Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984L0527

Rådets direktiv 84/527/EØF af 17. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om svjeste gasflasker af ulegeret stål

OJ L 300, 19.11.1984, p. 48–71 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 018 P. 58 - 81
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 018 P. 58 - 81
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 014 P. 50 - 73
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 014 P. 50 - 73
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 007 P. 248 - 271
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 007 P. 248 - 271
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 007 P. 248 - 271
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 007 P. 248 - 271
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 007 P. 248 - 271
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 007 P. 248 - 271
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 007 P. 248 - 271
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 007 P. 248 - 271
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 007 P. 248 - 271
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 006 P. 249 - 272
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 006 P. 249 - 272

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2010; ophævet ved 32010L0035

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/527/oj

31984L0527

Rådets direktiv 84/527/EØF af 17. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om svjeste gasflasker af ulegeret stål

EF-Tidende nr. L 300 af 19/11/1984 s. 0048 - 0071
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 14 s. 0050
den spanske specialudgave: Kapitel 13 bind 18 s. 0058
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 14 s. 0050
den portugisiske specialudgave: Kapitel 13 bind 18 s. 0058


++++

RAADETS DIREKTIV

af 17 . september 1984

om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om svejste gasflasker af ulegeret staal

( 84/527/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 3 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

I medlemsstaterne er fremstilling af gasflasker og kontrol hermed genstand for praeceptive bestemmelser , som er forskellige fra den ene medlemsstat til den anden og saaledes forhindrer samhandelen med disse ; disse bestemmelser boer derfor tilnaermes ;

i Raadets direktiv 76/767/EOEF af 27 . juli 1976 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om faelles bestemmelser for trykbeholdere og kontrolmetoder for disse ( 4 ) , aendret ved tiltraedelsesakten af 1979 , beskrives blandt andet fremgangsmaaden ved EOEF-typegodkendelse af og EOEF-kontrol med disse beholdere ; ifoelge dette direktiv skal det fastsaettes , hvilke tekniske forskrifter svejste gasflasker af ulegeret staal af EOEF-type fra 0,5 liter til 150 liter skal opfylde at kunne indfoeres , markedsfoeres og anvendes frit efter at have vaeret underkastet kontrol og vaere blevet forsynet med de foreskrevne maerker og symboler -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Dette direktiv finder anvendelse paa svejste gasflasker af ulegeret staal fremstillet af flere dele , med en godstykkelse paa hoejst 5 mm , og som er beregnet til at fyldes flere gange , med et rumindhold paa fra 0,5 liter til og med 150 liter , bestemt til at rumme og transportere sammentrykkede , fordraabede eller under tryk oploeste luftarter med undtagelse af staerkt nedkoelede fordraabede luftarter og acetylen . Konstruktionstrykket ( Ph ) for disse flasker maa ikke overstige 60 bar . Saadanne gasflasker benaevnes i det foelgende " flasker " .

Artikel 2

Ved EOEF-flasketype forstaas i dette direktiv enhver flaske , der er konstrueret og fremstillet saaledes , at den opfylder forskrifterne i dette direktiv samt i direktiv 76/767/EOEF .

Artikel 3

Medlemsstaterne kan ikke af aarsager , som har forbindelse med fremstilling og kontrol i henhold til direktiv 76/767/EOEF og naervaerende direktiv , modsaette sig , forbyde eller begraense markedsfoering og ibrugtagning af en EOEF-flasketype .

Artikel 4

Alle EOEF-flasketyper skal EOEF-typegodkendes .

Alle EOEF-flasketyper skal gennemgaa EOEF-kontrol med undtagelse af flasker , hvis rumindhold er hoejst 1 liter .

Artikel 5

AEndringer , som er noedvendige for at tilpasse punkt 1 ; 2.1.1 ; 2.3 med undtagelse af punkt 2.3.3 ; 2.4 med undtagelse af punkt 2.4.1 og 2.4.2.1 ; 3.1.1 ; 3.1.2 ; 3.3 ; 3.4 ; 3.5 ; 5 med undtagelse af punkt 5.2.2 ; 5.3 og 6 i bilag I samt bilag II og III i dette direktiv til den tekniske udvikling , vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 20 i direktiv 76/767/EOEF .

Artikel 6

Den i artikel 17 i direktiv 76/767/EOEF fastsatte fremgangsmaade kan bringes i anvendelse paa punkt 2.2 ; 2.3.2 og 3.4.1.1 i bilag I til dette direktiv .

Artikel 7

1 . Medlemsstaterne saetter de noedvendige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden atten maaneder fra dets meddelelse ( 5 ) og underretter straks Kommissionen herom .

2 . Medlemsstaterne soerger for at meddele Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter , de vedtager paa det omraade , der er omfattet af dette direktiv .

Artikel 8

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 17 . september 1984 .

Paa Raadets vegne

P . BARRY

Formand

( 1 ) EFT nr . C 104 af 13 . 9 . 1974 , s . 59 .

