EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2017-20210501

Consolidated text: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2017 af 11. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 for så vidt angår energimærkning af husholdningsopvaskemaskiner og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010 (EØS-relevant tekst)EØS-relevant tekst.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2017/2021-05-01

02019R2017 — DA — 01.05.2021 — 002.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2017

af 11. marts 2019

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 for så vidt angår energimærkning af husholdningsopvaskemaskiner og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 315 af 5.12.2019, s. 134)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/340 af 17. december 2020

  L 68

62

26.2.2021


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 050, 24.2.2020, s.  22 (2019/2017)
▼B

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2017

af 11. marts 2019

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 for så vidt angår energimærkning af husholdningsopvaskemaskiner og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010

(EØS-relevant tekst)Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.  
Ved denne forordning fastsættes der krav til mærkning og angivelse af supplerende oplysninger for husholdningsopvaskemaskiner med almindelig elnettilslutning, herunder husholdningsopvaskemaskiner til indbygning og husholdningsopvaskemaskiner med almindelig elnettilslutning, der også kan drives af batterier.
2.  

Denne forordning finder ikke anvendelse på:

a) 

opvaskemaskiner, der er omfattet af direktiv 2006/42/EF

b) 

batteridrevne husholdningsopvaskemaskiner, der kan tilsluttes elnettet ved hjælp af en AC/DC-omformer, som indkøbes separat.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1) 

»tilslutning« eller »elnettilslutning«: elektricitetsforsyning fra et net med 230 volt vekselstrøm (± 10 %) med en frekvens på 50 Hz

2) 

»husholdningsopvaskemaskine«: en maskine, der vasker og skyller bordservice, og som producenten i overensstemmelseserklæringen har angivet som værende i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35/EU ( 1 ) eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU ( 2 )

3) 

»husholdningsopvaskemaskine til indbygning«: en husholdningsopvaskemaskine, som udelukkende er designet til, prøvet til og bringes i omsætning med henblik på:

a) 

at blive installeret i et kabinet eller være omgivet (top, bund og sider) af paneler

b) 

at blive sikkert fastgjort til siderne af, toppen af eller gulvet i kabinettet eller til panelerne, og

c) 

at blive udstyret med en integreret fabriksproduceret frontplade eller et specialfremstillet frontpanel

4) 

»salgssted«: lokalitet, hvor husholdningsopvaskemaskiner udstilles eller udbydes til salg, leje eller køb på afbetaling.

Der er fastlagt yderligere definitioner i bilag I til brug i bilagene.

Artikel 3

Leverandørers forpligtelser

1.  

Leverandører sikrer, at:

a) 

hver husholdningsopvaskemaskine forsynes med et trykt energimærke, som med hensyn til format svarer til mærket i bilag III

▼M1

b) 

parameterværdierne fra produktdatabladet, jf. bilag V, indlæses i den offentligt tilgængelige del af produktdatabasen

▼B

c) 

produktdatabladet stilles til rådighed i trykt form, hvis forhandleren specifikt anmoder om det

d) 

indholdet af den tekniske dokumentation, jf. bilag VI, indlæses i produktdatabasen

e) 

enhver visuel reklame for en bestemt husholdningsopvaskemaskinemodel indeholder energieffektivitetsklasse og de eksisterende energieffektivitetsklasser som angivet på energimærket, jf. bilag VII og bilag VIII

f) 

ethvert teknisk salgsmateriale vedrørende en bestemt husholdningsopvaskemaskinemodel, herunder på internettet, som beskriver modellens specifikke tekniske parametre, indeholder modellens energieffektivitetsklasse og de eksisterende energieffektivitetsklasser som angivet på energimærket, jf. bilag VII

g) 

der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag III, til rådighed for forhandlerne for hver husholdningsopvaskemaskinemodel

h) 

der stilles et elektronisk datablad som angivet i bilag V til rådighed for forhandlerne for hver husholdningsopvaskemaskinemodel.

2.  
Energieffektivitetsklasserne og klasserne for emission af luftbåren støj er fastsat i bilag II og beregnes i overensstemmelse med bilag IV.

