EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21973A0303(01)

Konvention om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter

OJ L 384, 31.12.1982, p. 7–54 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 27 - OP_DATPRO
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 27 - OP_DATPRO
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 004 P. 66 - 119
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 004 P. 66 - 119
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1982/3626/oj

21973A0303(01)

Konvention om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter

EF-Tidende nr. L 384 af 31/12/1982 s. 0007 - 0054
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 4 s. 0066
den spanske specialudgave: Kapitel 15 bind 4 s. 0027
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 4 s. 0066
den portugisiske specialudgave: Kapitel 15 bind 4 s. 0027


BILAG A

KONVENTION om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter

DE KONTRAHERENDE STATER ER

I ERKENDELSE AF, at den vilde fauna og flora i sine mange smukke og vekslende forme er en uerstattelig del af jordens naturlige orden, som maa bevares for denne og fremtidige generationer;

I BEVIDSTHEDEN OM den stedse voksende vaerdi af den vilde fauna og flora ud fra aestetiske, videnskabelige, kulturelle, fritidsmaessige og oekonomiske synsvinkler;

I ERKENDELSE AF, at folkene og staterne er og boer vaere de bedste beskyttere af deres egen vilde fauna og flora; I ERKENDELSE AF, at internationalt samarbejde tillige er vaesentligt for beskyttelse af visse arter vilde dyr og planter mod rovdrift som foelge af international handel;

I OVERBEVISNING OM, at det er paatraengende noedvendigt, at der tages passende forholdsregler heroverfor;

BLEVET ENIGE OM FOELGENDE:

Artikel I

Definitioner

Medmindre andet fremgaar af sammenhaengen, betyder i denne konvention: a) »Art« : enhver art, underart eller geografisk adskilt population heraf;

b) »Enhed«: i) ethvert dyr eller enhver plante, levende eller doed;

ii) for dyrs vedkommende : for arter omfattet af liste I og II enhver rimelig let erkendelig del eller produkt heraf, og for arter omfattet af liste III enhver rimelig let erkendelig del eller produkt heraf, som det er beskrevet under den enkelte art i liste III ; og

iii) for planters vedkommende : for arter omfattet af liste I enhver rimelig let erkendelig del eller produkt heraf, og for arter omfattet af liste II og III enhver rimelig let erkendelig del eller produkt heraf, som det er beskrevet under den enkelte art i liste II og III;

c) »Handel« : eksport, reeksport, import og indfoersel fra havet;

d) »Reeksport« : eksport af enhver enhed, som tidligere er importeret;

e) »Indfoersel fra havet« : transport til en stat af enheder af enhver art, som er indsamlet i havomraader, der ikke er under nogen stats jurisdiktion;

f) »Videnskabsraad« : et nationalt videnskabsraad udpeget i overensstemmelse med artikel IX;

g) »Styrelsesraad« : et nationalt styrelsesraad udpeget i overensstemmelse med artikel IX;

h) »Medlemsstat« : en stat, for hvilken denne konvention er traadt i kraft.

Artikel II

Grundlaeggende principper

1. Liste I skal omfatte alle udryddelsestruede arter, som er eller kan blive paavirket af handel. Handel med enheder af disse arter maa underkastes saerlig strenge forholdsregler for, at deres overlevelse ikke skal blive yderligere truet, og maa kun tillades i ekstraordinaere tilfaelde.

2. Liste II skal omfatte: a) alle arter, som, om end de ikke noedvendigvis i oejeblikket er truet af udryddelse, kan blive det, medmindre handel med enheder af saadanne arter underkastes strenge forholdsregler for at undgaa, at de udnyttes paa en maade, der er uforenelig med deres overlevelse, og

b) andre arter, som maa underkastes regulering, for at handel med enheder af visse arter, som er omhandlet i dette stykke, litra a), kan bringes under effektiv kontrol.

3. Liste III skal omfatte alle arter, som af en medlemsstat angives at vaere underkastet regulering inden for dens jurisdiktion for at undgaa eller begraense udnyttelse, og som angiver at have behov for medvirken fra andre medlemsstater ved kontrol med handel.

4. Medlemsstater maa ikke tillade handel med enheder af arter omfattet af liste I, II og III undtagen i overensstemmelse med bestemmelserne i denne konvention.

Artikel III

Regulering af handel med enheder omfattet af liste I

1. Al handel med enheder af arter omfattet af liste I skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikel.

2. Ved eksport af enhver enhed af en art omfattet af liste I kraeves forudgaaende udstedelse af en eksporttilladelse. Eksporttilladelse maa kun gives, naar foelgende betingelser er opfyldt: a) eksportlandets videnskabsraad har erklaeret, at eksporten ikke vil vaere til skade for den paagaeldende arts overlevelse;

b) eksportlandets styrelsesraad har sikret sig, at enheden ikke er fremskaffet i strid med eksportlandets love til beskyttelse af fauna og flora;

c) eksportlandets styrelsesraad har sikret sig, at enhver levende enhed vil blive behandlet og transporteret paa en maade, som mindsker risikoen for overlast, sundhedsskade eller mishandling ; og

d) eksportlandets styrelsesraad har sikret sig, at der er udstedt importtilladelse for paagaeldende nehed.

3. Ved import af enhver enhed af en art omfattet af liste I kraeves forudgaaende udstedelse og forelaeggelse af en importtilladelse samt enten en eksporttilladelse eller et reeksportcertifikat. Importtilladelse maa kun gives, naar foelgende betingelser er opfyldt: a) importlandets videnskabsraad har erklaeret, at importen tjener formaal, som ikke er til skade for den paagaeldende arts overlevelse;

b) importlandets styrelsesraad har sikret sig, at den angivne modtager af en levende enhed er fornoedent udrustet til at passe og pleje eksemplaret ; og

c) importlandets styrelsesraad har sikret sig, at enheden ikke i foerste raekke anvendes til kommercielle formaal.