( 2 ) EFT nr . C 5 af 8 . 1 . 1975 , s . 52 .

( 3 ) EFT nr . C 62 af 15 . 3 . 1975 , s . 31 .

( 4 ) EFT nr . L 262 af 27 . 9 . 1976 , s . 153 .

( 5 ) Dette direktiv er blevet meddelt medlemsstaterne den 26 . september 1984 .

BILAG I

1 . UDTRYK OG SYMBOLER , SOM ER ANVENDT I DETTE BILAG

1.1 . De symboler , som anvendes i dette bilag , har foelgende betydninger :

Ph = hydraulisk proevningstryk ( konstrutionstryk ) , i bar ;

Pr = flaskens brudtryk maalt under brudproevning , i bar ;

Prt = det beregnede minimale teoretiske brudtryk , i bar ;

Re = minimumsvaerdi for elasticitetsspaendingen , garanteret af flaskefabrikanten , paa den faerdige flaske i N/mm2 ;

Rm = minimumsvaerdien for traekstyrken , garanteret ved overensstemmelse med materialenormen , i N/mm2 ;

Rmt = faktisk traekstyrke , i N/mm ( 2 ) ;

a = beregnet minimumsgodstykkelse for den cylindriske del , i mm ;

b = beregnet minimumsgodstykkelse for hvaelvede bunde , i mm ,

D = flaskens nominelle udvendige diameter , i mm

R = bundens indvendige kuplingsradius , i mm ;

r = bundens indvendige krempradius , i mm ;

H = udvendig hoejde af den hvaelvede del af endebunden , i mm ;

h = hoejden af den cylindriske del af endebunden , i mm ;

L = laengde af flaskens svoeb , i mm ;

A = brudforlaengelse for grundmaterialet , i % ;

Vo = flaskens oprindelige volumen i det oejeblik den saettes under tryk for brudproevning , i l ;

V = flaskens endelige volumen i det oejeblik , den brydes , i l ;

Z = svejsefaktor .

1.2 . Ved brudtryk forstaas i dette direktiv det tryk , der foraarsager plastisk instabilitet , dvs . det hoejeste tryk , der er opnaaet under en brudtrykproevning .

1.3 . NORMALISERING

Udtrykket " normalisering " anvendes i dette direktiv i overensstemmelse med den i EURONORM 52 - 83 , nr . 68 , anfoerte definition .

1.4 . AFSPAENDINGSGLOEDNING

Ved betegnelsen " afspaendingsgloedning " forstaas en varmebehandling , som en faerdig flaske underkastes , og i loebet af hvilken flasken bringes op paa en temperatur , der er lavere en staalets laveste kritiske temperatur ( Ac1 ) , for at formindske residualspaendingerne .

2 . TEKNISKE FORSKRIFTER

2.1 . MATERIALER

2.1.1 . Det materiale , der anvendes til fremstilling af selve flasken , skal vaere staal defineret i EURONORM 120 - 83 .

2.1.2 . Alle dele af flasken og alle de dele , er er svejset til den , skal vaere fremstillet af materialer , som er forenelige .

2.1.3 . Tilsatsmateriale skal passe sammen med staalet og give svejsninger med egenskaber , som svarer til dem , der er specificeret for udgangspladematerialet .

2.1.4 . Flaskefabrikanten skal fremskaffe og levere attester for kemisk analyse af det staal , som er leveret til fremstilling af de dele , der er udsat for tryk .

2.1.5 . Der skal kunne udfoeres uafhaengige analyser . Disse analyser skal foretages paa proever udtaget enten af de halvfabrikata , som leveres til flaskefabrikanten , eller af de faerdige flasker .

2.1.6 . Fabrikanten skal stille resultater af proevninger og metallurgiske og mekaniske undersoegelser af svejsningerne til raadighed for kontrolorganet , samt for denne beskrive de metoder og fremgangsmaader , der har vaeret anvendt ved svejsningen , og som kan anses for repraesentative for de svejsninger , der er udfoert i loebet af fremstillingen .

2.2 . VARMEBEHANDLING

Flaskerne skal leveres enten i normaliseret eller i afspaendingsgloedet tilstand . Flaskefabrikanten skal godtgoere , at de faerdige flasker har gennemgaaet en varmebehandling , efter at alle svejsninger er udfoert , og praecisere , hvilken varmebehandling der er anvendt . Lokal varmebehandling er ikke tilladt .