Artikel 4

Forhandleres forpligtelser

Forhandlere sikrer, at:

a) 

hver husholdningsopvaskemaskine på salgsstedet, herunder handelsmesser, er forsynet med det i artikel 3, stk. 1, litra a), omhandlede energimærke fra leverandøren, idet energimærket for så vidt angår husholdningsopvaskemaskiner til indbygning er placeret, således at det er klart synligt, og for så vidt angår alle andre husholdningsopvaskemaskiner, således at det er klart synligt på forsiden eller toppen af husholdningsopvaskemaskinen

b) 

energimærket og produktdatabladet medsendes, når der er tale om fjernsalg, jf. bilag VII og VIII

c) 

enhver visuel reklame for en bestemt husholdningsopvaskemaskinemodel indeholder modellens energieffektivitetsklasse og de eksisterende energieffektivitetsklasser som angivet på energimærket, jf. bilag VII

d) 

ethvert teknisk salgsmateriale vedrørende en bestemt husholdningsopvaskemaskinemodel, herunder på internettet, som beskriver modellens specifikke tekniske parametre, indeholder modellens energieffektivitetsklasse og de eksisterende energieffektivitetsklasser som angivet på energimærket, jf. bilag VII.

Artikel 5

Hostingtjenesteudbyderes forpligtelser

Når en hostingtjenesteudbyder som omhandlet i artikel 14 i direktiv 2000/31/EF muliggør direkte salg af husholdningsopvaskemaskiner via sit websted, sørger tjenesteudbyderen for, at det er muligt at få vist forhandlerens elektroniske energimærke og produktdatablad på visningsmekanismen, jf. bestemmelserne i bilag VIII, og oplyser forhandleren om forpligtelsen til at vise dem.

Artikel 6

Målemetoder

De oplysninger, der skal stilles til rådighed efter artikel 3 og 4, fastslås ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måle- og beregningsmetoder, der tager hensyn til de nyeste alment anerkendte måle- og beregningsmetoder, jf. bilag IV.

Artikel 7

Kontrolprocedure i forbindelse med markedsovervågning

Medlemsstaterne skal anvende kontrolproceduren i denne forordnings bilag IX, når de udfører markedsovervågning efter artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) 2017/1369.

Artikel 8

Revision

Kommissionen tager denne forordning op til revision i lyset af den teknologiske udvikling og forelægger resultaterne af sin vurdering, inklusive et eventuelt udkast til ændringsforslag, for konsultationsforummet senest den 25. december 2025.

Ved gennemgangen vurderes navnlig:

a) 

potentialet for forbedring med hensyn til husholdningsopvaskemaskiners energiforbrug, funktionelle egenskaber og miljøegenskaber

b) 

effektiviteten af de gældende foranstaltninger for så vidt angår en ændring af slutbrugernes adfærd i forbindelse med køb af mere energi- og ressourceeffektive apparater og anvendelse af mere energi- og ressourceeffektive programmer

c) 

muligheden for at nå målsætningerne for den cirkulære økonomi.

Artikel 9

Ophævelse

Delegeret forordning (EU) nr. 1059/2010 ophæves fra den 1. marts 2021.

Artikel 10

Overgangsforanstaltninger

Fra den 25. december 2019 til den 28. februar 2021, kan produktdatabladet, jf. artikel 3, litra b), i delegeret forordning (EU) nr. 1059/2010, stilles til rådighed via produktdatabasen i stedet for i trykt form sammen med produktet. I så fald skal leverandøren sikre, at produktdatabladet stilles til rådighed i trykt form, hvis forhandleren specifikt anmoder om det.

