Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984L0525

Rådets direktiv 84/525/EØF af 17. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sømløse gasflasker af stål

OJ L 300, 19.11.1984, p. 1–19 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 018 P. 11 - 29
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 018 P. 11 - 29
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 014 P. 3 - 21
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 014 P. 3 - 21
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 007 P. 201 - 219
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 007 P. 201 - 219
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 007 P. 201 - 219
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 007 P. 201 - 219
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 007 P. 201 - 219
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 007 P. 201 - 219
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 007 P. 201 - 219
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 007 P. 201 - 219
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 007 P. 201 - 219
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 006 P. 202 - 220
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 006 P. 202 - 220

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2010; ophævet ved 32010L0035

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/525/oj

31984L0525

Rådets direktiv 84/525/EØF af 17. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sømløse gasflasker af stål

EF-Tidende nr. L 300 af 19/11/1984 s. 0001 - 0019
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 14 s. 0003
den spanske specialudgave: Kapitel 13 bind 18 s. 0011
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 14 s. 0003
den portugisiske specialudgave: Kapitel 13 bind 18 s. 0011


++++

RAADETS DIREKTIV

af 17 . september 1984

om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om soemloese gasflasker af staal

( 84/525/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

I medlemsstaterne er fremstilling af gasflasker og kontrol hermed genstand for praeceptive bestemmelser , som er forskellige fra den ene medlemsstat til den anden og saaledes forhindrer samhandelen med disse ; disse bestemmelser boer derfor tilnaermes ;

i Raadets direktiv 76/767/EOEF af 27 . juli 1976 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om faelles bestemmelser for trykbeholdere og kontrolmetoder for disse ( 3 ) , aendret ved tiltraedelsesakten af 1979 , beskrives blandt andet fremgangsmaaden ved EOEF-standardtypegodkendelse af og EOEF-kontrol med disse beholdere ; ifoelge dette direktiv skal det fastsaettes , hvilke tekniske forskrifter soemloese gasflasker af staal af EOEF-type fra 0,5 liter til 150 liter skal opfylde for at kunne indfoeres , markedsfoeres og anvendes frit efter at have vaeret underkastet kontrol og vaere blevet forsynet med de foreskrevne maerker og symboler -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

1 . Dette direktiv finder anvendelse paa soemloese trykflasker af staal , det vil sige flasker fremstillet af ét stykke , som kan paafyldes flere gange og kan transporteres , med et rumindhold paa mindst 0,5 liter og hoejst 150 liter , bestemt til sammentrykkede , fordraabede eller oploeste luftarter . Saadanne gasflaske benaevnes herefter " flasker " .

2 . Dette direktiv omfatter ikke flasker af austenitisk staal eller flasker , som er tilfoejet metal ved lukningen af bunden .

3 . Dette direktiv finder anvendelse uden hensyn til , om der findes aabning i en ende eller i begge ender .

Artikel 2

Ved EOEF-flasketype forstaas i dette direktiv enhver flaske , der er konstrueret og fremstillet saaledes , at den opfylder forskrifterne i dette direktiv samt i direktiv 76/767/EOEF .

Artikel 3

Medlemsstaterne kan ikke af aarsager , som har forbindelse med fremstilling og kontrol i henhold til direktiv 76/767/EOEF og til naervaerende direktiv , modsaette sig , forbyde eller begraense markedsfoering og ibrugtagning af en EOEF-flasketype .

Artikel 4

Alle EOEF-flasketyper skal EOEF-typegodkendes .

Alle EOEF-flasketyper skal gennemgaa EOEF-kontrol med undtagelse af flasker , hvis hydrauliske proevningstryk er hoejst 120 bar , og hvis rumindhold er hoejst 1 liter .

Artikel 5

AEndringer , som er noedvendige for at tilpasse punkt 2.1.3 , 2.1.4 , 2.3 , 3.1.1.1 , 3.4 , 3.5 , 3.6 , 3.7 , 4 , 5 og 6 , i bilag I , saavel som de oevrige bilag i dette direktiv til den tekniske udvikling , vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 20 i direktiv 76/767/EOEF .

Artikel 6

Den i artikel 17 i direktiv 76/767/EOEF fastsatte fremgangsmaade kan bringes i anvendelse paa punkt 2.2 i bilag I til dette direktiv .

Artikel 7

1 . Medlemsstaterne saetter de noedvendige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden atten maaneder fra dets meddelelse ( 4 ) og underretter straks Kommissionen herom .

2 . Medlemsstaterne soerger for at meddele Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter , de vedtager paa det omraade , der omfattes af dette direktiv .

Artikel 8

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 17 . september 1984 .

Paa Raadets vegne

P . BARRY

Formand

( 1 ) EFT nr . C 2 af 9 . 1 . 1974 , s . 64 .

