Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007A1219(07)

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Montenegro om lempelse af reglerne for udstedelse af visa - Erklæringer

OJ L 334, 19.12.2007, p. 109–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 120 P. 52 - 62

In force

22007A1219(07)

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Montenegro om lempelse af reglerne for udstedelse af visa - Erklæringer

EU-Tidende nr. L 334 af 19/12/2007 s. 0109 - 0119


20071108

Aftale

mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Montenegro om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "Fællesskabet",

og

REPUBLIKKEN MONTENEGRO,

i det følgende benævnt "parterne",

DER HENVISER TIL Republikken Montenegros udsigter til medlemskab af EU og forhandlingerne om en stabiliserings- og associeringsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Montenegro,

DER PÅ NY BEKRÆFTER deres hensigt om at arbejde tæt sammen inden for rammerne af de fremtidige strukturer for stabiliserings- og associeringsaftalen med henblik på en liberalisering af visumordningen for Republikken Montenegro og Den Europæiske Union i overensstemmelse med konklusionerne af topmødet mellem EU og det vestlige Balkan, der blev afholdt i Thessaloniki den 21. juni 2003,

DER SOM ET FØRSTE KONKRET SKRIDT HEN IMOD EN VISUMFRI REJSEORDNING ØNSKER at lette de mellemfolkelige kontakter som en vigtig forudsætning for en stabil udvikling af økonomiske, humanitære, kulturelle, videnskabelige og andre bånd ved at lempe reglerne for udstedelse af visa til montenegrinske statsborgere,

SOM HOLDER SIG FOR ØJE, at alle statsborgere i Den Europæiske Union er fritaget for visumpligten ved rejser til Republikken Montenegro af en varighed på højst 90 dage eller ved transit gennem Republikken Montenegros område,

SOM ANERKENDER, at hvis Republikken Montenegro genindfører visumpligt for statsborgere i Den Europæiske Union, skal de samme lempelser, som indrømmes montenegrinske statsborgere i henhold til denne aftale, automatisk gælde for statsborgere i Den Europæiske Union på basis af princippet om gensidighed,

SOM ANERKENDER, at lempelsen af visumreglerne ikke må føre til ulovlig migration, og som er særlig opmærksomme på sikkerheds- og tilbagetagelsesaspekterne,

SOM TAGER HENSYN TIL protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling og protokollen om integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og bekræfter, at denne aftales bestemmelser ikke gælder for Det Forenede Kongerige og Irland,

SOM TAGER HENSYN TIL protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og bekræfter, at denne aftales bestemmelser ikke gælder for Danmark —

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1. Formålet med denne aftale er at lempe reglerne for udstedelse af visa til montenegrinske statsborgere til et forventet ophold på højst 90 dage for hver periode på 180 dage.

2. Hvis Republikken Montenegro genindfører visumpligt for statsborgere i Den Europæiske Union, skal de samme lempelser, som indrømmes montenegrinske statsborgere i henhold til denne aftale, automatisk gælde for statsborgere i Den Europæiske Union på basis af princippet om gensidighed.

Artikel 2

Generel bestemmelse

1. De i denne aftale indeholdte bestemmelser om lempelse af reglerne for visumudstedelse finder kun anvendelse på montenegrinske statsborgere i det omfang, de ikke i henhold til Fællesskabets eller medlemsstaternes lovgivning, denne aftale eller andre internationale aftaler er fritaget for visumpligt.

2. Republikken Montenegro eller medlemsstaternes eller Fællesskabets lovgivning finder anvendelse på spørgsmål, der ikke er omfattet af denne aftale, herunder bl.a. afslag på visumansøgninger, anerkendelse af rejsedokumenter, dokumentation for tilstrækkelige subsistensmidler, nægtelse af indrejse og udsendelsesforanstaltninger.

