Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31974L0409

Rådets direktiv 74/409/EØF af 22. juli 1974 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedrørende honning

OJ L 221, 12.8.1974, p. 10–14 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 011 P. 34 - 38
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 24 - 28
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 24 - 28
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 004 P. 51 - 55
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 004 P. 51 - 55

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2003; ophævet ved 32001L0110

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1974/409/oj

31974L0409

Rådets direktiv 74/409/EØF af 22. juli 1974 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedrørende honning

EF-Tidende nr. L 221 af 12/08/1974 s. 0010 - 0014
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 4 s. 0051
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 11 s. 0034
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 4 s. 0051
den spanske specialudgave: Kapitel 13 bind 4 s. 0024
den portugisiske specialudgave: Kapitel 13 bind 4 s. 0024


++++

RAADETS DIREKTIV

af 22 . juli 1974

om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedroerende honning

( 74/409/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artiklerne 43 og 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet , og

ud fra foelgende betragtninger :

Medlemsstaternes administrativ eller ved lov fastsatte bestemmelser definerer begrebet honning , bestemmer de forskellige sorter , og fastsaetter deres kendetegn , samt den paskrift , med hvilken emballagen eller etiketterne skal maerkes ;

de nuvaerende forskelle mellem lovgivningerne hindrer den fri omsaetning af dette produkt og kan skabe ulige konkurrencevilkaar ;

det er derfor noedvendigt paa faellesskabsplan at definere begrebet honning , at fastsaette de forskellige sorter , der kan bringes i handelen under passende betegnelser , at fastsaette de almindelige og saerlige sammensaetningskendetegn og at bestemme de vigtigste etiketpaaskrifter ;

fastlaeggelse af de naermere bestemmelser om den udtagning af proever og om de analysemetoder , der er noedvendige for kontrol med honningens sammensaetning og kendetegn , er gennemfoerelsesforanstaltninger af teknisk art , og vedtagelsen heraf boer overlades til Kommission med det formaal at forenkle og fremskynde proceduren ;

i alle tilfaelde hvor Raadet giver Kommissionen befoejelse til at gennemfoere bestemmelser paa levnedsmiddelomraadet , boer der fastsaettes en fremgangsmaade , som skaber et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen i Det staaende Levnedsmiddeludvalg nedsat ved Raadets afgoerelse 69/414/EOEF af 13 . november 1969 ( 1 ) ;

artikel 3 i dette direktiv indeholder forbud mod at anvende betegnelsen " honning " for produkter , der ikke svarer til den i artikel 1 , stk . 1 , fastsatte definition ; omgaende anvendelse af forbudet kunne dog fremkalde forstyrrelser paa markeder , hvor udtrykket " Kunsthoning " eller " Kunsthonning " er anerkendt af den hidtidige nationale lovgivning til at betegne et produkt , der ikke er honning , og der boer herefter fastsaettes en passende overgangsperiode for at muliggoere de noedvendige tilpasninger ;

indtil der vedtages almindelige faellesskabsregler om etikettering af levnedsmidler , boer visse nationale bestemmelser opretholdes i en overgangsperiode ;

paa visse medlemsstaters markeder findes der for oejeblikket honning med forskellige analytiske kendetegn , og det synes vanskeligt at anvende samtlige de kriterier , der er fastsat i bilaget til dette direktiv , paa denne honning , men en dyberegaaende undersoegelse burde goer * det muligt at tage dette problem op til fornyet overvejelse senere -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

1 . Ved honning forstaas i dette direktiv det levnedsmiddel , der frembringers af honningbier paa grundlag af blomsternektar eller udsvedning , som hidroerer fra planternes levende dele , eller som findes herpaa , og som bierne opsuger , omdanner , blander med egne saerlige stoffer og oplager og lader modne i bistadets honningtavler . Dette levnedsmiddel kan vaere flydende , fast eller krystalliseret .