( 2 ) EFT nr . C 101 af 23 . 1 . 1973 , s . 25 .

( 3 ) EFT nr . L 262 af 27 . 9 . 1976 , s . 153 .

( 4 ) Dette direktiv er blevet meddelt medlemsstaterne den 26 . september 1984 .

BILAG I

1 . DEFINITIONER OG SYMBOLER FOR BEGREBER SOM ER ANVENDT I DETTE BILAG

1.1 . ELASTICITETSSPAENDING

I dette direktiv er foelgende vaerdier for elasticitetsspaendingen anvendt ved beregningen af de dele , der er under tryk :

- naar staalet ikke har en nedre eller oevre flydespaending skal bruges mindstevaerdien for den vedtagne 0,2-spaending , R p0,2 ;

- naar staalet har en nedre og oevre flydespaending kan bruges :

- enten R eL ;

- eller R eH gange 0,92 ;

- eller R p0,2 .

1.2 . BRUDTRYK

Ved brudtryk forstaas i dette direktiv et tryk , der foraarsager plastisk instabilitet , dvs . det hoejeste tryk , der er opnaaet under en brudtrykproevning .

1.3 . SYMBOLER

De i dette bilag anvendte symboler har foelgende betydning :

P h = hydraulisk proevningstryk , i bar ,

P r = flaskens brudtryk maalt under brudproevning , i bar ,

P rt = det beregnede minimale teoretiske brudtryk , i bar ,

R e = den elasticitetsspaending , som i overensstemmelse med punkt 1.1 anvendes ved fastlaeggelsen af den vaerdi af R , der anvendes ved beregningen af de trykbaerende dele , i N/mm2 ,

R eL = den af flaskefabrikanten garanterede mindstevaerdi for den nedre flydespaending , i N/mm2 ,

R eH = den af flaskefabrikanten garanterede mindstevaerdi for den oevre flydespaending , i N/mm2 ,

R p0,2 = den af fabrikanten garanterede nedre vedtagne 0,2-spaending , i N/mm2 .

Den vedtagne 0,2-spaending er den spaending , hvortil svarer en ikke-proportional forlaengelse , som er lig med 0,2 % af den oprindelige laengde mellem maerkerne .

R m = traekstyrkens mindstevaerdi garanteret af flaskefabrikanten , i N/mm2 ,

a = beregnet minimumsgodstykkelse i den cylindriske dels vaeg , i mm ,

D = flaskens udvendige nominelle diameter , i mm ,

d = boejedornens diameter , i mm ,

R mt = den faktiske traekstyrke , i N/mm2 .

1.4 . NORMALISERING

Udtrykket " normalisering " anvendes i dette direktiv i overensstemmelse med den i Euronorm 52 - 83 , nr . 68 anfoerte definition .

Normaliseringen kan efterfoelges af en anloebning ved en ensartet temperatur , som er under staalets nedre omdannelsespunkt ( Ac1 ) .

1.5 . HAERDNING OG ANLOEBNING

Ved udtrykket " haerdning og anloebning " forstaas den varmebehandling , hvorved den faerdige flaske bringes op paa en ensartet temperatur , der ligger over staalets oevre omdannelsespunkt ( Ac3 ) . Flasken afkoeles derefter med en hastighed , som ikke ligger over 80 % af den hastighed , der opnaas ved afkoeling i vand ved 20 * C , og gennemgaar derefter en anloebning ved en ensartet temperatur , der ligger under staalets nedre omdannelsespunkt ( Ac1 ) .

Varmebehandlingen skal foretages saaledes , at den ikke frembringer revner i materialet . Haerdning i vand uden tilsaetningsmidler maa ikke anvendes .

2 . TEKNISKE FORSKRIFTER

2.1 . STAAL

2.1.1 . Staalet defineres paa grundlag af fremstillingsmaaden , dets kemiske sammensaetning , den varmebehandling , som den faerdige flaske har undergaaet , samt dets mekaniske egenskaber . Fabrikanten giver de tilsvarende oplysninger under hensyntagen til nedenstaaende forskrifter . Enhver aendring i forhold til disse oplysninger anses for at udgoere en aendring af staalet for saa vidt angaar EOEF-typegodkendelsen .

a ) Fremstillingsmaade

Fremstillingsmaaden defineres ved angivelse af den anvendte proces ( f.eks . Siemens-Martin-ovn , iltkonverter , elektroovn ) og den anvendte beroligelsesmetode .

b ) Kemisk sammensaetning

Af den kemiske sammensaetning skal mindst fremgaa

- det maksimale indhold af svovl og phosphor ;

- indholdet af kulstof , mangan og silicium ;

- indholdet af nikkel , krom , molybdaen og vanadin , naar disse er legeringsbestanddele .

