Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985L0611

Rådets direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter)

OJ L 375, 31.12.1985, p. 3–18 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 06 Volume 003 P. 38 - 53
Portuguese special edition: Chapter 06 Volume 003 P. 38 - 53
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 002 P. 116 - 129
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 002 P. 116 - 129
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 139 - 154
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 139 - 154
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 139 - 154
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 139 - 154
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 139 - 154
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 139 - 154
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 139 - 154
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 139 - 154
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 139 - 154
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 138 - 153
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 138 - 153

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2011; ophævet ved 32009L0065

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/611/oj

31985L0611

Rådets direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter)

EF-Tidende nr. L 375 af 31/12/1985 s. 0003 - 0018
den finske specialudgave: kapitel 6 bind 2 s. 0116
den spanske specialudgave: Kapitel 06 bind 3 s. 0038
den svenske specialudgave: kapitel 6 bind 2 s. 0116
den portugisiske specialudgave: Kapitel 06 bind 3 s. 0038


RAADETS DIREKTIV af 20. december 1985 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i vaerdipapirer (investeringsinstitutter) (85/611/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab, saerlig artikel 57, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg(3), og ud fra foelgende betragtninger:

Medlemsstaternes lovgivning paa omraadet for institutter for kollektiv investering afviger vaesentligt fra hinanden, navnlig med hensyn til de kontrolforpligtelser, saadanne institutter er underlagt; disse afvigelser skaber forstyrrelser i konkurrencevilkaarene for disse institutter og sikrer ikke en ligelig beskyttelse af deltagerne;

en samordning af de nationale lovgivninger, der gaelder for institutterne for kollektiv investering, forekommer derfor hensigtmaessig med henblik paa indbyrdes at tilnaerme konkurrencevilkaarene for disse institutter paa faellesskabsplan og derved gennemfoere en mere effektiv og ensartet beskyttelse af deltagerne; en saadan samordning forekommer hensigtsmaessig med henblik paa at goere det lettere for et institut for kollektiv investering hjemmehoerende i én medlemsstat at markedsfoere sine andele paa de oevrige medlemsstaters omraade;

med gennemfoerelsen af disse maalsaetninger bliver det lettere at ophaeve begraensningerne i den frie bevaegelighed paa faellesskabsplan for andele fra institutter for kollektiv inve- stering; en saadan samordning fremmer oprettelsen af et europaeisk kapitalmarked;

under hensyn til disse maalsaetninger boer der indfoeres faelles minimumsbestemmelser for institutter for kollektiv investering hjemmehoerende i Faellesskabet for saa vidt angaar deres godkendelse, tilsyn, struktur, aktiviteter samt de oplysninger, de skal offentliggoere;

med forbehold af bestemmelserne for kapitalbevaegelser vil anvendelsen af saadanne faelles bestemmelser vaere en tilstraekkelig garanti for, at institutter for kollektiv investering hjemmehoerende i en medlemsstat kan markedsfoere deres andele i andre medlemsstater, uden at disse kan underlaegge disse institutter eller deres andele nogen som helst bestemmelser, bortset fra bestemmelser som i de paagaeldende stater ikke henhoerer under de omraader, der omfattes af dette direktiv; det boer dog fastsaettes, at hvis et institut for kollektiv investering markedsfoerer sine andele i en anden medlemsstat end den, hvori det er hjemmehoerende, skal det i denne anden medlemsstat traeffe alle noedvendige foranstaltninger, for at deltagerne i denne anden medlemsstat frit kan udoeve deres oekonomiske rettigheder og raade over de relevante oplysninger;

samordningen boer i foerste omgang begraenses til medlemsstaternes lovgivning vedroerende institutter for kollektiv investering (bortset fra den lukkede type), som udbyder deres andele til offentligheden i Faellesskabet, og hvis eneste maal er at foretage investering i vaerdipapirer (i det vaesentlige vaerdipapirer, der er noteret paa officielle fondsboerser eller lignende regulerede markeder); ordningen for de institutter for kollektiv investering, som direktivet ikke finder anvendelse paa, rejser forskellige problemer, som boer loeses gennem andre bestemmelser, og saadanne institutter vil foelgelig blive gjort til genstand for en senere samordning; indtil en saadan samordning har fundet sted, kan medlemsstaterne navnlig fastlaegge, hvilke kategorier af investeringsinstitutter der skal holdes uden for direktivets anvendelsesomraade paa grund af deres investerings- og laaneoptagelsespolitik, og fastsaette de saerlige regler, der skal gaeldefor disse investeringsinstitutter, naar de udoever deres virk- somhed paa den paagaeldende medlemsstats omraade;

den frie markedsfoering af andele fra investeringsinstitutter, der har tilladelse til at placere op til 100 % af deres aktiver i vaerdipapirer, som er udstedt af en og samme emittent (stat, lokal offentlig myndighed osv.), maa hverken direkte eller indirekte bevirke, at kapitalmarkedet forstyrres, at en medlemsstats finansiering vanskeliggoeres, eller at der skabes oekonomiske situationer svarende til dem, som artikel 68, stk. 3, i traktaten sigter mod at undgaa,

der boer tages hensyn til den saerlige situation paa finansmarkederne i Den hellenske Republik og republikken Portugal, idet der indroemmes disse stater en laengere frist for gennemfoerelsen af dette direktiv -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

AFDELING I Almindelige bestemmelser og anvendelsesomraade

Artikel 1

1. Medlemsstaterne lader bestemmelserne i dette direktiv gaelde for saadanne institutter for kollektiv investering i vaerdipapirer (investeringsinstitutter), som er beliggende paa deres omraade.

2. Ved anvendelsen af dette direktiv og med forbehold af artikel 2 forstaas ved investeringsinstitutter saadanne foretagender,

-der har som eneste formaal at foretage kollektiv investering i vaerdipapirer af kapital tilvejebragt ved henvendelse til offentligheden, og hvis virksomhed bygger paa princippet om risikospredning, og -hvis andele paa forlangende af ihaendehaverne, skal tilbagekoebes eller indloeses direkte eller indirekte for midler af disse institutters formue. Det forhold, at et investeringsinstitut traeffer foranstaltninger med henblik paa, at kursvaerdien for dets andele ikke afviger vaesentligt fra nettovaerdien, ligestilles med saadanne tilbagekoeb eller indloesninger.

3. Disse institutter kan i henhold til loven oprettes ifoelge aftale (investeringsfonde administreret af administrationsselskaber) eller som »trusts« (»unit trusts«) eller i henhold til vedtaegter (investeringsselskab).

I henhold til dette direktiv omfatter udtrykket »investeringsfond« ligeledes begrebet »unit trust«.

