Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975L0107

Rådets direktiv 75/107/EØF af 19. december 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om flasker som målebeholdere

OJ L 42, 15.2.1975, p. 14–20 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 003 P. 45 - 51
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 67 - 73
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 67 - 73
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 001 P. 214 - 220
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 001 P. 214 - 220
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 002 P. 169 - 175
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 002 P. 169 - 175
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 002 P. 169 - 175
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 002 P. 169 - 175
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 002 P. 169 - 175
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 002 P. 169 - 175
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 002 P. 169 - 175
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 002 P. 169 - 175
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 002 P. 169 - 175
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 002 P. 104 - 110
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 002 P. 104 - 110
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 002 P. 3 - 9

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/107/oj

31975L0107

Rådets direktiv 75/107/EØF af 19. december 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om flasker som målebeholdere

EF-Tidende nr. L 042 af 15/02/1975 s. 0014 - 0020
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 1 s. 0214
den græske specialudgave: Kapitel 13 bind 3 s. 0045
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 1 s. 0214
den spanske specialudgave: Kapitel 13 bind 4 s. 0067
den portugisiske specialudgave: Kapitel 13 bind 4 s. 0067


++++

RAADETS DIREKTIV

af 19 . december 1974

om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om flasker anvendt som maalebeholdere

( 75/107/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

I de fleste medlemsstater gaelder der for fremstillingen og kontrollen af flasker , der anvendes som maalebeholdere , praeceptive bestemmelser , som er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat og saaledes haemmer handelen med denne type flasker ; der maa derfor indledes en tilnaermelse af disse bestemmelser ;

de flasker , der benyttes som maalebeholdere , skal have saerlige maaletekniske egenskaber , og med henblik herpaa boer de maksimale tolerancer , der kan tillades i forhold til deres nominelle volumen fastlaegges tillige med en referencekontrolmetode , der goer det muligt at kontrollere disse afvigelser ;

det er absolut noedvendigt , at der paa de flasker , der benyttes som maalebeholdere , udover deres nominelle volumen og under de i dette direktiv klarlagte vilkaar anfoeres de oplysninger , der er noedvendige for paafyldningen -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Dette direktiv finder anvendelse paa beholdere ( flasker ) , fremstillet af glas eller af ethvert andet materiale med stivhedsegenskaber , der yder den samme maaletekniske sikkerhed som glas , naar disse beholdere :

1 . tilproppet eller beregnet til tilpropning er bestemt til oplagring , transport eller levering af vaesker ,

2 . har et nominelt volumen paa mindst 0,05 l og hoejst 5 l .

3 . har maaletekniske egenskaber ( konstruktionskendetegn og fabrikationsensartethed ) , der goer dem anvendelige som maalebeholdere , det vil sige , at maling af deres volumen kan ske med tilstraekkelig noejagtighed , ved at fylde dem til et bestemt niveau eller til en bestemt provent af deres fulde rumfang .

Disse beholdere kaldes maaleflasker .

Artikel 2

Maaleflasker , der kan maerkes med det i punkt 5 , tredje afsnit , i bilag I omhandlede EOEF-maerke , er saadanne , som opfylder forskrifterne i dette direktiv .

De underkastes maaleteknisk kontrol under de i bilagene anfoerte vilkaar .

Artikel 3

Medlemsstaterne kan ikke af grunde , som vedroerer flaskers volumen , bestemmelsen af dette eller de metoder , efter hvilke dette er kontrolleret , naegte , forbyde eller begraense salget eller brugen af maaleflasker som maalebeholdere , som opfylder forskrifterne og bestaar kontrollen i dette direktiv .

Artikel 4

1 . Medlemsstaterne saetter de noedvendige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden atten maaneder efter dets meddelelse og underretter straks Kommissionen herom .

2 . Medlemsstaterne drager omsorg for til Kommissionen at fremsende ordlyden af de vigtigste nationale retsforskrifter , som de udsteder paa det omraade , der er omfattet af dette direktiv .

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 19 . december 1974 .

Paa Raadets vegne

J . P . FOURCADE

Formand

( 1 ) EFT nr . C 56 af 2 . 6 . 1972 , s . 35 .