Indholdet af kulstof , mangan , silicium og i givet fald af nikkel , krom , molybdaen og vanadin skal angives med saadanne tolerancer , at forskellene mellem stoerste og mindste vaerdi for hver charge ikke overstiger :

- For kulstof :

- 0,06 % , naar maksimumsindholdet er under 0,30 % ;

- 0,07 % , naar maksimumsindholdet er paa 0,30 % eller derover .

- For mangan og silicium :

- 0,30 % .

- For krom :

- 0,30 % , naar maksimumsindholdet er under 1,5 % ;

- 0,50 % , naar maksimumsindholdet er paa 1,5 % eller derover .

- For nikkel :

- 0,40 % .

- For molybdaen :

- 0,15 % .

- For vanadin :

- 0,10 % .

c ) Varmebehandling

Varmebehandlingen defineres ved temperaturen , dennes holdetid og afkoelingsmediets art for hver af processens faser ( normalisering , eventuelt efterfulgt af anloebning eller haerdning efterfulgt af en anloebning ) .

Temperaturen i forbindelse med austenitisering foer haerdning eller normalisering skal defineres med en margen paa plus/minus 35 * C .

Det samme er tilfaeldet med temperaturen i forbindelse med anloebning .

2.1.2 . Krav , som skal opfyldes

Det benyttede staal skal vaere helberoliget og aeldningsbestandigt . Hele den faerdige flaske skal underkastes en varmebehandling , som kan vaere enten en normalisering , eventuelt efterfulgt af anloebning , eller haerdning efterfulgt af anloebning . Indholdet af svovl og phosphor i stoebeanalysen maa hver for sig hoejst vaere paa 0,035 % og tilsammen ikke overstige 0,06 % . Indholdet af svovl og phosphor i produktet maa hver for sig hoejst vaere 0,04 % og tilsammen ikke overstige 0,07 % .

2.1.3 . Staal i henhold til punkt 2.1.1 maa kun anvendes af en fabrikant , hvis dette staal godkendes af en medlemsstat til fremstilling af soemloese flasker . Hver medlemsstat meddeler enhver anden medlemsstat , som maatte anmode derom , listen over de materialer , som paa dens omraade anvendes til fremstilling af de i dette direktiv omhandlede flasker .

2.1.4 . Der skal kunne udfoeres uafhaengige analyser navnlig for at kontrollere , at indholdet af svovl og phosphor svarer til forskrifterne i punkt 2.1.2 . Disse analyser skal foretages paa proever , som er udtaget enten af halvfabrikatet , saaledes som det leveres af staalleverandoeren til flaskefabrikanten , eller af de faerdige flasker .

Naar der udtages en proeve fra en flaske , kan dette goeres med en af de flasker , der i forvejen er udtaget med henblik paa den i punkt 3.1 omhandlede mekaniske afproevning eller den i punkt 3.2 omhandlede brudproevning .

2.2 . BEREGNING AF DELE UNDER TRYK

2.2.1 . Den mindste godstykkelse skal mindst vaere lig med den stoerste af foelgende vaerdier : JFR . EFT

- a = D / 250 + 1 mm

- a = 1,5 mm

2.2.2 . Hvis en konveks bund ( oevre eller nedre ) er fremstillet ved smedning ud fra den cylindriske del , skal godstykkelsen i toppen af den hvaelvede bund dog vaere mindst 1,5 a .

2.2.3 . En konkav bund skal have en tykkelse paa mindst 2 a inden for flaskens fodpunktscirkel .

2.2.4 . For at opnaa en tilfredsstillende fordeling af spaendingerne skal flaskens godstykkelse stige gradvis i overgangsomraadet mellem den cylindriske del og bunden .

2.3 . FREMSTILLING OG RIGTIG UDFOERELSE

2.3.1 . Hver flaske skal af fabrikanten undersoeges med hensyn til tykkelse og indvendige og udvendige overfladefejl til kontrol af :

- at godstykkelsen paa intet punkt er mindre end den , der er angivet paa tegningen ;

- at flaskens indre og ydre overflader ikke har fejl , som vil kunne nedsaette sikkerheden .

2.3.2 . Ovaliteten af den cylindriske del maalt som forskellen mellem den stoerste og mindste ydre diameter i samme tvaersnit maa ikke overstige 1,5 % af disses middelvaerdi .

Uretheden i den cylindriske del af flasken maa i laengderetningen ikke overstige 3 mm pr . m .

2.3.3 . Flaskernes sokler skal , saafremt saadanne forefindes , vaere tilstraekkelig robuste og vaere udfoert i et materiale , som med hensyn til korrosion er foreneligt med den type staal , hvoraf flasken er fremstillet . Soklen skal have en saadan form , at den giver flasken tilstraekkelig stabilitet . Soklen maa ikke kunne give anledning til vandansamling , og der maa ikke kunne traenge vand ind mellem sokkel og flaske .

