Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982D0814

82/814/EØF: Kommissionens beslutning af 17. november 1982 om listen over de virksomheder i kongeriget Swaziland, der er godkendt til indførsel af fersk kød til Fællesskabet

OJ L 343, 4.12.1982, p. 24–25 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 026 P. 149 - 150
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 026 P. 149 - 150
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 015 P. 190 - 191
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 015 P. 190 - 191
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 136 - 137
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 136 - 137
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 17 - 18

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1982/814/oj

31982D0814

82/814/EØF: Kommissionens beslutning af 17. november 1982 om listen over de virksomheder i kongeriget Swaziland, der er godkendt til indførsel af fersk kød til Fællesskabet

EF-Tidende nr. L 343 af 04/12/1982 s. 0024 - 0025
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 15 s. 0190
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 26 s. 0149
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 15 s. 0190
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 26 s. 0149


*****

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 17. november 1982

om listen over de virksomheder i kongeriget Swaziland, der er godkendt til indfoersel af fersk koed til Faellesskabet

(82/814/EOEF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 72/462/EOEF af 12. december 1972 om sundhedsmaessige og veterinaerpolitimaessige problemer i forbindelse med indfoersel af kvaeg og svin samt fersk koed fra tredjelande (1), saerlig artikel 4, stk. 1, og artikel 18, stk. 1, litra a) og b), og

ud fra foelgende betragtninger:

Virksomheder beliggende i tredjelande skal for at kunne faa tilladelse til at udfoere fersk koed til Faellesskabet opfylde de almindelige og saerlige krav i direktiv 72/462/EOEF;

Swaziland har i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i direktiv 72/462/EOEF bragt en virksomhed i forslag for godkendelse til udfoersel til Faellesskabet;

denne virksomhed, som Faellesskabet har kontrolleret paa stedet, frembyder tilstraekkelige garantier paa det hygiejniske plan, og den kan derfor godkendes i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i naevnte direktiv, til indfoersel af fersk koed til Faellesskabet;

det boer bemaerkes, at indfoersel af fersk koed ogsaa er underkastet andre EF-veterinaerbestemmelser, isaer paa det veterinaerpolitimaessige omraade, herunder saerbestemmelserne for Danmark, Irland og Det forenede Kongerige;

betingelserne for indfoersel af fersk koed fra den virksomhed, der er anfoert i bilaget, er fortsat underlagt andetsteds fastsatte EF-bestemmelser, ligesom den skal vaere i overensstemmelse med traktatens generelle bestemmelser; i saerdeleshed er indfoersel fra tredjelande og videreforsendelse til andre medlemslande af visse kategorier af koed som f.eks. stykker paa mindre en 3 kg eller koed, der indeholder restkoncentrationer af visse stoffer, som endnu ikke er omfattet af saerlige harmoniserede bestemmelser, stadig underlagt bestemmelseslandets gaeldende sundhedslovgivning for indfoersel;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den staaende veterinaerkomité -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1. Den virksomhed i Swaziland, der er anfoert i bilaget, er godkendt til indfoersel til Faellesskabet af fersk koed i overensstemmelse med naevnte bilag.

2. Indfoersel fra den i stk. 1 omhandlede virksomhed er fortsat underkastet de andetsteds fastsatte EF-bestemmelser paa det veterinaere omraade, isaer paa det veterinaerpolitimaessige omraade.

Artikel 2

Medlemsstaterne forbyder indfoersel af fersk koed fra andre virksomheder end den ene, der er anfoert i bilaget.

Artikel 3

Denne beslutning anvendes fra den 1. januar 1983.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 17. november 1982.

Paa Kommissionens vegne

Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 302 af 31. 12. 1972, s. 28.

BILAG

FORTEGNELSE OVER VIRKSOMHEDER

OKSEKOED

1.2.3 // // // // Virksomhedens nr. // Virksomhed // Adresse // // //

Slagtehuse og Koedopskaeringsvirksomheder

1.2.3 // // // // SG 1 // The Swaziland Meat Corporation Ltd // Manzini // // //

Top