EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979L0267

Rådets første direktiv 79/267/EØF af 5. marts 1979 om samordning af de administrativt og ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til og udøvelse af direkte livsforsikringsvirksomhed

OJ L 63, 13.3.1979, p. 1–18 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 57 - 74
Spanish special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 62 - 76
Portuguese special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 62 - 76
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 002 P. 20 - 33
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 002 P. 20 - 33

No longer in force, Date of end of validity: 18/12/2002; ophævet ved 32002L0083 . Latest consolidated version: 20/03/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/267/oj

31979L0267

Rådets første direktiv 79/267/EØF af 5. marts 1979 om samordning af de administrativt og ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til og udøvelse af direkte livsforsikringsvirksomhed

EF-Tidende nr. L 063 af 13/03/1979 s. 0001 - 0018
den finske specialudgave: kapitel 6 bind 2 s. 0020
den græske specialudgave: Kapitel 06 bind 2 s. 0057
den svenske specialudgave: kapitel 6 bind 2 s. 0020
den spanske specialudgave: Kapitel 06 bind 2 s. 0062
den portugisiske specialudgave: Kapitel 06 bind 2 s. 0062


++++

RAADETS FOERSTE DIREKTIV

af 5 . marts 1979

om samordning af de administrativt og ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til og udoevelse af direkte livsforsikringsvirksomhed

( 79/267/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 49 og 57 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 3 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

For at lette adgangen til og udoevelsen af disse former for livsforsikringsvirksomhed er det vigtigt at fjerne visse forskelle i de nationale tilsynslovgivninger ; for at naa dette maal , samtidig med at der garanteres forsikringstagerne og de begunstigede i alle medlemsstaterne en tilstraekkelig beskyttelse , boer navnlig saadanne bestemmelser samordnes , som vedroerer de finansielle garantier , der kraeves af livsforsikringsforetagender ;

det er noedvendigt at foretage en inddeling efter forsikringsklasse navnlig for at bestemme , hvilke former for virksomhed der er genstand for en obligatorisk tilladelse ;

visse gensidige forsikringsselskaber boer udelukkes fra dette direktivs anvendelsesomraade , da de paa grund af deres juridiske status opfylder saerlige sikkerhedsbetingelser og frembyder saerlige finansielle garantier ; desuden boer visse organer , hvis virksomhed kun omfatter en meget begraenset sektor , og som er begraenset af vedtaegtmaessige bestemmelser , udelukkes ;

medlemsstaterne har forskellige bestemmelser og saedvaner for samtidig udoevelse af livsforsikring og skadesforsikring ; det boer ikke mere tillades foretagender , som nedsaetter sig , at udoeve saadan samtidig virksomhed ; for saa vidt angaar bestaaende foretagender , som allerede udoever en saadan samtidig forsikringsvirksomhed , boer man give medlemsstaterne mulighed for at tillade viderefoerelse af en saadan praksis paa betingelse af , at der etableres en saerskilt forvaltning for hver af de paagaeldende forsikringsformer , for at de livsforsikredes og de skadesforsikredes respektive interesser kan varetages , og for at de finansielle mindsteforpligtelser , der paahviler en af disse former for virksomhed , ikke afholdes af den anden form for virksomhed ; naar et af disse foretagender oensker at etablere sig i en medlemsstat for der at udoeve livsforsikring , skal det med henblik herpaa oprette et datterselskab , som midlertidigt vil kunne drage fordel af visse lempelige vilkaar ; for saa vidt angaar disse bestaaende foretagender , som udoever samtidig virksomhed , boer medlemsstaterne ligeledes have mulighed for at kraeve , at disse fortagender , der er etableret paa deres omraade , ophoerer med denne samtidige virksomhed ; i oevrigt boer specialiserede foretagender underkastes et saerligt tilsyn , saafremt et skadesforsikringsforetagende henhoerer under samme oekonomiske gruppe som et livsforsikringsforetagende ;

i hver medlemsstat er livsforsikringsvirksomhed betinget af en administrativ tilladelse og undergivet tilsyn ; men betingelserne for meddelelse og tilbagekaldelse af en saadan tilladelse boer fastsaettes naermere ; det er noedvendigt at indfoere adgang til domstolsproevelse af beslutninger om afslag eller tilbagekaldelse ;

for saa vidt angaar de tekniske reserver , herunder praemiereserven , kan man vedtage de samme regler , som gaelder inden for skadesforsikring : lokalisering i det land , hvor virksomheden udoeves , anvendelse af de i dette land gaeldende regler med hensyn til beregningsmetoder , fastsaettelse af anbringelsesmaader og vaerdiansaettelse af aktiverne ; selv om det forekommer hensigtsmaessigt at samordne disse forskellige forhold , forkommer det dog ikke absolut noedvendigt , at dette sker inden for rammerne af dette direktiv , og gennemfoerelsen heraf kan derfor udsaettes til et senere tidspunkt ;

det er noedvendigt , at forsikringsforetagenderne ud over de tekniske reserver , herunder praemiereserven , som skal vaere tilstraekkelig til at opfylde indgaaede forpligtelser , raader over en supplerende reserve , en saakaldt solvensmargen , i form af frie midler og , efter aftale med tilsynsmyndigheden , af andre implicitte formuebestandele , for at kunne imoedegaa de med virksomhedsudoevelsen forbundne risici ; for i denne forbindelse at sikre at de paabudte forpligtelser fastsaettes paa grundlag af objektive kriterier , der giver foretagender af samme stoerrelse ensartede konkurrencevilkaar , boer det bestemmes , at denne margen skal staa i forhold til foretagendets samlede forpligtelser samt til risikoens art og stoerrelse inden for de forskellige former for udoevelse af forsikringsvirksomhed , som falder ind under dette direktivs anvendelsesomraade ; denne margen boer vaere forskellig , alt efter om det drejer sig om investeringsrisiko , doedelighedsrisiko , eller udelukkende om driftsrisiko ; foelgelig skal denne margen fastsaettes paa grundlag snart af praemiereserven og den risikosum , som foretagendet har paataget sig ansvaret for , snart af indbetalte praemier eller kontingenter , snart udelukkende paa grundlag af reserverne eller endelig paa grundlag af tontinernes formue ;

det er noedvendigt at kraeve en garantifond , hvis stoerrelse og sammensaetning skal kunne sikre , at foretagenderne allerede ved deres stiftelse raader over tilstraekkelige midler , og at solvensmargenen i intet tilfaelde under udoevelse af virksomheden falder under et sikkerhedsminimum ; denne garantifond skal helt eller delvis bestaa af eksplicitte formuebestanddele ;

det er noedvendigt at fastsaette foranstaltninger for det tilfaelde , at foretagendets finansielle situation skulle udvikle sig saaledes , at det bliver vanskeligt for det at opfylde sine forpligtelser ;

de samordnede regler for udoevelse af direkte forsikringsvirksomhed i Faellesskabet skal principielt finde anvendelse paa alle foretagender , der optraeder paa markedet , saaledes ogsaa paa agenturer for og filialer af foretagender , hvis vedtaegtsmaessige hjemsted ligger uden for Faellesskabet ; der boer dog fastsaettes saelige regler for tilsyn med saadanne agenturer og filialer , da de foretagender , hvorunder de hoerer , har deres formue anbragt uden for Faellesskabet ;

gensidige aftaler med et eller flere tredjelande boer kunne indgaas for at aabne mulighed for en lempelse af disse saerlige betingelser uden dog at fravige det princip , at disse foretagenders agenturer og filialer ikke maa behandles gunstigere end Faellesskabets foretagender ;

visse overgangsbestemmelser er paakraevet for at goere det muligt navnlig for bestaaende smaa og mellemstore foretagender , at tilpasse sig de forskrifter , der skal udstedes af medlemsstaterne i medfoer af dette direktiv med forbehold af artikel 53 i traktaten ;

artikel 52 i traktaten finder umiddelbart anvendelse efter overgangsperiodens udloeb , og foelgelig er der fra dette tidspunkt ikke laengere grund til at vedtage direktiver om ophaevelse af begraensninger i etableringsfriheden ; bestemmelserne vedroerende bevis for haederlighed og for , at der aldrig har foreligget konkurs , indeholdt i Raadets direktiv 73/240/EOEF af 24 . juli 1973 om ophaevelse af begraensninger i etableringsfriheden inden for direkte forsikring bortset fra livsforsikring ( 4 ) er imidlertid ikke egentlige begraensninger , og desuden finder de ligeledes anvendelse paa livsforsikring ; foelgelig boer disse bestemmelser indfoejes i dette samordningsdirektiv ;

det er vigtigt at sikre en ensartet anvendelse af de samordnede regler og med henblik herpaa at etablere et snaevert samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne paa dette omraade -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Dette direktiv vedroerer adgang til selvstaendig direkte forsikringsvirksomhed udoevet gennem foretagender , der er etableret i en medlemsstat , eller som oensker at etablere sig i en medlemsstat , og udoevelse af de nedenfor anfoerte former for virksomhed .

1 . Foelgende former for forsikring , saafremt den er baseret paa kontrakt :

a ) livsforsikring , dvs . navnlig livsbetinget kapitalforsikring , ophoerende eller livsvarig livsforsikring , livsforsikring med udbetaling i levende live , livsforsikring med tilbagebetaling af praemier , forsikring , der kommer til udbetaling ved aegteskab , forsikring , der kommer til udbetaling ved foedsel ;

b ) renteforsikring ;

c ) livsforsikringsforetagendernes accessoriske forsikringer , dvs . navnlig forsikring mod legemsbeskadigelse herunder erhvervsudygtighed , forsikring mod doedsfald som foelge af ulykkestilfaelde , forsikring mod invaliditet som foelge af ulykkestilfaelde eller sygdom , saafremt disse forskellige forsikringer tegnes i tilknytning til livsforsikring ;

d ) den forsikringsform , der praktiseres i Irland og Det forenede Kongerige under betegnelsen " permanent health insurance " ( sygeforsikring , som indgaas for en lang periode og er uopsigelig ) .