3 . PROEVNING

3.1 . MEKANISK PROEVNING

3.1.1 . Almindelige forskrifter

3.1.1.1 . De mekaniske proevninger udfoeres , hvis ikke andet er foreskrevet i dette direktiv , i overensstemmelse med foelgende EURONORM-bestemmelser :

EURONORM 2 - 80 : traekproevning af staal ;

EURONORM 3 - 79 : Brinell haardhedsproevning ;

EURONORM 6 - 55 : boejeproevning af staal ;

EURONORM 11 - 80 : traekproevning af staalplader og -baand af en tykkelse under 3 mm ;

EURONORM 12 - 55 : boejeproevning af staalplader og -baand af en tykkelse under 3 mm ;

EURONORM 45 - 63 : slagsejhedsproevning med en i begge ender understoettet proevestang med V-kaerv .

3.1.1.2 . Alle mekaniske proevninger til kontrol af staalkvaliteten udfoeres paa emner udtaget af faerdige flasker .

3.1.2 . Proevningstyper og proevningskriterier

Paa hver proeveflaske foretages en traekproevning i laengderetningen , fire boejeproevninger i omkredsretningen og , saafremt godstykkelsen goer det muligt at udtage proeveemner af mindst 5 mm bredde , tre slagsejhedsproevninger . Slagsejhedsproeveemnerne udtages i tvaerretningen ; tillader flaskens tykkelse og/eller diameter ikke udtagning i tvaerretningen af et proeveemne af mindst 5 mm bredde , udtages slagsejhedsproeveemnerne i laengderetningen .

3.1.2.1 . Traekproevning

3.1.2.1.1 . Proeveemnet skal vaere i overensstemmelse med

- kapitel 4 i EURONORM 2 - 80 , naar dets tykkelse er 3 mm eller derover ;

- kapitel 4 i EURONORM 11 - 80 , naar tykkelsen er mindre end 3 mm . I saa tilfaelde er proeveemnets proevebredde og -laengde henholdsvis 12,5 og 50 mm uanset proeveemnets tykkelse .

3.1.2.1.2 . De to sider af proeveemnet , som svarer til flaskens indre og ydre vaeg maa ikke vaere bearbejdet .

3.1.2.1.3 . Forlaengelsen i procent maa ikke vaere mindre end ; JFR . EFT

Forlaengelsen maa dog under ingen omstaendigheder vaere mindre end

- 14 % , naar proevningen udfoeres efter EURONORM 2 - 80 ;

- 11 % , naar proevningen udfoeres efter EURONORM 11 - 80 .

3.1.2.1.4 . Den fundne vaerdi for traekstyrken skal vaere stoerre end eller lig med R m .

Flydespaendingen , som skal bestemmes under traekproevningen , er den spaending , der efter punkt 1.1 er anvendt ved beregning af flaskerne . Den oevre flydespaending fastsaettes ud fra kraft-forlaengelsesdiagrammet eller ved enhver anden metode med mindst samme noejagtighed .

Den fundne vaerdi for flydespaendingen skal alt efter omstaendighederne vaere stoerre end eller lig med R eH , R eL eller R p0,2 .

3.1.2.2 . Boejeproevning

3.1.2.2.1 . Boejeproevning foretages paa proeveemner , som fremkommer ved at overskaere en 25 mm bred ring i to lige lange dele . Ringene maa kun bearbejdes paa skaerefladerne . De to sider af proeveemnet , som svarer til flaskens indre og ydre vaeg , maa ikke bearbejdes .

3.1.2.2.2 . Boejeproevningen fortages ved hjaelp af en boejedorn med en diameter d og to cylindre med en indbyrdes afstand paa d + 3 a .

Under proevningen placeres ringens indre side mod boejedornen .

3.1.2.2.3 . Proeveemnet maa ikke revne , naar dets indre sider under boejningen om en dorn er adskilt ved en afstand paa ikke over boejedornens diameter ( jf . tegning i bilag III ) .

3.1.2.2.4 . Forholdet ( n ) mellem boejedornens diameter og proeveemnets tykkelse maa ikke overstige vaerdierne i foelgende tabel :

Effektiv traekstyrke R mt i N/mm2 * n *

til og med 440 * 2 *

over 440 til og med 520 * 3 *

over 520 til og med 600 * 4 *

over 600 til og med 700 * 5 *

over 700 til og med 800 * 6 *

over 800 til og med 900 * 7 *

over 900 * 8 *

3.1.2.3 . Slagsejhedsproevning

3.1.2.3.1 . Slagsejhedsproevning foretages paa proeveemner af typen EURONORM 45 - 63

Alle slagsejhedsmaalinger foretages ved - 20 * C .