2.3 . BEREGNING AF DELE UNDER TRYK

2.3.1 . Godstykkelsen paa den cylindriske del af gasflaskerne maa ingen steder vaere mindre end den , der beregnes ved hjaelp af foelgende formel :

2.3.1.1 . for flasker uden langsoemme : JFR . EFT

2.3.1.2 . for flasker med langsoemme : JFR . EFT

hvor Z er lig med :

- 0,85 naar fabrikanten foretager roentgenundersoegelse af soemmenes krydsning over en laengde paa 100 mm fra krydsningen for langsoemme og 50 mm ( 25 mm paa hver side ) for rundsoemme . Denne undersoegelse udfoeres paa en flaske udvalgt ved begyndelsen og en flaske udvalgt ved afslutningen af hvert arbejdsskift for hver maskine ;

- 1 , naar fabrikanten foretager stikproevevise roentgenundersoegelser af soemmenes krydsning over en laengde paa 100 mm fra krydsningen for langsoemme og 50 mm ( 25 mm paa hver side ) for rundsoemme .

Denne undersoegelse udfoeres paa 10 % af de fremstillede flasker , der udtages tilfaeldigt .

Hvis der ved disse roentgenundersoegelser opdages ikke acceptable fejl , som defineret i punkt 3.4.1.4 , skal alle noedvendige foranstaltninger traeffes for at kontrollere den paagaeldende produktion og fjerne fejlene .

2.3.2 . Endebundenes dimensioner og beregning heraf ( se figurerne i tillaeg 1 ) .

2.3.2.1 . Endebundene skal opfylde foelgende betingelser :

- kugleflade optaget med kremp

Foelgende begraensninger skal gaelde samtidigt : 0,003 D * b * 0,08 D

r * 0,1 D

R * D

H * 0,18 D

r * 2 b

h * 4 b

- omdrejningsellipsoide

Foelgende begraensninger skal gaelde samtidigt : 0,003 D * b * 0,08 D

H * 0,18 D

h * 4 b

- halvkugleformet

Begraensning : 0,003 D * b * 0,16 D

2.3.2.2 . Endebundenes godstykkelse maa paa intet sted vaere mindre end den , der beregnes ved hjaelp af foelgende formel : JFR . EFT

Den formfaktor C , som skal anvendes for hele endebunde , findes i skemaet i tillaeg 1 .

Den nominelle godstykkelse af endebundenens cylindriske del skal mindst vaere lig med den cylindriske del af flasken .

2.3.3 . Den nominelle godstykkelse af den cylindriske del og af endebundene maa i intet tilfaelde vaere mindre end :

D/250 + 0,7 mm hvis P h < 30 bar

D/250 + 1 mm hvis P h * 30 bar

med en minimumstykkelse i begge tilfaelde paa 1,5 mm .

2.3.4 . Flaskelegemet , ventilringen undtaget , kan omfatte to eller tre dele . Bundene skal saere i et enkelt stykke og konvekse .

2.4 . UDFORMNING OG RIGTIG UDFOERELSE

2.4.1 . Almindelige forskrifter

2.4.1.1 . Fabrikanten staar paa eget ansvar inde for , at han raader over midler og fabrikationsproces , som er egnede til at sikre fremstilling af flasker , der opfylder forskrifterne i dette direktiv .

2.4.1.2 . Fabrikanten skal ved en hensigtsmaessig overvaagning sikre sig , at pladerne og de bearbejdede dele , der anvendes ved fremstillingen af flasker , er fri for fejl , som kan udgoere en sikkerhedsrisiko ved flaskens brug .

2.4.2 . Trykdele

2.4.2.1 . Fabrikanten skal beskrive de anvendte svejsemetoder og -fremgangsmaader og angive , hvilke kontrolfunktioner der udfoeres under fremstillingen .

2.4.2.2 . Tekniske svejsebestemmelser

Stumpsoemme skal udfoeres ved en fuldautomatisk svejseproces .

Stumpsoemme paa svoebet maa ikke forekomme i zoner , hvor der forefindes profilvariationer .

Kantsoemmene maa ikke gaa ind over stumpsoemmene og skal befinde sig i en afstand paa mindst 10 mm fra disse .

Sammensvejsning af de dele , der danner flaskens svoeb , skal udfoeres i overensstemmelse med foelgende betingelser ( se som eksempel figurerne i tillaeg 2 ) :

- langsoemme : udfoeres som stumpsoemme i materialets fulde tvaersnit ;

- rundsoemme bortset fra rundsvejsning af ventilringen til den oevre bund : udfoeres som stumpsoemme i materialets fulde tvaersnit . En sikning betragtes som en saerlig stumpsoem ;

- rundsoemme ved rundsvejsning af ventilringen til den oevre bund : udfoeres enten som stumpsoemme eller kantsoemme . Naar der er tale om stumpsoemme , boer de udfoeres i materialets fulde tvaersnit . En sikning betragtes som en saerlig stumpsoem .

Forskrifterne i dette led gaelder ikke , dersom den oevre endebund er forsynet med en indvendig sokkel , der er fastgjort til endebunden med en svejsning , der er uden betydning for flaskens taethed ( jf . tillaeg 2 , figur 4 ) .

