EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31973L0239

Rådets første direktiv 73/239/EØF af 24. juli 1973 om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til udøvelse af direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring

OJ L 228, 16.8.1973, p. 3–19 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 157 - 173
Spanish special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 143 - 157
Portuguese special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 143 - 157
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 001 P. 146 - 159
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 001 P. 146 - 159
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 14 - 30
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 14 - 30
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 14 - 30
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 14 - 30
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 14 - 30
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 14 - 30
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 14 - 30
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 14 - 30
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 14 - 30
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 14 - 30
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 14 - 30
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 010 P. 3 - 19

In force. Latest consolidated version: 01/11/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1973/239/oj

31973L0239

Rådets første direktiv 73/239/EØF af 24. juli 1973 om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til udøvelse af direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring

EF-Tidende nr. L 228 af 16/08/1973 s. 0003 - 0019
den finske specialudgave: kapitel 6 bind 1 s. 0146
den græske specialudgave: Kapitel 06 bind 1 s. 0157
den svenske specialudgave: kapitel 6 bind 1 s. 0146
den spanske specialudgave: Kapitel 06 bind 1 s. 0143
den portugisiske specialudgave: Kapitel 06 bind 1 s. 0143


++++

RAADETS FOERSTE DIREKTIV

af 24 . juli 1973

om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til udoevelse af direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring

( 73/239/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 57 , stk . 2 ,

under henvisning til den almindelige plan om ophaevelse af begraensninger i etableringsfriheden ( 1 ) , saerlig afsnit IV C ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 3 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

I medfoer af forannaevnte almindelige plan er ophaevelse af begraensninger ved oprettelse af agenturer og filialer for saa vidt angaar virksomheder , der driver direkte forsikring , undergivet samordningen af betingelserne for adgang til og udoevelse af saadan virksomhed ; denne samordning skal i foerste omgang gennemfoeres for direkte forsikring bortset fra livsforsikring ;

for at lette adgangen til og udoevelsen af disse former for forsikringsvirksomhed er det vigtigt at fjerne visse forskelle i de nationale lovgivninger vedroerende tilsyn ; for at naa dette maal , samtidig med at der garanteres de sikrede og tredjemaend i alle medlemsstaterne en tilstraekkelig beskyttelse , boer navnlig de bestemmelser samordnes , der vedroerer de finansielle garantier , som kraeves af forsikringsvirksomheder ;

det er noedvendigt at risici klassificeres inden for forsikringsklasser navnlig for at bestemme , hvilke former for virksomhed , der er genstand for en obligatorisk tilladelse , samt stoerrelsen af den minimumsgarantifond , der fastsaettes for den paagaeldende forsikringsklasse ;

visse gensidige forsikringsselskaber boer udelukkes fra dette direktivs anvendelsesomraade , da de paa grund af deres juridiske status opfylder visse sikkerhedsbetingelser og frembyder saerlige finansielle garantier ; endvidere vil det vaere hensigtsmaessigt i flere medlemsstater at udelukke bestemte organer , hvis virksomhed kun omfatter et meget snaevert felt , og som vedtaegtsmaessigt er begraenset til et bestemt omraade eller til bestemte personer ;

de forskellige lovgivninger indeholder forskellige regler for samtidig udoevelse af sygeforsikring , kredit - og kautionsforsikring samt retshjaelpsforsikring med forskelle saavel mellem lovgivningerne indbyrdes som i forhold til andre forsikringsklasser ; opretholdelsen af disse forskelle efter ophaevelse af begraensninger i etableringsretten inden for forsikringsklasserne bortset fra livsforsikring vil fortsat laegge hindringer i vejen for etableringsfriheden ; dette problem maa loeses inden for rammerne af en senere samordning , der skal gennemfoeres i en forholdsvis naer fremtid ;

i hver medlemsstat maa tilsynet udvides til at omfatte alle de forsikringsklasser , der er omfattet af dette direktiv ; dette tilsyn er kun muligt , hvis disse former for virksomhed undergives en administrativ tilladelse ; betingelserne for meddelelse og tilbagekaldelse af denne tilladelse maa derfor fastsaettes naermere ; det er noedvendigt at indfoere adgang til domstolsproevelse af beslutninger om afslag eller tilbagekaldelse ;

de saakaldte transportfors * ger under numrene 4 , 5 , 6 , 7 og 12 i punkt A i bilaget og kreditforsikringerne under numrene 14 og 15 i punkt A i bilaget boer undergives en smidigere ordning paa grund af bestandige svingninger inden for vare - og kredittransaktioner ;

udarbejdelsen af en faelles metode til beregning af de tekniske reserver er for tiden genstand for en undersoegelse paa faellesskabsplan ; det synes derfor formaalstjenligt at udskyde gennemfoerelse af samordningen paa dette omraade samt spoergsmaal om fastsaettelse af anbringelsesmaader og om vaerdiansaettelse af aktiverne til senere direktiver ;

det er noedvendigt at forsikringsvirksomhederne ud over tekniske reserver , der er tilstraekkelige til at opfylde indgaaede forpligtelser , raader over en supplerende reserve , en saakaldt solvensmargin , i form af frie midler , for at kunne imoedegaa svingninger i virksomheden ; for i den forbindelse at sikre , at de paalagte forpligtelser fastsaettes paa grundlag af objektive kriterier , der giver virksomheder af samme stoerrelse de samme konkurrencevilkaar , boer det bestemmes , at denne margin dels skal staa i forhold til virksomhedens samlede omsaetning og dels skal fastsaettes paa grundlag af to sikkerhedsindicier , hvoraf det ene bygger paa praemierne , det andet paa skaderne ;

det er noedvendigt at kraeve en minimumsgarantifond , hvis stoerrelse fastsaettes paa grundlag af risikoens betydning inden for de paagaeldende forsikringsklasser , dels for at sikre , at virksomhederne allerede ved deres stiftelse raader over tilstraekkelige midler , dels for at garantere , at solvensmarginen i inter tilfaelde under udoevelse af virksomheden falder under et sikkerhedsminimum ;

det er noedvendigt at fastsaette foranstaltninger for det tilfaelde , at virksomhedens finansielle situation skulle udvikle sig saaledes , at det bliver vanskeligt for den at opfylde sine forpligtelser ;

de samordnede regler for udoevelse af direkte forsikringsvirksomhed i Faellesskabet skal principielt finde anvendelse paa alle de virksomheder , der goer sig gaeldende paa markedet , og altsaa ligeledes paa agenturer og filialer af virksomheder , hvis vedtaegtsmaessige hjemsted ligger uden for Faellesskabet ; for saa vidt angaar tilsynsbestemmelserne boer der dog fastsaettes saerlige regler for disse agenturer og filialer , da midlerne i de virksomheder hvortil de hoerer , befinder sig uden for Faellesskabet ;

der boer imidlertid aabnes mulighed for en lempelse af disse saerlige betingelser uden dog at fravige det princip , at disse virksomheders agenturer og filialer ikke maa behandles mere gunstigt end Faellesskabets virksomheder ;

visse overgangsbestemmelser er paakraevet for at goere det muligt navnlig for bestaaende smaa og mellemstore virksomheder at tilpasse sig de forskrifter , der skal udstedes af medlemsstaterne til gennemfoerelse af dette direktiv med forbehold af artikel 53 i traktaten ;

det er vigtigt , at den ensartede anvendelse af de samordnede regler sikres , og med henblik herpaa at forudse et snaevert samarbejde paa dette omraade mellem Kommissionen og medlemsstaterne ,

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Afsnit I - Almindelige bestemmelser

Artikel 1

Dette direktiv vedroerer adgang til og udoevelse af selvstaendig direkte forsikringsvirksomhed udoevet gennem forsikringsvirksomheder , der er etableret i en medlemsstat , eller som oensker at etablere sig i en medlemsstat , inden for de i bilaget til dette direktiv fastsatte klasser .