2 . De vigtigste honningsorter er foelgende :

a ) efter oprindelse

blomsterhonning :

honning , som hovedsagelig hidroerer fra blomster

honningdug :

honning , som hovedsagelig hidroerer fra udsvedning fra planters levende dele eller som findes herpaa ; farven varierer fra lysebrun eller groenligbrun til naesten sort ;

b ) efter udvindingsmaade

honning i tavler :

honning , der er oplagret af bierne i forseglede tavleceller , som de selv kort foer har bygget , som ikke indeholder bilarver , og som saelges i tavler , hele eller delte

honning med stykker af honningtavler :

honning , der indeholder et eller flere stykker honning i honningtavler

afdryppet honning :

honning , der er udvundet ved afdrypning af de ikke forseglede tavler uden bilarver

slynget honning :

honning , der er udvundet ved slyngning af de ikke forseglede tavler uden bilarver

presset honning :

honning , der er udvundet ved presning af tavler , der ikke indeholder bilarver , uden varme eller ved svag varme .

Artikel 2

Medlemsstaterne traeffer alle egnede foranstaltninger med henblik paa kun at bringe honning i handelen , hvis den opfylder de definitioner og regler , der er fastsat i dette direktiv og i bilaget .

Artikel 3

1 . Benaevnelsen " honning " er forbeholdt det i artikel 1 , stk . 1 , definerede produkt og skal anvendes i handelen til betegnelse af dette produkt med forbehold af de i artikel 7 , stk . 1 , litra a ) og stk . 2 fastsatte bestemmelser .

2 . De i artikel 1 , stk . 2 , naevnte betegnelser er for beholdt de der definerede produkter .

Artikel 4

Uanset artikel 3 , stk . 1 , kan benaevnelserne " Kunsthonning " og " Kunsthonig " fortsat anvendes i henholdsvis Danmark og Tyskland i et tidsrum af 5 aar fra meddelelsen af dette direktiv til betegnelse af et andet produkt end honning i overensstemmelse med de nationale bestemmelser for dette produkt , som gaelder paa tidspunktet for meddelelsen af dette direktiv .

Artikel 5

Intet andet produkt end honning maa tilsaettes honning , der bringes i handelen som honning .

Artikel 6

1 . Naar honningen bringes i handelen skal den vaere i overensstemmelse med de i bilaget anfoerte sammensaetningskendetegn .

Medlemsstaterne kan imidlertid , uanset stk . 2 , andet led , i naevnte bilag for deres omraade give tilladelse til

a ) handel med lynghonning , hvis vandindhold hoejst udgoer 25 % , saafremt dette indhold skyldes naturlige produktionsbetingelser ,

b ) handel med " bagerhonning " eller " industrihonning " , hvis vandindhold hoejst udgoer 25 % , saafremt dette indhold skyldes naturlige produktionsbetingelser .

2 . Endvidere

a ) skal honning saa vidt muligt vaere fri for uvedkommende organiske eller uorganiske stoffer , f.eks . skimmel , insekter og insektdele , aeg , larver eller sandkorn , naar den markedsfoeres som saadan , eller naar den anvendes i et produkt , der er bestemt til menneskefoede ;

b ) maa honningen ikke

i ) have fremmed smag eller lugt ;

ii ) vaere begyndt at gaere ;

iii ) have vaeret saa staerkt opvarmet , at dens naturlige enzymer er blevet oedelagte eller betydeligt svaekkede ;

iv ) have en kunstigt aendret surhedsgrad .

c ) honningen maa under ingen omstaendigheder indeholde stoffer i en saadan maengde , at de kan udgoere en fare for den menneskelige sundhed .

3 . Uanset stk . 1 og 2 kan en honning bringes i handelen under betegnelsen " bagerhonning " eller " industrihonning " , selv om den er egnet til menneskefoede , hvis

a ) den ikke opfylder de i stk . 2 , litra b ) , i ) , ii ) , iii ) , eller

b ) det diastatiske indeks og indholdet af hydroxymethylfurfural ikke svarer til de i bilaget fastsatte kendetegn .

I det under litra b ) naevnte tilfaelde kan en medlemsstat dog undlade at goere denne betegnelse obligatorisk og tillade betegnelsen " honning " . Inden for en frist paa fem ar fra meddelelsen af dette direktiv udsteder Raadet paa forslag af Kommissionen bestemmelser med henblik paa indfoerelse af ensartede forskrifter for hele Faellesskabet .