2 . Foelgende former for virksomhed , saafremt de er baseret paa en kontrakt , og er undergivet tilsyn fra de administrative myndigheder , der er kompetente til at udoeve tilsyn med privatforsikring , og er tilladt i det land , i hvilket virksomheden udoeves :

a ) tontine-virksomhed , der indebaerer oprettelse af medlemssammenslutninger med henblik paa faelles kapitalisering af bidragene og udbetaling af den herved opstaaede formue enten til de overlevende eller til de afdoedes arvinger eller begunstigede ;

b ) kapitaliseringsvirksomhed baseret paa aktuar-beregninger og som omfatter forpligtelser af en naermere fastsat varighed og beloebsstoerrelse , mod erlaeggelse af et éngangsbeloeb eller forud fastsatte regelmaessige indbetalinger ;

c ) virksomhed , der omfatter forvaltning af kollektive pensionsmidler , dvs . virksomhed , der for det paagaeldende foretagende bestaar i at anbringe midlerne , og isaer de aktiver , der daekker reserverne i de organer , som betaler ydelserne ved doedsfald , i levende live eller ved bortfald eller nedsaettelse af erhversevnen ;

d ) virksomhed som omhandlet i litra c ) , naar der hertil er knyttet en forsikringsgaranti med sigte paa enten bevarelse af kapitalen eller sikring af en minimumsrente ;

e ) virksomhed , som udoeves af den slags forsikringsselskaber , der er omhandlet i den franske " code des assurances " , bog IV , afsnit 4 , kapitel 1 .

3 . Virksomhed , der er afhaengig af levetiden , og som er naermere bestemt eller fastsat i lovgivningen om socialforsikring , saafremt en saadan virksomhed udoeves eller forvaltes af forsikringsforetagender for disses egen risiko , i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning .

Artikel 2

Dette direktiv vedroerer ikke :

1 . de forsikringsklasser , der er fastlagt i bilaget til Raadets foerste direktiv 73/239/EOEF af 24 . juli 1973 om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til udoevelse af direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring ( 5 ) , i det foelgende benaevnt det foerste samordningsdirektiv vedroerende skadesforsikring ; foranstaaende beroerer dog ikke anvendelsen af artikel 1 , nr . 1 , litra c ) , i naervaerende direktiv ;

2 . virksomhed , der udoeves af forsorgs - og understoettelsesorganer , som tildeler ydelser , der varierer efter de disponible midler , og som paa forhaand fastsaetter medlemsbidraget til et bestemt beloeb ;

3 . virksomhed , der udoeves af andre organer end de i artikel 1 naevnte foretagender , og som har til formaal at tildele loenmodtagere og selvstaendige erhvervsdrivende , der er sammensluttet enten inden for et foretagende eller en gruppe af foretagender eller inden for en faglig eller tvaerfaglig sektor , ydelser ved doedsfald , i levende live eller ved bortfald eller nedsaettelse af erhvervsevnen , uanset om de forpligtelser , der foelger af naevnte virksomhed , til enhver tid daekkes fuldt ud af praemiereserven ;

4 . forsikring , der omfattes af en lovbestemt social sikringsordning , idet dog artikel 1 , nr . 3 , finder anvendelse .

Artikel 3

Dette direktiv vedroerer ikke :

1 . organer , som udelukkende sikrer ydelser ved doedsfald , dersom stoerrelsen af disse ydelser ikke overstiger de gennemsnitlige begravelsesomkostninger , eller saafremt disse ydelser tager form af naturalydelser ;

2 . gensidige forsikringsselskaber , der samtidig opfylder foelgende betingelser :

- vedtaegterne skal give mulighed enten for opkraevning af ekstrabidrag eller nedsaettelse af ydelserne , eller indkaldelse af bidrag fra andre personer , der har paataget sig en forpligtelse hertil ;

- den aarlige praemieindtaegt , der opkraeves i forbindelse med virksomhed , som omfattes af dette direktiv , maa ikke overstige 500 000 regningsenheder i tre paa hinanden foelgende aar . Hvis dette beloeb er oversteget i tre paa hinanden foelgende aar , finder direktivet anvendelse fra det fjerde aar .

Artikel 4

Dette direktiv vedroerer ikke " Versorgungsverband deutscher Wirtschaftsorganisationen " i Tyskland og " Caisse d'épargne de l'Etat " i Luxembourg , med mindre disses vedtaegtsmaessige kompetence aendres .

Artikel 5

I dette direktiv forstaas ved :

a ) regningsenhed : den europaeiske regningsenhed ( ERE ) som defineret i artikel 10 i finansforordningen af 21 . december 1977 vedroerende De europaeiske Faellesskabers almindelige budget ( 6 ) ; hver gang der i dette direktiv henvises til regningsenheden , er den tilsvarende vaerdi i national valuta , som skal anvendes fra den 31 . december hvert aar , lig med vaerdien paa den sidste dag i den forudgaaende oktober maaned , paa hvilken ERE's modvaerdier i alle Faellesskabets valutaer foreligger ;

b ) kongruens : daekning af forpligtelser , der kan kraeves opfyldt i en bestemt valuta , ved aktiver , der lyder paa , eller som kan realiseres i denne samme valuta ;

c ) aktivernes lokalisering : tilstedevaerelse i en medlemsstat af aktiver i fast ejendom eller andet end fast ejendom uden at der stilles krav om , at aktiver i andet end fast ejendom deponeres , eller om , at aktiver i fast ejendom undergives saadanne raadighedsbegraensende foranstaltninger som tinglysning ; aktiver , der bestaar i fordringer , anses som lokaliseret i den medlemsstat , hvor de kan indfries ;

d ) risikosummen : det beloeb , der skal udbetales ved doedsfald , minus praemiereserven for hovedrisikoen .

AFSNIT II

REGLER FOR FORETAGENDER MED VEDTAEGTSMAESSIGT HJEMSTED INDEN FOR FAELLESSKABET

Afdeling A

Betingelser for adgang til forsikringsvirksomhed

Artikel 6

1 . Hver medlemsstat goer adgang til de i dette direktiv omhandlede former for virksomhed paa sit omraade afhaengig af en administrativ tilladelse .

2 . Ansoegning om denne tilladelse skal indgives til den kompetente myndighed i den paagaeldende medlemsstat af :

a ) det foretagende , der opretter sit vedtaegtsmaessige hjemsted paa denne stats omraade ;

b ) det foretagende , hvis vedtaegtsmaessige hjemsted befinder sig i en anden medlemsstat , og som aabner et agentur eller en filial paa den paagaeldende medlemsstats omraade ;

c ) det foretagende , som efter at have modtaget den under litra a ) eller b ) omhandlede tilladelse udstraekker sin virksomhed paa denne stats omraade til andre forsikringsklasser ;

d ) det foretagende , der i overensstemmelse med artikel 7 , stk . 1 , har opnaaet tilladelse for en del af den paagaeldende stats omraade , og som udstraekker sin virksomhed ud over dette omraade .

3 . Medlemsstaterne maa ikke goere denne tilladelse betinget af en deponering eller en sikkerhedsstillelse .

Artikel 7

1 . Tilladelsen gaelder for den paagaeldende medlemsstats samlede omraade , medmindre ansoegeren , i det omfang den nationale lovgivning giver mulighed herfor , anmoder om kun at udoeve virksomhed paa en del af den paagaeldende stats omraade .

2 . Tilladelsen gives saerskilt for hver forsikringsklasse ; inddelingen i klasser er angivet i bilaget . Tilladelsen omfatter hele den paagaeldende klasse , medmindre ansoegeren kun oensker at daekke en del af de risici , der hoerer under den paagaeldende forsikringsklasse .

Tilsynsmyndighederne kan begraense den tilladelse , der ansoeges om for en af disse klasser , til de former for virksomhed , der er omhandlet i de i artikel 9 og 11 naevnte planer .

3 . Hver medlemsstat kan give tilladelse for flere forsikringsklasser , saafremt den nationale lovgivning tillader samtidig udoevelse af virksomhed inden for disse forsikringsklasser .

Artikel 8

1 . Hver medlemsstat kraever , at de foretagender , der oprettes paa dens omraade , og som ansoeger om tilladelse :

a ) antager en af foelgende former :

- for kongeriget Belgien :

" société anonyme " / " naamloze vennootschap " , " société en commandite par actions " / " vennootschap bij wijze van geldschieting op aandelen " , " association d'assurance mutuelle " / " onderlinge verzekeringsmaatschappij " , " société coopérative " / " cooeperatieve vennootschap " ;

- for kongeriget Danmark :

aktieselskaber ,

gensidige selskaber ;

- for Forbundsrepublikken Tyskland :

" Aktiengesellschaft " , Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit " , " oeffentlich-rechtliches Wettbewerbs-Versicherungsunternehmen " ;

- for Den franske Republik :

" société anonyme " , " société à forme mutuelle à cotisations fixes " , " société à forme tontinière " ;

- for Irland :

" incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited " , " societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts " og " societies registered under the Friendly Societies Acts " ;

- for Den italienske Republik :

" società per azioni " , " società cooperativa " , " mutua di assicurazione " , og de offentligretlige organer , der er naevnt i artikel 1883 i codice civile ;

- for storhertugdoemmet Luxembourg :

" société anonyme " , " société en commandite par actions " , " association d'assurances mutuelles " , " société coopérative " ;

- for kongeriget Nederlandene :

" naamloze vennootschap " , " onderlinge waarborgmaatschappij " ;

- for Det forenede Kongerige :

" incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited " , " societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts " , " societies registered under the Friendly Societies Acts " , sammenslutningen af forsikringsgivere kaldet Lloyd's ;

Medlemsstaterne kan endvidere i givet fald godkende foretagender af enhver form henhoerende under den offentlige ret eller hvad der svarer dertil , naar disse foretagenders formaal er udoevelse af forsikringsvirksomhed paa samme vilkaar som private foretagender ;

b ) begraenser deres formaal til saadan forsikringsvirksomhed , der er omhandlet i dette direktiv , og dermed direkte forbundne aktiviteter med udelukkelse af enhver anden erhvervsmaessig virksomhed ;

c ) fremlaegger en driftsplan , der er i overensstemmelse med artikel 9 ;

d ) raader over den i artikel 20 , stk . 2 , fastsatte minimumsgarantifond .