( 2 ) EFT nr . C 123 af 27 . 11 . 1972 , s . 7 .

BILAG I

1 . Maaleflasker kendetegnes ved foelgende volumen , som altid er bestemt ved en temperatur af 20 * C :

1.1 . det nominelle volumen V n er det rumfang , som er anfoert paa flasken : det er volumet af den vaeskemaengde , som denne formodes at indeholde , naar den fyldes under de den tiltaenkte brugsvilkaar ,

1.2 . en flaskes volumen naar den er fyldt til randen er volumet af den vaeskemaengde , den indeholder , naar den er fyldt til dens oeverste kant ,

1.3 . en flaskes faktiske volumen er volumet af den vaeskemaengde , den virkeligt indeholder , naar den er fyldt noejagtigt under de betingelser , som teoretisk svarer til det nominelle volumen .

2 . Maaleflasker fyldes efter to fremgangsmaader :

1 ) paafyldning til et konstant niveau .

2 ) paafyldning til et konstant ekspansionsrumfang .

Afstanden mellem det nominelle volumens teoretiske paafyldningsniveau og den oeverste kant og forskellen mellem voluminet ved paafyldning til randen og det nominelle volumen , benaevnt ekspansionsrumfanget , skal vaere tilnaermelsesvis konstant for alle flasker af samme model , det vil sige fremstillet i overensstemmelse med samme specifikation .

3 . For at det under hensyntagen til den saedvanlige usikkerhed ved paafyldning bliver muligt at maale maaleflaskernes volumen med tilstraekkelig noejagtighed , navnlig den noejagtighed , der er foreskrevet i direktiverne vedroerende faerdigpakninger , fastsaettes de maksimale tolerancer ( plus eller minus ) for en maaleflaskes volumen , d.v.s . de stoerste tilladte forskelle ( plus eller minus ) ved en temperatur af 20 * C og efter de i bilag II fastlagte kontrolbetingelser mellem det faktiske volumen og det nominelle volumen V n , i overensstemmelse med nedenstaaende tabel :

Nominelt volumen V n i milliliter * Maksimale tolerancer *

* i % af V n * i milliliter *

fra 50 til 100 * - * 3 *

fra 100 til 200 * 3 * - *

fra 200 til 300 * - * 6 *

fra 300 til 500 * 2 * - *

fra 500 til 1 000 * - * 10 *

fra 1 000 til 5 000 * 1 * - *

Den maksimale tolerance for voluminet , naar flasken er fyldt til randen fastsaettes til samme vaerdi som den maksimale tolerance for det tilsvarende nominelle volumen .

Systematisk udnyttelse af tolerancerne er forbudt .

4 . I praksis kontrolleres en maaleflaskes nominelle volumen ved bestemmelse af den vandmaengde ved en temperatur af 20 * C , som flasken virkeligt indeholder , naar den fyldes til det niveau , som teoretisk svarer til det nominelle volumen . Den kan ogsaa kontrolleres indirekte ved en fremgangsmaade af tilsvarende noejagtighed .

5 . Enhver fabrikant af maaleflasker skal forelaegge de kompetente myndigheder et maerke til godkendelse , hvorefter denne kan identificeres .

Naar denne myndighed har meddelt sin godkendelse , underretter den inden en maaned de oevrige medlemsstaters kompetente myndigheder og Kommissionen herom .

Fabrikanten anbringer paa eget ansvar maerket e ( spejlvendt epsilon ) , som fastsat i artikel 6 i Raadets direktiv 71/316/EOEF af 26 . juli 1971 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning med hensyn til faelles bestemmelser om maaleinstrumenter samt om maaletekniske kontrolmetoder ( 1 ) , som aendret ved tiltraedelsesakten ( 2 ) , der attesterer , at flasken efterkommer forskrifterne i naervaerende direktiv og i dets bilag ; dog kraeves der ikke angivelse af dato , oprindelse og referencenummer , som fastsat i bilag I , punkt 6 , 3 , i ovennaevnte direktiv .

Dette maerke skal vaere mindst 3 mm hoejst .

