EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978L0687

Rådets direktiv 78/687/EØF af 25. juli 1978 om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om virksomhed som tandlæge

OJ L 233, 24.8.1978, p. 10–14 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 05 Volume 003 P. 21 - 25
Spanish special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 40 - 43
Portuguese special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 40 - 43
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 002 P. 6 - 9
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 002 P. 6 - 9
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 70 - 74
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 70 - 74

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007; ophævet ved 32005L0036 . Latest consolidated version: 01/01/2007

?: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/687/oj

31978L0687

Rådets direktiv 78/687/EØF af 25. juli 1978 om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om virksomhed som tandlæge

EF-Tidende nr. L 233 af 24/08/1978 s. 0010 - 0014
den finske specialudgave: kapitel 6 bind 2 s. 0006
den græske specialudgave: Kapitel 05 bind 3 s. 0021
den svenske specialudgave: kapitel 6 bind 2 s. 0006
den spanske specialudgave: Kapitel 06 bind 2 s. 0040
den portugisiske specialudgave: Kapitel 06 bind 2 s. 0040


++++

RAADETS DIREKTIV

af 25 . juli 1978

om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om virksomhed som tandlaege

( 78/687/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 49 , 57 , 66 og 235 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

ved gennemfoerelsen af den gensidige anerkendelse af eksamensbeviser , certifikater og andre kvalifikationsbeviser som foreskrevet i Raadets direktiv 78/686/EOEF af 25 . juli 1978 om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser , certifikater og andre kvalifikationsbeviser for tandlaeger og om foranstaltninger , der skal lette den faktiske udoevelse af retten til etablering og fri udveksling af tjenesteydelser ( 3 ) , goer ensartetheden inden for uddannelserne i medlemsstaterne det muligt at begraense samordningen paa dette omraade til at omfatte et krav om overholdelse af minimumsnormer og i oevrigt overlade det til medlemsstaterne frit at tilrettelaegge deres undervisning ;

med henblik paa gensidig anerkendelse af eksamensbeviser , certifikater og andre kvalifikationsbeviser for specialtandlaeger og for at saette samtlige udoevere af erhvervet , som er statsborgere i medlemsstaterne , paa nogenlunde lige fod inden for Faellesskabet , har en vis samordning af uddannelsesbetingelserne for specialtandlaeger vist sig at vaere noedvendig ; der boer derfor fastsaettes visse minimumskriterier baade for adgangen til uddannelse til specialtandlaege , dennes minimumsvarighed , undervisningsformen og stedet , hvor den skal finde sted , samt for det tilsyn , den skal undergives ; disse kriterier vedroerer kun specialer , der er faelles for flere medlemsstater ;

af hensyn til den offentlige sundhed boer man inden for Faellesskabet sigte mod en faelles definition af de paagaeldende erhvervsudoeveres virkefelt ; dette direktiv goer det ikke muligt paa nuvaerende stadium at naa frem til en fuldstaendig samordning af virkefeltet for tandlaeger i de forskellige medlemsstater ;

medlemsstaterne sikrer straks efter ivaerksaettelsen af dette direktiv , at tandlaegeuddannelsen saetter den paagaeldende i stand til at udoeve virksomhed , der indebaerer forebyggelse , diagnose og behandling af misdannelser og sygdomme i taenderne , munden , kaeberne og det omgivende vaev ;

den samordning af udoevelsesbetingelserne , der fastsaettes i dette direktiv , udelukker for saa vidt ikke en senere samordning ;

den samordning , der fastsaettes i dette direktiv , vedroerer tandlaegers erhvervsmaessige uddannelse ; hvad angaar uddannelsen sondres der for tiden i stoerstedelen af medlemsstaterne ikke mellem de tandlaeger , der udoever deres virksomhed som loenmodtagere , og uddannelsen af dem , der arbejder som selvstaendige ; som foelge heraf og for i fuldt omfang at fremme den frie bevaegelighed for erhvervets udoevere i Faellesskabet forekommer det derfor noedvendigt at udstraekke anvendelsen af dette direktiv til tandlaeger , der er loenmodtagere ;