4. Dette direktiv omfatter imidlertid ikke investeringsselskaber, hvis formue gennem datterselskaber hovedsagelig investeres i andre vaerdier end vaerdipapirer.

5. Medlemsstaterne forbyder investeringsinstitutter, der er omfattet af dette direktiv, at aendre status til investeringsinstitutter, som ikke er underlagt dette direktiv.

6. Med forbehold af bestemmelserne om kapitalbevaegelser og i artikel 44 og 45 og artikel 52, stk. 2, maa en medlemsstat ikke fastsaette andre bestemmelser paa det omraade, der omfattes af direktivet, for investeringsinstitutter i en anden medlemsstat, eller for saadanne institutters andele, saafremt disse markedsfoeres paa den paagaeldende medlemsstats omraade.

7. Med forbehold af stk. 6 kan medlemsstaterne for inve- steringsinstitutter paa deres eget omraade fastsaette strengere bestemmelser end dem, der er fastsat i artikel 4 ff., samt supplerende bestemmelser, saafremt saadanne bestemmelser finder almindelig anvendelse og ikke strider mod bestemmelserne i dette direktiv.

Artikel 2

1. Foelgende investeringsinstitutter anses ikke for inve- steringsinstitutter omfattet af dette direktiv:

-lukkede investeringsinstitutter,

-investeringsinstitutter, der tilvejebringer kapital uden at soege at tilbyde deres andele til offentligheden i Faellesskabet eller en del af dette,

-investeringsinstitutter, hvis andele i henhold til fondsbestemmelserne eller investeringsselskabers vedtaegter kun maa saelges til offentligheden i tredjelande,

-de kategorier af investeringsinstitutter, der er fastlagt i bestemmelserne i den medlemsstat, hvor investeringsinstituttet er beliggende, og for hvilke reglerne i afdeling V og artikel 36 paa grund af investeringsinstitutternes investerings- og laaneoptagelsespolitik er uhensigtsmaessige.

2. Ved udloebet af en frist paa fem aar fra direktivets ivaerksaettelse forelaegger Kommissionen en rapport for Raadet om anvendelsen af stk. 1, navnlig fjerde led. Den foreslaar om fornoedent passende foranstaltninger med henblik paa at udvide anvendelsesomraadet.

Artikel 3

Ved anvendelsen af dette direktiv betragtes et investeringsinstitut som beliggende i den medlemsstat, hvor investeringsfondens administrationsselskab eller investeringsselskabet har sit vedtaegtsmaessige hjemsted. Medlemsstaterne skal kraeve, at hovedadministrationen er beliggende i samme medlemsstat som det vedtaegtsmaessige hjemsted.

AFDELING II Godkendelse af et investeringsinstitut

Artikel 4

1. Et investeringsinstitut skal for at kunne udoeve sin virksomhed vaere godkendt af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor det paagaeldende investeringsinstitut er beliggende, i det foelgende benaevnt »kompetente myndigheder«.

En saadan godkendelse har gyldighed i samtlige medlemsstater.

2. En investeringsfonds godkendelse er betinget af, at de kompetente myndigheder har godkendt administrationsselskabet, fondsbestemmelserne samt valget af depositar. Et investeringsselskabs godkendelse er betinget af, at de kompetente myndigheder har godkendt dets vedtaegter og valget af depositar.

3. De kompetente myndigheder maa ikke godkende et investeringsinstitut, hvis medlemmerne af ledelsen af administrationsselskabet, investeringsselskabet eller depositaren ikke er i besiddelse af den fornoedne haederlighed eller erfaring til udoevelsen af deres virksomhed. Med henblik herpaa skal navn mv. paa medlemmerne af administrationsselskabets, investeringsselskabets og depositarens ledelse saavel som enhver udskiftning inden for ledelsen straks anmeldes til de kompetente myndigheder.

Ved ledelse forstaas de personer, som i medfoer af lov eller vedtaegter repraesenterer administrationsselskabet, investeringsselskabet eller depositaren, eller som rent faktisk fastlaegger retningslinjerne for administrationsselskabets, inve- steringsselskabets eller depositarens virksomhed.

4. Enhver udskiftning af administrationsselskab eller af depositar saavel som enhver aendring af fondsbestemmelserne eller af vedtaegterne for et investeringsselskab skal godkendes af de kompetene myndigheder.

AFDELING III Forpligtelser med hensyn til investeringsfondes struktur

Artikel 5

Administrationsselskabet skal raade over tilstraekkelige midler til rent faktisk at kunne udoeve sin virksomhed og opfylde sine forpligtelser.

Artikel 6

Administrationsselskabets virksomhed skal indskraenke sig til administration af investeringsfonde og investeringsselskaber.

Artikel 7

1. Investeringsfondens formue skal opbevares hos en depositar.

2. Depositarens ansvar som omhandlet i artikel 9 beroeres ikke af, at depositaren overlader opbevaringen af formuen eller en del af denne til tredjemand.

3. Depositaren skal endvidere a)sikre sig, at salg, udstedelse, tilbagekoeb, indloesning og mortifikation af andele, for fondens regning eller foretaget af administrationsselskabet, foregaar i overensstemmelse med loven og fondsbestemmelserne;

b)sikre sig, at vaerdiansaettelsen af andelene foregaar i overensstemmelse med loven og fondsbestemmelserne;

c)udfoere administrationsselskabets instrukser, medmin- dre disse strider mod loven og fondsbestemmelserne;

d)sikre sig, at modydelsen i forbindelse med transaktioner, der beroerer fondens formue modtages inden for den saedvanlige frist;

e)sikre sig, at fondens udbytte anvendes i henhold til loven og fondsbestemmelserne.

Artikel 8

1. Depositaren skal enten have vedtaegtsmaessigt hjemsted i den medlemsstat, hvor administrationsselskabet har sit vedtaegtsmaessige hjemsted, eller vaere etableret dér, saafremt det vedtaegtsmaessige hjemsted er beliggende i en anden medlemsstat.

2. Depositaren skal vaere et foretagende under offentligt tilsyn. Depositaren skal yde tilstraekkelig finansiel og faglig sikkerhed for reelt at kunne udoeve hvervet som depositar og til at kunne opfylde de forpligtelser, der foelger af bestridelsen af dette hverv.

3. Medlemsstaten fastlaegger, hvilke kategorier af de i stk. 2 omhandlede foretagender der kan vaelges som depositar.

Artikel 9

Depositaren er i henhold til gaeldende lov i den stat, hvori administrationsselskabet har sit vedtaegtsmaessige hjemsted, ansvarlig over for administrationsselskabet og deltagerne for enhver skade, disse maatte lide som foelge af retsstridig, manglende eller mangelfuld opfyldelse af depositarens forpligtelser. For deltagernes vedkommende kan ansvaret goeres gaeldende direkte eller indirekte gennem administrationsselskabet, alt efter arten af det juridiske forhold mellem depositaren, administrationsselskabet og deltagerne.

