Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979L1072

Rådets ottende direktiv 79/1072/EØF af 6. december 1979 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - foranstaltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i indlandet

OJ L 331, 27.12.1979, p. 11–19 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 111 - 119
Spanish special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 116 - 124
Portuguese special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 116 - 124
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 001 P. 84 - 91
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 001 P. 84 - 91
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 79 - 87
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 79 - 87
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 79 - 87
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 79 - 87
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 79 - 87
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 79 - 87
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 79 - 87
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 79 - 87
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 79 - 87
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 34 - 42
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 34 - 42

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; ophævet ved 32008L0009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/1072/oj

31979L1072

Rådets ottende direktiv 79/1072/EØF af 6. december 1979 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - foranstaltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i indlandet

EF-Tidende nr. L 331 af 27/12/1979 s. 0011 - 0019
den finske specialudgave: kapitel 9 bind 1 s. 0084
den græske specialudgave: Kapitel 09 bind 1 s. 0111
den svenske specialudgave: kapitel 9 bind 1 s. 0084
den spanske specialudgave: Kapitel 09 bind 1 s. 0116
den portugisiske specialudgave: Kapitel 09 bind 1 s. 0116


++++

RAADETS OTTENDE DIREKTIV

af 6 . december 1979

om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsaetningsafgifter - foranstaltninger til tilbagebetaling af mervaerdiafgift til afgiftspligtige personer , der ikke er etableret i indlandet

( 79/1072/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til Raadets sjette direktiv 77/388/EOEF af 17 . maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsaetningsafgifter - Det faelles mervaerdiafgiftssystem : ensartet beregningsgrundlag ( 1 ) , saerlig artikel 17 , stk . 4 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 2 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 3 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 4 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

I henhold til artikel 17 , stk . 4 , i direktiv 77/388/EOEF skal Raadet vedtage faellesskabsregler for tilbagebetaling af den i stk . 3 i naevnte artikel omhandlede mervaerdiafgift til de afgiftspligtige , der ikke er etableret i indlandet ;

det boer undgaas , at en afgiftspligtig person , som er etableret i en medlemsstat , definitivt skal afholde den afgift , der i en medlemsstat er faktureret for levering af goder eller praestation af tjenesteydelser , eller som i denne medlemsstat er erlagt for indfoersel , og saaledes vaere udsat for dobbelt beskatning ;

der boer goeres en ende paa forskellene mellem de bestemmelser , der for tiden gaelder i medlemsstaterne , og som ofte er aarsag til omlaegninger i samhandelen og konkurrencefordrejning ;

faellesskabsbestemmelser herom er et fremskridt i retning af faktisk gennemfoerelse af den frie bevaegelighed for personer , goder og tjenesteydelser og bidrager saaledes til at supplere den oekonomiske integrationsproces ;

saadanne bestemmelser maa ikke medfoere , at afgiftspligtige behandles forskelligt , alt efter hvilken medlemsstat de er etableret i ;

visse former for svig og unddragelse maa undgaas ;

i henhold til artikel 17 , stk . 4 , i direktiv 77/388/EOEF kan medlemsstaterne for saa vidt angaar de afgiftspligtige , der ikke er etableret paa Faellesskabets omraade , afslaa tilbagebetaling eller kraeve yderligere betingelser opfyldt herfor ; det boer imidlertid undgaas , at tilbagebetaling af afgift til disse afgiftspligtige personer finder sted paa fordelagtigere vilkaar end dem , der er fastsat for afgiftspligtige personer fra Faellesskabet ;

i foerste fase boer man indskraenke sig til at vedtage de faellesskabsretlige gennemfoerelsesbestemmelser , som er indeholdt i dette direktiv ; i disse bestemmelser fastsaettes det navnlig , at afgoerelser om ansoegninger om tilbagebetaling skal meddeles inden for seks maaneder fra indgivelsen , og tilbagebetaling skal finde sted inden for samme frist ; i en periode paa et aar efter sidste frist for ivaerksaettelse af disse foranstaltninger skal Den italienske Republik bemyndiges til at meddele , hvilke afgoerelser de kompetente italienske myndigheder skal traeffe med hensyn til ansoegninger , der indgives af afgiftspligtige , som ikke er etableret paa italiensk omraade , og de dertil svarende tilbagebetalinger skal finde sted i loebet af ni maaneder , for at denne medlemsstat kan omlaegge den ordning , der anvendes i oejeblikket , med henblik paa anvendelse af faellesskabsordningen ;