4. Ved reeksport af enhver enhed af en art omfattet af liste I kraeves forudgaaende udstedelse og forelaeggelse af et reeksportcertifikat. Et reeksportcertifikat maa kun gives, naar foelgende betingelser er opfyldt: a) reeksportlandets styrelsesraad har sikret sig, at enheden blev indfoert i reeksportlandet i overensstemmelse med bestemmelserne i denne konvention;

b) reeksportlandets styrelsesraad har sikret sig, at enhver levende enhed vil blive behandlet og transporteret paa en maade, som mindsker risikoen for overlast, sundhedsskade eller mishandling ; og

c) reeksportlandets styrelsesraad har sikret sig, at der er udstedt importtilladelse for enhver levende enhed.

5. Ved indfoersel fra havet af enhver enhed af en art omfattet af liste I kraeves forudgaaende udstedelse af et certifikat fra indfoerselslandets styrelsesraad. Et saadant certifikat maa kun udstedes, naar foelgende betingelser er opfyldt: a) indfoerselslandets videnskabsraad har erklaeret, at indfoerslen ikke vil vaere til skade for den paagaeldende arts overlevelse;

b) indfoerselslandets styrelsesraad har sikret sig, at den angivne modtager af en levende enhed er fornoedent udrustet til at passe og pleje eksemplaret ; og

c) indfoerselslandets styrelsesraad har sikret sig, at enheden ikke i foerste raekke anvendes til kommercielle formaal.

Artikel IV

Regulering af handel med enheder omfattet af liste III

1. Al handel med enheder af arter omfattet af liste II skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikel.

2. Ved eksport af enhver enhed af en art omfattet af liste II kraeves forudgaaende udstedelse og forelaeggelse af en eksporttilladelse. Eksporttilladelse maa kun gives, naar foelgende betingelser er opfyldt: a) eksportlandets videnskabsraad har erklaeret, at eksporten ikke vil vaere til skade for den paagaeldende arts overlevelse;

b) eksportlandets styrelsesraad har sikret sig, at enheden ikke er fremskaffet i strid med eksportlandets love til beskyttelse af fauna og flora ; og

c) eksportlandets styrelsesraad har sikret sig, at enhver levende enhed vil blive behandlet og transporteret paa en maade, som mindsker risikoen for overlast, sundhedsskade eller mishandling.

3. Hver medlemsstats videnskabsraad skal registrere saavel hvilke eksporttilladelser, som er udstedt i paagaeldende land for enheder af arter omfattet af liste II, som den faktisk stedfundne eksport af saadanne enheder. Naar som helst et videnskabsraad finder, at eksporten af enheder af en saadan art boer begraenses, for at arten kan bevares i hele sit udbredelsesomraade i et omfang, der er i overensstemmelse med den rolle i de oekosystemer, som den tilhoerer, og som ligger godt over det niveau, der ville kunne medfoere artens overfoersel til liste I, skal videnskabsraadet anvise vedkommende styrelsesraad passende forholdsregler med henblik paa begraensning af eksporttilladelser for enheder af den paagaeldende art.

4. Ved import af enhver enhed af en art, omfattet af liste II kraeves forudgaaende forelaeggelse af enten en eksporttilladelse eller et reeksportcertifikat.

5. Ved reeksport af enhver enhed af en art omfattet af liste II kraeves forudgaaende udstedelse og forelaeggelse af et reeksportcertifikat. Et reeksportcertifikat maa kun gives, naar foelgende betingelser er opfyldt: a) reeksportlandets styrelsesraad har sikret sig, at enheden blev indfoert i reeksportlandet i overensstemmelse med bestemmelserne i denne konvention ; og

b) reeksportlandets styrelsesraad har sikret sig, at enhver levende enhed vil blive behandlet og transporteret paa en maade, som mindsker risikoen for overlast, sundhedsskade og mishandling.

6. Ved indfoersel fra havet af enhver enhed af en art omfattet af liste II kraeves forudgaaende udstedelse af et certifikat fra indfoerselslandets styrelsesraad. Et saadant certifikat maa kun udstedes, naar foelgende betingelser er opfyldt: a) indfoerselslandets videnskabsraad har erklaeret, at indfoerslen ikke vil vaere til skade for den paagaeldende arts overlevelse ; og

b) indfoerselslandets styrelsesraad har sikret sig, at enhver levende enhed vil blive behandlet paa en maade, som mindsker risikoen for overlast, sundhedsskade og mishandling.

7. Certifikater omhandlet i denne artikels stk. 6, kan, efter anvisning fra et videnskabsraad, i samraad med andre nationale videnskabsraad eller efter sagens art internationale videnskabsraad, udstedes for en periode paa hoejst et aar for det samlede antal af enheder, som kan indfoeres inden for en saadan periode.

Artikel V

Regulering af handel med enheder af arter omfattet af liste III

1. Al handel med enheder af arter omfattet af liste III skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikel.

2. Ved eksport af enhver enhed af en art omfattet af liste III fra en stat, som har opfoert den paagaeldende art i liste III, kraeves forudgaaende udstedelse og forelaeggelse af en eksporttilladelse. Eksporttilladelsen maa kun gives, naar foelgende betingelser er opfyldt: a) eksportlandets styrelsesraad har sikret sig, at enheden ikke er fremskaffet i strid med eksportlandets love til beskyttelse af fauna og flora ; og

b) eksportlandets styrelsesraad har sikret sig, at enhver levende enhed vil blive behandlet og transporteret paa en maade, som mindsker risikoen for overlast, sundhedsskade eller mishandling.

3. Ved import af enhver enhed af en art omfattet af liste III kraeves, bortset fra tilfaelde, som er omhandlet i denne artikels stk. 4, forudgaaende forelaeggelse af et oprindelsescertifikat, samt, naar importen finder sted fra et land, som har opfoert den paagaeldende art i liste III, en eksporttilladelse.

4. I tilfaelde af reeksport skal et certifikat fra reeksportlandets styrelsesraad, der fastslaar enten, at enheden er forarbejdet i paagaeldende stat eller blot er reeksporteret, anerkendes af importlandet som bevis for, at bestemmelserne i denne konvention er fulgt med hensyn til paagaeldende enhed.