2 . Det foretagende , der ansoeger om tilladelse til at udvide sit virksomhedsomraade til at omfatte andre forsikringsklasser eller , i det i artikel 6 , stk . 2 , litra d ) , naevnte tilfaelde , til en anden del af det geografiske omraade , skal fremlaegge en driftsplan , der er i overensstemmelse med artikel 9 , for saa vidt angaar disse andre forsikringsklasser eller denne anden del af omraadet .

Foretagendet skal endvidere godtgoere , at det raader over den i artikel 19 fastsatte minimumssolvensmargen , samt at det er i besiddelse af den i artikel 20 , stk . 1 og 2 , naevnte garantifond .

3 . De bestaaende samordningsforanstaltninger er ikke til hinder for , at medlemsstaterne anvender bestemmelser , der foreskriver krav til bestyrelsesmedlemmernes og direktoerernes faglige kvalifikationer , eller at de kraever godkendelse af vedtaegterne , af de almindelige og saerlige betingelser i kontrakterne , af det tekniske grundlag , navnlig med henblik paa beregning af tariffer og de i artikel 17 omhandlede reserver , og af alt andet materiale , der er noedvendigt for den normale udoevelse af tilsynet .

4 . Det kan ikke i ovennaevnte bestemmelser foreskrives , at ansoegningen om tilladelse behandles under hensyntagen til markedets oekonomiske behov .

Artikel 9

Den i artikel 8 , stk . 1 , litra c ) , og stk . 2 , vaevnte driftsplan skal indeholde foelgende angivelser eller dokumentation :

a ) arten af de forpligtelser , som foretagendet har til hensigt at paatage sig ; de almindelige og saerlige betingelser i de kontrakter , det har til hensigt at benytte ;

b ) det tekniske grundlag , som foretagendet har til hensigt at anvende for hver form for virksomhed , bl.a . de noedvendige elementer ved beregning af tariffer og de i artikel 17 omhandlede reserver ;

c ) grundprincipperne for genforsikring ;

d ) sammensaetningen af minimumsgarantifonden ;

e ) anslaaede omkostninger ved opbygningen af administrationen og akkvisitionsnettet samt de dertil bestemte finansielle midler ;

endvidere skal den for de tre foerste regnskabsaar angive :

f ) de sandsynlige likviditetsforhold ;

g ) en oversigt , der giver detaljerede oplysninger om de forventede indtaegter og udgifter i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed og overtagelse af genforsikring saavel som afgivelse i genforsikring ;

h ) de anslaaede finansielle midler , der er bestemt til daekning af forpligtelser og solvensmargen .

Artikel 10

1 . Hver medlemsstat kraever , at et foretagende , der har sit vedtaegtsmaessige hjemsted paa en anden medlemsstats omraade , og som ansoeger om tilladelse til aabning af et agentur eller en filial :

a ) meddeler sine vedtaegter og listen over bestyrelsesmedlemmer og direktoerer ;

b ) fremlaegger et certifikat , der er udstedt af de kompetente myndigheder i den medlemsstat , hvor det vedtaegtsmaessige hjemsted er beliggende , og hvori det godtgoeres , inden for hvilke forsikringsklasser det paagaeldende foretagende er berettiget til at udoeve virksomhed , og at det raader over minimumsgarantifonden eller , saafremt garantifonden er stoerre , over den i henhold til artikel 19 beregnede minimumssolvensmargen ; certifikatet skal endvidere angive , inden for hvilke forsikringsklasser foretagendet faktisk udoever virksomhed , samt de i artikel 11 , stk . 1 , litra e ) , omhandlede finansielle midler ;

c ) fremlaegger en driftsplan , der er i overensstemmelse med artikel 11 ;

d ) udpeger en befuldmaegtiget ( generalagent ) med bopael og fast opholdssted i vaertslandet , og som har tilstraekkelige befoejelser til at forpligte foretagendet over for tredjemand samt til at repraesentere det over for vaertslandets myndigheder og domstole ; saafremt generalagenten er en juridisk person , skal denne have sit vedtaegtmaessige hjemsted i vaertslandet og for sit vedkommende som sin repraesentant udpege en fysisk person , der opfylder de ovennaevnte betingelser . Den udpegede generalagent kan kun afvises af en medlemsstat af grunde , der vedroerer hans haederlighed eller faglige kvalifikationer , paa samme betingelser som gaelder for bestyrelsesmedlemmer og direktoerer for foretagender , der har deres vedtaegtsmaessige hjemsted paa den paagaeldende stats omraade .

2 . Hver medlemsstat kraever , saafremt et agentur eller en filial oensker at udvide sin virksomhed til andre klasser eller - i det i artikel 6 , stk . 2 , litra d ) , naevnte tilfaelde - til andre dele af den paagaeldende medlemsstats omraade , at ansoegeren fremlaegger en driftsplan i overensstemmelse med artikel 11 og opfylder de i stk . 1 , litra b ) , i denne artikel fastsatte betingelser .

3 . De bestaaende samordningsforanstaltninger er ikke til hinder for , at medlemsstaterne anvender bestemmelser , som for alle forsikringsforetagender foreskriver krav om godkendelse af almindelige og saerlige betingelser i kontrakterne , af det tekniske grundlag , navnlig med henblik paa beregning af tariffer og de i artikel 17 omhandlede reserver , samt af alt andet materiale , der er noedvendigt for den normale udoevelse af tilsynet .

4 . Det kan ikke i ovennaevnte bestemmelser foreskrives , at ansoegningen om tilladelse behandles under hensyntagen til markedets oekonomiske behov .

Artikel 11

1 . Den i artikel 10 , stk . 1 , litra c ) , og stk . 2 , naevnte driftsplan for agenturet eller filialen skal indeholde foelgende angivelser eller dokumentation :

a ) arten af de forpligtelser , som foretagendet har til hensigt at paatage sig i vaertslandet ; de almindelige og saerlige betingelser i de kontrakter , det har til hensigt at benytte ;

b ) det tekniske grundlag , som foretagendet har til hensigt at anvende for hver form for virksomhed , bl.a . de noedvendige elementer ved beregning af tariffer og de i artikel 17 omhandlede reserver ;

c ) grundprincipperne for genforsikring ;

d ) oversigt over foretagendets solvensmargen og garantifond som omhandlet i artikel 18 , 19 og 20 ;

e ) anslaaede omkostninger ved opbygningen af administrationen og akvisitionsnettet samt de dertil bestemte finansielle midler ;

endvidere skal den for de tre foerste regnskabsaar angive :

f ) agenturets eller filialens sandsynlige likviditetsforhold ;

g ) en oversigt , der giver detaljerede oplysninger om de forventede indtaegter og udgifter i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed og overtagelse af genforsikring saavel som afgivelse i genforsikring .

2 . Med planen skal foelge status og driftsregnskab for hvert af foretagendets seneste tre regnskabsaar . Saafremt foretagendet har drevet virksomhed i mindre end tre regnskabsaar , skal det dog kun fremlaegge regnskaberne for de afsluttede regnskabsaar .

3 . Denne plan fremsendes sammen med bemaerkninger fra de myndigheder , der kan give tilladelsen , til de kompetente myndigheder i den medlemsstat , hvor det vedtaegtsmaessige hjemsted er beliggende . Sidstnaevnte myndigheder afgiver inden tre maaneder efter modtagelsen af dette materiale udtalelse til foerstnaevnte myndigheder ; saafremt de paagaeldende myndigheder ikke har afgivet udtalelse ved udloebet af denne frist , anses de for at have afgivet en positiv udtalelse .

Artikel 12

Enhver beslutning om afslag skal klart begrundes og meddeles det paagaeldende foretagende .

Hver medlemsstat indfoerer adgang til domstolsproevelse af enhver beslutning om afslag .

Samme adgang til domstolsproevelse indfoeres for det tilfaelde , at de kompetente myndigheder endnu ikke har afgivet svar paa ansoegningen om tilladelse inden udloebet af en frist paa seks maaneder fra modtagelsesdatoen .

Artikel 13

1 . Med forbehold af stk . 3 kan et foretagende ikke paa en medlemsstats omraade samtidigt drive virksomhed som omhandlet i bilaget til det foerste samordningsdirektiv vedroerende skadesforsikring og virksomhed som naevnt i artikel 1 i dette direktiv .

2 . Dersom et foretagende , der udoever de i bilaget til foerste samordningsdirektiv vedroerende skadesforsikring naevnte former for virksomhed , har oekonomisk , handelsmaessig eller administrativ tilknytning til et foretagende , der udoever de i dette direktiv omhandlede former for virksomhed , skal tilsynsmyndighederne i de medlemsstater , paa hvis omraade de naevnte foretagender har deres vedtaegtsmaessige hjemsted , paase , at de paagaeldende foretagenders regnskaber ikke fordrejes ved aftaler , der indgaas mellem disse foretagender , eller ved nogen anden ordning , der kan influere paa fordelingen af udgifter og indtaegter .

3 . Med forbehold af stk . 6 kan foretagender , som ved meddelelsen af dette direktiv samtidigt udoever de i stk . 1 naevnte to former for virksomhed paa en medlemsstats omraade , fortsaette hermed paa betingelse af , at der i overensstemmelse med artikel 14 oprettes saerskilt forvaltning for hver af disse former for virksomhed .