Kaerven udfoeres vinkelret paa flaskens overflade .

De til slagsejhedsproevning anvendte proeveemner maa ikke rettes ud og skal bearbejdes paa alle seks flader , men kun saa meget som noedvendigt for at opnaa en plan flade .

3.1.2.3.2 . Slagsejhedsstyrkens gennemsnitsvaerdi , samt enhver enkeltvaerdi der er fremkommet ved tre proevninger udfoert i laengderetningen eller i tvaerretningen , maa ikke ligge under den i foelgende tabel angivne tilsvarende vaerdi , udtrykt i J/cm2 .

* Staal , hvis R m hoejst er 650 N/mm2 * Staal , hvis R m er over 650 N/mm2 *

* laengderetning * tvaergaaende retning * laengderetning * tvaergaaende retning *

Middelvaerdi for de tre proeveemner * 33 * 17 * 50 * 25 *

Saerskilt vaerdi * 26 * 13 * 40 * 20 *

3.2 . BRUDPROEVNING VED HYDRAULISK TRYK

3.2.1 . Proevningsforskrifter

Flasker , der underkastes denne proevning , skal vaere forsynet met de i punkt 6 anfoerte paaskrifter .

3.2.1.1 . Brudproevning ved hydraulisk tryk skal udfoeres i to paa hinanden foelgende faser ved hjaelp af et anlaeg , som sikrer en jaevn trykstigning , indtil brud , og en registrering af tryk/tid-kurven . Proeven skal udfoeres ved stuetemperatur .

3.2.1.2 . Under foerste fase boer trykstigningen foregaa med konstant hastighed indtil et tryk svarende til begyndelsen af den plastiske deformation , og denne hastighed maa ikke overstige 5 bar/sek .

Fra begyndelsen af den plastiske deformation ( anden fase ) maa pumpens ydelse ikke overstige to gange ydelsen i foerste fase og skal holdes konstant indtil brud .

3.2.2 . Vurdering af proevningen

3.2.2.1 . Vurderingen af brudtrykproevningen omfatter :

- undersoegelse af tryk/tid-kurven , som goer det muligt at bestemme brudtrykket ;

- undersoegelse af brudstedet og formen paa dets kanter ;

- for flasker med konkav bund kontrol af , at flaskens bund ikke retter sig ud .

3.2.2.2 . Det maalte brudtryk ( P r ) skal vaere stoerre end : JFR . EFT

3.2.2.3 . Brudproevningen maa ikke fremkalde nogen fragmentering af flasken .

3.2.2.4 . Hovedbruddet maa ikke vise tegn paa skoerhed , det vil sige , at brudfladerne ikke maa vaere vinkelret paa overfladen , men skal danne en vinkel med diametralplanet og vise indsnoering .

Et brud kan kun godtages , dersom det opfylder foelgende betingelser :

1 . For flasker af en tykkelse a paa hoejst 7,5 mm skal bruddet

a ) for stoerstedelens vedkommende stort set forloebe i laengderetningen ;

b ) ikke vaere forgrenet ;

c ) i udstraekning ikke overstige 90 * af flaskens omkreds paa begge sider af sin hoveddel ;

d ) ikke udstraekke sig til de dele af flasken , hvis tykkelse overstiger 1,5 gange flaskens maksimale tykkelse maalt midt paa flaskens cylindriske del ;

e ) for flasker med konveks bund ikke naa midten af bunden .

Betingelsen under litra d ) skal dog ikke opfyldes :

a ) for brud i skulder eller konveks bund , naar bruddet ikke udstraekker sig til de dele af flasken , hvis diameter er under 0,75 gange flaskens nominelle ydre diameter ;

b ) for brud i konkav bund naar hoejden af bruddets yderpunkt over flaskens staacirkel er stoerre end 5 gange tykkelse a .

2 . For flasker af en tykkelse a over 7,5 mm skal bruddet for stoerstedelens vedkommende stort set forloebe i laengderetningen .

3.2.2.5 . Bruddet maa ikke afsloere saerlige materialefejl .

3.3 . PULSERENDE UDMATTELSESPROEVNING

3.3.1 . Flasker , der underkastes denne proevning , skal vaere forsynet med de i punkt 6 , anfoerte paaskrifter .

3.3.2 . Proevningen ved hjaelp af en ikke korrosionsfremmende vaeske foretages paa to flasker , der af fabrikanten er garanteret som vaerende rimeligt repraesentative for den ved konstruktionen fastlagte minimumsgodstykkelse .

3.3.3 . Denne proevning foretages med pulserende tryk . Det stoerste pulsationstryk er enten lig med trykket P h , eller med to tredjedele heraf .

Det laveste pulsationstryk maa ikke overstige 10 % af det hoejeste pulsationstryk .

