Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983L0181

Rådets direktiv 83/181/EØF af 28. marts 1983 om fastlæggelse af anvendelsesområdet for artikel 14, stk. 1, litra d), i direktiv 77/388/EØF for så vidt angår fritagelse for merværdiafgift ved visse former for endelig indførsel af goder

OJ L 105, 23.4.1983, p. 38–58 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 135 - 155
Portuguese special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 135 - 155
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 001 P. 96 - 111
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 001 P. 96 - 111
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 91 - 111
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 91 - 111
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 91 - 111
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 91 - 111
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 91 - 111
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 91 - 111
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 91 - 111
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 91 - 111
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 91 - 111
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 45 - 65
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 45 - 65

No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2009; ophævet ved 32009L0132

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/181/oj

31983L0181

Rådets direktiv 83/181/EØF af 28. marts 1983 om fastlæggelse af anvendelsesområdet for artikel 14, stk. 1, litra d), i direktiv 77/388/EØF for så vidt angår fritagelse for merværdiafgift ved visse former for endelig indførsel af goder

EF-Tidende nr. L 105 af 23/04/1983 s. 0038 - 0058
den finske specialudgave: kapitel 9 bind 1 s. 0096
den spanske specialudgave: Kapitel 09 bind 1 s. 0135
den svenske specialudgave: kapitel 9 bind 1 s. 0096
den portugisiske specialudgave: Kapitel 09 bind 1 s. 0135


++++

RAADETS DIREKTIV

af 28 . marts 1983

om fastlaeggelse af anvendelsesomraadet for artikel 14 , stk . 1 , litra d ) , i direktiv 77/388/EOEF for saa vidt angaar fritagelse for mervaerdiafgift ved visse former for endelig indfoersel af goder

( 83/181/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 99 og 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 3 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

I medfoer af artikel 14 , stk . 1 , litra d ) , i Raadets direktiv 77/388/EOEF af 17 . maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsaetningsafgifter - Det faelles mervaerdiafgiftssystem : ensartet beretningsgrundlag ( 4 ) , afgiftsfritager medlemsstaterne med forbehold af andre faellesskabsbestemmelser paa betingelser , som de fastsaetter med henblik paa at forhindre enhver mulig form for svig , unddragelse og misbrug , endelig indfoersel af goder , som er berettiget til anden toldfritagelse end den , der foelger af den faelles toldtarif , eller som kunne have opnaaet saadan fritagelse , hvis de var blevet indfoert fra et tredjeland ;

ifoelge artikel 14 , stk . 2 i naevnte direktiv skal Kommissionen forelaegge Raadet forslag med henblik paa indfoerelse af faellesskabsbestemmelser om skatter og afgifter , der praeciserer anvendelsesomraadet for de i stk . 1 naevnte fritagelser og de naermere regler for disses praktiske gennemfoerelse ;

det er oenskeligt , at der skabes en saa snaever forbindelse som mulig mellem toldordningen og medvaerdiafgiftsordningen , men der maa ved anvendelsen af sidstnaevnte ordning tages hensyn til den forskellige maalsaetning og struktur for told og mervaerdiafgift ;

der boer fastlaegges forskellige mervaerdiafgiftsordninger , alt efter om der er tale om indfoersel fra tredjelande eller om indfoersel fra andre medlemsstater i det omfang , det er noedvendigt for at opfylde maalene for harmoniseringen af skatter og afgifter , og der maa kun indroemmes afgiftsfritagelse ved indfoersel , saafremt der ikke opstaar fare for , at fritagelsen griber ind i konkurrenceforholdene paa hjemmemarkedet ;

en raekke af de i oejblikket gaeldende afgiftsfritagelser i medlemsstaterne er en foelge af konventioner med tredjelande eller andre medlemsstater , der paa grund af deres formaal kun vedroerer signatarstaten ; det forekommer ikke hensigtsmaessigt paa EF-plan at fastlaegge vilkaarene for indroemmelse af saadanne fritagelser , og det er derfor tilstraekkeligt at bemyndige de paagaeldende medlemsstater til at opretholde dem -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

1 . Anvendelsesomraadet for de mervaerdiafgiftsfritagelser , der er naevnt i artikel 14 , stk . 1 , litra d ) , i direktiv 77/388/EOEF , samt reglerne for den praktiske anvendelse af disse fritagelser , som er omhandlet i naevnte direktivs artikel 14 , stk . 2 , fastlaegges i henhold til naervaerende direktiv . I henhold til naevnte artikel anvender medlemsstaterne de i naervaerende direktiv naevnte fritagelser paa betingelser som de fastsaetter for at sikre en korrekt og enkel anvendelse og med henblik paa at forhindre enhver mulig form for svig , unddragelse og misbrug .

2 . Ved anvendelsen af dette direktiv forstaas ved :

a ) " indfoersel " , indfoersel i henhold til artikel 7 i direktiv 77/388/EOEF , samt overgang til fri omsaetning , naar varen ikke laengere er under en af de i artikel 16 , stk . 1 A i naevnte direktiv fastsatte ordninger eller under en ordning for midlertidig toldfri indfoersel eller for transit ;

b ) " personlige ejendele " , genstande , der er beregnet til de paagaeldendes personlige brug eller til brug i deres husholdning .

" Personlige ejendele " omfatter specielt

- loesoere og bohave ;

- cykler og motorcykler , motorkoeretoejer til privat brug samt paahaengsvogne hertil , campingvogne , lystfartoejer og privatfly .

" Personlige ejendele " omfatter endvidere husholdningsvarer svarende til en families normale forbrug , selskabsdyr og ridedyr .

Disse genstande maa ikke ved deres beskaffenhed eller maengde give anledning til formodning om , at indfoerslen sker i erhvervsmaessigt oejemed , og de maa ikke vaere bestemt til oekonomisk virksomhed i henhold til artikel 4 i direktiv 77/388/EOEF . Dog omfatter personlige ejendele ogsaa transportabelt vaerktoej , udstyr eller instrumenter , der er noedvendige for udoevelsen af den paagaeldendes erhverv ;

c ) " loesoere og bohave " , personligt udstyr , hvidevarer , moebler og udstyr beregnet til de paagaeldendes personlige brug eller til brug i deres husholdning ;

d ) " alkoholholdige produkter " , produkter ( oel , vin , aperitiffer paa basis af vin eller alkohol , akvavit , likoer og alkoholholdige drikkevarer osv . ) henhoerende under pos . 22.03 - 22.09 i den faelles toldtarif ;

e ) " Faellesskab " , de omraader af medlemsstaterne , hvor direktiv 77/388/EOEF anvendes .

AFSNIT I

INDFOERSEL FRA LANDE UDEN FOR FAELLESSKABET AF PERSONLIGE EJENDELE TILHOERENDE PRIVATPERSONER

Kapitel I

Personlige ejendele tilhoerende fysiske personer der flytter deres saedvanlige opholdssted fra et tredjeland til Faellesskabet

Artikel 2

Med forbehold af artikel 3 - 10 indroemmes der fritagelse for mervaerdiafgift for personlige ejendele , der indfoeres af fysiske personer , der aendrer saedvanligt opholdssted fra et land uden for Faellesskabet til en af Faellesskabets medlemsstater .

Artikel 3

Afgiftsfritagelsen er begraenset til personlige ejendele , som ,

a ) medmindre der kan godtgoeres saerlige omstaendigheder , har vaeret i den paagaeldendes besiddelse og , saafremt det drejer sig om genstande , som ikke kan fortaeres , har vaeret benyttet af denne paa det tidligere saedvanlige opholdssted i mindst 6 maaneder , inden vedkommende ophoerte med at have sit saedvanlige opholdssted uden for Faellesskabet ;

b ) agtes at benytte til samme formaal paa det nye saedvanlige opholdssted .

Medlemsstaterne kan desuden lade fritagelsen vaere betinget af , at de har vaeret paalagt den normale told - og/eller afgiftsbelastning enten i oprindelseslandet eller i det seneste opholdsland .

Artikel 4

Der kan kun indroemmes afgiftsfritagelse til personer , der har haft saedvanligt opholdssted uden for Faellesskabet i en sammenhaengende periode paa mindst 12 maaneder .

De kompetente myndigheder kan dog goere undtagelser fra denne regel , naar den paagaeldende kan dokumentere , at det virkelig var hans hensigt at opholde sig uden for Faellesskabet i mindst 12 maaneder .

Artikel 5

Afgiftsfritagelsen omfatter ikke

a ) alkoholholdige produkter ;

b ) tobak og tobaksvarer ;

c ) erhvervskoeretoejer ;

d ) materiel til anvendelse i erhvervsmaessigt oejemed , bortset fra transportabelt vaerktoej , udstyr eller instrumenter .

Koeretoejer til blandet koersel , der anvendes i handels - eller erhvervsmaessigt oejemed , kan ligeledes udelukkes fra fritagelse .

Artikel 6

Medmindre der foreligger saerlige omstaendigheder , indroemmes der kun afgiftsfritagelse for personlige ejendele , der er angivet til endelig indfoersel inden 12 maaneder fra den dato , hvor den paagaeldende faktisk etablerer sit saedvanlige opholdssted i den medlemsstat , til hvilken indfoerslen foretages .