Artikel 11

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. marts 2021. Artikel 10 anvendes imidlertid fra den 25. december 2019, mens artikel 3, stk. 1, litra a), b) og c), anvendes fra den 1. november 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

Definitioner til brug i bilagene

I bilagene forstås ved:

1) 

»energieffektivitetsindeks« (EEI): forholdet mellem eco-programmets energiforbrug og standardprogrammets energiforbrug

2) 

»eco-programmets energiforbrug« (EPEC): en husholdningsopvaskemaskines energiforbrug for eco-programmet, angivet i kilowatt-timer pr. cyklus

3) 

»standardprogrammets energiforbrug« (SPEC): det energiforbrug, der bruges som reference, som en funktion af en husholdningsopvaskemaskines nominelle vaskekapacitet, angivet i kilowatt-timer pr. cyklus

4) 

»program«: en række funktioner, som er foruddefinerede, og som af leverandøren er erklæret egnede til bestemte niveauer af tilsnavsning og/eller bestemte typer af service og køkkengrej

5) 

»cyklus«: en komplet vaske-, skylle- og tørreproces som defineret for det valgte program, bestående af en række funktioner, indtil al aktivitet ophører

6) 

»Quick Response-kode« (QR-kode): den matrixstregkode på en produktmodels energimærke, som linker til de oplysninger, der er registreret om den pågældende model i den offentlige del af produktdatabasen

7) 

»kuvert« (ps): et sæt bordservice til brug for én person, eksklusiv serveringsskåle og -fade

8) 

»serveringsskåle og -fade«: genstande til tilberedning og servering af mad, som kan omfatte gryder, serveringsskåle, tagtøj og fade

9) 

»nominel kapacitet«: det maksimale antal kuverter og serveringsskåle og -fade, som kan vaskes, skylles og tørres i en husholdningsopvaskemaskine i en cyklus, når maskinen er fyldt efter leverandørens anvisninger

10) 

»eco-programmets vandforbrug« (EPWC): en husholdningsopvaskemaskines vandforbrug til eco-programmet, angivet i liter pr. cyklus

11) 

»opvaskeevneindeks« (IC): forholdet mellem husholdningsopvaskemaskinens opvaskeevne og en referencehusholdningsopvaskemaskines opvaskeevne

12) 

»tørreevneindeks« (ID): forholdet mellem husholdningsopvaskemaskinens tørreevne og en referencehusholdningsopvaskemaskines tørreevne

13) 

»programvarighed« (Tt): den tid, der går fra starten af det valgte program, eksklusive en eventuel brugerindstillet forskudt start, og indtil det indikeres, at programmet er slut, og brugeren har adgang til servicet og køkkengrejet

14) 

»eco«: navnet på det program i en husholdningsopvaskemaskine, som producenten har angivet er egnet til opvask af normalt snavset service, og som oplysningerne på energimærket og produktdatabladet svarer til

15) 

»slukket tilstand«: en tilstand, hvor husholdningsopvaskemaskinen er tilsluttet elnettet og ikke yder nogen funktion. Følgende betragtes også som slukket tilstand:

a) 

tilstande, der alene angiver slukket tilstand

b) 

tilstande, der alene yder funktioner med det formål at sikre elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30/EU ( 3 )

16) 

»standbytilstand«: en tilstand, hvori husholdningsopvaskemaskinen er tilsluttet elnettet og kun yder følgende funktioner, som kan vare i et ubegrænset tidsrum:

a) 

en reaktiveringsfunktion eller en reaktiveringsfunktion sammen med en simpel angivelse af, at reaktiveringsfunktionen er slået til, og/eller

b) 

reaktiveringsfunktion via en forbindelse til et netværk og/eller

c) 

informations- eller statusvisning og/eller

d) 

detekteringsfunktion, der udløser nødforanstaltninger.

17) 

»netværk«: en kommunikationsinfrastruktur med en forbindelsestopologi, en arkitektur, herunder de fysiske komponenter, organisatoriske principper og kommunikationsprocedurer og -formater (protokoller)

18) 

»udskudt start-tilstand«: en tilstand, hvor brugeren har valgt at udskyde starten af det valgte programs cyklus til et nærmere angivet senere tidspunkt

19) 

»garanti«: enhver forpligtelse, som forhandleren eller leverandøren har påtaget sig over for forbrugeren til:

a) 

at refundere købesummen eller

b) 

omlevere, reparere eller håndtere husholdningsopvaskemaskiner, hvis de ikke svarer til de specifikationer, der fremgår af garantierklæringen eller af de relevante reklamer