Artikel 2

Dette direktiv vedroerer ikke :

1 . Foelgende forsikringer :

a ) livsforsikring , d.v.s . navnlig livsbetinget kapitalforsikring , ophoerende eller livsvarig livsforsikring , livsforsikring med udbetaling i levende live , livsforsikring med tilbagebetaling af praemier , tontiner , forsikring betalbar ved aegteskab og forsikring betalbar ved foedsel ;

b ) livrente :

c ) livsforsikringsselskabernes accessoriske forsikringer , d.v.s . forsikring mod legemsbeskadigelse herunder uarbejdsdygtighed , forsikring mod doedsfald som foelge af ulykkestilfaelde forsikring mod invaliditet som foelge af ulykkestilfaelde eller sygdom , saafremt disse forskellige forsikringer tegnes accessorisk til livsforsikring ;

d ) forsikringer , der er omfattet af en lovbestemt social sikringsordning ;

e ) forsikring , der praktiseres i Irland og Det forenede Kongerige under betegnelsen sygeforsikring , og som indgaas for en lang periode og er uopsigelig ( " permanent health insurance not subject to cancellation " ) .

2 . Foelgende former for virksomhed :

a ) kapitalisationsvirksomhed , saaledes som denne er naermere fastlagt i de enkelte medlemsstaters lovgivning ;

b ) virksomhed , der udoeves af forsoergelses - og understoettelsesorganer , hvis ydelsen varierer efter de disponible midler , medens medlemsbidraget udgoer et fast beloeb ;

c ) virksomhed , der udoeves af en organisation , der ikke har status som juridisk person , og hvis formaal er gensidig sikring af dens medlemmer uden betaling af praemier og uden oprettelse af tekniske reserver ;

d ) indtil den senere samordning , der skal gennemfoeres inden en frist paa fire aar efter dette direktivs bekendtgoerelse , eksportkreditforsikringsvirksomhed for statens regning eller med statsstoette .

Artikel 3

1 . Dette direktiv vedroerer ikke de gensidige forsikringsselskaber , der opfylder samtlige foelgende betingelser :

- vedtaegterne giver mulighed for opkraevning af ekstrabidrag eller nedsaettelse af ydelserne ,

- virksomheden omfatter ikke ansvarsforsikring - med mindre denne udgoer en accessorisk sikring i henhold til punkt C i bilaget - samt kreditforsikring og kaution ,

- den aarlige praemieindtaegt , der opkraeves i forbindelse med virksomhed , som omfattes af dette direktiv , onverstiger ikke 1 million regningsenheder ,

- mindst halvdelen af de praemier , der opkraeves i forbindelse med virksomhed , som omfattes af dette direktiv , stammer fra fysiske personer , der er deltagere i det gensidige forsikringsselskab .

2 . Endvidere vedroerer dette direktiv ikke gensidige forsikringsselskaber , som med en anden virksomhed af samme art har indgaaet en aftale , der omfatter fuld genforsikring af de forsikringskontrakter , som de indgaar , eller indebaerer det overtagende selskabs indtraeden i det overdragende selskabs sted ved opfyldelsen af forpligtelser i henhold til de naevnte kontrakter .

I saa fald er det overtagende forsikringsselskab dog omfattet af dette direktiv .

Artikel 4

Saafremt deres vedtaegsmaessige kompetence ikke aendres , vedroerer dette direktiv ikke :

a ) i Tyskland

- foelgende offentligretlige organer med monopol ( Monopolanstalten ) :

1 . Badische Gebaeudeversicherungsanstalt , Karlsruhe

2 . Bayerische Landesbrandversicherungsanstalt , Muenchen

3 . Bayerische Landestierversicherungsanstalt , Schlachtviehversicherung , Muenchen

4 . Braunschweigische Landesbrandversicherungsanstalt , Braunschweig

5 . Hamburger Feuerkasse , Hamburg

6 . Hessische Brandversicherungsanstalt ( Hessische Brandversicherungskammer ) , Darmstadt

7 . Hessische Brandversicherungsanstalt , Kassel

8 . Hohenzollernsche Feuerversicherungsanstalt , Sigmaringen

9 . Lippische Landesbrandversiel erungsanstalt , Detmold

10 . Nassauische Brandversicherungsanstalt , Wiesbaden

11 . Oldenburgische Landesbrandkasse , Oldenburg

12 . Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse , Aurich

13 . Feuersozietaet Berlin , Berlin

14 . Wuerttembergische Gebaeudebrandversicherungsanstalt , Stuttgart .

Den territoriale kompetence anses dog ikke som aendret i tilfaelde af en sammenslutning af disse organer , naar det nye organ bevarer de sammensluttede organers territoriale kompetence ; ligeledes anses kompetencen med hensyn til klasserne ikke som aendret , saafremt et af disse organer for det samme omraade overtager en eller flere klasser fra et af de omhandlede organer .

- foelgende halvstatslige organer :

1 . Postbeamtenkrankenkasse

2 . Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten ;

b ) i Frankrig

foelgende organer :

1 . Caisse départementale des Incendiés des Ardennes

2 . Caisse départementale des Incendiés de la Côte d'Or

3 . Caisse departementale des Incendies de la Marne

4 . Caisse départementale des Incendiés de la Mause

5 . Caisse départementale des Incendiés de la Somme

6 . Caisse départementale Grêle du Gers

7 . Caisse départementale Grêle de l'Hérault ;

c ) i Irland

Voluntary Health Insurance Board ;

d ) i Italien

la Cassa di Previdenza per l'assicurazione degli sportivi ( Sportass ) .

e ) i Det forenede Kongerige

the Crown Agents .

Artikel 5

I dette direktiv forstaas ved :

a ) regningsenhed : den i artikel 4 i vedtaegterne for Den europaeiske Investeringsbank fastsatte enhed ;

b ) kongruens : daekning af forpligtelser , der kan kraeves opfyldt i en bestemt valuta ved aktiver , der lyder paa , eller som kan realiseres i denne samme valuta ;

c ) aktivernes lokalisering : tilstedevaerelse af roerlige eller faste aktiver inden for en medlemsstat dog uden krav om deponering af roerlige aktiver og uden restriktive foranstaltninger med hensyn til faste aktiver saasom tinglysning af panterettigheder . De aktiver , der bestaar i fordringer , anses som lokaliseret i den medlemsstat , hvor de kan indfries .

Afsnit II - Regler for virksomheder med vedtaegtsmaessigt hjemsted inden for Faellesskabet

Afdeling A : Betingelser for adgang til forsikringsvirksomhed

Artikel 6

1 . Hver medlemsstat goer adgang til direkte forsikringsvirksomhed paa sit omraade afhaengig af en administrativ tilladelse .

