EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21973A0514(01)

Overenskomst mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge - Protokol nr. 1 vedrørende ordninger, der skal anvendes for visse varer - Protokol nr. 2 vedrørende varer, der er undergivet en særlig ordning med henblik på at tage hensyn til omkostningsforskellene for de landbrugsprodukter, der indgår i varerne - Protokol nr. 3 angående defitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde - Protokol nr. 4 der omhandler visse bestemmelser vedrørende Irland - Slutakt - Erklæringer

OJ L 171, 27.6.1973, p. 2–102 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 11 Volume 005 P. 110 - 210
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 004 P. 19 - OP_DATPRO
Portuguese special edition: Chapter 11 Volume 004 P. 19 - OP_DATPRO
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 011 P. 288 - 388
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 011 P. 288 - 388
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 011 P. 288 - 388
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 011 P. 288 - 388
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 011 P. 288 - 388
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 011 P. 288 - 388
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 011 P. 288 - 388
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 011 P. 288 - 388
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 011 P. 288 - 388
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 002 P. 3 - 103
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 002 P. 3 - 103
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 049 P. 3 - 103

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2015

21973A0514(01)

Overenskomst mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge - Protokol nr. 1 vedrørende ordninger, der skal anvendes for visse varer - Protokol nr. 2 vedrørende varer, der er undergivet en særlig ordning med henblik på at tage hensyn til omkostningsforskellene for de landbrugsprodukter, der indgår i varerne - Protokol nr. 3 angående defitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde - Protokol nr. 4 der omhandler visse bestemmelser vedrørende Irland - Slutakt - Erklæringer

EF-Tidende nr. L 171 af 27/06/1973 s. 0002 - 0102
den græske specialudgave: Kapitel 11 bind 5 s. 0110
den spanske specialudgave: Kapitel 11 bind 4 s. 0019
den portugisiske specialudgave: Kapitel 11 bind 4 s. 0019


++++

OVERENSKOMST

mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og kongeriget Norge

DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB

paa den ene side

KONGERIGET NORGE

paa den anden side

har

I OENSKET OM , i anledning af udvidelsen af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , at befaeste og udbygge de eksisterende oekonomiske forbindelser mellem Faellesskabet og Norge , under hensyntagen til rimelige konkurrencevilkaar , at sikre en harmonisk udvikling af deres handel i den hensigt at bidrage til Europas opbygning ,

MED DET FORSAET gradvis at fjerne hindringerne for hovedparten af deres samhandel , i overensstemmelse med bestemmelserne i Den almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel vedroerende oprettelsen af frihandelsomraader ,

IDET DE ERKLAERER SIG REDE TIL , under hensyntagen til alle relevante faktorer og navnlig udviklingen inden for Faellesskabet , at undersoege mulighederne for at udvikle og uddybe deres forbindelser , saafremt det skulle vise sig formaalstjenligt , at begge parter kunne have oekonomisk interesse i at udstraekke disse til omraader , der ikke omfattes af denne overenskomst ,

VEDTAGET , til virkeliggoerelse af disse maalsaetninger , og i betragtning af , at ingen bestemmelse i denne overenskomst kan fortolkes saaledes , at de kontraherende parter fritages for de forpligtelser , som paahviler dem ved andre internationale overenskomster ,

AT INDGAA DENNE OVERENSKOMST :

Artikel 1

Denne overenskomst tager sigte paa :

a ) gennem udbygning af den gensidige samhandel at begunstige den harmoniske udvikling af de oekonomiske forbindelser mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og kongeriget Norge og saaledes fremme vaeksten i det oekonomiske liv , forbedre leve - og arbejdsvilkaar og begunstige produktivitetsforoegelse og finansiel stabilitet i Faellesskabet og i Norge ,

b ) at sikre samhandelen mellem de kontraherende parter rimelige konkurrencevilkaar ,

c ) ved afskaffelse af hindringerne for samhandelen , saaledes at bidrage til en harmonisk udvikling og udvidelse af verdenshandelen .

