Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979D0639

79/639/EØF: Kommissionens beslutning af 15. juni 1979 om gennemførelse af Rådets beslutning 77/706/EØF

OJ L 183, 19.7.1979, p. 1–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 12 Volume 002 P. 13 - 23
Spanish special edition: Chapter 12 Volume 003 P. 162 - 171
Portuguese special edition: Chapter 12 Volume 003 P. 162 - 171
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 002 P. 19 - 28
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 002 P. 19 - 28
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 57 - 67
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 57 - 67
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 002 P. 20 - 29

No longer in force, Date of end of validity: 13/05/2015; ophævet ved 32015D0632

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1979/639/oj

31979D0639

79/639/EØF: Kommissionens beslutning af 15. juni 1979 om gennemførelse af Rådets beslutning 77/706/EØF

EF-Tidende nr. L 183 af 19/07/1979 s. 0001 - 0010
den finske specialudgave: kapitel 12 bind 2 s. 0019
den græske specialudgave: Kapitel 12 bind 2 s. 0013
den svenske specialudgave: kapitel 12 bind 2 s. 0019
den spanske specialudgave: Kapitel 12 bind 3 s. 0162
den portugisiske specialudgave: Kapitel 12 bind 3 s. 0162


++++

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 15 . juni 1979

om gennemfoerelse af Raadets beslutning 77/706/EOEF

( 79/639/EOEF )

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til Raadets beslutning 77/706/EOEF af 7 . november 1977 om en maalsaetning paa faellesskabsplan for nedsaettelse af forbruget af primaer energi i tilfaelde af vanskeligheder for forsyningen med mineralolie og mineralolieprodukter ( 1 ) , saerlig artikel 5 ,

efter samraad med medlemsstaterne efter artikel 5 i naevnte beslutning , og

ud fra foelgende betragtninger :

Raadet har udstedt forordning ( EOEF ) nr . 1729/76 af 21 . juni 1976 om meddelelse af oplysninger vedroerende energiforsyningssituation inden for Faellesskabet ( 2 ) ;

Kommissionen har udstedt beslutning 78/890/EOEF af 28 . september 1978 om gennemfoerelse af Raadets beslutning 77/186/EOEF om udfoersel af mineralolie og mineralolieprodukter fra en medlemsstat til en anden i tilfaelde af forsyningsvanskeligheder ( 3 ) ;

i artikel 1 , stk . 1 , i beslutning 77/706/EOEF er det fastsat , at naar der i en eller flere medlemsstater opstaar vanskeligheder med hensyn til forsyningen med mineralolie og mineralolieprodukter , kan Kommissionen paa anmodning af en medlemsstat eller paa eget initiativ efter hoering af den gruppe , der er omhandlet i direktiv 73/238/EOEF , som maalsaetning for hele Faellesskabet fastsaette en nedsaettelse af forbruget af mineralolieprodukter paa indtil 10 % af det normale forbrug ;

i artikel 1 , stk . 2 , i beslutning 77/706/EOEF er det fastsat , at for at bevare markedets enhed og sikre , at alle energiforbrugere inden for Faellesskabet baerer en rimelig del af de vanskeligheder , krisen medfoerer , stiller Kommissionen foer udloebet af den periode paa to maaneder , der foelger efter anvendelsen af artikel 1 , stk . 1 , forslag til Raadet om en ny maalsaetning for nedsaettelse af forbruget med indtil 10 % af det normale forbrug og differentieret fra den ene medlemsstat til den anden , hvorefter de sparede maengder fordeles mellem medlemsstaterne ;

i artikel 1 , stk . 2 , i beslutning 77/706/EOEF er det fastsat , at Kommissionen i tilfaelde af et stoerre underskud kan foreslaa Raadet , at maalsaetningen for nedsaettelse skal saettes til mere end 10 % og omfatte andre energiformer ;