Artikel 7

1 . Kun nedenstaaende paaskrifter , der skal vaere synlige , klart laeselige og uudslettelige , skal obligatorisk anfoeres paa emballager , beholdere eller etiketter for honning :

a ) betegnelsen " honning " eller en af de i artikel 1 , stk . 2 , anfoerte betegnelser ; dog skal " honning i tavler " og " honning med stykker af honning i honningtavler " betegnes som saadan ; i de i artikel 6 , stk . 1 , afsnit 2 , litra b ) og stk . 3 , afsnit 1 , omhandlede tilfaelde skal produktets betegnelse vaere " bagerhonning " eller " industrihonning " ;

b ) nettovaegten udtrykt i gram eller kilogram ;

c ) navn eller firmanavn samt adresse eller hovedkontor for producenten eller pakkevirksomheden , eller for en saelger , der er etableret inden for Faellesskabet .

2 . Medlemsstaterne kan paa deres omraade goere betegnelsen " honningdug " obligatorisk for en honning , som i overvejende grad bestaar af honningdug , som besidder dennes organoleptiske , fysisk-kemiske og mikroskopiske kendetegn , og for hvilken der ikke er anfoert en saerlig planteoprindelse som f.eks . " fyrrehonning " .

3 . Uanset stk . 1 kan medlemsstaterne opretholde de nationale bestemmelser , der foreskriver angivelse af oprindelsesland ; denne angivelse kan dog ikke laengere kraeves for honning , der har oprindelse i Faellesskabet .

4 . Betegnelsen " honning " , jfr . stk . 1 , litra a ) , eller en af de i artikel 1 , stk . 2 , naevnte betegnelser kan blandt andet suppleres med

a ) en angivelse , som angaar blomster - eller plateoprindelsen , hvis produktet i overvejende grad har den angivne oprindelse og er i besiddelse af dennes organoleptiske , fysisk-kemiske og mikroskopiske kendetegn ;

b ) et navn paa et distrikt eller omraade eller et topografisk navn , hvis produktet udelukkende hidroerer fra det angivne sted ;

5 . Dersom honningen er pakket i emballager eller beholdere med en nettovaegt paa 10 kg eller derover og ikke bringes i detailhandelen , maa de i stk . 1 , litra b ) og c ) , naevnte angivelser kun vaere anfoert i ledsagedokumenterne .

6 . Medlemsstaterne afholder sig fra , ud over det i stk . 1 fastatte , at traeffe naermere bestemmelse om , hvorledes de i naevnte stykke foreskrevne angivelser skal foretages . Medlemsstaterne kan dog forbyde handel med honning paa deres omraade , saafremt de i stk . 1 , litra a ) , fastsatte paaskrifter ikke findes paa det eller de nationale sprog paa emballagen eller beholderen .

7 . Indtil udloebet af den overgangsperiode , i hvilken anvendelsen af maleenheder efter det engelske system , jfr . bilag II til Raadets direktiv 71/354/EOEF af 18 . oktober 1971 om maaleenhederne ( 2 ) , godtages i Faellesskabet , kan medlemsstaterne foreskrive , at vaegten ligeledes skal udtrykkes i maaleenheder efter det engelske system .

8 . Stk . 1 - 7 anvendes med forbehold af kommende faellesskabsbestemmelser vedroerende etikettering .

Artikel 8

1 . Medlemsstaterne traeffer alle egnede foranstaltninger , med henblik paa at handel med de i artikel 1 omhandlede produkter , der er i overensstemmelse med de definitioner og regler , som er fastsat i dette direktiv og dets bilag I , ikke haemmes af anvendelse af ikke-harmoniserede nationale bestemmelser om sammensaetning , fabrikationskendetegn , pakning og etikettering af disse produkter eller naeringsmidler i al almindelighed .

2 . Stk . 1 finder ikke anvendelse paa ikke-harmoniserede bestemmelser , der er begrundet i hensyn til

- beskyttelse af den offentlige sundhed ,

- bekaempelse af svigagtige forhold , under forudsaetning af at disse bestemmelser ikke vil kunne haemme anvendelsen af de i dette direktiv fastsatte definitioner og regler ,

- beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret , angivelse af afsendelsessted , oprindelsesbetegnelse og bekaempelse af illoyal konkurrence .

Artikel 9

De naermere regler om udtagning af proever og de analysemetoder , der er noedvendige for kontrol med honningens sammensaetning og kendetegn , fastsaettes efter den i artikel 10 fastsatte fremgangsmaade .