Artikel 2

Overenskomsten anvendes paa varer , der har oprindelse i Faellesskabet og i Norge :

i ) som henhoerer under kapitel 25 _ 99 i Bruxelles-nomenklaturen , bortset fra de varer , der er naevnt i bilaget ;

ii ) som er anfoert i protokol nr . 2 , under hensyntagen til de naermere bestemmelser , der er fastsat heri .

Artikel 3

1 . Ingen ny importtold indfoeres i samhandelen mellem Faellesskabet og Norge .

2 . Importtolden afskaffes gradvis i foelgende tempo :

_ paa ikrafttraedelsesdagen for denne overenskomst nedsaettes alle toldsatser til 80 % af basistolden ;

_ de oevrige fire nedsaettelser , paa hver 20 % , gennemfoeres :

1 . januar 1974 ,

1 . januar 1975 ,

1 . januar 1976 ,

1 . juli 1977 .

Artikel 4

1 . Bestemmelserne om den gradvise afskaffelse af importtold finder ogsaa anvendelse paa finanstold .

De kontraherende parter kan erstatte en finanstold eller det fiskale element i en told med en intern afgift .

2 . Danmark , Irland og Det forenede Kongerige kan indtil 1 . januar 1976 opretholde en finanstold eller det fiskale element i en told , saafremt artikel 38 i " Akt vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af Traktaterne " , anvendes .

3 . Norge kan midlertidigt indtil senest den 31 . december 1975 opretholde en finanstold eller det fiskale element i en saadan told under iagttagelse af betingelserne i artikel 18 .

Artikel 5

1 . For enhver vare udgoer basistolden , ud fra hvilken den gradvise nedsaettelse , der er fastsat i artikel 3 og i protokol nr . 1 , skal foretages , den told , der faktisk blev anvendt 1 . januar 1972 .

2 . Saafremt efter 1 . januar 1972 toldnedsaettelser bliver anvendelige som foelge af de ved handelskonferencen i Genéve ( 1964 _ 1967 ) indgaaede toldaftaler , erstatter de saaledes nedsatte toldsatser den basistold , der omhandles i stykke 1 .

3 . De nedsatte toldsatser beregnes i overensstemmelse med artikel 3 og protokollerne nr . 1 og 2 og anvendes ved afrunding af foerste decimal .

Med forbehold af den anvendelse , Faellesskabet vil goere af artikel 39 , stk . 5 , i " Akt vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af Traktaterne " , der er opstillet og vedtaget under konferencen mellem De europaeiske Faellesskaber og kongeriget Danmark , Irland , kongerige Norge og Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland , anvendes med hensyn til de specifikke toldsatser eller den specifikke del af de blandede toldsatser i den irske toldtarif artikel 3 og protokollerne nr . 1 og 2 ved afrunding af fjerde decimal .

Artikel 6

1 . Ingen ny afgift med tilsvarende virkning som importtold indfoeres i samhandelen mellem Faellesskabet og Norge .

2 . Afgifter med tilsvarende virkning som importtold , der er indfoert 1 . januar 1972 eller senere i samhandelen mellem Faellesskabet og Norge , afskaffes , naar overenskomsten traeder i kraft .

Enhver afgift med tilsvarende virkning som importtold , for hvilken satsen 31 . december 1972 maatte vaere hoejere end den sats , der faktisk blev anvendt 1 . januar 1972 , nedsaettes til sidstnaevnte sats , naar overenskomsten traeder i kraft .

3 . Afgifter med tilsvarende virkning som importtold afskaffes gradvis i foelgende tempo :

_ senest 1 . januar 1974 nedsaettes enhver afgift til 60 % af den toldsats , der anvendtes 1 . januar 1972 ;

_ de tre andre nedsaettelser paa hver 20 % sker :

1 . januar 1975 ,

1 . januar 1976 ,

1 . juli 1977 .

Artikel 7

Ingen eksporttold eller afgift med tilsvarende virkning indfoers i samhandelen mellem Faellesskabet og Norge .