Artikel 10

1. Virksomhed som administrationsselskab og som depositar maa ikke udoeves af samme selskab.

2. Administrationsselskabet og depositaren skal under udoevelsen af deres respektive virksomhed handle uafhaengigt og udelukkende i deltagernes interesse.

Artikel 11

Det skal ved lov eller i fondsbestemmelserne fastsaettes, paa hvilke betingelser udskiftning af administrationsselskabet og depositaren kan finde sted, og hvorledes deltagerne skal beskyttes ved en saadan udskiftning.

AFDELING IV Forpligtelser med hensyn til investeringsselskabernes struktur og deres depositar

Artikel 12

Medlemsstaterne fastsaetter investeringsselskabets juridiske form. Selskabet skal raade over en tilstraekkelig stor indbetalt kapital til rent faktisk at kunne udoeve sin virksomhed og opfylde sine forpligtelser.

Artikel 13

Et investeringsselskab maa ikke udoeve anden virksomhed end den i artikel 1, stk. 2, omhandlede.

Artikel 14

1. Investeringsselskabets formue skal opbevares hos en depositar.

2. Depositarens ansvar som omhandlet i artikel 16 beroeres ikke af, at depositaren overlader opbevaringen af formuen eller en del af denne til tredjemand.

3. Depositaren skal endvidere sikre sig,

a)at salg, udstedelse, tilbagekoeb, indloesning og mortifikation af andele foretaget af investeringsselskabet eller for dettes regning, foregaar i overensstemmelse med loven og selskabets vedtaegter;

b)at modydelsen i forbindelse med transaktioner, der beroerer selskabets formue, modtages inden for den saedvanlige frist;

c)at selskabets udbytte anvendes i overensstemmelse med loven og vedtaegterne.

4. En medlemsstat kan beslutte, at investeringsselskaber, der er beliggende paa dens omraade, og som udelukkende omsaetter deres andele paa en eller flere fondsboerser, som optager selskabernes andele til offentlig notering, ikke er forpligtet til at have en depositar, som omhandlet i dette direktiv.

Artikel 34, 37 og 38 gaelder ikke for saadanne selskaber. De regler, der anvendes for at fastsaette vaerdien af disse selskabers formue, skal dog fremgaa af loven og/eller selskabernes vedtaegter.

5. En medlemsstat kan beslutte, at investeringsselskaber, der er beliggende paa dens omraade, og som omsaetter mindst 80 % af deres andele paa en eller flere boerser, som er anfoert i vedtaegterne, ikke er forpligtet til at have en depositar som omhandlet i dette direktiv paa den betingelse at de naevnte andele noteres officielt paa fondsboerserne i de medlemsstater, paa hvis omraade andelene markedsfoeres samt paa betingelse af, at de transaktioner, der foretages af selskabet uden for boersen, kun finder sted til boerskursen. I investeringsselskabets vedtaegter skal vaere angivet den boers i omsaetningslandet, hvis notering er bestemmende for prisen for de transaktioner, der uden for boersen foretages af dette selskab i det paagaeldende land.

En medlemsstat benytter sig kun af den i foregaaende afsnit omhandlede mulighed, hvis den finder, at deltagerne nyder en beskyttelse, der svarer til den, deltagerne i investeringsinstitutter, der har en depositar som omhandelt i dette direktiv, nyder.

Disse selskaber samt de i stk. 4 naevnte selskaber skal specielt a)i deres vedtaegter anfoere beregningsmaaden for nettoopgoerelsesvaerdien af andelene, medmindre dette er anfoert i loven;

b)intervenere paa markedet for at undgaa, at boersvaerdien af deres andele afviger mere en 5 % fra nettoopgoerelsesvaerdien af disse andele;

c)fastsaette nettoopgoerelsesvaerdien af andelene, meddele de kompetente myndigheder den mindst to gange om ugen og offentliggoere den to gange om maaneden.

En uafhaengig revisor skal mindst to gange om maaneden sikre sig, at beregningen af andelenes vaerdi sker i overensstemmelse med loven og selskabets vedtaegter. Ved samme lejlighed skal revisoren efterproeve, at selskabets formue investeres i henhold til forskrifterne i loven og vedtaeg- terne.

6. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om, hvilke selskaber der omfattes af de i stk. 4 og 5 omhandlede undtagelser.

Senest fem aar efter dette direktivs ivaerksaettelse aflaegger Kommissionen rapport til kontaktudvalget om gennemfoerelsen af stk. 4 og 5. Om noedvendigt foreslaar den egnede foranstaltninger efter udtalelse fra kontaktudvalget.

Artikel 15

1. Depositaren skal enten have vedtaegtsmaessigt hjemsted i den medlemsstat, hvor investeringsselskabet har sit vedtaegtsmaessige hjemsted, eller vaeret etableret dér, saafremt det vedtaegtsmaessige hjemsted er beliggende i en anden medlemsstat.

2. Depositaren skal vaere et foretagende under offentligt tilsyn. Depositaren skal yde tilstraekkelig finansiel og faglig sikkerhed for reelt at kunne udoeve hvervet som depositar og til at kunne opfylde de forpligtelser, der foelger af bestridelsen af dette hverv.

3. Medlemsstaterne fastlaegger, hvilke kategorier af de i stk. 2 omhandlede foretagender der kan vaelges som depositar.

Artikel 16

Depositaren er i henhold til gaeldende lov i den stat, hvori investeringsselskabet har sit vedtaegtsmaessige hjemsted, ansvarlig over for investeringsselskabet og deltagerne for enhver skade, disse maatte lide som foelge af retsstridig, manglende eller mangelfuld opfyldelse af depositarens forpligtelser.

Artikel 17

1. Virksomheden som investeringsselskab og som depositar maa ikke udoeves af samme selskab.

2. Depositaren skal under varetagelsen af sit hverv udelukkende handle i deltagernes interesse.

Artikel 18

Det skal ved lov eller i investeringsselskabets vedtaegter fastsaettes, paa hvilke betingelser udskiftning af depositaren kan finde sted, og hvorledes deltagerne skal beskyttes ved en saadan udskiftning.