Antallet af svingninger , der skal opnaas , og proevningens stoerste frekvens er anfoert i nedenstaaende oversigt :

Hoejeste anvendte pulsationstryk * P h * 2/3 P h *

Mindste antal svingninger * 12 000 * 80 000 *

Stoerste svingningsfrekvens pr . min . * 5 * 12 *

Temperaturen paa flaskens yderside maa under proevningen ikke overstige 50 * C .

Proevningen betragtes som tilfredsstillende , dersom flasken holder til det kraevede antal svingninger uden at blive utaet .

3.4 . VANDTRYKPROEVNING

3.4.1 . Vandtrykket i flasken skal stige jaevnt , indtil trykket P h naas .

3.4.2 . Flasken forbliver under trykket P h saa laenge , at det er muligt at konstatere , at trykket ikke aftager , og at der ikke er utaetheder .

3.4.3 . Efter proevningen maa flasken ikke vise tegn paa blivende deformation .

3.4.4 . Enhver flaske , som ikke giver et tilfredsstillende proevningsresultat , skal afvises .

3.5 . KONTROL AF EN FLASKES HOMOGENITET

Denne kontrol gaar ud paa at fastslaa , at to vilkaarlige punkter paa flaskens udvendige overflade ikke viser en forskel i haardhed over 25 HB . Kontrollen skal foretages langs tvaersnit af flasken i naerheden af top og bund i fire jaevnt fordelte punkter .

3.6 . KONTROL AF ET PARTIS HOMOGENITET

Denne kontrol , som fabrikaten udfoerer , gaar ud paa ved en haardhedsproevning eller enhver anden passende proevning at fastslaa , at der ikke er begaaet fejl med hensyn til valg af materialer ( staalplade , roer ) og udfoerelse af varmebehandlingen . For normaliserede flasker , som ikke er anloebet , behoever denne kontrol dog ikke at blive udfoert paa hver enkelt flaske .

3.7 . KONTROL AF FLASKERNES BUND

Der laegges et meridiansnit i bunden af flasken , og en af snitfladerne slibes og undersoeges i en forstoerrelse paa 5 til 10 gange .

Flasken betragtes som defekt , hvis der konstateres revner . Dette gaelder ogsaa , hvis eventuelle poreansamlinger eller fremmedlegemer har en saadan stoerrelse , at de maa anses for skadelige for sikkerheden .

4 . EOEF-TYPEGODKENDELSE

Den i artikel 4 i direktivet omhandlede EOEF-typegodkendelse kan ligeledes udstedes for flaskearter .

Ved flaskeart forstaas flasker fra samme fabrik , som kun afviger ved deres laengde inden for foelgende graenser :

- minimumslaengden skal mindst vaere 3 gange flaskens diameter ;

- maksimumslaengden maa hoejst vaere 1,5 gange proeveflaskens laengde .

4.1 . Den , der har indgivet begaering om EOEF-godkendelse , skal for hver flaskeart fremlaegge fornoeden dokumentation til nedennaevnte undersoegelser samt holde et parti paa 50 flasker til raadighed for medlemsstaten , af hvilket der udtages det noedvendige antal flasker til nedennaevnte proevning , og fremlaegge enhver anden supplerende oplysning , som kraeves af medlemsstaten . Den , der har indgivet begaering om godkendelse , skal navnlig anfoere typen af varmebehandling , temperaturer og behandlingens varighed . Han skal fremskaffe og indgive chargeanalyseattester for det staal , der er leveret til fremstilling af flaskerne .

4.2 . VED EOEF-TYPEGODKENDELSEN SKAL MEDLEMSSTATEN

4.2.1 . kontrollere :

- at de under punkt 2.2 naevnte beregninger er korrekte ;

- at godstykkelsen opfylder kravene i punkt 2.2 , for to flaskers vedkommende ; maalingen foretages langs tre tvaersnit samt langs den samlede omkreds af bundens og skulderens laengdesnit ;

- at kravene i punkt 2.1 og 2.3.3 er opfyldt ;

- at kravene i punkt 2.3.2 overholdes for samtlige flasker der udtages af medlemsstaten ;

- at flaskernes indre og ydre overflade er fri for saadanne fejl , som kan forringe sikkerheden .

4.2.2 . paa de udtagne flasker udfoere :

- de under punkt 3.1 anfoerte proevninger paa to flasker ; dog paa flasker med en laengde paa 1 500 mm eller derover udfoeres traekproevningen i laengderetningen og boejeproevningerne paa proeveemner , der undtages af saavel flaskens oeverste som nederste del :

- den under punkt 3.2 anfoerte proevning paa to flasker ;

- den under punkt 3.3 anfoerte proevning paa to flasker ;

- den under punkt 3.5 anfoerte proevning paa en flaske ;

- den under punkt 3.7 anfoerte kontrol paa samtlige udtagne flasker .