paa tidspunktet for meddelelsen af dette direktiv udoeves tandlaegevirksomhed i Italien udelukkende af laeger med eller uden odontostomatologi som speciale ; dette direktiv indebaerer , at Italien maa indfoere en ny kategori af erhvervsudoevere , der er berettiget til at udoeve tandlaegevirksomhed under en anden titel end laege ; oprettelsen af et nyt erhverv i Italien kraever ikke alene indfoerelse af en saerlig uddannelse , der opfylder kriterierne i dette direktiv , men ligeledes tilvejebringelse af strukturer for det nye erhverv , saa som for eksempel et fagligt organ ; der boer derfor under hensyn til omfanget af de foranstaltninger , der skal vedtages , indroemmes Italien en yderligere frist , for saaledes at goere det muligt for landet at efterkomme dette direktiv -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

KAPITEL I

UDDANNELSESKRAVENE

Artikel 1

1 . Medlemsstaterne goer adgangen til virksomhed som tandlaege , der udoeves under de i artikel 1 i direktiv 78/686/EOEF anfoerte titler , og udoevelsen af denne virksomhed afhaengig af , at den paagaeldende er i besiddelse af et eksamensbevis , certifikat eller andet kvalifikationsbevis som omhandlet i artikel 3 i samme direktiv , der yder garanti for , at den paagaeldende i loebet af sin samlede uddannelsestid har erhvervet :

a ) fyldestgoerende kendskab til de videnskaber , som tandlaegevirksomhed bygger paa , samt en god forstaaelse af videnskabelig metode , herunder principperne for maaling af biologiske funktioner , vurdering af videnskabeligt fastlagte kendsgerninger og analyse af data ;

b ) fyldestgoerende kendskab til raske og syge menneskers opbygning , funktion og adfaerd samt til den maade , hvorpaa menneskets sundhedstilstand paavirkes af dets fysiske og sociale miljoe , i det omfang disse forhold staar i forbindelse med virksomhed som tandlaege ;

c ) fyldestgoerende kendskab til opbygning og funktion af taender , mund , kaeber og det omgivende vaev , saavel i rask som syg tilstand , samt til disse forholds forbindelse med den almene sundhedstilstand og patientens fysiske og sociale velbefindende ;

d ) fyldestgoerende kendskab til kliniske discipliner og metoder , som giver tandlaegen et sammenhaengende billede af misdannelser , beskadigelser og sygdomme i taenderne , munden , kaeberne og det omgivende vaev , samt til tandlaegegerningen set ud fra et forebyggende , diagnostisk og terapeutisk synspunkt ;

e ) fyldestgoerende klinisk erfaring under passende tilsyn .

Denne uddannelse skal saette den paagaeldende i stand til at udoeve virksomhed , der indebaerer forebyggelse , diagnostik og behandling af misdannelser og sygdomme i taenderne , munden , kaeberne og det omgivende vaev .

2 . Den samlede tandlaegeuddannelse omfatter mindst fem aars studier med teoretisk og praktisk undervisning paa heltidsbasis ved et universitet , ved en hoejere laereanstalt af tilsvarende niveau eller under tilsyn af et universitet , omfattende de i bilaget naevnte fag .

3 . Adgang til denne uddannelse forudsaetter , at den studerende er i besiddelse af et eksamensbevis eller certifikat , som giver ham adgang til det paagaeldende studium ved universiteter eller hoejere laereanstalter paa tilsvarende niveau i en medlemsstat .

4 . Dette direktiv beroerer ikke paa nogen maade medlemsstaternes mulighed for paa deres eget omraade og i henhold til deres lovgivning at give indehavere af eksamensbeviser , certifikater eller andre kvalifikationsbeviser , som ikke er erhvervet i en medlemsstat , adgang til at optage og udoeve virksomhed som tandlaege .