en fordeling mellem medlemsstaterne af de maengder , der spares ved anvendelse af artikel 1 , stk . 3 , i beslutning 77/706/EOEF kan medfoere supplerende omkostninger , hvis vurdering og betaling henhoerer under de involverede parter ligesom bilaeggelse af tvister i forbindelse hermed ; Kommissionen maa imidlertid vaere i stand til paa en medlemsstats anmodning at rette henstillinger eller udtalelser til de beroerte medlemsstater med henblik paa at goere det muligt at lette forstaaelsen mellem medlemsstaterne vedroerende supplerende omkostninger ;

for at kunne udfoere disse opgaver maa Kommissionen have noejagtigt kendskab til medlemsstaternes energisituation , til deres forsyninger med mineralolie og mineralolieprodukter , til mulighederne for substitution mellem de forskellige energiformer og til nationale forholdsregler , der er blevet taget med henblik paa at nedsaette energiforbruget i medlemsstaterne ; medlemsstaterne maa foelgelig forsyne Kommissionen med de noedvendige oplysninger -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

1 . For saa vidt angaar denne beslutning , skal de definitioner , der er indeholdt i artikel 1 , litra a ) - d ) , i beslutning 78/890/EOEF , anvendes for

a ) " normalt forbrug af mineralolie og mineralolieprodukter "

b ) " basisperiode "

c ) " underskud i forsyningen "

d ) " normal forsyning "

2 . I denne beslutning forstaas ved

a ) " normalt energiforbrug " , det gennemsnitlige daglige forbrug registreret i en basisperiode , dvs .

indenlandsk produktion af primaere braendsler ,

plus import ,

plus leverancer fra faellesskabslande ,

minus eksport ,

minus leverancer til faellesskabslande ,

plus eller minus lageraendringer .

Bunkerleverancer betragtes som eksport .

b ) " substituerbare mineralolieprodukter " , al braendselsolie , der forbruges i kraftvaerker og , i paakommende tilfaelde , i andre sektorer af industrien , herunder selvproducerende virksomheder , udregnet i henhold til artikel 2 , stk . 2 .

c ) " substituerbar energi " , al energi , der forbruges i kraftvaerker , og , i paakommende tilfaelde , i andre sektorer af industrien , herunder selvproducerende virksomheder , udregnet i henhold til artikel 2 , stk . 2 .

Artikel 2

1 . Stoerrelsen af en eventuel differentieret nedsaettelse for substituerbare mineralolieprodukter som fastsat i artikel 1 , stk . 2 , litra a ) , i beslutning 77/706/EOEF kan ikke overstige den faktiske kapacitet for substitution , som bestaar , hvor der opstaar forsyningsvanskeligheder , som naevnt under betingelserne i stk . 2 nedenfor .

2 . Den gruppe , der er nedsat i henhold til direktiv 73/238/EOEF , gennemgaar aarligt og i tilfaelde af forsyningsvanskeligheder mulighederne for substitution af mineralolieprodukter i medlemsstaterne , defineret som omfattende i foerste raekke braendselsolie til electricitetsfremstilling , men ogsaa under hensyntagen til eventuelle muligheder for substitution af braendselsolie i industrien , herunder selvproducerende virksomheder , paa grundlag af oplysninger tilsendt Kommissionen af medlemsstaterne efter artikel 10 . Efter denne gennemgang konstaterer Kommissionen de saaledes fremkomne graenser for substitution .

Artikel 3

1 . Naar Kommissionen i henhold til artikel 1 , stk . 1 , i beslutning 77/706/EOEF fastsaetter en maalsaetning for nedsaettelse af forbruget af mineralolieprodukter paa indtil 10 % af det normale forbrug , tager den specielt foelgende i betragtning :

- den samlede forsyningssituation for mineralolieprodukter ,

- forsyningssituationen i hver enkelt medlemsstat

- foranstaltninger truffet af medlemsstaterne med henblik paa nedsat forbrug ,

- internationale forpligtelser , som medlemsstaterne har indgaaet .

