Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31968L0151

Rådets første direktiv 68/151/EØF af 9. marts 1968 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 58, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde

OJ L 65, 14.3.1968, p. 8–12 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1968(I) P. 41 - 45
English special edition: Series I Volume 1968(I) P. 41 - 45
Greek special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 80 - 84
Spanish special edition: Chapter 17 Volume 001 P. 3 - 6
Portuguese special edition: Chapter 17 Volume 001 P. 3 - 6
Special edition in Finnish: Chapter 17 Volume 001 P. 3 - 6
Special edition in Swedish: Chapter 17 Volume 001 P. 3 - 6
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 3 - 7
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 3 - 7
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 3 - 7
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 3 - 7
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 3 - 7
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 3 - 7
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 3 - 7
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 3 - 7
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 3 - 7
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001 P. 3 - 7
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001 P. 3 - 7

No longer in force, Date of end of validity: 20/10/2009; ophævet ved 32009L0101

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1968/151/oj

31968L0151

Rådets første direktiv 68/151/EØF af 9. marts 1968 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 58, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde

EF-Tidende nr. L 065 af 14/03/1968 s. 0008 - 0012
den finske specialudgave: kapitel 17 bind 1 s. 0003
den danske specialudgave: serie I kapitel 1968(I) s. 0041
den svenske specialudgave: kapitel 17 bind 1 s. 0003
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1968(I) s. 0041
den græske specialudgave: Kapitel 06 bind 1 s. 0080
den spanske specialudgave: Kapitel 17 bind 1 s. 0003
den portugisiske specialudgave: Kapitel 17 bind 1 s. 0003


++++

RAADETS FOERSTE DIREKTIV

af 9 . marts 1968

om samordning af de garantier , som kraeves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 58 , stk . 2 , naevnte selskaber til beskyttelse af saavel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser , med det formaal at goere disse garantier lige byrdefulde

( 68/151/EOEF )

DE EUROPAEISKE FAELLESSKABERS RAAD HAR

under henvisning til traktaten om oprettelsen af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 54 , stk . 3 ) , litra g ) ,

under henvisning til den almindelige plan om ophaevelse af begraensninger i etableringsfriheden ( 1 ) , saerlig afsnit VI ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Det europaeiske Parlament ( 2 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 3 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Den samordning , der omtales i artikel 54 , stk . 3 , litra g ) , og i den almindelige plan om ophaevelse af begraensninger i etableringsfriheden er tvingende noedvendig , isaer i forhold til aktieselskaber og selskaber med begraenset ansvar , da disse selskabers virksomhed ofte raekker ud over den enkelte stats omraade ;

samordningen af medlemsstaternes bestemmelser om offentlighed , om gyldigheden af disse selskabers forpligtelser og om selskabernes ugyldighed er af saerlig betydning , navnlig for at beskytte tredjemand ;

paa de naevnte omraader maa faellesskabsbestemmelser gives samtidigt for disse selskaber , da de kun giver tredjemand selskabsformuen at holde sig til som sikkerhed for fyldestgoerelse ;

offentligheden skal goere det muligt for tredjemand at goere sig bekendt med de vaesentlige dokumenter vedroerende selskabet samt at faa visse oplysninger om dette , navnlig om personlige data for de personer , som har ret til at forpligte selskabet ;

beskyttelsen af tredjemand boer sikres ved bestemmelser , der i videst muligt omfang begraenser de grunde , som kan medfoere , at de i selskabets navn indgaaede forpligtelser bliver ugyldige ;

for at skabe retssikkerhed i forholdet mellem selskabet og tredjemand savel som i forholdet mellem selskabsdeltagerne er det noedvendigt at begraense ugyldighedsgrundene samt ugyldighedsafgoerelsens tilbagevirkende kraft og at fastsaette en kort frist for indsigelser fra tredjemand mod denne afgoerelse ,

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

De i dette direktiv foreskrevne bestemmelser om samordning finder anvendelse paa medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om foelgende selskabsformer :

- i Tyskland

die Aktiengesellschaft , die Kommanditgesellschaft auf Aktien , die Gesellschaft mit beschraenkter Haftung ;

- i Belgien

de naamloze vennootschap , * la société anonyme , *

de commanditaire vennootschap op aandelen , * la société en commandite par actions , *

de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid ; * la société de personnes à responsabilité limitée *

- i Frankrig :

la société anonyme , la société en commandite par actions , la société à responsabilité limitée ;

- i Italien :

società per azioni , società in accomandita per azioni , società a responsabilità limitata ;

- i Luxembourg :

la société anonyme , la société en commandite par actions , la société à responsabilité limitée ;

- i Nederlandene :

de naamloze vennootschap , de commanditaire vennootschap op aandelen .