Artikel 3

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a) "medlemsstat": enhver af Den Europæiske Unions medlemsstater, med undtagelse af Danmark, Irland og Det Forenede Kongerige

b) "statsborger i Den Europæiske Union": en statsborger i en medlemsstat som defineret under litra a)

c) "montenegrinsk statsborger": enhver, som har montenegrinsk statsborgerskab

d) "visum": en tilladelse udstedt eller en afgørelse truffet af en medlemsstat, som kræves for

- indrejse med henblik på et forventet ophold i denne medlemsstat eller i flere medlemsstater på højst 90 dage i alt

- indrejse med henblik på transit gennem denne medlemsstats eller flere medlemsstaters områder

e) "person med lovligt ophold": en montenegrinsk statsborger med tilladelse eller ret til at opholde sig i mere end 90 dage på en medlemsstats område i henhold til fællesskabsretten eller national ret.

Artikel 4

Dokumentation for rejsens formål

1. For følgende kategorier af montenegrinske statsborgere er følgende dokumenter tilstrækkelig dokumentation for formålet med rejsen til den anden part:

a) for medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Republikken Montenegro skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på en medlemsstats område:

- et brev udfærdiget af en montenegrinsk myndighed, hvoraf det fremgår, at ansøgeren er medlem af dens delegation på rejse til den anden parts område med det formål at deltage i de angivne arrangementer, ledsaget af en kopi af den officielle indbydelse

b) for forretningsfolk og repræsentanter for erhvervsorganisationer:

- en skriftlig indbydelse fra værten, der skal være en juridisk person eller virksomhed, filial eller afdeling heraf, en statslig eller lokal myndighed i medlemsstaterne eller en arrangør af handelsmesser eller udstillinger, konferencer eller symposier afholdt på medlemsstaternes område, som er godkendt af det montenegrinske handelskammer, den montenegrinske arbejdsgiverforening eller den montenegrinske sammenslutning af virksomheder

c) for chauffører i international gods- eller passagertransport til medlemsstaternes område i køretøjer indregistreret i Republikken Montenegro

- en skriftlig anmodning fra det nationale forbund af transportvirksomheder i Republikken Montenegro, som foretager international transport ad landevej, med angivelse af turenes formål, varighed og hyppighed

d) for medlemmer af tog-, kølevogns- eller lokomotivbesætninger i internationale tog, der kører til medlemsstaternes område:

- en skriftlig anmodning fra det kompetente jernbaneselskab i Republikken Montenegro med angivelse af rejsens formål, varighed og hyppighed

e) for journalister:

- attestering eller anden dokumentation udstedt af en faglig organisation for, at den pågældende person er uddannet journalist, samt et dokument udstedt af vedkommendes arbejdsgiver, hvoraf det fremgår, at formålet med rejsen er at udføre journalistisk arbejde

f) for personer, der skal deltage i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitetsprogrammer og andre udvekslingsprogrammer:

- en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen til at deltage i disse aktiviteter

g) for elever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og medfølgende lærere, der rejser i studie- eller uddannelsesøjemed, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer og andre uddannelsesrelaterede aktiviteter:

- en skriftlig indbydelse eller et optagelsesbevis fra værtsuniversitetet, -akademiet, -instituttet, -læreanstalten eller -skolen eller studiekort eller beviser på de kurser, der skal følges

h) for deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere:

- en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen: kompetente myndigheder, nationale sportsforbund eller nationale olympiske komitéer i medlemsstaterne

i) for deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabskommuner og -byer:

- en skriftlig indbydelse fra disse byers borgmester/kommunaldirektør

j) for pårørende — ægtefæller, børn (også adopterede), forældre (også formyndere), bedsteforældre og børnebørn — der besøger montenegrinske statsborgere, som har lovligt ophold på medlemsstaternes område:

- en skriftlig indbydelse fra værten

k) til besøg på militære og civile gravsteder:

- et officielt dokument, der bekræfter gravstedets eksistens samt slægtskab eller andet tilhørsforhold mellem ansøgeren og den begravede

l) til besøg af lægelige årsager og for de nødvendige ledsagende personer:

- et officielt dokument fra den behandlende institution, som bekræfter behovet for behandling på denne institution og for at være ledsaget, og dokumentation for, at vedkommende har tilstrækkelige finansielle midler til at betale for lægebehandlingen

m) for personer, der deltager i begravelsesceremonier:

- et officielt dokument, der bekræfter dødsfaldet samt slægtskab eller andet tilhørsforhold mellem ansøgeren og den begravede

n) for repræsentanter for organisationer i civilsamfundet, når de rejser med henblik på uddannelse, seminarer og konferencer, også inden for rammerne af udvekslingsprogrammer

- en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen, en bekræftelse af, at den pågældende person repræsenterer en organisation i civilsamfundet, og en etableringstilladelse for organisationen fra det relevante register og udstedt af en statslig myndighed i overensstemmelse med national ret

o) for medlemmer af liberale erhverv, der deltager i internationale udstillinger, konferencer, symposier, seminarer eller andre lignende arrangementer, der afholdes på medlemsstaternes område:

- en skriftlig anmodning fra værtsorganisationen, der bekræfter, at den pågældende person deltager i arrangementet

p) dommere, der deltager i internationale udvekslingsprogrammer, symposier, seminarer eller lignende uddannelsesarrangementer, der afholdes på medlemsstaternes område

- en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen til at deltage i disse aktiviteter

q) for repræsentanter for religiøse samfund i Republikken Montenegro:

- en skriftlig anmodning fra et religiøst samfund, der er registreret i Republikken Montenegro med angivelse af rejsens formål, varighed og hyppighed

r) for turister:

- en attest eller en voucher fra et rejsebureau eller en rejsearrangør, der er godkendt af medlemsstaterne i forbindelse med det lokale konsulære samarbejde, hvori det bekræftes, at der er reserveret en organiseret rejse.

2. Den i stk. 1 omhandlede skriftlige indbydelse eller anmodning skal indeholde følgende oplysninger:

a) for den indbudte: fulde navn, fødselsdato, køn, statsborgerskab, pasnummer eller nummer på andet identitetsbevis, rejsetidspunkt, rejsens formål, antal indrejser samt når det er relevant, navnet på ægtefælle og eventuelle mindreårige børn, der ledsager den indbudte

b) den indbydende persons fulde navn og bopæl

c) den indbydende juridiske persons, virksomheds eller organisations fulde navn og adresse samt

- hvis indbydelsen er udsendt af en organisation, tillige navn og stilling på den person, der har underskrevet indbydelsen

- hvis den, som indbyder, er en juridisk person eller virksomhed eller afdeling/filial heraf eller en virksomhed beliggende på en medlemsstats område, tillige det i den pågældende medlemsstat lovpligtige registreringsnummer.

3. Til de i stk. 1 omhandlede personkategorier udstedes alle visumtyper efter den forenklede procedure uden krav om nogen anden dokumentation, indbydelse eller attestering af rejsens formål, som måtte være foreskrevet i medlemsstaternes lovgivning.

Artikel 5

Udstedelse af visa til flere indrejser

1. Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer udsteder visa til flere indrejser gældende i op til fem år til følgende kategorier af personer:

a) medlemmer af den nationale regering, det nationale parlament, forfatningsdomstolen og højesteret, præsidenten for appelretten og præsidenten for forvaltningsretten, såfremt de ikke er fritaget for visumpligten i medfør af denne aftale, når de rejser i embeds medfør, med en gyldighed begrænset til deres mandatperiode, hvis denne er under fem år

b) faste medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Republikken Montenegro, regelmæssigt skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på medlemsstaternes område

c) ægtefæller og børn (også adopterede), der er under 21 år eller er forsørgelsesberettigede, og som besøger montenegrinske statsborgere, der har lovligt ophold på medlemsstaternes område, med en gyldighed begrænset til varigheden af det lovlige ophold.

2. Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer udsteder visa til flere indrejser med en gyldighed på op til et år til følgende kategorier af personer, forudsat at de i det foregående år har fået udstedt mindst ét visum, har gjort brug af det i overensstemmelse med reglerne om indrejse og ophold på den besøgte stats område og har grund til at ansøge om et visum til flere indrejser:

a) faste medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Republikken Montenegro regelmæssigt skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på medlemsstaternes område

b) forretningsfolk og repræsentanter for erhvervsorganisationer, der regelmæssigt rejser til medlemsstaterne

c) chauffører i international gods- eller passagertransport til medlemsstaternes område i køretøjer indregistreret i Republikken Montenegro

d) medlemmer af tog-, kølevogns- eller lokomotivbesætninger i internationale tog, der kører til medlemsstaternes område

e) medlemmer af liberale erhverv, der deltager i internationale udstillinger, konferencer, symposier, seminarer eller andre lignende arrangementer, der afholdes på medlemsstaternes område

f) personer, der deltager i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitets- og andre udvekslingsprogrammer, og som regelmæssigt rejser til medlemsstaterne

g) deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere

h) journalister

i) deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabskommuner og -byer

j) studerende eller universitetsuddannede under videreuddannelse, der regelmæssigt rejser med henblik på studier eller uddannelse, også inden for rammerne af udvekslingsprogrammer

k) personer, der regelmæssigt kommer på besøg af lægelige årsager, og de nødvendige ledsagende personer

l) repræsentanter for religiøse samfund, der er registreret i Republikken Montenegro, og som regelmæssigt rejser til medlemsstaterne

m) repræsentanter for organisationer i civilsamfundet, der regelmæssigt rejser til medlemsstaterne med henblik på uddannelse, seminarer og konferencer, også inden for rammerne af udvekslingsprogrammer

n) dommere, der deltager i internationale udvekslingsprogrammer, symposier, seminarer eller lignende uddannelsesarrangementer, og som regelmæssigt rejser til medlemsstaterne.

3. Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer udsteder visa til flere indrejser med en gyldighed på mindst to år og højst fem år til de i stk. 2 nævnte personkategorier, forudsat at de i de foregående to år har gjort brug af et visum til flere indrejser med etårig gyldighed i overensstemmelse med reglerne om indrejse og ophold på den besøgte stats område og stadig har gyldig grund til at ansøge om et visum til flere indrejser.

4. De i stk. 1, 2 og 3 omhandlede personers samlede ophold på medlemsstaternes område må ikke overstige 90 dage for hver periode på 180 dage.

Artikel 6

Gebyrer for behandling af visumansøgninger

1. Gebyret for behandling af visumansøgninger fra montenegrinske statsborgere er på 35 EUR.

Dette gebyr kan ændres efter reglerne i artikel 14, stk. 4.

Hvis Republikken Montenegro genindfører visumpligt for statsborgere i Den Europæiske Union, må det montenegrinske visumgebyr ikke være på mere end 35 EUR eller et andet aftalt beløb, hvis gebyret ændres efter proceduren i artikel 14, stk. 4.

2. For følgende personkategorier beregnes der ikke gebyr for behandling af visumansøgninger:

a) medlemmer af den nationale regering og det nationale parlament, forfatningsdomstolen og højesteret, præsidenten for appelretten, præsidenten for forvaltningsdomstolen og de personer, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a), såfremt de ikke er fritaget for visumpligten i medfør af denne aftale

b) pårørende — ægtefæller, børn (også adopterede), forældre (også formyndere), bedsteforældre og børnebørn — der besøger montenegrinske statsborgere, som har lovligt ophold på medlemsstaternes område

c) medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Republikken Montenegro skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på medlemsstaternes område

d) for elever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og medfølgende lærere, der rejser i studie- eller uddannelsesøjemed

e) handicappede og deres eventuelt nødvendige ledsagere

f) personer, der kan dokumentere, at deres rejse er nødvendig af humanitære grunde, f.eks. med henblik på presserende lægebehandling, samt disse personers ledsagere, eller med henblik på at deltage i en pårørendes begravelse eller besøge en pårørende, der er alvorligt syg

g) deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere

h) personer, der skal deltage i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitetsprogrammer og andre udvekslingsprogrammer

i) deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabskommuner og -byer

j) journalister

k) pensionister

l) dommere, der deltager i internationale udvekslingsprogrammer, symposier, seminarer eller lignende uddannelsesarrangementer