Artikel 10

1 . Naar der henvises til den fremgangsmaade , der er fastsat i denne artikel , indbringer formanden sagen for Det staaende Levnedsmiddeludvalg , der er nedsat ved Raadets afgoerelse af 13 . november 1969 , herefter benaevnt " Udvalget " , enten paa formandens initiativ eller paa begaering af en medlemsstats repraesentant .

2 . Kommissionens repraesentant forelaegger Udvalget et udkast til de foranstaltninger , der skal traeffes . Udvalget afgiver udtalelse om dette udkast inden for en frist , som formanden kan fastsaette , under hensyn til hvor meget det forelagte spoergsmaal haster . Udtalelsen vedtages med et flertal paa 41 stemmer , idet medlemsstaternes stemmer tildeles den vaegt , der er fastsat i traktatens artikel 148 , stk . 2 ; formanden deltager ikke i afstemningen .

3 . a ) Kommissionen vedtager de paataenkte foranstaltninger , naar de er i overensstemmelse med Udvalgets udtalelse ;

b ) naar de paataenkte foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med Udvalgets udtalelse , eller ved manglende udtalelse , forelaegger Kommissionen omgaaende Raadet et forslag om de foranstaltninger , der skal traeffes . Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal ;

c ) saafremt Raadet ikke har truffet afgoerelse inden udloebet af en frist paa tre maaneder fra det tidspunkt , hvor det har faaet sagen forelagt , vedtages de foreslaaede foranstaltninger af Kommissionen .

Artikel 11

Artikel 10 finder anvendelse i en periode paa atten maaneder fra den dato at regne , paa hvilken sagen foerste gang er blevet indbragt for Udvalget i medfoer af artikel 10 , stk . 1 .

Artikel 12

Dette direktiv beroerer ikke de nationale bestemmelser om den vaegtskala , efter hvilken honningen maa bringes i handelen ; Raadets udsteder paa forslag fra Kommissionen foer den 1 . januar 1979 de faellesskabsbestemmelser , der skal anvendes paa dette omraade .

Artikel 13

Dette direktiv finder ikke anvendelse paa produkter , som er bestemt til udfoersel fra Faellesskabet .

Artikel 14

Inden for en frist paa et aar efter meddelelsen af dette direktiv aendrer medlemsstaterne om fornoedent deres lovgivning for at efterkomme bestemmelserne i dette direktiv og underretter omgaaende Kommissionen herom . Den saaledes aendrede lovgivning anvendes paa produkter , der bringes i handelen i medlemsstaterne to aar efter denne meddelelse .

Artikel 15

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 22 . juli 1974 .

Paa Raadets vegne

J . SAUVAGNARGUES

Formand

( 1 ) EFT nr . L 291 af 19 . 11 . 1969 , s . 9 .

( 2 ) EFT nr . L 243 af 29 . 10 . 1971 , s . 29 .

BILAG

KENDETEGN FOR SAMMENSAETNING AF HONNING

1 . Tydeligt indhold af reducerende sukker , udtrykt i invertsukker

- blomsterhonning * ikke under 65 % *

- honningdug , ren eller blandet med blomsterhonning * ikke under 60 % *

2 . Vandindhold

- i almindelighed * ikke over 21 % *

- lynghonning ( Calluna ) og kloeverhonning ( trifolium sp . ) * ikke over 23 % *

3 . Tydeligt indhold af saccharose

- i almindelighed * ikke over 5 % *

- honningdug , ren eller blandet med blomsterhonning , acacie - , lavendel - og Banksia menziesiihonning * ikke over 10 % *

4 . Indhold af ikke-vandoploeselige stoffer ( askeindhold )

- i almindelighed * ikke over 0,1 % *

- presset honning * ikke over 0,5 % *

5 . Indhold af mineralske stoffer ( askeindhold )

- i almindelighed * ikke over 0,6 % *

- honningdug , ren eller blandet med blomsterhonning * ikke over 1 % *

6 . Indhold af frie syrer * ikke over 40 milliaekvivalenter pr . kg *

7 . Diastatisk indeks og indhold af hydroxymethylfurfural ( HMF ) - bestemt efter behandling og blanding

a ) diastatisk indeks ( Schade-skalaen )

- i almindelighed * ikke under 8 *

- honning med lavt naturligt enzymindhold ( f.eks . citrushonning ) og et HMF-indhold paa ikke over 15 mg/kg * ikke under 3 *

b ) HMF * ikke over 40 mg/kg ( med forbehold af litra a ) , andet led ) .

Top