I forbindelse med stumpsoemme maa forsaetningen ved samlingen af pladeendefladerne ikke overstige en femtedel af godstykkelsen ( 1/5a ) .

2.4.2.3 . Kontrol af svejsningerne

Fabrikanten skal traeffe de noedvendige forholdsregler til , at svejsningerne overalt har fuld gennemsvejsning uden nogen afvigelse af svejsesoemmen , og at de er fri for fejl , som kan udgoere en sikkerhedsrisiko ved flaskens brug .

For flasker i to dele foretages roentgenkontrol af et 100 mm langt stykke af de rundsoemme , der samtidig er stumpsoemme , undtagen af de soemme , der svarer til figur 2A i tillaeg 2 , paa en flaske udvalgt ved begyndelsen og en flaske udvalgt ved afslutningen af hvert arbejdsskift ved kontinuerlig produktion , og , saafremt produktionen afbrydes i laengere tid end 12 timer , ligeledes paa den foerst svejste flaske .

2.4.2.4 . Ovalitet

Ovaliteten af flaskens cylindriske del , dvs . forskellen mellem stoerste og mindste udvendige diameter i det samme tvaersnit maa ikke overstige 1 % af middelvaerdien af disse diametre .

2.4.3 . Paasatte dele

2.4.3.1 . Haandgreb og beskyttelseskraver skal vaere fremstillet og svejst til flasken paa en saadan maade , at de ikke medfoerer farlige spaendingskoncentrationer og saaledes , at de ikke foraarsager ansamling af vand .

2.4.3.2 . Flaskernes fodstykker skal vaere tilstraekkeligt solide og af materiale , som er foreneligt med den type materiale , som flaskerne er fremstillet af , idet fodstykkernes form skal give flasken tilstraekkelig stabilitet . Den oevre kant af fodstykket skal paasvejses flasken paa en saadan maade , at der ikke ansamles vand eller traenger vand ind mellem fodstykke og flaske .

2.4.3.3 . Eventuelle maerkeplader fastgoeres paa flaskernes svoeb , saaledes at de ikke kan fjernes , og der traeffes enhver foranstaltning mod korrosion .

2.4.3.4 . Ethvert andet materiale kan dog benyttes til fremstilling af fodstykker , haandgreb og beskyttelseskraver til flaskerne under den forudsaetning , at holdbarheden er sikret , og at enhver risiko for korrosion af flaskebunden er udelukket .

2.4.3.5 . Beskyttelse af hane eller ventil

Flaskens hane eller ventil skal vaere effektiv beskyttet , enten ved hanens eller ventilens udformning eller ved flaskens konstruktion ( for eksempel beskyttelseskrave ) , ved en beskyttelseshaette eller ved et beskyttelsesdaeksel , der er fastgjort ved en paalidelig anordning .

3 . PROEVNING

3.1 . MEKANISK PROEVNING

3.1.1 . Almindelige forskrifter

3.1.1.1 . De mekaniske proevninger udfoeres , hvis ikke andet er foreskrevet i dette bilag , i overensstemmelse med EURONORM :

a ) 2 - 80 og 11 - 80 for traekforsoeg , henholdsvis naar proeveemnets tykkelse er 3 mm eller derover , og naar den er mindre end 3 mm ;

b ) 6 - 55 og 12 - 55 for boejeproevning , henholdsvis naar proeveemnets tykkelse er 3 mm eller derover , og naar den er mindre end 3 mm .

3.1.1.2 . Alle mekaniske proevninger til kontrol af egenskaberne af grundmateriale og svejsninger i flaskernes svoeb , udfoeres paa emner udtaget paa faerdige flasker .

3.1.2 . Proevningernes art og vurdering af resultaterne

3.1.2.1 . Paa hver udtaget flaske udfoeres foelgende proevninger :

A ) For flasker , der kun har rundsoemme ( flasker i to dele ) , paa proeveemner udtaget paa det sted , som er angivet paa figur 1 i tillaeg 3 :

et traekforsoeg : grundmateriale i flaskens geometriske laengderetning a ) ; hvis dette ikke er muligt , i rundgaaende retning ;

et traekforsoeg : vinkelret paa rundsoemmen b ) ;

en boejeproevning : rundsoemmens underside c ) ;

en boejeproevning : rundsoemmens overside d ) ;

en makroskopisk undersoegelse : af svejsetvaersnittet .

B ) For flasker med langsoem og rundsoem ( flasker i tre dele ) , paa proeveemner udtaget paa det sted , som er angivet paa figur 2 i tillaeg 3 :

et traekforsoeg : grundmateriale i den cylindriske dels laengderetning a ) hvis dette ikke er muligt , i rundgaaende retning ;

et traekforsoeg : grundmateriale i den nedre endebund b ) ;

et traekforsoeg : vinkelret paa langsoemmen c ) ;

et traekforsoeg : vinkelret paa rundsoemmen d ) ;

en boejeproevning : langsoemmens underside e ) ;

en boejeproevning : langsoemmens overside f ) ;

en boejeproevning : rundsoemmens underside g ) ;

en boejeproevning : rundsoemmens overside h ) ;

en makroskopisk undersoegelse : af svejsetvaersnittene .