m) repræsentanter for religiøse samfund registreret i Republikken Montenegro

n) repræsentanter for organisationer i civilsamfundet, der rejser med henblik på at deltage i møder, seminarer, udvekslingsprogrammer eller uddannelseskurser

o) medlemmer af liberale erhverv, der deltager i internationale udstillinger, konferencer, symposier, seminarer eller andre lignende arrangementer, der afholdes på medlemsstaternes område

p) chauffører i international gods- eller passagertransport til medlemsstaternes område i køretøjer indregistreret i Republikken Montenegro

q) medlemmer af tog-, kølevogns- eller lokomotivbesætninger i internationale tog, der kører til medlemsstaternes område

r) børn under 6 år.

Artikel 7

Varighed af behandlingen af visumansøgninger

1. Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer træffer afgørelse om ansøgningen inden for en frist på 10 kalenderdage efter datoen for modtagelsen af ansøgningen og den for visumudstedelsen krævede dokumentation.

2. Fristen for at træffe afgørelse om en visumansøgning kan forlænges op til 30 dage i enkelttilfælde, bl.a. når der er behov for nærmere granskning af ansøgningen.

3. Fristen for at træffe afgørelse om en visumansøgning kan afkortes til tre arbejdsdage eller derunder i hastende tilfælde.

Artikel 8

Udrejse efter tab eller tyveri af dokumenter

EU-borgere samt montenegrinske statsborgere, der har mistet deres identitetsdokumenter, eller som har fået disse dokumenter stjålet under ophold på Republikken Montenegros eller medlemsstaternes område, kan rejse ud af dette område på gyldige identitetsdokumenter, der giver ret til at passere grænsen, og som er udstedt af medlemsstaternes eller Republikken Montenegros diplomatiske og konsulære repræsentationer uden visum eller anden tilladelse.

Artikel 9

Forlængelse af visa under ekstraordinære omstændigheder

Montenegrinske statsborgere, der på grund af force majeure ikke har mulighed for at forlade medlemsstaternes område inden for den frist, der er anført i deres visum, kan i overensstemmelse med værtslandets lovgivning vederlagsfrit få forlænget deres visums gyldighed i det tidsrum, det er nødvendigt, før de kan vende tilbage til deres opholdsland.

Artikel 10

Diplomatpas

1. Montenegrinske statsborgere, der er i besiddelse af gyldigt diplomatpas, har ret til indrejse i, udrejse af og transit gennem medlemsstaternes område uden visum.

2. De i stk. 1 omhandlede personer kan opholde sig på medlemsstaternes område i højst 90 dage for hver periode på 180 dage.

Artikel 11

Territorial gyldighed af visa

Med forbehold af nationale regler og bestemmelser angående medlemsstaternes nationale sikkerhed og med forbehold af EU-reglerne om visa med begrænset territorial gyldighed har montenegrinske statsborgere ret til at rejse på medlemsstaternes område på lige fod med statsborgere i Den Europæiske Union.

Artikel 12

Blandet udvalg til forvaltning af aftalen

1. Parterne nedsætter et blandet ekspertudvalg (udvalget), bestående af repræsentanter for Det Europæiske Fællesskab og Republikken Montenegro. Fællesskabet repræsenteres af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber bistået af eksperter fra medlemsstaterne.

2. Udvalget har bl.a. til opgave at:

a) overvåge gennemførelsen af denne aftale

b) fremsætte forslag til ændring eller udvidelse af denne aftale

c) bilægge tvister, som opstår i forbindelse med fortolkning eller anvendelse af denne aftales bestemmelser.

3. Udvalget mødes, når det er nødvendigt, efter anmodning fra en af parterne, og mindst én gang om året.

4. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 13

Denne aftales forhold til bilaterale aftaler mellem medlemsstaterne og Republikken Montenegro

1. Denne aftale har fra og med sin ikrafttrædelse forrang for bestemmelser i enhver bilateral eller multilateral aftale indgået mellem de enkelte medlemsstater og Republikken Montenegro, for så vidt bestemmelserne i sidstnævnte aftaler omhandler spørgsmål omfattet af denne aftale.