Artikel 2

1 . Medlemsstaterne drager omsorg for , at den uddannelse , der foerer til erhvervelsen af et eksamensbevis , certifikat eller andet kvalifikationsbevis for specialtandlaeger , mindst opfylder foelgende betingelser :

a ) den forudsaetter enten gennemfoerelse og anerkendelse af 5 aars studier med teoretisk og praktisk undervisning paa heltidsbasis som led i det i artikel 1 omhandlede undervisningsforloeb , eller at den paagaeldende er i besiddelse af de dokumenter , der er naevnt i artikel 7 , stk . 1 , i direktiv 78/686/EOEF ;

b ) den omfatter en teoretisk og praktisk undervisning ;

c ) den foelges paa heltidsbasis i mindst 3 aar under tilsyn af de kompetente myndigheder eller organer ;

d ) den finder sted paa et universitet , paa et behandlings - , undervisnings - og forskningsinstitut eller , i givet fald , i en anden institution inden for sundhedsomraadet , der er godkendt til dette formaal af de kompetente myndigheder eller organer ;

e ) den omfatter specialtandlaege-kandidatens personlige deltagelse i de paagaeldende forvaltningers virksomhed og ansvar .

2 . Medlemsstaterne goer udstedelsen af et eksamensbevis , certifikat eller andet kvalifikationsbevis for specialtandlaeger betinget af , at den paagaeldende er i besiddelse af et af de i artikel 1 omhandlede eksamensbeviser , certifikater eller andre kvalifikationsbeviser for tandlaeger eller af de dokumenter , der er naevnt i artikel 7 , stk . 1 , i direktiv 78/686/EOEF .

3 . Medlemsstaterne udpeger inden for den i artikel 8 fastsatte frist de myndigheder eller organer , der er kompetente til at udstede de i stk . 1 omhandlede eksamensbeviser , certifikater og andre kvalifikationsbeviser .

4 . Medlemsstaterne kan fravige stk . 1 , litra a ) . Den , som en saadan fravigelse gaelder , kan ikke paaberaabe sig artikel 4 i direktiv 78/686/EOEF .

Artikel 3

1 . Med forbehold af princippet om heltidsuddannelse , der er indeholdt i artikel 2 , stk . 1 , litra c ) , og saa laenge Raadet ikke har truffet sine afgoerelser i overensstemmelse med stk . 3 , kan medlemsstaterne give tilladelse til uddannelse til specialtandlaege paa deltidsbasis paa betingelser , der er godkendt af de kompetente nationale myndigheder , saafremt en heltidsuddannelse som foelge af berettigede omstaendigheder ikke vil vaere gennemfoerlig .

2 . Den samlede varighed af uddannelsen til specialtandlaege maa ikke afkortes i henhold til stk . 1 . Uddannelsesniveauet maa ikke saenkes , hverken fordi der er tale om en deltidsuddannelse eller paa grund af udoevelse af loennet privat erhvervsvirksomhed .

3 . Senest fire aar efter meddelelsen af dette direktiv skal Raadet paa grundlag af en fornyet undersoegelse af situationen og efter forslag fra Kommissionen samt under hensyntagen til , at der fortsat skal vaere mulighed for deltidsuddannelse under visse omstaendigheder , der skal behandles for hvert speciale , traeffe afgoerelse om , hvorvidt bestemmelserne i stk . 1 og 2 skal opretholdes eller aendres .

Artikel 4

Som overgangsforanstaltning og uanset artikel 2 , stk . 1 , litra c ) , og artikel 3 , kan de medlemsstater , hvis administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser paa det tidspunkt , hvor direktivet meddeles , hjemler en form for uddannelse til specialtandlaege paa deltidsbasis , fortsat anvende disse bestemmelser paa kandidater , som har paabegyndt deres uddannelse til specialtandlaege senest fire aar efter meddelelsen af dette direktiv . Denne periode kan forlaenges , saafremt Raadet ikke har truffet nogen afgoerelse i henhold til artikel 3 , stk . 3 .

KAPITEL II

VIRKEFELT

Artikel 5

Medlemsstaterne sikrer , at tandlaegerne generelt er berettiget til at optage og udoeve virksomhed , der indebaerer forebyggelse , diagnostik og behandling af misdannelser og sygdomme i taenderne , munden , kaeberne og det omgivende vaev , under overholdelse af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser og af de fag-etiske regler , som er gaeldende for dette erhverv ved meddelelsen af dette direktiv .