Artikel VI

Tilladelser og certifikater

1. Tilladelser og certifikater udstedt i henhold til bestemmelserne i artikel III, IV og V skal foelge bestemmelserne i denne artikel.

2. En eksporttilladelse skal indeholde de oplysninger, som er naermere beskrevet i appendiks IV, og kan kun benyttes ved eksport inden for en periode af seks maaneder fra udstedelsesdatoen.

3. Alle tilladelser og certifikater skal indeholde navnet paa denne konvention, det udstedende styrelsesraads navn og identifikationsstempel og et kontrolnummer tildelt af styrelsesraadet.

4. Alle kopier af et styrelsesraads tilladelser og certifikater skal klart maerkes som saadanne og kan kun ersatte originalen, naar de har en paategning herom.

5. Hver forsendelse af enheder skal have saerskilt tilladelse eller certifikat.

6. Importlandets styrelsesraad skal annullere og opbevare eksporttilladelser og reeksportcertifikater og tilsvarende importtilladelser, der er blevet forelagt i forbindelse med import af enhver enhed.

7. Hvor det er passende og muligt, kan styrelsen forsyne en enhed med et maerke til stoette for identifikationen. I denne forbindelse betyder »et maerke« ethvert uudsletteligt paatryk, blyplombe eller andet passende identifikationsmiddel udfoert paa en maade, som goer efterligning heraf, foretaget af personer, der ikke er bemyndiget hertil, saa vanskelig som mulig.

Artikel VII

Undtagelser og andre saerlige regler ved handel

1. Bestemmelserne i artikel III, IV og V finder ikke anvendelse ved transit eller omskibning af enheder gennem eller inden for en medlemsstats territorium, saa laenge enheden er under toldvaesenets kontrol.

2. Naar eksport- eller reeksportlandets styrelsesraad har sikret sig, at en enhed var anskaffet, foer denne konventions bestemmelser fandt anvendelse for vedkommende enhed, skal bestemmelserne i artikel III, IV og V ikke anvendes for vedkommende enhed, hvis styrelsesraadet udsteder et certifikat herom.

3. Bestemmelserne i artikel III, IV og V finder ikke anvendelse, naar det drejer sig om personlige effekter eller bohave. Denne undtagelse skal ikke gaelde: a) for enheder af en art omfattet af liste I, som er anskaffet af ejeren uden for hans saedvanlige opholdsland og importeres dertil ; eller

b) for enheder af arter omfattet af liste II: i) hvor de blev anskaffet uden for ejerens saedvanlige opholdsland og i en stat, hvor enheden var vildtlevende eller vildtvoksende;

ii) naar de importeres til ejerens saedvanlige opholdsland ; og

iii) naar den stat, hvor de var vildtlevende eller vildtvoksende, kraever forudgaaende udstedelse af eksporttilladelser foer eksport af saadanne enheder;

medmindre et styrelsesraad har sikret sig, at enheden blev anskaffet, foer denne konventions bestemmelser fandt anvendelse for vedkommende enhed.

4. Enheder af dyrearter omfattet af liste I opdraettet i fangeskab med handel for oeje, eller af plantearter omfattet af liste I, kunstigt opformeret med handel for oeje, skal behandles efter de for enheder af arter omfattet af liste II gaeldende regler.

5. Naar eksportlandets styrelsesraad har sikret sig, at en enhed af en dyreart er opdraettet i fangeskab eller en enhed af en planteart er kunstigt opformeret, eller det drejer sig om dele eller produkter af saadanne, skal et certifikat udstedt af styrelsesraadet herom godkendes i stedet for de tilladelser og certifikater, der kraeves efter bestemmelserne i artikel III, IV eller V.

6. Bestemmelserne i artikel III, IV og V finder ikke anvendelse ved ikke-kommercielle laan, gaver og udvekslinger mellem videnskabsmaend eller videnskabelige institutioner, der er registreret af styrelsesraadet i deres hjemland. Herunder herbariemateriale, andre konserverede, toerrede eller indkapslede museumsgenstande eller levende plantemateriale, naar forsendelsen er forsynet med en etikette, som er udfaerdiget eller godkendt af et styrelsesraad.

7. Ethvert lands styrelsesraad kan se bort fra bestemmelserne i artikel III, IV og V og tillade transport uden tilladelse eller certifikater for enheder, som udgoer en del af et omrejsende zoo, cirkus, menageri, en planteudstilling eller andre omrejsende udstillinger, under forudsaetning af a) at eksportoeren eller importoeren registrerer alle detaljer om saadanne enheder hos det paagaeldende styrelsesraad;

b) at enhederne tilhoerer en af de kategorier, der er naermere beskrevet i stk. 2 eller 5 i denne artikel ; og

c) at styrelsesraadet har sikret sig, at enhver levende enhed vil blive transporteret og passet paa en maade, som mindsker risikoen for overlast, sundhedsskade og mishandling.

Artikel VIII

Medlemsstaternes forholdsregler

1. Medlemsstaterne skal tage passende forholdsregler til haandhaevelse af bestemmelserne i denne konvention og forbyde handel med enheder i strid med denne konvention. Herunder skal de: a) straffe handel med, eller besiddelse af saadanne enheder eller begge dele ; og

b) soerge for beslaglaeggelse (konfiskation) eller returnering til eksportlandet af saadanne enheder.

2. Ud over de forholdsregler, som skal tages i henhold til denne artikels stk. 1, kan en medlemsstat, naar den finder det fornoedent paa enhver maade foretage international refusion af udgifter opstaaet som foelge af beslaglaeggelse af en enhed, der har vaeret genstand for handel i strid med de forholdsregler, der er taget til gennemfoerelse af bestemmelserne i denne konvention.

3. Medlemsstaterne skal, saa vidt det er muligt sikre, at enheder underkastes de formaliteter, der kraeves for handel, med et minimum af forsinkelse. For at lette en saadan behandling, kan en medlemsstat udvaelge bestemte eksport- og importsteder, hvor enhederne skal klareres. Yderligere skal medlemsstaterne sikre, at alle levende enheder under transit, ophold eller omskibning bliver plejet paa en maade, der mindsker risikoen for overlast, sundhedsskade eller mishandling.