6 . Kontrollen af disse maaleflaskers overensstemmelse med forskrifterne i dette direktiv udfoeres af medlemsstaternes kompetente myndigheder ved stikproever hos fabrikanten , eller , saafremt dette i praksis er umuligt , hos importoeren eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant .

Denne statistiske kontrol ved proeveudtagning udfoeres i overensstemmelse med de godkendte regler for kvalitetskontrol . Den skal vaere lige saa effektiv som den referencemetode , der er anfoert i bilag II .

7 . Dette direktiv er ikke til hinder for kontrol , som medlemsstaternes kompetente myndigheder maatte udoeve i handelsleddet .

8 . En maaleflaske skal vaere forsynet med foelgende paaskrifter , som ikke kan udslettes , er let laeselige og synlige :

8.1 . paa sidefladen , paa bundfalsen eller i bunden :

8.1.1 . det nominelle volumen udtrykt i maaleenhederne liter , centiliter eller milliliter ved anvendelse af tal , der er mindst 6 mm hoeje , hvis det nominelle volumen er over 100 cl , mindst 4 mm , hvis det er 100 cl eller mindre , men over 20 cl , og mindst 3 mm , hvis det er 20 cl eller mindre , efterfulgt af symbolet for den anvendte maaleenhed eller eventuelt dens navn i overensstemmelse med bestemmelserne i Raadets direktiv 71/354/EOEF af 18 . oktober 1971 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om enhederne for maal og vaegt ( 3 ) , som aendret ved tiltraedelsesakten ,

8.1.2 . et maerke til identificering af fabrikanten som fastsat i punkt 5 , foerste afsnit ,

8.1.3 . et maerke som fastsat i punkt 5 , tredje afsnit .

8.2 . I bunden eller paa bundfalsen , saaledes et det ikke forveksles med ovenstaaende paaskrifter og ved hjaelp af tal med samme mindstemaal som de , der anfoerer det tilsvarende nominelle volumen , ifoelge den ( eller de ) paafyldningsmaader , som flasken er beregnet til :

8.2.1 . angivelse af voluminet naar flasken er fyldt til randen udtrykt i centiliter og ikke efterfulgt af symbolet cl ,

8.2.2 . og/eller angivelse af afstanden i millimeter fra randen til det paafyldningsniveau , som svarer til det nominelle volumen , efterfulgt af symbolet mm .

Andre paaskrifter kan anfoeres paa flasken , under forudsaetning af , at de ikke giver anledning til forveksling med de foreskrevne paaskrifter .

( 1 ) EFT nr . L 202 af 6 . 9 . 1971 , s . 1 .

( 2 ) EFT nr . L 73 af 27 . 3 . 1972 , s . 14 .

( 3 ) EFT nr . L 243 af 29 . 10 . 1971 , s . 29 .

BILAG II

Dette bilag fastsaetter retningslinjerne for statistisk kontrol af maaleflasker med henblik paa at efterkomme forskrifterne i artikel 2 i direktivet og i bilag I , punkt 6 .

1 . PROEVEUDTAGNING

En proeve af maaleflasker af samme model og fabrikat udtages fra et parti , der i princippet svarer til en times produktion .

Saafremt resultatet af den kontrol , der er foretaget af et parti , som svarer til en times produktion , ikke er tilfredsstillende , kan der foretages endnu en undersoegelse enten ved hjaelp af en anden proeve udtaget af et parti , der svarer til en produktion af laengere varighed , eller ved hjaelp af de resultater , der er opfoert paa fabrikantens kontrolkort , saafremt der er foretaget en kontrol af virksomhedens produktion , der er godkendt af medlemsstatens kompetente myndighed .

Proeven skal bestaa af 35 eller 40 maaleflasker alt efter medlemsstaternes valg af den ene eller den anden af de to metoder til anvendelse af resultaterne , som er angivet i nedenstaaende punkt 3 .

2 . MAALING AF VOLUMINET AF MAALEFLASKERNE FRA PROVEN

Maaleflaskerne vejes tomme .

De fyldes med vand af en temperatur paa 20 * C med en kendt vaegtfylde indtil det paafyldningsniveau , der svarer til den anvendte kontrolmetode .

De vejes fyldte .