4 . De i stk . 3 omhandlede foretagender kan kun oprette agenturer eller filialer i de oevrige medlemsstater for de forsikringsklasser , der er naevnt i bilaget til foerste samordningsdirektiv vedroerende skadesforsikring .

5 . De i stk . 3 omhandlede foretagender kan ved oprettelse af datterselskaber i de oevrige medlemsstater med henblik paa at udoeve de i dette direktiv naevnte former for forsikringsvirksomhed , i en overgangsperiode paa ti aar fra meddelelsen af dette direktiv anvende de i artikel 35 naevnte betingelser og lempelige vilkaar , saafremt de ikke allerede dér har et agentur eller en filial inden for andre forsikringsklasser end de i dette direktiv naevnte .

6 . a ) Enhver medlemsstat kan kraeve , at de foretagender , hvis vedtaegtsmaessige hjemsted befinder sig paa dens omraade , inden for en af medlemsstaten fastsat frist ophoerer med samtidigt at udoeve de former for virksomhed , som de udoevede ved meddelelsen af dette direktiv .

b ) Enhver medlemsstat kan ligeledes efter konsultation af tilsynsmyndighederne i den medlemsstat , hvor det vedtaegtsmaessige hjemsted er beliggende , saerlig om , inden for hvilken frist dette skal ske , kraeve , at denne afgoerelse finder anvendelse paa agenturer og filialer , der er etableret paa dens omraade , og som dér udoever begge former for virksomhed samtidigt .

c ) Agenturer og filialer af foretagender som omhandlet i stk . 3 , som ved meddelelsen af dette direktiv , paa en medlemsstats omraade udelukkende udoever de i dette direktiv omhandlede former for virksomhed , kan fortsaette hermed . Naar foretagendet oensker at udoeve de i foerste samordningsdirektiv vedroerende skadesforsikring omhandlede former for virksomhed paa dette omraade , kan det kun udoeve de i naervaerende direktiv omhandlede former for virksomhed gennem et datterselskab .

Artikel 14

1 . Den i artikel 13 , stk . 3 , naevnte saerskilte forvaltning skal gennemfoeres saaledes , at der sker en adskillelse af den virksomhed , der daekkes af dette direktiv , og den virksomhed , der daekkes af det foerste samordningsdirektiv vedroerende skadesforsikring for at

- der ikke sker tilsidesaettelse af de livs - og skadesforsikredes respektive interesser , og navnlig for at overskuddet hidroerende fra livsforsikring kommer de livsforsikrede til gode , paa samme maade som hvis foretagendet kun udoevede livsforsikringsvirksomhed ;

- de finansielle minimumsforpligtelser , navnlig den solvensmargen , der paahviler en af virksomhedsformerne i henhold enten til dette direktiv eller til det foerste samordningsdirektiv vedroerende skadesforsikring , ikke baeres af den anden form for virksomhed .

Naar de finansielle minimumsforpligtelser er opfyldt paa de i foerste afsnit , andet led , fastsatte betingelser , og forudsat at den kompetente myndighed underrettes herom , kan foretagendet dog anvende de eksplicitte , endnu disponible bestanddele af solvensmargenen til den ene eller anden form for virksomhed .

Tilsynsmyndighederne skal ved gennemgang af de to virksomhedsformers resultater paase , at bestemmelserne i dette stykke overholdes .

2 . a ) Regnskabet skal foeres saaledes , at det fremgaar , hvorledes resultatet for hver af de to former for virksomhed , livsforsikring og skadesforsikring , er opnaaet . Med henblik herpaa opdeles samtlige indtaegter ( bl.a . praemier , indbetalinger fra reassurandoerer , finansielt udbytte ) og udgifter ( bl.a . forsikringsydelser , hensaettelser til tekniske reserver , reassurancepraemier , driftsudgifter til forsikringsvirksomheden ) paa forskellige konti alt efter deres oprindelse . Poster , der er faelles for de to virksomhedsformer , opfoeres efter en fordelingsnoegle , der skal godkendes af den kompetente tilsynsmyndighed .

b ) Foretagenderne skal paa grundlag af regnskabet udarbejde et dokument , hvoraf det klart fremgaar , hvilke bestanddele hver af solvensmargenerne bestaar af i overensstemmelse med artikel 18 i dette direktiv og med artikel 16 , stk . 1 , i det foerste samordningsdirektiv vedroerende skadesforsikring .

3 . Saafremt solvensmargenen for den ene af virksomhedsformerne ikke er tilstraekkelig , skal tilsynsmyndighederne over for denne virksomhedsform traeffe de foranstaltninger , som er fastlagt i det for denne gaeldende direktiv , uanset hvilke resultater der er opnaaet af den anden virksomhedsform . Som en undtagelse fra stk . 1 , foerste afsnit , andet led , kan disse foranstaltninger gaa ud paa at tillade overfoersel fra den ene virksomhedsform til den anden .

Afdeling B

Betingelser for udoevelse af forsikringsvirksomhed

Artikel 15

Medlemsstaterne efterproever i snaevert samarbejde de godkendte foretagenders finansielle situation .

Artikel 16

Tilsynsmyndigheden i den medlemsstat , paa hvis omraade foretagendets vedtaegtsmaessige hjemsted er beliggende , skal efterproeve dette foretagendes solvens for saa vidt angaar dets samlede virksomhedsomraade . Det paahviler tilsynsmyndighederne i de oevrige medlemsstater at give ovennaevnte tilsynsmyndighed alle noedvendige oplysninger for at goere det muligt for denne at gennemfoere den paagaeldende efterproevning .

Artikel 17

1 . Hver medlemsstat , paa hvis omraade et foretagende udoever sin virksomhed , paalaegger dette at afsaette tilstraekkelige tekniske reserver , herunder praemiereserven .

Stoerrelsen af de tekniske reserver , herunder praemiereserven , bestemmes efter de af staten fastsatte regler eller i mangel heraf efter gaeldende praksis i den paagaeldende stat .

2 . De tekniske reserver , herunder praemiereserven , skal vaere daekket af aekvivalente og kongruente aktiver , der er lokaliseret i det land , hvor virksomheden udoeves . Medlemsstaterne kan dog lempe reglerne for aktivernes kongruens og lokalisering . Ved lempelse af reglen om kongruens tages der hensyn til de saerlige forhold ved livsforsikring , som i foerste raekke er langfristede kapitalforsikringer .

Luxembourg kan i betragtning af sin saerlige situation opretholde sin ved dette direktivs ikrafttraeden gaeldende garantiordning for de tekniske reserver , herunder praemiereserven , indtil samordningen af lovgivningerne vedroerende virksomhedernes likvidation er gennemfoert .

Bestemmelserne i det land , hvor virksomheden udoeves , fastsaetter aktivernes art og i givet fald , i hvilket omfang det kan tillades , at disse daekker de tekniske reserver , herunder praemiereserven , samt reglerne for vurdering af disse aktiver .

Overholdelsen af en saadan ordning kan gennemfoeres ved medvirken fra en person eller en institution uden for foretagendet , som har til opgave paa stedet at tilse , at de aktiver , der skal daekke de tekniske reserver , herunder praemiereserven , er i overensstemmelse med de givne bestemmelser . Det er bl.a . den opgave , som " Treuhaender " har i Tyskland og tillidsmanden i Danmark .

3 . Saafremt en medlemsstat tillader , at de tekniske reserver , herunder praemiereserven , daekkes af fordringer paa reassurandoererne , fastsaetter den den tilladte procentsats . Den maa i saa fald , uanset stk . 2 , ikke kraeve lokalisering af disse fordringer .

4 . Tilsynsmyndigheden i den medlemsstat , paa hvis omraade et foretagendes vedtaegtsmaessige hjmsted er beliggende , soerger for , at foretagendets status for saa vidt angaar daekning af de tekniske reserver , herunder praemiereserven , udviser aktiver , der svarer til de forpligtelser , som er indgaaet i alle de lande , hvor det udoever sin virksomhed .

Artikel 18

Hver medlemsstat paalaegger hvert foretagende , hvis vedtaegtsmaessige hjemsted er beliggende paa dens omraade , at raade over en i forhold til dets samlede virksomhed tilstraekkelig solvensmargen .

Solvensmargenen udgoeres af :

1 . foretagendets formue fri for enhver paaregnelig forpligtelse og med fradrag af immaterielle vaerdier ; denne formue omfatter navnlig :

- den indbetalte aktiekapital eller for gensidige forsikringsselskaber den indbetalte garantikapital ,

- halvdelen af den ikke-indbetalte aktiekapital eller garantikapital , naar den indbetalte del udgoer 25 % af denne kapital ,

- lovmaessige og frie reserver , der ikke modsvarer forpligtelserne ,

- overfoert overskud ;

2 . i det omfang den nationale lovgivning tilladet det : de bonusreserver , der er opfoert paa status , for saa vidt de kan anvendes til daekning af eventuelle tab og ikke er udloddet til de enkelte forsikrede .

3 . efter ansoegning og begrundelse fra foretagendet rettet til tilsynsmyndigheden i den medlemsstat , paa hvis omraade dets vedtaegtsmaessige hjemsted er beliggende , og med denne myndigheds indoforstaaelse :

a ) et beloeb , der svarer til 50 % af foretagendets fremtidige overskud ; stoerrelsen af det fremtidige overskud bestemmes ved at multiplicere det skoennede aarlige overskud med en faktor , der er udtryk for kontrakternes gennemsnitlige restvarighed ; denne faktor kan ikke overstige 10 ; det skoennede aarlige overskud saettes til det aritmetiske gennemsnit af det i loebet af de seneste fem aar opnaaede overskud inden for de i artikel 1 opregnede former for virksomhed .