Personlige ejendele kan indfoeres ad flere gange inden for den frist , der er angivet i foerste afsnit .

Artikel 7

1 . I de foerste tolv maaneder efter datoen for angivelsen til endelig indfoersel kan personlige ejendele hverken udlaanes , pantsaettes udlejes eller overdrages mod eller uden vederlag , uden at de kompetente myndigheder foerst underrettes herom .

2 . Udlaan , pantsaetning , udlejning eller overdragelse , der foretages inden udloebet af den i stk . 1 anfoerte tidsfrist , medfoerer erlaeggelse af mervaerdiafgift paa de paagaeldende goder efter de satser , der var gaeldende paa tidspunktet for udlaanet , pantsaetningen , udlejningen eller overdragelsen , og paa grundlag af godernes beskaffenhed og vaerdi som konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder paa dette tidspunkt .

Artikel 8

1 . Uanset artikel 6 , stk . 1 , kan der indroemmes afgiftsfritagelse for personlige ejendele , der er indfoert endeligt , inden den paagaeldende etablerer sit saedvanlige opholdssted i den medlemsstat , til hvilken indfoerslen foretages , dersom vedkommende forpligter sig til inden 6 maaneder faktisk at etablere sit saedvanlige opholdssted der . I forbindelse med denne forpligtelse skal der stilles en sikkerhed , hvis art og stoerrelse fastlaegges af de kompetente myndigheder .

2 . Ved anvendelse af stk . 1 beregnes den i artikel 3 fastsatte frist fra dagen for indfoerslen i den paagaeldende medlemsstat .

Artikel 9

1 . Forlader den paagaeldende paa grund af erhvervsmaessige forpligtelser det land uden for Faellesskabet , hvor han havde saedvanligt opholdssted , uden samtidig at etablere sit saedvanlige opholdssted paa en medlemsstats omraade , men med det fortsaet senere at goere dette , kan de kompetente myndigheder indroemme afgiftsfritagelse ved indfoersel af personlige ejendele , som den paagaeldende i dette oejemed flytter til naevnte omraade .

2 . Afgiftsfritagelse for de i stk . 1 anfoerte personlige ejendele indroemmes paa de betingelser , der er fastsat i artikel 2 - 7 , idet

a ) de frister , der er fastsat i artikel 3 , litra a ) , og i artikel 6 , stk . 1 , beregnes fra indfoerselsdatoen ;

b ) den frist , der omhandles i artikel 7 , stk . 1 , beregnes fra den dato , hvor den paagaeldende faktisk etablerer sit saedvanlige opholdssted paa en medlemsstats omraade .

3 . For at opnaa afgiftsfritagelse skal den paagaeldende desuden forpligte sig til faktisk at etablere sit saedvanlige opholdssted paa en medlemsstats omraade inden for en periode , der fastlaegges af de kompetente myndigheder alt efter den foreliggende situation . I forbindelse med denne forpligtelse , kan de kompetente myndigheder kraeve , at der stilles en sikkerhed , hvis art og stoerrelse de fastlaegger .

Artikel 10

De kompetente myndigheder kan goere undtagelser fra artikel 3 , litra a ) og b ) , artikel 5 , litra c ) og d ) , og artikel 7 , naar en person flytter sit saedvanlige opholdssted fra et land uden for Faellesskabet til en medlemsstats omraade som foelge af ekstraordinaere politiske omstaendigheder .

Kapitel II

Varer , som indfoeres i forbindelse med indgaaelse af aegteskab

Artikel 11

1 . Med forbehold af artikel 12 - 15 indroemmes der fritagelse for personligt udstyr og loesoere og bohave , ogsaa nyt , som tilhoerer en person , der flytter sit saedvanlige opholdssted fra et land uden for Faellesskabet til en medlemsstats omraade som foelge af indgaaelse af aegteskab .

2 . Der indroemmes ligeledes afgiftsfritagelse for gaver , der saedvanligvis gives ved et bryllup , og som af personer , der har deres saedvanlige opholdssted i et land uden for Faellesskabet , foraeres den person , der er omhandlet i stk . 1 . Fritagelsen gaelder for gaver , hvis enhedsvaerdi ikke overstiger 200 ECU . Medlemsstaterne kan dog indroemme fritagelse , i tilfaelde af at beloebet paa 200 ECU overskrides , for saa vidt den enkelte gaves vaerdi ikke overstiger 1 000 ECU .

3 . Medlemsstaterne kan lade afgiftsfritagelsen for de i stk . 1 omhandlede varer vaere betinget af , at de har vaeret paalagt den normale told - og/eller afgiftsbelastning enten i oprindelseslandet eller i det seneste opholdsland .

Artikel 12

Fritagelse efter artikel 11 indroemmes kun personer , der

a ) har haft saedvanligt opholdssted i et land uden for Faellesskabet i en sammenhaengende periode paa mindst 12 maaneder . Denne bestemmelse kan dog fraviges , saafremt den paagaeldende virkelig havde til hensigt at opholde sig uden for Faellesskabet i mindst 12 maaneder ;

b ) dokumenterer , at de har indgaaet aegteskab .

Artikel 13

Fritagelsen omfatter ikke alkoholholdige produkter , tobak og tobaksvarer .

Artikel 14

1 . Medmindre der foreligger saerlige omstaendigheder , indroemmes der kun fritagelse for saa vidt angaar goder , der er endeligt indfoert

- tidligst 2 maaneder inden den fastsatte bryllupsdag . I dette tilfaelde kan afgiftsfritagelsen betinges af , at der stilles en passende sikkerhed , hvis beskaffenhed og vaerdi fastlaegges af de kompetente myndigheder , og

- senest 4 maaneder efter bryllupsdagen .

2 . De i artikel 11 omhandlede goder kan indfoeres ad flere gange idenfor den frist , der er omhandlet i stk . 1 i naervaerende artikel .

Artikel 15

1 . I de foerste tolv maaneder efter datoen for angivelsen til endelig indfoersel maa de personlige ejendele hverken udlaanes , pantsaettes , udlejes eller overdrages mod eller uden vederlag , uden at de kompetente myndigheder forinden underrettes herom .

2 . Udlaan , pantsaetning , udlejning eller overdragelse , der foretages inden udloebet af den i stk . 1 anfoerte tidsfrist , medfoerer erlaeggelse af mervaerdiafgift paa de paagaeldende ejendele efter de satser , der var gaeldende paa datoen for udlaanet , pantsaetningen , udlejningen eller overdragelsen , og paa grundlag af ejendelenes beskaffenhed og vaerdi som konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder paa samme dato .

Kapitel III

Personlige ejendele erhvervet ved arv

Artikel 16

Med forbehold af artikel 17 - 19 indroemmes der fritagelse for saa vidt angaar personlige ejendele , som en fysisk person , der har saedvanligt opholdssted i en medlemsstat , erhverver ved legal arv eller testamentsarv .

Artikel 17

Afgiftsfritagelsen omfatter ikke

a ) alkoholholdige varer ;

b ) tobak og tobaksvarer ;

c ) erhvervskoeretoejer ;

d ) materiel til erhvervsmaessig brug , bortset fra transportabelt vaerktoej , udstyr eller instrumenter , der var noedvendige for afdoedes erhverv ;

e ) lagerbeholdninger af raastoffer og faerdigvarer eller halvfabrikata ;

f ) husdyrbesaetninger og beholdninger af landbrugsprodukter , som overstiger en families normale behov .

Artikel 18

1 . Der indroemmes kun fritagelse for saa vidt angaar ejendele , der er endeligt indfoert senest 2 aar efter overtagelsen deraf ( endelig opgoerelse af arven ) .

Vedkommende myndigheder kan dog under saerlige omstaendigheder indroemme forlaengelse af denne frist .

2 . Ejendelene kan indfoeres ad flere gange inden for den frist , der er anfoert i stk . 1 .

Artikel 19

Artikel 16 - 18 finder tilsvarende anvendelse paa personlige ejendele , som en juridisk person , der driver virksomhed uden vinding for oeje , og som er etableret paa en medlemsstats omraade , erhverver ved testamentsarv .

AFSNIT II

ELEVERS OG STUDERENDES PERSONLIGE UDSTYR , SKOLEMATERIALE , LOESOERE OG BOHAVE

Artikel 20

1 . Der indroemmes fritagelse for saa vidt angaar personligt udstyr , skolemateriale og brugt loesoere og bohave , der indgaar i en normal moeblering af et vaerelse til en studerende , saafremt dette er beregnet til personlig brug under studietiden og tilhoerer elever eller studerende , som bosaetter sig i en medlemsstat for at studere .

2 . I denne artikel forstaas ved

a ) " elev " eller " studerende " enhver , der er indskrevet ved en laereanstalt for dér at foelge undervisningen paa fuldtidsbasis ;

b ) " personligt udstyr " : hvidevarer , linned og beklaedningsgenstande , ogsaa nyt ;

c ) " skolemateriale " : genstande og redskaber ( herunder regnemaskiner og skrivemaskiner ) , der normalt anvendes af en elev eller studerende ved studierne .

Artikel 21

Afgiftsfritagelsen kan indroemmes mindst én gang hvert skoleaar .