2 . Ansoegning om denne tilladelse skal indgives til den kompetente myndighed i den paagaeldende medlemsstat af :

a ) den virksomhed , der opretter sit vedtaegtsmaessige hjemsted paa denne stats omraade ,

b ) den virksomhed , hvis vedtaegtsmaessige hjemsted befinder sig i en anden medlemsstat , og som aabner en filial eller et agentur paa den paagaeldende medlemsstats omraade ,

c ) den virksomhed , som efter at have modtaget den under litra a ) eller b ) omhandlede tilladelse udstraekker sin virksomhed paa denne stats omraade til andre forsikringsklasser ,

d ) den virksomhed , der i overensstemmelse med artikel 7 , stk . 1 , har opnaaet tilladelse for en del af den paagaeldende stats omraade , og som udstraekker sin virksomhed ud over dette omraade .

3 . Medlemsstaterne maa ikke goere denne tilladelse betinget af et depot eller en sikkerhedsstillelse .

Artikel 7

1 . Tilladelsen gaelder for den paagaeldende medlemsstats samlede omraade , medmindre ansoegeren kun anmoder om at udoeve virksomhed paa en del af den paagaeldende stats omraade , i det omfang den nationale lovgivning aabner mulighed herfor .

2 . Tilladelsen gives saerskilt for hver forsikringsklasse . Den omfatter hele den paagaeldende klasse , medmindre ansoegeren kun oensker at daekke en del af de risici , der i henhold til punkt A i bilaget hoerer under denne klasse .

a ) Hver medlemsstat har dog mulighed for at meddele tilladelse for de grupper af klasser , der er anfoert under punkt B i bilaget , idet tilladelsen gives den deri fastsatte tilsvarende benaevnelse .

b ) Den tilladelse , der gives for en klasse eller for en gruppe af klasser omfatter ligeledes daekning af de under en anden klasse hoerende accessoriske risici , saafremt de under punkt C i bilaget fastsatte betingelser er opfyldt .

c ) Indtil den senere samordning , der finder sted inden for en frist af fire aar efter meddelelse af dette direktiv , kan forbundsrepublikken Tyskland opretholde forbudet mod , at sygeforsikring , kredit - og kautionsforsikring eller retshjaelpsforsikring udoeves sideloebende eller samtidig med andre klasser paa dens omraade .

Artikel 8

1 . Hver medlemsstat kraever , at de virksomheder , der oprettes paa dens omraade , og som ansoeger om godkendelse :

a ) antager en af foelgende former :

- for kongeriget Belgien :

" société anonyme " / " naamloze vennootschap " , " société en commandite par actions " / " vennootschap bij wijze van geldschieting op aandelen " , " association d'assurance mutuelle " / " onderlinge verzekeringsmaatschappij " , " société coopérative " / " cooeperatieve vennootschap " ,

- for kongeriget Danmark :

" aktieselskaber " , " gensidige selskaber " ,

- for forbundsrepublikken Tyskland :

" Aktiengesellschaft " , " Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit " , Oeffentlich-rechtliches Wettbewerbs-Versicherungsunternehmen " ,

- for Den franske Republik :

" société anonyme " , " société à forme mutuelle " , " mutuelle " , " union de mutuelles " ,

- for Irland :

" incorperated companies limited by shares or by guarantee or unlimited " ,

- for Den italienske Republik :

" società per azioni " , " società cooperativa " , " mutua di assicurazione " ,

- for storhertugdoemmet Luxembourg :

" société anonyme " , " société en commandite par actions " , " association d'assurances mutuelles " , " société coopérative " ,

- for kongeriget Nederlandene :

" naamloze vernnootschap " , " onderlinge waarborgsmaatschappij " , " cooeperatieve vereniging " ,

- for Det forenede Kongerige :

" incorperated companies limited by shares or by guarantee or unlimited " , " societies registered under the industrial and provident societies acts " , " societies registered under the friendly societies act " , sammenslutningen af forsikringsgivere kaldet Lloyd's .

Endvidere kan medlemsstaterne i givet fald oprette virksomheder af enhver offentligretlig form , naar disse organers formaal er udoevelse af forsikringsvirksomhed paa samme vilkaar som privatretlige virksomheder ;

b ) begraenser deres formaal til forsikringsvirksomhed og dermed direkte forbundne forretninger med udelukkelse af enhver anden erhvervsmaessig virksomhed ,

c ) fremlaegger en driftsplan i overensstemmelse med artikel 9 ,

d ) raader over den i artikel 17 , stk . 2 , fastsatte minimumsgarantifond .

2 . Den virksomhed , der ansoeger om tilladelse til udvidelse af virksomheden til andre klasser eller , i det i artikel 6 , stk . 2 , litra d ) , naevnte tilfaelde , til en anden del af omraadet , skal fremlaegge en driftsplan i overensstemmelse med artikel 9 for saa vidt angaar disse andre klasser eller denne anden del af omraadet .

Den skal endvidere godtgoere , at den raader over den i artikel 16 fastsatte solvensmargin , samt at den , saafremt der i henhold til artikel 17 , stk . 2 , for disse andre klasser kraeves en stoerre minimumsgarantifond end tidligere , er i besiddelse af dette minimum .

3 . Den nuvaerende samordning er ikke til hinder for medlemsstaternes anvendelse af bestemmelser , der foreskriver krav til bestyrelsesmedlemmernes faglige kvalifikationer samt godkendelse af vedtaegterne , de almindelige og specielle forsikringsbetingelser i policerne , tariffer og alt andet materiale , der er noedvendigt for den normale gennemfoerelse af tilsynet .

4 . De ovennaevnte bestemmelser kan ikke foreskrive , at ansoegningen om tilladelse behandles under hensyntagen til markedets oekonomiske behov .

Artikel 9

Den i artikel 8 , stk . 1 , litra c ) , naevnte driftsplan skal indeholde angivelser eller dokumentation vedroerende :

a ) arten af de risici som virksomheden har til hensigt at daekke ; de almindelige og specielle forsikringsbetingelser i de policer , den har til hensigt at benytte ;

b ) de tariffer , som virksomheden har til hensigt at anvende for de enkelte kategorier af dispositioner ;

c ) grundprincipperne for genforsikring ;

d ) sammensaetningen af minimumsgarantifonden ;

e ) de anslaaede omkostninger i forbindelse med opbygningen af administrationen og funktionsnettet samt de dertil bestemte finansielle midler ;

og endvidere for de tre foelgende regnskabsaar :

f ) de anslaaede administrationsomkostninger bortset fra omkostninger i forbindelse med administrationens opbygning , navnlig de loebende almindelige omkostninger og provisioner ;

g ) de anslaaede praemier eller bidrag og skadesudgifter ;

h ) den sandsynlige finansielle stilling ;

i ) de anslaaede finansielle midler , der er bestemt til daekning af forpligtelser og solvensmargin .

De under litra a ) og b ) naevnte angivelser kraeves dog ikke i forbindelse med de under numrene 4 , 5 , 6 , 7 og 12 i punkt A i bilaget anfoerte risici ; heller ikke kraeves de under litra b ) naevnte angivelser i forbindelse med de under numrene 14 og 15 i punkt A i bilaget anfoerte risici . De under litra a ) og b ) naevnte angivelser kraeves ikke i forbindelse med de under nummer 11 i samme punkt anfoerte risici .