AFDELING V Forpligtelser med hensyn til investeringsinstitutters investeringspolitik

Artikel 19

1. En investeringsfonds eller et investeringsselskabs portefoelje maa udelukkende bestaa af a)vaerdipapirer, der er optaget til officiel notering paa en medlemsstats fondsboers;

b)vaerdipapirer, der handles paa et andet marked i en medlemsstat, saafremt dette er reguleret, regelmaessigt arbejdende, anerkendt og offentligt;

c)vaerdipapirer, der er optaget til officiel notering paa en fondsboers i et tredjeland, eller som handles paa et andet reguleret marked i et tredjeland, som er regelmaessigt arbejdende, anerkendt og offentligt, saafremt valget af en saadan boers eller et saadant marked er godkendt af de kompetente myndigheder eller fastsat i loven og/eller fondsbestemmelserne eller i investeringsselskabets vedtaegter;

d)nyemitterede vaerdipapirer,

-saafremt der i emissionsbetingelserne gives tilsagn om, at der vil blive fremsat begaering om optagelse til officiel notering paa en fondsboers eller paa et andet reguleret marked, som er regelmaessigt arbejdende, anerkendt og offentligt, og saafremt valget af en saadan boers eller et saadant marked er tiltraadt af de kompetente myndigheder, eller fastsat i loven og/eller fondsbestemmelserne eller i investeringsselskabets vedtaegter;

-og saafremt der opnaas tilladelse til optagelse til notering inden udloebet af ét aar efter emissionen.

2. Dog a)kan et inveseringstinstitut investere hoejst 10 % af sin formue i andre vaerdipapirer end de i stk. 1 naevnte;

b)kan medlemsstaterne fastsaette, at investeringsinstitutter kan investere hoejst 10 % af deres formue i fordringer, som, ved anvendelsen af dette direktiv, paa grundlag af deres karakteristika kan sidestilles med vaerdipapirer, og som navnlig kan overdrages, omsaettes og til enhver tid eller i det mindste lige saa hyppigt som anfoert i artikel 34, vaerdiansaettes;

c)kan et investeringsselskab erhverve loesoere og fast ejendom, som er absolut paakraevet for den direkte udoevelse af dets virksomhed;

d)maa et investeringsinstitut hverken erhverve aedle metaller eller certifikater for disse.

3. De i stk. 2, litra a) og b), omhandlede investeringer maa under ingen omstaendigheder tilsammen overstige 10 % af investeringsinstituttets formue.

4. En investeringsfond og et investeringsselskab kan accessorisk besidde likvide midler.

Artikel 20

1. Medlemsstaterne tilstiller Kommissionen a)senest paa tidspunktet for dette direktivs gennemfoerelse, en fortegnelse over de fordringer, som de i henhold til artikel 19, stk. 2, litra b), har til hensigt at sidestille med vaerdipapirer, med angivelse af de sidestillede fordringers karakteristika samt begrundelsen for denne sidestilling;

b)de aendringer, som de agter at foretage i den i litra a) naevnte fortegnelse, samt de nye former for sidestilling, som de har til hensigt at foretage, samt begrundelsen for saadanne aendringer eller nye former for sidestilling.

2. Kommissionen meddeler straks de oevrige medlemsstater disse oplysninger samt de bemaerkninger, som den finder hensigtsmaessige. Saadanne meddelelser kan droeftes i konktaktudvalget efter fremgangsmaaden i artikel 53, stk. 4.

Artikel 21

1. Medlemsstaterne kan, paa de vilkaar og med de begraensninger, som de fastsaetter, tillade investeringsinstitutterne at goere brug af saadan teknik og saadanne hjaelpemidler, som angaar vaerdipapirtransaktioner, saafremt denne teknik og disse hjaelpemidler benyttes med henblik paa en effektiv forvaltning af portefoeljen.

2. Medlemsstaterne kan desuden bemyndige investeringsinstitutterne til at goere brug af teknik og hjaelpemidler, der er beregnet til at daekke kursrisici i forbindelse med forvaltningen af institutternes formue.

Artikel 22

1. Et investeringsinstitut maa ikke for mere end 5 % af sin formue investere i vaerdipapirer, der er udstedt af samme emittent.

2. Medlemsstaterne kan forhoeje den i stk. 1 naevnte graense til hoejst 10 %. I tilfaelde, hvor et investeringsinstitut fra samme emittent investerer i vaerdipapirer for mere end 5 % af sin formue, maa den samlede vaerdi af saadanne erhvervede vaerdipapirer, som instituttet ligger inde med, imidlertid ikke overstige 40 % af instituttets formue.

3. Medlemsstaterne kan forhoeje den i stk. 1 naevnte graense til hoejst 35 %, naar vaerdipapirerne er udstedt eller garanteret af en medlemsstat, af dennes lokale offentlige myndigheder, af et tredjeland eller af internationale institutioner af offentlig karakter, som en eller flere medlemsstater deltager i.

Artikel 23

1. Uanset artikel 22 og med forbehold af traktatens artikel 68, stk. 3, kan medlemsstaterne tillade, at investeringsinstitutter i henhold til princippet om risikospredning investerer op til 100 % af deres formue i forskellige emissioner af vaerdipapirer, der er udstedt eller garanteret af en medlemsstat, af dennes lokale myndigheder, af et tredjeland eller af internationale institutioner af offentlig karakter, in hvilke en eller flere medlemsstater deltager.

De kompetente myndigheder indroemmer kun denne undtagelse, saafremt de finder, at deltagerne i investeringsinstituttet opnaar den samme beskyttelse som deltagerne i et investeringsinstitut, der overholder graenserne i artikel 22.

Disse investeringsinstitutter skal ligge inde med vaerdipapirer fra mindst seks forskellige emissioner, uden at vaerdipapirerne fra en og samme emission dog maa overstige 30 % af investeringsinstituttets samlede aktiver.

2. De i stk. 1 omhandlede investeringsinstitutter skal udtrykkeligt i fondsbestemmelserne eller for investeringsselskabers vedkommende i vedtaegterne anfoere de stater, lokale offentlige myndigheder eller internationale institutioner af offentlig karakter, som udsteder eller garanterer de vaerdipapirer, hvori de agter at investere mere end 35 % af deres formue; disse fondsbestemmelser eller vedtaegter skal godkendes af de kompetente myndigheder.

3. Endvidere skal de i stk. 1 omhandlede investeringsinstitutter i deres prospekter og i alle reklameskrifter i en ioejnefaldende erklaering goere opmaerksom paa, at en saadan godkendelse er givet med angivelse af de stater, lokale offentlige myndigheder samt internationale institutter af offentlig karakter, i hvis vaerdipapirer de har investeret eller har til hensigt at investere mere end 35 % af deres formue.

Artikel 24

1. Et investeringsinstitut maa kun erhverve andele i andre aabne institutter for kollektiv investering, saafremt de anses for investeringsinstitutter i henhold til artikel 1, stk. 2, foerste og andet led.

2. Et investeringsinstitut maa ikke investere i andele i saadanne investeringsinstitutter for mere end 5 % af sin formue.