AFSNIT III

INDFOERSLER AF RINGE VAERDI

Artikel 22

Medlemsstaterne kan indroemme fritagelser for saa vidt angaar indfoersler , hvis samlede vaerdi ikke overstiger 22 ECU .

Artikel 23

Fritagelsen omfatter ikke :

a ) alkoholholdige varer ;

b ) parfume og toiletvand ;

c ) tobak og tobaksvarer .

AFSNIT IV

INVESTERINGSGODER OG ANDET UDSTYR DER INDFOERES VED OVERFLYTNING AF AKTIVITETER

Artikel 24

1 . Med forbehold af medlemsstaternes industri - og handelspolitiske bestemmelser og af artikel 25 - 28 kan medlemsstaten indroemme fritagelse ved indfoersel af investeringsgoder og andet udstyr tilhoerende virksomheder , som endeligt indstiller deres aktivitet i afsendelseslandet for at udoeve en lignende aktivitet i indfoerselsmedlemsstaten , og som over for de kompetente myndigheder i indfoerselsmedlemsstaten paa forhaand har erklaeret , at de vil indlede saadan aktivitet i medfoer af artikel 22 , stk . 1 , i direktiv 77/388/EOEF .

Hvis den overflyttede virksomhed er en landbrugsbedrift , indroemmes der ligeledes fritagelse for besaetningen .

2 . I stk . 1 forstaas ved

- " aktivitet " , erhvervsvirksomhed i henhold til artikel 4 i direktiv 77/388/EOEF ,

- " virksomhed " : en selvstaendig oekonomisk produktionsenhed eller servicevirksomhed .

Artikel 25

1 . Den i artikel 24 omhandlede fritagelse er begraenset til investeringsgoder og andet udstyr , som

a ) undtagen i saertilfaelde , der begrundes af omstaendigheder , reelt har vaeret benyttet i virksomheden i mindst 12 maaneder inden den dato , hvor virksomheden ophoerte sin aktivitet i det paagaeldende tredjeland ;

b ) agtes benyttet til samme formaal efter overflytningen ;

c ) er bestemt til udoevelse af en aktivitet , der ikke er afgiftsfritaget i henhold til artikel 13 i direktiv 77/388/EOEF ;

d ) stemmer overens med den paagaeldende virksomheds art og stoerrelse .

2 . Medlemsstaterne kan dog indroemme fritagelse for saa vidt angaar investeringsgoder og udstyr , der fra en anden medlemsstat er indfoert af velgoerende eller filantropiske organisationer i forbindelse med disses overflytning til indfoerselsmedlemsstaten .

Denne fritagelse indroemmes dog kun , dersom vedkommende investeringsgoder og udstyr ikke ved anskaffelsen var fritaget for moms i medfoer af artikel 15 , nr . 12 , i direktiv 77/388/EOEF .

3 . Indtil de i artikel 17 , stk . 6 , foerste afsnit , i direktiv 77/388/EOEF omhandlede faelles regler traeder i kraft , kan medlemsstaterne helt eller delvis undlade at indroemme fritagelse for investeringsgoder , for hvilke de har gjort brug af bestemmelserne i samme stykkes andet afsnit .

Artikel 26

Fritagelsen omfatter ikke virksomheder , der er etableret uden for Faellesskabet , og hvis overflytning til en medlemsstats omraade skyldes eller foretages med henblik paa fusion med eller optagelse i en virksomhed , der er etableret i Faellesskabet , uden at der indledes en ny aktivitet .

Artikel 27

Fritagelsen omfatter ikke

a ) transportmidler , der ikke har karakter af produktions - eller servicemidler ,

b ) levnedsmidler eller foder af enhver art ,

c ) braendstoffer og lagerbeholdninger af raastoffer , faerdigvarer eller halvfabrikata ,

d ) husdyr , der ejes af kreaturhandlere .

Artikel 28

Undtagen i saertilfaelde , der begrundes af omstaendighederne , indroemmes den i artikel 24 omhandlede fritagelse kun for saa vidt angaar investeringsgoder og udstyr , der er indfoert inden 12 maaneder fra den dato , hvor virksomheden indstillede sin aktivitet i afsendelseslandet .

AFSNIT V

INDFOERSEL AF VISSE LANDBRUGSPRODUKTER ELLER AF PRODUKTER TIL ANVENDELSE I LANDBRUGET

Kapitel I

Produkter , der fremstilles af landbrugere i Faellesskabet paa ejendomme i en anden stat end indfoerselsstaten

Artikel 29

1 . Med forbehold af artikel 30 og 31 indroemmes der fritagelse for saa vidt angaar agerbrugs - , husdyrbrugs - , biavls - , havebrugs - og skovbrugsprodukter hidroerende fra ejendomme i et land i umiddelbar naerhed af indfoerselsmedlemsstatens omraade , naar disse ejendomme drives af landbrugere , hvis hovedvirksomhed er beliggende i denne medlemsstat i umiddelbar naerhed af det paagaeldende land .

2 . For at husdyrbrugsprodukter kan omfattes af stk . 1 maa de stamme fra dyr , der er opdraettet erhvervet eller indfoert paa indfoerselsmedlemsstatens almindelige beskatningsvilkaar .

3 . Der indroemmes fritagelse for saa vidt angaar racerene heste paa 6 maaneder eller derunder , der er foedt uden for indfoerselsmedlemsstaten af dyr , som er gjort draegtige i denne medlemsstat og efterfoelgende udfoert midlertidigt med henblik paa at foede .

Artikel 30

Fritagelsen er begraenset til produkter som ikke er behandlet paa anden maade , end hvad der er normalt efter hoest eller fremstilling .

Artikel 31

Der indroemmes kun fritagelse for saa vidt angaar produkter , der indfoeres af landbrugeren eller for dennes regning .

Artikel 32

Dette kapitel finder tilsvarende anvendelse paa produkter , der stammer fra fiskeri eller fiskeopdraet i soeer og vandloeb , der graenser op til indfoerselsmedlemsstatens omraade , udoevet af fiskere etableret i denne medlemsstat , samt for produkter , der stammer fra jagt paa disse soeer og vandloeb , udoevet af jaegere etableret i indfoerselsmedlemsstaten .

Kapitel II

Froe , saedekorn , goedning og produkter , der kraeves til behandling af jordbund og planter

Artikel 33

Med forbehold af artikel 34 indroemmes der fritagelse for saa vidt angaar froe , saedekorn , goedning og produkter til behandling af jordbund og planter , og som dels er bestemt til brug paa ejendomme , der er beliggende i en medlemsstat i umiddelbar naerhed af et land uden for Faellesskabet eller en anden medlemsstat , og dels bruges af landbrugere , hvis bedrift er beliggende i det paagaeldende land uden for Faellesskabet eller den paagaeldende anden medlemsstat i umiddelbar naerhed af indfoerselsmedlemsstatens omraade .

Artikel 34

1 . Fritagelsen er begraenset til de maengder froe saedekorn , goedning og andre produkter , der svarer til den paagaeldende ejendoms driftsbehov .

2 . Der indroemmes kun fritagelse for saa vidt angaar froe , saedekorn , goedning og andre produkter , der af den paagaeldende landbruger selv eller for dennes regning indfoeres direkte i indfoerselsmedlemsstaten .

3 . Fritagelsen kan af indfoerselsmedlemsstaten goeres betinget af gensidighed .

AFSNIT VI

INDFOERSEL AF TERAPEUTISKE STOFFER , LAEGEMIDLER , FORSOEGSDYR OG BIOLOGISKE ELLER KEMISKE STOFFER

Kapitel I

Forsoegsdyr og biologiske og kemiske stoffer beregnet til forskning

Artikel 35

1 . Der indroemmes fritagelse for saa vidt angaar :

a ) dyr , som er saerlig opdraettede med henblik paa anvendelse i laboratorier og som udleveres gratis til dette formaal ;

b ) biologiske og kemiske stoffer :

- som indfoeres gratis fra en anden medlemsstats omraade , eller

- som indfoeres fra lande uden for Faellesskabet inden for de graenser og paa de betingelser der er fastsat i artikel 60 , stk . 1 , litra b ) , i Raadets forordning ( EOEF ) nr . 918/83 af 28 . marts 1983 om faellesskabsordning vedroerende fritagelse for import - og eksportafgifter ( 5 ) .

2 . Fritagelse i henhold til stk . 1 omfatter kun dyr og biologiske eller kemiske stoffer , der er bestemt

- enten til offentlige eller almennyttige institutioner med undervisning eller videnskabelig forskning som hovedbeskaeftigelse og til afdelinger af en offentlig eller en almennyttig institution , som har undervisning eller videnskabelig forskning som hovedbeskaeftigelse ,

- eller til private institutioner , der har undervisning eller videnskabelig forskning som hovedbeskaeftigelse , og som af vedkommende myndigheder i medlemsstaterne har faaet tilladelse til at modtage disse forsendelser afgiftsfrit .

Kapitel II

Terapeutiske stoffer , der hidroerer fra mennesker , og reagensmidler til bestemmelse af blod - og vaevstyper

Artikel 36

1 . Med forbehold af fritagelsen i artikel 14 , stk . 1 litra a ) , i direktiv 77/388/EOEF og af artikel 37 nedenfor indroemmes der fritagelse for saa vidt angaar

a ) terapeutiske stoffer , der hidroerer fra mennesker ,

b ) reagensmidler til bestemmelse af blodtyper ,

c ) reagensmidler til bestemmelse af vaevstyper .