2. Bestemmelserne i bilaterale aftaler eller ordninger mellem individuelle medlemsstater og Republikken Montenegro, der blev undertegnet inden 1. januar 2007, og som indeholder bestemmelser om visumfritagelse for indehavere af tjenestepas, finder fortsat anvendelse i en femårig periode fra denne aftales ikrafttrædelse, uden at dette påvirker de pågældende medlemsstaters eller Republikken Montenegros ret til at opsige eller suspendere de bilaterale aftaler i den femårige periode.

Artikel 14

Afsluttende bestemmelser

1. Denne aftale ratificeres eller godkendes af parterne i overensstemmelse med deres respektive procedurer og træder i kraft den første dag i den anden måned efter den dato, hvor parterne giver hinanden meddelelse om, at ovennævnte procedurer er afsluttet.

2. Uanset stk. 1 træder denne aftale ikke i kraft før datoen for ikrafttrædelsen af tilbagetagelsesaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Montenegro, såfremt denne dato er senere end den i stk. 1 omhandlede dato.

3. Denne aftale indgås på ubestemt tid, medmindre den opsiges efter reglerne i stk. 6.

4. Aftalen kan ændres ved skriftlig overenskomst mellem parterne. Ændringer træder i kraft, efter at parterne har givet hinanden meddelelse om, at de interne procedurer, der kræves herfor, er afsluttet.

5. Hver af parterne kan suspendere hele aftalen eller en del af den, når hensyn til den offentlige orden, den nationale sikkerhed eller folkesundheden tilsiger det. Afgørelsen herom meddeles den anden part senest 48 timer før dens ikrafttrædelse. Den part, der suspenderer anvendelsen af denne aftale, underretter omgående den anden part, når grundene til suspensionen ikke længere består.

6. Hver part kan opsige denne aftale med skriftligt varsel til den anden part. Aftalen ophører med at være i kraft 90 dage efter tidspunktet for denne meddelelse.

Udfærdiget i Bruxelles den attende september to tusinde og syv i to eksemplarer på hvert af parternes officielle sprog, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku Zajednicu

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

За Република Черна гора

Por la República de Montenegro

Za Republiku Ċerná Hora

For Republikken Montenegro

Für die Republik Montenegro

Montenegro Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου

For the Republic of Montenegro

Pour la République du Monténégro

Per la Repubblica del Montenegro

Melnkalnes Republikas vārdā

Juodkalnijos Respublikos vardu

A Montenegrói Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Montenegro

Voor de Republiek Montenegro

W imieniu Republiki Czarnogóry

Pela República do Montenegro

Pentru Republica Muntenegru

Za Čiernohorskú republiku

Za Republiko Črno goro

Montenegron tasavallan puolesta

För Republiken Montenegro

Za Republiku Crnu Goru

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

20071108

BILAG

PROTOKOL TIL AFTALEN ANGÅENDE DE MEDLEMSSTATER, DER IKKE I FULDT OMFANG ANVENDER SCHENGEN-REGLERNE

De medlemsstater, der er bundet af Schengen-reglerne, men som i afventning af den relevante rådsafgørelse endnu ikke udsteder Schengen-visa, udsteder nationale visa, hvis gyldighed er begrænset til deres område.

Disse medlemsstater kan ensidigt anerkende Schengen-visa og –opholdstilladelser i forbindelse med transit gennem deres område i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 895/2006/EF af 14. juni 2006.

Da Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 895/2006/EF af 14. juni 2006 ikke finder anvendelse på Rumænien og Bulgarien, vil Europa-Kommissionen fremsætte forslag om lignende bestemmelser for derved at sætte disse lande i stand til unilateralt at anerkende Schengen-visa og -opholdstilladelser samt andre lignende dokumenter, som andre medlemsstater, der endnu ikke er fuldt integreret i Schengen-området, har udstedt med henblik på transit gennem deres område.

--------------------------------------------------

Top