FOERSTE AFDELING

Offentlighed

Artikel 2

1 . Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for , at den obligatoriske offentlighed vedroerende selskaber i det mindst omfatter foelgende dokumenter og oplysninger :

a ) Stiftelsesoverenskomsten samt vedtaegterne , saafremt disse foreligger som et saerskilt dokument ;

b ) aendringer vedroerende de under litra a ) naevnte dokumenter , herunder ogsaa forlaengelse af selskabets virksomhedsperiode ;

c ) efter hver aendring af stiftelsesoverenskomsten eller vedtaegterne den fuldstaendige ordlyd af det aendrede dokument i den nugaeldende affattelse ;

d ) udnaevnelse , udtraeden samt personlige data for de personer , der i deres egenskab af lovbestemt selskabsorgan eller som medlemmer af et saadant organ

i ) er befoejede til at forpligte selskabet over for tredjemand og til at repraesentere det ved rettergang ,

ii ) deltager i ledelsen af , i tilsynet med eller i kontrollen med selskabet ;

Det maa gennem offentlighedsforanstaltningerne praeciseres , om de personer , som er befoejede til at forpligte selskabet , kan goere dette hver for sig eller i forening med andre ;

e ) i det mindste aarligt stoerrelsen af den tegnede kapital , dersom stiftelsesoverenskomsten eller vedtaegterne naevner en selskabskapital , medmindre forhoejelse af den tegnede kapital kraever vedtaegtsaendring ;

f ) balance og resultatopgoerelse for hvert regnskabsaar . Det dokument , der indeholder balancen , skal angive personlige data for de personer , der ifoelge loven skal bekraefte dens indhold . For de i artikel 1 naevnte selskaber med begraenset ansvar efter tysk , fransk , belgisk , italiensk og luxembourgsk ret samt for de lukkede aktieselskaber efter nederlandsk ret udskydes pligten til at anvende denne bestemmelse dog indtil ivaerksaettelsen af et direktiv om samordning af indholdet af balance og resultat opgoerelse og om fritagelse fra pligten til helt eller delvist at offentliggoere disse dokumenter for saadanne af disse selskaber , hvis balance er mindre end et beloeb , som vil blive fastsat i direktivet . Raadet udsteder dette direktiv inden to aar efter vedtagelsen af naervaerende direktiv ;

g ) enhver flytning af selskabets hjemsted ( hovedkontor ) ;

h ) selskabets oploesning ;

i ) den retsafgoerelse , der fastslaar selskabets ugyldighed ;

j ) udnaevnelse af likvidatorer og deres personlige data , samt de befoejelser , der er tillagt dem , medmindre disse udtrykkeligt og udelukkende fremgaar af loven eller vedtaegterne ;

k ) likvidationens afslutning , samt udslettelse af registeret i de medlemsstater , hvor udslettelsen udloeser retsvirkninger .

2 . Som lukkede aktieselskaber anses ved anvendelsen af stk . 1 , litra f ) , saadanne , som opfylder foelgende betingelser :

a ) at de ikke kan udstede ihaendehaveraktier ;

b ) at ingen kan udgive " indehavercertifikater vedroerende navneaktier " i henhold til artikel 42 c i den nederlandske handelslovbog ;

c ) at aktierne ikke kan boersnoteres ;

d ) at vedtaegterne indeholder en bestemmelse , avorefter enhver overdragelse af aktier til tredjemand kraever selskabets godkendelse med undtagelse af overfoersel som foelge af doedsfald , og - dersom vedtaegterne tilsteder det - med undtagelse af overdragelse til aegtefaelle eller slaegtninge i ret op - eller nedstigende linje ; overdragelsen maa ikke ske in blanco og skal bekraeftes enten ved en skriftlig , privatretlig aftale , underskrevet af overdrageren og erhververen eller ved et officielt bekraeftet dokument ( " acte authentique " ) ;

e ) at vedtaegterne angiver , at selskabet er et lukket aktieselskab , og at selskabets navn indeholder ordene " Besloten Naamloze Vennootschap " eller forkortelsen " B.N.V . " .

Artikel 3

1 . I hver medlemsstat oprettes enten i et centralt register eller i et handels - eller selskabsregister en aktmappe for ethvert selskab , som er registreret dér .

2 . Alle dokumenter og oplysninger , der i henhold til artikel 2 er offentligt tilgaengelige , skal henlaegges i aktmappen eller indfoeres i registeret ; grundlaget for indfoerslen i registeret skal altid fremgaa af aktmappen .

3 . Fuldstaendig eller delvis genpart af alle de i artikel 2 omhandlede dokumenter eller oplysninger skal sendes efter skriftlig anmodning . Gebyret for meddelelse af disse genparter maa ikke overstige de administrative omkostninger .