2 . I stk . 1 forstaas ved

- " terapeutiske stoffer , der hidroerer fra mennesker " : menneskeblod og derivater deraf ( rent menneskeblod , toerret plasma fra mennesker , albumin fra mennesker , stabile oploesninger af proteiner i plasma fra mennesker , immunoglobulin fra mennesker og fibrinogen fra mennesker ) ;

- " reagensmidler til bestemmelse af blodtyper " : alle reagensmidler , der hidroerer fra mennesker , dyr planter eller andet , til bestemmelse af blodtyper og til sporing af uforenelighed af blod ;

- " reagensmidler til bestemmelse af vaevstyper " : alle reagensmidler , der hidroerer fra mennesker , dyr , planter eller andet , til bestemmelse af vaevstyper hos mennesker .

Artikel 37

Fritagelse indroemmes kun for saa vidt angaar varer , som

a ) er beregnet til institutter eller laboratorier , der er godkendt af de kompetente myndigheder , med henblik paa anvendelse af disse varer udelukkende i medicinsk eller videnskabeligt , ikke-erhvervsmaessigt oejemed ;

b ) er vedlagt en konformitetsattest , der er udstedt af et organ med befoejelse hertil i det tredjeland , de hidroerer fra ;

c ) er indeholdt i beholdere , der er forsynet med en speciel identifikationsetiket .

Artikel 38

Fritagelsen omfatter ogsaa eventuelle specialemballager , som er noedvendige for transport af terapeutiske stoffer , der hidroerer fra mennesker , eller af reagensmidler til bestemmelse af blod - og vaevstyper , samt af eventuelle oploesningsvaesker og tilbehoer der er noedvendige ved brugen af naevnte stoffer og reagensmidler , og som forsendelserne maatte indeholde .

Kapitel III

Farmaceutiske produkter til brug ved internationale sportsarrangementer

Artikel 39

Der indroemmes fritagelse for saa vidt angaar farmaceutiske produkter , der skal bruges som laegemidler til personer eller dyr , der deltager i internationale sportsarrangementer , i det omfang det er noedvendigt for at daekke deres behov under opholdet i indfoerselsmedlemsstaten .

AFSNIT VII

FORSENDELSER TIL VELGOERENDE ELLER FILANTROPISKE ORGANISATIONER

Artikel 40

Medlemsstaterne har mulighed for at begraense maengderne eller vaerdien af de i artikel 41 - 55 omhandlede goder for at afboede eventuelt misbrug og for at imoedegaa vaesentlig konkurrencefordrejning .

Kapitel I

Goder , der indfoeres til generelle formaal

Artikel 41

1 . Med forbehold af artikel 42 og 44 indroemmes der fritagelse for saa vidt angaar :

a ) helt noedvendige goder , der er erhvervet gratis , og som indfoeres af statsorganer eller andre private velgoerende eller filantropiske organisationer , der er godkendt af de kompetente myndigheder , med henblik paa at blive uddelt gratis til traengende personer .

b ) goder af enhver art , der af en person eller en organisation , der er etableret i et andet land end indfoerselsmedlemsstaten , uden erhvervsmaessig interesse fra giverens side sendes gratis til statslige eller andre private velgoerende og filantropiske organisationer der er godkendt af de kompetente myndigheder , med henblik paa indsamling af oekonomiske midler under lejlighedsvis forekommende velgoerenhedsarrangementer til fordel for traengende personer ;

c ) udstyr og kontormateriale , der af en person eller en organisation der er etableret i et andet land end indfoerselsmedlemsstaten , uden erhvervsmaessig interesse fra giverens side sendes gratis til private velgoerende eller filantropiske organisationer , der er godkendt af de kompetente myndigheder , med henblik paa udelukkende at skulle anvendes til disse organisationers drift eller til at opfylde deres velgoerende eller filantropiske formaal .

2 . Ved " helt noedvendige goder " forstaas goder , der er noedvendige for at tilfredsstille personernes umiddelbare behov , saasom foedevarer , medicin , beklaedningsgenstande og taepper .

Artikel 42

Fritagelsen omfatter ikke :

a ) alkoholholdige varer ,

b ) tobak og tobaksvarer ,

c ) kaffe og te ,

d ) motorkoeretoejer bortset fra ambulancer

Artikel 43

Der indroemmes kun fritagelse til organisationer , hvis regnskaber goer det muligt for de kompetente myndigheder at kontrollere de foretagne transaktioner , og som giver alle de garantier , der skoennes noedvendige .

Artikel 44

1 . De i artikel 41 omhandlede goder maa af den organisation , der har opnaaet fritagelse , hverken udlaanes , udlejes eller overdrages mod eller uden vederlag til andre formaal end de i samme artikels stk . 1 , litra a ) og b ) angivne , medmindre de kompetente myndigheder forinden underrettes herom .

2 . I tilfaelde af udlaan , udlejning eller overdragelse til en organisation , som i medfoer af artikel 41 og 43 kan opnaa fritagelse , opretholdes fritagelsen , for saa vidt organisationen benytter goderne i et oejemed , der giver ret til denne fritagelse .

I andre tilfaelde er udlaan , udlejning eller overdragelse betinget af forudgaaende erlaeggelse af mervaerdiafgiften efter de satser , der var gaeldende paa datoen for udlaanet , udlejningen eller overdragelsen , samt paa grundlag af godernes beskaffenhed og vaerdi som konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder paa samme dato .

Artikel 45

1 . Saafremt en organisation som omhandlet i artikel 41 ikke laengere opfylder betingelserne for at opnaa fritagelse eller agter at anvende goder , der er indfoert afgiftsfrit , til andre formaal end de i naevnte artikel fastsatte , skal den underrette de kompetente myndigheder herom .

2 . For goder , der fortsat besiddes af organisationer , der ikke laengere opfylder betingelserne for at opnaa afgiftsfritagelse , erlaegges mervaerdiafgiften efter de satser , der var gaeldende paa den dato , hvor de paagaeldende betingelser ophoerte med at vaere opfyldt , samt paa grundlag af de paagaeldende goders beskaffenhed og vaerdi som konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder paa samme dato .

3 . For goder , der af den organisation , der har opnaaet afgiftsfritagelse , anvendes til andre formaal end de i artikel 41 fastsatte , erlaegges mervaerdiafgiften efter de satser , der var gaeldende paa datoen , fra hvilken goderne anvendtes til andet formaal , samt paa grundlag af de paagaeldende goders beskaffenhed og vaerdi som konstateret og godkendt af de kompetente myndigheder paa samme dato .

Kapitel II

Goder , der indfoeres til fordel for handicappede

Artikel 46

1 . Der indroemmes fritagelse for saa vidt angaar goder , der er specielt fremstillet med henblik paa uddannelse , beskaeftigelse og indpasning i samfundet af blinde samt andre fysisk eller psykisk handicappede , og som

a ) indfoeres af institutioner eller organisationer , som hovedsageligt varetager uddannelse af eller yder bistand til handicappede , og som af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne er godkendt som berettigede til afgiftsfri indfoersel af saadanne goder ,

b ) uden erhvervsmaessig interesse fra giverens side foraeres til en saadan institution eller organisation .

2 . Fritagelsen gaelder ogsaa for reservedele , dele eller tilbehoer , der er tilpasset til de paagaeldende genstande samt for vaerktoej til vedligeholdelse , kontrol , justering eller reparation af disse genstande , saafremt disse reservedele , dele , tilbehoer eller vaerktoej indfoeres samtidig med saadanne genstande , eller , saafremt de indfoeres senere , tydeligt kan identificeres som vaerende bestemt til genstande , der allerede er indfoert eller vil kunne indfoeres afgiftsfrit , paa det tidspunkt , hvor der ansoeges om afgiftsfritagelse for vedkommende reservedele , dele , tilbehoer eller vaerktoej .

3 . Goder , for hvilke der indroemmes fritagelse , maa ikke anvendes til andre formaal end blindes og andre handicappedes uddannelse , beskaeftigelse eller indpasning i samfundet .

Artikel 47

1 . De paagaeldende institutioner eller organisationer kan uden vinding for oeje udlaane , udleje eller overdrage de goder , som er indfoert afgiftsfrit , til de i artikel 46 omhandlede personer , som disse institutioner eller organisationer beskaeftiger sig med , uden at der skal betales mervaerdiafgift ved indfoerslen .

2 . Der maa ikke foretages udlaan , udlejning eller overdragelse paa andre end de i stk . 1 fastsatte vilkaar , uden at de kompetente myndigheder foerst underrettes herom .

I tilfaelde af udlaan , udlejning eller overdragelse til en institution eller organisation , som kan opnaa fritagelse for afgiften , bibeholdes fritagelser for saa vidt institutionen eller organisationen benytter det naevnte gode i et oejemed , der giver ret til denne fritagelse .