4. Naar en levende enhed beslaglaegges efter reglerne i denne artikels stk. 1, a) skal enheden overgives til styrelsesraadet i det land, hvor beslaglaeggelsen finder sted;

b) skal styrelsesraadet, efter raadslagning med eksportlandet, returnere enheden dertil paa eksportlandets regning eller sende den til en plejeinstitution eller andet sted, som styrelsesraadet finder passende og i overensstemmelse med formaalene i denne konvention ; og

c) kan styrelsesraadet soege raad hos et videnskabsraad eller, hvis det finder det oenskeligt, raadslaa med sekretariatet for at lette afgoerelser i henhold til litra b), herunder valget af plejeinstitution eller andet opholdssted.

5. En plejeinstitution som omhandlet i denne artikels stk. 4, er en institution udpeget af et styrelsesraad til at drage omsorg for levende enheder, navnlig saadanne, som er blevet beslaglagt.

6. Hver medlemsstat skal foere regnskab med handel med enheder af arter omfattet af liste I, II og III, herunder med oplysning om: a) navn og adresse paa eksportoerer og importoerer ; og

b) antal og art af tilladelser og certifikater, der er udstedt ; de stater, med hvilke der er handlet ; antal eller maengder og typer af enheder, navne paa arterne omfattet af liste I, II og III, og hvor anvendeligt, paagaeldende enheders stoerrelse og koen.

7. Hver medlemsstat skal udarbejde periodiske rapporter om sin gennemfoerelse af denne konvention og skal til sekretariatet afgive: a) en aarsrapport indeholdende en opsummering af oplysningerne naemere beskrevet i denne artikels stk. 6, litra b), og

b) hvert andet aar en rapport om lovgivning, regulativer og administrative forholdsregler gennemfoert med henblik paa haandhaevelse af bestemmelserne i denne konvention.

8. Oplysningerne omtalt i denne artikel stk. 7 skal vaere tilgaengelige for offentligheden, hvis dette ikke er uforeneligt med medlemsstaternes lovgivning.

Artikel IX

Styrelses- og videnskabsraad

1. Hver medlemsstat skal i forbindelse med denne konvention udpege: a) et eller flere styrelsesraad bemyndiget til at udstede tilladelser og certifikater paa medlemsstaternes vegne ; og

b) et eller flere videnskabsraad.

2. Naar en stat deponerer sit ratifikationsaccept-, godkendelses- eller tiltraedelsesinstrument, jf. artikel XX, skal den samtidig underrette depositarregeringen om navn og adresse paa det styrelsesraad, som autoriseres til at varetage forbindelsen med andre medlemsstater og med sekretariatet.

3. AEndringer i myndigheder, der er udpeget eller autoriseret i henhold til bestemmelserne i denne artikel, skal af den paagaeldende medlemsstat meddeles til sekretariatet til videregivelse til alle andre medlemsstater.

4. Et styrelsesraad omtalt i denne artikels stk. 2 skal paa anmodning fra sekretariatet eller styrelsesraadet i en anden medlemsstat tilsende faksimile af stempler, segl eller andre kendetegn anvendt til legalisering af tilladelser eller certifikater.

Artikel X

Handel med stater, som ikke har tiltraadt konventionen

Hvor eksport, reeksport, eller import sker til eller fra en stat, der ikke har tiltraadt denne konvention, kan en medlemsstat acceptere en lignende dokumentation fra den paagaeldende stats kompetente myndigheder, som i indhold svarer til kravene i denne konvention om tilladelser og certifikater.

Artikel XI

Medlemsstaternes konference

1. Sekretariatet skal indkalde til moede i medlemsstaternes konference senest to aar efter, at denne konvention er traadt i kraft.

2. Derefter skal sekretariatet sammenkalde til ordinaere moeder mindst en gang hvert andet aar, medmindre konferencen bestemmer anderledes, og til ekstraordinaere moeder til enhver tid efter skriftlig anmodning fra mindst en tredjedel af medlemsstaterne.

3. Ved moederne, saavel ordinaere som ekstraordinaere, skal medlemsstaterne goere status over gennemfoerelsen af denne konvention, og kan: a) traeffe saadanne forholdsregler, som skoennes noedvendige, for at sekretariatet kan udfoere sine opgaver og fastsaette regler om finansiering (1); (1)Den understregede tekst er endnu ikke hverken traadt i kraft eller ratificeret af medlemstaterne.

b) droefte og godkende aendringer i liste I og II i overensstemmelse med artikel XV;

c) bedoemme de fremskridt, som er sket henimod en genopbyggelse og bevarelse af arterne omfattet af liste I, II og III;

d) modtage og droefte rapporter fra sekretariatet eller medlemmsstater ; og

e) hvor det er passende, fremkomme med anbefalinger til forbedring af denne konventions effektivitet.

4. Ved hvert ordinaert moede kan medlemsstaterne bestemme tid og sted for det foelgende ordinaere moede, som afholdes i overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikels stk. 2.

5. Ved hvert moede kan medlemsstaterne bestemme og vedtage moedets forretningsorden.

6. De forenede Nationer, De forenede Nationers saerorganisationer og Den internationale Atomenergikommission saavel som enhver stat, som ikke har tiltraadt denne konvention, kan lade sig repraesentere ved konferencens moeder ved observatoerer, som skal have ret til at deltage, men ikke til at stemme.

7. Ethvert organ eller enhver institution af foelgende kategorier, som er teknisk kvalificeret til beskyttelse, fredning eller forvaltning af vild fauna og flora, og som over for sekretariatet har anmeldt sit oenske om at blive repraesenteret ved konferencens moeder med observatoerer, skal gives adgang hertil, medmindre mindst en tredjedel af de tilstedevaerende medlemsstater modsaetter sig det; a) internationale institutioner eller organer, hvad enten de er statslige eller ikke-statslige, samt nationale statslige institutioner og organer ; og

b) nationale, ikke statslige institutioner eller organer, som med henblik herpaa er godkendt af den stat, de er beliggende i.

