Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0464

Rådets direktiv 76/464/EØF af 4. maj 1976 om forurening, der er forårsaget af udledning af visse farlige stoffer i Fællesskabets vandmiljø

OJ L 129, 18.5.1976, p. 23–29 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 138 - 144
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 165 - 170
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 165 - 170
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 002 P. 46 - 52
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 002 P. 46 - 52
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 56 - 62
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 56 - 62
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 56 - 62
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 56 - 62
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 56 - 62
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 56 - 62
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 56 - 62
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 56 - 62
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 56 - 62

No longer in force, Date of end of validity: 23/03/2006; ophævet ved 32006L0011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/464/oj

31976L0464

Rådets direktiv 76/464/EØF af 4. maj 1976 om forurening, der er forårsaget af udledning af visse farlige stoffer i Fællesskabets vandmiljø

EF-Tidende nr. L 129 af 18/05/1976 s. 0023 - 0029
den græske specialudgave: Kapitel 15 bind 1 s. 0138
den spanske specialudgave: Kapitel 15 bind 1 s. 0165
den portugisiske specialudgave: Kapitel 15 bind 1 s. 0165
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 2 s. 0046
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 2 s. 0046


++++

RAADETS DIREKTIV

af 4 . maj 1976

om forurening , der er foraarsaget af udledning af visse farlige stoffer i Faellesskabets vandmiljoe

( 76/464/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 100 og 235 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Det er paakraevet , at medlemsstaterne saa hurtigt som muligt gennemfoerer en generel og samtidig aktion med henblik paa at beskytte Faellesskabets vandmiljoe mod forurening og saerlig mod den forurening , som foraarsages af visse persistente og toksiske stoffer , som kan akkumuleres i levende organismer ;

adskillige konventioner eller udkast til konventioner , som f.eks . konventionen om bekaempelse af landbaseret havforurening , eller konventioner , som endnu er under udarbejdelse , f.eks . udkastet til konvention om beskyttelse af Rhinen mod kemisk forurening og udkastet til en europaeisk konvention om beskyttelse af internationale vandloeb mod forurening , har til formaal at beskytte de internationale vandloeb og havmiljoeet mod forurening ; det er noedvendigt at sikre , at ivaerksaettelsen af disse konventioner harmoniseres ;

forskelle mellem de bestemmelser om udledning af visse farlige stoffer i vandmiljoeet , som allerede finder anvendelse eller er under forberedelse i de forskellige medlemsstater , kan skabe ulige konkurrencevilkaar og dermed direkte indvirke paa det faelles markeds funktion ; der boer derfor paa dette omraade foretages en indbyrdes tilnaermelse af lovgivningerne i henhold til artikel 100 i traktaten ;

det synes noedvendigt , at denne indbyrdes tilnaermelse af lovgivningerne ledsages af en faellesskabsaktion for gennem mere omfattende regler at gennemfoere et at Faellesskabets maal vedroerende milloebeskyttelse og forbedring af livskvaliteten ; med henblik herpaa boer der derfor fastsaettes en raekke saerlige bestemmelser ; da traktaten ikke indeholder fornoeden hjemmel hertil , maa artikel 235 i traktaten bringes i anvendelse ;

De europaeiske Faellesskabers handlingsprogram paa miljoeomraadet ( 3 ) foreskriver en raekke foranstaltninger med henblik paa beskyttelse af ferskvand og havvand mod visse forurenende stoffer ;

for at sikre en effektiv beskyttelse af Faellesskabets vandmiljoe er det noedvendigt at udarbejde en liste , den saakaldte liste I , der skal omfatte visse stoffer , som hovedsageligt er udvalgt paa grundlag at deres toksicitet , deres persistens samt deres bioakkumulation med undtagelse af stoffer , som er biologisk uskadelige , eller som hurtigt omdannes til biologisk uskadelige stoffer , samt en anden liste , den saakaldte liste II , over stoffer , som har en skadelig virkning paa vandmiljoeet , men hvis virkning kan begraenses til et bestemt omraade og afhaenger af recipientens saerlige karakter og beliggenhed ; enhver udledning af disse stoffer forudsaetter meddelelse af forudgaaende tilladelse , hvori emissionsnormerne fastsaettes ;