Beregningsgrundlaget for multiplikationsfaktoren for det skoennede aarlige overskud samt de elementer , der indgaar i beregningen af det opnaaede overskud , fastsaettes efter faelles aftale af medlemsstaternes kompetente myndigheder i samarbejde med Kommissionen . Indtil denne aftale er kommet i stand , fastlaegges disse elementer i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat , paa hvis omraade foretagendet ( hovedsaede , agentur eller filial ) udoever sin virksomhed .

Efter at de kompetente myndigheder har defineret begrebet " det opnaaede overskud " , skal Kommissionen fremsaette forslag til harmonisering af dette begreb inden for rammerne af et direktiv om harmonisering af forsikringsforetagenders aarsregnskaber og om gennemfoerelse af den samordning , der er fastsat i artikel 1 , stk . 2 , i direktiv 78/660/EOEF ( 7 ) .

b ) saafremt der ikke anvendes zillmering , eller saafremt der anvendes zillmering , som ikke naar op paa de akkvisitionstillaeg , som indgaar i praemien : forskellen mellem den praemiereserve , der ikke er zillmeret eller delvis zillmeret , og en praemiereserve , der er zillmeret med en zillmeringssats , der er lig de akkvisitionstillaeg , som indgaar i praemien ; dette beloeb maa dog ikke overstige 3,5 % af summen af forskellen mellem livsforsikringskapitalerne og praemiereserverne for alle de kontrakter , hvor zillmering er mulig ; men denne forskel nedsaettes eventuelt med et beloeb , som svarer til de ikke afskrevne akkvisitionsomkostninger , der er opfoert som et aktiv ;

c ) saafremt der gives godkendelse fra tilsynsmyndighederne i de paagaeldende medlemsstater , hvor foretagendet udoever sin virksomhed : de skjulte reserver , der er opstaaet som foelge af en for lav ansaettelse af aktiver og en for hoej ansaettelse af passiverne bortset fra praemiereserverne , i det omfang saadanne skjulte reserver ikke har karakter af et undtagelsestilfaelde .

Artikel 19

Med forbehold af artikel 20 skal solvensmargenens minimum fastsaettes som anfoert nedenfor , alt efter hvilke forsikringsklasser der udoeves :

a ) For den forsikringsvirksomhed , som omhandles i artikel 1 , nr . 1 , litra a ) og b ) , bortset fra forsikringsvirksomhed knyttet til investeringsfonds , og den i artikel 1 , nr . 3 , omhandlede virksomhed skal dette minimum vaere summen af foelgende to resultater :

- foerste resultat :

Det tal , der svarer til 4 % af praemiereserven , vedroerende direkte forsikringsvirksomhed uden fradrag af afgivelse i genforsikring og vedroerende overtagelser af genforsikring , skal multipliceres med det forhold , der i det seneste regnskabsaar bestod mellem praemiereservernes beloeb , med fradrag af afgivelserne i genforsikring , og praemiereservernes bruttobeloeb som naevnt ovenfor ; dette forhold maa under ingen omstaendigheder vaere mindre end 85 % ;

- andet resultat :

For de kontrakter , hvor risikosummen ikke er negativ , multipliceres det tal , der udgoer 0,3 % af risikosummen , som foretagendet har paataget sig ansvaret for , med det forhold , der i det seneste regnskabsaar bestod mellem stoerrelsen af risikosummen , for hvilken foretagendet forbliver ansvarligt efter afgivelse og retrocession i genforsikring , og stoerrelsen af risikosummen uden fradrag af afgivelse i genforsikring ; dette forhold maa under ingen omstaendigheder vaere under 50 % ;

For ophoerende doedsfaldsforsikringer med en loebetid paa hoejst tre aar udgoer ovennaevnte procentsats 0,1 % ; for doedsfaldsforsikringer med en loebetid paa over 3 aar men ikke over 5 aar udgoer procentsatsen 0,15 % .

b ) For accessoriske forsikringer , der omhandles i artikel 1 , nr . 1 , litra c ) , skal solvensmargenen vaere lig resultatet af foelgende beregning :

- de tilgodehavende praemier eller bidrag i direkte forsikringsforretninger af enhver art i loebet af det seneste regnskabsaar , inklusive accessoriske , laegges sammen ;

- hertil laegges beloebet for de praemier , der er overtaget i genforsikring i loebet af det seneste regnskabsaar ;

- herfra fradrages det samlede beloeb for de i loebet af det seneste regnskabsaar annullerede praemier eller bidrag samt det samlede beloeb for skatter og afgifter paa de praemier og bidrag , der indgaar i den samlede indtaegt .

Efter at have delt det saaledes fremkomne beloeb i to rater , af hvilke den foerste gaar op til 10 millioner regningsenheder , og den anden omfatter det resterende beloeb , beregnes broekdele paa henholdsvis 18 % og 16 % af disse rater og laegges sammen .

Den saaledes beregnede sum multipliceres med det forhold , der i det seneste regnskabsaar bestod mellem stoerrelsen af foretagendets forsikringsydelser efter afgivelse og retrocession i genforsikring , og forsikringsydelsernes bruttobeloeb ; dette forhold maa under ingen omstaendigheder vaere under 50 % .

For saa vidt angaar sammenslutningen af forsikringsgivere kaldet Lloyd's , sker beregningen af solvensmargenen paa grundlag af nettopraemierne ; disse multipliceres med en fast procentsats , der fastsaettes aarligt af tilsynsmyndigheden i den medlemsstat , hvor det vedtaegtsmaessige hjemsted er beliggende . Denne faste procentsats skal beregnes paa grundlag af de seneste statistiske oplysninger , saerlig vedroerende de udbetalte provisioner . Disse oplysninger samt de foretagne beregninger meddeles tilsynsmyndighederne i de lande , paa hvis omraade Lloyd's er etableret .

( 1 ) EFT nr . C 35 af 28 . 3 . 1974 , s . 9 .

( 2 ) EFT nr . C 140 af 13 . 11 . 1974 , s . 44 .

( 3 ) EFT nr . C 109 af 19 . 9 . 1974 , s . 1 .

( 4 ) EFT nr . L 228 af 16 . 8 . 1973 , s . 20 .

( 5 ) EFT nr . L 228 af 16 . 8 . 1973 , s . 3 .

( 6 ) EFT nr . L 356 af 31 . 12 . 1977 , s . 1 .

( 7 ) EFT nr . L 222 af 14 . 8 . 1978 , s . 11 .

c ) For de i artikel 1 , nr . 1 , litra d ) , omhandlede sygeforsikringer , som indgaas for en lang periode og er uopsigelige , og for den i artikel 1 , nr . 2 , litra b ) , omhandlede kapitaliseringsvirksomhed skal solvensmargenen vaere lig 4 % af praemiereserven , beregnet som angivet i denne artikel under litra a ) , foerste resultat .

d ) For tontine-virksomhed , som omhandlet i artikel 1 , nr . 2 , litra a ) , skal solvensmargenen vaere lig 1 % af sammenslutningernes formue .

e ) For forsikringsvirksomhed , som omhandlet i artikel 1 , nr . 1 , litra a ) og b ) , og som er knyttet til investeringsfonds , samt for den i artikel 1 , nr . 2 , litra c ) , d ) og e ) , naevnte virksomhed , skal solvensmargenen vaere lig med :

- 4 % af praemiereserven , beregnet som angivet i denne artikel under litra a ) , foerste resultat , i det omfang foretagendet paatager sig en investeringsrisiko , og 1 % af den saaledes beregnede reserve , i det omfang foretagendet ikke paatager sig nogen investeringsrisiko , og under forudsaetning af , at kontraktens loebetid overstiger fem aar , og det beloeb , der skal daekke de i kontrakten fastsatte driftsomkostninger , fastsaettes for en periode paa over fem aar ,

plus

- 0,3 % af risikosummen , beregnet som angivet i denne artikel under litra a ) , andet resultat , foerste afsnit , i det omfang foretagendet paatager sig en doedsrisiko .

Artikel 20

1 . En tredjedel af solvensmargenens minimum , saaledes som fastsat i artikel 19 , udgoer garantifonden . Den bestaar med forbehold af stk . 2 for op til mindst 50 %'s vedkommende af de bestanddele , der er naevnt i artikel 18 , nr . 1 og 2 .

2 . a ) Garantifonden skal dog vaere mindst 800 000 regningsenheder .

b ) Hver medlemsstat kan traeffe bestemmelse om , at minimumsgarantifonden nedsaettes til 600 000 regningsenheder for gensidige selskaber og tontine-selskaber .

c ) For tontine-selskaber , samt for de i artikel 3 , stk . 2 , andet led , andet punktum , naevnte gensidige forsikringsselskaber , kan hver medlemsstat , saa snart disse falder ind under direktivets anvendelsesomraade , tillade , at der oprettes en minimumsgarantifond paa 100 000 regningsenheder , som efterhaanden bringes op paa det i litra b ) fastsatte beloeb ved indbetalinger af paa hinanden foelgende rater paa 100 000 regningsenheder hver gang praemieindtaegten stiger med 500 000 regningsenheder .

d ) Den i litra a ) , b ) og c ) omhandlede minimumsgarantifond skal vaere sammensat af de bestanddele , der er naevnt i artikel 18 , nr . 1 og 2 .

3 . Gensidige forsikringsselskaber , der oensker at udvide deres virksomhed i henhold til artikel 8 , stk . 2 , eller artikel 10 , kan kun goere dette , saafremt de omgaaende efterkommer reglerne i stk . 2 , litra a ) og b ) , i denne artikel .

Artikel 21

1 . Medlemsstaterne fastsaetter ingen regler for valget af de aktiver , der ikke medgaar til daekningen af de i artikel 17 omhandlede tekniske reserver .

2 . Med forbehold af artikel 17 , stk . 2 , artikel 24 , stk . 1 og 3 , og artikel 26 , stk . 1 , sidste afsnit , afstaar medlemsstaterne fra at begraense den fri raadighed over aktiver i fast ejendom og andet end fast ejendom , som indgaar i de godkendte foretagenders formue .