I andre tilfaelde er udlaan , udlejning eller overdragelse betinget af , at der forinden betales mervaerdiafgift efter den paa datoen for udlaanet , udlejningen eller overdragelsen gaeldende sats paa grundlag af godernes beskaffenhed og vaerdi , som er konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder paa samme dato .

Artikel 48

1 . Saafremt en institution eller organisation som omhandlet i artikel 46 ikke laengere opfylder betingelserne for fritagelse eller agter at anvende en genstand , der er indfoert afgiftsfrit , til andre formaal end de i de naevnte artikler fastsatte , skal den underrette de kompetente myndigheder herom .

2 . For genstande , der fortsat besiddes af institutioner eller organisationer , der ikke laengere opfylder betingelserne for fritagelse , erlaegges der mervaerdiafgift efter de satser , der var gaeldende paa den dato , hvor de paagaeldende betingelser ophoerte med at vaere opfyldt , samt paa grundlag af genstandenes beskaffenhed og toldvaerdi som konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder paa samme dato .

3 . For genstande , der af den institution eller organisation , der har opnaaet fritagelse , anvendes til andre formaal end de i artikel 46 fastsatte , erlaegges der mervaerdiafgift efter de satser , der var gaeldende paa datoen , fra hvilken genstandene anvendtes til andet formaal , samt paa grundlag af genstandenes beskaffenhed og toldvaerdi som konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder paa samme dato .

Kapitel III

Goder , der indfoeres til fordel for katastroferamte

Artikel 49

1 . Med forbehold af artikel 50 - 55 indroemmes der fritagelse for saa vidt angaar goder , der indfoeres af statsorganer eller private organisationer af velgoerende eller filantropisk art , der er godkendt af de kompetente myndigheder , med henblik paa

a ) gratis at blive uddelt til ofre for katastrofer , der rammer en eller flere medlemsstaters omraade , eller

b ) gratis at blive stillet til raadighed for ofre for saadanne katastrofer , idet de paagaeldende organer eller organisationer dog bevarer ejendomsretten .

2 . Goder , der indfoeres af hjaelpeenheder til daekning af deres behov i den tid , aktionen varer , omfattes ligeledes af den i stk . 1 omhandlede fritagelse paa de samme betingelser .

Artikel 50

Fritagelsen omfatter ikke materialer og udstyr beregnet til genopbygning af katastroferamte omraader .

Artikel 51

Indroemmelse af fritagelse kraever en Kommissionsbeslutning , der efter anmodning fra den eller de paagaeldende medlemsstater traeffes efter en hasteprocedure med konsultation af de oevrige medlemsstater . I denen beslutning fastsaettes om fornoedent omfanget af og betingelserne for fritagelsen .

Medlemsstater , der er ramt af en katastrofe , kan , indtil Kommissionens beslutning er meddelt dem , tillade suspension af mervaerdiafgift ved indfoersel af goder til de i artikel 49 fastsatte formaal , forudsat af den organisation , der indfoerer goderne , forpligter sig til at erlaegge denne afgift , saafremt fritagelsen ikke indroemmes .

Artikel 52

Der indroemmes kun fritagelse til organisationer , hvis regnskaber goer det muligt for de kompetente myndigheder at kontrollere de foretagne transaktioner , og som giver alle de garantier , der skoennes noedvendige .

Artikel 53

1 . De i artikel 49 , stk . 1 , omhandlede goder maa , af de organisationer , der har opnaaet fritagelse , hverken udlaanes , udlejes eller overdrages mod eller uden vederlag paa andre vilkaar end de i denne artikel fastsatte , med mindre de kompetente myndigheder forinden underrettes herom .

2 . I tilfaelde af udlaan , udlejning eller overdragelse til en organisation , som i medfoer af artikel 49 kan opnaa fritagelse , opretholdes fritagelsen , for saa vidt organisationen benytter varerne i et oejemed , der giver ret til denne fritagelse .

I andre tilfaelde er udlaan , udlejning eller overdragelse betinget af forudgaaende erlaeggelse af mervaerdiafgiften efter de satser , der var gaeldende paa datoen for udlaanet , udlejningen eller overdragelsen , samt paa grundlag af varens beskaffenhed og toldvaerdi som konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder paa samme dato .

Artikel 54

1 . Hvis de i artikel 49 , stk . 1 , litra b ) , omhandlede goder ikke laengere anvendes af katastrofeofre , maa disse varer hverken udlaanes , udlejes eller overdrages mod eller uden vederlag , medmindre de kompetente myndigheder forinden underrettes herom .

2 . I tilfaelde af udlaan , udlejning eller overdragelse til en organisation , som i medfoer af artikel 49 kan opnaa fritagelse , eller i givet fald til en organisation , som kan opnaa fritagelse i medfoer af artikel 41 , stk . 1 , litra a ) , opretholdes fritagelsen , for saa vidt organisationen benytter goderne i et oejemed , der giver ret til denne fritagelse .

I andre tilfaelde er udlaan , udlejning eller overdragelse betinget af forudgaaende erlaeggelse af mervaerdiafgiften efter de satser , der var gaeldende paa datoen for udlaanet , udlejningen eller overdragelsen , samt paa grundlag af godets beskaffenhed og vaerdi som konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder paa samme tidspunkt .

Artikel 55

1 . Saafremt en organisation som omhandlet i artikel 49 ikke laengere opfylder betingelserne for fritagelse eller agter at anvende goder , der er indfoert afgiftsfrit , til andre formaal end de i den naevnte artikel fastsatte , skal den underrette de kompetente myndigheder herom .

2 . For goder , der fortsat besiddes af organisationer , der ikke laengere opfylder betingelserne for fritagelse , opretholdes fritagelsen , naar goderne overdrages til en organisation , som i medfoer af dette kapitel kan opnaa fritagelse , eller i givet fald til en organisation som kan opnaa fritagelse i medfoer af artikel 41 , for saa vidt den paagaeldende organisation benytter goderne i et oejemed , der giver ret til denne fritagelse . I andre tilfaelde erlaegges mervaerdiafgiften for de paagaeldende goder efter de satser , der var gaeldende paa det tidspunkt , hvor de naevnte betingelser ophoerte med at vaere opfyldt , samt paa grundlag af godernes beskaffenhed og vaerdi som konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder paa dette tidspunkt .

3 . For goder , der af den organisation , der har opnaaet fritagelse , anvendes til andre formaal end de i dette kapitel fastsatte , erlaegges mervaerdiafgiften efter de satser , der var gaeldende paa datoen , fra hvilken goderne anvendtes til andet formaal , samt paa grundlag af godernes beskaffenhed og toldvaerdi som konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder paa samme dato .

AFSNIT VIII

INDFOERSEL I FORBINDELSE MED VISSE INTERNATIONALE FORBINDELSER

Kapitel I

Haedersbevisninger i form af ordener og beloenninger

Artikel 56

Saafremt de paagaeldende over for de kompetente myndigheder fremlaegger fyldestgoerende dokumentation , og saafremt der ikke handles i erhvervsmaessigt oejemed , indroemmes der fritagelse for saa vidt angaar

a ) ordener , der af regeringen i et andet land end indfoerselsmedlemsstaten tildeles personer , der har saedvanligt opholdssted i denne stat ;

b ) pokaler , medaljer og lignende af hovedsaglig symbolsk betydning , som i et andet land end importmedlemsstaten er givet til personer med saedvanligt opholdssted i denne stat som haedersbevisning for deres virksomhed inden for bestemte omraader saasom kunst , videnskab , sport eller den offentlige tjeneste , eller som de har gjort sig fortjent til ved en saerlig begivenhed , og som indfoeres af disse personer selv ;

c ) pokaler , medaljer og lignende af hovedsaglig symbolsk betydning , som foraeres af myndigheder eller personer i et andet land end importmedlemsstaten , med henblik paa at blive udleveret inden for sidstnaevnte stats omraade i samme oejemed som under litra b ) .

Kapitel II

Gaver , der modtages i forbindelse med mellemfolkeligt samarbejde

Artikel 57

Med forbehold af bestemmelserne om den internationale rejsetrafik , hvor disse finder anvendelse og af artikel 58 og 59 indroemmes der fritagelse for saa vidt angaar goder ,

a ) der indfoeres af personer , som har aflagt officielt besoeg i et andet land end det land , hvori de har deres saedvanlige opholdssted , og som ved denne lejlighed har modtaget disse som gaver fra vaertslandets myndigheder ;

b ) der indfoeres af personer , som aflaegger officielt besoeg i indfoerselsmedlemsstaten , og som ved denne lejlighed agter at give disse goder som gave til vaertslandets myndigheder ;

c ) som officielle myndigheder , offentlige sammenslutninger eller almennyttige foreninger i et andet land end indfoerselsmedlemsstaten som tegn paa venskab eller velvilje sender som gave til officielle myndigheder , offentlige sammenslutninger eller almennyttige foreninger i indfoerselsmedlemsstaten , naar modtageren har de kompetente myndigheders godkendelse til at modtage saadanne goder afgiftsfrit .

Artikel 58

Afgiftsfritagelsen omfatter ikke alkoholholdige varer , tobak og tobaksvarer .