Kontrollen foretages ved at benytte et lovligt maaleinstrument , der er egnet til den art maalinger , der skal udfoeres .

Den maalte afvigelse for rumfanget maa hoejst vaere lig med en femtedel af den maksimalt tilladte tolerance , der svarer til maaleflaskens nominelle volumen .

3 . ANVENDELSE AF RESULTATERNE

3.1 . Anvendelse af standardafvigelsesmetoden

Antallet af maaleflasker i proeven , er 35 .

3.1.1 . Man beregner ( se 3.1.4 )

3.1.1.1 . gennemsnit x af proeveflaskernes faktiske volumen x i

3.1.1.2 . skoennet standardafvigelse s hos flaskerne i partiet fra det faktiske volumen x i

3.1.2 . Man beregner :

3.1.2.1 . oevre specifikationsgraense T s : summen af det ved paaskrift anfoerte volumen ( se bilag I , punkt 8 ) og den maksimalt tilladte tolerance , der svarer til dette volumen .

3.1.2.2 . nedre specifikationsgraense T i : forskellen mellem det ved paaskrift anfoerte volumen og den maksimalt tilladte tolerance , der svarer til dette volumen ,

3.1.3 . Kriterier for godkendelse :

Partiet erklaeres at vaere i overensstemmelse med direktivet , hvis tallene x og s samtidig opfylder foelgende tre uligheder :

x + k * s * T s

x - k * s * T i

s * F ( T s - T i )

med k = 1,57

kg F = 0,266

3.1.4 . Beregning af gennemsnittet x og af den skoennede standardafvigelse s for partiet .

Man beregner :

- summen af de 35 maalinger af det faktiske volumen x : S x i

- gennemsnittet af disse 35 maalinger : x = S x i/35

- summen af de 35 maalingers kvadrat : ( S x i)2

- kvadratet af de 35 maalingers sum : ( S x i)2 , derefter ( S x i)2/35

- den korrigerede sum : SC = ( S x i)2 - 1/35 ( S x i)2

- den skoennede afvigelse v = SC/34

Deraf den skoennede standardafvigelse : s = * v

3.2 . Anvendelse af metoden til beregning af den gennemsnitlige variationsbredde .

Antallet af maaleflasker i proeven , er 40 .

3.2.1 . Man beregner ( se 3.2.4 . ) :

3.2.1.1 . gennemsnittet x af proeveflaskernes faktiske volumen x i ,

3.2.1.2 . gennemsnittet af variationsbredderne R for det faktiske volumen x i hos flaskerne i proeven .

3.2.2 . Man beregner :

3.2.2.1 . oevre specifikationsgraense T x : summen af det ved paaskrift anfoerte volumen og den maksimalt tilladte tolerance , der svarer til dette volumen .

3.2.2.2 . nedre specifikationsgraense T i : forskellen mellem det ved paaskrift anfoerte volumen og den maksimalt tilladte tolerance , der svarer til dette volumen .

3.2.3 . Kriterium for godkendelse :

Partiet erklaeres at vaere i overensstemmelse med direktivet , hvis tallene x og R samtidig opfylder foelgende tre uligheder :

x + k' * R * T s

x - k' * R * T i

R * F' ( T s - T i )

med k' = 0,668

og F' = 0,628 .

3.2.4 . Beregning af gennemsnittet x og af den gennemsnitlige variationsbredde R hos de 40 maaleflasker , der udgoer proeven .

3.2.4.1 . For at udlede x beregner man :

- summen af de 40 maalinger af det faktiske volumen x i : S x i

- gennemsnittet af disse 40 maalinger : x = S x i/40

3.2.4.2 . For at udlede R :

Proeven inddeles i 8 underproever a 5 maaleflasker udtaget i kronologisk orden :

Man beregner :

- variationsbredden af hver af disse underproever , d.v.s . forskellen mellem det faktiske volumen i den stoerste og den mindste af de 5 flasker i underproeven : man faar saaledes 8 variationsbredder R1 ;

R2 ; ... R8 .

- summen af variationsbredderne i de 8 underproever :

S R i = R1 + R2 + ... + R8

Deraf den gennemsnitlige variationsbredde R : R = S R i/8

Top