3 . Disse bestemmelser er ikke til hinder for foranstaltninger , som medlemsstaterne er berettigede til at traeffe i deres egenskab af ejere af eller deltager i de paagaeldende foretagender , saafremt de overholder de i artikel 17 , stk . 2 , omhandlede bestemmelser i det land , hvor der udoeves virksomhed , og de forsikredes interesser beskyttes .

Artikel 22

1 . Medlemsstaterne kan ikke paalaegge foretagender , at de skal afgive en del af deres tegnede forsikringer vedroerende de i artikel 1 omhandlede forsikringsformer til et eller flere organer , som er fastsat af de nationale bestemmelser .

2 . a ) Den italienske Republik kan undtagelsesvis fastholde kravet om , at foretagender , der er etableret i landet , skal afgive en del af deres tegnede forsikringer til Istituto Nazionale di Assicurazioni paa nedenstaaende betingelser :

- omfanget af denne forpligtelse som fastsat paa tidspunktet for dette direktivs meddelelse maa under ingen omstaendigheder udvides ;

- saafremt der ved fastsaettelsen af procentsatsen for den obligatoriske afgivelse indgaar en betingelse vedroerende det tidsrum , hvor agenturet eller filialen har vaeret etableret i Italien , skal der ligeledes tages hensyn til det samlede antal regnskabsaar , i hvilke foretagendet har udoevet virksomhed inden for de i artikel 1 naevnte forsikringsklasser paa den medlemsstats omraade , hvor det vedtaegstmaessige hjemsted er beliggende . Denne stats kompetente myndigheder udsteder da et certifikat svarende til det i artikel 10 , stk . 1 , litra b ) , naevnte , for hele den periode , i hvilken foretagendet har udoevet virksomhed inden for de paagaeldende klasser .

b ) Dette spoergsmaal vil blive taget op til fornyet behandling i forbindelse med andet direktiv om samordning af medlemsstaternes lovgivning vedroerende livsforsikring og om bestemmelser med henblik paa at lette den faktiske udoevelse af den fri udveksling af tjenesteydelser .

Artikel 23

1 . Hver medlemsstat paalaegger de foretagender , der har deres vedtaegtsmaessige hjemsted paa dens omraade , hvert aar at aflaegge beretning over deres samlede virksomhed , deres situation og deres solvens .

2 . Medlemsstaterne kraever , at de foretagender , der udoever virksomhed paa deres omraade , regelmaessigt fremlaegger det for udoevelsen af tilsynet noedvendige materiale samt statistisk materiale . De kompetente tilsynsmyndigheder tilsender hinanden det materiale og de oplysninger , der er fornoedne til udoevelsen af tilsynet .

Artikel 24

1 . Saafremt et foretagende ikke efterkommer de i artikel 17 fastsatte bestemmelser , kan tilsynsmyndigheden i den medlemsstat , paa hvis omraade virksomheden udoeves , forbyde den fri raadighed over de aktiver , der befinder sig i denne medlemsstat , efter at have underrettet tilsynsmyndighederne i den medlemsstat , hvor det vedtaegtmaessige hjemsted er beliggende .

2 . Med henblik paa genoprettelse af den finansielle situation i et foretagende , hvis solvensmargen ikke laengere udgoer det i artikel 19 foreskrevne minimum , kraever tilsynsmyndigheden i den medlemsstat , hvor det vedtaegtsmaessige hjemsted er beliggende , en genoprettelsesplan , der skal forelaegges den til godkendelse .

3 . Saafremt solvensmargenen ikke laengere svarer til den i artikel 20 fastsatte garantifond , eller saafremt den ikke laengere er sammensat i overensstemmelse med ovennaevnte artikel , kraever tilsynsmyndigheden i den medlemsstat , hvor det vedtaegtsmaessige hjemsted er beliggende , en kortfristet finansieringsplan , der skal forelaegges den til godkendelse af det paagaeldende foretagende .

Den kan endvidere begraense eller forbyde den fri raadighed over foretagendets aktiver . Den underretter myndighederne i de medlemsstater , paa hvis omraade dette foretagende ligeledes er godkendt , herom , og disse traeffer paa dens anmodning de samme foranstaltninger .

4 . I de i stk . 1 og 3 omhandlede tilfaelde kan de kompetente tilsynsmyndigheder desuden traeffe alle egnede foranstaltninger til beskyttelse af de forsikredes interesser .

5 . Tilsynsmyndighederne i de medlemsstater , paa hvis omraade det paagaeldende foretagende ligeledes er godkendt , samarbejder om gennemfoerelsen af de i stk . 1 - 4 naevnte foranstaltninger .

Artikel 25

1 . Hver medlemsstat tillader , at de godkendte foretagender overdrager hele deres forsikringsbestand eller en del af denne , saafremt det overtagende foretagende under hensyntagen til overfoerslen er i besiddelse af den noedvendige solvensmargen .

De paagaeldende tilsynsmyndigheder raadfoerer sig indbyrdes , foer en saadan overdragelse tillades .

2 . Naar tilladelse er givet af den kompetente nationale myndighed , er denne overdragelse uden videre bindende for de beroerte forsikringstagere .

Afdeling C

Tilbagekaldelse af en tilladelse

Artikel 26

1 . Den tilladelse , der er givet af den kompetente myndighed i den medlemsstat , paa hvis omraade det vedtaegtsmaessige hjemsted er beliggende , kan tilbagekaldes af denne myndighed , naar foretagendet :

a ) ikke laengere opfylder adgangsbetingelserne ;

b ) ikke inden for de indroemmede frister har kunnet gennemfoere de foranstaltninger , der er fastsat i genoprettelsesplanen eller finansieringsplanen , som omhandlet i artikel 24 ;

c ) groft tilsidesaetter de forpligtelser , der paahviler det i medfoer af nationale bestemmelser .

I tilfaelde af tilbagekaldelse af tilladelsen underretter tilsynsmyndigheden i den medlemsstat , hvor det vedtaegtsmaessige hjemsted er beliggende , tilsynsmyndighederne i de oevrige medlemsstater , der har godkendt foretagendet , herom ; disse skal ligeledes foranstalte tilbagekaldelse af deres tilladelse . Foerstnaevnte tilsynsmyndighed traeffer sammen med disse sidstnaevnte tilsynsmyndigheder alle egnede foranstaltninger til beskyttelse af de forsikredes interesser og begraenser navnlig den fri raadighed over foretagendets aktiver , saafremt en saadan begraensning ikke allerede er paalagt i medfoer af artikel 24 , stk . 1 , og stk . 3 , andet afsnit .

2 . Den tilladelse , der er givet agenturer eller filialer af foretagender , der har deres vedtaegtsmaessige hjemsted i en anden medlemsstat , kan tilbagekaldes , naar agenturet eller filialen :

a ) ikke laengere opfylder adgangsbetingelserne ;

b ) groft tilsidesaetter de forpligtelser , der paahviler dem i medfoer af bestemmelserne i det land , hvor de udoever deres virksomhed navnlig for saa vidt angaar oprettelsen af de i artikel 17 omhandlede reserver .

Tilsynsmyndighederne i det land , i hvilket virksomheden udoeves , raadfoerer sig med tilsynsmyndigheden paa foretagendets vedtaegtsmaessige hjemsted , foer de foranstalter tilbagekaldelse af tilladelsen . Saafremt de skoenner det paakraevet at afbryde disse agenturers eller filialers virksomhed inden afslutningen af denne raadfoerelse , underretter de omgaaende denne myndighed herom .

3 . Enhver beslutning om tilbagekaldelse af en tilladelse eller om afbrydelse af virksomheden skal klart begrundes og meddeles det paagaeldende foretagende .

Hver medlemsstat fastsaetter adgang til domstolsproevelse af en saadan beslutning .

AFSNIT III

REGLER FOR AGENTURER ELLER FILIALER , DER ER ETABLERET INDEN FOR FAELLESSKABET , OG SOM HOERER UNDER FORETAGENDER MED VEDTAEGTSMAESSIGT HJEMSTED UDEN FOR FAELLESSKABET

Artikel 27

1 . Hver medlemsstat goer adgangen til den i artikel 1 omhandlede form for virksomhed paa dens omraade betinget af en administrativ tilladelse for alle foretagender med vedtaegtsmaessigt hejemsted uden for Faellesskabet .

2 . Medlemsstaten kan give denne tilladelse , saafremt foretagendet mindst opfylder foelgende betingelser :

a ) er befoejet til at udoeve den i artikel 1 omhandlede virksomhed i medfoer af den nationale lovgivning , som det er undergivet ;

b ) opretter et agentur eller en filial paa denne medlemsstats omraade ;

c ) forpligter sig til paa agenturets eller filialens hjemsted at foere saerskilt regnskab for den virksomhed , der udoeves der , samt opbevare alle forretningsdokumenter sammesteds ;

d ) udpeger en generalagent , som skal godkendes af den kompetente myndighed ;

e ) i den medlemsstat , hvor virksomheden udoeves , raader over aktiver af en stoerrelse , der mindst er lig med halvdelen af det i artikel 20 , stk . 2 , litra a ) , foreskrevne minimum for garantifonden og deponerer en fjerdedel af dette minimum som sikkerhed ;

f ) forpligter sig til at vaere i besiddelse af en solvensmargen i overensstemmelse med artikel 29 ;

g ) fremlaegger en driftsplan i henhold til artikel 11 , stk . 1 og 2 .

Artikel 28

Medlemsstaterne paalaegger foretagenderne at oprette de i artikel 17 omhandlede tilstraekkelige reserver , der svarer til de paa deres omraade indgaaede forpligtelser . De soerger for , at agenturet eller filialen daekker disse reserver ved hjaelp af aekvivalente og , i det omfang medlemsstaten kraever det , kongruente aktiver .