Artikel 10

1 . Hver medlemsstat kraever , at en virksomhed , der har sit vedtaegtsmaessige hjemsted paa en anden medlemsstats omraade , og som ansoeger om tilladelse til aabning af et agentur eller en filial :

a ) meddeler sine vedtaegter og listen med bestyrelsesmedlemmerne ;

b ) fremlaegger et certifikat , der er udstedt af de kompetente myndigheder i det land , hvor det vedtaegtsmaessige hjemsted er beliggende , og hvori godtgoerelse inden for hvilke klasser den paagaeldende virksomhed er befoejet til at udoeve virksomhed , og at den raader over minimumsgarantifonden eller , saafremt den er stoerre , over den i henhold til artikel 16 , stk . 3 , beregnede minimumssolvensmargin ; certifikatet skal endvidere angive de risici , som virksomheden faktisk daekker , samt de i artikel 11 , stk . 1 , litra e ) , omhandlede finansielle midler ;

c ) fremlaegger en driftsplan i henhold til artikel 11 ;

d ) udpeger en generalbefuldmaegtiget med bopael og fast opholdssted i vaertslandet , som har tilstraekkelige befoejelser til at forpligte virksomheden over for tredjemand samt til at repraesentere den over for vaertslandets myndigheder og domstole ; saafremt den befuldmaegtigede er en juridisk person , skal denne have sit vedtaegtsmaessige hjemsted i vaertslandet og for sit vedkommende som sin repraesentant udpege en fysisk person , der opfylder de ovennaevnte betingelser . Den udpegede befuldmaegtigede kan kun afvises af en medlemsstat af grunde , der vedroerer hans haerderlighed eller faglige kvalifikationer , under de betingelser , der gaelder for lederne af de virksomheder , der har deres vedtaegtsmaessige hjemsted paa den paagaeldende stats omraade .

Med hensyn til Lloyd's maa eventuelle tvister i vaertslandet , der hidroerer fra indgaaede forpligtelser , ikke for de sikrede medfoere stoerre vanskeligheder , end hvis tvisterne vedroerte virksomheder af saedvanlig type ; med henblik herpaa skal den generalbefuldmaegtigedes kompetence saerligt omfatte befoejelse til i denne egenskab at give moede i retten som sagsoegt med befoejelse til at forpligte de paagaeldende forsikringsgivere i Lloyd's .

2 . Hver medlemsstat kraever , saafremt et agentur eller en filial oensker at udvide sin virksomhed til andre klasser eller - i det i artikel 6 , stk . 2 litra d ) , naevnte tilfaelde - til andre dele af den paagaeldende medlemsstats omraade , at ansoegeren af denne tilladelse fremlaegger en driftsplan i overensstemmelse med artikel 11 og opfylder de i stk . 1 , litra b ) , fastsatte betingelser .

3 . Den nuvaerende samordning er ikke til hinder for medlemsstaternes anvendelse af bestemmelser , som for alle forsikringsvirksomheder foreskriver krav om godkendelse af almindelige og specielle forsikringsbetingelser i policerne , tariffer samt alt andet materiale , der er noedvendigt for den normale udoevelse af tilsynet .

4 . De ovennaevnte bestemmelser kan ikke foreskrive , at ansoegningen om tilladelse behandles under hensyntagen til markedets oekonomiske behov .

Artikel 11

1 . Den i artikel 10 , stk . 1 , litra c ) , naevnte driftsplan for agenturet eller filialen skal indeholde angivelser eller dokumentation vedroerende :

a ) arten af de risici som virksomheden har til hensigt at daekke i vaertslandet ; de almindelige og specielle forsikringsbetingelser i de policer , den har til hensigt at benytte ;

b ) de tariffer , som virksomheden har til hensigt at anvende for de enkelte kategorier af dispositioner ;

c ) grundprincipperne for genforsikring ;

d ) oversigt over virksomhedens solvensmargin som omhandlet i artiklerne 16 og 17 ;

e ) de anslaaede omkostninger i forbindelse med opbygningen af administrationen og funktionsnettet samt de dertil bestemte finansielle midler ;

og endvidere for de tre foerste regnskabsaar ;

f ) de anslaaede administrationsomkostninger ;

g ) de anslaaede praemier eller bidrag og skadesudgifter under hensyn til det nye virkefelt ;

h ) agenturets eller filialens sandsynlige finansielle stilling .

De under litra a ) og b ) naevnte angivelser kraeves dog ikke i forbindelse med de under numrene 4 , 5 , 6 , 7 og 12 i punkt A i bilaget anfoerte risici ; heller ikke kraeves de under litra b ) naevnte angivelser i forbindelse med de under numrene 14 og 15 i punkt A i bilaget anfoerte risici . De under litra a ) og b ) naevnte angivelser kraeves ikke i forbindelse med de under nummer 11 i samme punkt anfoerte risici .

2 . Planen skal vedlaegges status og regnskab over virksomhedens indtaegter og udgifter for hvert af de sidste tre regnskabsaar . Saafremt virksomheden har mindre end tre regnskabsaar , skal den dog kun fremlaegge regnskaberne for de afsluttede regnskabsaar .

Med hensyn til Lloyd's erstattes meddelelsen af status og regnskab over indtaegter og udgifter af forpligtelsen til at fremlaegge det samlede aarsregnskab over forsikringsvirksomheden vedlagt attestation for , at revisorernes bekraeftelse er givet for hver forsikringsgiver og viser , at de forpligtelser , der er opstaaet ved denne virksomhed fuldt ud daekkes af aktiverne . Disse dokumenter skal goere det muligt for tilsynsmyndighederne at opnaa en sammenlignende oversigt over sammenslutningens stilling med hensyn til solvens .

3 . Denne plan fremsendes sammen med bemaerkninger fra de myndigheder , der har til opgave at give tilladelsen til de kompetente myndigheder i det land , hvor det vedtaegtsmaessige hjemsted er beliggende . Sidstnaevnte myndigheder afgiver inden tre maaneder efter modtagelsen af dette materiale udtalelse til foerstnaevnte myndigheder ; saafremt de paagaeldende myndigheder ikke har afgivet udtalelse inden udloebet af denne frist , anses deres udtalelse for positiv .

Artikel 12

Enhver beslutning om afslag skal vaere klart begrundet og skal meddeles den paagaeldende virksomhed .

Hver medlemsstat fastsaetter adgang til domstolsproevelse for enhver beslutning om afslag .

Denne samme adgang til proevelse fastsaettes for det tilfaelde , at de kompetente myndigheder ikke har afgivet udtalelse om ansoegningen om tilladelse inden for en frist af seks maaneder fra datoen for modtagelsen .

Afdeling B : Betingelser for udoevelse af forsikringsvirksomhed

Artikel 13

Medlemsstaterne efterproever i snaevert samarbejde de tilladte virksomheders finansielle situation .

Artikel 14

Tilsynsmyndigheden i den medlemsstat , paa hvis omraade virksomhedens vedtaegtsmaessige hjemsted er beliggende , skal efterproeve denne virksomheds solvens for saa vidt angaar dets samlede virkefelt . Det paahviler tilsynsmyndighederne i de oevrige medlemsstater at give ovennaevnte tilsynsmyndighed alle noedvendige oplysninger for at goere det muligt for denne at gennemfoere den paagaeldende efterproevning .

Artikel 15

1 . Hver medlemsstat , paa hvis omraade et forsikringsforetagende udoever sin virksomhed , palaegger dette at afsaette tilstraekkelige tekniske reserver .

Disse reservers stoerrelse bestemmes efter de af staten fastsatte regler eller i mangel heraf efter den i denne stat gaeldende praksis .

2 . De tekniske reserver skal vaere daekket af aekvivalente og kongruente aktiver , der befinder sig i det land , hvor virksomheden udoeves . Medlemsstaterne kan dog lempe reglerne for aktivernes kongruens og lokalisering .

