Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0769

Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater

OJ L 262, 27.9.1976, p. 201–203 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 178 - 180
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 208 - 210
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 208 - 210
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 005 P. 229 - 231
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 005 P. 229 - 231
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 003 P. 133 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 003 P. 133 - 135

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009; ophævet ved 32006R1907

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/769/oj

31976L0769

Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater

EF-Tidende nr. L 262 af 27/09/1976 s. 0201 - 0203
den græske specialudgave: Kapitel 13 bind 4 s. 0178
den spanske specialudgave: Kapitel 13 bind 5 s. 0208
den portugisiske specialudgave: Kapitel 13 bind 5 s. 0208
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 5 s. 0229
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 5 s. 0229


++++

RAADETS DIREKTIV

af 27 . juli 1976

om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begraensning af markedsfoering og anvendelse af visse farlige stoffer og praeparater

( 76/769/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Formaalet med enhver bestemmelse vedroerende markedsfoering af farlige stoffer og praeparater skal vaere at beskytte befolkningen og isaer de personer , som bruger dem ;

bestemmelserne skal medvirke til at beskytte miljoeet mod alle stoffer og praeparater , som har oekotoksicitetskarakter , eller som kan skabe miljoeforurening ;

de har endvidere til formaal at genoprette , beskytte og forbedre menneskets livskvalitet ;

farlige stoffer og praeparater omfattes af bestemmelser i medlemsstaterne ; disse er forskellige hvad angaar vilkaarene for markedsfoering og anvendelse ; disse forskelle udgoer en hindring for samhandelen og har direkte indvirkning paa faellesmarkedets oprettelse og funktion ;

der er derfor vigtigt at fjerne denne hindring , og for at naa dette maal er den indbyrdes tilnaermelse af den eksisterende lovgivning paa dette omraade i medlemsstaterne noedvendig ;

bestemmelser vedroerende visse farlige stoffer og praeparater er allerede fastsat gennem faellesskabsdirektiver ; det er alligevel noedvendigt at udfaerdige regler for andre produkter saerlig for dem , hvis brug internationale organisationer har besluttet at begraense , for eksempel de chlorerede diphenyler ( PCB ) , for hvilke Raadet for OECD allerede den 13 . februar 1973 traf en beslutning om begraensning af produktion og anvendelse ; en saadan foranstaltning er noedvendig for at hindre optagelse af PCP i det menneskelige legeme , og de deraf foelgende skader paa helbredet ;

grundige undersoegelser har vist , at de polychlorerede triphenyler ( PCT ) indebaerer tilsvarende risici som dem , der er fremkaldt af PCB , foelgelig boer markedsfoering og anvendelse heraf begraenses ;

det vil desuden vaere noedvendigt at tage hele dette problem op til fornyet droeftelse med regelmaessige mellemrum for gradvis at naa til en fuldstaendig afskaffelse af PCB og PCT ;

anvendelsen af monomeret vinylchlorid ( 1-chloraethen ) som drivmiddel til aerosoler frembyder farer for menneskets sundhed , og anvendelsen heraf boer forbydes -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

1 . Med forbehold af anvendelse af andre faellesskabsbestemmelser inden for omraadet gaelder dette direktiv for begraensning af markedsfoering og anvendelse i Faellesskabets medlemsstater af de i bilaget anfoerte farlige stoffer og praeparater .

2 . Dette direktiv finder ikke anvendelse paa :

a ) transport af farlige stoffer og praeparater med jernbane , ad landevej og indre vandveje , ad soe - eller luftvejen ;

b ) farlige stoffer og praeparater , der udfoeres til tredjelande ;

c ) farlige stoffer og praeparater i transit under toldkontrol , for saavidt de ikke er genstand for forarbejdning .

3 . I dette direktiv forstaas ved :

a ) stoffer :

kemiske bestanddele og deres forbindelser , saaledes som de naturligt forekommer eller er industrifremstillet ;

b ) praeparater :

blandinger og oploesninger , der er sammensat af to eller flere stoffer .

Artikel 2

Medlemsstaterne traeffer alle noedvendige foranstaltninger for at sikre , at de farlige stoffer og praeparater , der er angivet i bilaget , kun markedsfoeres eller anvendes under de vilkaar , der er fastsat heri . Disse begraensninger finder ikke anvendelse ved markedsfoering eller anvendelse i forsknings - , udviklingssamt analyseoejemed .

Artikel 3

1 . Medlemsstaterne saetter de noedvendige bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden 18 maaneder efter dets meddelelse , og underretter straks Kommissionen herom .

2 . Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter , som de udsender paa det omraade , der er omfattet af dette direktiv .

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 27 . juli 1976 .

Paa Raadets vegne

M . van der STOEL

Formand

( 1 ) EFT nr . C 60 af 13 . 3 . 1975 , s . 49 .

( 2 ) EFT nr . C 16 af 23 . 1 . 1975 , s . 25 .

BILAG

Betegnelse for stoffer , stofgruppen eller praeparatet * Begraensninger *

1 . - Polychlorerede diphenyler ( PCB ) med undtagelse af mono - og bichlorerede diphenyler * Er ikke tilladt undtagen i foelgende tilfaelde : *

* 1 . Elektriske apparater i " lukket system " : Transformere og modstands - og reaktionsmateriel . *

* 2 . Store kondensatorer ( mindst 1 kg totalvaegt ) . *

* 3 . Smaa kondensatorer *

* ( paa betingelse af at PCB'ernes chlorindhold maksimalt er 43 % , og at disse ikke indeholder mere end 3,5 % pentachlorerede diphenyler eller staerkere chlorerede diphenyler ) . *

* Smaa kondensatorer , der ikke overholder ovennaevnte krav , kan stadig markedsfoeres i en periode paa ét aar efter dette direktivs ikrafttraedelsesdato . Denne begraensning finder ikke anvendelse paa smaa kondensatorer , som allerede er i brug . *

* 4 . Varmefoerende vaesker i lukkede anlaeg ( undtagen i anlaeg til behandling af levnedsmidler , dyrefoder samt farmaceutiske og veterinaere produkter ; hvis der ved meddelelsen af dette direktiv anvendes PCB i ovennaevnte anlaeg , kan disse dog stadig anvendes indtil senest den 31 . december 1979 ) . *

* 5 . Hydraulikvaesker til *

* a ) underjordisk minemateriel *

* b ) udstyr til beholdere til fremstilling af aluminium ved elektrolyse , som er i brug ved dette direktivs vedtagelse indtil senest den 31 . december 1979 . *

* 6 . Udgangsmaterialer og produkter paa mellemstadium , som skal omdannes til andre produkter , der ikke omfattes af forbuddet i dette direktiv . *

- Polychlorerede triphenyler ( PCT ) * *

- praeparater , der indeholder mere end 0,1 vaegtprocent PCB eller PCT . * *

2 . 1-chlor-aethen ( monomeret vinyl-chlorid ) . * Er ikke tilladt som drivmiddel i aerosoler , uanset til hvilke formaal .

Top