Medlemsstaternes lovgivning finder anvendelse ved beregningen af disse reserver , ved fastsaettelsen af de maader , hvorpaa midlerne kan anbringes , ved vurderingen af aktiverne , og i givet fald ved bestemmelsen af , i hvilket omfang det kan tillades , at aktiverne daekker disse reserver .

Den paagaeldende medlemsstat kraever , at de aktiver , der daekker disse reserver , er lokaliseret paa dens omraade . Dog finder artikel 17 , stk . 3 , anvendelse .

Artikel 29

1 . Hver medlemsstat paalaegger de agenturer eller filialer , der er oprettet paa dens omraade , at raade over en solvensmargen , der er sammensat som beskrevet i artikel 18 . Margenens minimum beregnes i overensstemmelse med artikel 19 . Ved denne beregning tages kun de af agenturet eller filialen foretagne forretninger i betragtning .

2 . En tredjedel af solvensmargenens minimum udgoer garantifonden .

Denne garantifond kan dog ikke vaere mindre end halvdelen af det i artikel 20 , stk . 2 , litra a ) , fastsatte minimum . Initialdepotet , som er stillet i overensstemmelse med artikel 27 , stk . 2 , litra e ) , er medregnet heri .

Garantifonden og denne fonds minimum sammensaettes i overensstemmelse med artikel 20 .

3 . De aktiver , der daekker solvensmargenens minimum , skal op til et beloeb paa stoerrelse med garantifonden vaere lokaliseret i den medlemsstat , hvor virksomheden udoeves , og for saa vidt angaar det resterende beloeb , inden for Faellesskabet .

Artikel 30

1 . Foretagender , der har anmodet om eller opnaaet tilladelse fra flere medlemsstater , kan anmode om foelgende fordele , som kun kan ydes samlet :

a ) den i artikel 29 omhandlede solvensmargen beregnes paa grundlag af den samlede virksomhed , som de udoever inden for Faellesskabet ; i saa fald tages kun den virksomhed , som udoeves af samtlige agenturer eller filialer , der er etableret inden for Faellesskabet , i betragtning ved denne beregning ;

d ) den i artikel 27 , stk . 2 , litra e ) , omhandlede sikkerhed skal kun stilles i én af disse stater ;

c ) de aktiver , der daekker garantifonden , kan lokaliseres i hvilken som helst af de medlemsstater , hvor de udoever deres virksomhed .

Anmodning om opnaaelse af de i stk . 1 naevnte fordele fremsendes til de kompetente myndigheder i de paagaeldende medlemsstater . I anmodningen opgives den myndighed , der fremtidig skal foere tilsyn med de i Faellesskabet etablerede filialers eller agenturers solvens for saa vidt angaar deres samlede virksomhed . Foretagendets valg af myndighed skal begrundes . Sikkerhedsstillelsen skal deponeres i den paagaeldende medlemsstat .

3 . De i stk . 1 naevnte fordele maa kun ydes , saafremt de kompetente myndigheder i alle de medlemsstater , som anmodningen er fremsendt til , samtykker . De faar virkning fra det tidspunkt , paa hvilket den valgte tilsynsmyndighed over for de oevrige tilsynsmyndigheder har erklaeret sig rede til at varetage tilsynet med de i Faellesskabet établerede filialers eller agenturers solvens for saa vidt angaar deres samlede virksomhed .

Den valgte tilsynsmyndighed modtager fra de oevrige medlemsstater de oplysninger , der er noedvendige for at foere tilsyn med den samlede solvens for agenturer og filialer , der er etableret paa deres omraade .

4 . Tilladelsen til at anvende de i medfoer af denne artikel ydede fordele tilbagekaldes af samtlige beroerte medlemsstater samtidig paa foranledning af en eller flere af de beroerte medlemsstater .

Artikel 31

1 . a ) Med forbehold af litra b ) kan de i dette afsnit III omhandlede agenturer og filialer ikke paa en medlemsstats omraade samtidig drive virksomhed som omhandlet i bilaget til det foerste samordningsdirektiv vedroerende skadesforsikring og virksomhed omfattet af dette direktiv .

b ) Med forbehold af litra c ) kan medlemsstaterne fastsaette , at de i dette afsnit III omhandlede agenturer og filialer , som ved meddelelsen af dette direktiv samtidig udoever de to former for virksomhed paa en medlemsstats omraade , kan fortsaette deres virksomhed dér paa betingelse af , at der i overensstemmelse med artikel 14 oprettes saerskilt forvaltning for hver af disse former for virksomhed .

c ) Enhver medlemsstat , som i medfoer af artikel 13 , stk . 6 , litra a ) eller b ) , har kraevet af de foretagender , der er etableret paa dens omraade , at de ophoerer med samtidig at udoeve de former for virksomhed , som de udoevede ved meddelelsen af dette direktiv , skal kraeve , at denne afgoerelse ligeledes finder anvendelse paa de i dette afsnit III omhandlede agenturer og filialer , som er etableret paa dens omraade , og som dér udoever begge former for virksomhed samtidig .

d ) Medlemsstaterne kan fastsaette , at de i dette afsnit III omhandlede agenturer og filialer , hvis hovedsaede samtidigt udoever begge former for virksomhed , og som ved meddelelsen af dette direktiv paa en medlemsstats omraade udelukkende udoever de af dette direktiv omfattede former for virksomhed , kan fortsaette deres virksomhed dér . Naar foretagendet oensker at udoeve de i foerste samordningsdirektiv vedroerende skadesforsikring omhandlede former for virksomhed paa dette omraade , kan det kun udoeve de i dette direktiv omhandlede former for virksomhed gennem et datterselskab .

2 . Artikel 23 og 24 finder tilsvarende anvendelse paa de i dette afsnit III omhandlede agenturer og filialer .

Ved anvendelsen af artikel 24 ligestilles den tilsynsmyndighed , der gennemfoerer efterproevningen af disse agenturers eller filialers samlede solvens , med myndigheden i den medlemsstat , hvor det vedtaegstmaessige hjemsted er beliggende .

3 . Saafremt den i artikel 30 , stk . 2 , naevnte myndighed tilbagekalder tilladelsen , underretter den tilsynsmyndighederne i de oevrige medlemsstater , hvor foretagendet udoever sin virsomhed , herom , og disse traeffer hensigtsmaessige foranstaltninger . Saafremt beslutningen om tilbagekaldelse begrundes med utilstraekkelig solvensmargen , beregnet i overensstemmelse med artikel 30 , stk . 1 , litra a ) , tilbagekalder tilsynsmyndighederne i de oevrige beroerte medlemsstater ligeledes deres tilladelse .

Artikel 32

Faellesskabet kan i de aftaler , det i overensstemmelse med traktaten indgaar med et eller flere tredjelande , vedtage anvendelse af bestemmelser , der afviger fra de i dette afsnit III fastsatte , for paa betingelse af gensidighed at garantere en tilstraekkelig beskyttelse af de forsikrede i medlemsstaterne .

AFSNIT IV

OVERGANGSBESTEMMELSER OG ANDRE BESTEMMELSER

Artikel 33

1 . Medlemsstaterne indroemmer de i afsnit II omhandlede foretagender , som paa det tidspunkt , hvor foranstaltningerne til gennemfoerelse af dette direktiv traeder i kraft , paa deres omraade udoever virksomhed , som omfatter en eller flere af de i bilaget omhandlede forsikringsklasser , en frist paa fem aar fra meddelelsen af dette direktiv til at efterkomme artiklerne 18 , 19 og 20 .

2 . Desuden kan medlemsstaterne :

a ) indroemme de i stk . 1 omhandlede foretagender , som ved udloebet af fristen paa fem aar endnu ikke har tilvejebragt solvensmargenen fuldt ud , en yderligere frist paa hoejst to aar , paa betingelse af , at disse foretagender i overensstemmelse med artikel 24 har forelagt tilsynsmyndighederne de foranstaltninger , som de har til hensigt at traeffe for at tilvejebringe denne margen , til godkendelse ;

b ) med undtagelse af de i artikel 3 , nr . 2 , andet led , andet punktum , omhandlede gensidige forsikringsselskaber , fritage de i stk . 1 i denne artikel omhandlede foretagender , hvis solvensmargener , som skal oprettes i henhold til artikel 19 , ved udloebet af den femaarige frist uden fradrag for genforsikring ikke naar op paa den i artikel 20 , stk . 2 , litra a ) og b ) , naevnte minimumsgarantifond , for forpligtelsen til at oprette fonden foer udgangen af det regnskabsaar , i hvilket ovennaevnte beloeb naar op paa dette minimum . Den laengste frist , der saaledes indroemmes disse foretagender for oprettelsen af minimumsgarantifonden , kan under ingen omstaendigheder overstige ti aar fra meddelelsen af dette direktiv .

3 . Foretagender , der oensker at udvide deres virksomhed i henhold til artikel 8 , stk . 2 , eller artikel 10 , kan kun goere dette , saafremt de omgaaende efterkommer reglerne i dette direktiv .

4 . Foretagender , der har en anden form end de i artikel 8 anfoerte , kan endnu i tre aar efter meddelelsen af dette direktiv fortsaette udoevelsen af deres nuvaerende virksomhed under den juridiske form , de havde ved meddelelsen af dette direktiv . Foretagender , der er oprettet i Det forenede Kongerige " by Royal Charter " eller " by private Act " eller " by special public Act " , kan fortsaette deres virksomhed i deres nuvaerende form uden tidsbegraensning .

De paagaeldende medlemsstater opstiller en liste over disse foretagender og meddeler den til de oevrige medlemsstater og til Kommissionen .