Luxembourg kan i betragtning af sin saerlige situation opretholde sin ved dette direktivs ikrafttraeden gaeldende garantiordning for de tekniske reserver , indtil samordningen af lovgivningerne vedroerende virksomhedernes likvidation er gennemfoert .

Retsforskrifterne i det land , hvor virksomheden udoeves , fastsaetter aktivernes art og i givet fald , i hvilket omfang det kan tillades , at disse daekker de tekniske reserver , samt reglerne for vurdering af disse aktiver .

3 . Saafremt en medlemsstat tillader , at de tekniske reserver daekkes af fordringer paa reassurandoererne , fastsaetter den den tilladte procentsats . Den kan i saa fald , uanset stk . 2 , ikke stille krav til disse fordringers lokalisering .

4 . Tilsynmyndigheden i den medlemsstat , paa hvis omraade en virksomheds vedtaegtsmaessige hjemsted er beliggende , drager omsorg for , at virksomhedens status til daekning af de tekniske reserver udviser aktiver , der svarer til de forpligtelser , som er indgaaet i alle de lande , hvor den udoever sin virksomhed .

Artikel 16

1 . Hver medlemsstat paalaegger hver virksomhed , hvis vedtaegtsmaessige hjemsted er beliggende paa dens omraade , at oprette en i forhold til deres samlede virksomhed tilstraekkelig solvensmargin .

Solvensmarginen svarer til virksomhedens formue fri for enhver paaregnelig forpligtelse og med fradrag af immaterielle vaerdier . Den omfatter navnlig :

- den indbetalte grundkapital eller for gensidige forsikringsselskaber den faktiske grundfond ;

- halvdelen af den ikke-indbetalte grundkapital eller grundfond , naar den indbetalte del udgoer 25 % af denne kapital eller fond ;

- reserver lovmaessige og frie , der ikke modsvarer forpligtelserne ;

- overfoert overskud ;

- ekstrabidrag , som gensidige og gensidig-lignende selskaber med variable bidrag kan kraeve af deltagerne i loebet af et regnskabsaar , med et beloeb paa indtil halvdelen af forskellen mellem de maksimale bidrag og de faktisk opkraevede bidrag ; disse mulige ekstrabidrag kan dog ikke daekke mere end 50 % af marginen ;

- efter anmodning og begrundelse fra virksomheden og med samtykke fra tilsynsmyndighederne i de paagaeldende medlemsstater , hvor forsikringsforetagendet udoever sin virksomhed ; de skjulte reserver , der er opstaaet som foelge af en for lav ansaettelse af aktiverne og en for hoej ansaettelse af passiverne , i det omfang saadanne skjulte reserver ikke har karakter af et undtagelsestilfaelde .

Den for hoeje ansaettelse af de tekniske reserver vurderes i forhold til deres stoerrelse som beregnet af virksomheden i overensstemmelse med nationale bestemmelser ; indtil den senere samordning af de tekniske reserver kan dog et beloeb paa 75 % af forskellen mellem reservebeloebet for foreliggende risici , beregnet af virksomheden som et fast beloeb ved anvendelse af en minimumsprocentsats paa praemierne , og det beloeb , som ville vaere fremkommet ved beregning af reserven " aftale for aftale " - saafremt den nationale lovgivning tillader et valg mellem disse to metoder - tages i betragtning i solvensmarginen med indtil 20 % .

2 . Solvensmarginen bestemmes i forhold til enten det aarlige praemie - ellr bidragsbeloeb eller til gennemsnittet af skader i de tre sidste regnskabsaar . Saafremt virksomheder hovedsagelig kun daekker storm - , hagl - eller frostrisici , tages der dog hensyn til de sidste syv regnskabsaar som referenceperiode for gennemsnittet af skader .

3 . Med forbehold af artikel 17 skal solvensmarginens stoerrelse vaere lig med det hoejeste af foelgende to resultater :

Foerste resultat ( i forhold til praemierne ) :

- de praemier eller bidrag , der er indgaaet i direkte forsikringsforretning af enhver art i loebet af det sidste regnskabsaar inklusive accessoriske , laegges sammen ;

- hertil laegges beloebet for de praemier , der er overtaget for genforsikring i loebet af det sidste regnskabsaar ;

- herfra fradrages det samlede beloeb for de i loebet af det sidste regnskabsaar annullerede praemier eller bidrag samt det samlede beloeb for skatter og afgifter paa de praemier og bidrag , der indgaar i den samlede indtaegt .

Efter at have delt det saaledes fremkomne beloeb i to rater , af hvilke den foerste gaar op til 10 millioner regningsenheder , og den anden omfatter det resterende beloeb , beregnes broekdele paa henholdsvis 18 % og 16 % af disse rater og laegges til .

Det foerste resultat fremkommer ved multiplikation af den saaledes beregnede sum med det forhold , der for det sidste regnskabsaar bestaar mellem stoerrelsen af de forsikringsydelser , der paahviler virksomheden efter afgivelse til genforsikring , og forsikringsydelsernes bruttobeloeb ; dette forhold kan i intet tilfaelde vaere under 50 % .

Andet resultat ( i forhold til skaderne ) :

- de beloeb for skader , der uden fradrag af skader , som paahviler cessionarer og retrocessionarer , er udbetalt i loebet af de i stk . 2 omhandlede perioder i direkte forsikring , laegges sammen ;

- hertil laegges beloebet for de skader , der er udbetalt i loebet af de samme perioder for forpligtelser , der er overtaget i genforsikring eller retrocession ;

- hertil laegges beloebet for de henlaeggelser til endnu ikke afviklede skader , der er fastlagt i slutningen af sidste regnskabsaar for saavel direkte forretninger som for de ved genforsikring overtagne forpligtelser ;

- herfra fradrages de regresbeloeb , der er indgaaet i loebet af de i stk . 2 omhandlede perioder ;

- herfra fradrages beloebet for de henlaeggelser eller reserver til endnu ikke afviklede skader , som er fastlagt i begyndelsen af det andet regnskabsaar , der gaar forud for det sidst afsluttede regnskabsaar , for saavel direkte forretninger som for de ved genforsikring overtagne forpligtelser .

Efter at have delt tredjedelen eller syvendedelen af det saaledes fremkomne beloeb , alt efter referenceperioden i overensstemmelse med stk . 2 , i to rater , af hvilke den foerste gaar op til 7 millioner regningsenheder , og den anden omfatter det resterende beloeb , beregnes broekdele paa henholdsvis 26 % og 23 % af disse rater og laegges til .

Det andet resultat fremkommer ved multiplikation af den saaledes beregnede sum med det forhold , der for det sidste regnskabsaar bestaar mellem stoerrelsen af de skader , der paahvilede virksomheden efter afgivelse til genforsikring , og skadernes bruttobeloeb ; dette forhold kan i intet tilfaelde vaere lavere end 50 % .

4 . De broekdele , der anvendes paa de i stk . 3 naevnte rater nedsaettes til en tredjedel for sygeforsikring , der teknisk fungerer paa lignende maade som livsforsikring , saafremt

- de opkraevede praemier beregnes paa grundlag af sygelighedstavler efter de matematiske metoder , der anvendes i forsikring ;

- der oprettes en alderdomsreserve ;

- der opkraeves et praemietillaeg , for at skabe en sikkerhedsmargin af en passende stoerrelse ;

- forsikringsgiveren ikke kan opsige kontrakten foer senest efter udloebet af det tredje forsikringsaar ;

- kontrakten aabner mulighed for at haeve praemierne eller nedsaette ydelserne for loebende kontrakter .

