Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979R1269

Rådets forordning (EØF) nr. 1269/79 af 25. juni 1979 om afsætning til nedsat pris af smør til direkte forbrug

OJ L 161, 29.6.1979, p. 8–9 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1985

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/1269/oj

31979R1269

Rådets forordning (EØF) nr. 1269/79 af 25. juni 1979 om afsætning til nedsat pris af smør til direkte forbrug

EF-Tidende nr. L 161 af 29/06/1979 s. 0008 - 0009


++++

( 1 ) EFT nr . L 148 af 28 . 6 . 1968 , s . 13 .

( 2 ) EFT nr . L 204 af 28 . 7 . 1978 , s . 6 .

( 3 ) EFT nr . C 93 af 9 . 4 . 1979 , s . 49 .

( 4 ) Udtalelse afgivet den 4 ./5 . 4 . 1979 ( endnu ikke offentliggjort i EFT ) .

( 5 ) EFT nr . L 106 af 29 . 4 . 1977 , s . 31 .

( 6 ) EFT nr . L 134 af 22 . 5 . 1978 , s . 7 .

( 7 ) EFT nr . L 94 af 28 . 4 . 1970 , s . 13 .

( 8 ) EFT nr . L 295 af 30 . 12 . 1972 , s . 1 .

( 9 ) EFT nr . L 169 af 18 . 7 . 1968 , s . 1 .

( 10 ) EFT nr . L 291 af 28 . 12 . 1972 , s . 15 .

RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 1269/79

af 25 . juni 1979

om afsaetning til nedsat pris af smoer til direkte forbrug

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR _

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 43 ,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 804/68 af 27 . juni 1968 om den faelles markedsordning for maelk og mejeriprodukter ( 1 ) , senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 1761/78 ( 2 ) , saerlig artikel 12 , stk . 2 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 3 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 4 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Markedssituationen for smoer praeges af store lagre , og forbruget af smoer boer derfor oeges med alle egnede midler ;

en nedsaettelse af de endelige forbrugerpriser er et egnet middel til at naa dette maal ; med henblik herpaa bemyndiges medlemsstaterne ved forordning ( EOEF ) nr . 880/77 ( 5 ) , senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 1040/78 ( 6 ) , til at yde en stoette , der bevirker en nedsaettelse af smoerprisen til den endelige private forbruger , og som , ved en fravigelse af den ordning , der er naevnt i artikel 3 i Raadets forordning ( EOEF ) nr . 729/70 af 21 . april 1970 om finansiering af den faelles landbrugspolitik ( 7 ) , senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 2788/72 ( 8 ) , i princippet kun finansieres delvis af Faellesskabet ; Kommissionen har endvidere i medfoer af artikel 7a i Raadets forordning ( EOEF ) nr . 985/68 af 15 . juli 1968 om fastsaettelse af almindelige regler for interventionsforanstaltninger paa markedet for smoer og floede ( 9 ) , senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 2714/72 ( 10 ) , ved flere lejligheder vedtaget ad hoc-foranstaltninger vedroerende afsaetning til nedsat pris af visse smoermaengder fra offentlige lagre eller privat oplagring ; i henhold til kontrakt ; for at gennemfoere disse ad hoc-foranstaltninger har nogle medlemsstater maattat anvende smoer paa markedet i betragtning af deres saerlige markedsforhold ;

med henblik paa stoerre effektivitet og gennemskuelighed for saa vidt angaar disse foranstaltninger boer Faellesskabets finansieringsbestemmelser overvejes paa ny , og foranstaltningerne vedtages i en enkelt tekst ; i betragtning af forskellene i forbrugervaner i Faellesskabets forskellige regioner , og paa grund af de forskellige muligheder fra den ene medlemstat til den anden for saa vidt angaar det nationale bidrag til finansieringen af stoetten , forekommer det hensigtsmaessigt at overlade det til medlemsstaterne at vaelge mellem en generel stoetteordning som hidtil fastsat i forordning ( EOEF ) nr . 880/77 , med delvis finansiering fra medlemsstatens side , bortset fra Det forenede Kongerige , som under hensyn til den saerlige markedsituation skal nyde fordel af en ordning med et stoettebeloeb finansieret 100 % af Faellesskabet , eller en ordning , som giver mulighed for til en staerkt nedsat pris at afsaette begraensede smoermaengder udelukkende i en bestemt periode af aaret ;