2 . Naar Kommissionen i henhold til artikel 1 , stk . 2 , litra a ) , i beslutning 77/706/EOEF foreslaar Raadet en ny maalsaetning for nedsaettelse af forbruget af ikke-substituerbare mineralolieprodukter og af subsituerbare mineralolieprodukter , tager den ud over de i stk . 1 anfoerte faktorer foelgende i betragtning :

- de begraensninger , der er paalagt hver medlemsstat gennem de reelle muligheder for braendselsomstilling i kraftvaerker , og , i paakommende tilfaelde , i andre sektorer af industrien , herunder selvproducerende virksomheder , som fastsat i henhold til artikel 2 .

3 . Naar Kommissionen i henhold til artikel 1 , stk . 2 , litra b ) , i besltuning 77/706/EOEF foreslaar Raadet , at maalsaetningen for nedsaettelse af forbruget skal saettes til mere end 10 % og omfatte andre energiformer , tager den ud over de i stk . 1 anfoerte foelgende i betragtning :

- den samlede energiforsyningssituation ,

- den forventede varighed af forsyningsvanskeligheder for raaolie og mineralolieprodukter ,

- de allerede foretagne traek paa de obligatoriske lagre af raaolie og/eller mineralolieprodukter i medlemsstaterne .

Artikel 4

Naar artikel 1 i beslutning 77/706/EOEF anvendes , kan en medlemsstat i stedet for at anvende forbrugsbegraensende foranstaltninger traekke paa den maengde af dets lagre af mineralolie og/eller mineralolieprodukter , som overstiger de forpligtelser , den har efter direktiv 68/414/EOEF og 72/425/EOEF .

Artikel 5

1 . De maengder , der spares , og som skal fordeles mellem medlemsstaterne i henhold til artikel 1 , stk . 3 , i beslutning 77/706/EOEF , beregnes under anvendelse af nedsaettelsesprocenten for forbrug af de forskellige mineralolieprodukter for hver medlemsstat som fastsat i artikel 1 , stk . 2 , i naevnte beslutning .

2 . En medlemsstat , hvis nedsaettelsesprocent for forbruget overstiger gennemsnittet for Faellesskabet , skal omfordele en maengde lig med forskellen mellem det forbrugsniveau , den kunne have opretholdt , hvis der havde vaeret anvendt en ensartet nedsaettelsesprocent for hele Faellesskabet , og dens forbrug som nedsat i henhold til artikel 1 , stk . 2 , i beslutning 77/706/EOEF .

3 . En medlemsstat , hvis nedsaettelsesprocent for forbruget ligger under gennemsnittet for Faellesskabet , har ret til en ny tildeling af en maengde lig med forskellen mellem dens forbrug som nedsat i henhold til artikel 1 , stk . 2 , i beslutning 77/706/EOEF , og det forbrugsniveau , den kunne have opretholdt , hvis der havde vaeret anvendt en ensartet nedsaettelsesprocent for hele Faellesskabet .

Artikel 6

1 . De eventuelle supplerende omkostninger ved fordelingen blandt medlemsstaterne af de maengder , der spares ved anvendelse af artikel 1 , stk . 3 , i beslutning 77/706/EOEF , afholdes af de medlemsstater , der nyder godt af fordelingen . Vurderingen af disse supplerende omkostninger henhoerer under de paagaeldende parter .

2 . Anfaegtes betalingen af naevnte supplerende omkostninger , kan Kommissionen paa medlemsstatens anmodning rette henstillinger eller udtalelser til de paagaeldende medlemsstater .

Artikel 7

1 . Kommissionen kan hoere selskaber , der forsyner Faellesskabet med mineralolie og mineralolieprodukter , med henblik paa at opnaa almene oplysninger og om noedvendigt passende teknisk bistand til gennemfoerelse af artikel 1 , stk . 3 , i beslutning 77/706/EOEF , som fastsat i artikel 4 i beslutning 78/890/EOEF .