Eksporttold og afgifter med tilsvarende virkning afskaffes senest 1 . januar 1974 .

Artikel 8

Protokol nr . 1 fastsaetter ordningen med hensyn til told og de naermere bestemmelser , der anvendes for visse varer .

Artikel 9

Protokol nr . 2 fastsaetter ordningen med hensyn til told og de naermere bestemmelser , der anvendes for visse varer , der er fremstillet ved forarbejdning af landbrugsvarer .

Artikel 10

1 . Saafremt der indfoeres saerlige bestemmelser som foelge af ivaerksaettelsen af en kontraherende parts landbrugspolitik eller som foelge af aendring i gaeldende bestemmelser , kan den paagaeldende kontraherende part for de deraf omfattede varer foretage tilpasning af den ordning , som foelger af overenskomsten .

2 . I disse tilfaelde tager den paagaeldende kontraherende part paa passende maade hensyn til den anden kontraherende parts interesser . De kontraherende parter kan med henblik paa dette konsultere hinanden i Den blandede Komité , som oprettes ifoelge artikel 29 .

Artikel 11

Protokol nr . 3 fastsaetter oprindelsesreglerne .

Artikel 12

En kontraherende part , der overvejer at saenke det faktiske trin for sine toldsatser eller afgifter med tilsvarende virkning , som anvendes over for tredjelande , der har fordel af mestbegunstigelsesklausulen , eller at suspendere anvendelsen heraf , meddeler Den blandede Komité denne nedsaettelse eller suspension senest 30 dage , foer den traeder i kraft , for saa vidt som dette er muligt . Den kontraherende part tager til efterretning enhver bemaerkning fra den anden kontraherende part angaaende de fordrejninger , som dette vil kunne medfoere .

Artikel 13

1 . Ingen nye kvantitative importrestriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning indfoeres i samhandelen mellem Faellesskabet og Norge .

2 . De kvantitative importrestriktioner afskaffes paa dagen for ikrafttraedelsen og foranstaltninger med tilsvarende virkning som kvantitative importrestriktioner senest 1 . januar 1975 .

Artikel 14

1 . Faellesskabet forbeholder sig ret til at aendre ordningen vedroerende olieprodukter henhoerende under toldpositionerne 27.10 , 27.11 , 27.12 , ex 27.13 ( parafin , microvox fremstillet ved afparafinering af smoerolier ( " gatsch " og slack wax og scale wax ) ) og 27.14 i Bruxelles-nomenklaturen , naar der fastsaettes en faelles definition vedroerende olieprodukters oprindelse , naar der inden for rammerne af den faelles handelspolitik tages beslutninger med hensyn til de paagaeldende varer , eller naar en faelles energipolitik bliver fastlagt .

I dette tilfaelde tager Faellesskabet paa passende maade hensyn til Norges interesser ; med henblik herpaa underretter det Den blandede Komité , der traeder sammen paa de betingelser , der er fastsat i artikel 31 .

2 . Norge forbeholder sig ret til at gaa frem paa lignende maade , saafremt tilsvarende situationer opstaar for det .

3 . Med forbehold af stykke 1 og 2 indvirker overenskomsten ikke paa ikke-toldmaessige bestemmelser , som anvendes ved indfoersel af olieprodukter .

Artikel 15

1 . De kontraherende parter erklaerer sig rede til under hensyntagen til deres landbrugspolitik at begunstige den harmoniske udvikling af samhandelen med landbrugsvarer , som ikke omfattes af overenskomsten .

2 . Med hensyn til veterinaere , sanitaere og phytosanitaere spoergsmaal anvender de kontraherende parter deres bestemmelser paa en maade , der ikke medfoerer forskelsbehandling , og afholder sig fra at indfoere nye foranstaltninger , der utilboerligt hindrer samhandelen .

