Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979R0954

Rådets forordning (EØF) nr. 954/79 af 15. maj 1979 om medlemsstaternes ratifikation eller tiltrædelse af De forenede Nationers konvention om en kodeks for linjekonferencer

OJ L 121, 17.5.1979, p. 1–4 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 11 Volume 013 P. 228 - 231
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 002 P. 183 - 186
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 002 P. 183 - 186
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 002 P. 106 - 110
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 002 P. 106 - 110
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 81 - 84
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 81 - 84
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 81 - 84
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 81 - 84
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 81 - 84
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 81 - 84
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 81 - 84
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 81 - 84
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 81 - 84
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 96 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 96 - 100

No longer in force, Date of end of validity: 17/10/2008; ophævet ved 32007R1490

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/954/oj

31979R0954

Rådets forordning (EØF) nr. 954/79 af 15. maj 1979 om medlemsstaternes ratifikation eller tiltrædelse af De forenede Nationers konvention om en kodeks for linjekonferencer

EF-Tidende nr. L 121 af 17/05/1979 s. 0001 - 0004
den finske specialudgave: kapitel 7 bind 2 s. 0106
den græske specialudgave: Kapitel 11 bind 13 s. 0228
den svenske specialudgave: kapitel 7 bind 2 s. 0106
den spanske specialudgave: Kapitel 07 bind 2 s. 0183
den portugisiske specialudgave: Kapitel 07 bind 2 s. 0183


++++

( 1 ) EFT nr . C 131 af 5 . 6 . 1978 , s . 34 .

( 2 ) EFT nr . C 269 af 13 . 11 . 1978 , s . 46 .

RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 954/79

af 15 . maj 1979

om medlemsstaternes ratifikation eller tiltraedelse af De forenede Nationers konvention om en kodeks for linjekonferencer

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR _

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 84 , stk . 2 ,

under henvisning til udkast til forordning forelagt af Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

En konvention om en kodeks for linjekonferencer er blevet udarbejdet paa en konference , der har vaeret afholdt under De forenede Nationers konference om Handel og Udvikling , og er aaben for ratifikation eller tiltraedelse ;

bestemmelserne i denne kodeks omfatter spoergsmaal , som er af betydning ikke blot for medlemsstaterne , men ligeledes for Faellesskabet , navnlig for skibsfart og handel , hvorfor det er vaesentligt , at der indtages en faelles holdning til kodeks ;

denne faelles holdning boer vaere i overensstemmelse med principperne og maalsaetningen i traktaten og bidrage vaesentligt til at imoedekomme udviklingslandenes oensker paa skibsfartsomraadet , men samtidig boer den tilstraebe , at opretholde de kommercielle principeper , som OECD-landenes rederier laegger til grund for deres virksomhed , og som anvendes i soefarten mellem disse lande ;

for at sikre , at disse principper og maalsaetninger overholdes , er det vaesentligt , at medlemsstaterne , i betragtning af at kodeks ikke indeholder bestemmelse om , at Faellesskabet som saadant kan tiltraede den , ratificerer denne kodeks eller tiltraeder den med forbehold af de i denne forordning omhandlede saerordinger ;

det er erkendt , at konferencernes stabiliserende indflydelse er egnet til at sikre afskiberne en paalidelig betjening , men at eventuelle overtraedelser af traktatens konkurrencebestemmelser fra konferencens side maa undgaas ; Kommissionen agter derfor at forelaegge Raadet et forslag til forordning om anvendelse af disse bestemmelser paa soetransport _

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . Naar medlemsstaterne ratificerer eller tiltraeder De forenede Nationers konvention om en kodeks for linjekonferencer , meddeler de skriftligt De forenede Nationers generalsekretaer , at denne ratifikation eller tiltraedelse har fundet sted i overensstemmelse med denne forordning .

2 . Ratifikations - eller tiltraedelsesdokumentet ledsages af de i bilag I anfoerte forbehold .

Artikel 2

1 . Hver gruppe af rederier af samme nationalitet , som er medlemmer af en eksisterende konference , beslutter ved kommercielle forhandlinger med et andet rederi af denne nationalitet , om dette kan deltage som nationalt rederi i den paagaeldende konference .