2 . Kommissionen giver medlemsstaterne meddelelse om deres rettigheder/forpligtelser for saa vidt angaar fordelingen efter artikel 1 , stk . 3 , i beslutning 77/706/EOEF , og medlemsstaterne traeffer passende foranstaltninger .

Artikel 8

Oplysningerne om energiforbruget opdelt efter hovedprodukter og forbrugssektorer udledes af de meddelelser , medlemsstaterne sender Kommissionen ifoelge forordning ( EOEF ) nr . 1729/76 .

Artikel 9

1 . Oplysningerne om det normale forbrug udledes af de meddelelser , medlemsstaterne sender Kommissionen ifoelge artikel 5 i beslutning 78/890/EOEF .

2 . Opstaar der forsyningsvanskeligheder for mineralolie og mineralolieprodukter , kan Kommissionen anmode om , at disse oplysninger meddeles i form af skoen i overensstemmelse med en fremgangsmaade , der udarbejdes paa basis af formularerne i bilaget .

3 . For at opnaa bedre indblik i forsyningssituationen , isaer med hensyn til anvendelse af artikel 1 , stk . 3 , i beslutning 77/706/EOEF , kan Kommissionen efter hoering af den i direktiv 73/238/EOEF omhandlede gruppe , opfordre medlemsstaterne til at tilvejebringe de oplysninger , der kraeves i stk . 1 og 2 , opdelt efter selskaber .

Artikel 10

1 . Senest den 31 . december hvert aar meddeler medlemsstaterne i henhold til artikel 2 og paa grundlag af en faelles model , der skal udarbejdes af Kommissionen denne alle oplysninger , der er noedvendige for at konstatere kapaciteten for braendselomstilling pr . 1 . oktober samme aar .

2 . Efter enhver anvendelse af artikel 1 i beslutning 77/706/EOEF giver medlemsstaterne straks Kommissionen oplysning om den faktiske braendselssubstitutionskapacitet , der bestaar paa denne dato .

Artikel 11

Naar artikel 1 i Raadets beslutning 77/706/EOEF anvendes , giver medlemsstaterne Kommissionen oplysning om enhver foranstaltning , der traeffes for at nedsaette forbruget af mineralolieprodukter , saa snart den er vedtaget .

Artikel 12

Kommissionen udarbejder efter modtagelse af de oplysninger , der er indsamlet i overensstemmelse med artikel 9 , 10 og 11 , et sammendrag heraf til den i artikel 3 i direktiv 73/238/EOEF omhandlede gruppe .

Artikel 13

Oplysninger , der meddeles i henhold til denne beslutning , er fortrolige . Denne bestemmelse er ikke til hinder for formidling af almene oplysninger eller af sammendrag , der ikke indeholder detaljerede oplysninger om individuelle selskaber .

Artikel 14

Paa anmodning fra en medlemsstat undersoeger Kommissionen efter hoering af den i direktiv 73/238/EOEF omhandlede gruppe , de problemer , der maatte opstaa ved gennemfoerelse af denne beslutning , med henblik paa at foretage de noedvendige aendringer paa basis af de indehoestede erfaringer , eller i lyset af enhver betydelig aendring i energiforsyningsstrukturen , isaer for kraftvaerker i en eller flere medlemsstater .

Artikel 15

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 15 . juni 1979 .

Paa Kommissionens vegne

Guido BRUNNER

Medlem af Kommissionen

( 1 ) EFT nr . L 292 af 16 . 11 . 1977 , s . 9 .

( 2 ) EFT nr . L 198 af 23 . 7 . 1976 , s . 1 .

( 3 ) EFT nr . L 311 af 4 . 11 . 1978 , s . 13 .