Artikel 59

Der indroemmes kun afgiftsfritagelse

- saafremt de goder , der er beregnet som gaver , blot gives lejlighedsvis ,

- saafremt gavernes beskaffenhed , vaerdi og maengde ikke kan give anledning til tvivl om , at indfoerslen sker i ikke-erhvervsmaessigt oejemed ,

- saafremt gaverne ikke anvendes i erhvervsmaessigt oejemed .

Kapitel III

Goder beregnet til brug for statsoverhoveder

Artikel 60

Inden for de graenser og paa de betingelser , der fastsaettes af de kompetente myndigheder , indroemmes der fritagelse for saa vidt angaar :

a ) gaver til regerende statsoverhoveder ,

b ) goder , der skal bruges eller forbruges af regerende statsoverhoveder fra en anden stat eller af disses officielle repraesentanter under officielt ophold i importmedlemsstaten . Indfoerselsmedlemsstaten kan dog goere afgiftsfritagelsen betinget af , at den er gensidig .

Stk . 1 gaelder ligeledes for personer , der paa internationalt plan har tilsvarende privilegier som regerende statsoverhoveder .

AFSNIT IX

INDFOERSEL AF VARER I SALGSFREMMENDE OEJEMED

Kapitel I

Vareproever af ringe vaerdi

Artikel 61

1 . Med forbehold af artikel 65 , stk . 1 , litra a ) , indroemmes der fritagelse for saa vidt angaar vareproever af ringe vaerdi , der kun kan bruges til at soege ordrer indhentet paa varer af samme beskaffenhed .

2 . De kompetente myndigheder kan som betingelse for fritagelsen kraeve , at visse artikler ved iturivning , gennemhulning , uforgaengelig og tydelig maerkning eller paa anden maade for bestandig goeres uanvendelige , uden at de dog derved mister deres vaerdi som vareproeve .

3 . I stk . 1 forstaas ved " vareproeve " : artikler af enhver art , som er typiske for en kategori af varer , og hvis praesentationsform og med hensyn til denne bestemte varetype eller -kvalitet goer dem uanvendelige til andet formaal end kundesoegning .

Kapitel II

Tryksager og genstande af reklamemaessig art

Artikel 62

Med forbehold af artikel 63 indroemmes der fritagelse for saa vidt angaar tryksager af reklamemaessig art saasom kataloger , prislister , brugsanvisninger og beskrivelser , der refererer til

a ) varer , der saelges eller udlejes , eller

b ) tjenesteydelser , der tilbydes inden for transport , handelsforsikring eller bankvirksomhed

af en person , der er etableret uden for indfoerselsmedlemsstaten .

Artikel 63

Fritagelse i henhold til artikel 62 indroemmes kun for reklametryksager , som opfylder foelgende betingelser :

a ) tryksagerne skal vaere tydeligt maerket med navnet paa det firma , der fremstiller , saelger eller udlejer varerne , eller som praesterer de tjenesteydelser , der refereres til ;

b ) hver forsendelse maa kun indeholde et enkelt dokument eller et enkelt eksemplar af hvert dokument , hvis forsendelsen omfatter flere dokumenter ; dog kan der indroemmes fritagelse ogsaa for forsendelser , der indholder flere eksemplarer af samme dokument , naar disses samlede bruttovaegt ikke overstiger 1 kg ;

c ) tryksager maa ikke sendes i samlede forsendelser fra en og samme afsender til en og samme modtager .

Artikel 64

Der indroemmes ligeledes fritagelse for saa vidt angaar genstande af reklamemaessig art , der er uden egentlig handelsvaerdi , og som leverandoerer sender gratis til deres kunder , saafremt de paagaeldende genstande ikke kan anvendes til andre formaal .

Kapitel III

Produkter , der anvendes eller forbruges under en udstilling eller et lignende arrangement

Artikel 65

1 . Med forbehold af artikel 66 - 69 indroemmes der fritagelse for saa vidt angaar :

a ) mindre vareproever , som repraesenterer varer , der er bestemt til en udstilling eller et lignende arrangement ;

b ) varer , der indfoeres udelukkende med henblik paa demonstration enten af de paagaeldende varer eller af maskiner eller apparater , der er fremstillet uden for Faellesskabets toldomraade , og som fremvises paa en udstilling eller ved et lignende arrangement ;

c ) forskellige materialer af ringe vaerdi saasom maling , fernis , tapet osv . til brug ved opbygning , indretning og dekoration af midlertidige stande paa en udstilling eller ved et lignende arrangement , og som ikke kan genanvendes ;

d ) tryksager , kataloger , brochurer , prislister , reklameplakater , kalendere ( ogsaa illustrerede ) , uindrammede fotografier og andre genstande , der uddeles gratis som reklame for varer , og som anvendes paa en udstilling eller ved et lignende arrangement .

2 . I stk . 1 forstaas ved " udstilling eller lignende arrangement " :

a ) udstillinger , messer og lignende arrangementer for handel , industri , landbrug og haandvaerk ;

b ) udstillinger eller arrangementer , der hovedsagelig foranstaltes i velgoerende oejemed ;

c ) udstillinger eller arrangementer , der hovedsagelig foranstaltes i videnskabeligt , teknisk , haandvaerksmaessigt , kunstnerisk , uddannelsesmaessigt , kulturelt , sportsligt , religioest , kultisk , fagforenings - eller turistmaessigt oejemed eller for at fremme mellemfolkelig forstaaelse ;

d ) moeder mellem repraesentanter for internationale organisationer eller sammenslutninger ;

e ) officielle hoejtideligheder og arrangementer samt mindearrangementer og mindehoejtideligheder ;

men ikke privat foranstaltede udstillinger i butikker eller forretningslokaler med henblik paa salg af varer .

Artikel 66

Fritagelsen efter artikel 65 , stk . 1 , litra a ) , er begraenset til proever , som :

a ) indfoeres som saadanne uden vederlag eller fremstilling under arrangementet paa basis af varer , der er indfoert upakket ;

b ) udelukkende tjener til gratis uddeling til publikum under arrangementet for at blive brugt eller forbrugt af de personer , til hvilke de er blevet uddelt ;

c ) kan identificeres som vaerende proever af reklamemaessig art , som kun repraesenterer en ringe vaerdi pr . enhed ;

d ) ikke er egnet til salg og i givet fald foreligger i pakninger med en varemaengde , der er mindre end den mindste maengde af samme vare , der normalt findes i handelen ;

e ) naar der er tale om foedevarer og drikkevarer , der ikke er pakket som anfoert under litra d ) , forbruges paa stedet under arrangementet ;

f ) med hensyn til deres samlede vaerdi og maengde er i overensstemmelse med arrangementets art , antallet af besoegende og udstillerens andel i arrangementet .

Artikel 67

Fritagelsen i henhold til artikel 65 , stk . 1 , litra b ) , er begraenset til varer , som

a ) forbruges eller tilintetgoeres under arrangementet ;

b ) med hensyn til deres samlede vaerdi og maengde er i overensstemmelse med arrangementets art , antallet af besoegende og udstillerens andel i arrangementet .

Artikel 68

Fritagelse i henhold til artikel 65 , stk . 1 , litra d ) , er begraenset til tryksager og genstande af reklamemaessig art , som

a ) udelukkende er beregnet til gratis uddeling til publikum paa det sted , hvor arrangementet holdes ;

b ) med hensyn til deres samlede vaerdi og maengde er i overensstemmelse med arrangementets art , antallet af besoegende og udstillerens andel i arrangementet .

Artikel 69

Fritagelse i henhold til artikel 65 , stk . 1 , litra a ) og b ) indroemmes ikke for saa vidt angaar

a ) alkoholholdige varer ;

b ) tobak og tobaksvarer ;

c ) braendstoffer , saavel faste som flydende og luftformige .

AFSNIT X

GODER , DER INDFOERES MED HENBLIK PAA UNDERSOEGELSE , ANALYSE ELLER AFPROEVNING

Artikel 70

Med forbehold af artikel 71 - 76 indroemmes der fritagelse for saa vidt angaar goder , der skal undersoeges , analyseres eller afproeves med henblik paa at fastslaa deres sammensaetning , kvalitet eller andre tekniske data , i informationsoejemed eller til brug i industri - eller handelsforskning .

Artikel 71

Med forbehold af artikel 74 , kan fritagelsen i henhold til artikel 70 kun indroemmes , saafremt de goder , der skal undersoeges , analyseres eller afproeves , forbruges fuldstaendigt eller tilintetgoeres under undersoegelsen , analysen eller afproevningen .

Artikel 72

Der indroemmes ikke fritagelse for saa vidt angaar goder , der bruges til undersoegelser , analyser eller afproevninger , som i sig selv er salgsfremmende foranstaltninger .

Artikel 73

Der indroemmes kun fritagelse for saa vidt angaar de maengder goder , der er absolut noedvendige for at kunne opfylde det formaal , hvortil de indfoeres . De kompetente myndigheder fastsaetter i hvert enkelt tilfaelde under hensyn til det paagaeldende formaal , for hvilke maengder der kan indroemmes fritagelse .