3 . De kontraherende parter undersoeger paa de betingelser , der er fastsat i artikel 31 de vanskeligheder , der maatte opstaa i deres samhandel med landbrugsvarer og bestraeber sig paa at naa frem til loesninger , der vil kunne anvendes herpaa .

Artikel 16

Fra 1 . juli 1977 kan varer , som har oprindelse i Norge ved indfoersel i Faellesskabet ikke faa fordel af en mere gunstig behandling end den , som dets medlemsstater indbyrdes yder hinanden .

Artikel 17

Overenskomsten forhindrer ikke opretholdelsen eller oprettelsen af toldunioner , frihandelsomraader eller af graensetrafikordninger for saa vidt som disse ikke medfoerer aendring af den samhandelsordning , der er fastlagt i overenskomsten , og navnlig bestemmelserne om oprindelsesreglerne .

Artikel 18

Parterne afholder sig fra alle foranstaltning eller intern afgiftspraksis af fiskal art , der direkte eller indirekte bevirker en forskelsbehandling mellem varer fra én af de kontraherende parter og lignende varer , der har oprindelse hos den anden kontraherende part .

Varer , der udfoeres til en kontraherende parts omraade , kan ikke faa fordel af en intern afgiftsgodtgoerelse , der er hoejere end den afgift , de direkte eller indirekte er blevet ramt af .

Artikel 19

Betalinger i forbindelse med varesamhandelen saavel som overfoersler af disse beloeb til den medlemsstat i Faellesskabet , hvor kreditor har bopael , eller til Norge er fritaget for enhver restriktion .

De kontraherende parter afholder sig fra valutarestriktioner eller restriktioner af administrativ art med hensyn til ydelse , tilbagebetaling og akcept af kortfristede laan samt laan med mellemlang frist til daekning af handelstransaktioner , som en valutaindlaending i det paagaeldende land deltager i .

Artikel 20

Overenskomsten er ikke til hinder for forbud og restriktioner vedroerende indfoersel , udfoersel eller transit , som er begrundet i hensynet til den offentlige saedelighed , orden og sikkerhed , beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed , beskyttelse af planter , beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk , historisk eller arkaeologisk vaerdi , eller beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret , ej heller bestemmelser vedroerende guld og soelv . Disse forbud eller restriktioner maa dog hverken udgoere et middel til vilkaarlig forskelsbehandling eller en skjult begraensning af samhandelen mellem , de kontraherende parter .

Artikel 21

Ingen bestemmelse i overenskomsten forhindrer en kontraherende part i at traeffe foranstaltninger , som :

a ) den finder noedvendige for at forhindre udbredelsen af oplysninger , der kan skade dens vaesentlige sikkerhedsinteresser ;

b ) vedroerer handel med vaaben , ammunition og krigsmateriel , eller forskning , udvikling og produktion , der er uundvaerlig i forsvarsoejemed , saafremt disse foranstaltninger ikke aendrer konkurrencevilkaarene med hensyn til de varer , der ikke er beregnet til specifikt militaere formaal ;

c ) den anser for vaesentlige for sin sikkerhed i tilfaelde af krig eller alvorlig international spaending .

Artikel 22

1 . De kontraherende parter afholder sig fra alle foranstaltninger , der maatte bringe virkeliggoerelsen af overenskomstens maalsaetninger i fare .

2 . De traeffer alle generelle eller saerlige foranstaltninger , der er egnet til at sikre gennemfoerelsen af forpligtelserne i medfoer af overenskomsten .

Saafremt en kontraherende part finder , at den anden kontraherende part har forsoemt en forpligtelse i overenskomsten , kan den traeffe passende foranstaltninger paa de betingelser og ifoelge de fremgangsmaader , der er fastsat i artikel 27 .

Artikel 23

1 . Uforenelig med , at overenskomsten kan virke paa rette maade , for saa vidt som dette vil kunne paavirke samhandelen mellem Faellesskabet og Norge , er :

i ) alle aftaler mellem virksomheder , alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder , og alle former for samordnet praksis mellem virksomheder , som har til formaal eller til foelge at hindre , begraense eller fordreje konkurrencen hvad angaar produktion af og samhandel med varer ;

ii ) en eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling paa hele de kontraherende parters omraade , eller paa en vaesentlig del heraf ;

iii ) enhver offentlig stoette , som fordrejer , eller truer med at fordreje konkurrencevilkaarene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner .

2 . Saafremt en kontraherende part finder , at en given praksis er uforenelig med denne artikel , kan den traeffe passende foranstaltninger paa de betingelser og ifoelge de fremgangsmaader , der er fastsat i artikel 27 .

Artikel 24

Naar en stigning i indfoerselen af en bestemt vare er til alvorlig skade for , eller truer med at vaere til alvorlig skade for , en produktionsvirksomhed , der udoeves paa en af de kontraherende parters omraade , og saafremt denne stigning skyldes

_ en delvis eller fuldstaendig nedsaettelse , som fastsat i overenskomsten , af told og afgifter med tilsvarende virkning paa denne vare , hos den indfoerende kontraherende part ,

_ og den kendsgerning , at told og afgifter med tilsvarende virkning , der opkraeves af den udfoerende kontraherende part paa indfoerselen af raastoffer , eller halvfabrikata , som anvendes i fremstillingen af den paagaeldende vare , er betydeligt ringere end told og afgifter af tilsvarende art hos den indfoerende kontraherende part ,

kan vedkommende kontraherende part traeffe passende foranstaltninger paa de betingelser og ifoelge de fremgangsmaader , der er fastsat i artikel 27 .

Artikel 25

Saafremt en af de kontraherende parter fastslaar , at der finder dumping sted i forholdet til den anden kontraherende part , kan den traeffe passende foranstaltninger mod saadanne former for praksis , i overensstemmelse med overenskomsten angaaende anvendelsen af artikel VI i Den almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel , paa de betingelser og ifoelge de fremgangsmaader , der er fastsat i artikel 27 .

Artikel 26

I tilfaelde af alvorlige forstyrrelser inden for en sektor af den oekonomiske virksomhed eller vanskeligheder , der kan give sig udtryk i en alvorlig aendring af den oekonomiske situation i en region , kan vedkommende kontraherende part traeffe passende foranstaltninger paa de betingelser og ifoelge de fremgangsmaader , der er fastsat i artikel 27 .

Artikel 27

1 . Saafremt en kontraherende part undergiver indfoerselen af varer , der vil kunne medfoere de vanskeligheder , hvortil henvises i artiklerne 24 og 26 , en administrativ fremgangsmaade med henblik paa hurtigt at skaffe oplysninger om udviklingen i handelens bevaegelser , underretter den den anden kontraherende part herom .

2 . I de tilfaelde , der omhandles i artiklerne 22 _ 26 , giver den paagaeldende kontraherende part , foerend den traeffer de foranstaltninger , der er fastsat heri , eller hurtigst muligt i de tilfaelde , der omfattes af stykke 3 , litra d ) , Den blandede Komité alle oplysninger , der er noedvendige for at muliggoere en dybtgaaende undersoegelse af situationen , med henblik paa at naa en loesning , der kan godkendes af de kontraherende parter .

De foranstaltninger , der vil medfoere faerrest forstyrrelser i udfoerelsen af overenskomsten , boer foretraekkes .

Beskyttelsesforanstaltningerne meddeles straks til Den blandede Komité og er dér genstand for periodiske droeftelser , navnlig med henblik paa at afskaffe dem , saa snart omstaendighederne tillader det .

3 . For anvendelsen af stykke 2 gaelder foelgende bestemmelser :

a ) Med hensyn til artikel 23 kan enhver af de kontraherende parter indbringe sagen for Den blandede Komité , saafremt den finder , at en bestemt praksis er uforenelig med rette udfoerelse af overenskomsten , som fastlagt i artikel 23 , stk . 1 .