Naar disse observatoerer en gang har faaet adgang skal de have ret til at deltage, men ikke til at stemme.

Artikel XII

Sekretariatet

1. Naar denne konvention traeder i kraft, skal sekretariatet stilles til raadighed af eksekutivdirektoeren for De forenede Nationers miljoeprogram. I det omfang og paa den maade, han finder det passende, kan han bistaas af egnede statslige eller ikke-statslige internationale eller nationale institutioner eller organer, som er teknisk kvalificerede til beskyttelse, fredning eller forvaltning af vild fauna og flora.

2. Sekretariatets funktioner skal vaere: a) at ordne og betjene medlemsstaternes moeder;

b) at udfoere de opgaver, der er tillagt det i henhold til bestemmelserne i artiklerne XV og XVI i denne konvention;

c) at gennemfoere videnskabelige og tekniske studier i overensstemmelse med programmer godkendt af medlemsstaternes konference, som vil bidrage til gennemfoerelsen af denne konvention, herunder studier vedroerende normer for passende behandling og transport af levende enheder og midler til identifikation af enheder;

d) at gennemgaa medlemsstaternes rapporter og at anmode medlemsstaterne om saadanne yderligere oplysninger med hensyn hertil, som skoennes noedvendige til sikring af denne konventions gennemfoerelse;

e) at henlede medlemsstaternes opmaerksomhed paa alle omraader, som vedroerer konventionens maalsaetning;

f) periodisk at offentliggoere og rundsende til medlemsstaterne loebende udgaver af liste I, II og III tillige med saadanne oplysninger, som kan lette identifikationen af enheder af de arter, som er opfoert i disse lister;

g) at udarbejde aarlige rapporter til medlemsstaterne om sit arbejde og om gennemfoerelsen af denne konvention og saadanne andre rapporter, som medlemsstaterne anmoder om paa deres moeder;

h) at fremkomme med anbefalinger vedroerende gennemfoerelsen af denne konventions maalsaetning og bestemmelser, herunder udveksling af oplysninger af videnskabelig eller teknisk art;

i) at udfoere enhver anden funktion, som maatte blive paalagt det af medlemsstaterne.

Artikel XIII

Internationale forholdsregler

1. Naar sekretariatet i lyset af modtagne oplysninger har faaet sikkerhed for, at en art omfattet af liste I eller II bliver ugunstigt paavirket af handel med enheder af denne art, eller at bestemmelserne i denne konvention ikke gennemfoeres effektivt, skal det videregive disse oplysninger til det autoriserede styrelsesraad i vedkommende stat eller stater.

2. Naar en medlemsstat modtager en henvendelse som angivet i denne artikels stk. 1, skal den snarest muligt og i det omfang, dens lovgivning tillader det, oplyse sekretariatet om alle relevante kendsgerninger og eventuelt foreslaa afhjaelpende foranstaltninger. Naar medlemsstaten finder en undersoegelse oenskelig, kan en saadan foretages af en eller flere personer, der af medlemsstaten udtrykkeligt er bemyndiget dertil.

3. De oplysninger, der er modtaget fra medlemsstaten, eller som er resultat af den i denne artikels stk. 2 omtalte undersoegelse, skal bedoemmes ved medlemsstaternes naeste konference, som kan give saadanne anbefalinger, som den finder passende.

Artikel XIV

Virkningerne for national lovgivning og internationale konventioner

1. Bestemmelserne i denne konvention skal ikke paa nogen maade paavirke medlemsstaternes ret til at gennemfoere: a) strengere nationale forholdsregler vedroerende betingelserne for handel med, besiddelse, tilegnelse eller transport af enheder af arter, omfattet af liste I, II eller III, eller totalt forbud herimod, eller

b) nationale forholdsregler, som begraenser eller forbyder handel med, besiddelse, tilegnelse eller transport af arter, som ikke er opfoert i liste I, II eller III.

2. Bestemmelserne i denne konvention skal ikke paa nogen maade paavirke de forskrifter i nationale forholdsregler eller de forpligtelser for medlemsstater, som hidroerer fra traktater, konventioner eller internationale aftaler vedroerende andre sider af handel, besiddelse, tilegnelse eller transport af enheder, som er i kraft eller senere maatte traede i kraft for en medlemsstat, herunder forholdsregler vedroerende told, den offentlige sundhed, veterinaer karantaene eller plantekarantaene.

3. Bestemmelserne i denne konvention skal ikke paa nogen maade paavirke forskrifter eller forpligtelser, som hidroerer fra en traktat, konvention eller international aftale, som er indgaaet eller maatte blive indgaaet mellem stater med henblik paa dannelse af en union eller regional handelsaftale, hvorved der etableres eller opretholdes en faelles ydre toldkontrol mellem parterne, for saa vidt angaar indbyrdes handel mellem de stater, der er tilsluttet vedkommende union eller aftale.

4. En stat tilsluttet denne konvention, der ogsaa er tilsluttet en anden traktat, konvention eller international aftale, der er i kraft paa det tidspunkt, denne konvention traeder i kraft, og ifoelge hvilken der ydes beskyttelse af marine arter omfattet af liste II, skal vaere frigjort fra de forpligtelser, der er paalagt den i henhold til denne konvention med hensyn til handel med enheder af arter omfattet af liste II, som er indfanget af skibe, indregistreret i den paagaeldende stat og i overensstemmelse med bestemmelserne i en saadan anden traktat, konvention eller international aftale.

5. Uanset bestemmelserne i artikel III, IV og V er enhver eksport af en enhed indfanget i overensstemmelse med denne artikels stk. 4 kun betinget af et certifikat fra indfoerselslandets styrelsesraad om, at enheden er indfanget i overensstemmelse med bestemmelserne i vedkommende anden traktat, konventionen eller international aftale.

6. Intet i denne konvention skal praejudicere den kodifikation og udformning af havretten, der foretoges af De forenede Nationers havretskonference, indkaldt ved De forenede Nationers generalforsamlings resolution nr. 2750 C (XXV), og ej heller nogen stats nuvaerende eller fremtidige krav eller legale synspunkter vedroerende havret og indholdet og omfanget af kyst- og flagstatsjurisdiktion.