3. Erhvervelse af andele i en investeringsfond, der administreres af samme administrationsselskab eller af ethvert andet selskab, som er knyttet til administrationssel- skabet inden for et administrations- eller tilsynsfaellesskab eller ved en vaesentlig direkte eller indirekte deltagelse, er kun tilladt, naar det drejer sig om en investeringsfond, som i overensstemmelse med sine bestemmelser har specialiseret sig i at investere sin formue i vaerdier, der hidroerer fra en saerlig geografisk eller oekonomisk sektor, og saafremt de kompetente myndigheder har givet tilladelse til erhvervelsen. Denne tilladelse gives kun, hvis investeringsfonden har givet meddelelse om, at den har til hensigt at goere brug af denne mulighed, og saafremt denne mulighed udtrykkeligt er naevnt i dens bestemmelser.

Administrationsselskabet kan ikke for transaktioner vedroerende andele i investeringsfonden paa regnskabet optage afgifter eller udgifter, naar dele af en investeringsfonds formue er anbragt i andele i en anden investeringsfond, som ligeledes administreres af samme administrationsselskab, eller af ethvert andet selskab, der er knyttet til administrationsselskabet inden for et administrations- eller tilsynsfaellesskab eller ved en vaesentlig direkte eller indirekte deltagelse.

4. Stk. 3 finder ligeledes anvendelse, saafremt et investeringsselskab erhverver andele i et andet investeringsselskab, hvortil det er knyttet, jf. stk. 3.

Stk. 3 finder endvidere anvendelse, saafremt et investeringsselskab erhverver andele i en investeringsfond, som det er knyttet til, eller saafremt en investeringsfond erhverver andele i et investeringsselskab, som den er knyttet til.

Artikel 25

1. Et investeringsselskab eller et administrationsselskab maa for saa vidt angaar samtlige de investeringsfonde, de administrerer, og som henhoerer under dette direktivs anvendelsesomraade, ikke erhverve aktier med stemmeret, som giver det mulighed for at udoeve en betydelig indflydelse paa administrationen af en emittent.

Med henblik paa anvendelse af det i foerste afsnit omhandlede princip skal medlemsstaterne indtil naermere samordning tage hensyn til de eksisterende regler i de oevrige medlemsstaters lovgivning, hvori dette princip er defineret.

2. Desuden kan et investeringsselskab eller en investeringsfond ikke erhverve mere end -10 % af aktierne uden stemmeret fra en og samme emittent;

-10 % af obligationerne fra en og samme emittent;

-10 % af andelene fra et og samme institut for kollektiv investering, som omhandlet i artikel 1, stk. 2, foerste og andet led.

De graenser, der er fastsat i andet og tredje led, skal ikke overholdes ved erhvervelsen, hvis det paa dette tidspunkt ikke er muligt at beregne bruttobeloebet for obligationerne eller nettobeloebet for de udstedte vaerdipapirer.

3. Medlemsstaterne kan afstaa fra at anvende stk. 1 og 2 for saa vidt angaar a)vaerdipapirer, som er udstedt eller garanteret af en medlemsstat eller dennes lokale offentlige myndigheder;

b)vaerdipapirer, som er udstedt eller garanteret af et tredjeland;

c)vaerdipapirer, som er udstedt af internationale institutioner af offentlig karakter, i hvilken en eller flere medlemsstater deltager;

d)et investeringsinstituts besiddelse af aktier i et selskab, der er beliggende i et tredjeland, og som hovedsagelig investerer sin formue i vaerdipapirer fra emittenter, der er hjemmehoerende i det omhandlede land, saafremt saadan besiddelse i henhold til det omhandlede lands lovgivning udgoer investeringsinstituttets eneste mulighed for at investere i vaerdipapirer fra emittenter i det omhandlede land. Denne undtagelsesbestemmelse maa dog kun anvendes, saafremt selskabet i det paagaeldende tredjeland i sin investeringspolitik overholder de i artikel 22 og 24 samt de i stk. 1 og 2, i naervaerende artikel fastsatte graenser. I tilfaelde af overskridelser af de ved artikel 22 og 24 fastsatte graenser finder artikel 26 tilsvarende anvendelse;

e)et investeringsselskabs besiddelse af aktier i datterselskaber, som udelukkende og i investeringsselskabets interesse udoever en vis administrations-, raadgivnings- eller markedsfoeringsvirksomhed.

Artikel 26

1. De i denne afdeling fastsatte graenser skal ikke overholdes af investeringsinstitutterne ved udoevelsen af de tegningsrettigheder, som er knyttet til vaerdipapirer, der indgaar i formuen.

Medlemsstaterne kan under overholdelse af princippet om risikospredning tillade nyligt oprettede investeringsinstitutter at afvige fra artikel 22 og 23 i seks maaneder fra godkendelsesdatoen.

2. Saafremt de i stk. 1 omhandlede graenser overskrides af grunde, som investeringsinstituttet ikke har indflydelse paa, eller som foelge af udoevelse af tegningsrettigheder, skal instituttet i sin salgsvirksomhed prioritere normaliseringen af forholdene under hensyn til deltagernes interesser.

AFDELING VI Forpligtelser med hensyn til oplysninger til deltagerne A.Offentliggoerelse af prospekt og periodiske beretninger

Artikel 27

1. Investeringsselskabet og administrationsselskabet, for hver af de investeringsfonde, det administrerer, skal offentligoere -et prospekt,

-en aarsberetning for hvert regnskabsaar, samt -en halvaarsberetning, der daekker de foerste seks maaneder af regnskabsaaret.

2. AArsberetningen og halvaarsberetningerne skal offentliggoeres inden for foelgende frister at regne fra slutningen af den periode, som beretningen omhandler:

-4 maaneder for aarsberetningen,

-2 maaneder for halvaarsberetningen.

Artikel 28

Prospektet skal indeholde de oplysninger, der er noedvendige for, at investorerne kan danne sig et paalideligt skoen over den investering, der foreslaas dem. Af prospektet skal mindst fremgaa de oplysninger, der kraeves i det skema A, der er knyttet som bilag til dette direktiv, for saa vidt disse oplysninger ikke er indeholdt i de dokumenter, der i henhold til artikel 29, stk. 1, skal vaere vedlagt prospektet.

2. AArsberetningen skal indeholde en balance eller en formueopgoerelse, en grupperet opgoerelse over indtaegter og udgifter i det paagaeldende regnskabsaar, en beretning over aktiviteterne i det forloebne regnskabsaar og de oevrige oplysninger, der kraeves i det skema B, der er knyttet som bilag til dette direktiv, samt alle oplysninger af betydning, der goer det muligt for investorerne med fuldt kendskab til forholdene at bedoemme udviklingen i investeringsinstituttets virksomhed og dets resultater.

3. Halvaarsberetningen skal mindst indeholde de oplysninger, der fremgaar af afsnit I-IV i det skema B, der er knyttet som bilag til dette direktiv; naar investeringsinstituttet har udbetalt eller agter at udbetale a contoudbytte, skal taloplysningerne vise resultatet efter fradrag af skat for det paagaeldende halvaar og det a contoudbytte, der er udbetalt eller skal udbetales.