3.1.2.1.1 . Proeveemner , som ikke er tilstraekkeligt plane , rettes ud ved kolddeformation .

3.1.2.1.2 . Paa hvert proeveemne , som indeholder en svejsning , bearbejdes denne , indtil overhvaelvningen er fjernet .

3.1.2.2 . Traekproevning

3.1.2.2.1 . Traekproevning paa grundmateriale .

3.1.2.2.1.1 . Traekproevningen udfoeres i overensstemmelse med den relevante EURONORM jf . punkt 3.1.1.1 .

De to sider af proeveemnet , som svarer til flaskens indre og ydre vaeg , maa ikke bearbejdes .

3.1.2.2.1.2 . De fastsatte vaerdier for elasticitetsspaendingen skal mindst vaere lig med de vaerdier , der er garanteret af flaskefabrikanten .

Grundmaterialets traekstyrke og brudforlaengelse skal vaere i overensstemmelse med EURONORM 120 - 83 ( Skema III ) .

3.1.2.2.2 . Traekproevninger paa svejsninger

3.1.2.2.2.1 . Traekproevning vinkelret paa svejsningen skal ske paa et proeveemne , der er 25 mm bredt , og som i laengden straekker sig indtil 15 mm paa begge sider af svejsningen , se figuren i tillaeg 4 . Ud fra det centrale stykke skal bredden af proeveemnet tiltage gradvis .

3.1.2.2.2.2 . Den vaerdi for traekstyrke , som opnaas , skal mindst vaere lig med den vaerdi , som er garanteret for grundmaterialet , uanset paa hvilket sted af proeveemnets centrale stykke bruddet sker .

3.1.2.3 . Boejeproevning

3.1.2.3.1 . De naermere regler for udfoerelse af boejeproevningerne er anfoert i den relevante EURONORM i overensstemmelse med punkt 3.1.1.1 . Boejeproevningen sker dog paa et 25 mm bredt proeveemne paa tvaers af svejsningen . Dornen skal vaere midt i svejsningen under proevningen .

3.1.2.3.2 . Proeveemnet maa ikke revne , naar det boejes om en dorn , indtil afstanden mellem siderne ikke er stoerre end dornens diameter ( se figur 2 i tillaeg 5 ) .

3.1.2.3.3 . Forholdet ( n ) mellem dornens diameter og proeveemnets tykkelse maa ikke overskride de vaerdier , som er anfoert i nedenstaaende skema :

Faktiske traekstyrke R mt i N/mm2 * Vaerdi af n *

til og med 440 * 2 *

over 440 til og med 520 * 3 *

over 520 * 4 *

3.2 . BRUDPROEVNING UNDER HYDRAULISK TRYK

3.2.1 . Proevningsbetingelser

Flasker , som underkastes denne proevning , skal vaere forsynet med de paaskrifter , som agtes anbragt paa den del af flasken , der er under tryk .

3.2.1.1 . Brudproevning under hydraulisk tryk skal udfoeres ved hjaelp af et anlaeg , som kan give en jaevn trykforoegelse indtil brud , og en registrering af trykaendringen i forhold til tiden .

3.2.2 . Fortolkning af proevningen

3.2.2.1 . Foelgende kriterier laegges til grund ved vurderingen af brudproevning under tryk :

3.2.2.1.1 . Flaskens volumenforoegelse ; denne er

- for flasker med et rumindhold * 6,5 liter lig med rumfanget af det vand , som er tilfoert fra begyndelsen af trykstigningen og indtil bruddet ,

- for flasker med et rumindhold < 6,5 liter lig med forskellen mellem flaskens volumen ved begyndelsen og slutningen af proevningen .

3.2.2.1.2 . undersoegelse af brudstedet og formen paa dets kanter .

3.2.3 . Mindstekrav for afproevningen

3.2.3.1 . Det maalte brudtryk ( P r ) maa i intent tilfaelde vaere mindre end 9/4 af proevetrykket ( P h ) .

3.2.3.2 . Forholdet mellem flaskens volumenforoegelse og dens oprindelige volumen :

- 20 % , hvis flaskens laengde er stoerre end diameteren ,

- 17 % , hvis flaskens laengde er lig med eller mindre end diameteren .

3.2.3.3 . Brudproevningen maa ikke fremkalde nogen fragmentering af flasken .

3.2.3.3.1 . Hovedbruddet maa ikke vise tegn paa skoerhed , det vil sige , at brudfladerne ikke maa vaere radiale , men skal danne en vinkel i forhold til diametralplanet og vise indsnoering .

3.2.3.3.2 . Bruddet maa ikke afsloere saerlige fejl i materialet .