De kontraherende parter giver Den blandede Komité meddelelse om enhver formaalstjenlig oplysning og bistaar den i noedvendigt omfang med henblik paa undersoegelse af sagsakterne og , i givet fald , ved afskaffelse af den paatalte praksis .

Saafremt den paagaeldende kontraherende part ikke er ophoert med den paatalte praksis inden for den frist , der er fastsat i Den blandede Komité , eller saafremt denne ikke er naaet til enighed inden for en frist af tre maaneder efter dagen for sagens indbringelse , kan vedkommende kontraherende part vedtage de beskyttelsesforanstaltninger , den anser for noedvendige for at afhjaelpe de alvorlige vanskeligheder , den omhandlede praksis medfoerer , og navnlig tilbagekalde toldindroemmelser .

b ) For saa vidt angaar artikel 24 , meddeles vanskeligheder , som opstaar i den situation , der omhandles i denne artikel , til undersoegelse i Den blandede Komité , der kan traeffe enhver formaalstjenlig beslutning for at bringe dem til ophoer .

Saafremt Den blandede Komité eller den udfoerende kontraherende part ikke inden 30 dage efter meddelelsen har truffet nogen beslutning , der bringer vanskelighederne til ophoer , har den indfoerende kontraherende part ret til at opkraeve en udlignende afgift paa den indfoerte vare .

Denne udlignende afgift beregnes paa grundlag af virkningen paa de paagaeldende varers vaerdi af de konstaterede uligheder i toldsatserne for de raastoffer og halvfabrikata , der indgaar i varerne .

c ) Med hensyn til artikel 25 foretages der hoering af Den blandede Komité , foerend vedkommende kontraherende part traeffer passende foranstaltninger .

d ) Naar ekstraordinaere omstaendigheder , der noedvendiggoer et oejeblikkeligt indgreb , udelukker en forudgaaende undersoegelse , kan vedkommende kontraherende part , i de situationer , der omhandles i artiklerne 24 , 25 og 26 , saavel som i tilfaelde af stoette til udfoersel med direkte og umiddelbar virkning paa samhandelen , uden ophold indfoere de forebyggende foranstaltninger , der er strengt noedvendige for at afhjaelpe situationen .

Artikel 28

I tilfaelde af betalingsbalancevanskeligheder , eller alvorlig trussel herom i en eller flere af Faellesskabets medlemsstater eller i Norge , kan vedkommende kontraherende part traeffe de noedvendige beskyttelsesforanstaltninger . Den underretter straks den anden kontraherende part herom .

Artikel 29

1 . Der nedsaettes en blandet komité , hvem administrationen af overenskomsten paahviler , og som overvaager , at den efterleves paa rette vis . Med henblik herpaa formulerer den henstillinger . Den traeffer afgoerelser i de tilfaelde , det er fastlagt i overenskomsten . Disse afgoerelser gennemfoeres af de kontraherende parter i henhold til deres egne bestemmelser .

2 . For at overenskomsten kan gennemfoeres paa rette vis , udveksler de kontraherende parter oplysninger og konsulterer hinanden paa en af de kontraherende parters foranledning , i Den blandede Komité .

3 . Den blandede Komité fastsaetter selv sin forretningsorden .

Artikel 30

1 . Den blandede Komité bestaar af repraesentanter for Faellesskabet , paa den ene side , og repraesentanter for Norge , paa den anden side .

2 . Den blandede Komité udtaler sig i gensidig forstaaelse .

Artikel 31

1 . Formandsposten i Den blandede Komité varetages efter tur af hver af de kontraherende parter ifoelge de naermere bestemmelser , der fastsaettes i dens forretningsorden .

2 . Den blandede Komité traeder sammen mindst én gang om aaret paa formandens initiativ for at undersoege overenskomstens udfoerelse i almindelighed .

I oevrigt traeder den sammen , hver gang der er saerlig behov for det , paa begaering af en af de kontraherende parter , og paa de betingelser , som fastsaettes i dens forretningsorden .

3 . Den blandede Komité kan traeffe beslutning om nedsaettelse af arbejdsgrupper , der vil kunne bistaa den i udfoerelsen af dens hverv .