5 . Med hensyn til Lloyd's , hvor den i stk . 3 omhandlede beregning af det foerste resultat i forhold til praemierne udfoeres paa grundlag af nettopraemier , multipliceres disse med en fast procent , hvis stoerrelse fastsaettes aarligt af hjemstedets tilsynsmyndighed . Denne faste procent skal beregnes paa grundlag af de seneste statistiske oplysninger saerlig vedroerende den udbetalte provision .

Disse oplysninger saavel som de foretagne beregninger meddeles tilsynsmyndighederne i de lande , hvor Lloyd er etableret .

Artikel 17

1 . En tredjedel af solvensmarginen udgoer garantifonden .

2 . a ) Garantifonden kan dog ikke vaere mindre ud :

- 400 000 regningsenheder for de risici eller en del af de risici , der hoerer under en af de i punkt A i bilaget under numrene 10 , 11 , 12 , 13 , 14 og 15 anfoerte klasser ;

- 300 000 regningsenheder for de risici eller en del af de risici , der hoerer under en af de i punkt A i bilaget under numrene 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 og 16 anfoerte klasser ;

- 200 000 regningsenheder for de risici eller en del af de risici , der hoerer under en af de i punkt A i bilaget under numrene 9 og 17 anfoerte klasser .

b ) Saafremt foretagendets virksomhed omfatter flere klasser eller flere risici , tages kun den klasse eller risiko i betragtning , der kraever det hoejeste beloeb .

c ) Hver medlemsstat kan traeffe bestemmelse om , at minimumsgarantifonden nedsaettes med en fjerdedel for gensidige selskaber og selskaber af gensidig-lignende karakter .

Artikel 18

1 . Medlemsstaterne fastsaetter ingen regler for valget af de aktiver , der ikke medgaar til daekningen af de tekniske reserver i henhold til artikel 15 .

2 . Med forbehold af artikel 15 , stk . 2 , artikel 20 , stk . 1 og 3 , og artikel 22 , stk . 1 , sidste afsnit , afstaar medlemsstaterne fra at begraense den fri raadighed over de roerlige og faste aktiver , der indgaar i de tilladte virksomheders formue .

Forbundsrepublikken Tyskland kan dog , indtil den senere samordning af betingelserne for adgang til og udoevelse af livsforsikringsvirksomhed , for saa vidt angaar sygeforsikring i henhold til artikel 16 , stk . 4 , opretholde begraensningerne i den fri raadighed over aktiverne , i det omfang den fri raadighed over de aktiver , der daekker de matematiske reserver , goeres afhaengig af samtykke fra en " Treuhaender " .

Kongeriget Danmark kan dog indtil den fremtidige samordning opretholde de bestemmelser i lovgivningen , der paalaegger begraensninger i den fri raadighed over aktiver , der er afsat af forsikringsvirksomheder til daekning af renteydelser , som skal udredes i henhold til den lovpligtige forsikring mod foelger af arbejdsulykker .

3 . Disse bestemmelser er ikke til hinder for de foranstaltninger , som medlemsstaterne er berettigede til at traeffe i deres egenskab af ejere af eller deltagere i de paagaeldende virksomheder , saafremt de i artikel 15 , stk . 2 , omhandlede forskrifter , i de lande hvor virksomheden udoeves , overholdes , og de sikredes interesser bevares .

Artikel 19

1 . Hver medlemsstat paalaegger de virksomheder , der har deres vedtaegtsmaessige hjemsted paa dens omraade , hvert aar at aflaegge beretning over deres samlede virksomhed , deres situation og deres solvens .

2 . Medlemsstaterne kraever af de foretagender , der udoever virksomhed paa deres omraade , at de regelmaessigt fremlaegger det for udoevelsen af tilsynet noedvendige materiale samt statistisk materiale . De kompetente tilsynsmyndigheder tilsender hinanden det materiale og de oplysninger , der har vaeret benyttet ved udoevelsen af tilsynet .

Artikel 20

1 . Saafremt et foretagende ikke efterkommer de i artikel 15 fastsatte bestemmelser , kan tilsynsmyndigheden i det land , hvor virksomheden udoeves , forbyde den fri raadighed over de aktiver , der befinder sig i dette land , efter at have underrettet tilsynsmyndighederne i det land , hvor det vedtaegtsmaessige hjemsted er beliggende .

2 . Med henblik paa genoprettelse af den finansielle situation i en virksomhed , hvis solvensmargin ikke laengere udgoer det i artikel 16 , stk . 3 , foreskrevne minimum , kraever tilsynsmyndigheden i det land , hvor det vedtaegtsmaessige hjemsted er beliggende , en genoprettelsesplan , der skal forelaegges den til godkendelse .

3 . Saafremt solvensmarginen ikke laengere naar den i artikel 17 naermere fastsatte garantifond , kraever tilsynsmyndigheden i det land , hvor det vedtaegtsmaessige hjemsted er beliggende , af virksomheden en kortfristet finansieringsplan , der skal forelaegges den til godkendelse .

Den kan endvidere begraense eller forbyde den fri raadighed over virksomhedens aktiver . Den underretter myndighederne i de medlemsstater , paa hvis omraade denne virksomhed ligeledes er tilladt , herom , idet disse paa dens anmodning traeffer de samme foranstaltninger .

4 . I de i stk . 1 og 3 omhandlede tilfaelde kan de kompetente tilsynsmyndigheder desuden traeffe alle egnede foranstaltninger til bevarelse af de sikredes interesser .

5 . Tilsynsmyndighederne i de medlemsstater , paa hvis omraade den paagaeldende virksomhed ligeledes er tilladt , samarbejder om gennemfoerelsen af de i stk . 1 - 4 naevnte foranstaltninger .

Artikel 21

1 . Hver medlemsstat tillade , at de tilladte virksomheder helt eller delvis overdrager deres forsikringsbestand , saafremt den overtagende virksomhed under hensyntagen til overfoerslen er i besiddelse af den noedvendige solvensmargin .

De paagaeldende tilsynsmyndigheder raadfoerer sig indbyrdes foer en saadan overdragelse tillades .

2 . Naar tilladelse er givet af den kompetente tilsynsmyndighed , har denne overdragelse fuld gyldighed over for de paagaeldende forsikringstagere .

Afdeling C : Tilbagekaldelse af en tilladelse

Artikel 22

1 . Den tilladelse , der er givet af den kompetente myndighed i den medlemsstat , paa hvis omraade en virksomheds vedtaegtmaessige hjemsted befinder sig , kan tilbagekaldes af denne myndighed , naar virksomheden

a ) ikke laengere opfylder adgangsbetingelserne ;

med artikel 16 , stk . 3 . Ved beregningen af denne margin tages dog kun hensyn til praemier eller bidrag og skader , der hidroerer fra agenturets eller filialens virksomhed .

2 . En tredjedel af solvensmarginen udgoer garantifonden . Denne garantifond kan ikke vaere mindre end halvdelen af det i artikel 17 , stk . 2 , fastsatte minimum . Initialdepotet stillet i overensstemmelse med artikel 23 stk . 2 , litra e ) , er medregnet heri .

3 . De aktiver , der daekker solvensmarginen skal op til et beloeb paa stoerrelse med garantifonden befinde sig i den stat , hvor virksomheden udoeves , og for saa vidt angaar det resterende beloeb inden for Faellesskabet .