Artikel XV

AEndringer af liste I og II

1. Foelgende bestemmelser skal vaere gaeldende med hensyn til aendringer af liste I og II under moedet af medlemsstaternes konference; a) enhver medlemsstat kan foreslaa, at en aendring af liste I eller II skal droeftes paa et kommende moede. Teksten til den foreslaaede aendring skal videregives til sekretariatet senest 150 dage forud for moedet. Sekretariatet skal raadfoere sig om aendringen med de oevrige medlemsstater og interesserede organer i overensstemmelse med fremgangsmaaden angivet i denne artikels stk. 2, litra b) og c), og skal meddele resultatet heraf til alle medlemsstater senest 30 dage forud for moedet;

b) aendringer skal vedtages med to tredjedeles flertal af de medlemsstater, der er til stede og stemmer. I denne forbindelse betyder »de medlemsstater, der er til stede og stemmer«, de medlemsstater, der er til stede, og som afgiver en bekraeftende eller negativ stemme. Medlemsstater, som afstaar fra at stemme skal ikke medregnes blandt de to tredjedele, som kraeves for vedtagelse af en aendring;

c) aendringer vedtager ved et moede skal traede i kraft 90 dage efter vedkommende moede for alle medlemsstater, undtagen for saadanne, som tager forbehold i overensstemmelse med denne artikels stk. 3.

2. Foelgende bestemmelser skal vaere gaeldende med hensyn til aendringer af liste I og II i tiden mellem moeder af medlemsstaternes konference: a) enhver medlemsstat kan foreslaa, at en aendring af liste I eller II skal droeftes mellem moederne ved den postale fremgangsmaade, som beskrives i dette stykke.

b) drejer det sig om marine arter, skal sekretariatet ved modtagelsen af teksten til den foreslaaede aendring omgaaende videregive den til medlemsstaterne ; det skal tillige raadfoere sig med mellemstatslige organer, som beskaeftiger sig med disse arter, jf. artikel XIII, stk. 1, navnlig for at opnaa saadanne videnskabelige data, som disse organer maatte vaere i stand til at afgive, og for at sikre overensstemmelse med fredningsforanstaltninger, der haandhaeves af saadanne organer ; sekretariatet skal saa hurtigt som muligt videregive synspunkter og data fra disse organer og sine egne skoen og anbefalinger til medlemsstaterne;

c) for andre end marine arter skal sekretariatet ved modtagelsen af teksten til den foreslaaede aendring omgaaende videregive den til medlemsstaterne og snarest muligt derefter sine egne anbefalinger;

d) enhver medlemsstat kan inden 60 dage fra den dag, sekretariatet videregav sine anbefalinger til medlemsstaterne i henhold til dette stykkes litra b) eller c), sende sekretariatet eventuelle kommentarer til den foreslaaede aendring tillige med relevante videnskabelige data og oplysninger;

e) sekretariatet skal saa hurtigt som muligt videregive modtagne svar tillige med sine egne anbefalinger til medlemsstaterne;

f) hvis sekretariatet ikke inden 30 dage fra den dag, sekretariatet videregav svar og anbefalinger i henhold til dette stykkes litra e), har modtaget indsigelse mod den foreslaaede aendring, skal aendringen traede i kraft 90 dage senere for alle medlemsstater undtagen for dem, der tager forbehold i overensstemmelse med denne artikels stk. 3;

g) dersom sekretariatet modtager en indsigelse fra en medlemsstat, skal aendringsforslaget underkastes postal afstemning i overensstemmelse med bestemmelserne i dette stykke, litra h), i) og j);

h) sekretariatet skal underrette medlemsstaterne om, at en indsigelse er modtaget;

i) medmindre sekretariatet modtager stemmer for, imod og meddelelse om afstaaelse fra mindst halvdelen af medlemsstaterne inden 60 dage fra dagen for meddelelsen i henhold til dette stykke, litra h), skal den foreslaaede aendring underkastes videre behandling paa foerstkommende moede af konferencen;

j) hvis stemmer er modtaget fra halvdelen af medlemsstaterne, skal aendringen vedtages med to tredjedeles flertal af de medlemsstater, der afgiver en bekraeftende eller negativ stemme;

k) sekretariatet skal meddele alle medlemsstater resultatet af afstemningen;

l) hvis den foreslaaede aendring vedtages, skal den 90 dage efter sekretariatets meddelelse om vedtagelsen traede i kraft for alle medlemsstater undtagen for dem, der tager forbehold i overensstemmelse med denne artikels stk. 3.

3. Inden for den periode paa 90 dage, som er fastlagt i denne artikels stk. 1, litra c), eller stk. 2, litra l), kan enhver medlemsstat ved skriftlig underretning til depositarregeringen tage forbehold med hensyn til aendringen. Indtil et saadant forbehold traekkes tilbage, skal medlemsstaten behandles som en ikke-medlemsstat med hensyn til handel med paagaeldende art, jf. artikel XVI, stk. 2.

Artikel XVI

Liste III og aendringer heraf

1. Enhver medlemsstat kan naar som helst overgive sekretariatet en liste over arter, som den angiver er underkastet regulering inden for dens jurisdiktion i overensstemmelse med artikel II, stk. 3. Liste III skal indeholde navnet paa de medlemsstater, som har anmeldt arterne til optagelse, de videnskabelige navne paa vedkommende arter og enhver del eller produkt af de paagaeldende dyr eller planter, der i artikel I, litra b) er naermere beskrevet for den enkelte art.

2. Enhver liste afgivet i henhold til denne artikels stk. 1 skal af sekretariatet videregives til medlemsstaterne saa snart som muligt efter modtagelsen. Listen skal da indgaa som en del af liste III 90 dage efter denne videregivelse. Naar som helst efter modtagelsen af en saadan liste kan en medlemsstat ved skriftlig meddelelse til depositarregeringen tage forbehold med hensyn til enhver art eller dele eller produkter deraf, og indtil et saadant forbehold traekkes tilbage, skal vedkommende stat betragtes som en ikke-medlemsstat med hensyn til handel med paagaeldende art eller en del eller et produkt deraf.

