EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987L0357

Rådets direktiv 87/357/EØF af 25. juni 1987 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om produkter, der på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og herigennem være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed

OJ L 192, 11.7.1987, p. 49–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 007 P. 244 - 245
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 007 P. 244 - 245
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 007 P. 246 - 247
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 007 P. 246 - 247
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 22 - 23

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/357/oj

31987L0357

Rådets direktiv 87/357/EØF af 25. juni 1987 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om produkter, der på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og herigennem være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed

EF-Tidende nr. L 192 af 11/07/1987 s. 0049 - 0050
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 7 s. 0244
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 7 s. 0244


*****

RAADETS DIREKTIV

af 25. juni 1987

om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om produkter, der paa grund af deres ydre fremtraeden kan forveksles med andre produkter og herigennem vaere til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed

(87/357/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 100,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (2), og

ud fra foelgende betragtninger:

I flere medlemsstater findes der love eller administrative bestemmelser vedroerende visse produkter, der paa grund af deres ydre fremtraeden kan forveksles med andre produkter og herigennem vaere til fare for forbrugernes sikkerhed eller sundhed; disse bestemmelsers indhold, omfang og anvendelsesomraade er imidlertid forskellige; de omfatter i visse medlemsstater alle produkter, der fremtraeder som levnedsmidler uden at vaere det, og i andre medlemsstater saerlige produkter, der kan forveksles med levnedsmidler, navnlig slik;

denne situation medfoerer betydelige hindringer for den frie udveksling af varer samt ulige konkurrencevilkaar i Faellesskabet uden af den grund at sikre en effektiv beskyttelse af forbrugerne, navnlig boern;

disse hindringer for faellesmarkedets etablering og funktion boer afskaffes, og forbrugeren sikres en hensigtsmaessig beskyttelse i overensstemmelse med Raadets resolutioner af 14. april 1975 og 19. maj 1981 om Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskabs foerste (3) henholdsvis andet (4) program for en politik vedroerende forbrugerbeskyttelse og -oplysning samt Raadets resolution af 23. juni 1986 om et nyt fremstoed for forbrugerbeskyttelsen (5);

der boer gaelde ensartede beskyttelsesniveauer for forbrugernes sundhed og sikkerhed i de forskellige medlemsstater;

med henblik herpaa boer markedsfoering, indfoersel, fremstilling og udfoersel af produkter som paa grund af deres ydre fremtraeden kan forveksles med andre produkter og herigennem vaere til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed forbydes;

det boer foreskrives at medlemsstaternes kompetente myndigheder skal foere kontrol;

i overensstemmelse med de i Raadets resolutioner om forbrugerbeskyttelse indeholdte principper boer farlige produkter traekkes tilbage fra markedet;

med henblik paa at sikre en ensartet anvendelse i Faellesskabet af principperne i dette direktiv boer der indfoeres mulighed for at foretage udvekslinger af synspunkter samt at undersoege de forbuds- eller tilbagetraekningsforanstaltninger, medlemsstaterne traeffer; denne undersoegelse og disse udvekslinger af synspunkter kan ske i Det Raadgivende Udvalg, som er nedsat ved afgoerelse 84/133/EOEF (6);

under hensyn til den eventuelle noedvendighed af at udvide anvendelsesomraadet til at omfatte andre farlige efterligninger end efterligninger af levnedsmidler og at vurdere og revidere de procedurer, som er fastsat i dette direktiv, boer det fastsaettes, at Raadet to aar efter direktivets ivaerksaettelse, paa grundlag af en rapport fra Kommissionen om de indhoestede erfaringer, traeffer afgoerelse om en eventuel tilpasning af disse bestemmelser -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Dette direktiv finder anvendelse paa de i stk. 2 omhandlede produkter, der paa grund af deres ydre fremtraeden kan forveksles med andre og herigennem vaere til fare for forbrugernes sikkerhed eller sundhed.

2. De i stk. 1 omhandlede produkter er saadanne, som skoent de ikke er levnedsmidler, har en form, duft, farve, udseende, praesentationsform, maerkning samt volumen eller stoerrelse, der bevirker, at forbrugere, navnlig boern, kan forveksle dem med levnedsmidler og derfor tage dem i munden, sutte paa dem eller nedsvaelge dem og saaledes udsaette sig for kvaelning, forgiftning, perforering eller blokering af spiseroeret.

Artikel 2

Medlemsstaterne traeffer alle noedvendige foranstaltninger til at forbyde markedsfoering, indfoersel og enten fremstilling eller udfoersel af de i dette direktiv omhandlede produkter.

Artikel 3

Medlemsstaterne soerger navnlig for, at der foeres kontrol med de produkter, der findes paa markedet, med henblik paa at sikre, at produkter, der er omfattet af dette direktiv, ikke markedsfoeres, og traeffer alle hensigtsmaessige foranstaltninger til at sikre, at deres kompetente myndigheder traekker alle af dette direktiv omfattede produkter, der maatte vaere i handelen, tilbage fra markedet eller foranlediger dem trukket tilbage fra markedet.

Artikel 4

1. Hvis en medlemsstat traeffer en saerlig foranstaltning i henhold til artikel 2 og 3, underretter den Kommissionen herom. Den giver en beskrivelse af det paagaeldende produkt samt en begrundelse for sin beslutning.

Hvis der allerede kraeves underretning om produktet i henhold til beslutning 84/133/EOEF, skal der ikke gives underretning i henhold til dette direktiv.

Kommissionen videregiver hurtigst muligt disse oplysninger til de oevrige medlemsstater.

2. Kommissionen eller en medlemsstat kan indkalde det ved beslutning 84/133/EOEF nedsatte udvalg med henblik paa en droeftelse af spoergsmaal i forbindelse med anvendelsen af dette dirktiv.

Artikel 5

To aar efter den i artikel 6 naevnte dato tager Raadet paa grundlag af en rapport fra Kommissionen om de indvundne erfaringer, ledsaget af relevante forslag, stilling til, om direktivet eventuelt skal tilpasses, navnlig med henblik paa at udvide anvendelsesomraadet til at omfatte andre farlige efterligninger end efterligninger af levnedsmidler, og om fremgangsmaaderne i artikel 4 eventuelt boer revideres.

Artikel 6

1. Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv senest den 26. juni 1989. De underretter straks Kommissionen herom.

2. Medlemsstaterne tilsender Kommissionen ordlyden af de bestemmelser, som de udsteder paa det af dette direktiv omfattede omraade.

Artikel 7

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 25. juni 1987.

Paa Kommissionens vegne

H. DE CROO

Formand

(1) EFT nr. C 156 af 15. 6. 1987.

(2) EFT nr. C 150 af 9. 6. 1987, s. 1.

(3) EFT nr. C 92 af 25. 4. 1975, s. 1.

(4) EFT nr. C 133 af 3. 6. 1986, s. 1.

(5) EFT nr. C 167 af 5. 7. 1986, s. 1.

(6) EFT nr. L 70 af 13. 3. 1984, s. 16.

Top