den forurening , som skyldes udledning af de forskellige farlige stoffer , der er opfoert paa liste I , boer bringes til ophoer ; Raadet boer inden for bestemte frister paa forslag af Kommissionen vedtage de graensevaerdier , som emissionsnormerne ikke maa overskride , de maalemetoder samt de frister , som skal overholdes af forureneren ved de udledninger , som for tiden finder sted ;

medlemsstaterne skal anvende disse graensevaerdier undtagen i de tilfaelde , hvor en medlemsstat ved hjaelp af en af Raadet fastsat overvaagningsmetode over for Kommissionen kan godtgoere , at de kvalitetsmaalsaetninger , som paa forslag af Kommissionen er vedtaget af Raadet , opfyldes og vedvarende overholdes i hele det geografiske omraade , som eventuelt vil kunne paavirkes af udledningen , takket vaere aktioner , som blandt andet er ivaerksat af denne medlemsstat ;

det er noedvendigt at begraense forureningen af vand med de stoffer , som er opfoert paa liste II ; med henblik herpaa skal medlemsstaterne vedtage programmer , der indeholder kvalitetsmaalsaetninger for vand , som er opstillet i overensstemmelse med Raadets direktiver , naar saadanne foreligger ; emissionsnormerne for de paagaeldende stoffer skal beregnes paa grundlag af disse kvalitetsmaalsaetninger ;

det er noedvendigt med forbehold af visse undtagelser og aendringer at anvende bestemmelserne i det foreliggende direktiv paa udledninger i grundvandet saa laenge der ikke foreligger saerlige faellesskabsregler paa dette omraade ;

det er vigtigt , at en eller flere medlemsstater hver for sig eller i faellesskab , kan udarbejde bestemmelser , som er strengere end bestemmelserne i dette direktiv ;

der boer udarbejdes en fortegnelse over udledning af visse saerligt farlige stoffer i Faellesskabets vandmiljoe , for at man kan faa kendskab til deres oprindelse ;

det kan blive noedvendigt under hensyn til den indvundne erfaring at revidere og supplere liste I og II i givet fald ved at overfoere visse stoffer fra liste II til liste I -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

1 . Med forbehold af artikel 8 finder dette direktiv anvendelse

paa :

- indre overfladevand ,

- territorialfarvande ,

- saltvandsomraader inden for basislinjen ,

- grundvand .

2 . I dette direktiv forstaas ved :

a ) " indre overfladevand " : enhver form for stillestaaende eller stroemmende overladeferskvand , som findes paa én eller flere medlemsstaters omraade ;

b ) " saltvandsomraader inden for basislinjen " : det vand , der befinder sig inden for den basislinje , hvorfra territorialfarvandets bredde maales , og som for vandloebenes vedkommende straekker sig til ferskvandsgraensen ;

c ) " ferskvandsgraense " : det sted i vandloebet , hvor der ved ebbe og i en periode med svag ferskvandsstroem er en vaesentlig stigning i saltholdighedsgraden paa grund af tilstedevaerelsen af havvand ;

d ) " udledning " : enhver tilfoersel til de i stk . 1 omhandlede vandomraader af de stoffer , der er opfoert paa liste I og II i bilaget , bortset fra :

- udtoemning af opmudringsmateriale fra uddybning ;

- driftsmaessige udtoemninger fra skibe i territorialfarvande ;

- dumpning af affald fra skibe i territorialfarvande ;

e ) " forurening " : af mennesker direkte eller indirekte foretaget udledning af stoffer eller energi i vandmiljoeet , med saa skadelige virkninger til foelge , at den menneskelige sundhed bringes i fare , levende ressourcer og aquatiske oekosystemer skades , rekreative vaerdier forringes eller , at der laegges hindringer i vejen for anden retmaessig anvendelse af vandet .