3. En medlemsstat, som har anmeldt en art til optagelse i liste III, kan til enhver tid tilbagekalde en saadan anmeldelse ved meddelelse til sekretariatet, som skal underrette alle medlemsstaterne om tilbagekaldelsen. Tilbagekaldelsen traeder i kraft 30 dage efter, at saadan underretning har fundet sted.

4. En medlemsstat, som afgiver en liste i henhold til denne artikels stk. 1, skal til sekretariatet overgive en kopi af alle nationale love og regulativer, som omhandler beskyttelsen af vedkommende art, tillige med saadanne fortolkninger, som medlemsstaten skoenner passende, eller som sekretariatet anmoder om. Medlemsstaten skal, saa laenge vedkommende art er omfattet af liste III, give meddelelse om aendringer i love og regulativer eller nye fortolkninger, efterhaanden som de vedtages.

Artikel XVII

AEndringer i konventionen

1. Et ekstraordinaert moede af medlemsstaternes konference skal indkaldes af sekretariatet efter skriftlig anmodning fra mindst en tredjedel af medlemsstaterne for at behandle og vedtage aendringer af denne konvention. Saadanne aendringer skal vedtages med to tredjedeles flertal af de medlemsstater, der er til stede og stemmer. I denne forbindelse betyder »til stede og stemmer« de medlemsstater, der er til stede, og som afgiver en bekraeftende eller negativ stemme. Medlemsstater, som afstaar fra at stemme, skal ikke medregnes blandt de to tredjedele, som kraeves for vedtagelse af en aendring.

2. Teksten til et aendringsforslag skal videregives af sekretariatet til alle medlemsstater senest 90 dage forud for moedet.

3. En aendring skal traede i kraft for de medlemsstater, som har godkendt den, 60 dage efter at to tredjedele af medlemsstaterne har deponeret et instrument om accept af aendringen hos depositarregeringen. Derefter skal aendringen traede i kraft for enhver anden medlemsstat 60 dage efter, at denne har deponeret sit instrument om accept af aendringen.

Artikel XVIII

Bilaeggelse af tvister

1. En tvist, som opstaar mellem to eller flere medlemsstater med hensyn til fortolkningen eller anvendelsen af bestemmelserne i denne konvention, skal optages til forhandling mellem de i tvisten involverede medlemstater.

2. Hvis tvisten ikke kan bilaegges i overensstemmelse med denne artikels stk. 1, kan parterne ved faelles overenskomst overgive tvisten til voldgift, specielt til den faste voldgiftsdomstol i Haag, og parterne, som har indbragt tvisten, skal vaere bundet af voldgiftskendelsen.

Artikel XIX

Undertegnelse

Denne konvention skal staa aaben for undertegnelse i Washington indtil 30. april 1973 og derefter i Bern indtil 31. december 1974.

Artikel XX

Ratifikation, accept, godkendelse

Denne konvention skal ratificeres, accepteres eller godkendes. Ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumenterne skal deponeres hos den schweiziske forbundsregering, som skal vaere depositarregering.

Artikel XXI

Tiltraedelse

Denne konvention skal stedse staa aaben for tiltraedelse. Tiltraedelsesinstrumenter skal deponeres hos depositarregeringen.

Artikel XXII

Ikrafttraeden

1. Denne konvention skal traede i kraft 90 dage efter deponeringen af det tiende ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltraedelsesinstrument hos depositarregeringen.

2. For hver stat, som ratificerer, accepterer eller godkender denne konvention eller tiltraeder den efter deponeringen af det tiende ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltraedelsesinstrument, skal denne konvention traede i kraft 90 dage efter, at vedkommende stat har deponeret sit ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltraedelsesinstrument.

Artikel XXIII

Forbehold

1. Bestemmelserne i denne konvention skal ikke vaere genstand for generelle forbehold. Saerlige forbehold kan tages i overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikel og artiklerne XV og XVI.

2. Enhver stat kan ved deponeringen af sit ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltraedelsesinstrument fremsaette et saerligt forbehold med hensyn til: a) enhver art opfoert i liste I, II eller III ; eller

b) enhver del eller ethvert produkt, som er naermere beskrevet for den enkelte art opfoert i liste III.

3. Indtil en medlemsstat tilbagekalder sit forbehold fremsat efter bestemmelserne i denne artikel, skal den betragtes som en ikke-medlemsstat med hensyn til handel med den saerlige art eller dele eller produkter, som er naermere beskrevet i forbeholdet.

Artikel XXIV

Opsigelse

Enhver medlemsstat kan til enhver tid opsige denne konvention ved skriftlig meddelelse til depositarregeringen. Opsigelsen traeder i kraft tolv maaneder efter, at depositarregeringen har modtaget meddelelse herom.

Artikel XXV

Depositar

1. Originaleksemplaret af denne konvention paa det engelske, franske, kinesiske russiske og spanske sprog, som alle har samme gyldighed, skal deponeres hos depositarregeringen, som skal sende bekraeftede kopier deraf til alle stater, som har underskrevet den eller deponeret tiltraedelsesinstrumenter.

2. Depositarregeringen skal underrette alle underskrivende og tiltraedende stater og sekretariatet om underskrifter, om deponering af ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltraedelsesinstrumenter, om ikrafttraeden af denne konvention, om aendringer af den, om fremsaettelse og tilbagekaldelse af forbehold og meddelelser om opsigelse.

3. Saa snart denne konvention traeder i kraft, skal en bekraeftet kopi overgives af depositarregeringen til De forenede Nationers sekretariat med henblik paa registrering og offentliggoerelse i overensstemmelse med artikel 102 i De forenede Nationers pagt.

Til bekraeftelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne konvention.

Udfaerdiget i Washington den tredje marts nitten hundrede og treoghalvfjerds.

LISTE I OG II (1)

Forklaring

1. Arter er optaget paa liste I og II enten a) ved angivelse af artens navn, eller

b) ved angivelse af en hoejere systematisk enhed eller del deraf.