Hvis der oprettes en ny konference , beslutter rederier af samme nationalitet ved kommerciel forhandling , hvilke eller hvilket af dem , der kan deltage som nationalt rederi i den fremtidige konference .

2 . Saafremt der ikke opnaas enighed under de i stk . 1 omhandlede forhandlinger , kan den enkelte medlemsstat efter anmodning fra et af de paagaeldende rederier og efter at have hoert dem alle traeffe de noedvendige foranstaltninger til bilaeggelse af uoverensstemmelsen .

3 . Enhver medlemsstat paaser , at alle rederier , der driver skibsfart , og som er etableret inden for dens omraade i henhold til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , er genstand for den samme behandling som rederier , der har deres hovedsaede og faktisk kontrolleres inden for dens omraade .

Artikel 3

1 . Benytter en linjekonference en puljeordning eller en aftale om anloeb , besejling og / eller enhver anden form for fordeling af trafikken som omhandlet i artikel 2 i kodeks , foretages der en omfordeling af den maengde last , der i henhold til kodeks tilfalder de grupper af nationale rederier fra hver medlemsstat , som deltager i denne fart eller de medlemsstatsrederier , der deltager i den paagaeldende fart som tredjelandsrederier , medmindre andet aftales af samtlige rederier , som er medlemmer af konferencen , og som omfattes af disse omfordelingsregler . Denne omfordeling af transportandelene foretages med det formaal , at sikre samtlige rederier en rimelig andel af konferencens trafik paa grundlag af en enstemmig beslutning , der traeffes af de rederier , som er medlemmer af konferencen , og som deltager i denne omfordeling .

2 . Den andel , der sluttelig tildeles den enkelte deltager , fastsaettes paa grundlag af kommercielle principper , navnlig under hensyntagen til :

a ) den maengde last , der transporteres af konferencen , og som hidroerer fra de medlemsstater , hvis trafik udfoeres af konferencen ;

b ) rederiernes hidtidige andel i den trafik , som udgoer puljen ;

c ) den maengde last , som transporteres af konferencen og afskibes fra medlemsstaternes havne ;

d ) behovet hos de afskibere , hvis last transporteres af konferencen .

3 . Saafremt der ikke opnaas enighed om omfordelingen af den i stk . 1 omhandlede last , optages spoergsmaalet paa begaering af en af parterne til maegling i henhold til den i bilag II omhandlede procedure . Enhver uoverensstemmelse , som ikke bilaegges gennem maeglingsproceduren , kan med parternes godkendelse optages til voldgift . I dette tilfaelde er voldgiftskendelsen bindende .

4 . De andele , der tildeles i overensstemmelse med stk . 1-3 , tages med regelmaessige mellemrum , der skal fastsaettes forud , op til fornyet overvejelse under hensyntagen til de i stk . 2 omhandlede kriterier , navnlig med henblik paa en hensigtsmaessig og effektiv betjening af afskiberne .

Artikel 4

1 . I konferencefart mellem en af Faellesskabets medlemsstater og en stat , som er part i kodeks , og som ikke er et OECD-land , kan et rederi i et andet OECD-land , som oensker at deltage i den i artikel 3 i dene forordning omhandlede omfordeling , goere dette med forbehold af gensidighed , som fastlaegges naermere paa regerings - eller rederiplan .

2 . Med forbehold af stk . 3 i denne artikel finder artikel 2 i kodeks ikke anvendelse paa konferencefart mellem medlemsstaterne og , paa grundlag af gensidighed , mellem medlemsstaterne og de oevrige OECD-lande , som er parter i kodeks .

3 . Stk . 2 i denne artikel udelukker ikke et udviklingslands rederier , der er anerkendt som nationale rederier i medfoer af kodeks , fra muligheden af at deltage som tredjelandsrederier i denne fart i overensstemmelse med principperne i artikel 2 i kodeks , forudsat at disse rederier :

a ) allerede er medlemmer af en konference , der varetager denne fart ; eller

b ) optages i en saadan konference i henhold til artikel 1 , stk . 3 , i kodeks .

4 . Artikel 3 og artikel 14 , stk . 9 , i kodeks finder ikke anvendelse paa konferencefart mellem medlemsstaterne samt , paa grundlag af gensidighed , mellem disse stater og de oevrige OECD-lande , som er parter i kodeks .