BILAG I

MAANEDLIGT SPOERGESKEMA VEDROERENDE OLIEFORSYNINGSSITUATIONEN I FAELLESSKABET

I . FORKLARENDE BEMAERKNINGER

A . Enheder og omregningsfaktorer

a ) Enheder

Alle oplysninger skal angives i tusinde tons , afrundet til naermeste tusinde metriske tons .

b ) Mineralolieprodukter og " mineralolieaekvivalent "

Ethvert produkt skal omregnes til " raaolieaekvivalent " , hvilket sker ved at multiplicere maengderne af mineralolieprodukter udtrykt i metriske tons med omregningsfaktoren 1,065 .

c ) Omregning af toender til metriske tons

Ved omregning af toender til metriske tons , divideres med de omregningsfaktorer , der svarer til den faktiske massefylde . Naar omregningen blev baseret paa toender pr . dag , multipliceres de fundne enheder med antallet af dage i den paagaeldende maaned .

d ) Omregning af kubikmeter ( kiloliter ) til metriske tons

Ved omregning af kubikmeter til metriske tons anvendes de omregningsfaktorer , der svarer til den faktiske massefylde .

B . Bemaerkninger vedroerende det geografiske anvendelsesomraade

- Faeroeernes produktion medregnes i Danmarks produktion ;

- Surinams og De nederlandske Antillers produktion medregnes ikke i Nederlandenes produktion ;

- De kanariske Oeers produktion medregnes i Spaniens produktion ;

- Tallene for Vestindiens raffinaderier i tabel III C omfatter import fra De nederlandske Antiller , Bahamas , Trinidad og Tobago .

II . DEFINITIONER OG FORKLARENDE BEMAERKNINGER VEDROERENDE DE FORSKELLIGE TABELLER

1 . National produktion af mineralolie og naturgaskondensater ( tabel I )

Angiv maengden af mineralolie og naturgaskondensater ( dvs . alle vaesker , der adskilles fra gas i behandlingsanlaeg for naturgas ( 1 ) , der produceres paa det nationalé territorium , herunder kontinentalsoklen ( off-shore ) . I denne maengde medregnes kondensater , der udvindes af gasformige carbonhydrider .

2 . Import/eksport af mineralolie , kondensater af naturgas og foedeprodukter fra mineralolie ( feedstocks ) - tabel I , II , IV ( til/fra faellesskabslande og tredjelande )

Import/eksport anses som havende fundet sted paa den dato , hvor produkterne rent faktisk ankommer , hvad enten lasten er blevet fortoldet eller ej . Transit-leverancer via en soeterminal , eller leverancer , som foeres gennem det nationale territorium ligegyldig paa hvilken maade ( f . eks . olieroerledninger ) medregnes ikke ( det foregaaende gaelder ligeledes import/eksport af mineralolieprodukter ) . Derimod skal angivelserne vedroerende import omfatte mineralolie , der importeres med henblik paa forarbejdning og reeksport til zoner , der er underlagt toldkontrol . Reeksport af olie , der importeres med henblik paa foraedling i zoner , der er underlagt toldkontrol , skal medtages i eksportallene .

Ved foedeprodukter forstaas et produkt eller en kombination af produkter , som ikke er opstaaet ved blanding , men afledt af mineralolie , og som er bestemt ti at undergaa senere behandling . Det overfoeres til et eller flere blandingsbestanddele og/eller til faerdigprodukter .

3 . Import/eksport af mineralolieprodukter ( til/fra faellesskabslande og tredjelande ) - Tabel I , III , V

- se pkt . 2 .

- de beroerte mineralolieprodukter er foelgende :

flaskegas ( LPG ) , nafta , motorbenzin , jetbraendstof , petroleum , gasolie og dieselolie , residuel fuelolie , smoereolie og -fedt og bitumen ( 2 ) .

Soebunkers skal ikke indgaa under pkt . 5 i tabel I , men angives saerskilt under pkt . 9 .

4 . Lagerbeholdning ( tabel I )

Ved lagerbeholdning forstaas den samlede maengde olie , der er oplagret inden for graenserne af det land , der afgiver erklaering , med undtagelse af den olie , der befinder sig i roerledninger , hos detailhandlere og i servicestationer , lagre , der ikke er underkastet administrativ kontrol , og som findes hos de endelige forbrugere , samt lagre til militaert forbrug .