3.3 . VANDTRYKPROEVNING

3.3.1 . Vandtrykket i flasken skal stige jaevnt , indtil proevetrykket naas .

3.3.2 . Flasken forbliver under tryk saa laenge , at det er muligt at konstatere , at trykket ikke aftager , og at flasken er taet .

3.3.3 . Efter proevningen maa flasken ikke vise tegn paa blivende deformation .

3.3.4 . Enhver flaske , som ikke bestaar denne proeve , skal afvises .

3.4 . IKKE-DESTRUKTIV PROEVNING

3.4.1 . Roentgenundersoegelse

3.4.1.1 . Svejsningerne skal roentgenundersoeges i overensstemmelse med bestemmelserne i ISO 1106 - 1969 , klasse B .

3.4.1.2 . Naar der anvendes en traadindikator , maa den synlige traads mindste diameter ikke overstige 0,10 mm .

Naar der anvendes en hul - og trinindikator , maa diameteren af det mindst synlige hul ikke overstige 0,25 mm .

3.4.1.3 . Bedoemmelsen af roentgenbilleder af svejsesoemme sker ud fra de originale film efter den i ISO 2504 - 1973 , punkt 6 anbefalede fremgangsmaade .

3.4.1.4 . Foelgende fejl er ikke acceptable :

- revnedannelse , utilstraekkelig sammensmeltning eller utilstraekkelig gennemsvejsning .

Foelgende indeslutninger anses ikke som acceptable :

- aflange indeslutninger eller grupper af runde indeslutninger i forlaengelse af hinanden , naar laengden ( maalt over en svejset laengde 12 a ) er stoerre end 6 mm ;

- gasblaerer paa mere end a/3 mm , der befinder sig mere end 25 mm fra alle andre gasblaerer ;

- enhver anden gasblaere paa mere end a/4 mm ;

- gasblaerer , iagttaget inden for svejselaengder paa 100 mm , med et samlet areal paa over 2 a mm2 .

3.4.2 . Makroskopisk undersoegelse

Den makroskopiske undersoegelse af en svejsnings samlede tvaersnit skal paa makro-praeparatets aetsede overflade vise fuld gennemsvejsning , og den maa ikke afsloere fejl i smeltningen , stoerre indeslutninger eller andre fejl .

I tvivlstilfaelde skal der foretages en mikroskopisk undersoegelse af det paagaeldende omraade .

3.5 . UNDERSOEGELSE AF SVEJSNINGENS OVERFLADE

3.5.1 . Denne undersoegelse foretages , naar svejsningen er afsluttet . Den svejste overflade , der skal undersoeges , skal vaere tilstraekkeligt belyst og uden fedtrester , stoev , slaggerester eller nogen form for beskyttelseslag .

3.5.2 . Overgangen mellem svejsematerialet og grundmaterialet skal vaere glat og uden kaerv . Den svejste overflade og den tilstoedende flade maa ikke frembyde revner , hak eller poreansamlinger . Den svejste overflade skal vaere ensartet og jaevn . Ved stumpsvejsning maa det overskydende materiale ikke overstige 1/4 af svejsebredden .

4 . EOEF-TYPEGODKENDELSE

4.1 . Den i artikel 4 omhandlede EOEF-typegodkendelse kan ligeledes udstedes for flasketyper og -arter .

Ved flasketype forstaas flasker efter samme tegning , med samme tykkelse og samme tilbehoer , fremstillet i samme vaerksteder af plader med ens tekniske specifikationer , svejset paa samme maade og varmebehandlet under samme betingelser .

Ved flaskeart forstaas flasker , der er fremstillet i tre dele , som stammer fra samme fabrik , og som kun afviger ved deres laengde inden for foelgende graenser :

- minimumslaengden skal mindst vaere lig med 3 gange flaskens diameter ;

- maksimumslaengden maa hoejst vaere 1,5 gange proeveflaskens laengde .

4.2 . Den , der ansoeger om godkendelse , skal for hver flasketype eller hver flaskeart fremlaegge fornoeden dokumentation til nedennaevnte efterproevning samt holde et parti paa 50 flasker til raadighed for medlemsstaten , af hvilke der udtages de noedvendige antal flasker til nedennaevnte proevning , samt enhver anden yderligere oplysning , som kraeves af medlemsstaten . Ansoegeren skal navnlig anfoere arten af varmebehandling , temperaturererne , behandlingens varighed samt svejsemetoden . Han skal fremskaffe og indgive chargeanalyseattester for det staal , der er anvendt til fremstilling af flaskerne .

4.3 . Ved EOEF-typegodkendelsen skal det kontrolleres :

- at de under punkt 2.3 naevnte beregninger er korrekte ,

- at kravene i punkt 2.1 , 2.2 , 2.4 og 3.5 er opfyldt .