Artikel 74

1 . Fritagelsen i henhold til artikel 70 omfatter ogsaa goder , som ikke forbruges fuldstaendigt eller tilintetgoeres under undersoegelsen , analysen eller afproevningen , saafremt restprodukterne med de kompetente myndigheders godkendelse og under deres kontrol

- tilintetgoeres eller behandles saaledes , at de mister al erhvervsmaessig vaerdi efter undersoegelsen , analysen eller afproevningen ,

- overgives omkostningsfrit til statskassen , saafremt dette er muligt efter de nationale bestemmelser , eller

- under behoerigt begrundede omstaendigheder udfoeres fra indfoerselsmedlemsstatens omraade .

2 . I stk . 1 forstaas ved " restprodukter " de produkter , der fremkommer ved undersoegelsen , analysen eller afproevningen , eller de varer , der sluttelig ikke er blevet brugt .

Artikel 75

Med forbehold af artikel 74 , stk . 1 , paalaegges restprodukterne efter de i artikel 70 naevnte undersoegelser , analyser eller afproevninger mervaerdiafgift efter den sats , der var gaeldende paa datoen for undersoegelsernes , analysernes eller afproevningernes afslutning , og paa grundlag af varernes beskaffenhed og vaerdi som konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder paa samme dato .

Med de kompetente myndigheders godkendelse og under deres kontrol kan den paagaeldende dog omdanne restprodukterne til affald eller rester . I saa fald paalaegges den afgift , der var gaeldende for saadant affald eller saadanne rester paa datoen for omdannelsen .

Artikel 76

De kompetente myndigheder fastsaetter den frist , inden for hvilken undersoegelserne , analyserne eller afproevningerne skal finde sted , og de administrative formaliteter , der skal gennemfoeres for at sikre , at varerne anvendes til de tilsigtede formaal .

AFSNIT XI

FORSKELLIGE FRITAGELSER

Kapitel I

Forsendelser til organer , der varetager beskyttelse af ophavsret eller industriel eller kommerciel ejendomsret

Artikel 77

Der indroemmes fritagelse for saa vidt angaar maerker , moenstre eller tegninger samt anmeldelsesakter for disse saavel som ansoegningsakter vedroerende patenter paa opfindelser eller lignende , der er bestemt til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne med henblik paa beskyttelse af ophavsret eller beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret .

Kapitel II

Oplysningsmateriale til turistformaal

Artikel 78

Der indroemmes fritagelse for saa vidt angaar

a ) dokumenter ( foldere , brochurer , boeger , tidsskrifter , rejsehaandboeger , plakater ( ogsaa indrammede ) , fotografier og fotografiske forstoerrelser , ikke indrammede , geografiske kort ( ogsaa illustrerede ) , vinduestransparenter og illustrerede kalendere ) , der er bestemt til gratis uddeling , og som hovedsagelig har det formaal at traekke turister til fremmede lande , bl . a . for her at overvaere moeder eller arrangementer af kulturel , turistmaessig , sportslig , religioes eller faglig art , saafremt disse dokumenter ikke indeholder over 25 % privat handelsreklame , og det klart fremgaar , at formaalet med disse dokumenter er generel propaganda ;

b ) fortegnelser over udenlandske hoteller , der offentliggoeres af de officielle turistorganer eller under disses ledelse , og koereplaner for transportmidler i udlandet , naar disse dokumenter er bestemt til gratis uddeling og ikke indeholder over 25 % privat handelsreklame ;

c ) teknisk materiale , der fremsendes til repraesentanter eller forbindelser , der er akkrediteret eller udpeget af de officielle nationale turistorganer , naar dette materiale ikke er bestemt til uddeling , saasom vejvisere , telefonboeger , telexabonnementfortegnelser , hotelfortegnelser , kataloger over varemesser , proever af ringe vaerdi paa haandvaerksprodukter , materiale om museer , universiteter , kursteder og lignende .

Kapitel III

Forskellige dokumenter og genstande

Artikel 79

Der indroemmes fritagelse for saa vidt angaar

a ) dokumenter , der uden vederlag sendes til medlemsstaters offentlige administrationer ;

b ) udenlandske regeringers og officielle internationale organers publikationer bestemt til gratis uddeling ;

c ) stemmesedler beregnet til valg , der tilrettelaegges af organer i andre lande end indfoerselsmedlemsstaten ;

d ) genstande , der skal tjene som bevismateriale eller er bestemt til lignende formaal ved medlemsstaters domstole eller andre officielle instanser ;

e ) underskriftsproever og trykte cirkulaerer vedroerende underskrifter , der sendes inden for rammerne af den saedvanlige udveksling af oplysninger mellem statsadministrationer eller pengeinstitutter ;

f ) tryksager af officiel art , der sendes til medlemsstaternes centralbanker ;

g ) rapporter , virksomhedsberetninger , informationsskrivelser , prospekter , tegningsblanketter og andre dokumenter udfaerdiget af selskaber , der ikke er hjemmehoerende i indfoerselsmedlemsstaten , og beregnet til ihaendehavere eller tegnere af vaerdipapirer , der er udstedt af disse selskaber ;

h ) stoettemateriale ( hulkort , lydoptagelser , mikrofilm osv . ) , der anvendes til fremsendelse af oplysninger uden vederlag forudsat at afgiftsfritagelse ikke giver anledning til misbrug eller medfoerer vaesentlig konkurrencefordrejning :

i ) aktpakker , arkivalier , blanketter og andre dokumenter bestemt til brug ved internationale moeder , konferencer eller kongresser samt referater af disse arrangementer ;

j ) planer , tekniske tegninger , kalker , beskrivelser og andre lignende dokumenter indfoert med henblik paa at opnaa eller udfoere ordrer i et andet land end indfoerselsmedlemsstaten eller med henblik paa at deltage i en konkurrence , der afholdes i sidstnaevnte stat ;

k ) dokumenter beregnet til brug ved eksaminer , der afholdes paa indfoerselsmedlemsstatens omraade af institutioner i et andet land ;

l ) blanketter beregnet til brug som officielle dokumenter med henblik paa koeretoejers eller varers bevaegelse over graenserne i forbindelse med internationale overenskomster ;

m ) blanketter , maerkater , billetter og lignende dokumenter , der af transport - eller hotelvirksomheder i et andet land end indfoerselsmedlemsstaten sendes til rejsebureauer i sidstnaevnte stat ;

n ) brugte blanketter og billetter , konnossementer , fragtbreve og andre handels - og kontordokumenter ;

o ) officielle tryksager fra nationale eller internationale myndigheder og tryksager , der er i overenssstemmelse med de internationale udformninger , og som sendes af sammenslutninger i andre lande end indfoerselsmedlemsstaten til tilsvarende sammenslutninger i sidstnaevnte stat med henblik paa uddeling ;

p ) fotografier , diapositiver og klicheer til fotografier ogsaa forsynet med paaskrifter , der sendes til nyhedsbureauer , bladhuse eller tidsskriftforlag ;

q ) det i bilaget til dette direktiv omhandlede materiale , uanset hvilken anvendelse det er bestemt til , fremstillet af De forenede Nationer eller en af denne organisations saerorganisationer ;

r ) samlerobjekter og kunstgenstande af undervisningsmaessig , videnskabelig eller kulturel karakter , som ikke er bestemt til salg , og som indfoeres af museer , kunstgallerier og andre etablissementer , som af medlemsstaternes kompetente myndigheder er godkendt med henblik paa at modtage genstande med fritagelse . Fritagelsen tilstaas kun for genstande , som indfoeres gratis , eller som indfoeres mod vederlag , men som ikke leveres af en afgiftspligtig .

Kapitel IV

Tilbehoer til fastgoerelse og beskyttelse af varer under transport

Artikel 80

Der indroemmes fritagelse for saa vidt angaar diverse materialer saasom reb og sejlgarn , halm , laerred , papir og pap , trae og plastmateriale , der anvendes til fastgoerelse og beskyttelse - herunder termisk beskyttelse - af varer under transport paa en medlemsstats omraade , saafremt

a ) disse materialer normalt ikke kan genanvendes og

b ) disse materialers vaerdi indgaar i beskatningsgrundlaget som fastsat i artikel 11 i direktiv 77/388/EOEF .

Kapitel V

Stroeelse og foder bestemt til dyr under transport

Artikel 81

Der indroemmes fritagelse for saa vidt angaar stroeelse og foder af enhver art laesset paa transportmidler , der benyttes til transport af dyr til en medlemsstats omraade , med anvendelse under transporten for oeje .

Kapitel VI

Braendstof og smoeremidler i motorkoeretoejer

Artikel 82

1 . Med forbehold af artikel 83 - 85 indroemmes der fritagelse for saa vidt angaar

a ) braendstof i de normale tanke i privatbiler og erhvervskoeretoejer samt motorcykler ;

b ) braendstof i reservedunke i privatbiler og paa motorcykler , dog hoejst 10 l pr . koeretoej , medmindre andet er fastsat i de nationale bestemmelser om , hvor store maengder braendstof det er tilladt at opbevare og transportere ;

2 . I stk . 1 forstaas ved

a ) " erhvervskoeretoej " : ethvert motorkoeretoej , som med hensyn til konstruktionstype og udstyr er egnet og beregnet til mod eller uden vederlag ,

- at befordre mere end 9 personer , foereren iberegnet ,

- at transportere varer

samt ethvert motorkoeretoej til anden saerlig brug end egentlig transport ;

b ) " privatbil " : enhver bil , der ikke opfylder kriterierne i litra a ) ;

c ) " normale tanke " : tanke , der af konstruktoeren er indbygget i alle koeretoejer af samme type som det paagaeldende koeretoej , og hvis permanente anbringelse muliggoer direkte brug af braendstoffet som drivmiddel baade for koeretoejet og eventuelt for koelesystemet .