de naermere bestemmelser for disse forskellige muligheder boer fastsaettes saaledes , at forbrugerne i hele Faellesskabet faar fordel af en sammenlignelig nedsaettelse af smoerprisen , uanset hvilken ordning den paagaeldende medlemsstat vaelger ; den enkelte medlemsstat boer , naar den traeffer sit valg , have det sigte at foroege det direkte smoerforbrug mest muligt ;

som foelge af at de ordninger , som kan vaelges , er forskellige og for at undgaa forstyrrelser paa de forskellige markeder , er det noedvendigt at sikre , at smoer , som subsidieres i en medlemsstat forbruges i samme medlemsstat _

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I denne forordning forstaas ved :

a ) smoer til direkte forbrug :

smoer koebt af endelige private forbrugere i detailhandelen til privat forbrug , herunder smoer koebt i detailhandelen af hoteller , faengsler og lignende institutioner med henblik paa forplejning af personer , som bespises disse steder , med undtagelse af smoer koebt med henblik paa salg i form af andre varer til publikum gennem bagere , viktualiehandlere osv . ;

b ) smoer fra offentlig lager :

smoer koebt af interventionsorganet i medfoer af artikel 6 , stk . 1 , i forordning ( EOEF ) nr . 804/68 ;

c ) smoer fra privat oplagring :

smoer , for hvilket en kontrakt om privat oplagring er indgaaet i medfoer af artikel 6 , stk . 2 , i forordning ( EOEF ) nr . 804/68 , og som endnu ikke er udtaget af lagret ;

d ) markedssmoer :

andet smoer end det under litra b ) og c ) naevnte .

Artikel 2

1 . Medlemsstaterne traeffer efter eget valg én af foelgende foranstaltninger med henblik paa at nedsaette prisen paa smoer til direkte forbrug :

FORMEL A

De yder en generel stoette til markedssmoer , hvis faellesskabsfinansiering er begraenset til 75 % af den faktisk ydede stoette og ikke kan overstige 50 ECU/100 kg smoer .

FORMEL B

For maengder og for perioder af aaret , som skal fastsaettes , og med en faellesskabsfinansiering paa 100 %

_ saelger de smoer fra offentlig lager til en pris , der er lig med interventionsprisen nedsat med 90 ECU pr . 100 kg

og / eller

_ yder de en stoette paa 90 ECU pr . 100 kg til smoer fra privat oplagring eller fra markedet .

2 . Det forenede Kongerige yder dog til markedssmoer en generel stoette , som ikke overstiger 45,94 ECU pr . 100 kg , og som er genstand for en faellesskabsfinansiering paa 100 kg .

Artikel 3

1 . Den enkelte medlemsstat foretager det i artikel 2 , stk . 1 , naevnte valg med det formaal at oege det direkte smoerforbrug mest muligt paa sit omraade , i lyset af de tidligere opnaaede resultater ved anvendelsen af tilsvarende foranstaltninger og under henvisning til sine muligheder for saa vidt angaar det nationale bidrag til stoetten i henhold til formel A .

2 . Medlemsstaterne traeffer alle egnede foranstaltninger for at sikre ,

a ) at det paagaeldende smoer kun koebes til direkte forbrug , og at dets endelige salgspris staar i forhold til den stoette eller prisnedsaettelse , der ydes i medfoer af denne forordning ,

b ) at smoerret forbruges i den medlemsstat , hvor stoetten eller nedsaettelsen ydes .

3 . Faellesskabsfinansieringen af den i denne forordning fastsatte stoette er begraenset til smoer af faellesskabsoprindelse .

Artikel 4

Gennemfoerelsesbestemmelserne for denne forordning fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 30 i forordning ( EOEF ) nr . 804/68 .

De omfatter blandt andet de betingelser , der er naevnt i artikel 2 , stk . 1 , for saa vidt angaar formel B .

Artikel 5

Forordning ( EOEF ) nr . 880/77 ophaeves .

Artikel 6

Denne forordning traeder i kraft den 2 . juli 1979 .

Den anvendes indtil udloebet af mejeriaret 1978/1980 .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Luxembourg , den 25 . juni 1979 .

Paa Raadets vegne

J . LE THEULE

Formand

Top