Artikel 2

Medlemsstaterne traeffer egnede foranstaltninger for at eliminere forurening af de i artikel 1 omhandlede vandomraader med de farlige stoffer , som hoerer til de familier og grupper at stoffer , som er opfoert paa liste I i bilaget , og for at formindske forurening af de paagaeldende vandomraader med de farlige stoffer , som hoerer til de familier og grupper af stoffer , som er opfoert paa liste II i bilaget , i overensstemmelse med dette direktiv , hvis bestemmelser blot udgoer et foerste skridt mod dette maal .

Artikel 3

Med hensyn til stoffer , der tilhoerer de paa liste I opfoerte stoffer , familier og grupper af stoffer - herefter betegnet " stoffer , der er opfoert paa liste I " - :

1 . Enhver udledning i de i artikel 1 omhandlede vandomraader , som kan indeholde et af disse stoffer , forudsaetter meddelelse af forudgaaende tilladelse fra den kompetente myndighed i den paagaeldende medlemsstat ;

2 . tilladelsen skal fastsaette emissionsnormer for udledning af disse stoffer i de i artikel 1 omhandlede vandomraader og , naar det er noedvendigt med henblik paa gennemfoerelsen af naervaerende direktiv , for udledning af disse stoffer i kloakker ;

3 . for saa vidt angaar udledninger af disse stoffer , som for tiden finder sted i de foernaevnte vandomraader , skal de for udledningen ansvarlige inden for den i tilladelsen fastsatte tidsfrist efterkomme de deri fastsatte betingelser . Denne frist kan ikke overskride de i henhold til artikel 6 , stk . 4 , fastsatte begraensninger ;

4 . tilladelsen kan kun gives for et begraenset tidsrum . Den kan fornys under hensyn til eventuelle aendringer af de i artikel 6 omhandlede graensevaerdier .

Artikel 4

1 . Medlemsstaterne anvender en ordning med nulemission i grundvand for saa vidt angaar udledninger af de paa liste I opfoerte stoffer .

2 . For saa vidt angaar grundvand anvender medlemsstaterne dette direktivs bestemmelser vedroerende stoffer , der tilhoerer de familier og grupper af stoffer , der er opfoert paa liste II , herefter betegnet " stoffer , der er opfoert paa liste II " .

3 . Stk . 1 og stk . 2 anvendes ikke paa afloeb fra boliger eller paa direkte udledninger i dybe , saltholdige lag , som ikke kan udnyttes .

4 . Dette direktivs forskrifter vedroerende grundvand ophaeves ved gennemfoerelsen af et saerligt direktiv om grundvand .

Artikel 5

1 . De emissionsnormer , der angives i de tilladelser , som meddeles i henhold til artikel 3 , skal fastsaette :

a ) den stoerst tilladte koncentration af et stof i udledninger . Ved fortynding skal den i artikel 6 , stk . 1 , litra a ) , fastsatte graensevaerdi divideres med fortyndingsfaktoren ;

b ) den stoerst tilladte maengde af et stof i udledninger i en eller flere naermere angivne perioder . Om noedvendigt kan denne stoerst tilladte maengde af et stof i udledninger endvidere udtrykkes i vaegtenhed af det forurenende stof pr . enhed , som er karakteristisk for forureningsprocessen ( f . eks . raavare , produktenhed ) .

2 . Hvis det er noedvendigt den kompetente myndighed i en medlemsstat for den enkelte tilladelse fastsaette strengere emissionsnormer end dem , der foelger af anvendelsen af de graensevaerdier , som Raadet har fastsat i medfoer af artikel 6 , idet den navnlig tager hensyn til det paagaeldende stofs toksicitet , persistens bioakkumulation i det miljoe , hvori udledningen finder sted .

3 . Hvis den for udledningen ansvarlige erklaerer , at han ikke er i stand til at overholde de foreskrevne emissionsnormer , eller hvis den paagaeldende medlemsstats kompetente myndighed finder , at dette er tilfaeldet , kan tilladelsen ikke meddeles .