De fremsendte genparters rigtighed skal bekraeftes , medmindre andrageren giver afkald paa bekraeftelsen .

4 . De i stk . 2 omhandlede dokumenter og oplysninger skal bekendtgoeres i den dertil af medlemsstaten bestemte nationale offentlige tidende enten i form af en fuldstaendig gengivelse eller gengivelse i uddrag eller i form af en henvisning til , at dokumentet er henlagt i aktmappen eller er indfoert i registeret .

5 . Dokumenter og oplysninger kan af selskabet foerst paaberaabes over for tredjemand efter den i stk . 4 naevnte offentliggoerelse , medmindre selskabet godtgoer , at tredjemand kendte dokumentet eller oplysningen . Disse dokumenter eller oplysninger kan i oevrigt ikke goeres gaeldende over for tredjemand for saa vidt angaar begivenheder , der har fundet sted inden den sekstende dag efter dagen for bekendtgoerelsen , dersom tredjemand godtgoer , at det var ham umuligt at kende dem .

6 . Medlemsstaterne traeffer fornoedne foranstaltninger for at hindre uoverensstemmelse mellem indholdet af bekendtgoerelsen i pressen og indholdet af registeret eller aktmappen .

I tilfaelde af uoverensstemmelse kan den i pressen bekendtgjorte tekst dog ikke paaberaabes over for tredjemand . Dog kan denne paaberaabe sig den bekendtgjorte tekst , medmindre selskabet godtgoer , at tredjemand kendte det i aktmappen henlagte eller i registeret indfoerte dokument .

7 . I oevrigt kan tredjemand altid paaberaabe sig dokumenter eller oplysninger , for hvilke offenlighedsformaliteterne endnu ikke er gennemfoert , medmindre dokumenterne eller oplysningerne paa grund af manglende offentlighed endnu er uden retsvirkning .

Artikel 4

Medlemsstaterne foreskriver , at breve og bestillingssedler skal angive foelgende :

- et register , i hvilket den i artikel 3 omhandlede aktmappe forefindes , og det registreringsnummer , hvorunder selskabet er indfoert i registeret ;

- selskabets form og hjemsted ( hovedkontor ) , samt i paakommende tilfaelde , at selskabet er under likvidation .

Er selskabskapitalen anfoert paa disse dokumenter , skal den tegnede og indbetalte kapital angives .

Artikel 5

Hver medlemsstat bestemmer , hvilke personer der har pligt til at drage omsorg for offentlighedsformaliteterne .

Artikel 6

Medlemsstaterne fastsaetter passende sanktioner for det tilfaelde

- at den i artikel 2 , stk . 1 , litra f ) paapudte offentlighed vedroerende balance og resultatopgoerelse undlades ;

- at de i artikel 4 omhandlede pligtige oplysninger mangler paa forretningspapirer .

ANDEN AFDELING

Gyldigheden af selskabets forpligtelser

Artikel 7

Er handlinger foretaget i et under stiftelse vaerende selskabs navn , forinden dette har opnaaet retsevne , og overtager selskabet ikke de af saadanne handlinger foelgende forpligtelser , haefter de , der har foretaget handlingerne ubegraenset og solidarisk for disse , medmindre andet er aftalt .

Artikel 8

Iagttagelsen af offentlighedsformaliteterne vedroerende personer , der i deres egenskab af organ er befoejede til at forpligte selskabet , medfoerer , at ingen mangel ved deres udnaevnelse kan paaberaabes over for tredjemand , medmindre selskabet godtgoer , at tredjemand kendte manglen .

Artikel 9

1 . Et selskab forpligtes over for tredjemand ved sine organers handlinger , selv om disse handlinger ikke omfattes af selskabets formaal , medmindre handlingerne ligger uden for de befoejelser , som ifoelge loven er tillagt eller kan tillaegges disse organer .

For handlinger , som ikke omfattes af selskabets formaal , kan medlemsstaterne dog bestemme , at selskabet ikke forpligtes , naar det godtgoer , at tredjemand vidste , at handlingen ikke omfattedes af selskabets formaal , eller han efter det foreliggende ikke kunne vaere ubekendt dermed ; den blotte bekendtgoerelse af vedtaegterne er ikke tilstraekkelig til at udgoere dette bevis .

2 . Begraensninger af selskabsorganernes befoejelser , der foelger af vedtaegter eller beslutning fra dette selskabsorgan , kan ikke paaberaabes over for tredjemand , selv om de er bekendtgjorte .