20) 

»visningsmekanisme«: enhver form for skærm, herunder berøringsfølsomme skærme eller anden visuel teknologi, der anvendes til at vise internetindhold for brugerne

21) 

»indlejret billede«: en visuel grænseflade, der giver adgang til et billede eller et datasæt ved at klikke på, ved at føre musemarkøren hen over eller ved at berøre et andet billede eller datasæt

22) 

»berøringsfølsom skærm«: en skærm, som reagerer ved berøring, såsom en tavlecomputer eller en smartphone

23) 

»alternativ tekst«: tekst, der foreligger som et alternativ til grafisk indhold, således at oplysninger kan præsenteres i ikkegrafisk form i situationer, hvor skærmen ikke kan gengive det grafiske indhold, eller som støtte for tilgængelighed f.eks. som inputdata til talesyntesesystemer.

▼M1

24) 

»oplyste værdier«: de værdier, som leverandøren har angivet for de angivne, beregnede eller målte tekniske parametre i henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) 2017/1369 og i henhold til artikel 3, stk. 1, litra d), og bilag VI i nærværende forordning med henblik på medlemsstaternes myndigheders verifikation af overholdelsen af kravene.

▼B
BILAG II

A.    ►M1  Energieffektivitetsklasser for husholdningsopvaskemaskiner  ◄

Energieffektivitetsklassen for en husholdningsopvaskemaskine bestemmes ud fra energieffektivitetsindekset (EEI), jf. tabel 1.

EEI for en husholdningsopvaskemaskine beregnes i overensstemmelse med bilag IV.Tabel 1

Energieffektivitetsklasser

Energieffektivitetsklasse

Energieffektivitetsindeks

A

EEI < 32

B

32 ≤ EEI < 38

C

38 ≤ EEI < 44

D

44 ≤ EEI < 50

E

50 ≤ EEI < 56

F

56 ≤ EEI < 62

G

EEI ≥ 62

B.    Klasser for emission af luftbåren støj

Klassen for emission af luftbåren støj for en husholdningsopvaskemaskine bestemmes ud fra klasserne for emission af luftbåren støj, jf. tabel 2.Tabel 2

Klasser for emission af luftbåren støj

Klasse for emission af luftbåren støj

Støj (dB(A)

A

n < 39

B

39 ≤ n < 45

C

45 ≤ n < 51

D

51 ≤ n
BILAG III

Energimærke

1.   ENERGIMÆRKE

image

Følgende oplysninger skal angives på energimærket:

I. 

QR-kode

II. 

leverandørens navn eller varemærke

III. 

leverandørens modelidentifikation

IV. 

energieffektivitetsskalaen fra A til G

V. 

energieffektivitetsklassen, jf. bilag II, punkt A.

VI. 

eco-programmets energiforbrug (EPEC) i kWh pr. 100 cyklusser, afrundet til nærmeste hele tal

VII. 

eco-programmets nominelle kapacitet angivet i standardkuverter

VIII. 

eco-programmets vandforbrug (EPWC) i l/cyklus, afrundet til en decimal

IX. 

eco-programmets varighed i t:min, afrundet til nærmeste hele minut

X. 

emissioner af luftbåren støj udtrykt i dB(A) for 1 pW og afrundet til nærmeste hele tal, og klassen for emission af luftbåren støj, jf. bilag II, punkt B

XI. 

Nummeret på denne forordning, dvs. »2019/2017«.

2.   UDFORMNING AF ENERGIMÆRKET

Energimærkets udformning skal være i overensstemmelse med figuren herunder.

image

Hvor:

a) 

Energimærket skal være mindst 96 mm bredt og 192 mm højt. Hvis energimærket trykkes i et større format skal dets indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

b) 

Energimærkets baggrund skal være 100 % hvid.

c) 

Skrifttyperne skal være Verdana og Calibri.

d) 

Dimensionerne og specifikationerne for elementerne, der udgør energimærket, skal være som angivet i punktet om udformningen af energimærket til husholdningsopvaskemaskiner.

e) 