Paa flasker , der er indsendt som prototyper , udfoeres :

- den under punkt 3.1 anfoerte proevning paa en flaske ,

- den under punkt 3.2 anfoerte proevning paa en flaske ,

- den under punkt 3.4 anfoerte proevning paa en flaske .

Hvis kontrolresultaterne er tilfredsstillende , udsteder medlemsstaten en EOEF-typegodkendelsesattest i overensstemmelse med det eksempel , som findes i bilag II .

5 . EOEF-KONTROL

5.1 . Med henblik paa EOEF-kontrol skal flaskefabrikanten stille foelgende til raadighed for kontrolorganet :

5.1.1 . EOEF-typegodkendelsesattesten ,

5.1.2 . chargeanalyseattesten for det staal , der er leveret til fremstilling af flaskerne ,

5.1.3 . materiale til identifikation af den staalcharge , hvorfra hver enkelt flaske stammer ,

5.1.4 . den noedvendige dokumentation - navnlig vedroerende varmebehandlingen af de af ham leverede flasker med angivelse af den i overensstemmelse med punkt 2.2 anvendte proces ,

5.1.5 . fortegnelse over flaskerne med angivelse af de numre og de paaskrifter , som er fastsat i punkt 6 ,

5.1.6 . resultaterne af de ikke-destruktive proevninger , som er udfoert under produktionen , samt oplysning om de anvendte svejsemetoder , med henblik paa at sikre en god ensartethed af flaskerne under fabrikationen . Fabrikanten skal desuden afgive erklaering om , at han forpligter sig til at anvende samme svejsemetode til serieproduktionen , som han har anvendt til de flasker , som er indgivet til EOEF-typegodkendelse .

5.2 . VED EOEF-KONTROL

5.2.1 . skal kontrolorganet :

- konstatere , at EOEF-typekodkendelsen er meddelt , og at flaskerne er i overensstemmelse med denne ;

- foretage kontrol af de dokumenter , der giver oplysninger om materialerne og fabrikationsmetoderne , isaer dem , som er specificeret i punkt 2.1.6 ;

- kontrollere , at de tekniske forskrifter i punkt 2 er opfyldt og foretage en udvendig besigtigelse af hver enkelt flaske og en indvendig besigtigelse ved stikproever ;

- overvaere og kontrollere de proevninger , som er fastsat i punkt 3.1 og 3.2 ;

- kontrollere , om de oplysninger , som er givet af fabrikanten i henhold til punkt 5.1.6 , er noejagtige , og om den kontrol , han har udfoert , er tilfredsstillende ;

- udstede EOEF-kontrolattest svarende til det eksempel , som er vist i bilag III .

5.2.2 . Til udfoerelse af proevningerne udtages tilfaeldigt af hvert parti flasker et antal , som angivet nedenfor .

Et parti skal bestaa af hoejst 3 000 flasker af samme type efter punkt 4.1 , andet afsnit , som er fremstillet samme dag eller i loebet af paa hinanden foelgende dage .

SKEMA 1

Antal N af partiet * udtagne flasker * flasker underkastet *

* * mekaniske proevninger * brudproevning *

N * 500 * 3 * 1 * 2 *

500 < N * 1 500 * 9 * 2 * 7 *

1 500 < N * 3 000 * 18 * 3 * 15 *

Afhaengigt af partiet underkastes de udtagne flasker de mekaniske proevninger i punkt 3.1 og brudproevningen under hydraulisk tryk under punkt 3.2 efter den i skema 1 anfoerte fordeling .

Hvis proevningsresultaterne ikke er tilfredsstillende for to flasker eller derover , skal partiet afvises .

Hvis resultatet af de mekaniske proevninger eller af brudproevningen ikke er tilfredsstillende for én af flaskerne , udtages et antal flasker , som angivet i skema 2 , som stikproeve og der foretages proevninger efter den i samme skema anfoerte fordeling .

SKEMA 2

Antal N af partiet * Udtagne flasker * ikke tilfredsstillende proevninger * flasker underkastet *

* * * mekaniske proevninger * brudproevning *

250 < N * 500 * 3 * mekanisk proevning * 2 * 1 *

* * brudproevning * 1 * 2 *

500 < N * 1 500 * 9 * mekanisk proevning * 5 * 4 *

* * brudproevning * 2 * 7 *

1 500 < N * 3 000 * 18 * mekanisk proevning * 9 * 9 *

* * brudproevning * 3 * 15 *

Saafremt en eller flere af disse flasker ikke er tilfredsstillende , skal partiet afvises .

5.2.3 . Proeveudtagning og al proevning foretages i naervaerelse af en repraesentant for kontrolorganet .

5.2.4 . Samtlige flasker fra partiet underkastes hydraulisk trykproevning som beskrevet i punkt 3.3 under tilstedevaerelse og overvaagning af en repraesentant for kontrolorganet .