5 . Lagervariationer ( tabel I )

Lagervariationer er lig med forskellen mellem lagerbeholdningen ved periodens begyndelse og lagerbeholdningen ved periodens slutning .

Lagervariationerne for maaneden forud for den foregaaende ( tabel I ) er lig med forskellen mellem de definitive oplysninger ( maaneden forud for den foregaaende ) i denne meddelelse og de definitive oplysninger ( maaneden forud for den foregaaende ) i den foregaaende meddelelse .

( 1 ) Herunder ethan .

( 2 ) Definitioner : se supplement til Bulletinen " Energistatistik " 3/1976 , udsendt af De europaeiske Faellesskabers statistiske Kontor hvert kvartal .

MAANEDLIGT SPOERGESKEMA VEDROERENDE FAELLESSKABETS OLIEFORSYNING

TABEL I

RAAOLIEFORBRUG ( 1 ) OG AEKVIVALENTER ( 2 )

Land :

Indevaerende maaned :

* ( I tusind tons ) *

* Forrige maaned ( M - 2 ) * Foregaaende maaned ( M - 1 ) * Indevaerende maaned ( M ) * Efterfoelgende maaned ( M + 1 ) * Maaned efter efterfoelgende maaned ( M + 2 ) *

* Faktiske tal * Foreloebige tal * Vurdering * Overslag * Overslag *

1 . Intern produktion ( 1 ) * * * * * *

2 . Import af raaolie ( 1 ) * * * * * *

3 . Import af olieprodukter ( 2 ) * * * * * *

4 . Eksport af raaolie ( 1 ) * * * * * *

5 . Eksport af olieprodukter ( 2 ) * * * * * *

6 . Lagerniveau ( 3 ) * * * * * *

a ) Raaolie ( 1 ) * * * * * *

b ) Olieprodukter ( 2 ) * * * * * *

7 . Lageraendringer ( 4 ) * * * * * *

a ) Raaolie ( 1 ) * * * * * *

b ) Olieprodukter ( 2 ) * * * * * *

8 . I alt ( 5 ) * * * * * *

9 . Bunkers ( 6 ) ( 2 ) * * * * * *

( 1 ) Incl . kondensater af naturgas og tilsaetningsprodukter .

( 2 ) Olieprodukter omregnet til raaolieaekvivalenter med en sats paa 1,065 .

( 3 ) Ved maanedens slutning .

( 4 ) Forskel mellem lagerniveau ved maanedens slutning og niveauet ved foregaaende maaneds slutning .

( 5 ) 8 = 1 + 2 + 3 - 4 - 5 - 7 .

( 6 ) Bunkers til fartoejer .

TABEL II

IMPORT AF RAAOLIE ( 1 )

Land :

Indevaerende maaned :

* ( i tusind tons ) *

Oprindelsesland * Forrige maaned ( M - 2 ) * Foregaaende maaned ( M - 1 ) * Indevaerende maaned ( M ) * Efterfoelgende maaned ( M + 1 ) * Maaned efter efterfoelgende maaned ( M + 2 ) *

* Faktiske tal * Foreloebige tal * Vurdering * Overslag * Overslag *

Abu Dhabi * * * * * *

Algeriet * * * * * *

Ecuador * * * * * *

Indonesien * * * * * *

Iran * * * * * *

Irak * * * * * *

Kuwait * * * * * *

Libyen * * * * * *

Nigeria * * * * * *

Qatar * * * * * *

Saudi-Arabien * * * * * *

De forenede arabiske Emirater ( 2 ) * * * * * *

Venezuela * * * * * *

Norge * * * * * *

Det forenede Kongerige * * * * * *

USSR * * * * * *

Andre lande i Oesteuropa * * * * * *

Kina * * * * * *

Andre lande * * * * * *

Import i alt * * * * * *

( 1 ) Incl . LNG og tilsaetningsprodukter .

( 2 ) Excl . Abu Dhabi .

