9

1. De kompetente myndigheder kan dispensere fra kravet om underretning efter artikel 4, stk. 1, naar en professionel vaerdipapirforhandler erhverver eller afhaender en betydelig andel, jf. artikel 4, for saa vidt denne foretager denne erhvervelse eller afhaendelse i egenskab af professionel vaerdipapirforhandler og ikke benytter denne erhvervelse til at gribe ind i det paagaeldende selskabs forvaltning.

2. De kompetente myndigheder kraever, at de i stk. 1 omhandlede professionelle vaerdipapirforhandlere skal vaere medlemmer af en fondsboers, som er beliggende i eller udoever virksomhed i en medlemsstat, eller skal vaere godkendt eller kontrolleret af en kompetent myndighed, jf. artikel 12.

Artikel 10

1. Det selskab, som har modtaget underretning efter artikel 4, stk. 1, foerste afsnit, skal for sit vedkommende snarest muligt og senest ni kalenderdage efter modtagelsen af underretningen give meddelelse herom til offentligheden i hver medlemsstat, hvor dets aktier er optaget til officiel notering paa en fondsboers.

En medlemsstat kan bestemme, at den i foerste afsnit omhandlede meddelelse til offentligheden ikke skal gives af det paagaeldende selskab, men af tilsynsmyndigheden, eventuelt i samarbejde med selskabet.

2. Meddelelsen efter stk. 1 skal offentliggoeres i et eller flere dagblade, der er landsdaekkende eller har stor udbredelse i den eller de paagaeldende medlemsstater, eller gives offentligheden enten skriftligt paa steder, der angives i annoncer indrykket i et eller flere dagblade, der er landsdaekkende eller har stor udbredelse i den eller de paagaeldende stater, eller paa tilsvarende maade, som er godkendt af de kompetente myndigheder.

Disse meddelelser skal affattes paa det eller de officielle sprog eller paa et af de officielle sprog eller paa et andet sprog, forudsat at det eller de officielle sprog eller det andet sprog i den paagaeldende medlemsstat saedvanligvis anvendes i forbindelse med finansielle anliggender og er godkendt af de kompetente myndigheder.

Artikel 11

De kompetente myndigheder kan undtagelsesvis give de i artikel 1, stk. 1, naevnte selskaber dispensation for deres pligt til at give offentligheden meddelelse i henhold til artikel 10, naar disse myndigheder finder, at udbredelsen af saadanne oplysninger vil stride mod den offentlige interesse eller tilfoeje de paagaeldende selskaber betydelig skade, forudsat at undladelse af offentliggoerelse i sidstnaevnte tilfaelde ikke kan medfoere, at offentligheden vildledes med hensyn til kendsgerninger og forhold af betydning for vurderingen af de paagaeldende vaerdipapirer.

Artikel 12

1. Medlemsstaterne udpeger den eller de myndigheder, der er kompetente ved anvendelsen af dette direktiv, og underretter Kommissionen herom, om noedvendigt med angivelse af den eventuelle kompetencefordeling mellem disse myndigheder.

2. Medlemsstaterne skal sikre, at de kompetente myndigheder tillaegges de befoejelser, der er noedvendige for udoevelsen af deres hverv.

3. De kompetente myndigheder i medlemsstaterne skal samarbejde, hvor det maatte vaere noedvendigt med henblik paa udfoerelsen af deres hverv, og udveksle alle fornoedne oplysninger med henblik herpaa.

Artikel 13

Ved anvendelsen af dette direktiv er de kompetente myndigheder myndighederne i den medlemsstat, hvis lovgivning gaelder for de selskaber, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1. Artikel 14

1. Medlemsstaterne foreskriver, at alle personer, der er eller har vaeret beskaeftiget hos de kompetente myndigheder, undergives tavshedspligt. Denne tavshedspligt indebaerer, at fortrolige oplysninger, som de paagaeldende modtager i forbindelse med deres hverv, ikke maa videregives til nogen anden person eller myndighed, medmindre dette kan ske i henhold til lovbestemmelser.

2. Stk. 1 er dog ikke til hinder for, at de kompetente myndigheder i de forskellige medlemsstater kan udveksle de oplysninger, der er omhandlet i dette direktiv. De saaledes udvekslede oplysninger omfattes af den tavshedspligt, der paahviler personer, som er eller har vaeret beskaeftiget hos de kompetente myndigheder, der modtager de paagaeldende oplysninger.

3. Den kompetente myndighed, som i henhold til stk. 2 modtager fortrolige oplysninger, maa udelukkende anvende dem i udfoerelsen af sit hverv.

Artikel 15

Medlemsstaterne fastsaetter passende sanktioner for det tilfaelde, at de fysiske personer eller juridiske enheder samt de selskaber, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, ikke overholder bestemmelserne i dette direktiv.

Artikel 16

1. Det i henhold til artikel 20 i direktiv 79/279/EOEF nedsatte kontaktudvalg har ligeledes til opgave:

a) at muliggoere regelmaessige samraad om de eventuelle konkrete problemer, der opstaar i forbindelse med anvendelsen af dette direktiv, og som det maatte skoennes hensigtsmaessigt at droefte

b) at lette samraad mellem medlemsstaterne om strengere og supplerende forpligtelser, som de i henhold til artikel 3 har mulighed for at kraeve med henblik paa at samordne de forpligtelser, der gaelder i alle medlemsstaterne, i henhold til Traktatens artikel 54, stk. 3, litra g)

c) om noedvendigt at raadgive Kommissionen med hensyn til eventuelle tilfoejelser til og aendringer af dette direktiv.

Artikel 17

1. Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for inden den 1. januar 1991 at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 18

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 12. december 1988.

Paa Raadets vegne

P. ROUMELIOTIS

Formand

(1) EFT nr. C 351 af 31. 12. 1985, s. 35 og

EFT nr. C 255 af 25. 9. 1987, s. 6.

(2) EFT nr. C 125 af 11. 5. 1987, s. 144 og

EFT nr. C 309 af 5. 12. 1988.

(3) EFT nr. C 263 af 20. 10. 1986, s. 1.

(4) EFT nr. L 66 af 16. 3. 1979, s. 21.

(5) EFT nr. L 62 af 5. 3. 1982, s. 22.

(1) EFT nr. L 193 af 18. 7. 1983, s. 1.

Top