Farverne er angivet i CMYK — cyan, magenta, gul og sort — som i dette eksempel: 0,70,100,0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

f) 

Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til figuren ovenfor):

image

farverne på EU-logoet skal være som følger:

— 
baggrund: 100,80,0,0
— 
stjernerne 0,0,100,0

image

farven på energimærket skal være: 100,80,0,0

image

QR-koden skal være 100 % sort

image

leverandørens navn skal være 100 % sort, Verdana, fed font, 9 pt

image

modelidentifikationen skal være 100 % sort, Verdana, almindelig font, 9 pt

image

skalaen fra A til G skal fremstå som følger:

— 
bogstaverne for energieffektivitetsskalaen skal være 100 % hvid, Calibri, fed font, 19 pt bogstavene skal være centreret på en akse 4,5 mm fra pilenes venstre side
— 
skalaen fra A til G skal have følgende farver:
— 
Klasse A: 100,0,100,0
— 
Klasse B: 70,0,100,0
— 
Klasse C: 30,0,100,0
— 
Klasse D: 0,0,100,0
— 
Klasse E: 0,30,100,0
— 
Klasse F: 0,70,100,0
— 
Klasse G: 0,100,100,0

image

de interne skillelinjer skal have en vægt på 0,5 pt, og farven skal være 100 % sort

image

farven på det bogstav, der angiver energieffektivitetsklassen skal være 100 % hvid, Calibri fed font, 33 pt. Energieffektivitetsklassepilen og den tilsvarende pil på skalaen fra A til G skal være placeret således, at spidserne står ud for hinanden. Bogstavet på energieffektivitetsklassepilen skal være centreret i den rektangulære del af pilen, som skal være 100 % sort

image

værdien for eco-programmets energiforbrug pr. 100 cyklusser skal være Verdana fed font, 28 pt, »kWh« skal være Verdana almindelig font, 18 pt, og tallet »100« på piktogrammet, som repræsenterer 100 cyklusser skal være Verdana almindelig font, 14 pt. Værdien og enheden skal være centreret og 100 % sort

image

piktogrammerne skal vises som angivet under punktet om udformningen af energimærket og som følger:

— 
piktogrammernes linjer skal have en vægt på 1,2 pt, og de og teksten (tal og enheder) skal være 100 % sort
— 
teksten under piktogrammerne skal være Verdana fed font, 16 pt, mens enheden skal være Verdana almindelig font, 12 pt, og hele teksten skal være centreret under piktogrammet
— 
piktogrammet for emission af luftbåren støj: tallet for decibel i højtaleren skal være Verdana fed font, 12 pt, idet enheden »dB« skal være Verdana almindelig font, 9 pt; skalaen for støjklasser (A til D) skal være centreret unde piktogrammet med bogstavet for den relevante støjklasse i Verdana fed font, 16 pt, og det andet bogstav for støjklasser i Verdana almindelig font, 10 pt

image

nummeret på forordningen skal være 100 % sort, Verdana almindelig font, 6 pt.
BILAG IV

Målemetoder og beregninger

Med henblik på at sikre og kontrollere at kravene i denne forordning overholdes, foretages der målinger og beregninger under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort med dette formål i Den Europæiske Unions Tidende, eller ved hjælp af andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de nyeste alment anerkendte metoder og er i overensstemmelse med bestemmelserne nedenfor.

▼M1

Hvis en parameter er angivet i henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) 2017/1369 og i overensstemmelse med tabel 4 i bilag VI, skal den oplyste værdi anvendes af leverandøren til beregningerne i dette bilag.

▼B

Energiforbruget, EEI, vandforbruget, programvarigheden, opvaske- og tørreevnen samt emissionen af luftbåren støj for en husholdningsopvaskemaskinemodel måles og/elle beregnes under anvendelse af eco-programmet, idet husholdningsopvaskemaskinen er lastet ved nominel kapacitet. Energiforbrug, vandforbrug, programvarighed og opvaske- og tørreevne skal måles sideløbende.

EPWC angivet i l/cyklus, afrundet til en decimal.