til supplering af denne faellesskabsordning boer Raadet vedtage yderligere retningslinjer ; indtil sidstnaevnte traeder i kraft tilbagebetaler medlemsstaterne afgiften paa transaktioner , der ikke er omfattet af naervaerende direktiv , i henhold til de bestemmelser , som de vedtager i overensstemmelse med artikel 17 , stk . 4 , i direktiv 77/388/EOEF -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Som afgiftspligtig person , der ikke er etableret i indlandet , anses ved anvendelsen af dette direktiv enhver i artikel 4 , stk . 1 , i direktiv 77/388/EOEF omhandlet afgiftspligtig , som i den i artikel 7 , stk . 1 , foerste afsnit , foerste og andet punktum omhandlede periode i det paagaeldende land hverken har haft hjemsted for sin oekonomiske virksomheder eller et fast forretningssted , hvorfra virksomheden er blevet udoevet , eller , i mangel af et saadant hjemsted eller fast forretningssted , sin bopael eller sit saedvanlige opholdssted , og som i samme tidsrum ikke har leveret goder eller praesteret saadanne tjenesteydelser , der maa betragtes som foregaaet i det paagaeldende land , med undtagelse af :

a ) transportydelser og tjenesteydelser i tilknytning til disse transportydelser , som i medfoer af artikel 14 , stk . 1 , litra i ) , artikel 15 eller artikel 16 , stk . 1 , afsnit B , C og D , i direktiv 77/388/EOEF er afgiftsfritaget ,

b ) tjenesteydelser i tilfaelde , hvor afgiften kun paahviler aftageren i medfoer af artikel 21 , stk . 1 , litra b ) , i direktiv 77/388/EOEF .

Artikel 2

Hver enkelt medlemsstat tilbagebetaler paa de i det foelgende fastsatte vilkaar til enhver afgiftspligtig person , der ikke er etableret i indlandet , men som er etableret i en anden medlemsstat , den mervaerdiafgift , som er blevet opkraevet for tjenesteydelser eller loesoere , der er leveret ham i indlandet af en anden afgiftspligtig , eller som han er blevet paalagt ved indfoersel af goder til landet i det omfang , hvor disse goder og disse tjenesteydelser anvendes til brug ved de i direktiv 77/388/EOEF , artikel 17 , stk . 3 , litra a ) , og b ) , omhandlede transaktioner eller de i artikel 1 , litra b ) , omhandlede tjenesteydelser .

Artikel 3

For at modtage tilbagebetaling skal enhver i artikel 2 omhandlet afgiftspligtig person , som hverken har leveret goder eller praesteret saadanne tjenesteydelser , at de maa betragtes som foregaaet i indlandet :

a ) til den i artikel 9 , stk . 1 , omhandlede kompetente myndighed indgive en ansoegning , der svarer til modellen i bilag A , samt de originale fakturaer eller importdokummenter ; medlemsstaterne stiller en vejledning til raadighed for ansoegerne ; denne skal under alle omstaendigheder indeholde de i bilag C anfoerte oplysninger ;

b ) med en attestation udstedt af administrationen i den stat , hvor han er etableret , bekraefte , at han er mervaerdiafgiftspligtig i denne stat ; saafremt den i artikel 9 , stk . 1 , omhandlede kompetente myndighed allerede er i besiddelse af en saadan attestation , behoever den afgiftspligtige dog ikke at indgive nogen ny attestation i det foerste aar efter at administrationen i den stat , hvor han er etableret , har udstedt den foerste ; medlemsstaterne udsteder ingen attestation til afgiftspligtige , der omfattes af afgiftsfrihed i medfoer af direktiv 77/388/EOEF , artikel 24 , stk . 2 ;

c ) skriftligt erklaere , at han hverken har leveret goder eller praesteret saadanne tjenesteydelser , at de maa betragtes som foregaaet i indlandet , i loebet af den i artikel 7 , stk . 1 , foerste afsnit , foerste og andet punktum , omhandlede periode ;

d ) forpligte sig til at tilbagebetale ethvert beloeb , som han uretmaessigt har oppebaaret .

