Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979D0348

79/348/EØF: Kommissionens beslutning af 14. marts 1979 om bemyndigelse af Den Franske Republik til at begrænse handelen med frø af visse sorter af landbrugsplantearter (Kun den franske udgave er autentisk)

OJ L 84, 4.4.1979, p. 12–13 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1979/348/oj

31979D0348

79/348/EØF: Kommissionens beslutning af 14. marts 1979 om bemyndigelse af Den Franske Republik til at begrænse handelen med frø af visse sorter af landbrugsplantearter (Kun den franske udgave er autentisk)

EF-Tidende nr. L 084 af 04/04/1979 s. 0012 - 0013


++++

( 1 ) EFT nr . L 225 af 12 . 10 . 1970 , s . 1 .

( 2 ) EFT nr . L 16 af 20 . 1 . 1978 , s . 23 .

( 3 ) EFT nr . L 22 af 31 . 1 . 1979 , s . 19 .

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 14 . marts 1979

om bemyndigelse af Den franske Republik til at begraense handelen med froe af visse sorter af landbrugsplantearter

( Den franske tekst er den eneste autentiske )

( 79/348/EOEF )

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR _

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til Raadets direktiv 70/457/EOEF af 29 . september 1970 om den faelles sortsliste over landbrugsplantearter ( 1 ) , senest aendret ved direktiv 78/55/EOEF ( 2 ) , saerlig artikel 15 , stk . 2 og 3 ,

under henvisning til anmodning fra Den franske Republik , og

ud fra foelgende betragtninger :

I overensstemmelse med artikel 15 , stk . 1 , i naevnte direktiv er froe eller plantemateriale af sorter af landbrugsplantearter , der er blevet officielt godkendt i 1976 i mindst én medlemsstat , og som opfylder bestemmelserne i samme direktiv , fra den 31 . december 1978 ikke laengere underkastet handelsrestriktioner i Faellesskabet med hensyn til sorten ;

det fastsaettes imidlertid i artikel 15 , stk . 2 , i naevnte direktiv , at en medlemsstat efter anmodning kan bemyndiges til at forbyde handel med froe og plantemateriale af visse sorter ;

Den franske Republik har anmodet om en saadan bemyndigelse for visse sorter af forskellige arter ;

for en del af disse sorter har Kommissionen ved beslutning 79/94/EOEF ( 3 ) for Den franske Republiks vedkommende forlaenget den i artikel 15 , stk . 1 , i naevnte direktiv fastsatte frist fra den 31 . december 1978 til den 28 . februar 1979 ;

den har afsluttet undersoegelsen af Frankrigs anmodning med hensyn til disse sorter foer udloebet af den fastsatte frist ;

de i naervaerende beslutning anfoerte sorter har i Den franske Republik vaeret underkastet officielle afproevninger i marken ; ved disse undersoegelser er det i Den franske Republik konstateret , at de har en dyrknings - og brugsvaerdi , som er end en den , der opnaas for tilsvarende sorter , der er godkendt i Den franske Republik ;

for sorterne Dolcea ( hundegraes ) og Mocca og Tur ( italiensk rajgraes ) har de andre medlemsstater godkendt disse resultater ; det kan saaledes konstateres , at disse sorter ikke i Den franske Republik ved deres egenskaber som helhed for saa vidt angaar dyrknings - og bugsvaerdi svarer til de resultater , der er opnaaet for en anden tilsvarende sort , som er godkendt dér , ( artikel 15 , stk . 3 , litra c ) , foerste tilfaelde , i naevnte direktiv ) ;

for sorten Rozelle ( strandsvingel ) kan det paa grundlag af dokumenterne vedroerende undersoegelsesresultaterne konstateres , at de i Den franske Republik ikke for saa vidt angaar deres modstand mod skadelige organismer uden opvejning med hensyn til andre gunstige egenskaber ( artikel 5 , stk . 4 , anden saetning , i naevnte direktiv ) svarer til de resultater , der er opnaaet for en anden tilsvarende sort , som er godkendt dér ( artikel 15 , stk . 3 , litra c ) , foerste tilfaelde , i naevnte direktiv ) ;

for sorterne Asla Roskilde , Bopa Pajbjerg og Hera Daehnfeldt ( hundegraes ) kan det paa grundlag af dokumenterne vedroerende undersoegelsesresultaterne konstateres , at de i Den franske Republik ikke for saa vidt angaar deres modstand mod skadelige organismer svarer til de resultater , der er opnaaet for en anden tilsvarende sort , som er godkendt dér ( artikel 15 , stk . 3 , litra c ) , foerste tilfaelde , i naevnte direktiv ) , idet de dog under saerlige omstaendigheder yder en vis opvejning med hensyn til andre gunstige egenskaber ( artikel 5 , stk . 4 , anden saetning , i naevnte direktiv ) ;

Den franske Republiks anmodning boer derfor imoedekommes paa alle punkter med hensyn til disse sorter ; for de tre naevnte hundegraessorter boer bemyndigelsen dog ikke gaelde i alle tilfaelde ; der boer i oevrigt tages hensyn til , at de paagaeldende rajgraessorter kan anvendes i Den franske Republik , saafremt froeene ikke er bestemt til dyrkning som foderplanter ;

oevrige sorter omfattes ikke laengere af den franske anmodning ;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den staaende Komité for froe og plantemateriale henhoerende under Landbrug , Havebrug og Skovbrug _

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

1 . Den franske Republik bemyndiges til paa hele sit omraade at forbyde handel med froe af foelgende sorter , der er offentliggjort i den faelles sortsliste over landbrugsplantearter for 1979 :

Foderplanter

1 . Dactylis glomerata L .

Asla Roskilde

Bopa Pajbjerg

Dolcea

Hera Daehnfeldt

2 . Festuca arundinacea L .

Rozelle

3 . Lolium multiflorum Lam .

Mocca

Tur

2 . Den i stk . 1 omhandlede bemyndigelse beroerer ikke indfoersel i Den franske Republik af froe af sorterne Asla Roskilde , Bopa Pajbjerg og Hera Daehnfeldt ( Dactylis glomerata L . ) , saafremt det gennem en let laeselig angivelse paa den officielle etiket og ved andre hensigtsmaessige metoder sikres , at de ikke dyrkes i de dele af Den franske Republik , som regelmaessigt trues af de sygdomme , som sorterne er foelsomme overfor .

3 . Med hensyn til sorterne Mocca og Tur ( Lolium multiflorum ) er den i stk . 1 naevnte bemyndigelse kun gyldig , saafremt froeene er bestemt til dyrkning som foderplanter .

Artikel 2

Den i artikel 1 omhandlede bemyndigelse vil blive tilbagekaldt , saa snart det konstateres , at forudsaetningerne for bemyndigelsen ikke laengere er til stede .

Artikel 3

Den franske Republik meddeler Kommissionen , fra hvilken dato og efter hvilke regler den anvender den i artikel 1 omhandlede bemyndigelse . Kommissionen underretter de oevrige medlemsstater herom .

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til Den franske Republik .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 14 . marts 1979 .

Paa Kommissionens vegne

Finn GUNDELACH

Naestformand

Top