2. Forkortelsen »spp« angiver alle arter tilhoerende den hoejere systematiske enhed.

3. Angivelser af andre hoejere systematiske enheder end art tjener alene til orientering eller klassificering.

4. Forkortelsen »p.e.« angiver alle arter, som muligvis er uddoede.

5. En stjerne (*) ved navnet paa en art eller en hoejere systematisk enhed angiver, at en eller flere geografisk adskilte populationer, underarter eller arter af den paagaeldende art eller systematiske enhed er optaget paa liste I, og at disse populationer, underarter eller arter er undtaget fra liste II.

6. To stjerner (**) ved navnet paa en art eller en hoejere systematisk enhed angiver, at en eller flere geografisk adskilte populationer, underarter eller arter af den paagaeldende art eller systematiske enhed er optaget paa liste II, og at disse populationer, underarter eller arter er undtaget fra liste I.

7. Plustegnet »+« fulgt af et tal angiver for den paagaeldende art eller hoejere systematiske enhed, at kun visse geografisk adskilte populationer, arter eller underarter af den paagaeldende art eller systematiske enhed er omfattet af konventionen, herunder: >PIC FILE= "T0011389">

8. Minustegnet »-« fulgt af et tal angiver for den paagaeldende art eller hoejere systematiske enhed, at geografisk adskilte populationer, arter, underarter eller grupper af arter eller familier af den paagaeldende art eller systematiske enhed ikke er omfattet af konventionen, herunder: >PIC FILE= "T0011390"> (1)Angivelserne »(C 1)« eller »(C 2)« anfoert efter navnet paa en art eller en hoejere systematisk enhed betyder, at en eller flere underarter af naevnte art eller en eller flere arter tilhoerende naevnte hoejere systematiske enhed er opfoert i forordningens bilag C, del 1 eller del 2.

>PIC FILE= "T0011391">

9. Symbolet »>« fulgt af et tal angiver dele eller produkter af den paagaeldende systematiske enhed, som er omfattet af konventionen, herunder:

> 1 angiver roedder,

> 2 angiver toemmer,

> 3 angiver hele traestammer.

>PIC FILE= "T0011392"> >PIC FILE= "T0011393">

>PIC FILE= "T0011394">

>PIC FILE= "T0011395">

>PIC FILE= "T0011396">

>PIC FILE= "T0011397">

>PIC FILE= "T0011398">

>PIC FILE= "T0011399">

>PIC FILE= "T0011400">

>PIC FILE= "T0011401">

>PIC FILE= "T0011402">

>PIC FILE= "T0011403">

>PIC FILE= "T0011404">

>PIC FILE= "T0011405">

>PIC FILE= "T0011406">

>PIC FILE= "T0011407">

>PIC FILE= "T0011408">

>PIC FILE= "T0011409">

>PIC FILE= "T0011410">

>PIC FILE= "T0011411">

>PIC FILE= "T0011412">

>PIC FILE= "T0011413">

>PIC FILE= "T0011414">

>PIC FILE= "T0011415">

>PIC FILE= "T0011416">

>PIC FILE= "T0011417">

>PIC FILE= "T0011418">

>PIC FILE= "T0011419">

>PIC FILE= "T0011420">

>PIC FILE= "T0011421">

>PIC FILE= "T0011422">

LISTE III (1)

Forklaring

1. Arter er optaget paa denne liste enten a) ved angivelse af artens navn, eller

b) ved angivelse af en hoejere systematisk enhed eller del deraf.

2. Forkortelsen »spp.« angiver alle arter tilhoerende den hoejere systematiske enhed.

3. Angivelser af andre hoejere systematiske enheder end art tjener alene til orientering eller klassificering.

4. En stjerne (*) ved navnet paa en art eller en hoejere systematisk enhed angiver, at en eller flere geografisk adskilte populationer, underarter eller arter af den paagaeldende art eller systematiske enhed er optaget paa liste I, og at disse populationer, underarter eller arter er undtaget fra liste III.

5. To stjerner (**) ved navnet paa en art eller en hoejere systematisk enhed angiver, at en eller flere geografisk adskilte populationer, underarter eller arter af den paagaeldende art eller systematiske enhed er optaget paa liste II, og at disse populationer, underarter eller arter er undtaget fra liste III.

6. De landenavne, der er anfoert i forbindelse med navnene paa arter eller andre systematiske enheder, er navnene paa de medlemsstater, der lader disse arter eller systematiske enheder optage paa denne liste.

7. Ethvert dyr eller enhver plante, levende eller doed, tilhoerende en art eller anden systematisk enhed, som er optaget paa denne liste, er omfattet af konventionens bestemmelser, og det samme gaelder for enhver let kendelig del eller produkt heraf.

(1)Angivelserne »(C 1)« eller »(C 2)« anfoert efter navnet paa en art eller en hoejere systematisk enhed betyder, at en eller flere underarter af naevnte art eller en eller flere arter tilhoerende naevnte hoejere systematiske enhed er opfoert i forordningens bilag C, del 1 eller del 2. >PIC FILE= "T0011423"> >PIC FILE= "T0011424">

>PIC FILE= "T0011425">

>PIC FILE= "T0011426">

>PIC FILE= "T0011427">

BILAG B De i artikel 2 omhandlede dele eller produkter af dyr eller planter

>PIC FILE= "T0011428"> >PIC FILE= "T0011429">

BILAG C LISTE OVER ARTER, der faar saerbehandling i Faellesskabet

NB:

En stjerne (*) ved navnet paa en art eller en hoejere systematisk enhed angiver, at en eller flere geografisk adskilte populationer, underarter eller arter af den paagaeldende art eller systematiske enhed er optaget paa konventionens liste I.

DEL 1 ARTER OMHANDLET I ARTIKEL 3, STK. 1

>PIC FILE= "T0011430"> >PIC FILE= "T0011431">

>PIC FILE= "T0011432">

>PIC FILE= "T0011433">

DEL 2 ARTER OMHANDLET I ARTIKEL 3, STK. 2

>PIC FILE= "T0011434"> >PIC FILE= "T0011435">

Top