4.3 . Hvis kontrolresultaterne er tilfresstillende , udsteder medlemsstaten en EOEF-typegodkendelsesattest i overensstemmelse med det eksempel , som findes i bilag IV .

5 . EOEF-KONTROL

5.1 . MED HENBLIK PAA EOEF-KONTROL SKAL FLASKEFABRIKANTEN :

5.1.1 . stille EOEF-typegodkendelsesattesten til raadighed for kontrolorganet ,

5.1.2 . stille chargeanalyseattesten for det staal , der er leveret til fremstilling af flaskerne , til raadighed for kontrolorganet ,

5.1.3 . vaere i stand til at identificere den staalcharge , hvorfra hver enkelt flaske stammer ,

5.1.4 . stille den noedvendige dokumentation vedroerende varmebehandling til raadighed for kontrolorganet for at godtgoere , at de af ham leverede flasker er enten normaliseret eller haerdet og anloebet , og angive den anvendte proces ,

5.1.5 . stille fortegnelser over flaskerne med angivelse af de numre og paaskrifter , som er fastsat e punkt 6 , til raadighed for kontrolorganet .

5.2 . VED EOEF-KONTROL

5.2.1 . skal kontrolorganet :

- konstatere , at EOEF-typegodkendelse er meddelt , og at flaskerne er i overensstemmelse hermed ;

- foretage kontrol af de dokumenter , der giver oplysninger om materialerne ;

- kontrollere , at de tekniske forskrifter i punkt 2 er opfyldt , og ved indvendig og om muligt indvendig besigtigelse af flasken isaer undersoege , om fremstillingen og den af fabrikanten i overensstemmelse med punkt 2.3.1 udfoerte kontrol er tilfredsstillende ; besigtigelsen skal omfatte mindst 10 % af de flasker , der er fremstillet til kontrol ;

- udfoere proevningerne under punkt 3.1 og 3.2 ;

- kontrollere , at de oplysninger , som fabrikanten har givet i den i punt 5.1.5 omhandlede fortegnelse , er korrekte . Kontrollen udfoeres ved stikproeveudtagning ;

- vurdere resultaterne af fabrikantens kontrol af partiets ensartethed efter punkt 3.6 .

Hvis kontrolresultaterne er tilfredsstillende , udsteder kontrolorganet en EOEF-kontrolattest i overensstemmelse med det eksempel , som findes i bilag V .

5.2.2 . Til udfoerelse af de to typer af proevninger , som beskrives i punkt 3.1 og 3.2 , udtages vilkaarligt to flasker af hvert parti paa 202 flasker eller del af et saadant parti , der kommer fra samme charge , og som har vaeret underkastet den foreskrevne varmebehandling , der skal foretages under identiske forhold .

Den ene flaske underkastes de proevninger , der beskrives i punkt 3.1 ( mekanisk proevning ) , og den anden den proevning , der beskrives i punkt 3.2 ( brudproevning ) . Hvis det paavises , at en proevning er forloebet ukorrekt , eller at der foreligger en fejlmaaling , gentages proevningen .

Hvis en eller flere proevninger er blot delvis utilfredsstillende , skal kontrolorganet finde aarsagen hertil .

5.2.2.1 . Saafremt det negative resultat ikke skyldes varmebehandlingen , kasseres partiet .

5.2.2.2 . Hvis det negative resultat skyldes varmebehandlingen , kan fabrikanten underkaste samtlige flasker i partiet en fornyet varmebehandling .

Efter denne nye behandling :

- udfoerer fabrikanten proevningen under punkt 3.6 ;

- udfoerer kontrolorganet samtlige proevninger under punkt 5.2.2 , foerste og andet afsnit .

Hvis flaskerne ikke underkastes fornyet varmebehandling , eller hvis resultaterne af den udfoerte kontrol og proevning efter en ny behandling ikke opfylder dette direktivs forskrifter , kasseres partiet .

5.2.3 . Proeveudtagning og al proevning foretages i naervaerelse af en repraesentant for kontrolorganet og under dennes tilsyn .

5.2.4 . Efter at alle foreskrevne proevninger er udfoert , underkastes samtlige flasker fra partiet en trykproevning , som beskrevet i punkt 3.4 , i naervaerelse af en repraesentant for kontrolorganet og under dennes tilsyn .

5.3 . FRITAGELSE FOR EOEF-KONTROL

For falsker , der i henhold til artikel 4 i dette direktiv er fritaget for kontrol , udfoeres al proevning og kontrol som omhandlet i punkt 5.2 , af fabrikanten paa dennes ansvar .

Fabrikanten stiller alle dokumenter samt proevnings - og kontrolrapporter til raadighed for kontrolorganet .