4 . Hvis emissionsnormerne ikke overholdes , traeffer den kompetente myndighed i den paagaeldende medlemsstat alle hensigtsmaessige foranstaltninger for at sikre , at tilladelsens betingelser opfyldes , og om noedvendigt for at udledningen forbydes .

Artikel 6

1 . Raadet vedtager paa forslag af Kommissionen de graensevaerdier , som emissionsnormerne for de forskellige farlige stoffer , som indgaar i de paa liste I i bilaget opfoerte familier og grupper af stoffer , ikke maa overskride . Disse graensevaerdier defineres ved :

a ) den stoerst tilladte koncentration af et stof i udledninger , og

b ) hvis det er hensigtsmaessigt , den stoerst tilladte maengde af et saadant stof i udledninger , udtrykt i vaegtenhed af det forurenede stof pr . enhed , der er karakteristisk for forureningsprocessen ( f . eks . raavare , produktenhed ) .

Hvis det er hensigtsmaessigt , boer graensevaerdierne for industrielt spildevand fastsaettes under hensyn til hver produktionssektor og hver produkttype .

Graensevaerdierne for de paa liste I opfoerte stoffer fastsaettes hovedsagelig paa grundlag af :

- toksicitet ,

- persistens ,

- bioakkumulation ,

under hensyn til de bedste tilgaengelige tekniske midler .

2 . Raadet fastsaetter paa forslag af Kommissionen kvalitetsmaalsaetninger for de paa liste I opfoerte stoffer .

Disse maalsaetninger fastsaettes isaer paa grundlag af de paagaeldende stoffers toksicitet , persistens og bioakkumulation i levende organismer og i aflejringer , saaledes som disse fremgaar af de seneste , efterproevede videnskabelige oplysninger under hensyn til forskellene i havvands - og ferskvands karakteristisk .

3 . De i overensstemmelse med stk . 1 fastsatte graensevaerdier anvendes , undtagen i tilfaelde hvor en medlemsstat paa grundlag af en overvaagningsmetode , der er fastsat af Raadet paa forslag af Kommissionen , over for Kommissionen kan paavise , at de i overensstemmelse med stk . 2 fastsatte kvalitetsmaalsaetninger eller endnu strengere af Faellesskabet fastsatte kvalitetsmaalsaetninger opfyldes og vedvarende overholdes i hele det geografiske omraade , som eventuelt vil kunne paavirkes af udledningen som foelge af skridt , der tages blandt andet af den paagaeldende medlemsstat .

Kommissionen aflaegger rapport til Raadet om de tilfaelde , i hvilke den godkender anvendelsen af metoden med kvalitetsmaalsaetninger . Raadet tager hvert 5 , aar efter forslag fra Kommissionen og i overensstemmelse med artikel 148 i traktaten de tilfaelde , i hvilke den paagaeldende metode anvendes , op til fornyet behandling .

4 . For de stoffer , som indgaar i de i stk . 1 omhandlede familier og grupper af stoffer , fastsaetter Raadet i overensstemmelse med artikel 12 begraensningerne for de i artikel 3 , stk . 3 , omhandlede frister under hensyn til de paagaeldende industrisektorers saerlige forhold og i givet fald til produkttyperne .

Artikel 7

1 . Med henblik paa at formindske forureningen af de i artikel 1 naevnte vandomraader med stoffer , som er opfoert paa liste II , fastlaegger medlemsstaterne programmer , til gennemfoerelse af hvilke de navnlig anvender de i stk . 2 og 3 omhandlede metoder .

2 . Enhver udledning i de i artikel 1 omhandlede vandomraader , som kan indeholde et af de stoffer , der er opfoert paa liste II , kraever en forudgaaende tilladelse , der meddeles af den kompetente myndighed i den paagaeldende , medlemsstat , og som fastsaetter emissionsnormerne for udledningen . Emissionsnormerne skal beregnes paa grundlag af kvalitetsmaalsaetninger for vand , der opstilles i henhold til stk . 3 .