Eco-programmets varighed (Tt) angives i timer og minutter, afrundet til nærmeste hele minut.

Emissioner af luftbåren støj måles i dB(A) for 1 pW, afrundet til nærmeste hele tal.

1.   ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKS

Ved beregningen af EEI for en husholdningsopvaskemaskinemodel sammenlignes husholdningsopvaskemaskinens EPEC med SPEC.

a) 

EEI beregnes som følger og afrundes til en decimal:

EEI = (EPEC/SPEC) × 100

hvor:

EPEC er energiforbruget for husholdningsopvaskemaskinens eco-program i kWh/cyklus, afrundet til tre decimaler,

SPEC er energiforbruget ved husholdningsopvaskemaskinens standardprogram.

b) 

SPEC beregnes i kWh/cyklus og afrundes til tre decimaler:

▼C1

1) 

for husholdningsopvaskemaskiner med en nominel kapacitet ps ≥ 10 og med en bredde ps > 50 cm:

SPEC = 0,025 × ps 1,350

2) 

for husholdningsopvaskemaskiner med en nominel kapacitet ps ≤ 9 og med en bredde ps ≤ 50 cm:

SPEC = 0,090 × ps 0,450

▼M1

2.   OPVASKEEVNEINDEKS

Ved beregning af opvaskeevneindekset (IC) for en husholdningsopvaskemaskinemodel sammenlignes eco-programmets opvaskeevne med en referenceopvaskemaskines opvaskeevne.

IC beregnes som følger og afrundes til tre decimaler:

IC = exp (ln IC)

og

ln IC = (1/n) × Σn i = 1 ln (CT,i/CR,i)

hvor:

CT,i er opvaskeevnen ved husholdningsopvaskemaskinens eco-program under prøvning for én prøvning (i), afrundet til tre decimaler

CR,i er opvaskeevnen ved referenceopvaskemaskinen under prøvning for én prøvning (i), afrundet til tre decimaler

n er antallet af prøvninger.

3.   TØRREEVNEINDEKS

Ved beregning af tørreevneindekset (ID) for en husholdningsopvaskemaskinemodel sammenlignes eco-programmets tørreevne med en referenceopvaskemaskines tørreevne.

ID beregnes som følger og afrundes til tre decimaler:

ID = exp (ln ID)

og

ln ID = (1/n) × Σn i = 1 ln(ID,i)

hvor:

ID,i er tørreevneindekset ved husholdningsopvaskemaskinens eco-program under prøvning for én prøvning (i)

n er antallet af kombinerede opvaske- og tørreprøvninger.

ID,i beregnes som følger og afrundes til tre decimaler:

ln ID,i = ln (DT,i/DR,t)

hvor:

DT,i er det gennemsnitlige tørreevneresultat for husholdningsopvaskemaskinens eco-program under prøvning for én prøvning (i), afrundet til tre decimaler

DR,t er referenceopvaskemaskinens måltørreresultat, afrundet til tre decimaler.

4.   LAVEFFEKTTILSTAND

Hvor dette er påkrævet, måles effektforbruget i slukket tilstand (Po), standbytilstand (Psm) og ved eventuelt udskudt start (Pds), angives i W og afrundes til to decimaler.

Under måling af effektforbruget i laveffekttilstande skal følgende kontrolleres og registreres:

— 
visning eller ikkevisning af oplysninger
— 
aktivering eller ikkeaktivering af netværksforbindelsen.

▼B
BILAG V

Produktdatabladet

Oplysningerne i produktdatabladet for husholdningsopvaskemaskiner, jf. artikel 3, stk. 1, litra b), indlæses i produktdatabasen af leverandøren i overensstemmelse med tabel 3.

Brugermanualen samt anden dokumentation, der leveres med produktet, skal klart henvise til modellen i produktdatabasen i form af enten et link til en webadresse eller en QR-kode, eller angive produktregistreringsnummeret.

▼M1Tabel 3

Indhold af produktdatabladet — rækkefølge og format

Leverandørens navn eller varemærke ()() :

Leverandørens adresse ()() :

Modellens identifikationskode () :

Generelle produktparametre:

Parameter