Artikel 32

1 . Naar en kontraherende part finder , at det , i begge kontraherende parters faelles interesse , ville vaere formaalstjenligt at udvikle de forbindelser , der omfattes af overenskomsten , ved at udstraekke dem til omraader , der ikke daekkes af denne , forelaegger den en motiveret begaering herom for den anden kontraherende part .

De kontraherende parter kan overlade til Den blandede Komité at undersoege denne begaering , og , i givet fald , at udforme henstillinger , navnlig med henblik paa optagelse af forhandlinger . Disse henstillinger kan i givet fald om fornoedent tage sigte paa en samordnet harmonisering , under forudsaetning af , at de to kontraherende parters selvstaendige beslutningsret ikke beroeres heraf .

2 . Overenskomster , der foelger af de forhandlinger , der omhandles i stykke 1 , undergives ratifikation eller godkendelse af de kontraherende parter i henhold til deres egne fremgangsmaader herfor .

Artikel 33

Bilag og protokoller til denne overenskomst udgoer en integrerende del af denne .

Artikel 34

Hver af de kontraherende parter kan opsige overenskomsten ved meddelelse herom til den anden kontraherende part . Overenskomsten ophoerer at vaere i kraft tolv maaneder efter tidspunktet for denne meddelelse .

Artikel 35

Denne overenskomst anvendes paa den ene side paa de omraader , hvor Traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab er gaeldende paa de betingelser , som er fastsat i denne Traktat , og paa den anden side paa kongeriget Norges omraade .

Artikel 36

Denne overenskomst er affattet i to eksemplarer paa dansk , engelsk , fransk , italiensk , nederlandsk , tysk og norsk , og hver af disse tekster har samme gyldighed .

Denne overenskomst bliver godkendt af de kontraherende parter i henhold til deres egne fremgangsmaader herfor .

Den traeder i kraft den 1 . juli 1973 , saafremt de kontraherende parter inden dette tidspunkt har meddelt hinanden , at de dertil fornoedne fremgangsmaader er gennemfoert .

Efter dette tidspunkt traeder denne overenskomst i kraft den foerste dag i den anden maaned efter denne meddelelse . Sidste frist for denne meddelelse er 30 . november 1973 .

Udfaerdiget i Bruxelles , den fjortende maj nitten hundrede og treoghalvfjerds .

Geschehen zu Bruessel am vierzehnten Mai neunzehnhundertdreiundsiebzig .

Done at Brussels on this fourteenth day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-three .

Fait à Bruxelles , le quatorze mai mil neuf cent soixante-treize .

Fatto a Bruxelles , addì quattordici maggio millenovecentosettantatré .

Gedaan te Brussel , de veertiende mei negentienhonderddrieënzeventig .

Utferdiget i Brussel , fjortende mai nitten hundre og syttitre .

Paa Raadet for De europaeiske Faellesskabers vegne

Im Namen des Rates der Europaeischen Gemeinschaften

In the name of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

For kongeriget Norge

BILAG I

Liste over varer , der omhandles i overenskomstens artikel 2

Pos . i

Bruxelles - * Varebeskrivelse

nomenklaturen

35.02 * Albuminer , albuminater og andre albuminderivater :

* A . Albumin :

* II . I andre tilfaelde :

* a ) Aegalbumin og maelkealbumin :

* 1 . Toerret ( som blade , skael , krystaller , pulvere etc . )

* 2 . Andre varer

45.01 * Naturkork , ubearbejdet , og korkaffald ; knust , granuleret eller pulveriseret

* kork

54.01 * Hoer , raa eller beredt , men ikke spundet ; blaar og affald af hoer ( herunder

* garnaffald og opkradsede klude )

57.01 * Hamp ( Cannabis sativa ) raa eller beredt , men ikke spundet ; blaar og affald

* af hamp ( herunder garnaffald og opkradsede klude samt opkradset tovvaerk

Top