5 . Foretagender , der i overensstemmelse med deres formaal driver livsforsikringsvirksomhed og virker som sparekasse , kan fortsaette disse former for virksomhed bortset fra sparekassevirksomhed , som skal ophoere inden tre aar efter meddelelsen af dette direktiv . Som en undtagelse herfra kan " Caisse générale d'épargne et de retratite ( CGER ) " / " Algemene Spaar - en Lijfrentekas ( ASLK ) " i Belgien , selskaber , der er " registered under the Friendly Societies Acts " i Det forende Kongerige , samt " Banca nazionale delle communicazioni " i Italien fortsaette den form for virksomhed , som de udoevede paa tidspunktet for dette direktivs meddelelse .

6 . Foretagender , der samtidig udoever begge virksomhedsformer paa de betingelser , der er fastsat i artikel 13 , har en frist paa fem aar fra meddelelsen af dette direktiv til at efterkomme artikel 14 .

7 . Efter anmodning fra de foretagender , der opfylder forpligtelserne i artiklerne 17 - 20 , ophaever medlemsstaterne de restriktive foranstaltninger saasom pantehaeftelser , deponering eller sikkerhedsstillelse , der er gennemfoert i medfoer af deres nugaeldende bestemmelser .

Artikel 34

Medlemsstaterne indroemmer de i afsnit III omhandlede agenturer eller filialer , som paa det tidspunkt , hvor foranstaltningerne til gennemfoerelse af dette direktiv traeder i kraft , udoever virksomhed , som omfatter en eller flere af de i bilaget omhandlede forsikringsklasser , og som ikke udvider deres virksomhed i henhold til artikel 10 , stk . 2 , en frist paa hoejst fem aar fra meddelelsen af dette direktiv til at efterkomme artikel 29 .

Artikel 35

Naar et datterselskab oprettes i henhold til artikel 13 , stk . 5 , kan minimumsgarantifonden med op til halvdelen udgoeres af en uigenkaldelig finansiel garanti , som moderselskabet yder paa foelgende vilkaar :

a ) mindst 95 % af datterselskabets aktiekapital skal tilhoere moderselskabet ,

b ) den ikke-indbetalte del af aktiekapitalen maa ikke anvendes til at udgoere den halvdel af minimumsgarantifonden , som ikke daekkes af den uigenkaldelige finansielle garanti , og

c ) moderselskabet skal opfylde de oekonomiske betingelser i saavel foerste samordningsdirektiv vedroerende skadesforsikring som i dette direktiv , hvorved midler svarende til den ydede garantis stoerrelse ikke maa medregnes i moderselskabets frie formue .

Der kan nydes godt af denne ordning i en periode paa syv aar fra dens tilstaaelse . Datterselskabet skal i loebet af denne periode og senest fra det tredje aar gradvis erstatte moderselskabets garanti med fri formue . Datterselskabet forelaegger en plan herom for den kompetente tilsynsmyndighed med henblik paa dennes samtykke , samtidig med at det soeger om godkendelse .

Artikel 36

I en periode , der udloeber ved ivaerksaettelsen af en aftale , som i overensstemmelse med artikel 32 er indgaaet med et tredjeland , og senest ved udloebet af en frist paa fire aar efter meddelelsen af dette direktiv , kan hver medlemsstat til fordel for dette lands foretagender , der er etableret paa dets omraade , opretholde den ordning , som fandt anvendelse paa dem den 1 . januar 1979 , hvad angaar kongruens og lokalisering af de tekniske reserver , herunder praemiereserven , paa betingelse af , at de oevrige medlemsstater og Kommissionen underrettes herom , og at de graenser for lempelser , der gaelder i medfoer af artikel 17 , stk . 2 , til fordel for de af medlemsstaternes foretagender , som er etableret paa dens omraade , ikke overskrides .

Artikel 37

1 . Saafremt en medlemsstat af sine statsborgere kraever bevis for haederlighed og bevis for , at de ikke tidligere har vaeret erklaeret konkurs , eller blot et af disse to beviser , skal denne stat som tilstraekkeligt bevis for statsborgere fra de oevrige medlemsstater godkende fremlaeggelse af en udskrift af strafferegistret , eller i mangel heraf , et tilsvarende dokument , udstedt af en kompetent retlig eller administrativ myndighed i den medlemsstat , der er hjemland eller seneste opholdsland , og hvoraf det fremgaar , at disse krav er opfyldt .

2 . Saafremt det i stk . 1 omhandlede dokument ikke udstedes i den medlemsstat , der er hjemland eller seneste opholdsland , kan det erstattes af en erklaering under ed - eller i stater , hvor en saadan edsaflaeggelse ikke finder sted , af en hoejtidelig erklaering - der afgives af den paagaeldende for en kompetent retslig eller administrativ myndighed , eller i givet fald for en notar i den medlemsstat , der er hjemland eller seneste opholdsland , og som afgiver en attestation til bekraeftelse af denne edsaflaeggelse eller hoejtidelige erklaering . Erklaeringen om , at der ikke foreligger eller har foreligget konkurs , kan ligeledes afgives for en kompetent erhvervsorganisation i samme land .

3 . De i henhold til stk . 1 og 2 udstedte dokumenter maa ved deres forelaeggelse ikke vaere aeldre end 3 maaneder .

4 . Medlemsstaterne udpeger inden for en frist paa atten maaneder fra meddelelsen af dette direktiv de myndigheder og organer , der er kompetente med hensyn til udstedelse af de i stk . 1 og 2 omhandlede dokumenter , og underretter straks de oevrige medlemsstater og Kommissionen herom .

Ligeledes underretter hver medlemsstat inden for samme frist de oevrige medlemsstater og Kommissionen om de myndigheder og organer , for hvilke de i denne artikel naevnte dokumenter skal forelaegges til stoette for ansoegningen om tilladelse til paa denne medlemsstats omraade at maatte udoeve de i artikel 1 naevnte former for virksomhed .

AFSNIT V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 38

Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder arbejder snaevert sammen med henblik paa at lette tilsynet med direkte forsikring inden for Faellesskabet og at undersoege de vanskeligheder , der maatte opstaa ved gennemfoerelsen af dette direktiv .

Artikel 39

1 . Inden seks aar efter meddelelsen af dette direktiv forelaegger Kommissionen Raadet en beretning omhandlende den indflydelse , som de i dette direktiv fastsatte finansielle krav har haft paa situationen paa forsikringsmarkedet i medlemsstaterne . Om fornoedent forelaegger Kommissionen Raadet mellemliggende beretninger inden udgangen af den i artikel 33 , stk . 1 , fastsatte overgangsperiode .

2 . Efter en periode paa ti aar fra meddelelsen af dette direktiv forelaegger Kommissionen Raadet en beretning om aktiviteterne i de to typer foretagender , der falder ind under dette direktivs anvendelsesomraade , dvs . foretagender , som samtidigt udoever de former for virksomhed , der er omhandlet i foerste samordningsdirektiv vedroerende skadesforsikring , og de former for virksomhed , der er omhandlet i dette direktiv , samt foretagender , som kun udoever de former for virksomhed , der er omhandlet i dette direktiv .

3 . Raadet foretager paa forslag fra Kommissionen hvert andet aar en gennemgang og i givet fald en revision af de beloeb , der i dette direktiv er anfoert i regningsenheder , idet det tager hensyn til udviklingen i den oekonomiske og monetaere situation inden for Faellesskabet . Kommissionen forelaegger Raadet sit foerste forslag herom samtidig med et forslag om skadesforsikring i henhold til artikel 3 i direktiv 76/580/EOEF ( 8 ) og senest fire aar efter naervaerende direktivs meddelelse .

Artikel 40

Medlemsstaterne aendrer deres bestemmelser i overensstemmelse med dette direktiv inden en frist paa atten maaneder fra dets meddelelse og underretter omgaaende Kommissionen herom . De saaledes aendrede bestemmelser gennemfoeres med forbehold af artikel 33 - 36 inden en frist paa tredive maaneder efter denne meddelelse .

Artikel 41

Efter meddelelsen af dette direktiv tilsender medlemsstaterne Kommissionen teksten til de vigtigste administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser , som de udsteder paa det af dette direktiv omfattede omraade .

Artikel 42

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 5 . marts 1979 .

Paa Raadets vegne

J . FRANCOIS-PONCET

Formand

( 1 ) EFT nr . C 35 af 28 . 3 . 1974 , s . 9 .

( 2 ) EFT nr . C 140 af 13 . 11 . 1974 , s . 44 .

( 3 ) EFT nr . C 109 af 19 . 9 . 1974 , s . 1 .

( 4 ) EFT nr . L 228 af 16 . 8 . 1973 , s . 20 .

( 5 ) EFT nr . L 228 af 16 . 8 . 1973 , s . 3 .

( 6 ) EFT nr . L 356 af 31 . 12 . 1977 , s . 1 .

( 7 ) EFT nr . L 222 af 14 . 8 . 1978 , s . 11 .

( 8 ) EFT nr . L 189 af 13 . 7 . 1976 , s . 13 .

BILAG

Inddeling efter klasse

I . Forsikringsformer omhandlet i artikel 1 , nr . 1 , litra a ) , b ) og c ) , undtagen de i punkt II og III omhandlede

II . Forsikring som kommer til udbetaling ved aegteskab ; forsikring , som kommer til udbetaling ved foedsel

III . Forsikring , der er tilknyttet investeringsfonds , og som er omhandlet i artikel 1 , nr . 1 , litra a ) og b )

IV . " Permanent health insurance " omhandlet i artikel 1 , nr . 1 , litra d )

V . Tontine-virksomhed omhandlet i artikel 1 , nr . 2 , litra a )

VI . Kapitaliseringsvirksomhed omhandlet i artikel 1 , nr . 2 , litra b )

VII . Forvaltning af kollektive pensionsmidler omhandlet i artikel 1 , nr . 2 , litra c ) og d )

VIII . De former for virksomhed , der er omhandlet i artikel 1 , nr . 2 , litra e )

IX . De former for virksomhed , der er omhandlet i artikel 1 , nr . 3 .

Top