5 . Med hensyn til konferencefart mellem medlemsstater samt mellem disse stater og de oevrige OECD-lande , som er parter i kodeks , skal medlemsstaternes afskibere og redere ikke kraeve , at de i kapitel VI i kodeks naevnte procedurer for bilaeggelse af uoverensstemmelser anvendes i deres indbyrdes forbindelser eller , paa grundlag af gensidighed , over for afskibere og redere i de oevrige OECD-lande , for saa vidt som der mellem dem aftales andre procedurer for bilaeggelse af uoverensstemmelser . De skal isaer fuldt ud benytte sig af de i artikel 25 , stk . 1 og 2 , i kodeks naevnte muligheder for at bilaegge uoverensstemmelser ved andre end de i kapitel VI i kodeks omhandlede procedurer .

Artikel 5

For saa vidt angaar afgoerelser om anliggender , som omhandles i konferenceaftalen om en medlemsstats trafik , bortset fra de i artikel 3 i denne forordning omhandlede , skal denne stats nationale rederier konsultere alle Faellesskabets andre rederier , der er medlemmer af konferencen , inden de giver eller naegter deres godkendelse .

Artikel 6

Medlemsstaterne vedtager til sin tid og efter at have konsulteret Kommissionen alle administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser , som er noedvendige for denne forordnings gennemfoerelse .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 15 . maj 1979 .

Paa Raadets vegne

R . BOULIN

Formand

BILAG I

FORBEHOLD

Naar medlemsstater ratificerer konventionen eller tiltraeder den , tager de foelgende tre forbehold og foelgende fortolkende forbehold :

1 . I relation til kodeks kan et " nationalt rederi " med hensyn til en af Det europaeiske oekonomiske Faellesskabs medlemsstater omfatte ethvert rederi , som driver skibsfart , og som i henhold til EOEF-traktaten er etableret i denne medlemsstat .

2 . a ) Med forbehold af litra b ) i dette forbehold finder artikel 2 i kodeks ikke anvendelse paa konferencefart mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskabs medlemsstater og , paa grundlag af gensidighed , mellem disse stater og de oevrige OECD-lande , som er parter i kodeks ;

b ) Bestemmelserne i nr . 2 , litra a ) , udelukker ikke et udviklingslands rederier , der er anerkendt som nationale rederier i medfoer af kodeks , fra muligheden af at deltage som tredjelandsrederier i denne fart i overensstemmelse med principperne i artikel 2 i kodeks , forudsat at disse rederier

i ) allerede er medlemmer af en konference , der varetager denne fart , eller

ii ) optages i en saadan konference i henhold til artikel 1 , stk . 3 , i kodeks . 3 . Artikel 3 og artikel 14 , stk . 9 , i kodeks finder ikke anvendelse paa konferencefart mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskabs medlemsstater samt , paa grundlag af gensidighed , mellem disse stater og de oevrige OECD-lande , som er parter i kodeks .

4 . I farter , hvor artikel 3 i kodeks finder anvendelse , fortolkes sidste punktum i denne artikel saaledes :

a ) de to grupper af nationale rederier samordner deres holdning , inden de stemmer om spoergsmaal vedroerende farten imellem deres to lande ;

b ) dette punktum finder udelukkende anvendelse paa de spoergsmaal , som efter konferenceaftalen kraever godkendelse fra de paagaeldende to grupper af nationale rederier , men ikke paa alle spoergsmaal , som omfattes af konferenceaftalen .

BILAG II

MAEGLING SOM OMHANDLET I ARTIKEL 3 , STK . 3

Parterne i uoverensstemmelsen udnaevner en eller flere maeglingsmaend .

Saafremt de ikke naar til enighed herom , udpeger hver af parterne i uoverensstemmelsen en maeglingsmand , og de saaledes udpegede maeglingsmaend vaelger i faellesskab yderligere en maeglingsmand , som skal fungere som formand . Dersom den ene af parterne undlader at udpege en maeglingsmand , eller de af parterne udpegede maeglingsmaend ikke har kunnet blive enige om at udpege en formand , foretager formanden for Det internationale Handelskammer paa begaering af en af parterne de noedvendige udnaevnelser .

Maeglingsmaendene goer deres yderste for at bilaegge uoverensstemmelsen . De fastsaetter selv deres procedure . Deres honorar betales af parterne .

Top