5.3 . FRITAGELSE FOR EOEF-KONTROL

Al proevning og kontrol i henhold til punkt 5 af flasker , som indeholder mindre end 1 liter , udfoeres af fabrikanten paa eget ansvar . Fabrikanten stiller alle dokumenter samt proevnings - og kontrolrapporter til raadighed for kontrolorganet .

6 . MAERKER OG PAASKRIFTER

6.1 . Naar alle foreskrevne kontrolforanstaltninger er udfoert af kontrolorganet , og hvis resultaterne er tilfredsstillende , udsteder dette en attest med angivelse af den udfoerte kontrol .

6.2 . For saa vidt angaar flasker paa mindre end 6,5 liter maa maerker og paaskrifter vedroerende flaskernes konstruktion anbringes paa fodstykket ; paa oevrige flasker anbringes de paa den hvaelvede endebund eller en forstaerket del af flasken eller paa en maerkeplade . Visse af disse paaskrifter kan imidlertid anbringes i bunden ved dennes formning , forudsat at de ikke svaekker flaskens styrke .

6.3 . EOEF-GODKENDELSESMAERKE

Uanset forskrifterne i punkt 3 i bilag I til direktiv 76/767/EOEF anbringer fabrikanten EOEF-typegodkendelsesmaerket i foelgende raekkefoelge :

- et stiliseret bogstav " * " ,

- tallet 3 , som kendetegner dette direktiv ;

- det eller de store bogstaver , der kendetegner den medlemsstat , som har udstedt EOEF-typegodkendelsen , samt de to sidste cifre i godkendelsesaaret ;

- EOEF-typegodkendelsens kendingsnummer ( f.eks . * 3 D 79 45 ) .

6.4 . EOEF-KONTROLMAERKE

Uanset forskrifterne i punkt 3 i bilag II til direktiv 76/767/EOEF anbringer kontrolorganet EOEF-kontrolmaerket i denne raekkefoelge :

- lille bogstav " e " ;

- det eller de store bogstaver , der kendetegner den medlemsstat , hvor kontrollen har fundet sted , om fornoedent sammen med et eller to tal , som angiver en underopdeling af landet ;

- kontrolorganets maerke , som anbringes af den , der udfoerer kontrollen , eventuelt suppleret med dennes maerke ;

- en sekskant ;

- kontroldatoen : aar , maaned ( f.eks . e D 12 48 * 80/01 ) .

6.5 . PAASKRIFTER VEDROERENDE UDFOERELSEN

6.5.1 Med hensyn til staalet

- et tal , som angiver den vaerdi af R e udtrykt i N/mm2 , som beregningen er baseret paa ,

- symbolet N ( normaliseret flaske ) eller symbolet S ( flaske , som har vaeret underkastet afspaendingsgloedning ) .

6.5.2 . Med hensyn til trykproevningen

Vaerdien af det hydrauliske tryk under proevningen , angivet i bar fulgt af symbolet " bar " .

6.5.3 . Med hensyn til flasketypen

Det mindste rumindhold udtrykt i liter , garanteret af flaskefabrikanten .

Dette rumindhold angives med én decimal og afrundes nedad .

6.5.4 . Med hensyn til oprindelsen

Det eller de store kendingsbogstav(er ) for oprindelseslandet efterfulgt af fabrikantens maerke og fabrikationsnummer .

6.6 . ANDRE PAASKRIFTER

Naar andre paaskrifter , som hverken vedroerer konstruktionen eller kontrollen hermed , kraeves efter national lovgivning , skal disse anbringes paa flaskerne i overensstemmelse med punkt 6.2 .

Tillaeg 1 : JFR . EFT

FORMFAKTOR C FOR HVAELVEDE ENDEBUNDE : JFR . EFT

Grafisk eksempel : JFR . EFT

Tillaeg 2 : JFR . EFT

Tillaeg 3 : JFR . EFT

Tillaeg 4 : JFR . EFT

Tillaeg 5 : JFR . EFT

BILAG II : JFR . EFT

TEKNISK BILAG TIL EOEF-TYPEGODKENDELSESATTESTEN

1 ) Resultaterne af EOEF-typeundersoegelsen med henblik paa EOEF-typegodkendelse

2 ) Angivelser vedroerende typens vigtigste karakteristika , navnlig :

- laengdesnit af den flasketype , der skal godkendes , med foelgende oplysninger :

- den nominelle yderdiameter D ;

- minimumstykkelsen af den cylindriske del a ;

- minimumstykkelsen af endebundene b ;

- svoebets minimums - og maksimumslaengde(r ) . L min , L max , i mm ;

- udvendig hoejde af den hvaelvede del af endebunden H ;

- rumindhold V min , V max , i l ;

- trykket P h ;

- fabrikantens navn/tegningsnummer og dato ;

- angivelse af flasketypen ;

- oplysninger vedroerende staalet i henhold til punkt 2.1 i bilag I .

BILAG III : JFR . EFT

KONTROLPROEVNING : JFR . EFT

Top