6 . MAERKER OG PAASKRIFTER

De under dette punkt omhandlede maerker og paaskrifter anbringes paa flaskens skulder , saaledes at de er let laeselige og ikke kan udslettes .

For flasker med et rumindhold paa hoejst 15 liter kan disse maerker og paaskrifter anbringes enten paa skulderen eller paa en del af flasken med tilstraekkelig overtykkelse .

I bilag II gives i skematisk form et eksempel paa maerker og paaskrifter .

6.1 . ANBRINGELSE AF MAERKER

Uanset forskrifterne i punkt 3 i bilag I til direktiv 76/767/EOEF anbringer fabrikanten EOEF-typegodkendelsesmaerkerne i foelgende raekkefoelge :

- for flasker , som skal EOEF-typegodkendes , og som skal gennemgaa EOEF-kontrol i henhold til dette direktivs artikel 4 :

- et stiliseret bogstav " * " ;

- tallet 1 , som kendetegn for dette direktiv ;

- det eller de store bogstaver , der kendetegner den stat , som har udstedt EOEF-godkendelsen , samt de to sidste cifre i godkendelsesaaret ;

- EOEF-typegodkendelsesnummer ;

( f.eks . * 1 D 79 45 )

- for flasker , der i henhold til artikel 4 i dette direktiv er fritaget for kontrol :

- et stiliseret bogstav " * " , omgivet af en sekskant ;

- kendingstallet 1 for dette direktiv tildelt i den raekkefoelge , direktiverne vedtages ;

- det eller de store bogstaver , der kendetegner den stat , der har udstedt EOEF-godkendelsen , samt de to sidste cifre i godkendelsesaaret ;

- EOEF-typegodkendelsesnummer .

( f.eks . * 1 D 79 54 ) .

Uanset forskrifterne i punkt 3 i bilag II til direktiv 76/767/EOEF anbringer kontrolorganet EOEF-kontrolmaerkerne i denne raekkefoelge :

- lille bogstav " e " ;

- det eller de store bogstaver , der kendetegner den stat , hvor kontrollen har fundet sted , om fornoedent sammen med et eller to tal , som angiver en underopdeling af omraadet ;

- kontrolorganets maerke , som anbringes af den , der udfoerer kontrollen , eventuelt suppleret med dennes maerke ;

- en sekskant ;

- kontroldatoen : aar , maaned .

( f.eks . e D 12 gange * 80/01 ) .

6.2 . PAASKRIFTER VEDROERENDE UDFOERELSEN :

Fabrikanten anbringer foelgende paaskrifter vedroerende udfoerelsen

6.2.1 . med hensyn til staalet

- Et tal , som angiver den vaerdi af R udtrykt i N/mm2 , som beregningen er baseret paa .

- Symbolet N ( normaliseret eller normaliseret og anloebet flaske ) eller symbolet T ( haerdet og anloebet flaske ) .

6.2.2 . med hensyn til trykproevningen

Stoerrelsen af det hydrauliske proevetryk , angivet i bar , fulgt af symbolet " bar " .

6.2.3 . med hensyn til flasketypen

Flaskens masse , udtrykt i kg , omfattende de dele af flasken , der ikke kan fjernes , uden ventil , samt det af flaskefabrikanten garanterede mindste rumindhold i liter .

Masse og rumindhold angives med én decimal . Decimalen skal afrundes nedad for rumindholdets og opad for massens vedkommende .

6.2.4 . med hensyn til oprindelsen

Et eller flere store kendingsbogstaver for oprindelseslandet efterfulgt af fabrikantens maerke og fabrikationsnummer .

BILAG II : JFR . EFT

BILAG III : JFR . EFT

BILAG IV : JFR . EFT

TEKNISK BILAG TIL EOEF-TYPEGODKENDELSESATTESTEN

1 ) Resultaterne af EOEF-typeundersoegelsen med henblik paa EOEF-typegodkendelse

2 ) angivelser vedroerende typens vigtigste karakteristika , navnlig :

- laengdesnit af den flasketype , der skal godkendes , med foelgende oplysninger

- den nominelle yderdiameter D ;

- minimumstykkelsen af den cylindriske del a ;

- minimumstykkelsen af bund og skulder ;

- minimums - og maksimumslaengde(r ) L min , L max , i mm ;

- rumindhold V min , V max , i liter ;

- trykket P h ;

- fabrikantens navn-tegningsnummer og dato ;

- angivelse af flasketypen ;

- oplysninger vedroerende staalet i henhold til nummer 2.1 ( art/kemisk analyse/fremstillingsmaade/varmebehandling/garanterede mekaniske egenskaber ( traekstyrke - flydespaending ) ) .

BILAG V : JFR . EFT

KONTROLPROEVNING : JFR . EFT

Top