TABEL III

IMPORT AF OLIEPRODUKTER ( 1 )

Land :

Indevaerende maaned :

* ( I tusind tons ) *

Oprindelsesland * Forrige maaned ( M - 2 ) * Foregaaende maaned ( M - 1 ) * Indevaerende maaned ( M ) * Efterfoelgende maaned ( M + 1 ) * Maaned efter efterfoelgende maaned ( M + 2 ) *

* Faktiske tal * Foreloebige tal * Vurdering * Overslag * Overslag *

Belgien * * * * * *

Danmark * * * * * *

Forbundsrepublikken Tyskland * * * * * *

Frankrig * * * * * *

Irland * * * * * *

Italien * * * * * *

Luxembourg * * * * * *

Nederlandene * * * * * *

Det forenede Kongerige * * * * * *

Graekenland * * * * * *

Spanien * * * * * *

Portugal * * * * * *

Norge * * * * * *

Sverige * * * * * *

De forenede Stater * * * * * *

Bahrein * * * * * *

Indonesien * * * * * *

Iran * * * * * *

Kuwait * * * * * *

Saudi-Arabien * * * * * *

Venezuela * * * * * *

USSR * * * * * *

Andre lande i Oesteuropa * * * * * *

Andre lande * * * * * *

Import i alt * * * * * *

( 1 ) Olieprodukter omregnet til raaolie ved at gange med koefficienten 1,065 .

TABEL IV

EKSPORT AF RAAOLIE ( 1 )

Land :

Indevaerende maaned :

* ( I tusind tons ) *

Bestemmelsesland * Forrige maaned ( M - 2 ) * Foregaaende maaned ( M - 1 ) * Indevaerende maaned ( M ) * Efterfoelgende maaned ( M + 1 ) * Maaned efter efterfoelgende maaned ( M + 2 ) *

* Faktiske tal * Foreloebige tal * Vurdering * Overslag * Overslag *

Belgien * * * * * *

Danmark * * * * * *

Forbundsrepublikken Tyskland * * * * * *

Frankrig * * * * * *

Irland * * * * * *

Italien * * * * * *

Luxembourg * * * * * *

Nederlandene * * * * * *

Det forenede Kongerige * * * * * *

Graekenland * * * * * *

Spanien * * * * * *

Portugal * * * * * *

Oestrig * * * * * *

Sverige * * * * * *

Schweiz * * * * * *

De forenede Stater * * * * * *

Andre lande * * * * * *

Eksport i alt * * * * * *

( 1 ) Incl . LNG og tilsaetningsprodukter .

TABEL V

EKSPORT AF OLIEPRODUKTER ( 1 )

Land :

Indevaerende maaned :

* ( I tusind tons , raaolieaekvivalenter ) ( 1 ) *

Bestemmelsesland * Forrige maaned ( M - 2 ) * Foregaaende maaned ( M - 1 ) * Indevaerende maaned ( M ) * Efterfoelgende maaned ( M + 1 ) * Maaned efter efterfoelgende maaned ( M + 2 ) *

* Faktiske tal * Foreloebige tal * Vurdering * Overslag * Overslag *

Belgien * * * * * *

Danmark * * * * * *

Forbundsrepublikken Tyskland * * * * * *

Frankrig * * * * * *

Irland * * * * * *

Italien * * * * * *

Luxembourg * * * * *

Nederlandene * * * * * *

Det forenede Kongerige * * * * * *

Graekenland * * * * * *

Spanien * * * * * *

Portugal * * * * * *

Oestrig * * * * * *

Norge * * * * * *

Sverige * * * * * *

Schweiz * * * * * *

Tyrkiet * * * * * *

De forenede Stater * * * * * *

Andre lande * * * * * *

Eksport i alt ( 2 ) * * * * * *

( 1 ) Olieprodukter omregnet til raaolie ved at gange med koefficienten 1,065 .

( 2 ) Excl . bunkers til fartoejer .

Top