Artikel 26

1 . De virksomheder , der efter at have modtaget tilladelse i en medlemsstat opnaar tilladelse i en eller flere andre medlemsstater for der at oprette andre agenturer eller filialer , kan anmode om en eller flere af foelgende fordele :

a ) at den i artikel 25 omhandlede solvensmargin beregnes paa grundlag af den samlede virksomhed , som de udoever inden for Faellesskabet ; i saa fald tages de praemier eller bidrag og de skader i betragtning , der er en foelge af den virksomhed , som udoeves af samtlige agenturer eller filialer , der er etableret inden for Faellesskabet ;

b ) at de fritages for den i artikel 23 , stk . 2 , litra e ) , naevnte forpligtelse til ligeledes i disse stater at stille den kraevede sikkerhed ;

c ) at de aktiver , der repraesenterer garantifonden , lokaliseres i hvilken som helst af de medlemsstater , hvor de udoever deres virksomhed .

2 . Saafremt mindst to af de paagaeldende medlemsstater samtykker i helt eller delvis at imoedekomme virksomhedens anmodning , efterproever den kompetente myndighed i den medlemsstat , paa hvis omraade ansoegerens aeldste afdeling befinder sig , dette foretagendes solvens paa grundlag af dets samlede virksomhed inden for de medlemsstater , der har givet deres samtykke . Paa virksomhedens anmodning og med alle de paagaeldende medlemsstaters samtykke kan denne efterproevning dog gennemfoeres af den kompetente myndighed i en anden medlemsstat . Den myndighed , der gennemfoerer efterproevningen , modtager med henblik herpaa de noedvendige oplysninger fra de oevrige medlemsstater om de agenturer eller filialer , der er oprettet paa deres omraade .

3 . De i medfoer af denne artikel ydede fordele kan inddrages paa foranledning af en eller flere af de paagaeldende medlemsstater .

Artikel 27

Artiklerne 19 og 20 finder tilsvarende anvendelse paa agenturer og filialer af de i dette afsnit omhandlede virksomheder .

Ved anvendelser af artikel 20 ligestilles den for den aeldste afdeling kompetente myndighed eller den myndighed , der i dennes sted gennemfoerer efterproevningen af disse agenturers eller filialers samlede solvens , med myndigheden i den stat , paa hvis omraade faellesskabsvirksomhedens vedtaegtsmaessige hjemsted befinder sig .

Artikel 28

Saafremt den i artikel 26 , stk . 2 , naevnte myndighed tilbagekalder tilladelsen , underretter den tilsynsmyndighederne i de oevrige medlemsstater , hvor foretagendet udoever sin virksomhed , herom , og disse traeffer hensigtsmaessige foranstaltninger . Saafremt beslutningen om tilbagekaldelse begrundes med utilstraekkelig samlet solvens , saaledes som den er fastsat ved det i artikel 26 omhandlede samtykke foranstalter de medlemsstater , der deltager i dette samtykke , ligeledes tilbagekaldelse af deres tilladelse .

Artikel 29

Faellesskabet kan i de aftaler , det i overensstemmelse med traktaten indgar med et eller flere tredjelande , blive enige om anvendelse af bestemmelser , der afviger fra de i dette afsnit fastsatte , med det formaal paa betingelse af gensidighed at garantere en tilstraekkelig beskyttelse af de sikrede i medlemsstaterne .

Afsnit IV - Overgangsbestemmelser og diverse bestemmelser

Artikel 30

1 . Medlemsstaterne indroemmer de i afsnit II omhandlede virksomheder , som ved ikrafttraedelsen af foranstaltningerne til gennemfoerelse af dette direktiv omfatter en eller flere af de i artikel 1 omhandlede klasser paa deres omraade , en frist paa fem aar fra meddelelsen af dette direktiv til af efterkomme betingelserne i artiklerne 16 og 17 .

2 . Desuden kan medlemsstaterne :

a ) indroemme de i stk . 1 omhandlede virksomheder , som ved udloebet af fristen paa fem aar endnu ikke har tilvejebragt solvensmarginen fuldtud , en yderligere frist p * jst to aar , paa betingelse af , at disse virksomheder i overensstemmelse med artikel 20 har forelagt de foranstaltninger , som de har til hensigt at traeffe for at naa denne margin , til tilsynsmyndighedernes godkendelse ;

b ) fritage de i stk . 1 omhandlede virksomheder , som ved udloebet af fristen paa fem aar endnu ikke har naaet en aarlig indbetaling af praemier eller bidrag paa det seksdobbelte af den i artikel 17 , stk . 2 , naevnte minimumsgarantifond , for forpligtelsen til at oprette denne fond foer udgangen af det regnskabsaar , i hvilket praemierne eller bidragene udgoer det seksdobbelte af denne garantifond . Paa grundlag af resultaterne af den i artikel 33 naevnte undersoegelse beslutter Raadet med enstemmighed paa forslag af Kommissionen , hvornaar medlemsstaterne skal ophaeve denne fritagelse .

3 . De virksomheder , der oensker at udvide deres virksomhed i henhold til artikel 8 , stk . 2 , eller artikel 10 , kan kun goere dette , saafremt de omgaaende efterkommer reglerne i dette direktiv . De i stk . 2 , litra b ) , omhandlede virksomheder , som inden for det nationale omraade udvider deres virksomhed til andre klasser eller til andre dele af dette omraade , kan dog inden for en frist paa ti aar fra meddelelsen af dette direktiv fritages for forpligtelsen til at oprette den i artikel 17 , stk . 2 , naevnte minimumsgarantifond .

4 . De virksomheder , der har en anden form end de i artikel 8 anfoerte , kan endnu i tre aar efter meddelelsen af dette direktiv fortsaette udoevelsen af deres nuvaerende virksomhed under den juridiske form , de havde ved meddelelsen af dette direktiv . De virksomheder , der er oprettet i Det forenede Kongerige " by Royal Charter " eller " by private act " eller " by special public Act " kan fortsaette deres virksomhed i deres nuvaerende form uden tidsbegraensning .

De virksomheder , der i Belgien i overensstemmelse med deres formaal yder prioritetslaan ved intervention eller udfoerer opsparingsdispositioner i overensstemmelse med de i artikel 15 , nr . 4 , i bestemmelserne vedroerende tilsyn med private sparekasser , samordnet ved arrêté royal af 23 . juni 1967 , kan fortsaette disse former for virksomhed i tre aar fra meddelelsen af dette direktiv .

De paagaeldende medlemsstater opstiller listen over disse virksomheder og meddeler den til de oevrige medlemsstater og til Kommissionen .

5 . Efter anmodning fra de virksomheder , der opfylder forpligtelserne i artiklerne 15 , 16 og 17 , ophaever medlemsstaterne de restriktive foranstaltninger saasom pantehaeftelser , deponering eller sikkerhedsstillelse , der er gennemfoert i medfoer af nugaeldende bestemmelser .

Artikel 31

Medlemsstaterne indroemmer de i afsnit III omhandlede agenturer eller filialer , som ved ikrafttraedelsen af foranstaltningerne til gennemfoerelse af dette direktiv omfatter én eller flere af de i artikel 1 omhandlede klasser og ikke udvider deres virksomhed i henhold til artikel 10 , stk . 2 , en frist paa hoejst fem aar fra meddelelsen af dette direktiv til at efterkomme betingelserne i artikel 25 .