3 . Dersom en medlemsstats lovgivning bestemmer , at dennes almindelige regel om befoejelsen til at optraede paa selskabets vegne kan fraviges ved , at befoejelsen i henhold til vedtaegterne tillaegges én person eller flere personer i forening , kan denne lovgivning fastsaette , at denne vedtaegtsbestemmelse skal kunne paaberaabes over for tredjemand , dersom den angaar den almindelige befoejelse til at optraede paa selskabets vegne ; bestemmelserne i artikel 3 er afgoerende for , om en saadan vedtaegtsbestemmelse kan paaberaabes over for tredjemand .

TREDJE AFDELING

Selskabets ugyldighed

Artikel 10

I alle medlemsstater , efter hvis lovgivning selskabers stiftelse ikke er underkastet en forebyggende forvaltnings - eller domstolskontrol , skal selskabets stiftelsesoverenskomst og vedtaegter samt aendringer heraf udfaerdiges som officielt bekraeftet dokument ( " acte authentique " ) .

Artikel 11

Medlemsstaternes lovgivning kan kun indrette deres regler om selskabers ugyldighed i overensstemmelse med foelgende bestemmelser :

1 . Ugyldigheden skal fastslaas ved retsafgoerelse ;

2 . Ugyldighed kan kun fastslaas i foelgende tilfaelde :

a ) dersom stiftelsesoverenskomst mangler , eller enten formaliteterne vedroerende den forebyggende kontrol eller formforskriften vedroerende offentlig bekraeftelse af dokumenter ikke er iagttaget ;

b ) dersom selskabets formaal er ulovligt eller strider mod den offentlige orden ( " ordre public " ) ;

c ) dersom stiftelsesoverenskomsten eller vedtaegterne intet angiver om selskabets navn , indskud , stoerrelsen af den tegnede kapital eller selskabets formaal ;

d ) dersom den nationale lovgivning om mindsteindbetaling paa selskabskapitalen ikke er overholdt ;

e ) dersom samtlige stiftere manglede evne til at forpligte sig ;

f ) dersom antallet af stiftere , i strid med den for selskabet gaeldende nationale lovgivning , var under to .

Bortset fra ovennaevnte ugyldighedstilfaelde kan et selskab ikke af nogen grund erklaeres for ikke-eksisterende , absolut eller relativt ugyldigt , anfaegteligt eller for en nullitet .

Artikel 12

1 . Bestemmelserne i artikel 3 er afgoerende for , om en retsafgoerelse , hvorved ugyldighed fastslaas , kan paaberaabes over for tredjemand . Dersom den nationale lovgivning tillader tredjemand at paaklage afgoerelsen , kan dette kun ske inden for en frist af seks maaneder efter retsafgoerelsens offentliggoerelse .

2 . Ugyldighed bevirker , at selskabet traeder i likvidation paa samme maade som ved oploesning af selskaber .

3 . Med forbehold af virkningerne af , at selskabet er under likvidation , paavirker dets ugyldighed som saadan ikke gyldigheden af forpligtelser , som selskabet har paataget sig , eller som er paataget over for selskabet .

4 . Medlemsstaternes lovgivning kan fastsaette retsvirkningerne af ugyldigheden i forholdet mellem selskabsdeltagerne .

5 . Indehaverne af andele eller aktier forbliver pligtige til at indbetale den tegnede , men ikke indbetalte kapital i det omfang , hvori de over for fordringshaverne paatagne forpligtelser goer det fornoedent .

FJERDE AFDELING

Almindelige bestemmelser

Artikel 13

Inden atten maaneder efter direktivets meddelelse saetter medlemsstaterne saadanne aendringer af deres administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft , som er noedvendige for at efterkomme bestemmelserne i dette direktiv , og underretter straks Kommissionen herom .

For andre aktieselskaber efter nederlandsk ret end dem , der omhandles i den nederlandske handelslovbogs nuvaerende artikel 42 c , traeder den i artikel 2 , stk . 1 , litra f ) , omhandlede offentlighedspligt foerst i kraft tredive maaneder efter meddelelsen af naervaerende direktiv .

Medlemsstaterne kan bestemme , at den foerste offentliggoerelse af vedtaegternes fuldstaendige ordlyd som affattet ifoelge de aendringer , der er sket siden selskabets stiftelse , foerst skal finde sted i forbindelse med den naeste vedtaegtsaendring , eller i mangel heraf , senest den 31 . december 1970 .

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om ordlyden af de vigtigste internretlige bestemmelser , som de udsteder inden for det omraade , der omfattes af dette direktiv .

Artikel 14

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget , i Bruxelles , den 9 . marts 1968 .

Paa Raadets vegne

M . COUVE DE MURVILLE

Formand

( 1 ) EFT nr . 2 af 15 . 1 . 1962 , s . 36/62 .

( 2 ) EFT nr . 96 af 28 . 5 . 1966 , s . 1519/66 .

( 3 ) EFT nr . 194 af 27 . 11 . 1964 , s . 3248/64 .

Top