3 . De i stk . 1 omhandlede programmer skal indeholde kvalitetsmaalsaetninger for vand , der opstilles i overensstemmelse med de af Raadet vedtagne direktiver , naar saadanne foreligger .

4 . Programmerne kan ligeledes omfatte saerlige bestemmelser vedroerende sammensaetning og anvendelse af stoffer eller grupper af stoffer samt produkter under hensyn til de seneste tekniske fremskridt , der er oekonomisk gennemfoerlige .

5 . I programmerne fastsaettes frister for deres ivaerksaettelse .

6 . Programmerne og resultaterne af disses gennemfoerelse meddeles Kommissionen i sammenfattet form .

7 . Kommissionen foretager regelmaessigt sammen med medlemsstaterne en sammenligning af programmerne for at sikre en tilstraekkelig harmonisering af deres ivaerksaettelse . Hvis Kommissionen skoenner det fornoedent , forelaegger den med henblik herpaa forslag for Raadet inden for dette omraade .

Artikel 8

Medlemsstaterne traeffer alle egnede forholdsregler til ivaerksaettelse af de foranstaltninger , som de vedtager i medfoer af dette direktiv paa en saadan maade , at forureningen af de vandomraader , der ikke omfattes af artikel 1 , ikke foroeges . Endvidere forbyder de enhver handling , der tilsigter eller medfoerer omgaaelse af bestemmelserne i dette direktiv .

Artikel 9

Anvendelsen af foranstaltninger , der er vedtaget i medfoer af dette direktiv , maa i intet tilfaelde goere det muligt direkte eller indirekte at foroege forureningen af de i artikel 1 omhandlede vandomraader .

Artikel 10

En eller flere medlemsstater kan i givet fald hver for sig eller i faellesskab fastsaette bestemmelser , der er strengere end bestemmelserne i dette direktiv .

Artikel 11

Den kompetente myndighed udarbejder en fortegnelse over de udledninger , der finder sted i de i artikel 1 omhandlede vandomraader , og som kan indeholde stoffer , der er opfoert paa liste I , og for hvilke emissionsnormerne skal bringes i anvendelse .

Artikel 12

1 . Raadet traeffer inden 9 maaneder afgoerelse med enstemmighed om ethvert forslag fra Kommissionen i henhold til artikel 6 samt om forslag vedroerende maalemetoder .

Senest 2 aar efter meddelelsen af dette direktiv forelaegger Kommissionen Raadet forslag vedroerende en foerste raekke stoffer samt de dertil hoerende maalemetoder og frister omhandlet i artikel 6 , stk . 4 .

2 . Kommissionen forelaegger , saa vidt muligt inden 27 maaneder efter meddelelsen af dette direktiv , de foerste forslag i henhold til artikel 7 , stk . 7 . Raadet traeffer enstemmigt afgoerelse inden 9 maaneder .

Artikel 13

1 . Med henblik paa gennemfoerelsen af dette direktiv giver medlemsstaterne , i hvert enkelt tilfaelde efter anmodning fra Kommissionen , denne alle noedvendige oplysninger og saerlig :

- enkeltheder i de tilladelser , der er meddelt i medfoer af artikel 3 og artikel 7 , stk . 2 ,

- resultaterne af den i artikel 11 omhandlede fortegnelse ,

- resultaterne af den overvaagning , der finder sted paa nationalt plan ,

- yderligere oplysninger , der vedroerer de i artikel 7 omhandlede programmer .

2 . De oplysninger , som modtages i medfoer af denne artikel , maa kun anvendes til det tilsigtede formaal .

3 . Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder samt deres embedsmaend og oevrige ansatte er forpligtede til ikke at videregive oplysninger , som de modtager i mefoer af dette direktiv , og for hvilke der efter deres natur maa gaelde tavshedspligt .

4 . Stk . 2 og 3 er ikke til hinder for offentliggoerelse af generelle redegoerelser eller undersoegelser , som ikke indeholder oplysning om enkelte virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder .

Artikel 14

Raadet reviderer og , om noedvendigt , supplerer liste I og II under hensyn til den indvundne erfaring , i givet fald ved at overfoere visse stoffer fra liste II til liste I , efter forslag fra Kommissionen fremsat paa dennes eget eller en medlemsstats initiativ .

Artikel 15

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles den 4 . maj 1976 .

Paa Raadets vegne

G . THORN

Formand

( 1 ) EFT nr . C 5 af 8 . 1 . 1975 , s . 62 .

( 2 ) EFT nr . C 108 af 15 . 5 . 1975 , s . 76 .

( 3 ) EFT nr . C 112 af 20 . 12 . 1973 , s . 1 .

BILAG

Liste I over familier og grupper af stoffer

Liste I omfatter visse enkeltstoffer , der indgaar i foelgende familier og grupper , som hovedsagelig er udvalgt paa grundlag af deres toksicitet , persistens og bioakkumulation , med undtagelse af saadanne , som er biologisk uskadelige , eller som hurtigt omdannes til biologisk uskadelige stoffer :

1 . Organiske halogenforbindelser og stoffer , der kan danne saadanne forbindelser i vand

2 . Organiske fosforforbindelser

3 . Organiske tinforbindelser

4 . Stoffer , hvis kraeftfremkaldende virkning er paavist i eller gennem vand ( 1 )

5 . Kviksoelv og kviksoelvforbindelser

6 . Cadmium og cadmiumforbindelser

7 . Persistente mineralolier og persistente carbonhydrider af mineralolie

og med henblik paa gennemfoerelsen af artikel 2 , 8 , 9 og 14 i dette direktiv :

8 . Persistente syntetiske stoffer , som kan flyde , forblive i suspension eller synke til bunds , og som kan vanskeliggoere enhver udnyttelse af vand .

Liste II over familier og grupper af stoffer

Liste II omfatter :

- stoffer , der indgaar i de familier og grupper af stoffer , der er opfoert paa liste I , for hvilke de i artikel 6 i direktivet omhandlede graensevaerdier ikke er fastlagt .

- visse enkeltstoffer og visse kategorier af stoffer blandt nedenstaaende familier og grupper af stoffer ,

der har en skadelig virkning paa vandmiljoeet , som imidlertid kan begraenses til et bestemt omraade og afhaenger af recipientens saerlige karakter og beliggenhed .

De i andet led omhandlede familier og grupper af stoffer

1 . Foelgende metalloider og metaller samt deres forbindelser

1 . zink

2 . kobber

3 . nikkel

4 . chrom

5 . bly

6 . selen

7 . arsen

8 . antimon

9 . molybden

10 . titan

11 . tin

12 . barium

13 . beryllium

14 . bor

15 . uran

16 . vanadium

17 . cobolt

18 . thallium

19 . tellur

20 . soelv

2 . Biocider

og deres derivater , som ikke er opfoert paa liste I .

3 . Stoffer , som har en skadelig virkning paa smagen og/eller paa lugten af produkter til menneskeligt forbrug , hidroerende fra vandmiljoeet ,

samt forbindelser , som kan bevirke dannelse af saadanne stoffer i vand .

4 . Toksiske eller persistente organiske siliciumforbindelser og stoffer , som kan bevirke dannelse af saadanne forbindelser i vand , med undtagelse af saadanne , som er biologisk uskadelige , eller som i vand hurtigt omdannes til uskadelige stoffer .

5 . Uorganiske fosforforbindelser og elementaert fosfor .

6 . Ikke-persistente olier og carbonhydrider udvundet af mineralolie .

7 . Cyanider , fluorider .

8 . Stoffer , som har en skadelig indflydelse paa iltbalancen , navnlig : Ammoniak , nitriter .

Erklaering vedroerende artikel 8

For saa vidt angaar udledningen af spildevand gennem roerledninger i aabent hav forpligter medlemsstaterne sig til at fastsaette krav , der skal vaere mindst lige saa strenge , som kravene i dette direktiv .

( 1 ) I det omfang visse stoffer , der er opfoert paa liste II , kan fremsalde kraeft , medtages de i kategori 4 paa denne liste .

Top