Artikel 4

Enhver i artikel 2 omhandlet afgiftspligtig person , som i indlandet hverken har leveret goder eller praesteret tjenesteydelser , der maa betragtes som foregaaet i landet , bortset fra saadanne , som er omhandlet i artikel 1 , litra a ) og b ) , skal for at opnaa tilbagebetaling :

a ) opfylde de i artikel 3 , litra a ) , b ) og d ) , omhandlede forpligtelser ;

b ) skriftligt erklaere , at han i den i artikel 7 , stk . 1 , foerste afsnit , foerste og andet punktum , omhandlede periode hverken har leveret goder eller praesteret saadanne tjenesteydelser , at de maa betragtes som foregaaet i indlandet , bortset fra de i artikel 1 , litra a ) og b ) , naevnte ydelser .

Artikel 5

Ved anvendelse af naervaerende direktiv fastsaettes retten til tilbagebetaling af afgiften i overensstemmelse med artikel 17 i direktiv 77/388/EOEF , saaledes som denne anvendes i den medlemsstat , der foretager tilbagebetalingen .

Naervaerende direktiv anvendes ikke paa levering af goder , der i henhold til artikel 15 , nr . 2 , i direktiv 77/388/EOEF er fritaget eller kan fritages for afgift .

Artikel 6

Medlemsstaterne kan ud over de i artikel 3 og 4 omhandlede forpligtelser ikke paalaegge de i artikel 2 omhandlede afgiftspligtige personer andre forpligtelser , end at de i saerlige tilfaelde skal tilvejebringe de noedvendige oplysninger til vurdering af , hvorvidt ansoegningen om tilbagebetaling er berettiget .

Artikel 7

1 . Den i artikel 3 og 4 omhandlede ansoegning om tilbagebetaling skal vedroere koeb af goder eller tjenesteydelser , der er faktureret inden for en periode paa mindst tre maaneder og hoejst et kalenderaar , eller import der har fundet sted i samme periode . Ansoegningen kan dog vedroere en periode paa under tre maaneder , naar denne udgoer resten af et kalenderaar . Ansoegningerne kan ligeledes vedroere fakturaer eller importdokumenter , som ikke er medtaget i tidligere ansoegninger , og som vedroerer transaktioner i det paagaeldende kalenderaar . Ansoegningen skal fremsendes til den i artikel 9 , stk . 1 , omhandlede kompetente myndighed senest seks maaneder efter udloebet af det kalenderaar , hvor afgiften forfaldt til betaling .

Saafremt ansoegningen vedroerer en periode paa under et kalenderaar , men paa tre maaneder eller derover , maa det beloeb , den vedroerer , ikke vaere mindre end modvaerdien i national valuta af 200 europaeiske regningsenheder ; udgoer perioden et kalenderaar eller resten af et kalenderaar , maa beloebet ikke vaere mindre end modvaerdien i national valuta af 25 europaeiske regningsenheder .

2 . Den europaeiske regningsenhed er den i finansforordningen af 21 . december 1977 ( 5 ) definerede , saaledes som fastsat pr . 1 . januar i det aar , hvor den i stk . 1 , foerste afsnit , foerste og andet punktum , omhandlede periode ligger . Medlemsstaterne kan afrunde de beloeb , der fremkommer ved omregning til den nationale valuta , med indtil 10 % op eller ned .

3 . Den i artikel 9 , stk . 1 , omhandlede kompetente myndighed paategner eller fakturaer og importdokumenter , for at disse ikke skal kunne anvendes ved en ny ansoegning , og tilbagesender dem inden en maaned .