Medlemsstater , hvor der ikke findes saadanne bestemmelser og regler , kan praecisere eller begraense udoevelsen af visse af de former for virksomhed , der er omhandlet i stk . 1 , i en udstraekning , der svarer til forholdene i de oevrige medlemsstater .

KAPITEL III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 6

Personer , som er omfattet af artikel 19 i direktiv 78/686/EOEF , anses for at opfylde betingelserne i artikel 2 , stk . 1 , litra a ) .

Med henblik paa anvendelsen af artikel 2 , stk . 2 , ligestilles de af artikel 19 i direktiv 78/686/EOEF omfattede personer med saadanne , som er i besiddelse af et af de i artikel 1 omhandlede eksamensbeviser , certifikater og andre kvalifikationsbeviser for tandlaeger .

Artikel 7

Dette direktiv finder ligeledes anvendelse paa statsborgere i medlemsstaterne , som i henhold til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 1612/68 af 15 . oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevaegelighed inden for Faellesskabet ( 4 ) som loenmodtagere udoever eller agter at udoeve en af de i artikel 1 i direktiv 78/686/EOEF omhandlede former for virksomhed .

Artikel 8

1 . Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv inden for en frist paa 18 maaneder efter dets meddelelse og underretter straks Kommissionen herom . Italien skal dog traeffe disse foranstaltninger inden for en frist paa seks aar .

2 . Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter , som de udsteder paa det omraade , der er omfattet af dette direktiv .

Artikel 9

Saafremt der ved anvendelsen af dette direktiv skulle opstaa stoerre vanskeligheder for en medlemsstat inden for saerlige omraader , undersoeger Kommissionen disse vanskeligheder i samarbejde med denne stat og indhenter udtalelse fra det udvalg af hoejere embedsmaend inden for sundhedsvaesenet , der er nedsat ved afgoerelse 75/365/EOEF ( 5 ) , senest aendret ved afgoerelse 78/689/EOEF ( 6 ) .

Kommissionen fremsaetter i givet fald passende forslag for Raadet .

Artikel 10

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 25 . juli 1978 .

Paa Raadets vegne

K . von DOHNANYI

Formand

( 1 ) EFT nr . C 101 af 4 . 8 . 1970 , s . 19 .

( 2 ) EFT nr . C 36 af 28 . 3 . 1970 , s . 19 .

( 3 ) Se side 1 i denne Tidende .

( 4 ) EFT nr . L 257 af 19 . 10 . 1968 , s . 2 .

( 5 ) EFT nr . L 167 af 30 . 6 . 1975 , s . 19 .

( 6 ) Se side 17 i denne Tidende .

BILAG

Uddannelsesprogram for tandlaeger

Det uddannelsesprogram , som skal foere frem til et eksamensbevis , certifikat eller andet kvalifikationsbevis som tandlaege , omfatter som et minimum nedennaevnte fag . Undervisningen i et eller flere af disse fag kan ske inden for eller i forbindelse med de oevrige fag .

a ) Grundlaeggende fag

kemi

fysik

biologi

b ) Medikobiologiske og alment laegevidenskabelige fag

anatomi

embryologi

histologi , herunder cytologi

fysiologi

biokemi ( eller fysiologisk kemi )

patologisk anatomi

almen patologi

farmakologi

mikrobiologi

hygiejne

praeventiv medicin og epidemiologi

radiologi

fysiurgi

almen kirurgi

intern medicin , herunder paediatri

oto-rhino-laryngologi

dermato-venerologi

almen psykologi , psykopatologi og neuropatologi

anaestesiologi

c ) Fag med direkte relation til tandlaegevirksomhed

proteselaere

tandlaegematerialer

konserverende tandbehandling

forebyggende tandpleje

anaestesi og smertestillende midler inden for tandbehandling

specialkirurgi

specialpatologi

klinisk odonto-stomatologi

paedodonti

ortodonti

parodontologi

odontologisk radiologi

bidfunktionslaere

faglig organisation , etik og lovgivning

sociale aspekter ved praktisk odontologi

Top