Artikel 29

1. Fondsbestemmelserne eller investeringsselskabets vedtaegter er en integrerende del af prospektet og skal vaere knyttet som bilag til dette.

2. De i stk. 1 omhandlede dokumenter behoever dog ikke at vaere knyttet som bilag til prospektet, saafremt ihaendehaveren af andele underrettes om, at disse dokumenter paa anmodning enten kan blive tilsendt eller kan gennemses paa et naermere angivet sted i hver enkelt medlemsstat, hvor andelene udbydes til salg.

Artikel 30

De vaesentligste dele af prospektet skal holdes á jour.

Artikel 31

De regnskabsmaessige oplysninger i aarsberetningerne skal revideres af en eller flere personer, der i medfoer af loven er autoriseret til at revidere regnskaber i overensstemmelse med Raadets direktiv 84/253/EOEF af 10. april 1984 paa grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om autorisation af personer, der skal foretage lovpligtig revision af regnskaber(1). Disse revisorers godkendelse, og i givet fald deres forbehold gengives ubeskaaret i hver aarsberetning.

Artikel 32

Et investeringsinstitut skal forelaegge sit prospekt og aendringer heri saavel som aarsberetningen og halvaarsberetningen for de kompetente myndigheder.

Artikel 33

1. Prospektet, sidste aarsberetning og den foelgende halvaarsberetning, hvis denne er offentliggjort, skal tilbydes gratis til investoren, inden kontrakten indgaas.

2. Desuden skal aars- og halvaarsberetningerne stilles til raadighed for offentligheden paa de steder, der er anfoert i prospektet.

3. AArs- og halvaarsberetningerne udleveres gratis til de deltagere, som anmoder derom.

B.Offentliggoerelse af andre oplysninger

Artikel 34

Et investeringsinstitut skal paa passende maade offentliggoere emissionsprisen eller salgsprisen, prisen ved tilbagekoeb eller ved indloesning, hver gang det emitterer, saelger, tilbagekoeber eller indloeser sine andele og mindst to gange om maaneden. De kompetente myndigheder kan dog give til- ladelse til, at saadanne meddelelser fra et investeringsinstitut kun offentliggoeres en gang om maaneden, saafremt dette ikke skader deltagernes interesser.

Artikel 35

Ved enhver annoncering, der indebaerer en opfordring til koeb af andele i et investeringsinstitut, skal opmaerksomheden henledes paa, at der findes et prospekt, og paa, hvor offentligheden kan faa det udleveret.

AFDELING VII Investeringsinstituttets almindelige forpligtelser

Artikel 36

1. Hverken -investeringsselskabet, eller -administrationsselskabet eller depositaren, som handler paa investeringsfondes vegne,

kan optage laan.

Et investeringsinstitut kan dog skaffe sig fremmed valuta ved »back-to-back«-laan.

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne tillade investeringsinstitutter at optage laan a)paa hoejst 10 % -af formuen for saa vidt angaar investeringsselskaber,

-af fondsvaerdierne for saa vidt angaar en investeringsfond,

saafremt der er tale om midlertidige laan;

b)paa hoejst 10 % af formuen, for saa vidt angaar investeringsselskaber, saafremt laanet optages for at muliggoere erhvervelse af fast ejendom, der er absolut noedvendig for den direkte fortsaettelse af deres virksomhed. I saa fald maa dette laan og de i litra a), omhandlede laan under ingen omstaendigheder tilsammen overstige 15 % af deres formue.

Artikel 37

1. Et investeringsinstitut skal paa en deltagers forlangende tilbagekoebe eller indloese sine andele.

2. Uanset stk. 1 a)kan et investeringsinstitut midlertidigt udsaette tilbagekoeb eller indloesning af sine andele i de tilfaelde og efter de naermere bestemmelser, der er fastsat ved lov, i fondsbestemmelserne eller i investeringsselskabets vedtaegter. Der maa kun finde udsaettelse sted i undtagelsestilfaelde, naar omstaendighederne kraever det, og naar der ved udsaettelsen tages hensyn til deltagerne interesser;

b)kan medlemsstaterne tillade, at de kompetente myndigheder i deltagernes eller offentlighedens interesse stiller krav om udsaettelse af tilbagekoeb eller indloesning af andele.

3. I de i stk. 2, litra a), omhandlede tilfaelde skal investeringsinstituttet omgaaende underrette de kompetente myndigheder om sin beslutning samt eventuelt myndighederne i andre medlemsstater, hvis investeringsinstituttet markedsfoerer sine andele her.

Artikel 38

Reglerne for vaerdiansaettelse af aktiverne saavel som beregningsmaaden for emissionsprisen eller salgsprisen samt prisen ved tilbagekoeb eller indloesning af andele i et investeringsinstitut skal vaere angivet i loven, fondsbestemmelserne eller investeringsselskabets vedtaegter.

Artikel 39

Udlodning eller geninvestering af udbytte fra en investeringsfond eller et investeringsselskab skal foregaa i overensstemmelse med loven og fondsbestemmelserne eller investeringsselskabets vedtaegter.

Artikel 40

Andele i et investeringsinstitut maa kun emitteres, hvis der inden for den saedvanlige frist foretages en indbetaling til investeringsinstituttets formue svarende til nettoemissionsprisen. Denne bestemmelse er ikke til hinder for udlodning af fondsandele.

Artikel 41

1. Med forbehold af artikel 19 og 21 maa hverken -et investeringsselskab, eller -et administrationsselskab eller en depositar, der handler paa investeringsfondes vegne,

yde kredit eller optraede som garant paa tredjemands vegne.

2. Stk. 1 er ikke til hinder for, at saadanne foretagender erhverver vaerdipapirer, som ikke er fuldt indbetalt.

Artikel 42

Hverken -et investeringsselskab, eller -et administrationsselskab eller en depositar, der handler paa investeringsfondes vegne,

maa foretage handel med vaerdipapirer uden daekning.

Artikel 43

Det skal i fondsbestemmelserne angives, hvilke vederlag og udgifter administrationsselskabet kan afholde over fondens midler, samt den maade, hvorpaa disse vederlag beregnes.

Det skal i loven eller i vedtaegterne for et investeringsselskab angives, hvilken form for omkostninger der paahviler selskabet.

AFDELING VIII Saerlige bestemmelser for investeringsinstitutter, som markedsfoerer deres andele i andre medlemsstater end dem, hvor de er hjemmehoerende

Artikel 44

1. Et investeringsinstitut, som markedsfoerer sine andele i en anden medlemsstat, skal overholde de love eller administrative bestemmelser, som gaelder i denne stat, og som ikke henhoerer under de omraader, der omfattes af dette direktiv.