4 . Afgoerelser om ansoegninger om tilbagebetaling skal meddeles inden seks maaneder efter at disse ansoegninger tillige med alle de dokumenter , som i henhold til naervaerende direktiv er noedvendige for at behandle ansoegningen , blev indgivet til den i stk . 3 omhandlede kompetente myndighed . Tilbagebetaling skal finde sted inden udloebet af ovennaevnte frist , paa ansoegerens anmodning enten i den medlemsstat , der foretager tilbagebetalingen , eller i den stat , hvor den paagaeldende er etableret . I sidstnaevnte tilfaelde baerer ansoegeren selv bankomkostningerne i forbindelse med overfoerselen .

Afslag skal begrundes . De kan appelleres til den kompetente instands i den paagaeldende medlemsstat under de former og inden for de frister , som gaelder for klager vedroerende tilbagebetalinger , hvorom afgiftspligtige etableret i denne stat har soegt .

5 . Naar en tilbagebetaling er opnaaet paa svigagtig eller anden uretmaessig vis , inddriver den i stk . 3 omhandlede kompetente myndighed direkte de uretmaessigt oppebaarne beloeb samt eventuelle boeder efter den fremgangsmaade , som gaelder i den paagaeldende medlemsstat , med forbehold af bestemmelserne vedroerende gensidig bistand til inddrivning af mervaerdiafgift .

Ved svigagtig ansoegning , for hvilken der ifoelge national lovgivning ikke kan idoemmes boede , kan den paagaeldende medlemsstat i en periode paa hoejst to aar efter indgivelse af den svigagtige ansoegning naegte den paagaeldende afgiftspligtige enhver senere tilbagebetaling . Ved svigagtig ansoegning , for hvilken der er idoemt en boede , som ikke er blevet betalt , kan den paagaeldende medlemsstat suspendere enhver senere tilbagebetaling til den paagaeldende afgiftspligtige , indtil boeden er blevet betalt .

Artikel 8

For saa vidt angaar afgiftspligtige personer , der ikke er etableret paa Faellesskabets omraade , har hver medlemsstat ret til ikke at yde disse tilbagebetaling eller til at stille saerlige betingelser herfor .

Tilbagebetaling maa ikke finde sted paa gunstigere betingelser end dem , der gaelder for afgiftspligtige personer fra Faellesskabet .

Artikel 9

Medlemsstaterne giver paa passende maade meddelelse om , hvilken kompetent myndighed der skal modtage de i artikel 3 , litra a ) , og artikel 4 , litra a ) , omhandlede ansoegninger .

De i artikel 3 , litra b ) , og artikel 4 , litra a ) , omhandlede attestationer vedroerende den afgiftspligtiges stilling skal svare til modellen i bilag B .

Artikel 10

Medlemsstaterne saetter de noedvendige bestemmelser i kraft for senest den 1 . januar 1981 at efterkomme dette direktiv . Dette direktiv vedroerer kun ansoegninger om tilbagebetaling af mervaerdiafgift paa fakturerede koeb af goder eller tjenesteydelser eller indfoersler , der er foretaget efter naevnte tidspunkt .

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter , som de udsteder paa det omraade , der er omfattet af dette direktiv . Kommissionen underretter de oevrige medlemsstater herom .

Artikel 11

Uanset artikel 7 , stk . 4 kan den italienske republik indtil den 1 . januar 1982 forlaenge fristen i naevnte artikel fra seks til ni maaneder .

Artikel 12

Efter hoering af medlemsstaterne forelaegger Kommissionen i loebet af tre aar efter den i artikel 10 naevnte dato Raadet en rapport om gennemfoerelsen af naervaerende direktiv , saerlig , artikel 3 , 4 og 7 .

Artikel 13

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 6 . december 1979 .

Paa Raadets vegne

L . PRETI

Formand

( 1 ) EFT nr . L 145 af 13 . 6 . 1977 , s . 1 .

( 2 ) EFT nr . C 26 af 1 . 2 . 1978 , s . 5 .

( 3 ) EFT nr . C 39 af 12 . 2 . 1979 , s . 14 .

( 4 ) EFT nr . C 269 af 13 . 11 . 1978 , s . 51 .

( 5 ) EFT nr . L 356 af 31 . 12 . 1977 , s . 1 .

Bilag : se EFT

Top