Artikel 32

I en periode , der udloeber ved ivaerksaettelsen af en aftale , som i overensstemmelse med artikel 29 er indgaaet med et tredjeland , og senest ved udloebet af en frist paa fire aar efter meddelelsen af dette direktiv , kan hver medlemsstat til fordel for dette lands virksomheder , der er etableret paa dets omraade , opretholde den ordning , som fandt anvendelse den 1 . januar 1973 , hvad angaar de tekniske reservers kongruens og lokalisering paa betingelse af , at de oevrige medlemsstater og Kommissionen underrettes herom , og at de graenser for lempelser , der gaelder i medfoer af artikel 15 , stk . 2 , til fordel for de af medlemsstaternes virksomheder , som er etableret paa dens omraade , ikke overskrides .

Afsnit V - Afsluttende bestemmelser

Artikel 33

Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder foerer et snaevert samarbejde med henblik paa at lette tilsynet med direkte forsikring inden for Faellesskabet og at undersoege de vanskeligheder , der maatte opstaa ved gennemfoerelsen af dette direktiv .

Artikel 34

1 . Kommissionen forelaegger for Raadet inden for en frist af seks aar efter meddelelsen af dette direktiv en beretning om den indflydelse , som de i dette direktiv fastsatte finansielle krav har haft paa situationen inden for forsikringsmarkedet i medlemsstaterne .

2 . Om fornoedent forelaegger Kommissionen for Raadet foreloebige beretninger inden udgangen af den i artikel 30 stk . 1 , fastsatte overgangsperiode .

Artikel 35

Medlemsstaterne aendrer deres nationale bestemmelser i overensstemmelse med dette direktiv inden en frist paa atten maaneder fra dets meddelelse at regne og underretter omgaaende Kommissionen herom .

De saaledes aendrede bestemmelser gennemfoeres med forbehold af artiklerne 30 , 31 og 32 inden en frist paa tredive maaneder fra denne meddelelse at regne .

Artikel 36

Fra meddelelsen af dette direktiv drager medlemsstaterne omsorg for at Kommissionen faar tilsendt teksten til de vigtigste administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser , som de udsteder paa det af dette direktiv omfattede omraade .

Artikel 37

Bilaget udgoer en integrerende del af dette direktiv .

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 24 . juli 1973 .

Paa Raadets vegne

I . NOERGAARD

Formand

( 1 ) EFT nr . 2 af 15 . 1 . 1962 , s . 36/62 .

( 2 ) EFT nr . C 27 af 28 . 3 . 1968 , s . 15 .

( 3 ) EFT nr . 158 af 18 . 7 . 1967 , s . 1 .

BILAG

A . Klassifikation af risici ved hjaelp af forsikringsklasser

1 . Ulykker ( herunder arbejdsulykker og erhvervssygdomme )

- fastsatte ydelser

- skadeserstatninger

- kombinationer

- personbefordring

2 . Sygdom

- fastsatte ydelser

- skadeserstatninger

- kombinationer

3 . Kaskoforsikring for landkoeretoejer ( bortset fra jernbaners rullende materiel )

Alle skader paa

- motordrevne landkoeretoejer

- ikke-motordrevne landkoeretoejer

4 . Kaskoforsikring for jernbanekoeretoejer

Alle skader paa jernbanekoeretoejer

5 . Kaskoforsikring for luftfartoejer

Alle skader paa luftfartoejer

6 . Kaskoforsikring for fartoejer til sejlads paa have , indsoeer og floder

Alle skader paa

- flodfartoejer

- indsoefartoejer

- havfartoejer

7 . Godstransport ( herunder varer , bagage og alt andet gods )

Alle skader paa transporterede varer eller bagage , uanset arten af transportmidlet

8 . Brand og naturkraefter

Alle skader paa ejendom ( bortset fra ejendom omfattet af klasserne 3 , 4 , 5 , 6 og 7 ) , naar de er foraarsaget af

- brand

- eksplosion

- storm

- naturkraefter bortset fra storm

- kerneenergi

- jordskred

9 . Andre skader paa ejendom

Alle skader paa ejendom ( bortset fra ejendom omfattet af klasserne 3 , 4 , 5 , 6 og 7 ) , naar disse skader skyldes hagl eller frost samt aarsager af enhver art , f.eks . tyveri , undtagen dem , der er anfoert under nr . 8 .

10 . Ansvarsforsikring for motordrevne landkoeretoejer

Ethvert ansvar hidroerende fra brugen af motordrevne landkoeretoejer ( herunder foererens ansvar )

11 . Ansvarsforsikring for luftfartoejer

Ethvert ansvar hidroerende fra brugen af luftfartoejer ( herunder foererens ansvar )

12 . Ansvarsforsikring for fartoejer til sejlads paa have , indsoeer og floder

Ethvert ansvar hidroerende fra anvendelsen af flod - , indsoe - og havfartoejer ( herunder forerens ansvar )

13 . Almindelig ansvarsforsikring

Ethvert ansvar , der ikke er anfoert under numrene 10 , 11 og 12

14 . Kredit

- almindelig insolvens

- eksportkredit

- slag paa afbetaling

- hypotekforsikring

- landbrugsforsikring

15 . Kaution

- direkte kaution

- indirekte kaution

16 . Diverse oekonomiske tab

- arbejdsloeshedsrisici

- incassotab ( almindeligt )

- daarligt vejr

- tab af fortjeneste

- vedbliven af almindelige omkostninger

- uforudsete handelsudgifter

- tab af salgsvaerdi

- husleje - eller indtaegtstab

- indirekte handelstab bortset fra de ovenfor naevnte

- ikke forretningsmaessige oekonomiske tab

- andre oekonomiske tab

17 . Retshjaelpsforsikring

retshjaelpsforsikring

Risici , der er omfattet af en klasse kan ikke klassificeres i en anden klasse bortset fra de tilfaelde , der er anfoert under punkt C .

B . Benaevnelse af den tilladelse , der gives samtidig for flere klasser

Naar tilladelsen samtidig omfatter :

a ) klasserne 1 og 2 , gives den under benaevnelsen " ulykke og sygdom " ;

b ) klasserne 1 ( fjerde led ) , 3 , 7 og 10 , gives den under benaevnelsen " automobilforsikring " ;

c ) klasserne 1 ( fjerde led ) , 4 , 6 , 7 og 12 , gives den under benaevnelsen " soe - og transportforsikring " ;

d ) klasserne 1 ( fjerde led ) , 5 , 7 og 11 , gives den under benaevnelsen " luftfartforsikring " ;

e ) klasserne 8 og 9 , gives den under benaevnelsen " brand og andre skader paa ejendom " ;

f ) klasserne 10 , 11 , 12 og 13 , gives den under benaevnelsen " ansvarsforsikring " ;

g ) klasserne 14 og 15 , gives den under benaevnelsen " kredit og kaution " ;

h ) alle klasser , gives den under den af den paagaeldende medlemsstat valgte benaevnelse , der meddeles de oevrige medlemsstater og Kommissionen .

C . Accessoriske risici

Den virksomhed , der opnaar tilladelse til en principal risiko , som falder under en klasse eller en gruppe af klasser , kan ligeledes daekke de risici , der er omfattet af en anden klasse , uden at der kraeves tilladelse for disse risici , saafremt disse

- indgaar i den principale risiko ,

- angaar det objekt , der er daekket mod den principale risiko , og

- er daekket af den kontrakt , der daekker den principale risiko .

De risici , der omfattes af de under punkt A naevnte klasser 14 og 15 , kan dog ikke betragtes som accessoriske risici til andre klasser .

Top