2. Ethvert investeringsinstitut kan annoncere i den medlemsstat, hvor markedsfoeringen finder sted. Det skal overholde de bestemmelser, som gaelder for annoncering i denne stat.

3. Stk. 1 og 2 skal anvendes uden forskelsbehandling.

Artikel 45

I det i artikel 44 naevnte tilfaelde skal investeringsinstituttet under overholdelse af de love eller administrative bestemmelser, der gaelder i den medlemsstat, hvor markedsfoeringen finder sted, bl.a. traeffe de noedvendige foranstaltninger til, at de udbetalinger til deltagerne, det tilbagekoeb eller den indloesning af andele samt den formidling af oplysninger, der paahviler investeringsinstituttet, sikres deltagerne i denne stat.

Artikel 46

Saafremt et investeringsinstitut agter at markedsfoere sine andele i en anden medlemsstat end den, hvor det er beliggende, skal det paa forhaand underrette saavel de kompetente myndigheder som myndighederne i denne anden medlemsstat herom. Det skal samtidig sende sidstnaevnte myndigheder -en erklaering fra de kompetente myndigheder om, at investeringsinstituttet opfylder kravene i dette direktiv,

-sine fondsbestemmelser eller vedtaegter,

-sit prospekt,

-eventuelt den seneste aarsberetning og efterfoelgende halvaarsberetning, samt -oplysninger om de naermere retningslinjer for markedsfoering af dets andele i denne anden medlemsstat.

Investeringsinstituttet kan begynde at markedsfoere sine andele i denne anden medlemsstat to maaneder efter fremsendelsen af disse dokumenter, medmindre myndighederne i den paagaeldende medlemsstat ved en begrundet beslutning, der traeffes inden udloebet af fristen paa to maaneder, fastslaar, at de planlagte retningslinjer for markedsfoering af andele ikke er i overensstemmelse med de i artikel 44,

stk. 1, og artikel 45 omhandlede bestemmelser.

Artikel 47

Saafremt et investeringsinstitut markedsfoerer sine andele i en anden medlemsstat end den, hvor det er beliggende, skal det udsende de dokumenter og oplysninger, som skal offentliggoeres i den medlemsstat, hvor det er beliggende, i denne anden medlemsstat paa mindst et af sidstnaevnte stats nationale sprog og under samme betingelser som dem, der gaelder i hjemstaten.

Artikel 48

Investeringsinstitutterne kan for udoevelsen af deres virksomhed inden for Faellesskabet benytte samme faellesbetegnelse, saasom »investeringsselskab« eller »investeringsfond«, som de bruger i den medlemsstat, hvor de har hjemsted. Saafremt der er risiko for forveksling, kan vaertsmedlemsstaten med henblik paa tydeliggoerelse kraeve, at der til betegnelsen foejes en forklarende bemaerkning.

ADFELING IX Bestemmelser vedroerende de myndigheder, som skal udstede tilladelser og foere tilsyn

Artikel 49

1. Medlemsstaterne udpeger de myndigheder, som skal udoeve de i dette direktiv omhandlede befoejelser. De underretter Kommissionen herom og angiver samtidig den eventuelle fordeling af befoejelserne.

2. De i stk. 1 omhandlede myndigheder skal vaere offentlige myndigheder eller et organ, der er udpeget af det offentlige.

3. Myndighederne i den stat, hvor investeringsinstituttet er beliggende, har kompetence til at foere tilsyn med investeringsinstituttet. Dog har myndighederne i det land, hvor et investeringsinstitut markedsfoerer sine andele som anfoert i artikel 44, kompetence til at foere tilsyn med, at afdeling VIII overholdes.

4. For at kunne bestride deres hverv skal myndighederne vaere i besiddelse af alle fornoedne befoejelser og kontrolmidler.

Artikel 50

1. De i artikel 49 omhandlede myndigheder arbejder snaevert sammen med henblik paa udfoerelsen af deres hverv og skal til dette formaal udveksle alle fornoedne oplysninger.

2. Medlemsstaterne foreskriver, at alle personer, der er eller har vaeret beskaeftiget hos de i artikel 49 omhandlede myndigheder, undergives tjenstlig tavshedspligt. Denne tavshedspligt indebaerer, at de fortrolige oplysninger, disse personer modtager i forbindelse med deres hverv, kun maa videregives til andre personer eller myndigheder i henhold til gaeldende lovbestemmelser.

3. Stk. 2 er dog ikke til hinder for, at de i artikel 49 omhandlede myndigheder i de forskellige medlemsstater kan udveksle de meddelelser, som omhandles i dette direktiv. De saaledes udvekslede oplysninger omfattes af den tavshedspligt, som paahviler personer, der er eller har vaeret tjenestegoerende hos den modtagende myndighed.

4. Med forbehold af tilfaelde, der omfattes af strafferetlige bestemmelser, maa den i artikel 49 omhandlede myndighed, der modtager oplysninger, kun anvende disse i udoevelse af sit hverv, samt i tilfaelde, hvor denne udoevelse paaklages til hoejere myndighed elelr indbringes for domstolene.

Artikel 51

1. De i artikel 49 omhandlede myndigheder skal begrunde ethvert afslag paa en ansoegning om godkendelse samt enhver negativ afgoerelse, der traeffes i henhold til de generelle bestemmelser, der er fastsat i medfoer af dette direktiv, og underrette ansoegeren herom.

2. Medlemsstaterne drager omsorg for, at afgoerelser vedroerende et investeringsinstitut, truffet i medfoer af de love eller administrative bestemmelser, der er vedtaget i overensstemmelse med dette direktiv, kan indbringes for domstolene; dette gaelder ogsaa, hvis der ikke senest seks maaneder efter investeringsinstituttets indgivelse af en ansoegning, der indeholder alle de i henhold til gaeldende bestemmelser kraevede oplysninger, er truffet nogen afgoerelse.

Artikel 52

1. Kun myndighederne i den medlemsstat, hvor investeringsinstituttet er beliggende, kan traeffe foranstaltninger over for dette investeringsinstitut i tilfaelde af tilsidesaettelse af love eller administrative bestemmelser eller af de regler, der er fastsat i fondsbestemmelserne eller i investeringsselskabets vedtaegter.

2. Imidlertid kan myndighederne i den medlemsstat, hvor investeringsinstituttets andele markedsfoeres, traeffe foranstaltninger over for dette investeringsinstitut i tilfaelde af tilsidesaettelse af de i afdeling VIII omhandlede bestemmelser.