Gastanke , der er paamonteret motorkoeretoejer , konstrueret med henblik paa direkte brug af gas som braendstof , betragtes ligeledes som normale tanke .

Artikel 83

For saa vidt angaar braendstof i erhvervskoeretoejers normale tanke kan medlemsstaterne begraense fritagelsen til 200 l pr . koeretoej pr . rejse .

Artikel 84

Medlemsstaterne kan begraense den braendstofmaengde , der kan indfoeres afgiftsfrit , for

a ) erhvervskoeretoejer , der udfoerer internationale transporter

- fra tredjelande til deres graenseomraade inden for et baelte paa hoejst 25 km's bredde fra graensen i fugleflugtslinje ,

- fra en anden medlemsstat til deres graenseomraade inden for et baelte paa hoejst 15 km's bredde fra graensen i fugleflugtslinje ,

naar disse transporter udfoeres af personer , der er bosiddende i dette omraade ,

b ) privatbiler , der tilhoerer personer , som er bosiddende i graenseomraadet inden for et baelte paa hoejst 15 km's bredde i fugleflugtslinje fra graensen til et tredjeland .

Artikel 85

Braendstof , med hensyn til hvilket der indroemmes fritagelse , maa kun anvendes i det koeretoej , i hvilket det blev indfoert , og maa ikke tappes , oplagres , undtagen ved noedvendige reparationer , eller overdrages mod eller uden vederlag af den , der opnaar fritagelse .

Ikke overholdelse af stk . 1 medfoerer erlaeggelse af den mervaerdiafgift ved indfoersel , der gaelder for de paagaeldende varer , efter de satser , der var gaeldende paa tidspunktet for overtraedelsen , samt paa grundlag af varernes beskaffenhed og vaerdi som konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder paa samme dato .

Artikel 86

Fritagelse i henhold til artikel 82 gaelder ligeledes for smoeremidler i motorkoeretoejers normale beholdere i en maengde svarende til det normale forbrug under den paagaeldende transport .

Kapitel VII

Goder til opfoerelse , vedligeholdelse eller udsmykning af mindesmaerker eller soldaterkirkegaarde

Artikel 87

Der indroemmes fritagelse for saa vidt angaar goder af enhver art , der indfoeres af organisationer , som har de kompetente myndigheders godkendelse til at foretage saadan indfoersel , naar disse goder skal anvendes til opfoerelse , vedligeholdelse eller udsmykning af kirkegaarde , gravsteder og mindesmaerker for de krigsofre fra et andet land end indfoerelsesmedlemsstaten , som er begravet inden for sidstnaevnte stat .

Kapitel VIII

Ligkister , askeurner og udsmykningsgenstande til grave

Artikel 88

Der indroemmes fritagelse for saa vidt angaar

a ) kister med lig og urner med aske , samt blomster , kranse og andre udsmykningsgenstande , der normalt foelger med ligkister og askeurner ;

b ) blomster , kranse og andre udsmykningsgenstande , der medbringes af personer , der bor i en anden stat end indfoerselsmedlemsstaten , og som begiver sig til en begravelse eller kommer for at smykke grave paa indfoerselsstatens omraade , saafremt den paagaeldende indfoersel med hensyn til beskaffenhed eller maengde ikke giver anledning til tvivl om , at den foretages i ikke-erhvervsmaessigt oejemed .

AFSNIT XII

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 89

Naar fritagelse i henhold til denne forordning forudsaetter at visse betingelser opfyldes , skal den paagaeldende over for de kompetente myndigheder fyldestgoerende kunne godtgoere , at disse betingelser er opfyldt .

Artikel 90

1 . Modvaerdien i national valuta af beloeb i ECU i forbindelse med anvendelsen af dette direktiv fastsaettes en gang om aaret . Dagkurserne den foerste hverdag i oktober anvendes med virkning fra den 1 . januar i det foelgende aar .

2 . Medlemsstaterne kan afrunde de beloeb i national valuta , der opnaas ved omregning af beloebene i ECU .

3 . Medlemsstaterne kan bibeholde det fritagelsesbeloeb uaendret , der gaelder paa tidspunktet for den i stk . 1 omhandlede aarlige justering , saafremt omregningen af fritagelsesbeloebene udtrykt i ECU inden den i stk . 2 naevnte afrunding medfoerer en aendring af fritagelsesbeloebet udtrykt i national valuta paa under 5 % .

Artikel 91

Dette direktiv er ikke til hinder for , at medlemsstaterne fortsat indroemmer

a ) privilegier og immuniteter i henhold til aftaler om kulturelt , videnskabeligt eller teknisk samarbejde , som medlemsstaterne har indgaaet med hinanden eller med tredjelande ;

b ) saerlige fritagelser som foelge af arten af graensetrafikken samt i henhold til graenseaftaler , medlemsstaterne har indgaaet med hinanden eller med tredjelande .

Artikel 92

Indtil der er indfoert faellesskabsbestemmelser paa det paagaeldende omraade , er dette direktiv ikke til hinder for , at medlemsstaterne opretholder fritagelser ved indfoersel , som

a ) indroemmes soefolk i handelsflaaden ;

b ) indroemmes arbejdstagere , der vender tilbage , efter at de paa grund af deres erhverv har opholdt sig mindst seks maaneder uden for den medlemsstat , hvor de er skattepligtige .

Artikel 93

1 . Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv fra den 1 . juli 1984 .

2 . Medlemsstaterne underretter Kommissionen om , hvilke bestemmelser de vedtager til gennemfoerelse af dette direktiv , idet de i givet fald skal angive , hvilke de vedtager ved simpel henvisning til de identiske bestemmelser i forordning ( EOEF ) nr . 918/83 .

Artikel 94

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 28 . marts 1983 .

Paa Raadets vegne

J . ERTL

Formand

( 1 ) EFT nr . C 171 af 11 . 7 . 1980 , s . 8 .

( 2 ) EFT nr . C 50 af 9 . 3 . 1981 , s . 106 .

( 3 ) EFT nr . C 300 af 18 . 11 . 1980 , s . 11 .

( 4 ) EFT nr . L 145 af 13 . 6 . 1977 , s . 1 .

( 5 ) Se side 1 i denne Tidende .

BILAG

Audiovisuelt materiale af uddannelsesmaessig , videnskabelig eller kulturel karakter

Pos . i den faelles toldtarif * Varebeskrivelse *

37.04 * Plader og film , eksponerede , men ikke fremkaldte , negative eller positive : *

* A . Kinematografiske film : *

* ex II . Andre positive , af uddannelsesmaessig , videnskabelig eller kulturel karakter *

ex 37.05 * Plader og film ( bortset fra kinematografiske film ) , eksponerede og fremkaldte , negative eller positive , af uddannelsesmaessig , videnskabelig og kulturel karakter *

37.07 * Kinematografiske film , med eller uden lydspor eller bestaaende alene af lydspor , eksponerede og fremkaldte , negative eller positive : *

* B . II . Andre positive : *

* ex a ) Filmjournaler ( med eller uden lydspor ) som gengiver begivenheder af aktuel interesse paa tidspunktet for indfoerslen og indfoert af reproduktion , begraenset af to kopier pr . film *

* ex b ) Andre film : *

* - arkivfilm ( med eller uden lydspor ) til brug i forbindelse med filmjournaler *

* - underholdningsfilm , der er saerligt egnede til boern og unge *

* - andre film af uddannelsesmaessig , videnskabelig eller kulturel karakter *

49.11 * Andre tryksager ( herunder trykte billeder og fotografier ) *

* ex B . I andre tilfaelde : *

* - Mikrokort eller andre lagringsmedier bestemt til informations - og dokumentationsafdelinger , som anvender EDB , af uddannelsesmaessig , videnskabelig eller kulturel karakter *

* - vaegkort udelukkende beregnet til demonstrations - og undervisningsformaal *

ex 90.21 * Instrumenter , apparater og modeller til demonstrationsbrug ( f.eks . ved undervisning eller paa udstillinger ) uanvendelige til andet brug : *

* - moenstre , modeller og vaegkort af uddannelsesmaessig , videnskabelig eller kulturel karakter udelukkende beregnet til demonstrations - og undervisningsformaal *

* - modeller eller billeder af abstrakte begreber som molekylestrukturer eller matematiske formler *

92.12 * Grammofonplader og andre lydoptagelser eller lignende optagelser , plader , valser , film , baand , traad og andre medier , faerdige til optagelse af lyd o.lign . , matricer til fremstilling af grammofonplader *

* ex B . Med optagelse *

* - af uddannelsesmaessig , videnskabelig eller kulturel karakter *

Pos . i den faelles toldtarif * Varebeskrivelse *

Diverse * - hologrammer til projektion med laser *

* - multimediesaet *

* - materialer til programmeret undervisning , eventuelt i form af saet , med hertil hoerende trykte materialer , herunder billedkassetter og lydkassetter

Top