3. Enhver beslutning om inddragelse af godkendelse samt enhver anden alvorlig foranstaltning, der traeffes over for et investeringsinstitut, eller enhver udsaettelse af tilbagekoeb eller indloesning, der maatte paalaegges det, skal af myndighederne i den medlemsstat, hvor investeringsinstituttet er beliggende, straks meddeles myndighederne i de andre medlemsstater, hvor dette instituts andele markedsfoeres.

AFDELING X Kontaktudvalg

Artikel 53

1. Der oprettes under Kommissionen et kontaktudvalg, i det foelgende benaevnt »udvalget«, der har til opgave:

a)med forbehold af traktatens artikel 169 og 170 at lette en samordnet gennemfoerelse af dette direktiv, ved regelmaessigt samraad om de praktiske problemer, som maatte opstaa i forbindelse med dets gennemfoerelse, og hvor udveksling af synspunkter maatte anses for hensigtsmaessig;

b)at lette samraad mellem medlemsstaterne dels om de strengere bestemmelser eller tillaegsbestemmelser de kan fastsaette i henhold til artikel 1, stk. 7, dels om de bestemmelser, som de kan anvende i overensstemmelse med artikel 44 og 45.

c)om noedvendigt at raadgive Kommissionen med hensyn til aendringer eller tilfoejelser, som boer foretages i dette direktiv.

2. Det er ikke udvalgets opgave at vurdere berettigelsen af de afgoerelser, der traeffes af de i artikel 49 omhandlede myndigheder i individuelle sager.

3. Udvalget bestaar af personer, der er udpeget af medlemsstaterne, samt af repraesentanter for Kommissionen. Det har en repraesentant for Kommissionen som formand. Sekretariatsforretningerne varetages af Kommissionens tjenestegrene.

4. Udvalget indkaldes af formanden enten paa dennes eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats delegation. Det fastsaetter selv sin forretningsorden.

AFDELING XI Overgangsbestemmelser, undtagelsesbestemmelser og afsluttende bestemmelser

Artikel 54

Udelukkende til brug for danske investeringsinstitutter sidestilles de i Danmark emitterede pantebreve med de i artikel 19, stk. 1, litra b), omhandlede vaerdipapirer.

Artikel 55

Uanset artikel 7, stk. 1, og artikel 14, stk. 1, kan de kompetente myndigheder give de investeringsinstitutter, som paa datoen for vedtagelsen af dette direktiv, i overensstemmelse med deres nationale lovgivning havde flere depositarer, tilladelse til fortsat at have flere depositarer, saafremt myndighederne har garanti for, at de funktioner, der skal udoeves i henhold til artikel 7, stk. 3, og arti- kel 14, stk. 3, virkelig bliver udoevet.

Artikel 56

1. Uanset artikel 6 kan medlemsstaterne tillade admini- strationsselskaber at udstede ihaendehavercertifikater, der repraesenterer vaerdipapirer noteret paa navn fra andre selskaber.

2. Medlemsstaterne kan give administrationsselskaber, som paa datoen for vedtagelsen af dette direktiv, ogsaa udoever anden virksomhed end den i artikel 6 naevnte, tilladelse til at fortsaette hermed i en periode paa fem aar efter denne dato.

Artikel 57

1. Medlemsstaterne saetter senest den 1. oktober 1989 de noedvendige foranstaltninger i kraft for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

2. Medlemsstaterne kan give de investeringsinstitutter, der allerede bestaar ved dette direktivs gennemfoerelse, en periode paa hoejst tolv maaneder fra datoen for denne gennemfoerelse til at efterkomme de nye nationale bestemmelser.

3. Den hellenske Republik og republikken Portugal er bemyndiget til at udsaette gennemfoerelsen af dette direktiv til senest den 1. april 1992.

Kommissionen aflaegger et aar inden sidstnaevnte dato beretning til Raadet om, hvorledes dette direktiv er gennemfoert, og om Den hellenske Republiks og republikken Portugals eventuelle vanskeligheder med at overholde den i foerste afsnit afoerte dato.

Kommissionen foreslaar om noedvendigt Raadet at forlaenge denne frist med hoejst fire aar.

Artikel 58

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de vigtigste love eller administrative bestemmelser, som de udsteder paa det af dette direktiv omfattede omraade.

Artikel 59

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 20. december 1985.

Paa Raadets vegneR. KRIEPSFormand

(1)EFT nr. C 171 af 26. 7. 1976, s. 1.

(2)EFT nr. C 57 af 7. 3. 1977, s. 31.

(3)EFT nr. C 75 af 26. 3. 1977, s. 10.

(1)EFT nr. L 126 af 12. 5. 1984, s. 20.

BILAG

>TABELPOSITION>

SKEMA B Oplysninger, som skal indgaa i de periodiske beretninger I.Formueopgoerelse -vaerdipapirer -gaeldsbreve som omhandlet i artikel 19, stk. 2, litra b) -indestaaende i pengeinstitutter -andre aktiver -samlede aktiver -passiver -nettovaerdi II.Antal andele i omloeb III.Nettovaerdi pr. andel IV.Vaerdipapirportefoelje, idet der skelnes mellem:

a)boersnoterede vaerdipapirer b)vaerdipapirer noteret paa et andet reguleret marked c)nyemitterede vaerdipapirer som omhandlet i artikel 19, stk. 1, litra d) d)oevrige vaerdipapirer, der er omhandelt i artikel 19, stk. 2, litra a) e)oevrige fordringer, der i medfoer af artikel 19, stk. 2, litra b), sidestilles med vaerdipapirer,

fordelt i procent af nettoaktiverne efter de mest hensigtsmaessige kriterier under hensyn til investeringsinstituttets investeringspolitik (f.eks. efter oekonomiske, geografiske, valutabestemte eller andre kriterier); for hvert af ovennaevnte vaerdipapirer boer den andel, det udgoer i forhold til investeringsinstituttets samlede aktiver, angives.

Angivelse af bevaegelsen i vaerdipapirportefoeljen i referenceperioden.

V.Angivelse af bevaegelsen i investeringsinstituttets aktiver i referenceperioden, herunder folgende:

-Investeringsindtaegter -Andre indtaegter -Administrationsvederlag og -omkostninger -Depotomkostninger -Andre omkostninger samt skatter og afgifter -Nettoindtaegt -Udlodninger og reinvesteret indtaegt -Kapitalforoegelse eller -formindskelse -Vaerditilvaekst eller vaerditab paa investeringer -Andre omkostninger, der beroerer investeringsinstituttets aktiver og passiver.

VI.Sammenlignende oversigt over de sidste tre regnskabsaar; for hvert regnskabsaar angives ved dettes afslutning:

-den samlede nettovaerdi -nettovaerdien pr. andel VII.Angivelse af, hvor store forpligtelser, der foelger af investeringsinstituttets transaktioner i referenceperioden, opfoert efter kategori som defineret i artikel 21.

Top